Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus KB - 2. behandling af budget

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Afbud: Søren Bo Hansen (V) Ivan Mott (Ø) Der er indkaldt stedfortrædere til 2. behandling af budget : For Søren Bo Hansen (V) er indkaldt Tina Mandrup For Ivan Mott (Ø) er indkaldt Malik Hyltoft Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus Sagsnr.: 12/539 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillinger anbefalet, og Økonomiudvalget indstiller, at sagen ekstraordinært bliver behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Tiltrådt. Afbud: Søren Bo Hansen (V) Ivan Mott (Ø)

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 3. KB - 2. behandling af budget Sagsnr.: 15/14340 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 10. september 2015 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Siden 1. behandlingen er der kommet enkelte tekniske ændringsforslag til budget , ligesom der er blevet indgået en budgetaftale mellem flertalspartierne i Kommunalbestyrelsen. Samlet set udgør det budgetforslag , som et flertal i Økonomiudvalget har indstillet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 10. september 2015 vil indgå i det endelige budgetoplæg, med mindre andet er nævnt. Vedhæftet sagen her er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget , herunder flertalsgruppens budgetaftale i bilag 1. Af bilag 8 fremgår desuden beskrivelse af justeret budgetmodel på sundhedsplejens område. Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev det som led i de vedtagne effektiviseringer besluttet, at der skulle udarbejdes forslag til en ny budgetmodel på sundhedsplejens område. Indkomne høringssvar til budget fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside samt Politikerportalen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslag med afsæt i budgetaftale indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget : a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, b. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme. 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4, 4. at takster for 2016 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2016 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag fremgår af bilag 5. En sag med endelige takster, der tager højde for eventuelle ændringer i det endeligt vedtagne budget fremlægges på november-møderækken, 5. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,06 pct. i 2016 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7, 6. at forslag til justeret budgetmodel for tandplejen godkendes, jf. bilag 8.

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Der er indkaldt stedfortrædere til 2. behandling af budget : For Søren Bo Hansen (V) er indkaldt Tina Mandrup For Ivan Mott (Ø) er indkaldt Malik Hyltoft Der er forud for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget indgået en budgetaftale mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. På den baggrund blev følgende, opdaterede bilag udleveret på selve mødet: Budgetaftaletekst samt tilhørende bilag 2 og 3 Erstatter bilag 1-3 i dagsorden til mødet. Hovedoversigt Erstatter bilag 4 i dagsorden til mødet. Bevillingsoversigt Erstatter bilag 5 i dagsorden til mødet. Ad 1) Indstilling ikke tiltrådt. En samlet kommunalbestyrelse godkender budgetforslag med afsæt i den, på mødet udleverede, budgetaftale, indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. Ad 2) Indstilling tiltrådt. Ad 3) Indstilling ikke tiltrådt. En samlet kommunalbestyrelse godkender den, på mødet, udleverede bevillingsoversigt Ad 4-6) Indstillinger tiltrådt. Der blev på mødet stillet forslag om at tidsforskyde 8 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedrørende anlægsprojektet Pulje Bæredygtige børnetilbud. Forslaget blev stillet med henblik på, at Lejre Kommune kan bidrage til en samlet overholdelse af økonomiaftalen for 2016, indgået mellem regeringen og KL. En samlet kommunalbestyrelse tiltrådte det stillede ændringsforslag. Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Kommunalbestyrelsen 1. behandlede den 10. september 2015 budgetforslaget for , hvorefter budgetforslaget blev sendt i høring. Høringssvarene er efter fristens udløb den 22. september 2015 blevet offentligt tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og er også lagt på politikerportalen. Økonomiudvalget 2. behandlede budgettet den 30. september 2015, hvor der blev godkendt indarbejdelse af nedenstående budgetjusteringer i forhold til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Ændringer, der er indarbejdet i budgettet frem til 1. behandlingen, fremgår af bilag 6 i sagen til 1. behandlingen Oversigt over budgetændringer. Tabel 1. Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget Mio. kr Balance ved KB s 1. behandling 4,78-18,64-23,15-26,79 Drift:

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 Indtægter vedr. lån kulturhus Osted, jf. KB-beslutning august 2015 Understøttelse af integrationsindsatser i forhold til børn og unge Ændringer i forhold til PL Indtægter: Opdateret tilskudsmodel (skatter, tilskud og udligning) -0,01-0,01-0,01-0,01 0,27 0,26 0,26 0,26 0 0,07 0,20 0,65 0,16-0,74-0,71-0,99 Balance ved ØU s 2. behandling 5,2-19,1-23,4-26,9 Opdateret tilskudsmodel: Siden 1. behandlingen af budget er indtægtsprognosen opdateret, jf. KL s tilskudsmodel. Opdateringen indebærer, at kommunens indtægter fra tilskud og udligning øges i 2016 med ca kr. som følge af højere tilskud til den aktivitetsbestemte medfinansiering (jf. aftale mellem Regionerne og Staten). For skatteindtægterne nedjusteres skønnet til gengæld med godt kr. som følge af en fejl i KL s tidligere model vedr. indtægter fra dødsboskat. Samlet set er der tale om, at indtægterne i 2016 reduceres med ca kr. i forhold til 1. behandlingen. For overslagsårene forventes nu højere skatteindtægter og som følge heraf lavere indtægter fra tilskud og udligning. Ved Økonomiudvalgets 2. behandling blev det besluttet, at eventuelle budgetjusteringer som følge af etableringen af Vestsjællands Brandvæsen ikke medtages i budget , da det endelige budget for det fælles brandvæsen ikke er godkendt på nuværende tidspunkt. Budget i hovedtal De samlede økonomiske aspekter af budgetforslag fremgår af tabel 2 nedenfor. I 2016 er der tale om et kassetræk på 5,2 mio. kr., men set over hele perioden viser budget et overskud i størrelsesordenen knap 65 mio. kr. Samtidig investeres der i 2016 i anlægsprojekter for samlet set godt 76 mio. kr. Budgetforslaget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og forudsætter en skattenedsættelse på 0,1 pct. fra 2016 og frem, så udskrivningsprocenten herefter vil udgøre 25,2 pct. Det er samtidig forudsat, at Lejre Kommune kompenseres for provenutabet med 50 pct. i 2016 og 25 pct. i 2017 og Grundskyldspromillen forbliver uændret på 28,23, og der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. Tabel 2. Budgetbalance for budget (løbende priser) Indtægter i alt , , , ,7 Skatter , , , ,2 Tilskud og udligning -159,6-146,7-114,6-91,5 Driftsudgifter i alt 1.447, , , ,8

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 Driftsudgifter fast 2016-p/l 1.447, , , ,4 Pris- og lønfremskrivning 0,0 28,9 56,5 84,4 Renter 10,4 12,1 11,9 11,9 Driftsresultat -95,8-111,4-112,6-117,0 Anlægsudgifter 76,5 66,4 59,9 60,8 Anlægsudgifter fast 2016-p/l 76,5 65,4 58,1 58,1 Pris- og lønfremskrivning 0,0 1,0 1,8 2,7 Optagne lån -8,1-6,1-4,0-4,0 Balanceforskydninger 7,9 7,8 7,8 7,8 Afdrag på Kommunens lån 24,7 24,2 25,5 25,5 Udgifter i alt 1.559, , , ,8 Budgetbalance + = underskud - = overskud 5,2-19,1-23,4-26,9 Investeringsoversigten Budgetforslaget rummer anlægsinvesteringer for godt 260 mio. kr. i hele perioden. I 2016 er der afsat godt 76 mio. kr. til anlægsprojekter. Dertil kommer, at der forventes overført anlægsmidler fra 2015 til 2016 i størrelsesordenen knap 60 mio. kr., således at det samlede anlægsniveau i 2016 dermed bliver godt 135 mio. kr. De enkelte anlægsinvesteringer fremgår af investeringsoversigten i bilag 2. Øvrige forhold i budget Takster: Der er udarbejdet takstoversigt for budget på baggrund af det her fremlagte budgetforslag, jf. bilag 5. Dog skal bemærkes, at takster på dagtilbudsområdet er fastsat ud fra den forudsætning, at ny dagplejemodel vedtages i løbet af efteråret Af takstoversigten fremgår efter hvilke principper de enkelte takster er udarbejdet. Eventuelle konsekvenser af ændringer udarbejdes ud fra samme principper som angivet i oversigten. Et endelig takstkatalog der tager højde for eventuelle ændringer i budgetgrundlaget vil blive fremlagt på november-møderækken. Overførselsadgang mellem budgetår: I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/mindreforbrug mellem budgetår (Med overførselsadgang MO), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (UO). Af bilag 4 fremgår den foreslåede bevillingsstatus for samtlige bevillinger i Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status. Kirkelig ligning: Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2016 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 10. august i 2015, at der skal lignes et beløb på 5,8 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre lignes et beløb på 41,0 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret 1,06 pct. (jf. bilag 7). Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på politikerportalen. Administrationens vurdering:

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets om budgetlægningen i kommunerne. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Budgetforslag rummer en samlet kasseopbygning på knap 65 mio. kr. for perioden set under ét. I 2016 er der et kasseunderskud på ca. 5 mio. kr. I 2017 et overskud på godt 19 mio. kr., et overskud på godt 23 mio. kr. i 2018 og knap 27 mio. kr. i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Budgetaftaletekst 2. Økonomisk overblik over budgetaftalens nye elementer.pdf 3. Investeringsoversigt pdf 4. Hovedoversigt Bevillingsoversigt budget Takstkatalog Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget 8. Budgetbemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid 9. Budgetbemærkninger - Udvalget for Børn & Ungdom 10. Budgetbemærkninger - Udvalget for Teknik & Miljø 11. Budgetbemærkninger - Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12. Budgetbemærkninger - Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 13. Budgetbemærkninger - Udvalget for Erhverv & Turisme 14. Notat Kirkelig ligning Justeret budgetmodel for sundhedsplejen

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8 Underskriftsside Mette Touborg (F) Carsten Rasmussen (A) Leif V. Nielsen (A) Martin Stokholm (A) Grethe Nørtoft Saabye (C) Claus Jørgensen (F) Christian Plank (F) Julie Hermind (F) Mikael Ralf Larsen (F) Villy Hauritz (F) Birger Prahl (F) Lulle Zahle (F) Ole Møller (F) Jan Vedel Heine (I) Ole Blickfeldt (O) Erik Falkenberg (O) Søren Bo Hansen (V) Carsten Helles Rasmussen (V) Henning Nielsen (V) Thomas Stokholm (V) Jens K. Jensen (V) Line Jacobsen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Lena Holm Jensen (V) Ivan Mott (Ø)

11 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 9 /Inger Marie Vynne

12 Bilag: 3.2. Økonomisk overblik over budgetaftalens nye elementer.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90920/15

13 Bilag 2 til budgetaftale Økonomisk overblik over budgetaftalens nye elementer I alt Udgangspunktet - Koncerndirektionens budgetoplæg Budgettekniske justeringer fra 1. behandlingen til 2. behandlingen Forventet merudgift til Vestsjællands Brandvæsen fratækkes de budgettekniske justeringer Nye anlægsinvesteringer: Løft af investeringsniveau - Ejendomsvedligeholdelse Implementering af en kommende ejendomsstrategi med særlig fokus på optimering af de fysiske forhold knyttet til de borgernære tilbud (skoler, dagtilbud, plejecentre etc.). Løft af investeringsniveau - Vejkapital Målrettet indsats for at forbedre kommunens vejkapital. Rammebeløb til etablering af svømmehal Understøttelse af muligheden for at etablere en svømmehal i Lejre Kommune. "Finansiering" af rammebeløb til etablering af svømmehal - Udisponeret anlægspulje De afsatte midler til svømmehal finansieres af den udisponerede anlægspulje i Hvalsø Bio - Anlægstilskud til udvidelse af foyer og café Tilskud til udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio. Udskiftning af lys på fodboldbaner i Kirke Hyllinge Kunstgræsbane i Osted Ekstra udgifter i forbindelse med anlæg af kunstgræsbane i Osted. Midler til understøttelse af Nationalpark Skjoldundernes Land Styrket vedligeholdelse af græs-fodboldbaner Netdækning i landsbyerne Målrettet udbredelse af neddækning i landsbyerne i Lejre Kommune. Der er flere mulige løsninger, som skal indviduelt tilpasses de enkelte lokationer, herunder anlæggelse af fibernet til kommunale institutioner, signalforstærkere etc. Midlerne afsættes med en forventning om, at der som minimum kan opnås tilsvarende finansieringsniveau, eksempelvis via statslige midler. Nye udgiftstiltag: Ramme til finansiering af politisk prioriterede indsatser Mulighed for, i løbet af budgetåret, at finansiere politisk prioriterede indsatser. Midler til understøttelse af Vores Sted Understøttelse af det fortsatte arbejde omkring implementering af Lejre Kommunes nye udviklings- og brandingstrategi "Vores Sted".

14 Bilag 2 til budgetaftale Økonomisk overblik over budgetaftalens nye elementer I alt Prioritering af midler til ældreområdet Fortsat prioritering af indsatser på ældreområdet - Med fokus på forebyggelse af hospitalsindlæggelser, kosttiltag og indsatser i frilligt regi. De afsatte midler skal samtidig ses i lyset af en forventning om yderligere, statslige midler, eksempelvis via en kommende finanslovsaftale. Tadre Mølle - Driftstilskud Midler er direkte afsat som øget driftstilskud til Tadre Mølle. Midlerne kan således ikke indgå som en ordinær del af Roskilde Museums driftsbudget. UBU-pulje til ungdomsaktiviteter Midler til prioritering af konkrete initiativer på tværs af Ungdomsskolen og folkeskolen. Styrkelse af IT-indsatser i folkeskolen Understøttelse af integrationsindsatser i forhold til børn og unge Midler afsat til at støtte op om børn og unges integration og trivsel i dagtilbud og skole. Opdateret budgetbalance Vedtaget Budget

15 Bilag: 3.3. Investeringsoversigt pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90784/15

16 Bilag til budgetaftale Investeringsoversigt kr., 2016-pl Broer Asfalt og slidlag Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti Pulje til tilgængelighed Ejendomsvedligeholdelse Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg Energioptimering Byfornyelsespulje Anvendt borgernær teknologi Pulje - Bæredygtige børnetilbud Bærbare/tablets til skoleelever Halanlæg Kirke Hyllinge Pulje til halanlæg Nationalpark Lys på fodboldbaner - Kr. Hyllinge og Hvalsø 839 Styrket vedligehold af græsfodboldbaner Hvalsø Bio - Foyer og cafe 300 Svømmehal Netdækning landsbyer Kunstgræsbane i Osted Udisponeret pulje 291 Anlægsinvesteringer i alt

17 Bilag: 3.4. Hovedoversigt Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90782/15

18 Hovedoversigt Mio. kr. Udgifter Indtægter inkl. Refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17,8-8,0 17,8-8,5 17,8-7,9 17,8-7,5 Heraf refusion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 27,7-25,0 27,7-25,0 27,7-25,0 27,7-25,0 2. Transport og infrastruktur 61,4-0,6 61,6-0,6 61,5-0,6 61,5-0,6 3. Undervisning og kultur 387,5-32,7 385,1-33,2 380,6-33,2 376,0-33,2 Heraf refusion 0,0-0,8 0,0-1,3 0,0-1,3 0,0-1,3 4. Sundhedsområdet 148,8-0,6 145,4-0,6 146,0-0,6 146,5-0,6 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 948,1-256,1 951,3-263,5 949,2-263,6 952,3-264,4 Heraf refusion -0,0-122,2 0,0-122,2 0,0-122,2 0,0-122,2 6. Fællesudgifter og administration 186,1-6,9 169,1-6,9 158,4-6,9 147,9-6,9 Heraf refusion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 1.777,4-329, ,9-338, ,1-337, ,7-338,3 Heraf refusion -0,0-123,0 0,0-123,5 0,0-123,5 0,0-123,5 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 24,7 0,0 25,2 0,0 23,1 0,0 20,8 0,0 1. Forsyningsvirksomheder mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Transport og infrastruktur 18,4 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0 3. Undervisning og kultur 22,8 0,0 10,1 0,0 12,4 0,0 20,2 0,0 4. Sundhedsområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 10,2 0,0 13,2 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 6. Fællesudgifter og administration 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 76,5 0,0 65,4 0,0 58,1 0,0 58,1 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,0 0,0 35,6-5,6 69,4-11,2 103,9-16,8 C. RENTER 12,7-2,2 14,4-2,2 14,1-2,2 14,1-2,2 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) 0,0 0,0 19,1 0,0 23,4 0,0 26,9 0,0 6,1 1,8 6,2 1,7 6,2 1,7 6,2 1,7 Balanceforskydninger i alt 6,1 1,8 25,3 1,7 29,6 1,7 33,1 1,7 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) 24,7 0,0 24,2 0,0 25,5 0,0 25,5 0,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.897,4-330, ,7-344, ,9-349, ,4-355,7 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) 0,0-5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) 0,0-8,1 0,0-6,1 0,0-4,0 0,0-4,0 Tilskud og udligning ( ) 17,7-178,2 18,3-165,9 18,7-134,3 19,2-111,7 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 Skatter ( ) 2, ,3 2, ,5 2, ,0 2, ,4 Finansiering i alt 20, ,8 21, ,4 21, ,2 22, ,1 BALANCE 1.918, , , , , , , ,7

19 Bilag: 3.5. Bevillingsoversigt budget Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90783/15

20 Bevillingsoversigt budget Hele kr. Over- Budget 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 førsels- adgang ØKONOMIUDVALG POLITISK ORGANISATION Vederlag m.v UO Øvrig politisk organisation UO Politiske udvalg UO Folkeoplysningsudvalget UO Det lokale beskæftigelsesråd UO Ældreråd UO Handicapråd UO Hegnsyn UO 1.20 ADMINISTRATIV ORGANISATION Fælles funktioner MO Budgetramme koncernsekretariat & udvikl MO Budgetramme servicecenter allerslev MO Budgetramme koncernøkonomi & analyse Budgetramme center for ejendomsdrift MO MO Budgetramme center for kultur & fritid MO Budgetramme center for skoletilbud MO Budgetramme center f. Børn, unge & fam MO Budgetramme center for dagtilbud MO Budgetramme center for byg & miljø MO Budgetramme center for veje & trafik MO Budgetramme center for job & social MO Budgetramme center f. Velfærd & omsorg MO Turisme og erhvervsfremme MO Borgerrådgiver MO Adm.udg. Fra forsyningsvirksomheder udbe UO 1.30 UDLEJNING M.V Udlejningsboliger UO Ældreboliger UO Forpagtningsafgifter m.v UO Støttet boligbyggeri UO 1.35 LEJRE BRANDVÆSEN Lejre brandvæsen MO 1.38 IT OG KOMMUNIKATION It og kommunikation MO 1.40 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER Bygnings- og løsøreforsikringer MO Arbejdsskadeforsikringer UO Fælles vikarpulje MO 1.50 GEBYRER Gebyrer MO 1.70 PULJER TIL SPAREMÅL Sparekrav,rammebesparelse, ledelsesudviklingsproket MO Samling på 2 rådhuse MO UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID KULTUR & FRITID Fælles faciliteter MO Idrætshaller MO Bibliotek & arkiv MO Musikskolen MO Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys UO UO Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysni Tilskud t/ kulturelle opg, museer mv UO 1

21 Over- Budget 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 førsels- adgang Eksterne projektmidler MO Eksterne projekter forprojekt nationalpa MO UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM SKOLETILBUD Fælles udgifter og indtægter UO Forældrebetaling SFO UO Fripladser, søskenderabar m.v UO Bet til/fra stat og kommuner skoler og SFO UO Allerslev skole MO Bramsnæsvig skole MO Hvalsø skole MO Kirke saaby skole MO Kirke hyllinge skole MO Osted skole MO Trællerup skole MO Firkløverskolen MO Ungdomsskolen MO Specialundervisning m.v MO 3.20 BØRN, UNGE OG FAMILIE Fællesudg. + kompensation løn/merudg UO Støttepædagoger skoler og daginst UO Særlige tilbud UO Specialklasser UO Pædagogisk psykologisk rådgivning UO Familiehuset UO Sundhedsplejen UO Tandplejen MO 3.30 DAGTILBUD Fællesudgifter dagtilbud m.v UO Tilskud til privat pasning m.v UO Forældrebetaling dagtilbud UO Fripladser, søskenderabat m.v UO Sundhedsplejen UO Dagplejen UO Område MO Område MO Område MO Område MO Hyllinge lyndby børnehave MO Børnehaven rollingen MO Tandplejen MO UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ BYG & MILJØ Natur, miljø og plan MO It-fagsystemer (gis) MO Byfornyelse MO Gebyrer MO 4.20 VEJE & TRAFIK Grønne arealer MO Materielgården MO Vejvedligeholdelse MO Vintervedligeholdelse UO Kollektiv trafik UO 4.25 FORSYNINGSVIRKSOMHED Renovation MO Rottebekæmpelse MO 4.30 EJENDOMSDRIFT Ejendomsvedligeholdelse MO Drifts af administrationsbygninger MO Energiforbrug MO Energistyring og -mærkning MO Samordnet rengøring MO UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED JOBCENTER

22 Over- Budget 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 førsels- adgang Ungdomsvejl. Og særlig tilrett. Udd UO Arb.mar.foranst. Og forsørgerydelser UO Introdukt.program udlænd. & ydelser UO Sygedagpenge UO Dagpenge til forsikrede ledige UO UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE VELFÆRD & OMSORG Fællesudgifter velfærd og omsorg MO Aktivitetsbestemt medfinansiering. Af sundhedsvæsen UO Plejecentre og aflastningsboliger MO Bestillerfunktion UO Mellemkomm. Afr pleje i pl.bolig mv UO Hjælpemidler og tilskud mv UO Omsorgs- og specialtandpleje samt handic UO Hjemmepleje - udfører MO Nattevagt, sygepl, akt.&samvær & genoptr MO Aktivitetscentre MO 6.20 SOCIALE TILBUD Fællesudgifter, kontaktperson ledsagerordning MO Tilbud pers m/ særlige sociale vanskab UO Alkohol-/stofmisbrug +socialt udsatte UO Socialpsykiatrisk center MO Solvang MO Bramsnæsvig MO Bofællesskaber MO 6.30 DIVERSE YDELSER MV Fællesudgifter MO Støtte frivilligt socialt arbejde MO Førtidspension UO Flygtninge UO Udbetaling Danmark mv UO UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME ERHVERV & TURISME Erhverv & Turisme MO I alt

23 Bilag: 3.6. Takstkatalog 2016 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90615/15

24 Budget Takstkatalog 2016 Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2016 samt takstoversigt for 2015 i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder takster rettet mod borgere og virksomheder. Taksterne er fastsat i overensstemmelse med budgetforslaget. Kommunalbestyrelsen forelægges revideret takstkatalog i november, såfremt der opstår ændringer i forbindelse med 2. behandling af budget Enkelte takster er lovregulerede, og fastsættes først senere på året. Indtil da indgår de med administrationens vurdering for ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn pr. hegnsyn Lovbestemt x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 100,00 + rente 250,00 + rente 100,00 + rente 250,00 + rente pr. styk pr. styk Det maximale beløb kan højst udgøre kr rente x Det maximale beløb kan højst udgøre kr rente x

25 ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode - bevilling hyrevogn pr. styk Lovbestemt x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling pr. styk Lovbestemt x - førerkort hyrevogn pr. styk Lovbestemt x - Udstedelse fornyelse af førerkort pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn pr. styk Lovbestemt x - Trafikbog pr. styk - Grøn tillægsnummerplade pr. styk - sundhedskort pr. styk Lovbestemt x - adresseoplysning pr. styk Lovbestemt x - bopælsattest pr. styk Lovbestemt x - ejendomsoplysninger pr. styk Lovbestemt x - BBR-ejendomsoplysninger pr. styk Lovbestemt x - vurderingsattest pr. styk Lovbestemt x - skatteattest pr. styk Lovbestemt x - vielser udlændinge pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Haller mv. (bramsnæs) - reklameskilte i haller excl. moms pr. styk x - leje af gymnastiksal/multisal til fest pr. gang x - leje af hal til fest pr. gang x - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% +62,3% pr. gang x - overnatning i haller og skoler pr. gang x - bad i forbindelse med militær 7 7 pr. person x - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l pr. gang x - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l pr. gang x - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger pr. gang x Side 2 af 10

26 ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) pr. gang x - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) pr. gang x - forberedelse til fester i hal pr. time x Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse pr. sæson x - Soloundervisning/instrumentalundervis ning pr. sæson x - Sammenspil pr. sæson x - Hørelære/teori pr. sæson x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) pr. sæson x - Talentlinie pr. sæson x - Improvisationslære pr. sæson x - Strygerdage pr. sæson x - Instrumentleje pr. sæson x - Musikkarrusel 3 rater pr. rate x Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag - x 7 dage - x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x Voksne fra 14 år 1 dag pr. bog x 7 dage pr. bog x 14 dage pr. bog x Side 3 af 10

27 ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode 30 dage pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A3 4 4 pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 2 2 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje/vuggestue: - dagpleje pr. måned Området er reguleret af x - vuggestue pr. måned Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75%. Juli måned er betalingsfri x Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid pr. måned Området er reguleret af x - børnehave over 3 år deltid, (kun for allerede indmeldte deltidsbørn) pr. måned Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning pr. måned PL- fremskrevet. Juli måned er betalingsfri. x Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige pr. måned Området er x Side 4 af 10

28 ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * - 3 årige til start i børnhaveklasse pr. måned kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år pr. måned Tilskuddet kan højst udgøre 85% x år pr. måned af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen x SFO SFO 0-3. klasse pr. måned Kan fastsættets helt frit. Juli x SFO klasse pr. måned måned er betalingsfri. x SFO pr. måned Takster i 2015 er de takster der var gældende fra x Ungdomsskolen: - Knallertbevis pr. styk Færselsloven 124d x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond éngangsbel øb pr. parkeringsp lads KB besluttet x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) - pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme - pr. bygning x Side 5 af 10

29 ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse - pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse - pr. boligenhed x Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori - pr. sag x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) - pr. m2 Dog min kr. For arealer over 1.000m 2 betales 15 kr/m 2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg - pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr - x Erhvervsbyggeri og etageboliger - pr. m2 Dog min kr. For arealer over 1.000m 2 betales 20 kr/m 2 x Renovation: Det faste gebyr: Administration pr. år Indsamling af glas pr. år Farligt affald 5 5 pr. år Renovationsgebyre t er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. x Renovation kører efter "Hvile-i-sigselv"- x princippet som er lovbestemt. x Storskrald og haveaffald pr. år x Genbrugsplads pr. år x I alt fast gebyr pr. år x Variabelt gebyr: Side 6 af 10

30 ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. Dagrenovation l pr. år l pr. år *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Renovationsgebyre t er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Renovation kører efter "Hvile-i-sigselv"- x Princippet som er lovbestemt. x l pr. år x l pr. år x l pr. år x l pr. år x Papirbeholdere l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. sommerhus pr. år x l. sommerhus pr. år x Diverse: Ombytningsgebyr pr. ombytning x Ekstra sæk pr. sæk x Ekstra tømning l pr. tømning x Ekstra tømning l pr. tømning x Erstatning af beholder: 140 l pr. beholder x 190 l pr. beholder x 240 l pr. beholder x 360 l pr. beholder x Side 7 af 10

31 ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode 660 l pr. beholder x 770 l pr. beholder x Kompostbeholder pr. beholder x Gravitationslås til l containere pr. beholder x Erhvervsvirksomheder og institutioner: 140 l pr. år 190 l pr. år 240 l pr. år 360 l pr. år 660 l pr. år 770 l pr. år Samme takst som for borgerne x Samme takst som for borgerne x Samme takst som for borgerne x Samme takst som for borgerne x Samme takst som for borgerne x Samme takst som for borgerne x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr Lejre Kommune pr. år Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg pr. besøg Genberegnet til 2016 pga. underskud x Opkræves af KARA/Noveren Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation pr. år Forbrændigsegnet affald pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) pr. år Haveaffald pr. år Rødder, stød og grene pr. år Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren Side 8 af 10

32 ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * Deponeringsegnet pr. år Blandet affald til sortering pr. år kr. Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. - - Lovbestemt, men Leverandørens dagspris er fastsat i ht. da politikerne kan Udbud. Hovedret inkl. transport er vedtage et yde et beregnet ud fra pris på hovedret + tilskud til den gennemsnitlig antal ugentlig leveringer. 45,5 44,5 pr. dag x Maksimal egenbetaling for modtagere i øvrigt pr. måned Leverandørens dagspris pr. måned maksimale egenbetaling er der sat kryds i politisk bestemt. x Aflastningsplads/venteplads/gæste stue Egenbetalingen for borger: - Kost pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: - Praktisk hjælp (fremskrevet udbudspris) pr. døgn x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) pr. døgn x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) pr. døgn x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) pr. døgn x Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. gang x Side 9 af 10

33 ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Sundhed: Egenbetaling fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten, senest ved cirkulæreskrivelse 9767 af 3. november Der for 2015 indtil videre er sket en egenberegning, hvorfor der kan ske rettelse af takster når årets takster meldes ud fra ministerie. - Egenbetalingen for henholdsvis: - Omsorgstandpleje - kan maksimalt udgøre pr. år Følger x Specialtandplejen - kan maksimalt udgøre pr. år satsreguleringspro centen x Side 10 af 10

34 Bilag: 3.7. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90616/15

35 Økonomiudvalget Politisk organisation (politikområde) Den politiske organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder budget til vederlag til politikere, partistøtte, valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt hegnsyn. Bevillingerne på området afholder vederlag til borgmesteren, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag og pension til afgåede borgmestre. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutning samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 19. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne årligt et vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen. Bevillingen til øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 1.1 Driftsbudget, politisk organisation Mio. kr. Opr Vederlag m.v. 4,0 2,7 2,7 2,7 2, Øvrig politisk organisation 1,7 3,4 3,4 3,4 3, Politiske udvalg 0,7 0,3 0,3 0,3 0, Folkeoplysningsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Det lokale beskæftigelsesråd 0,2 0,0 0,0 0,0 0, Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hegnsyn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 Administrativ organisation (politikområde) Den administrative organisation dækker udgifter til fælles funktioner, herunder administrative udgifter der vedrører den samlede organisation. Det indebærer udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativ bidrag til Udbetaling Danmark. Bevillingsområdet omfatter lønninger til administrativt personale i kommunens 10 centre, erhvervschef samt øvrige personalerelaterede udgifter. Administrationsudgifter til drift af Borgerservice og udgifter for Borgerrådgiveren er også omfattet af Økonomiudvalgets bevillingsområde. Endelig dækker dette bevillingsområde også afholdelse af administrative udgifter fra forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner samt fælles projekter som ensomhedsprojekt, Vores Sted og økologiprojekter.

36 Økonomiudvalget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 1.2 Driftsbudget, Administrativ organisation Mio. kr. Opr Fælles funktioner 28,9 28,1 24,7 24,7 24,7 Budgetramme koncernsekretariat & udvikl. 9,3 29,3 28,5 28,5 28, Budgetramme servicecenter Allerslev Budgetramme koncernøkonomi & analyse Budgetramme center for ejendomsdrift Budgetramme center for kultur & fritid 14,5 1,1 1,1 1,1 1,1 13,7 11,6 11,6 11,6 11,6 4,3 5,6 5,3 5,3 5,3 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Budgetramme center for skoletilbud 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Budgetramme center f. Børn, unge & fam. 9,4 13,0 12,5 12,5 12,5 Budgetramme center for dagtilbud Budgetramme center for byg & miljø Budgetramme center for veje & trafik 0,8 1,4 1,4 1,4 1,4 12,5 13,9 13,3 13,3 13,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetramme center for job & social 17,6 23,1 22,5 22,3 22,3 Budgetramme center f. Velfærd & omsorg 7,6 7,8 7,8 7,8 7, Turisme og erhvervsfremme 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Borgerrådgiver 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Adm.udg. Fra forsyningsvirksomheder udbetaling af tjenestemandspensioner 6,9 7,5 7,5 7,5 7,5 I alt 128,6 144,7 138,5 138,4 138,4 Øvrige politikområder De øvrige bevillingsområder under økonomiudvalget i dette afsnit vedrører Udlejning, Lejre Brandvæsen, IT og kommunikation, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt Puljer til sparemål. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og -udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Politikområdet omfatter også erhvervslejemål og andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængig af individuelle aftaler. Derudover dækker politikområdet bevillingen til forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder politikområdet udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri.

37 Økonomiudvalget Tabel 1.3. Udlejning Driftsbudget Mio. kr. Opr Udlejningsboliger -6,7-7,3-7,9-7,2-6, Ældreboliger -12,4-12,4-12,4-12,4-12, Forpagtningsafgifter m.v. -0,4-0,2-0,2-0,2-0, Støttet boligbyggeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt -19,0-19,4-20,0-19,3-19,0 IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer. Tabel 1.4. IT og kommunikation Driftsbudget Mio. kr. Opr It og kommunikation 22,5 22,8 22,8 22,8 22,8 I alt 22,5 22,8 22,8 22,8 22,8 Lejre Brandvæsen dækker Lejre Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen, hvoraf Lejre Kommune er én af seks kommuner, der indgår. Bandvæsnet har to hovedopgaver: Det operative beredskab og myndighedsopgaver også kaldet forebyggelsesopgaver. Tabel 1.5. Lejre Brandvæsen - Driftsbudget Mio. kr. Opr LEJRE BRANDVÆSEN 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 I alt 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, som indebærer det kommunale ledelsesansvar, ulykkesforsikring, kriminalitet, rejse, forurening samt beboernes løsøre og ansvar. Derudover er der tegnet forsikring vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder. Tabel 1.6. Forsikring og vikarpuljer - Driftsbudget

38 Økonomiudvalget Mio. kr Bygnings- og løsøreforsikringer Opr ,1 3,9 3,9 3,9 3, Arbejdsskadeforsikringer 2,9 2,8 2,9 3,0 3, Fælles vikarpulje 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 I alt 15,4 15,2 15,3 15,4 15,4 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Det kan for eksempel være fra opkrævning eller sygesikringsbeviser. Tabel 1.7. Gebyrer Driftsbudget Mio. kr. Opr Gebyrer -2,0-2,1-2,1-2,1-2,1 I alt -2,0-2,1-2,1-2,1-2,1 Bevillinger for puljer til sparemål omfatter tværgående projekter, herunder sparekrav og udviklingsinitiativer, der berører kommunen som helhed. Tabel 1.9. Puljer til sparemål Driftsbudget Mio. kr. Opr Sparekrav, rammebesparelse og,ledelsesudviklingsprojekt -5,1-12,7-22,9-33,5-44,0 I alt -5,1-12,6-22,9-33,4-44,0

39 Bilag: 3.8. Budgetbemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90618/15

40 Udvalget for Kultur og Fritid Kultur & Fritid (politikområde) Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskellig artede aktiviteter, der har til formål at skabe et rigt fritids- og kulturliv til glæde for borgerne og besøgende i Lejre Kommune. Der er otte sportshallerne og to multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen fem bibliotekerne, et lokalarkiv samt en musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Kram Kamelen. Hertil kommer 93 frivillige folkeoplysende foreninger med ca medlemmer, hvoraf er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tillbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle Driftsbudget , Kultur & Fritid Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 2.1. Driftsbudget, Udvalget for Kultur & Fritid Mio. kr. Opr Fælles faciliteter 3,1 3,9 3,9 3,9 3, Idrætshaller 4,8 4,2 4,2 4,2 4, Bibliotek & arkiv 8,7 8,8 8,8 8,8 8, Musikskolen 3,8 3,7 3,7 3,7 3, Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsudvalget 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Tilskud til kulturelle opgaver, museer mv 5,4 5,4 5,6 5,6 5, Eksterne projektmidler 0,0-0,0-0,0-0,0-0, Eksterne projekter forprojekt nationalpark m.v. 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 I alt 31,4 31,6 31,9 31,9 31,9

41 Bilag: 3.9. Budgetbemærkninger - Udvalget for Børn & Ungdom Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90620/15

42 Udvalget for Børn & Ungdom Skoletilbud (politikområde) Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med børnehaveklasse til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov. 10. klasse tilbydes på Hvalsø Skole og i Roskilde i samarbejde med hhv. Holbæk EUC og Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal. Det vejledende timer tal er følgende: 0-3 klasse: 30 timer 4-6 klasse: 33 timer 7-9 klasse: 35 timer Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver pris- og lønfremskrevet, herunder ungdomsskolen og Firkløverskolen. Området finansierer samlet set budgettet til de enkle skoler i Lejre Kommune, Firkløverskolen, ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler. Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 3.1. Driftsbudget, Skoletilbud Mio. kr. Opr Fælles udgifter og indtægter 24,6 21,6 18,5 14,1 9, Forældrebetaling SFO -31,4-24,8-24,8-24,8-24, Fripladser, søskenderabat m.v. 11,8 8,6 8,6 8,6 8, Bet til/fra stat og kommuner skoler og s 30,9 36,0 36,1 36,0 36, Allerslev skole 37,1 35,5 35,5 35,5 35, Bramsnæsvig skole 25,1 23,3 23,3 23,3 23, Hvalsø skole 40,0 39,4 39,4 39,4 39, Kirke Saaby skole 22,0 19,3 19,3 19,3 19, Kirke Hyllinge skole 28,1 25,4 25,4 25,4 25, Osted skole 12,1 12,8 12,8 12,8 12, Trællerup skole 19,4 19,9 19,9 19,9 19, Firkløverskolen 14,1 15,5 15,5 15,5 15, Ungdomsskolen 5,4 4,8 4,8 4,8 4, Specialundervisning m.v. 0,0 41,1 41,1 41,1 41,1 I alt 239,3 278,5 275,5 271,0 266,4

43 Udvalget for Børn & Ungdom Social & Familie (politikområde) Politikområdet dækker den sociale indsats som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af PPR og en leder af støttepædagogerne. Desuden hører sundhedsplejen og tandplejen ind under politikområdet. Af sociale indsatser kan nævnes lønkompensation i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, støttepædagoger på skoler og dagsinstitutioner, særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. Alle børnefamilier kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejen. Sundhedsplejens tilbud består af hjemmebesøg til småbørnsfamilier, tilbud om deltagelse i grupper, regelmæssige undersøgelser af skolebørn, sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler, hygiejniske tilsyn i daginstitutioner, åbent hus, telefonrådgivning, graviditetsbesøg efter behov, hjemmebesøg til alle familier i barnets første leveår, etablering af mødregrupper med deltagelse af sundhedsplejerske i første møde. Skolebørn har kontakt med sundhedsplejersken i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse. Tilbud om tandpleje af kommunens børn i alderen Tilbud om tandbehandling er for de 0 15 årige på den kommunale tandklinik. Unge på år kan frit vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Driftsbudget , Social & Familie Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 3.2. Driftsbudget, Social & Familie Mio. kr. Opr Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter 9,1 7,2 7,2 7,2 7, Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 7,9 6,8 6,8 6,8 6, Særlige tilbud 101,9 52,5 52,1 52,1 52, Specialklasser 3,6 0,0 0,0 0,0 0, Pædagogisk psykologisk rådgivning 10,4 9,8 9,8 9,8 9, Familiehuset 3,3 3,0 3,0 3,0 3, Sundhedsplejen 0,0 3,4 3,4 3,4 3, Tandplejen 0,0 8,3 8,2 8,0 7,9 I alt 136,3 90,9 90,5 90,4 90,2

44 Udvalget for Børn & Ungdom Dagtilbud (politikområde) Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart) Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består af i alt 7 virksomheder, fordelt på 4 områdeinstitutioner (med børnehuse), 2 selvejende institutioner samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer, 3 privatinstitutioner, 5 puljeinstitutioner samt den private dagpleje. Kommunen yder desuden tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte kommunens tilbud samt tilskud til privat pasning af børn. Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antal børn (princippet om at pengene følger barnet). Dagplejen får tildelt fast budget. Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 3.3. Driftsbudget, Dagtilbud Mio. kr. Opr Fællesudgifter dagtilbud m.v. 8,4 8,6 9,2 9,7 10, Tilskud til privat pasning m.v. 20,7 17,5 17,1 17,1 17, Forældrebetaling dagtilbud -28,2-29,1-28,6-28,7-29, Fripladser, søskenderabat m.v. 6,1 5,9 5,7 5,7 5, Sundhedsplejen 3,3 0,0 0,0 0,0 0, Dagplejen 27,3 22,0 23,8 25,3 26, Område 1 16,2 16,5 16,0 15,8 16, Område 3 9,5 9,4 9,0 8,9 9, Område 4 13,0 14,3 13,8 13,6 13, Område 2 16,2 16,1 15,4 15,3 15, Hyllinge Lyndby børnehave 2,0 2,5 2,4 2,4 2, Børnehaven rollingen 2,3 2,2 2,0 1,9 2, Tandplejen 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 105,0 85,8 85,9 87,0 89,7

45 Bilag: Budgetbemærkninger - Udvalget for Teknik & Miljø Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90621/15

46 Udvalget for Teknik & Miljø Byg & Miljø (politikområde) Byg & Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af sager på den byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Byg & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Byg & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Driftsbudget , Byg & Miljø Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 4.1. Driftsbudget, Byg & Miljø Mio. kr. Opr Natur, miljø og plan 2,2 2,8 2,8 2,8 2, It-fagsystemer (gis) 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Byfornyelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Gebyrer -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 2,7 3,5 3,5 3,5 3,5 Veje & Trafik (politikområde) Veje & Trafik varetager opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organiseret i Center for Ejendomme & Trafik og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materielgård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Opgaver udført for de øvrige centre udfaktureres i et ressourcestyringssystem. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Ejendomme & Trafiks administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Driftsbudget , Veje & Trafik Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 4.2. Driftsbudget, Veje & Trafik Mio. kr. Opr Grønne arealer 1,0 5,5 5,5 5,5 5,5

47 Udvalget for Teknik & Miljø Mio. kr. Opr Materielgården 22,1 5,3 5,5 5,5 5, Vejvedligeholdelse 15,6 21,2 21,4 21,4 21, Vintervedligeholdelse 4,9 8,7 8,7 8,7 8, Kollektiv trafik 29,2 23,7 23,3 23,1 23,1 I alt 72,9 64,4 64,4 64,2 64,2

48 Udvalget for Teknik & Miljø Forsyningsvirksomhed (politikområde) Forsyningsvirksomheder omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Ejendomme & Trafik. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-isig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Derudover har kommunen valgt at etablere en storskraldsindsamling med 2 årlige afhentninger samt 3 årlige afhentninger af haveaffald. Driftsbudget , Forsyningsvirksomhed Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 4.3. Driftsbudget, Forsyningsvirksomhed Mio. kr. Opr Renovation 2,3 2,7 2,7 2,7 2, Rottebekæmpelse 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Ejendomme & Trafik, der tillige indeholder den selvstændige virksomhed Samordnet Rengøring. Center for Ejendomme & Trafik har ansvaret for den centrale, udvendige ejendomsvedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje samt vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og udgifter til energistyring, der ikke kan henføres til energiforbruget. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Ejendomme & Trafik. Driftsbudget , Ejendomsdrift Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau.

49 Udvalget for Teknik & Miljø Tabel 4.4. Driftsbudget, Ejendomsdrift Mio. kr. Opr Ejendomsvedligeholdelse 2,1 2,3 2,3 2,3 2, Drifts af administrationsbygninger 3,1 3,1 3,1 3,1 3, Energiforbrug 14,6 13,7 13,1 13,1 13, Energistyring og -mærkning 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Samordnet rengøring 20,8 21,8 21,9 21,9 21,9 I alt 41,0 41,4 40,9 40,9 40,9

50 Bilag: Budgetbemærkninger - Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90622/15

51 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Job & Arbejdsmarked (politikområde) Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcenteret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde kommune om administration af UU-Roskilde/Lejre. Jobcentret er et selvstændigt center under koncerndirektionen. Centret varetager myndighedsfunktioner samt udførerfunktioner, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice og budgettering og regnskab er organiseret i samarbejde med Koncernøkonomi og Analyse. Der løses opgaver inden for følgende 4 områder: Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, ressourceforløb, revalidering, unge årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice eks. i forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling Råd og vejleding om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning Udbetaling af lovpligtige ydelse Driftsbudget , Job & Arbejdsmarked Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 5.1. Driftsbudget, Job & Arbejdsmarked Mio. kr. Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger og foranstaltninger samt forsørgerydelser Opr ,8 4,0 3,6 3,6 3,6 80,3 92,7 80,7 81,3 81, Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 5,5 19,0 10,0 10,0 10, Sygedagpenge 31,2 20,2 31,5 32,3 32, Dagpenge til forsikrede ledige 35,8 25,5 34,0 34,0 34,0 I alt 156,7 161,4 159,9 161,2 161,2

52 Bilag: Budgetbemærkninger - Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90623/15

53 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Velfærd & Omsorg (politikområde) Center for Velfærd & Omsorg (CVO) yder ydelser inden for sundhed, omsorg, pleje og forebyggelse. CVO arbejder ud fra konceptet: Aktiv & Sund - hele livet Dette indeholder træning, rehabilitering, sundhed og relaterede initiativer, der kan medvirke til, at borgere bevarer sundt liv og tager ansvar for eget helbred. Driftsbudget , Velfærd & Omsorg Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 6.1. Driftsbudget, Velfærd & Omsorg Centret omfatter 4 decentrale virksomheder: Bestiller funktion, Frit-valg, Plejecentre og Aktivitetscentre. Området er organiseret således, at hver virksomhed ledes af en virksomhedsleder. Mio. kr. Opr Fællesudgifter velfærd og omsorg 18,9 22,1 18,0 19,4 19,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen 100,1 110,7 110,7 110,8 110, Plejecentre og aflastningsboliger 66,1 67,8 67,8 67,8 67, Bestillerfunktion 65,4 67,3 68,4 69,5 70,7 Mellemkommunale afregning pleje i plejebolig mv. -7,7-7,8-7,8-7,8-7, Hjælpemidler og tilskud mv. 17,8 18,6 18,8 18,7 18, Omsorgs- og specialtandpleje samt handicap 1,7 1,6 1,8 1,8 1, Hjemmepleje - udfører 1,5 2,3 2,3 2,3 2,3 Nattevagt, sygepleje, akt.&samvær & genoptræning 36,4 37,0 37,3 37,3 37, Aktivitetscentre 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 I alt 302,6 322,2 319,9 322,5 324,2

54 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Social & Familie (politikområde) Området samler den sociale indsats i kommunen for borgere over 18 år. Udover de centrale bevillinger indeholder området fire decentrale virksomheder, der både servicerer borgere fra Lejre Kommune og andre kommuner. Området er en del af Center for Job & Social. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder Socialpsykiatrisk center, en leder af Solvang, en leder af Bramsnæsvig og en leder af Bofællesskaberne. Driftsbudget , Social & Familie Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 6.2. Driftsbudget, Social & Familie Af områder kan nævnes ledsagerordninger, botilbud, specialundervisning, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud om hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Alle disse ydelser gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover ydes der behandling til stof- og alkoholmisbrugere, samt midlertidig ophold til kvindekrisecentre og forsorgshjem. Opr. Mio. kr Fællesudgifter, kontaktperson +ledsagerordning 3,5 4,5 4,5 4,5 4, Tilbud pers m/ særlige sociale vanskeligheder 87,0 100,6 98,9 93,8 93, Alkohol-/stofmisbrug+socialt udsatte 14,7 10,9 10,9 10,9 10, Socialpsykiatrisk center 3,1 3,1 3,1 3,1 3, Solvang -1,0-1,1-1,1-1,1-1, Bramsnæsvig -1,1-1,1-1,1-1,1-1, Bofællesskaber -0,9-1,0-1,0-1,0-1,0 I alt 105,2 115,9 114,2 109,2 109,2

55 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Diverse ydelser mv. (politikområde) Området samler hovedparten af de sociale ydelser i kommunen for borgere over 18 år. De ydelser det drejer sig om er bl.a. førtidspension, individuelle boligstøtte og boligsikring til pensionister, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring. Driftsbudget , Diverse ydelser Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 6.3. Driftsbudget, diverse ydelser Under dette område er også anvisning af boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter Integrationslovens 10. Mio. kr. Opr Fællesudgifter 0,8 0,0 0,0 0,0 0, Støtte frivilligt socialt arbejde 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Førtidspension 69,8 72,5 70,5 69,2 67, Flygtninge 11,0-1,2-1,2-1,2-1, Udbetaling Danmark mv. 6,6 17,1 17,1 17,2 17,2 I alt 88,5 88,6 86,6 85,4 83,8

56 Bilag: Budgetbemærkninger - Udvalget for Erhverv & Turisme Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90624/15

57 Udvalget for Erhverv & Turisme Erhverv og Turisme (politikområde) Erhverv- og Turismeområdet dækker den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det erhvervs- og turismemæssige område, med fokus på at skabe forudsætninger for nye løsninger (innovation) i samspillet mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommunal administration. Det inkluderer politik- og strategiskabelse i forhold til den lokale, regionale, nationale og internationale (EU) erhvervs- og turismepolitiske dagsorden, forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune, samt udvikling af den lokale erhvervsservice i samarbejdet med erhvervslivets parter. Hertil kommer ansvar for samarbejdet med eksterne parter såsom Væksthus Sjælland om den specialiserede erhvervsservice til vækstvirksomheder i Lejre Kommune. Området varetager også fundraising og fokus på nationale og internationale muligheder for støtte til Lejre Kommunes erhvervs- og turismestrategier, brandingstrategi og resultatorienteret profilering af Lejre Kommune, initiering og implementering af konkrete udviklingsprojekter, samt kontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartenere såsom Sagnlandet, Erhvervsråd, lokale og regionale erhvervsforeninger og tilsvarende. Driftsbudget , Erhverv & Turisme Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 2.1. Driftsbudget, Udvalget for Erhverv & Turisme Mio. kr. Opr Erhverv & Turisme 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 I alt 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5

58 Bilag: Notat Kirkelig ligning 2016 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90626/15

59 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jens Christiansen Kommunal Økonomi & Analyse D E Kirkelig ligning 2016 Dato: 15. september 2015 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2016 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2016 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr , jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr Landskirkeskat Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 10. august 2015 at der for regnskabsåret 2016 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr i landskirkeskat. Ligning Ligningsbeløb 2016 Kirke- og præstegårdskasser kr % pulje kr Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr Landskirkeskat kr I alt til opkrævning i 2016 kr Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,06 kr Forventet mellemregning ultimo 2016 kr. 0

60 Bilag: Justeret budgetmodel for sundhedsplejen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90627/15

61 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Lene Wervick Nissen KØA E Ny budgettildelingsmodel til Sundhedsplejen Dato: 21. september 2015 J.nr.: Der er lavet en ny budgettildelingsmodel til Sundhedsplejen. Baggrunden for den nye model er, at området ikke tidligere har haft en tildelingsmodel som bygger på tydelige og gennemsigtige forudsætninger. Igennem en årrække har sundhedsplejen desuden haft et merforbrug. Sundhedsplejens budget er hidtil blevet dannet ved pl-fremskrivning af det foregående års budget. Det har i budgetopfølgningerne været vanskeligt at isolere budgetafvigelserne på grund af manglende gennemsigtighed. Samtidig har området ikke være demografireguleret. Økonomiudvalget har derfor efterspurgt, at området bliver demografireguleret. Administrationen har udarbejdet en budgettildelingsmodel, der så simpelt som muligt tager højde for ændringer i rammebetingelserne fx demografi og kørsel. Den nye budgettildelingsmodel sikrer: Klare og tydelige budgetforudsætninger, herunder veldefinerede opgaver og serviceniveau Danne grundlag for nødvendige tilpasninger af udgifter på baggrund af børnetal Sammenhæng mellem budgettildelingsmodellen og de aktivitetstal, der laves budgetopfølgning på Med udgangspunkt i den nye model bliver budgettet for Sundhedsplejen, som vist nedenfor:

62 Løbende pl, kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budgetmodel (NY)* Budgetmodel (GL) Forskel *2016 priser og demografireguleret. Da Sundhedsplejen er en lille enhed, reguleres budgetafvigelser som følge af demografiske ændringer kun i tilfælde af, at det slår igennem med +/ kr. Det betyder, at området i 2016 ikke reguleres på baggrund af demografi. I sundhedsplejens grundbudget 2016 indarbejdes forskellen mellem gammel og ny budgetmodel ( kr.), således at effektiviseringskrav fra budgetvedtagelsen 2015 udmøntes. Den nye model bygger på: Antal børn Basistakster (inkl. PL fremskrivning) Budgettildelingen er yderligere opdelt i 6 hovedparametre: 0 årige 1-5 årige 6-18 årige Hygiejnisk tilsyn Sygeplejerskestuderende Administration Øvrige driftsudgifter Side 2 af 2

63 Bilag: 3.1. Budgetaftaletekst Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90979/15

64 Der findes et sted, hvor vi prioriterer bevidst og ansvarligt Budgetaftale Indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten Side 1 af 14

65 Forord Siden kommunalvalget i november 2013 har Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten udgjort flertallet i Kommunalbestyrelsen. Vi har samarbejdet tæt om at udvikle kvaliteten i velfærdstilbuddene, om at foretage de svære prioriteringer og i det hele taget om at nå de mål, vi har sat os. Så vidt muligt gennem et bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Lad os give nogle få eksempler på resultater: Som en af få kommuner i Danmark er der flere private arbejdspladser i Lejre Kommune i dag end i Der er siden 2010 skabt 400 nye private job, antallet af eksportvirksomheder er stigende og iværksættere lever bedre og længere, når de har hjemme i Lejre Kommune end i andre kommuner på Sjælland. Ledigheden blandt unge er rekordlav, og Lejre Kommunes beskæftigelsesindsats får topscorer, når vi sammenlignes med andre kommuner. Lejre Kommune har, i modsætning til flere andre kommuner i Region Sjælland samt en del af de store omegnskommuner, en positiv flyttebalance. Flere flytter til vores kommune end fra den. Det er særligt yngre erhvervsaktive, der vælger at bosætte sig i Lejre Kommune. Tilflytningen har også påvirket huspriserne i gunstig retning. Lejre Kommune var således i 2014 blandt de tre kommuner i landet, hvor ejendomspriserne steg mest, nemlig 19,4 pct. Vi mærker også aktuelt en voksende interesse fra virksomheder, der ønsker at slå sig ned her hos os. Samtidig vokser nye boligområder hastigt frem. Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplaner for udstykninger ved Hyllegården og Buske i Hvalsø og for butikker ved Søtorvet i Hvalsø, og alle steder er bygherrerne i fuld gang med at realisere planerne. På sundhedsområdet har vi intensiveret indsatsen for at forebygge behovet for varig hjælp og sikre gode forløb efter indlæggelse og sygdom. Hjerneskadekoordinatoren er nu et fast tilbud, der gør, at vi kan tilbyde borgere med hjerneskade en koordineret og tidlig indsats. Vi har siden 2013 investeret godt 11 mio. kr. i cykelstier fra Kr. Hyllinge til Nr. Hyllinge, fra Gl. Lejre til Gevninge og langs Ledreborg Allé, og vi har forbedret trafiksikkerheden betydeligt flere steder med lyskryds og vejbump. De senere år har vi etableret to - snart tre - kunstgræsbaner i Lejre, Hvalsø og Osted, og vi er i færd med at analysere og vurdere, hvordan vi kan forbedre borgernes muligheder for at dyrke sport og passe på deres helbred, ung som gammel. Vi har i samarbejde med lodsejere, borgere, organisationer, foreninger og mange andre realiseret Sjællands første nationalpark, og vi kan med Nationalpark Skjoldungernes Land værne om vores natur, øge biodiversiteten, skabe nye oplevelsesmuligheder for borgere og turister og understøtte erhvervsudviklingen på en række områder. Satsningen på det grønne og bæredygtige med økologi som centrum for indsatsen har styrket Lejre Kommunes brand, tiltrukket bl.a. virksomheder og borgere og forbedret miljøet. Lejre Kommunes investering i og samarbejde med Sagnlandet har båret frugt: Vi har med den økonomiske håndsrækning hjulpet Sagnlandet til at opnå donationer på omkring 75 mio. kr., der bl.a. skal bruges til at slå Lejres betydning for Danmarkshistorien fast. Vi kan og vil ikke hvile på laurbærene. Budgetaftalen for adresserer vigtige udfordringer og udviklingsmuligheder, som vi vil forfølge de kommende år. Side 2 af 14

66 Det strategiske afsæt: Vores Sted Det vil vi gøre med afsæt i Lejre Kommunes nye branding- og udviklingsstrategi Vores Sted, som Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret Vores Sted er en fortælling om Lejre Kommune. Eller rettere en række fortællinger om de 49 småbyer og landsbyer og en hel masse andre steder, der udgør Lejre Kommune. Det er fortællinger om de fællesskaber mellem mennesker, om den natur og kulturarv og om det frirum til initiativ, der gør Lejre Kommune til noget unikt. Mere end borgere har bidraget til at skabe brand-fortællingen om Lejre Kommune. Med Vores Sted vil vi støtte op om og videreudvikle de unikke kvaliteter i Lejre Kommune - i et forpligtende samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, foreninger, kommune og andre samarbejdspartnere. Vores Sted vil påvirke prioriteringerne og de politiske beslutninger i mange år frem og skal inspirere til nye måder at løse kerneopgaverne på i alle dele af den kommunale organisation. Lad os give et par eksempler: Når de grønne arealer langs Lavringe Å i Lejre by omlægges til bæredygtig drift, spares både driftsmidler til slåning, og der skabes bedre levesteder for dyr og planter til glæde for dem, der færdes i områderne. Og høet, der nu kun slås en gang om året, bliver fjernet og kan bruges som foder til heste eller andre husdyr. Når børnehaverne holder høns, skabes værdifulde hverdagsoplevelser, forståelse for hvor maden kommer fra, et kvalitetsprodukt til madordningen og mulighed for at genbruge madresterne. Når frivillige eller ansatte på ældrecentrene tager de ældre med på rickshawcyklerne, får de vind i håret, oplevelser, frisk luft og motion til glæde for alle. Vi vedhæfter bogen om Lejre Kommune Vores Sted, så budgetaftalens læsere kan orientere sig om den strategiske retning, som Kommunalbestyrelsen har sat, og som denne budgetaftale skal være med til at virkeliggøre. Partierne bag budgetaftalen ønsker i budget at afsætte yderligere 1 mio. kr. til borger- og virksomhedsnære udviklingstiltag, der skaber fællesskaber, øger adgangen til natur og fremmer lokale intiativer. Herudover har vi allerede afsat 1 mio. kr. i budget 2016 til Vores Sted. Investeringsmidlerne skal gå til at skabe endnu mere af dét, Lejre Kommunes borgere efterspørger og værdsætter mest ved at bo og leve netop her og til at brande kommunen udadtil på de mange kvaliteter, vi har. Langsigtet udvikling og konsolidering Med budget vil flertalspartierne sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling af Lejre Kommune - som landkommunen med enestående mad-, natur- og kulturoplevelser, tæt på storbyen. Landkommunen med stærke engagerende fællesskaber. Udvikling kræver investering. Udgangspunktet for budgetaftalen er et betydeligt økonomisk råderum på knap 100 mio. kr. i et økonomisk råderum som er skabt med vores tidligere beslutninger og prioriteringer. Vi vil bruge råderummet til at videreudvikle velfærdstilbuddene og konsolidere kommunens økonomi. Vi lægger i budgetaftalen op til at bruge ca. 35 mio. kr. på at udvikle kernevelfærden og ca. 60 mio. kr. på at konsolidere kommunens økonomi gennem en opbygning af kassebeholdningen. Det økonomiske råderum kommer ikke af sig selv. Venstre-regeringen har med økonomiaftalen for 2016 fjernet penge fra kommunerne - herunder Lejre Kommune - gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det svarer til i omegnen af 72 mio. kr. over hele perioden for Lejre Kommune, og samlet for kommunerne er der tale om i omegnen af 16 mia. kr. Side 3 af 14

67 For Lejre Kommunes vedkommende betyder regeringens omprioriteringsbidrag, at det råderum, vi selv har skabt gennem de senere års målrettede indsatser, bliver kraftigt reduceret faktisk med mere end 70 mio. kr. Hvis vi fortsat ønsker, at der skal være et råderum i Lejre Kommune, er der derfor brug for nye tiltag. I praksis kan råderummet blive genetableret ved, at vi selv aktivt skaber det, eller ved at regeringen tilbagefører nogle af midlerne, hvilket vi vil arbejde aktivt for gennem KL. Vi lagde allerede i 2014 en offensiv effektiviseringslinje netop for selv at skabe et råderum. Vi indarbejdede således et effektiviserings- og besparelseskrav på 11 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. i 2016 og frem. Her er altså tale om varige omkostningsreduktioner, og havde det ikke været for regeringens omprioriteringsbidrag, ville vi derfor nu have skabt et økonomisk råderum på knap 100 mio. kr. i de fire år. Vi vil i 2016 og frem fortsat have et systematisk fokus på også i praksis at indfri de effektiviserings- og besparelseskrav, som vi indarbejder i budgettet. Partierne bag budgetaftalen ser ikke noget alternativ til at fortsætte en offensiv og flerårig udviklings- og budgetstrategi. Jo, vi kunne læne os tilbage og præsentere et defensivt budget uden økonomisk råderum i overslagsårene. Men vi har en alt for ambitiøs udviklingsdagsorden i og for Lejre Kommune til at være defensive og bare vente på, hvad andre beslutter. Derfor lægger vi op til en langsigtet udviklingsdagsorden, hvor vi selv tager teten, alt imens vi håber på, at regeringen vil besinde sig og føre alle eller nogle af de penge tilbage, som de med omprioriteringsbidraget har taget fra kommunerne. I 2016 vil vi konsolidere arbejdet med de målsætninger, udviklingsprocesser og effektiviseringer, vi allerede har besluttet skal derfor være et år, hvor vi ikke sætter en masse nye skibe i søen, men får bragt dem, vi har sat i søen, sikkert i havn - med den målsatte effekt og med et sikkert fokus på kerneopgaver og drift. Samtidig skal vi bruge 2016 til at lægge sporene for at kunne tilpasse vores udgiftsniveau i samme omfang, som regeringens omprioriteringsbidrag reducerer vores indtægter. På den måde kan vi sikre, at vi i hele budgetperioden har det ønskede råderum, så vi som før omtalt dels kan fortsætte udviklingen af vores kernevelfærd og dels kan konsolidere kommunens økonomi yderligere. Etablering af råderum Partnerskaber og fundraising Vi skal altså selv skabe et råderum det er et vilkår, som private virksomheder kender alt til, og det er ikke så anderledes for en offentlig virksomhed som vores. Men vi behøver ikke gøre det helt alene. I har vi vist, at satsningen på fundraising skaber resultater. Vi er lykkedes godt med i at tiltrække investeringer og rejse penge. Det drejer sig bl.a. om 2,1 mio. kr. fra Trafikstyrelsens pulje til fremme af kollektiv trafik i yderområderne, 0,350 mio. kr. fra Realdania til at udarbejde en strategi for fremtidens landsbyer, 3 mio. kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til områdefornyelse i Hvalsø, 15 mio. kr. fra Helsefonden til - sammen med Socialt Udviklingscenter og Helsingør Kommune at gå nye veje i at bryde den negative sociale arv og forebygge ensomhed blandt børn og unge, 0,875 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til at uddanne vores skoleledelser og nøglepersoner på skolerne i læringsledelse, 0,340 mio. kr. fra Økologifonden bl.a. til en torvehalsanalyse m.v., 0,176 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering til socialøkonomi som udviklingslokomotiv, 0,250 mio. kr. fra Fonden for Økologisk Landbrug til lokal økologi i lokale gryder, 0,085 mio. kr. til en ny lokal torvehal fra Fonde for Økologisk Landbrug m.v. Vi vil videre af den vej dog naturligvis ikke for enhver pris. Det må aldrig være penge i sig selv, der er bestemmende for, hvad vi prioriterer i Lejre Kommune. Derfor når vi arbejder for at tiltrække investeringer så gør vi det med afsæt i vores strategi Vores Sted, borgernes behov og Kommunalbestyrelsens mål. Side 4 af 14

68 Fundraising forudsætter, at andre end os selv finder de tiltag og projekter, vi sætter i søen, interessante og vigtige. Ellers vil de ganske enkelt ikke investere netop her hos os. Vi skal derfor fortsætte kursen med at finde samarbejdspartnere, der vil bidrage med knowhow og penge til at udvikle Lejre Kommune. Lejre Kommune samarbejder også aktivt med omkringliggende kommuner har stået i beredskabets og forsyningens navn. Vi vil løbende evaluere resultaterne af de samarbejder, vi har indgået, og vurdere fordele og ulemper for Lejre Kommune ved at indgå nye; hvad enten det handler om at kvalitetsudvikle og effektivisere administration, købe bedre ind eller udvikle velfærdstilbuddene f.eks. gennem konkurrenceudsættelse. Udover fokus på fundraising og partnerskaber skal vi hele tiden have øje for, hvordan vi får mest muligt for de penge, vi som kommune bruger. Det handler eksempelvis om: At forbedre og optimere vores daglige arbejdsgange og i det hele taget sikre effektivitet i opgaveløsningen. Som før nævnt handler det bl.a. om at samarbejde med andre kommuner, hvor det giver mening, men det handler også om den interne organisering. Med budget satte vi f.eks. fokus på de tekniske servicefunktioner det skal vi have fulgt til dørs i Herudover ønsker vi i 2016 at sætte fokus på potentialerne i at sammenlægge kommunens materielgårde. At købe klogt ind, når vi udbyder opgaver eller køber varer eller tjenesteydelser. I løbet af 2016 udarbejder vi derfor en ny udbuds- og indkøbspolitik. Arbejdet er i gang, og allerede i november 2015 får vi i Kommunalbestyrelsen lejlighed til at drøfte de overordnede sigtelinjer for strategien. Disse og andre tiltag vil indgå i en langsigtet effektiviseringsstrategi. Del af noget større - klima og flygtninge Vi skrev i budgetaftale , at vi er en lille kommune med store ambitioner. Det gælder stadig. Vi kan ikke indfri ambitionerne, medmindre vi ser os selv som en del af Sjælland, Danmark, Skandinavien, Europa og verden. Det gælder, når vi skal give vores lille bidrag til at løse de opgaver, der følger af flygtninge- og folkevandringsstrømmene disse år, klima- og miljøproblemerne der følger af en stadig stigende befolkningstilvækst og krav til levestandard og den voksende ulighed. Partierne bag budgetaftalen vil tage ansvar for ikke alene vores egne problemer, men også for at bidrage til at afhjælpe konsekvenserne af problemerne i verden. Derfor prioriterer vi miljø, bæredygtighed og integration højt. Vi har i budget sat ekstra ressourcer af til at støtte op om integrationen af børn og unge, som kommer til Danmark som flygtninge. Pengene skal bruges til at støtte op om børn og unges integration og trivsel i dagtilbud og skole. Udvalget for Børn & Ungdom vil sikre et overblik over nuværende tilbud og tiltag for at fremme integration af børn og unge og prioritere, hvordan de samlede midler til integration bedst anvendes. Herudover har vi gjort en ekstraordinær indsats i for i samarbejde med borgere og Frivillignet for flygtninge Lejre at sikre boliger og gode rammer for integration af vores nye medborgere. Også på klimaområdet rykker vi og vi vil gerne rykke endnu hurtigere. Det vil vi gøre ved at støtte aktivt op om lokale, borgerdrevne energitiltag f.eks. Sæbyprojektet, der viser, hvordan en by kan gå helt nye veje inden for grøn energi. Også lokale landmænds bestræbelser for et lokalt, økologisk biogasanlæg vil vi understøtte. Vi vil prioritere kildesortering, som kan nedbringe mængden af affald, der sendes til forbrænding, understøtte økologiindsatsen og arbejde for at øge biodiversiteten på land, i skoven og i fjorden. Det vil vi gøre gennem samarbejdet med Nationalpark Skjoldungernes Land, Fishing Zealand, Danmarks Naturfredningsforening, Gefion, Økologisk Landsforening og mange flere. Vi vil vægte både pris, kvalitet og bæredygtighed, når vi køber ind, når vi planlægger, og når vi bygger nyt. Det ene udelukker ikke det andet, tværtimod er det netop udtryk for bæredygtighed at have øje for alle Side 5 af 14

69 tre parametre. Herudover vil vi fortsætte investeringerne i energioptimering af de kommunale bygninger. Og vi vil i 2016 se kritisk og innovativt på, hvad vi som kommune kan gøre for, at vi når de klimamål, vi har sat os, så vi fra 2017 og frem har en flerårig handleplan, der kan kan bringe os i front på klimaområdet. Erhvervslivet Samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune er afgørende for, at vi kan fastholde og tiltrække virksomheder. Vi tog i en række vigtige skridt, som har intensiveret samarbejdet og vi skal videre i den retning. Lejre Kommunes mange små og mellemstore virksomheder kan noget særligt - og har også nogle særlige behov. Dem skal vi blive klogere på gennem dialog og samarbejde. I 2015 dannede vi derfor Lejre Erhvervsudviklingsforum LEUF - som i samarbejde med Udvalget for Erhverv & Turisme og Lejre Turistforening er omdrejningspunktet for dialog og samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Også samarbejdet med erhvervslivets interesseorganisationer fik i en højere prioritet. Vi genoptog det årlige dialogmøde med Dansk Industri, og der har været dialogmøder med Dansk Erhverv og Dansk Byggeri. Landbrug & Fødevarer er der aftalt dialogmøde med, og vi samarbejder allerede tæt med Økologisk Landsforening. Vi skal videre ad den vej! Virksomhedernes omkostningsniveau og deres adgang til kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur er og bliver afgørende for konkurrenceevnen. I 2014 fjernede vi afgifterne på byggesagsbehandling for både borgere og erhvervsvirksomheder. Vi nedsatte i 2014 personskatten, og vi gør det igen i Vi har ingen dækningsafgift. Og med etableringen af Lejre Erhvervsservice i 2014 har vi sikret én indgang for virksomhederne, ligesom vi har udvidet åbningstiderne og fjernet den ugentlige lukkedag. I budget vil mobil- og bredbåndsdækningen i landsbyerne have høj prioritet. Vi er på vej til en bedre dækning. Det kræver nye master, og der er flere på vej, foruden opgradering af fire eksisterende master. Men det er ikke godt nok, og vi afsætter derfor 7 mio. kr. i budget til at investere i bedre netdækning for borgere og virksomheder med udgangspunkt i nogle af vores landsbyer. Vi vil aktivt i samarbejde med teleselskaberne vurdere, hvilke løsninger (fiber og andre teknologiske løsninger), der skaber størst effekt for borgere og virksomheder. Vi forventer, at regeringen vil tage sin del af ansvaret som lovet i valgkampen, og at de som varslet i regeringsgrundlaget vil hjælpe med at finansiere de nødvendige tiltag, men heller ikke på dét område har vi tid til at vente på andre. Herudover vil vi bl.a. prioritere: At samarbejde med erhvervslivet om at etablere et iværksætterhus. Side 6 af 14

70 At følge op på uddannelsesforløbet af vores medarbejdere i professionel service. Vi vil i 2016 bl.a. spørge erhvervslivet, om de er tilfredse med den service, vi tilbyder. At synliggøre offentlige udbud og færdiggøre arbejdet med en ny udbuds- og indkøbsstrategi. At støtte op om tiltag som erhvervslivet driver f.eks. økologisk biogas og erhvervsklynger bl.a. inden for vores markante styrkeposition: fødevarer. At arbejde for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft bl.a. ved at markedsføre og brande Lejre Kommune, jf. Vores Sted. At tage aktivt tage del i Greater Copenhagen ved i partnerskab med Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune at vise i praksis, hvordan et samarbejde mellem land og by kan gavne hele regionen, herunder med et særligt fokus på lokale fødevareproducenter i Lejre Kommune. At forbedre infrastrukturen ved at øge investeringerne i vores vejkapital med yderligere 4 mio. kr. i budgetperioden. Lanceringen af Lejremælken er et eksempel på et flot resultat af partnerskab mellem erhvervsliv og kommune. Vores Sted markerer, at vi vil gå partnerskabsvejen i en offensiv erhvervsudviklingsstrategi bl.a. inden for fødevareområdet, hvor Lejre Kommune allerede har en absolut styrkeposition. Børne- og familielivet Børn og unge repræsenterer fremtiden. Det er væsentligt for os alle sammen, men først og fremmest skal vores børn og unge have det godt, netop mens de er børn og unge. Både i den familie de fleste børn er en del af, og i de fællesskaber vi som kommune har det primære ansvar for at skabe for og sammen med børnene, mens de er i dagpleje, børnehave, skole og SFO samt ungdomsklub og musikskole m.v. Vi har i et par år drøftet behovet for strukturelle ændringer som følge af det faldende børnetal, og vi har også taget nødvendige, men svære beslutninger for at tilpasse tilbuddene og kapaciteten på dagtilbudsområdet. Vi passer nemlig 413 færre 0-5 årige børn i dag, end vi gjorde i 2011, og det har haft mærkbare konsekvenser, ikke mindst for dagplejen. Om få år vil nogle skoler også mærke det faldende børnetal. Forældrene i Lejre Kommune har i forbindelse med den seneste høringsproces om skolestruktur klart markeret, at skolestrukturen skal bestå, som den er i dag, og fra politisk side har vi lyttet. Men opretholdelsen af status quo fjerner ikke det problem, der følger nogle steder af det lavere børnetal. Vi står derfor de kommende år over for en fælles Side 7 af 14

71 opgave med at videreudvikle kvaliteten i vores dag- og skoletilbud, for de penge vi har til rådighed. Vi må gå nye veje, når vi ikke vil følge den slagne strukturtilpasningsvej (lukning og koncentration af tilbuddene færre steder), som vi ser, at andre kommuner gør det, men tværtimod vil opretholde de nære børnetilbud i en tid med færre børn. En af de veje, vi vil gå, er at sætte et markant fokus på udvikling af kvalitet i kerneopgaven i de enkelte dagtilbud og skoler og tilpasset de enkelte institutioners særlige udfordringer og muligheder. Vi har i 2015 fået meget mere viden om, hvordan kvaliteten og resultatdannelsen er på børneområdet bl.a. med den første kvalitetsrapport efter skolereformen, og vi ved også mere om, hvad der virker på dagtilbudsområdet, f.eks. inden for børns sproglige udvikling. Der er også både fastlagt effektmål og sat aktiviteter i gang, som skal forbedre børnenes læring og trivsel såvel på skole- som dagtilbudsområdet. Men vi skal endnu tættere på: Skolen og børnehaven selv, forældre og politikere skal kende status ikke bare for det samlede skolevæsen og dagtilbudsområde, men for den enkelte børnehave og skole, og de skal være med til at sætte mål og have mulighed for at se, om målene nås, eller om indsatserne skal justeres. Partierne bag budgetaftalen lægger dermed op til at sætte turbo på en mål- og resultatorienteret udvikling af den enkelte skole og børnehave, byggende på en høj grad af gennemsigtighed og fælles viden om hvad status er. Både på de parametre vi allerede måler og målsætter - karakterer, elevernes trivsel og inklusion - og på parametre og indikatorer vi ønsker at følge tættere social lighed, personaleomsætning, til- og afgang af elever på den enkelte skole og forældretilfredshed. Vi vil sikre, at Vores Sted-strategiens fokus på natur, mad, fællesskaber og plads til initiativ tænkes ind i udviklingen af de kommunale børnetilbud og bliver omdrejningspunkt for samarbejde og vidensdeling på tværs. På dagtilbudsområdet har vi løftet budgettet, så vi kan tilbyde flere af vores ansatte en uddannelse som pædagog eller som pædagogisk assistent, og i 2016 og frem løfter vi budgettet, så institutionerne også har råd til at ansætte flere uddannede pædagoger og flere pædagogiske assistenter. Vi prioriterer modernisering og fornyelse af bygningsmassen, så vi kan fortsætte udviklingen af en mere bæredygtig institutionsstruktur og tilbyde børn og ansatte moderne fysiske rammer, der understøtter de pædagogiske målsætninger. Udvalget for Børn & Ungdom vil vurdere, hvordan midlerne bedst anvendes. Det er afgørende, at udviklingen af børneområdet, både når det gælder vores dagtilbud og vores skole, sker i et tæt samarbejde med de ansvarlige faggrupper og forældrebestyrelser. Vi har et fælles ansvar for vores børn og børnetilbud! Når nuværende og kommende forældre til børn i Lejre Kommune ønsker nære børnetilbud, må vi samarbejde om at udvikle dem, vi har, og om at skabe og synliggøre de gode fortællinger. Bedre kommunikation skal derfor prioriteres inden for den samlede dagtilbuds- og skolerammes udviklingsmidler. Der afsættes desuden 0,3 mio. kr. i en pulje under Udvalget for Børn & Ungdom, som Ungdomsskolen kan få del i ved at komme med forslag til konkrete initiativer, der sker i samarbejde med folkeskolen. Den tidlige opsporing og forebyggende indsats i forhold til børn med særlige behov skal videreudvikles bl.a. i samarbejde med det forældrenetværk for børn med særlige behov, som er dannet i 2014, og som netop lægger op til et tættere samarbejde med kommunen. Lejre Kommune arbejder for at udvikle den faglige kvalitet på såvel det specialiserede børne- som voksenområde. Der er i 2014 sat en nødvendig og langsigtet kvalitetsudviklingsproces i gang med fokus på at øge den faglige kvalitet og med fokus på bedre økonomistyring. For bedst muligt at understøtte denne udviklingsdagsorden er partierne bag budgetaftalen indstillet på at tilføre ekstra ressourcer til området. Vi opnormerer kraftigt på rådgiverressourcerne, så borgerne i højere grad vil opleve, at der bliver taget hånd om deres situation, og så vores ansatte vil få forbedret deres arbejdsmiljø. Side 8 af 14

72 Vi forventer, at det øgede fokus på den faglige kvalitet og på bedre økonomistyring på sigt vil reducere omkostningerne på de specialiserede socialområder. Vi forventer i runde tal at nedbringe omkostningerne med i omegnen af mio. kr. i 2019 i forhold til det forventede udgiftsniveau i 2015, svarende til 7-8 pct. Vi er dog bevidste om, at der er tale om en særdeles ambitiøs forventning, og samtidig er der tale om et område, hvor selv få ændringer i borgernes livssituationer kan have en betydelig indvirkning på de kommunale udgifter. Derfor er partierne bag budgetaftalen også indstillet på, at der skal ske en kontinuerlig og tæt opfølgning på udgiftsudviklingen, ligesom der politisk er vilje til, i begrænset omfang og i en overgangsperiode, at tilføre området yderligere midler, såfremt de gennemførte opfølgninger skulle vise et behov for dette. Voksenlivet når eller før der er behov for hjæp Befolkningens sammensætning ændrer sig markant, så der bliver flere ældre og færre børn. Alene i løbet af de kommende fire år forventer vi, at der i Lejre Kommune vil være mere end 500 flere borgere over 65 år. Samme udvikling gør sig gældende både på landsplan, i hovedstadsområdet og på hele Sjælland. Men både de ældre og de yngre voksne i Lejre Kommune er gennemgående sunde og tilfredse med livet: Side 9 af 14

73 Aktiv og sund hele livet er et velkendt mantra for vores indsatser i Lejre Kommune, og partierne bag budgetaftalen ønsker at fastholde og videreudvikle disse indsatser. Partierne bag budgetaftalen forventer, at der i et vist omfang vil blive afsat midler til sådanne indsatser på finansloven. For at skabe sikkerhed omkring indsatserne er partierne dog villige til at reservere op til 4 mio. kr. årligt, i første omgang for Vi skal fastholde fokus på tidlige rehabiliteringsforløb - i forhold til den ældre del af befolkningen for at forebygge funktionsnedsættelse og minimere plejebehovet - men også i forhold til den yngre del af befolkningen, eksempelvis borgere med hjerneskader eller psykiatriske diagnoser, som via rehabilitering kan lære at tackle deres livssitution, så de bedre kan fungere i deres hverdagsliv og på arbejdsmarkedet. Vi har ligesom resten af landet et stigende antal borgere med demens. Det kræver en særlig indsats, der ikke kun omfatter decideret pleje, men også en indsats der understøtter, at der stadig er gode oplevelser med samvær og indhold. Der er afsat 1 mio. kr. årligt særskilt til initiativer, der bidrager til dette. Vi skal fortsat have fokus på at udvikle omsorgen over for borgere, der er alvorligt syge og døende. Her kan ikke fastsættes bestemte tiltag og tilbud, da det altid vil være en meget individuel opgave at støtte og hjælpe borgeren og den berørte famile, alt efter hvilken situation det drejer sig om. Vi oplever fortsat, at vores borgere bliver tidligere udskrevet fra sygehusene, og det stiller krav til indsatserne i vores egne tilbud. Vi har eksempelvis rigtig gode erfaringer med at styrke fagligheden i vores gæstestuer med flere sygeplejeog terapeutressourcer. Det øger markant kvaliteten i tilbuddet, og samtidig forebygger det genindlæggelser. Vi har også gode erfaringer med at tilbyde borgerne kostvejledning, både for at tabe sig og for at tage på. Syge borgere, der ikke har appetit, skal der kræses for. Vi arbejder på at tilbyde sund og økologisk kost til borgerne, som får deres måltider via kommunens tilbud. Senest er Hvalsø Ældrecenter begyndt at producere alle måltider til beboerne. På sigt skal borgere i eget hjem, der visiteres til levering af kost, også have muligheden for større valgfrihed og øget grad af økologi. Det vil kræve, at der inden ophør af den nuværende kontrakt om kostleverancer skal ses på modeller for samarbejde med lokale fødevareleverandører. Vi har haft succes med at inddrage de mange frivillige kræfter i kommunen i specifikke tiltag, f.eks Cykling uden alder, hvor borgere på plejecentrene får mulighed for at få vind i håret ved hjælp af frivillige, der tager dem med på en cykeltur i en af de 3 rickshaws, der er i kommunen. Det vil vi gerne tilbyde endnu flere borgere, og derfor er der brug for flere frivillige chauffører. Organiseringen af dette tiltag kræver en stor indsats, som hidtil er blevet varetaget af den frivillighedsfacilitator, der har været tilknyttet projektet. Derfor prioriteres der ressourcer til dette via de 4 mio. kr. til ældreområdet. En afgørende vigtig forudsætning for at kunne forblive Aktiv og sund hele livet er tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor skal vi sikre gode betingelser for, at vores unge i Lejre Kommune enten er i job eller uddannelse. Netop her har vi en særlig udfordring i Lejre Kommune, for ved udgangen af 2014 var omkring hver niende under 30 år på offentlig forsørgelse og det på trods af, at vi over de seneste to år har formået at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse med i omegnen af 10 pct. Som i mange andre situationer er tidlig opsporing og forebyggelse én af nøglerne til at sikre, at vores unge kommer i job eller uddannelse. Vi skal allerede på de sidste klassetrin i folkeskolen have fokus på unge mennesker med særlige problematikker, og vi skal styrke og videreudvikle det tværgående samarbejde eksempelvis mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), uddannelsesinstitutionerne og Jobcentret. Derfor fastholder vi også et højere serviceniveau i UUvejledningen end det lovpligtige. Side 10 af 14

74 Allerede i sidste års budget blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til arbejdsmarkedspolitiske tiltag. Partierne bag budgetaftalen ønsker, at disse midler i 2016 særligt skal understøtte indsatser, som kan bidrage til at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse ved i stedet at sikre, at de unge kommer i job eller uddannelse. I disse år modtager vi stadig flere flygtninge i Lejre Kommune og vi har en særlig forpligtigelse i forhold til at sikre en vellykket integration af vores nye medborgere. Det er nemlig forudsætningen for, at også de kan være aktive og sunde hele livet. Indsatserne er mange, og vi har et stærkt netværk af frivillige, som på forbilledlig vis bidrager til, at Vores Sted også er for nye borgere fra især krigshærgede lande. Særligt to forhold er vigtige for at sikre en god integration henholdsvis boligforhold og muligheden for at lære det danske sprog. Med hensyn til boligforhold ønsker vi at fastholde den bedst mulige udnyttelse af vores eksisterende boligmasse, men vi er også nødt til at gå andre veje, hvor vi eksempelvis har gode erfaringer med at anvende privat indkvartering. Vi ønsker, at vores tilbud om sprogundervisning bliver styrket. Én mulighed kan være, at vi etablerer vores eget sprogcenter, hvilket vi ønsker at undersøge mulighederne for. Herudover er vi overbevist om, at det styrker indlæringen af et nyt sprog, hvis man har mulighed for at øve det i hverdagen. Derfor ønsker vi at fremme anvendelsen af sprogpraktikker, og vi ønsker, at vi som kommunal arbejdsplads går foran i etableringen af disse. Livet i landsbyerne natur og kultur Som et af de få steder på Sjælland kan Lejre Kommune på én gang levere det ægte landsbyliv i naturen og samtidig være så tæt på storbyens mangfoldighed og gode jobmuligheder. Borgerne i Lejre Kommune har tilvalgt det mindre lokalsamfund, hvad enten det er stationsbyen eller landsbyen. Samtidig ved vi, at over 70 pct. af arbejdsstyrken pendler til deres arbejdsplads, hovedsageligt i Roskilde eller Hovedstaden. Derfor er relationen mellem landet og byen afgørende for udviklingen af vores kerneopgaver og nytænkningen af vores byer og steder. Målet er at videreudvikle de gode steder at bo i Lejre Kommune og de kultur- og fritidstilbud, som giver energi og skaber fællesskaber og sundhed. Der er allerede afsat mange penge til at udvikle byerne. Samlet set er der afsat mere end 20 mio. kr. til byudviklingsprojekter og de penge skal blive til flere gennem partnerskaber med fonde og andre, der gerne vil samarbejde om at Side 11 af 14

75 udvikle landsbyerne. Støtten på 3 mio. kr. til områdefornyelse i Hvalsø giver sammen med de midler vi allerede har afsat endnu bedre mulighed for at udvikle byen. Ligesom Realdanias støtte til at udvikle en strategi for fremtidens landsby giver os et ekstra økonomisk skub og tilfører ny viden. Vi vil også i 2016 prioritere puljen til udvikling af lokalområder, som borgere, bylaug og foreninger kan søge til lokale udviklingstiltag. I Lejre er udviklingen af Degnejorden og Valdemarsgård i gang. Der kommer nye boligområder i Hvalsø og almene boliger i Kirke Hyllinge og Hvalsø, og vi mærker interesse fra foreninger og virksomheder, der leder efter områder til nye typer fællesskabsboliger. Vi mærker også interesse fra dagligvarebutikker, der gerne vil etablere sig i vores større byer. Trafiksikkerhed er et ønske, der står højt på dagsordenen. Det gælder både cykelstier og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Vi har afsat 28 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelstier i budget Der laves en politisk prioriteret rækkefølge for anlæggelse af nye stier. Der skal laves en vurdering af muligheden for at færdiggøre de to nyeste cykelstier mellem henholdsvis Gevninge-Gl. Lejre og Nr. Hyllinge-Kirke Hyllinge, hvor det for begge cykelstier gælder, at der mangler en ordentlig bynær afslutning af stien. I de senere år har vi udbygget idrætsfaciliteterne og den linje vil vi fortsætte. Lejre og Hvalsø har fået kunstgræsbaner, og i 2015 satte vi penge af til en kunstgræsbane i Osted. Den skal gøres færdig, selvom klubben er løbet ind i udgifter, der er langt større, end de budgetterede med i deres oprindelige ansøgning. Vi sætter derfor yderligere 1,3 mio. kr. af i 2016 til at færdiggøre anlæggelsen af kunstgræsbanen i Osted. Desuden prioriterer vi midler til lys på banen i Kirke Hyllinge samt kunstgræsbanen i Hvalsø, og vi sætter 2,5 mio. kr. af over fire år til at forbedre kvaliteten på vores græsfodboldbaner i hele kommunen, startende med Kirke Hyllinge i Der er sat penge af i budgettet til at udbygge halkapaciteten i alt 30 mio. kr. Vi er godt i gang i Kirke Hyllinge, som vi i budget 2016 har sat 15 mio. kr. af til, og hvor vi arbejder for at rejse flere midler. De kommende år følger yderligere forbedringer af halkapaciteten med afsæt i den analyse af idrætsfaciliteterne i Lejre Kommune, som Udvalget for Kultur & Fritid har sat i værk. En svømmehal i Lejre Kommune har været drøftet længe. I 2015 gennemføres den analyse af mulighederne for en svømmehal, som vi besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, og vi sætter i 2019 et rammebeløb på 18 mio. kr. af. Det markerer, at vi vil videre med en svømmehal hvad enten det bliver alene eller i samarbejde med andre. Borgerne i Lejre Kommune har også i dag mulighed for en svømmetur Nemlig i Sæby-Gershøj Svømmebad. Der pågår aktuelt et arbejde mellem Lejre Kommune og svømmebadets bestyrelse omkring sikring af de nødvendige tilladelser til drift af svømmebadet. Som led i dette arbejde er der behov for at få foretaget en ekstern, teknisk behovsanalyse for svømmebadet. Til dette formål skal der i 2016 prioriteres kr., som finansieres via den afsatte ramme til ejendomsvedligeholdelse. Resultatet af den tekniske behovsanalyse vil indgå i næste års budgetlægning. Der er gode muligheder for at komme ud og opleve og bruge naturen i Lejre Kommune. Vi har mange lokale stier, og vi har mange regionale stier og ruter gennem vores kommune. Vi vil gerne se på, hvordan vi kan gøre vores rekreative stier endnu mere attraktive og benyttede ved at binde dem bedre sammen vi vil gerne skabe Lejres Grønne Ring. Vi vil forbedre adgangen til naturen - også til fjorden, så fritids- og bademulighederne for borgere og besøgende forbedres. Derfor vil vi også prioritere penge til at anskaffe yderligere ponton er i områder, hvor lokale kræfter støtter op, og herigennem gøre svømmeoplevelsen i fjorden sjovere. I de sidste par år har vi eksperimenteret med samarbejdsprojekter om naturpleje, der skal øge naturværdien og oplevelsen for borgerne. Det har givet mange positive reaktioner. Vi vil i 2016 prioritere midler til at kunne understøtte udviklingen af nye samarbejdsprojekter på dette område. Musikskolen i Lejre Kommune er noget helt særligt, og vi vil støtte op om den. I 2016 gennemfører vi en nærmere undersøgelse af, hvordan lokalefaciliteterne er, og om der er behov for, at de forbedres. Side 12 af 14

76 Endelig prioriterer vi 0,3 mio. kr. i 2016 til at støtte op om de aktiviteter, der er i forhold til at udvide Hvalsø Biografs foyer og café. Lejre Kommune som arbejdsplads Dygtige og engagerede medarbejdere er afgørende for kvaliteten i de kommunale kerneopgaver og god ledelse er bestemmende for, at vi som arbejdsplads kan fastholde, udvikle og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Kvalitet i kerneopgaverne og kvalitet i arbejdslivet for vores ansatte er to sider af samme sag. Koncerndirektionen og Hovedudvalget har derfor støttet af Økonomiudvalget sat en række vigtige udviklingsdagsordner for Lejre Kommune som arbejdsplads. Lejre Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads præget af fokus på og fælles forståelse for, hvorfor vi er sat i verden - kerneopgaven. Arbejdsgangene skal understøtte kerneopgaven og gøre det muligt for vores medarbejdere at levere en høj faglig kvalitet og være effektive. Der er i 2015 sat fokus på kerneopgaven og på arbejdsmiljø og trivsel - bl.a. gennem uddannelse i og kortlægning af den sociale kapital på alle arbejdspladser i Lejre Kommune. Dette fokus skal videreføres de kommende år, hvor vi også vil se nærmere på andre vigtige vilkår for vores medarbejdere m.h.p. at sikre, at vi også fremover kan fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Eksempelvis skal der i løbet af 2016 gennemføres en analyse af de kommunale lønsummer. Vi har samtidig lagt en konkret plan for at nedbringe sygefraværet. Alle arbejdspladser har sat mål for at reducere deres sygefravær, og målet for vores samlede organisation er klart: Sygefraværet skal bringes så langt ned som muligt. Succeskriteriet i 2015 er, at sygefraværet samlet set reduceres til 12,8 dage pr. medarbejder, og i 2016 skal det bringes yderligere 0,8 dage ned. Borgernes og brugernes behov skal være bestemmende for, hvordan vi indretter vores opgaveløsning og samarbejde med borgerne. Derfor er vi i gang med at gennemføre en samlet indsats, der skal forbedre kvaliteten i borgerbetjeningen: Vi har i 2015 uddannet mere end 200 ansatte i at skrive, så det er til at forstå, vi har udvidet telefonbetjeningen i de timer, hvor flest ønsker at komme i kontakt med kommunen og fjernet den ugentlige lukkedag for telefoniske henvendelser, og vi gør en særlig indsats for at forbedre kvaliteten i telefonbetjeningen. Hovedudvalget vil også i 2016 råde over udviklingsmidler på 1 mio. kr. Økonomiudvalget har i 2015 prioriteret 2,2 mio. kr. til at nedbringe sygefraværet bl.a. gennem tidlige og forebyggende indsatser til medarbejdere i risiko for stress og ryglidelser m.v. Vi har desuden ansat en HR-konsulent med særlig fokus på at hjælpe arbejdspladser med et meget højt sygefravær til at forbedre arbejdsmiljøet og øge nærværet. I 2016 skal vi for alvor se resultaterne. Side 13 af 14

77 Der findes et sted, hvor vi prioriterer bevidst og økonomisk ansvarligt. Med flertalspartiernes budgetaftale for understreger vi behovet for at sejle de skibe i land, vi har sat i søen de seneste år. Samtidig lægger vi op til en langsigtet udvikling, der styrker de unikke kvaliteter, vi har netop her hos os: natur, fællesskaber og frirum til initiativ. Bilag til budgetaftalen: 1. bogen om Lejre Kommune Vores Sted (elektronisk bilag) 2. Økonomisk overblik over budgetaftalens nye elementer 3. Investeringsoversigt Side 14 af 14

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Budget -20 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Dato: 26-08- J.nr.: 16/10850 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til takster i samt takstoversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Prisfremskrivning 2,4

Prisfremskrivning 2,4 ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.244 1.215 pr. hegnsyn Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente - rykkerskrivelse - krav

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr. Budget -21 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til er i samt oversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder er rettet mod borgere og virksomheder. ne er fastsat i overensstemmelse med

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 10 POLITISK ORGANISATION 5.828 0 5.828 10 VEDERLAG

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 4. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse

Læs mere

b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent,

b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, Lejre Kommune Økonomiudvalget 28-09-2016 Side 1 ØU - 2. behandling af budget 2017-2020 Sagsnr.: 16/12430 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 12. september 2016 at

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013 Referat torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Martin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3.

Læs mere

c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille,

c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 06-10-2016 Side 1 KB - 2. behandling af budget 2017-2020 Sagsnr.: 16/12430 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 12. september 2016

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for NOTAT KØA Koncernøkonomi og Analyse Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Camilla Vang Taankvist KØA Koncernøkonomi og Analyse D 4470 E cavt@lejre.dk Dato: 19. august 2016

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 13. januar Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 13. januar Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 13. januar 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - 2. behandling af ændring af styrelsesvedtægt mhp oprettelse af UET...2

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 11. oktober Mødetid: 18:00-19:30

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 11. oktober Mødetid: 18:00-19:30 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 18:00-19:30 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

BUDGETbemærkninger Lejre Kommune

BUDGETbemærkninger Lejre Kommune BUDGETbemærkninger Lejre Kommune 2017-2020 Indledning... 1 Budgettet kort fortalt... 2 Økonomiudvalget... 3 Politisk organisation (politikområde)... 3 Administrativ organisation (politikområde)... 3 Øvrige

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013 Referat torsdag den 12. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 6. september 2018 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 4. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 6. september Mødetid: 18:00-18:35

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 6. september Mødetid: 18:00-18:35 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:35 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms 2017 2018 2017 2018 Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder: Dagpleje 3.376 140 liter 694 Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 190 liter

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene. Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Mandag den 4. november 2019 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET 2016-2019 Lejre Kommune

BUDGET 2016-2019 Lejre Kommune BUDGET 2016-2019 Lejre Kommune Koncernøkonomi & Analyse Indholdsfortegnelse Indledning 1 Budgettet kort fortalt.2 Økonomiudvalg 6 Udvalget for Kultur & Fritid 14 Udvalget for Børn & Ungdom 17 Udvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 24-08-2011 Dato: 04-08-2011 Sag nr.: ØU 153 Sagsbehandler: Dorte Tofte Bertram Kompetence: Fagudvalg [ ]

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger.

Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 08-09-2016 Side 1 ØU - 1. behandling af budgetforslag 2017-2020 Sagsnr.: 16/10850 Afbud: Christian Plank, Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Ivan Mott Resumé: Budgetforslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere