Tidlig indsats med Reading Recovery holder hvad det lover også i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidlig indsats med Reading Recovery holder hvad det lover også i Danmark"

Transkript

1 Kirsten Wangebo Professionshøjskolen UCC Februar 2010 UNDERSØGELSE AF TIDLIGERE READING RECOVERY ELEVERS LÆSERESULTATER I 4. KLASSE Tidlig indsats med Reading Recovery holder hvad det lover også i Danmark Helt ny engelsk læseforskning dokumenterer, at Reading Recovery (RR), som bruges på flere danske skoler, opnår imponerende resultater for elever, der har svært ved at lære at læse. Danske undersøgelser viser resultater, der er på linje med de engelske. Mens den danske regering opfordrer til at give børnene et læseløfte om en god læsestart for alle i folkeskolen viser helt ny engelsk forskning fra Institute of Education, University of London, at mindst 8 ud af 10 risikobørn kan blive lige så gode eller bedre til at læse end deres klassekammerater, når de tilbydes tidlig indsats med Reading Recovery-uddannede lærere allerede i 1. klasse. Og forskningsprojektet (december 2009) fra University of London viser også, at resultaterne holder, når eleverne når 4. klasse. Det nye engelske forskningsprojekt sammenlignede, hvorledes det er gået to grupper børn tre år efter, de havde modtaget tidlig indsats i læsning. Den ene gruppe fik Reading Recovery-undervisning, og den anden gruppe, kontrolgruppen, fik enten forskellige former for anden støtte eller ingenting. Allerede i slutningen af første klasse, efter endt undervisning, var der en tydelig forskel på de to grupper. Reading Recovery-eleverne placerede sig markant over kontrolgruppen på de undersøgte områder i læsning og skrivning. Det efterfølgende år i 2. klasse var der stadig en tydelig forskel mellem grupperne. Og i slutningen af 4. klasse, tre år senere, viser den nyeste undersøgelse, at de børn, der havde modtaget Reading Recovery-undervisning, fortsat opnåede tilfredsstillende resultater i de nationale tests for klassetrinnet. Det var derimod ikke tilfældet for kontrolbørnene. De lå under gennemsnittet, og der var større sandsynlighed for, at langt flere børn i kontrolgruppen ville blive henvist til specialundervisning end de børn, der havde modtaget Reading Recoveryundervisning. En overraskende stor del af de tidligere Reading Recovery-elever fastholdt således deres opnåede læsekompetence og kunne fortsat klare sig på niveau med klassen, selvom udfordringerne i læsning og skrivning på 4. klassetrin er større og mere komplekse end på de forudgående klassetrin. 1

2 De engelske resultater falder godt i tråd med resultaterne fra to danske følgeundersøgelser fra Professionshøjskolen UCC. Her uddybes kun den seneste danske følgeundersøgelse fra maj 2009, som har fokuseret på RR-elevernes læseresultater på fjerde klassetrin efter afsluttet RR-undervisning. I blev 185 danske elever, der var i risiko for at udvikle læseproblemer, undervist af uddannede Reading Recovery-lærere allerede i 1. klasse på 30 skoler rundt om i landet. Resultatet af følgeundersøgelsen viser, at det er lykkedes at løfte mere end otte ud af ti svage læsere op på niveau med deres klassekammerater i 1. klasse, og at 97% af de elever, der blev sikre og middel læsere efter et fuldt Reading Recovery-forløb i 1. klasse, fortsat placerer sig som sikre og middel læsere i 4. klasse i maj Med andre ord: når de tidligere risikoelever først har lært at læse, så fortsætter de allerfleste en positiv læseudvikling. Det er bemærkelsesværdigt, fordi der i 4. klasse stilles store krav til læseforståelsen. Her læser man mere og mere komplekse tekster i alle fag. I det følgende kan man læse mere om Reading Recovery i Danmark og om detaljerne fra den seneste danske følgeundersøgelse maj I bilaget til sidst findes tal fra undersøgelsen samt faktuelle oplysninger om Reading Recovery i Danmark Hvad er Reading Recovery? Reading Recovery er en særlig form for individuel undervisning, der tilbydes elever, der er kommet dårligt fra start med at lære at læse og skrive i den almindelige klasseundervisning i 1. klasse. Undervisningen forestås af særligt uddannede lærere. Hensigten med tidlig indsats er at foregribe, at læseproblemer konsolideres, og at eleven senere får brug for specialundervisning. RR-undervisningen sigter ikke alene mod at forbedre elevens læse- og skrivekompetence. Børn, der har svært ved at komme i gang med at læse, kan savne strategier til at finde ud af, hvad de skal stille op med bogstaver, lyde og ord og i det hele taget finde ud af hvordan man gør. Måske kan de heller ikke bruge deres strategier, så de forstår, hvad de læser. RR-undervisningen tager hånd om bl.a. disse problemer. Undervisningen bliver tilpasset hvert enkelt barn og begynder så tidligt, at børnene endnu ikke har oplevet for mange nederlag. På skoler med uddannede RR-lærere tilbydes denne tidlige indsats i første klasse. Målet er, at 8 ud af 10 RR-børn kommer på niveau med klassen uden at skulle have yderligere hjælp, og at de placerer sig som sikre eller middel læsere i skolens årlige læseprøver. Reading Recovery-lærerens uddannelse De første danske lærere blev uddannet i på daværende Danmarks Lærerhøjskole i København. Det danske curriculum til RR-lærernes uddannelse er blevet udviklet specielt til dansk kultur og sprog og samtidig opdateret med den seneste forskningsbaserede viden om betydningen af sprogets lydside. Vi kan altså tale om en dansk Reading Recovery-model. 2

3 Reading Recovery er ikke en metode Reading Recovery er ikke en metode. Lærerne uddannes til læsespecialister, der tilegner sig en specialistviden, der omfatter teorier om læsning og skrivning i tæt samspil med praksis for børn, der har svært ved at læse og skrive. Lærerne lærer at designe individuelle undervisningsforløb, der dagligt tilpasses det enkelte barns behov gennem hele undervisningsforløbet. Det er vigtigt at understrege, at der er mange veje til målet, og at lærerne har fuld metodefrihed. Påstande om det modsatte er myter. Da RR-læreren har metodefrihed, kan han eller hun derfor sammensætte det daglige undervisningsforløb ud fra et bredt kendskab til en række metoder, der vælges ud fra barnets behov og på baggrund af en evaluering af undervisningsbeslutningerne. Var de effektive og hjalp barnet videre, eller det modsatte? Lærerne bliver meget skarpe og kritiske observatører af både barnets udbytte af undervisningen og af deres egen undervisning gennem bl.a. aktionslæring, supervision og refleksioner over praksis sammen med andre RR-undervisere. Videndeling med kolleger på egen skole om, hvordan børn bedst lærer at læse, har høj prioritet. Den viden, som RR-læreren har opnået i kraft af sin uddannelse, kommer skolernes øvrige danskundervisere til gode. RR-lærerne kan bl.a. afholde kurser for kolleger og er med til at udvikle undervisningen i både børnehaveklasse og 1. klasse og at revidere skolens specialundervisning, så både børnene og kollegerne på skolen har fordel af RR-lærerens uddannelse. Trademark Reading Recovery er et forskningsbaseret ikke-kommercielt non-profit undervisningsprogram. Det er beskyttet af et pædagogisk trademark alene for at sikre kvaliteten af RR-undervisningen og uddannelsen af RR-lærere, så de uddannede lærere igen og igen kan fremvise gode resultater. Der betales således ingen afgifter til nogen. Og det kan på ingen måde sammenlignes med et trademark inden for den kommercielle sektor. Dette er en myte og ikke korrekt. Skolerne eller kommunerne betaler for uddannelsen i lighed med betaling for alle andre uddannelsesaktiviteter på professionshøjskolerne. Uddannelse, supervision og retningslinjer udgør tilsammen et kvalitetssikringssystem, der er forudsætningen for de meget gode resultater, som Reading Recovery har dokumenteret igen, senest i England og nu altså også i Danmark. Baggrund for den danske følgeundersøgelse Ifølge Danlæsundersøgelsen (2007) har op til 14% af børnene i 4. klasse ikke de forventede læsefærdigheder for klassetrinnet. Det betyder, at knap en sjettedel af børnene efter fire års skolegang ikke har det fulde udbytte af skolens tekstbaserede undervisning. Det har store menneskelige, men også økonomiske omkostninger. 3

4 Undersøgelse af elevers læsefærdigheder På Professionshøjskolen UCC har man undersøgt, om det er muligt i Danmark at lære de elever, der har sværest ved at lære at læse, at læse allerede i skolestarten. Undersøgelsen fokuserer på de elever, der havde sværest ved at få fat i læsningen i 1. klasse. Disse elever blev tilbudt særlig undervisning af RRuddannede lærere. Man har samtidig undersøgt for andet år i træk, om de elever, der endte som sikre og middel læsere i første klasse efter afsluttet RRundervisning, fastholdt deres erhvervede læsekompetencer i 4. klasse. I maj 2009 deltog 185 tidligere RR-elever fra 30 fjerdeklasser i 10 kommuner i og omkring København og i Jylland i undersøgelsen. De deltagende elever repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen. Udvælgelse og opfølgning af elever til Reading Recovery På Reading Recovery-skolerne blev læsefærdigheder hos alle 1. klasse eleverne evalueret i oktober 2006 med en ordlæseprøve (OS64). Ud fra disse resultater og oplysninger fra børnehaveklasseledere, forældre og lærere i 1. klasse udvalgtes fra hver klasse de otte børn, der havde klaret sig dårligst, og som skolen var bekymret for. Dernæst blev gruppen testet yderligere med finmaskede evalueringsredskaber, der er designet, så de kan opfange begyndende læsefærdigheder hos ikke-læsere: Dansk Observation Survey (Clay og Wangebo 2003). Dette evalueringsmateriale undersøger viden om skriftsproglige begreber og konventioner, bogstavkendskab, ordlæsning, skriftligt ordforråd, udskillelse af fonemer i tekst og samtidig gengivelse af grafemerne samt tekstlæsning. På baggrund af disse informationer udvalgtes dernæst de fire svageste elever til den individuelle læseundervisning, som så gik i gang. Når et barns undervisningsforløb var afsluttet, blev pladsen overtaget af den næste elev, hvis læseudvikling var gået i stå. De udvalgte RR-elevers resultater i Dansk Observation Survey blev sammenlignet før RR-undervisningen i 1. klasse og efter afsluttet RR-undervisning. Desuden blev alle RR-elever fulgt i slutningen af 1. 2., 3. og 4. klasse sammen med deres klassekammerater i skolernes gængse årlige gruppeprøver, der svarer til klassetrinnet: OS64, OS120, SL60 og SL40. Resultaterne fra ordlæseprøven OS64 for 1. klasse og sætningslæseprøven SL40 for 4. klasse udgør grundlaget for nærværende opgørelse over, hvordan de tidligere RR-elever klarede sig i slutningen af 4. klasse (se detaljer vedrørende undersøgelsen i bilag). Dataindsamling og testning Alle data fra RR-underviste børn sendes hvert år ved skoleårets afslutning til Det danske Reading Recovery-Datacenter på Professionshøjskolen UCC. Alle børn, der modtager RR-undervisning, følges for at kunne dokumentere effekten både efter afsluttet RR-undervisning, men også senere i skoleforløbet. For at sikre troværdigheden af testresultaterne må ingen RR-lærer teste de børn, han eller hun selv har undervist. Ved udslusning af RR-programmet gentestes RR-børnene af uvildige testlærere, der er særligt uddannet til at forestå testning med Dansk Observation Survey. Dette evalueringsredskab bruges indtil videre som et internt evalueringsredskab for RR-undervisere. 4

5 Skolernes årlige læseprøver tages som gruppeprøver af skolernes egne testlærere eller læsevejledere. Der foregår således en systematisk indsamling af forskellige former for delfærdigheder i læsning allerede i skolestarten. Elevernes fortsatte læseudvikling følges de tre efterfølgende år. Skriftsprogsudvikling og tidlig indsats med Reading Recovery Før RR-undervisningen begyndte, kunne nogle af de 1. klasse elever, der havde sværest ved at tilegne sig skriftsproget, kun genkende ganske få bogstaver, udskille få lyde i talesproget og skrive de tilsvarende bogstaver, skrive ca. to til fem ord, læse ganske få ord og slet ikke læse en kort meget enkel historie i modsætning til de fleste af deres klassekammerater. Efter eleverne var blevet undervist af en RR-uddannet lærer, havde de udviklet deres læse- og skrivefærdigheder markant. Fra at have en meget begrænset viden om skriftsproget kunne de fleste af disse tidligere risikobørn nu som syv- og otteårige med glæde og udbytte både læse og forstå tekster på niveau med elever i 2. klasse, samt stave et stort antal lydrette og ikke lydrette ord korrekt. Resultaterne af ord-læseprøven OS64 for de 185 risikobørn i 1. klasse , efter de var blevet tilbudt særlig læseundervisning med en Reading Recovery-uddannet lærer, viser (se også bilag) at 83% (n= 154) placerede sig som sikre og middel læsere at de øvrige 17% (n=31 ) placerede sig som usikre læsere 83% af de oprindelige risikobørn havde nået målet med RR-undervisningen: mindst 8 ud af 10 kom på niveau med klassen og placerede sig som sikre og middel læsere ved den afsluttende prøve. De øvrige RR-underviste børn havde gjort fremskridt i forhold til sig selv, men kom ikke på niveau. Tre år senere Det er almindeligt kendt, at børn, der modtager traditionel specialundervisning eller andre former for støtte, udvikler sig, men sjældent kommer på niveau med klassen. De fleste af dem, der har fået traditionel specialundervisning, falder desuden tilbage, når undervisningen afsluttes. Nogle af disse børn fastholdes således i forskellige specialundervisningstilbud gennem hele deres skolegang. Det var derfor interessant at undersøge, om de gode resultater fra den tidlige intensive RR-indsats i skolestarten ville holde på senere klassetrin. Resultaterne af opfølgningsprøven SL40 (sætningslæsning) maj 4. klasse 2009 for alle de 185 risikobørn, der blev tilbudt særlig undervisning med en RRuddannet lærer i 1. klasse , viser tre år senere (se bilag s ) at 97% af de børn, der placerede sig som sikre og hurtige og sikre og langsomme læsere i 1. klasse efter at være blevet undervist af RR lærere, fastholdt denne placering i 4. klasse. 5

6 Resultatet er bemærkelsesværdigt. Indtil nu er det i Danmark generelt ikke lykkedes at løfte denne risikogruppe op på niveau med klassen og fastholde deres fremskridt, til trods for at danske børns læseudvikling generelt er blevet bedre de seneste år. Samtidig er der stor sammenhæng mellem dette års og forrige års resultater for tidligere RR-elever: I 4. klasse i maj 2009 fastholdt 97% af de tidligere RR-elever deres position som sikre læsere og middel læsere mod 96% i maj Positiv læseudvikling med Reading Recovery for klassens øvrige elever Tidlig indsats med uddannede RR-lærere får også indflydelse på klassen og påvirker den daglige undervisning positivt, både fagligt og socialt. Spredningen i klassen mindskes, og de øvrige elevers læsekompetencer øges. Udover daglig RR-undervisning underviser en stor del af de uddannede RR-lærere i indskolingen som dansklærere og/eller fungerer som læsevejledere på skolen. I kraft af deres specialistuddannelse har de desuden fået kompetencer til at vejlede kolleger direkte i klasseværelset og dermed mulighed for at udvikle og ændre praksis, der ikke virker (se CASE: Rudersdal, s. 13). For andet år i træk dokumenterer danske undersøgelser af elever, der har modtaget tidlig indsats i læsning med RR-undervisning i 1. klasse, at størstedelen af de 8 ud af 10 elever, der blev undervist af RR-uddannede lærere, fastholder deres læsekompetencer i 4. klasse. Konklusion Denne fire-årige følgeundersøgelse fra 2005 til 2009 af 185 risikobørn i første klasse på 30 skoler i 10 kommuner viser, at en uddannet RR-lærer kan løfte mindst 8 ud af 10 af de svageste elevers læsekompetencer, så de fastholdes på de efterfølgende klassetrin kan minimere antallet af usikre læsere markant kan påvirke læseudviklingen positivt for de øvrige børn i indskolingen at resultaterne er i overensstemmelse med nyeste udenlandske følgeforskning Undersøgelsen peger desuden på, at det er muligt for skoler at sikre, at næsten alle børn kan lære at læse og skrive alderssvarende, hvis de børn, der kommer dårligt fra start, får mulighed for undervisning af en uddannet Reading Recovery-lærer tidligt i skoleforløbet. Reading Recovery lever således op til de mål, der opstilles for de elever, der tilbydes RR-undervisning. Og Reading Recovery holder, hvad der stilles skoler og kommuner i udsigt, når de indgår aftaler om uddannelse af Reading Recovery-lærere. Eneste danske undersøgelser Det er vigtigt at vide, hvordan forskellige typer indsats virker, når der skal lægges strategier for, hvordan man bedst muligt kan sikre, at alle børn kommer bedst muligt fra læsestart. Undersøgelserne af Reading Recovery-underviste børns læseudvikling ud fra de gængse årlige danske gruppelæseprøver fra 2004 til 2008 og 2005 til 2009 er de første i Danmark var det tredje 6

7 år, hvor Reading Recovery-uddannelsen blev udbudt her i landet. Det antal børn og lærere, der deltog i undersøgelsen på det tidspunkt, var derfor beskedent. Det er samtidigt vigtigt at gøre opmærksom på, at det indtil nu ikke har været muligt at opnå forskningsmidler til hverken følgeforskning eller sammenlignede forskning med andre læsetiltag for aldersgruppen, trods ihærdige forsøg. Det havde bl.a. været ønskeligt at inddrage andre tests af eleverne i 4. klasse, men det var ikke muligt på grund af manglende ressourcer. Denne undersøgelse skal derfor betragtes som en forløber for kommende og mere omfattende undersøgelser, hvor vi ønsker at følge op på denne undersøgelse med en større elevgruppe og med forskellige delprøver, der tester yderligere aspekter af skriftsprogskompetencerne. Selvom de danske undersøgelsers størrelse og omfang er begrænset, lægger resultaterne sig overbevisende op ad de nyeste større undersøgelser i udlandet. Der er derfor en høj grad af sandsynlighed for, at man kan stole på resultaterne. Anbefalinger Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt der er, at alle børn får en god læsestart. Og det er vigtigt at vide, om den tidlige indsats holder. Hvis børnene ikke får fat i læsningen de første skoleår, får de højst sandsynligt problemer med skolens øvrige tekstbårne fag resten af deres skoletid. Det har store menneskelige, men også samfundsøkonomiske omkostninger på sigt. Vi opfordrer derfor til, at man hurtigt i Danmark igangsætter en uvildig sammenlignende evaluering af forskellige typer tidlig indsats for at undersøge, hvad der virker og ikke virker, så man kan sikre, at flest mulige danske børn kan få fat på læsningen allerede i skolestarten og får mulighed for at fastholde deres læsekompetencer gennem hele skoleforløbet. 7

8 Referencer Mejding, J. & Allerup, P. (2007). Projekt Danlæs - Undersøgelse og pædagogisk evaluering af danske børns læsning: Analyser og resultater. København: Skolepsykologi (Den blå serie nr. 30). Nielsen, J. C., Mejding, J. (Red.). (2007). Projekt Danlæs : Undersøgelse og pædagogisk evaluering af danske børns læsning. Dialogoplæg. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Links Forskningsresultater Institute of Education, University of London Reading Recovery National Network =ioe_corporate_frontend&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=ioe_corpora te_frontend Retrieved February 18th 2010 The impact of Reading Recovery three years after intervention ery_report_2009.pdf Retrieved February 18th 2010 Comparison of literacy progress of young children in London schools: A Reading Recovery follow up study Retrieved February 18th 2010 OECD-anbefalinger af Reading Recovery: We are convinced that a widespread adoption of Reading Recovery could make a difference in Denmark. In our experience, the sooner those children who have made a poor start can be rehabilitated, so that they proceed along a similar trajectory of progress to their peers, the better the outcome is likely to be (Mortimer, 2004) (s. 112, stk. 196). Retrieved February 14th 2009 Forskningsrapport om samfundsrelaterede omkostninger afledt af dårlige læsefærdigheder Den højt ansete KPLM foundation i UK har udgivet en forskningsrapport vedr. udgifter for samfundet i et langsigtet perspektiv i relation til læseproblemer. Man har regnet på, hvad det koster den offentlige pung at skulle "tage sig af" borgere uden tilstrækkelige læsefærdigheder mht. afledte sundhedsproblemer, omskolingsprojekter, understøttelse, kriminalitet mm. Retrieved February 18th

9 US Undervisningsministeriums undersøgelser af tidlig indsats giver topkarakter til Reading Recovery Den amerikanske undervisningsministeriums What Works Clearinghouse (WWC) gav topkarakter til RR, september 2007 / december 2008 vedr. børnenes forståelse for: sammenhængen mellem bogstav/lyd flydende læsning læseforståelse og som det eneste får det topkarakteren»stærke beviser for en positiv effekt«på børnenes generelle læseniveau. Retrieved February 18th 2010 Andre links: Reading Recovery-uddannelsen. Retrieved February 18th

10 Tidlig indsats med Reading Recovery holder hvad det lover også i Danmark BILAG Følgeundersøgelse af underviste RR-børn til 2009 FAKTUELLE OPLYSNINGER: Oprindelig underviste RR-børn 1. kl Mistede elevdata: Elever flyttet efter afsluttet RR-undervisning 48 Elever med ufuldstændige data* 7 Elever med ufuldstændig RR-undervisning** I alt: RR-elever i 2005/ undersøgelsen 185 Tidsforløb for undersøgelsen: oktober 2005 maj 2009 Klassetrin: 1. klasse og 4. klasse maj 2009 Børnene kom i skoleåret fra 30 skoler med uddannede RR-lærere i 10 kommuner i og omkring København og i Jylland (Albertslund, Brøndby, Frederikssund, Helsingør, Hillerød, København N, K og S, Rudersdal, Sorø, Thisted, Århus). *Ufuldstændige data: elever fraværende på testdatoen pga. sygdom eller ferie **Ufuldstændig RR-undervisning: fx barsel, lærersygdom, lærer på pension midt i skoleåret, elevsygdom, elevferie, ikke flere timer. 10

11 FØRSTE KLASSE Læseprøveresultater med ordlæseprøven OS64 maj 2006 for 185 risikobørn, første årgang , efter de var blevet undervist af uddannede Reading Recovery lærere. Børnene gik i 1. klasse. A1 B1 C1 A2-A3 B2 B3 C2 C3 7%(n=13) 60%(n=111) 16%(n=30) 0% (n=0) 7%(n=13) 1% (n=1) 6%(n=12) 3%(n=5) 83% (n=154) 17% (n=31) OS64 maj 2006 Kat. A1+B1: Sikre og hurtige læsere Kat. C1: Middel: Sikre, men langsomme læsere OS64 maj 2006 Kat. A2, A3, B2, B3, C2, C3: Usikre læsere FJERDE KLASSE Læseprøveresultater med sætningslæseprøven SL40 maj 2009 for de 185 tidligere Reading Recoveryunderviste børn, fra 1. klasse Børnene gik nu i 4. klasse. A B C D E F 8%(n=15) 50% (n=93) 22%(n=41) 7%(n=13) 4%(n=8) 8%(n=15) 81%(n=149) 19% (n=36) SL Kat. A+B: Sikre og hurtige læsere Kat. C: Middel: Sikre, men langsomme læsere SL Kat. D, E, F: Usikre læsere Resultaterne af læseprøven maj SL40 taget i 4. klasse for de risikobørn, der blev tilbudt tidlig indsats med en Reading Recovery-uddannet lærer i 1. klasse ( ), viser tre år senere i slutningen af 4. klasse (maj 2009) at 97% ud af de 154 RR-underviste børn i 1. klasse, der endte som sikre læsere efter afsluttet RR undervisning, fastholder deres sikre placering i 4. klasse at gruppen sikre B1 læsere fra 1. klasse fordeler sig på alle tre grupper af sikre læsere i 4. klasse at 2% af de børn, der placerede sig som sikre læsere efter afsluttet Reading Recovery-undervisning, ikke fastholder deres læsekompetencer i 4. klasse. Det svarer til 5 elever. at de 17% af risikobørnene, der ikke fik fat på læsningen i skolestarten, fortsat ligger i kategorien usikre læsere i 4. klasse. 11

12 Grafisk oversigt over læseprøveresultater for de 185 RR-underviste elever i 1. klasse 2004/2005 og i 4. klasse maj 2009 Sikre Usikre Tabel. 1 Oversigt over fordelingen på sikre og usikre læsere af de samme RR-elever i % i 1. klasse maj 2006 og i 4. klasse maj (Sikre læsere 1. klasse: OS64, kategori A1, B1, C1 og sikre læsere 4. klasse: SL 40 kategori A, B, C. Usikre læsere øvrige kategorier). Læs kommentarer på s

13 CASE: RUDERSDAL KOMMUNE Et eksempel på en kommune, der siden 2005 har uddannet Reading Recoverylærere på alle skolerne, er Rudersdal. Alle skolerne tilbyder Reading Recoveryundervisning med stor succes til de elever, der i første klasse er i risiko for at udvikle læseproblemer. Oversigten over de seneste ni års læseresultater for 1. klasserne i kommunen viser en markant stigning af sikre læsere fra 2005 til 2009 sammenlignet med landsnormen i 1. klasse (se yderst th. i nedenstående graf). I 2004, året før de første RR-lærere blev uddannet, var 77% af alle elever sikre læsere, og det tal er steget til 93% i maj 2008 og fastholdes i maj Ikke alene bliver de fleste elever sikre læsere efter gennemført RRundervisning, men når andelen af svage læsere minimeres, bliver spredningen i klasserne mindre, og hele elevgruppen bliver endnu dygtigere læsere. En positiv udviklingsspiral er sat i gang. Tabel 2. Kommunenorm for Rudersdal kommune sammenlignet med landsnormen fra 2003 (th). Kommunen uddannede de første RR-lærere i

14 STATUS OVER READING RECOVERY I DANMARK 2010 Kommuner med certificerede RR-lærere på enkeltskoler 23 Kommuner med implementering af RR 3 Skoler med certificerede RR-lærere 81 Lærere uddannede/under uddannelse fra Elever undervist af certificerede RR lærere fra Ca Reading Recovery-uddannelsen Professionshøjskolen UCC Titangade København N Tel Kontakt Kirsten Wangebo Professionshøjskolen UCC Institut for didaktik og læring Titangade København N wang@ucc.dk 14

Klar, parat, læsestart...

Klar, parat, læsestart... Klar, parat, læsestart... 1 SKOLEOMRÅDET Kom godt i gangmg... Nogle af de vigtigste færdigheder, vi skal lære i skolen, er at læse og stave. At kunne læse og skrive har stor betydning for alle ikke kun

Læs mere

Reading Recovery i Danmark. Professionsinstitut for didaktik og læring. www.ucc.dk

Reading Recovery i Danmark. Professionsinstitut for didaktik og læring. www.ucc.dk Reading Recovery i Danmark Professionsinstitut for didaktik og læring www.ucc.dk REFERENCER: Clay. M. Marie (2005). Literacy Lessons: Designed for Individuals. Part One: Why? When? and How? Heinemann.

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

READING RECOVERY i Danmark

READING RECOVERY i Danmark Alle børn har ret til at lære at læse. Reading Recovery kan dokumentere vellykkede resultater for de op til 20% børn i 1. klasse, der ikke kommer godt fra læsestart. Skolers og kommuners læseprofiler ændres

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Læseundersøgelse 2009

Læseundersøgelse 2009 Læseundersøgelse 2009 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center August 2009 1 Grundlaget for undersøgelsen: Vi har i år for tredje gang lavet

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Læseprofil. 1. - 4. Årgang

Læseprofil. 1. - 4. Årgang Læseprofil 1. - 4. Årgang 2008 Karen Marie Jensen og Solvejg Pedersen Læsekonsulenter PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen Vesthimmerlands 1 Baggrund: I april 2003 blev der i udarbejdet en læseprofil

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 06-07-2018 j./sagsnr. 17.05.00-A00-2-18 Notat udarbejdet af: Pernille Sørensen Kommunal læseundersøgelse i Faxe Kommune Status på den første læsning, august 2018 Der

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 7 Specialundervisning

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 7 Specialundervisning Evaluering af kapitel 7: Specialundervisning Formålet med kapitlet er at evaluere skolens indsats for at sikre undervisningen af elever med særlige behov. Pia Mosebo, afdelingsleder med ansvar for specialundervisning,

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Læseforståelse faglig læsning Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Projekt Læseforståelse faglig læsning blev gennemført som led i Projekt Partnerskab om Folkeskolen.

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Læseundersøgelsen 2012

Læseundersøgelsen 2012 Læseundersøgelsen 2012 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2012 1 Grundlaget for undersøgelsen: For sjette gang har vi lavet en

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Læseundersøgelsen 2013

Læseundersøgelsen 2013 Læseundersøgelsen 2013 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2013 1 Grundlaget for undersøgelsen: For syvende gang har vi lavet en

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

EVALUERINGS- RAPPORT KLASSELÆSEPRØVER

EVALUERINGS- RAPPORT KLASSELÆSEPRØVER EVALUERINGS- RAPPORT KLASSELÆSEPRØVER 2013-2014 Kolding Kommunes læseresultater 2013-2014 Evalueringsrapporten analyserer elevernes læseresultater i Kolding Kommune. Analysen viser, at der er behov for

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Vi lærer sprog. Kampagne for årgang databaseret aktionslæring - 20 uger med læsning. Uge

Vi lærer sprog. Kampagne for årgang databaseret aktionslæring - 20 uger med læsning. Uge Vi lærer sprog Kampagne for årgang 2012 databaseret aktionslæring - 20 uger med læsning Uge 4-24 2017 Følg og dokumenter børnenes udbytte af jeres pædagogiske arbejde med Vi lærer Sprog et af de mange

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Konklusion

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Konklusion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse-------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Forord------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Ordblinderisikotesten

Ordblinderisikotesten Ordblinderisikotesten - Kommunal strategi for tidlig indsats i Roskilde Kommune Roskilde Kommunes 2020 perspektiver Læringsgrundlag Handleplan for læsning Implementering Program Baggrund for Ordblinderisikotesten

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet er gennemprøvede og anvendt i forskellige undersøgelser om begynderlæsning. Mange har vist

Læs mere

Læsepolitik

Læsepolitik Læsepolitik 2018-2022 Baggrund Folketingets mål for læsning er, at 80 % af læserne skal være gode i den nationale test i læsning. Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år. Andelen af elever

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282782 ltp08@helsingor.dk Dato 09.01.2015 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Notat vedr. læseresultater for skoleårene

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Dronninggårdskolen Rudersdal Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 4 3. Nationalt fastsatte, mål og resultatmål... 5 4. Fokusområder... 5 5. Afslutning...

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282778 mbo30@helsingor.dk Dato 28.09.2016 Sagsbeh. Merete Bonke Notat vedr. læseresultater for skoleårene,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema Projekt Danlæs Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema 2 Danlæs Dette spørgeskema er sammensat af spørgsmål (variable), som har været medtaget i de tidligere versioner af Danlæs-spørgeskemaet

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål Strandskolens læsepolitik 2008/2009 Indhold Forside/side 1 : MÅL Side 2 + 3 : Status side 4-6 : Handleplan (stikord: Stjernestund, legeskrivning, Lus og læseløft, læseprøver, hvilke og hvornår, Læsehulen/skolens

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Læsepolitik og handleplan

Læsepolitik og handleplan Læsepolitik og handleplan for læseområdet Esajasskolen Forældre Indhold Indledning...3 Definition af læsning...3 Målsætning for læseundervisningen...3 Forventninger til forældrene...3 Esajasskolens læsepolitik

Læs mere

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til daginstitutionsområdet Dagtilbud 0-6 år Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Egedal kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør Skriftsproglig Udvikling et nyt læseprøvesystem Læseprøver kan give et hurtigt overblik over færdighederne i en klasse. Det er klart at man som lærer i forvejen har et indtryk af elevernes læsefærdigheder

Læs mere

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1.-3.-5.-7. årgang Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1 Forord. I forbindelse med handleplanen Indsats og evaluering på læseområdet er det

Læs mere

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Spørgerskemaundersøgelse blandt skoleledere

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsehandlingsplan Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst 4 Den fortsatte

Læs mere

PIRLS 2016 I 3. OG 4. KLASSE

PIRLS 2016 I 3. OG 4. KLASSE PIRLS 2016 I 3. OG 4. KLASSE Jan Mejding, Katja Neubert og Randi Larsen GENERELT OM PIRLS PIRLS undersøger læsekompetence Målgruppen er elever, der har modtaget fire års læse- /skriveundervisning (eller

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

Udarbejdet af: Joanna Duedahl Baltzersen Eva Melchior Bente Snog Tejs Lund Tafdrup Hans Thaysen

Udarbejdet af: Joanna Duedahl Baltzersen Eva Melchior Bente Snog Tejs Lund Tafdrup Hans Thaysen Udarbejdet af: Joanna Duedahl Baltzersen Eva Melchior Bente Snog Tejs Lund Tafdrup Hans Thaysen På Vedbæk Skole har vi resurser til at hjælpe elever med specifikke behov. Vi kan hjælpe elever med generelle

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole 2015 2020 Skole og Undervisning november 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Hjemmeside: Edu.au.dk/pirls. Materiale som fx frigivne testhæfter og Link til internationale hjemmesider

Hjemmeside: Edu.au.dk/pirls. Materiale som fx frigivne testhæfter og Link til internationale hjemmesider Hjemmeside: Edu.au.dk/pirls Materiale som fx frigivne testhæfter og Link til internationale hjemmesider 1 Der er gennemført mange undersøgelser i de seneste 30 år men de internationale undersøgelser kommer

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Evaluering af Turbodansk

Evaluering af Turbodansk Greve Kommune Evaluering af Turbodansk Greve Kommune 2010-2011 Oktober 2011 Evaluering af Turbodansk i Greve Kommune 2010-11 Baggrund for forsøget... 2 Formål med forsøget... 2 Indhold... 2 Struktur...

Læs mere