Codan A/S - Fondskode Delårsrapport for 1. halvår 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Codanhus Gammel Kongevej København V Tlf Fax Internet: Fondsbørsmeddelelse nr. 5/ august 2002 Codan A/S - Fondskode Delårsrapport for 1. halvår 2002 Resume: Codans resultat for 1. halvår 2002 efter skat og goodwill blev et underskud på 404 mio. kr. Underskuddet skyldes udelukkende et dårligt investeringsresultat. Overskud og fortsat god udvikling i skadeforsikring med fremgang på stort set alle områder - især vækst i erhverv og marine og god omkostningsudvikling. Resultat af livsforsikring er svagere end forudsat som følge af et dårligt investeringsresultat. Vedlagt følger den delårsrapport, bestyrelsen for Codan A/S har vedtaget efter behandling og godkendelse af moderselskabets og koncernens halvårsregnskab. Codan-koncernen har i 1. halvår 2002 givet et utilfredsstillende resultat på trods af en tilfredsstillende udvikling i skadeforsikring. - Årsagen til det utilfredsstillende resultat er alene den stærkt negative udvikling, som fortsat præger finansmarkederne. Denne udvikling betyder, at koncernens investeringsresultat og resultatet af liv- og pensionsvirksomhed ikke svarer til de beregningsmæssige forudsætninger. - I 2. kvartal 2002 har koncernens skadeforsikringsvirksomhed haft et positivt forløb, der bekræfter den underliggende sunde udvikling, som er omtalt i delårsrapporten for 1. kvartal Combined ratio for 1. halvår Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR A/S Forsikringsselskabet Codan Liv I, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Link, CVR A/S Forsikringsselskabet Codan Liv II, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Liv III, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Invest Liv, CVR Forsikringsselskabet Hafnia Liv A/S, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Liv, CVR , Forsikringsselskabet Hafnia Liv III A/S, CVR

2 2002 er 104,8% mod 104,0% i 1. halvår Dette er specielt tilfredsstillende set i lyset af, at 1. kvartal 2002 var præget af en række storskader og dårligt vejrlig. - Omkostningsprocenten udvikler sig fortsat positivt og udgør 26,9 mod 27,5 i 1. halvår I dansk skadeforsikring er omkostningsprocenten faldet yderligere og udgør 24,1 i 1. halvår 2002 mod 25,1 i 1. halvår Præmievæksten inden for skadeforsikring er fortsat særdeles tilfredsstillende for koncernens erhvervs- og marineforsikringer. For privatforsikring på det danske marked er udviklingen nu vendt. Andet kvartal 2002 viser en nettotilgang af nye kunder på det danske marked. - Den samlede bruttopræmieindtægt for livsforsikringer med løbende indbetaling er i forhold til 1. halvår 2001 steget med over 10%. For individuelle livsforsikringer er væksten fra 1. kvartal 2002 fortsat og indfrier Codans forventning om, at markedet er vendt efter mange år med faldende præmieindtægter. Koncernens samlede resultat for 1. halvår 2002 er negativt påvirket af de faldende aktiekurser især i Sverige. Kursreguleringer påvirker samlet resultatet i perioden negativt med 483 mio. kr. før skat. Det samlede resultat for 1. halvår 2002 før skat og goodwillafskrivninger blev et underskud på 341 mio. kr. mod et underskud på 200 mio. kr. i samme periode i Efter skat og goodwillafskrivninger er resultatet for 1. halvår 2002 et underskud på 404 mio. kr. Finanstilsynet indførte i 2001 skærpede krav til liv- og pensionsselskabers solvens og bonusreserver. Disse krav medfører, at de enkelte selskaber skal have tilstrækkelig overdækning til at modstå et aktiefald på 12%, fald i investeringsejendommes værdi på 8% samt en renteændring på 0,7 procentpoint. Samtlige Codan-koncernens liv- og pensionsselskaber har såvel pr. 30. juni 2002 som ved udgangen af juli overdækning i forhold hertil. Udviklingen i 1. halvår 2002 har ikke givet anledning til at ændre på forventningerne til koncernens skadeforsikringsdrift. I forventningerne til årets samlede resultat var der beregningsmæssigt forudsat uændrede valutakurser, uændret renteniveau samt et afkast på aktier og ejendomme på henholdsvis 7% og 5%. Dette ville medføre kursreguleringer for hele året på ca. 200 mio. kr. samt et resultat for livs- og pensionsforsikring på mio. efter skat. Side 2

3 Ved beregning af forsikringsteknisk rente i skadeforsikring er forudsat en uændret rente i forhold til niveauet ultimo I første halvår 2002 er der sket et mindre rentefald. Kursreguleringer pr. 30. juni 2002 udgør -483 mio. kr., og resultatet for koncernens livs- og pensionsforsikring udgør efter skat -36 mio. kr. Codan finder det ikke hensigtsmæssigt at udtrykke forventning til kursreguleringer i den resterende del af Med den nuværende situation på aktiemarkederne vurderes det dog for usandsynligt, at der for året som helhed vil kunne opnås et samlet afkast af aktier på 7%. Venlig hilsen Codan A/S p.b.v. Henrik Christrup Formand Kvartalsmeddelelsens opbygning: Side 1-3: Følgebrev Side 1-23: Beretning Side 24-26: Bilag 1, Kvartalsopdelte hovedtal Side 27-38: Regnskab Side 3

4 Resultater pr. virksomhedsområde 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Dansk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Livs- og pensionsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat Codans andel af egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Svensk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Baltisk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Codans andel af resultat efter skat Codans andel af egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Livsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat Codans andel af egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Norsk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Codans andel af resultat efter skat Codans andel af egenkapital (Nordenfjeldske Personforsikring AS) Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Koncern / Codan A/S Resultat efter skat i forsikringsområderne Resultat i Codan A/S samt af øvrige aktiviteter Afskrivning på goodwill i Codan A/S Samlet resultat efter skat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser Side 1/38

5 Udvikling og resultat pr. 30. juni kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Forsikringsteknisk resultat Dansk skadeforsikring Svensk skadeforsikring eksklusive filial i Norge Baltisk skadeforsikring Norsk skadeforsikring Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring i alt Resultat af livs- og pensionsforsikring Renter, udbytter mv., netto, i skadeforsikring og Codan A/S Overført til forsikringsteknisk rente i skadeforsikring Kursreguleringer i skadeforsikring og Codan A/S Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwill, ekstraordinære poster samt skat Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære poster Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Periodens resultat Hovedtal - kvartalsopdelt 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Mio. kr Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring Resultat af livs- og pensionsforsikring Renter, udbytter mv., netto, i skadeforsikring og Codan A/S efter overførsel af forsikringsteknisk rente Kursregulering i skadeforsikring og Codan A/S Resultat før goodwill, ekstraordinære poster samt skat Resultat før goodwill, kursreguleringer og skat Sammenfatning Codan-koncernen har i 1. halvår 2002 givet et utilfredsstillende resultat. I skadeforsikring har resultatet for 2. kvartal 2002 dog været tilfredsstillende og viser fremgang inden for stort set alle områder. Årsagen til det utilfredsstillende resultat er alene den stærkt negative udvikling, som fortsat præger finansmarkederne. Denne udvikling betyder, at koncernens Side 2/38

6 investeringsresultat og resultatet af liv- og pensionsvirksomhed ikke svarer til de beregningsmæssige forudsætninger. Det samlede resultat for 1. halvår 2002 før skat og goodwillafskrivninger blev et underskud på 341 mio. kr. mod et underskud på 200 mio. kr. i samme periode i Efter skat og goodwillafskrivninger er resultatet for 1. halvår 2002 et underskud på 404 mio. kr. I 2. kvartal 2002 har koncernens skadeforsikringsvirksomhed haft et positivt forløb, der bekræfter den underliggende sunde udvikling, som blev omtalt i delårsrapporten for 1. kvartal Combined ratio for 1. halvår 2002 er 104,8% mod 104,0% i 1. halvår Dette er specielt tilfredsstillende set i lyset af, at combined ratio var 108,2% i 1. kvartal Combined ratio for 2. kvartal 2002 udgjorde tilfredsstillende 101,6% mod 104,9% i 2. kvartal Præmievæksten inden for skadeforsikring er fortsat særdeles tilfredsstillende for koncernens erhvervs- og marineforsikringer. For privatforsikring på det danske marked er udviklingen nu vendt. Andet kvartal 2002 viser en nettotilgang af nye kunder på det danske marked. Forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring er i 1. halvår 2002 et overskud på 22 mio. kr. mod et overskud på 152 mio. kr. i 1. halvår Det forsikringstekniske resultat er negativt påvirket af et fald i den forsikringstekniske rente fra 4,97% i 1. halvår 2001 til 4,25% i 1. halvår 2002 samt forøgelse af udjævningshensættelser på 34 mio. kr. i 1. halvår Den samlede påvirkning herfra udgør 107 mio. kr. Den samlede bruttopræmieindtægt for livsforsikringer med løbende indbetaling er i forhold til 1. halvår 2001 steget med over 10%. For individuelle livsforsikringer er den tilfredsstillende vækst fra 1. kvartal 2002 fortsat og indfrier Codans forventning om, at markedet er vendt efter mange år med faldende præmieindtægter. Koncernens samlede resultat for 1. halvår 2002 er - på trods af omlægning af investeringerne i 2. kvartal påvirket negativt af de faldende aktiekurser især i Sverige. Kursreguleringer påvirker samlet resultatet i perioden negativt med 483 mio. kr. før skat. Den negative udvikling på aktiemarkederne er fortsat efter 30. juni Som en konsekvens af disse kursfald har koncernen valgt at fremskynde den planlagte nedbringelse af eksponeringen mod aktiemarkederne. Koncernens eksponering mod aktiemarkedet udgør herefter pr. 31. juli 2002 ca. 1 mia. kr. i skadeforsikring og Codan A/S samt ca. 8 mia. kr. i livs- og pensionsforsikring. Side 3/38

7 I forbindelse med ændringen af reglerne for overskud af livs- og pensionsforsikring i Danmark har Codan-koncernen mulighed for at foretage korrektion af tidligere års overskudsberegning i størrelsesordenen 300 til 400 mio. kr. før skat. Denne positive korrektion indgår ikke i resultatet for 1. halvår Resultatet af livs- og pensionsforsikring er for 1. halvår 2002 et overskud på 35 mio. kr. mod et overskud i 1. halvår 2001 på 78 mio. kr. før selskabsskat. Resultatet for 2001 blev opgjort på baggrund af den bonus, der blev tilskrevet forsikringstagerne. Codans egenkapital pr. 30. juni 2002 udgør mio. kr., svarende til en indre værdi pr. aktie på 180. Pr. 7. august 2002 var børskursen pr. aktie 112 kr. Regnskabet pr. 30. juni 2002 er urevideret og udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsrapporten for 2001, bortset fra værdiansættelse af investeringsaktiver (obligationer) i koncernens liv- og pensionsselskaber, der fra 1. januar 2002 sker til markedsværdi, samt regulering af livsforsikringer uden ret til bonus. Endelig er der foretaget enkelte tilpasninger i form af omklassificering af aktivposter. Ændringerne i anvendt regnskabspraksis er nærmere omtalt i Codan A/S delårsrapport for 1. kvartal Væsentlige begivenheder i perioden samt opfølgning på væsentlige tiltag og enkeltsager Codan-koncernen har i perioden 1. januar til 8. august 2002 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: Nr. 1, 28. februar: Årsregnskabsmeddelelse og Etablering af nordisk organisation Nr. 2, 8. maj: Delårsrapport for 1. kvartal 2002 Nr. 3, 15. maj: Forløb af Codans generalforsamling 15. maj 2002 Nr. 4, 7. juni: Ændring i direktionen i Codans livsforsikringsselskaber Codans fondsbørsmeddelelser er tilgængelige på For Codan-koncernen har 1. halvår 2002 været præget af intern konsolidering efter tilkøb af virksomheder i 2001 og etableringen af den nordiske organisation. Status for disse aktiviteter kan efter 2. kvartal 2002 sammenfattes således: I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2001 annonceredes beslutningen om at etablere en fællesnordisk koncernledelse samt etablere en Side 4/38

8 række nordiske enheder for at sikre en tættere integration af koncernens forretningsområder. Siden er der etableret tværgående funktioner inden for blandt andet it, HR samt reassurance. Herudover er der sket en fortsat udvikling af de allerede etablerede nordiske forretningsområder, f.eks. Nordisk Marine. De væsentlige fokusområder for Codan-koncernen er fortsat: Styrkelse af lønsomhed for de enkelte forretningsområder. Folksams portefølje af erhvervsforsikringer. Overtagelsen blev juridisk gennemført i 3. kvartal Integrationen forløber fortsat i henhold til planen. Forsikringerne vil blive overført til fælles it-systemer i løbet af 2002 og 1. kvartal 2003 i forbindelse med fornyelse af forsikringerne. Det økonomiske forløb af porteføljen er som forventet. Forsikringsselskabet Trekroner i Danmark. Selskabet blev juridisk overtaget i februar 2002 med virkning fra 1. januar Integrationen forløber i henhold til planen. Trekroner Forsikring vil fortsat sælge og distribuere private skadeprodukter i eget navn, men ved udnyttelse af Codans ressourcer. Medarbejderne i erhvervs- og livsektoren samt i understøttende funktioner er integreret i Codans organisation og varetager opgaverne i fællesskab fra 30. juni 2002 i takt med, at de enkelte arbejdsopgaver overføres til Codan. Den itmæssige integration vil være tilendebragt inden udgangen af 1. kvartal Det økonomiske forløb af porteføljen er som forventet. I Sverige blev en portefølje af marineforsikringer juridisk overtaget fra Zürich Forsikring i februar 2002 med virkning fra 1. januar Integrationen forløber fortsat efter planen. Overførelsen af porteføljen til de fælles it-systemer vil blive gennemført i løbet af Det økonomiske forløb af porteføljen er præget af et dårligt skadeforløb i januar og februar, hvor der indtraf en række storskader. Forløbet i 2. kvartal 2002 har dog bekræftet opfattelsen af, at der er tale om en grundlæggende sund portefølje. På det danske marked har der i 1. halvår 2002 været intensiv information fra brancheorganisationen Forsikring & Pension om konsekvenserne af den nye Erstatningsansvarslov med forhøjede erstatninger ved personskade. Informationskampagnen har medført, at Codan kun har modtaget få forespørgsler om ændringerne. På det svenske marked er der i løbet af 2. kvartal 2002 kommet øget fokus på det stigende antal langtidssyge og uarbejdsdygtige. Dette har blandt andet ført til oprettelse af en kommission, som har til opgave at fremkomme med forslag til at nedbringe antallet af langtidssyge og invaliderede ofre efter piskesmældsskader. Trygg-Hansa støtter dette initiativ. Side 5/38

9 Efter ændringer i pensionsafkastbeskatningen er der ikke behov for at opretholde de mange livsforsikringsselskaber i Codan-koncernen. I juni 2002 blev det derfor besluttet at fusionere seks selskaber, der tegner individuelle livsforsikringer, i ét selskab, der tager navnet Codan Livsforsikring A/S. Herudover opretholdes de tegnende selskaber Codan Pensionsforsikring og Codan Link som selvstændige selskaber. Sammenlægningen forventes gennemført i løbet af 2. halvår 2002 og vil medføre administrative besparelser samt fordele ved en sammenlægning af porteføljer og investeringer. Opfølgning på enkeltsager: Som omtalt i årsrapporterne for 2000 og 2001 indtraf under stormen i december 1999 en større skade, hvorpå der oprindelig var et mellemværende med visse af reassurandørerne på ca. 135 mio. kr. Der er ved udgangen af 1. halvår 2002 indgået forlig med i alt fire af de seks reassurandører. De sidste to reassurandører repræsenterer et tilgodehavende for Codan på ca. 40 mio. kr. tilsammen. De i 2002 indgåede forlig og eventuelt tilsvarende forlig med de øvrige reassurandører er indeholdt i resultatet for 1. halvår Der er ikke siden offentliggørelse af delårsrapporten for 1. kvartal 2002 yderligere at rapportere i sagen om eventuel erstatning for overtagelsen af de tabsgivende aktiviteter i Trygg-Hansas norske filial. Forholdet er nærmere omtalt i årsrapporterne for 2000 og Side 6/38

10 Skadeforsikring 2. kvt. 2. kvt 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Præmieindtægter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat Resultat efter skat Nettoerstatningsprocent 74,4 76,5 77,7 76,8 77,6 Bruttoomkostningsprocent 26,2 27,9 26,9 27,5 26,7 Nettoomkostningsprocent 26,9 28,7 27,7 28,3 27,4 Combined ratio 101,6 104,9 104,8 104,0 104,0 Koncernens forsikringstekniske resultat i skadeforsikring blev for 2. kvartal 2002 et overskud på 110 mio. kr. mod et overskud på 72 mio. kr. i samme periode sidste år. Fremgangen er tilfredsstillende, specielt når man tager i betragtning, at der var et utilfredsstillende resultat i første kvartal 2002, som skyldtes et ugunstigt vejrlig, et større antal store skader samt en negativ udvikling i motorforsikring på det svenske marked. Det forhold, at den forsikringstekniske rente har været faldende fra 4,97% i 1. halvår 2001 til 4,25% i 1. halvår 2002, har påvirket det forsikringstekniske resultat negativt med 73 mio. kr. Udjævningshensættelser er forøget med 34 mio. kr. i 1. halvår Det forsikringstekniske resultat i Codan-koncernen er for 2. kvartal 2002 isoleret set tilfredsstillende med en combined ratio på 101,6% mod 104,9% i samme periode sidste år og 108,2% i 1. kvartal Forbedringen skyldes en god udvikling i såvel erstatningsprocent som omkostningsprocent inden for stort set alle områder. Koncernens omkostningsprocent har udviklet sig positivt og udgør 26,9 for 1. halvår 2002 mod 27,5 i samme periode sidste år. Samlet er det forsikringstekniske resultat for 1. halvår 2002 et overskud på 22 mio. kr. mod et overskud på 152 mio. kr. for 1. halvår Side 7/38

11 Dansk skadeforsikring 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Investeringsaktiver Nettoerstatningsprocent 73,7 75,2 77,4 75,4 75,4 Bruttoomkostningsprocent 23,8 25,1 24,1 25,1 24,0 Nettoomkostningsprocent 25,1 26,1 25,3 26,1 25,1 Combined ratio 99,7 102,7 102,4 101,2 100,4 Nøgletal - kvartalsopdelt 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Mio. kr Præmieindtægter, brutto Erstatningsprocent, netto 73,7 81,1 75,1 75,6 75,2 Omkostningsprocent, netto 25,1 25,4 23,2 25,0 26,1 Omkostningsprocent, brutto 23,8 24,4 22,2 23,8 25,1 I 1. halvår 2002 er bruttopræmieindtægten i dansk skadeforsikring steget med 11,7% i forhold til samme periode sidste år. Præmieindtægten fra Trekroner Forsikring indgår med virkning fra 1. januar 2002 og bidrager med 167 mio. kr. til væksten. Perioden er i øvrigt præget af en fortsat pæn tilgang af erhvervsforsikringer. Væksten her er særlig tilfredsstillende, da en række større forsikringer ikke er blevet fornyet i 1. kvartal 2002, fordi kunderne ikke accepterede den nødvendige præmiestigning. I 2. kvartal 2002 er der en nettotilgang af privatkunder. Dette viser, at pristilpasningen, som Codan foretog før de andre selskaber, ikke længere påvirker markedet. Side 8/38

12 Det forsikringstekniske resultat i dansk skadeforsikring for 2. kvartal 2002 udgør et overskud på 55 mio. kr. mod et overskud på 51 mio. kr. i den tilsvarende periode i I resultatet for 2. kvartal 2002 indgår en udgift på 11 mio. kr. til forøgelse af udjævningshensættelser som følge af ændring i genforsikringsstrategien. Udjævningshensættelserne er afsat til dækning af koncernens forøgede selvbehold på storm, katastrofer og større risici. I 1. halvår 2002 indgår en samlet udgift på 20 mio. kr. til forøgelse af udjævningshensættelser mod 0 mio. kr. i samme periode sidste år. Omkostningsprocenten i Danmark er også i 2. kvartal 2002 fastholdt på det tilfredsstillende niveau, som blev opnået efter tilpasningerne i løbet af Omkostningsprocenten i 2. kvartal 2002 udgør 23,8 mod 25,1 i samme periode sidste år. Omkostningsprocenten for året som helhed forventes at blive i niveauet 24 svarende til Erstatningsprocenten for egen regning udgør 73,7 i 2. kvartal 2002 mod 75,2 i samme periode sidste år. Fremgangen har endnu ikke udlignet den høje erstatningsprocent i 1. kvartal Den samlede erstatningsprocent for 1. halvår 2002 er derefter på 77,4 mod 75,4 i samme periode sidste år. På privatforsikringsområdet udgør erstatningsprocenten i 1. halvår 2002 for egen regning 72 mod 73 i samme periode sidste år. Forbedringen i erstatningsprocenten i forhold til 1. kvartal 2002 skyldes primært et bedre forløb for Privatbil i 2. kvartal 2002, mens forløbet for hus- og indboforsikringer har været præget af vejrforhold med vandskader også i 2. kvartal Salget af Codans Care-forsikringer, som omfatter hospitalsbehandling, forbedret dækning ved kritisk sygdom, alvorlig tilskadekomst og behandling mod alkoholmisbrug, viste i 2. kvartal 2002 en fortsat flot vækst i forhold til Inden for personbrancherne blev erstatningsprocenten i 1. halvår 2002 for egen regning 92 mod 78 i samme periode sidste år, hvilket må betragtes som utilfredsstillende. Som nævnt i Delårsrapport for 1. kvartal 2002 har Codan fokus på at opnå et bedre forhold mellem præmier og erstatningsudbetalinger. På erhvervsforsikringsområdet udgør erstatningsprocenten i 1. halvår 2002 for egen regning 79, hvilket stort set svarer til samme periode sidste år. Resultatet for 2. kvartal 2002, som viser en erstatningsprocent på 73, bekræfter, at selskabets tiltag for at skabe en bedre lønsomhed inden for dette område har givet resultat. Side 9/38

13 Svensk skadeforsikring 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Kurs DKK/SEK, ultimo perioden 81,63 80,91 81,63 80,91 79,89 Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Investeringsaktiver Nettoerstatningsprocent 78,7 78,3 81,3 78,2 80,0 Bruttoomkostningsprocent 25,3 27,4 26,1 27,1 25,8 Nettoomkostningsprocent 24,9 27,7 25,9 27,4 25,9 Combined ratio 103,5 106,6 106,6 106,2 106,0 Nøgletal - kvartalsopdelt 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Mio. SEK Præmieindtægter, brutto Erstatningsprocent, netto 78,7 83,8 84,0 78,9 78,3 Omkostningsprocent, netto 24,9 26,9 23,1 26,2 27,7 Omkostningsprocent, brutto 25,3 27,0 24,2 25,5 27,4 Bruttopræmieindtægterne i svenske kroner er i forhold til 1. halvår 2001 steget med 35%. Heraf kan ca. 18 procentpoint henføres til Folksams erhvervsportefølje, som blev overtaget pr. 1. september 2001, mens 2 procentpoint stammer fra den marineforsikringsportefølje, der blev overtaget fra Zürich Forsikring. I resultatopstillingen ovenfor er præmieindtægterne omregnet til danske kroner på grundlag af ultimovalutakursen, mens de kvartalsopdelte nøgletal viser præmieudviklingen i svenske kroner pr. kvartal. Resultatet i 2. kvartal 2002 har vist en forbedring i forhold til resultatet i 1. kvartal 2002, som var kendetegnet ved en række større erhvervs- og marineskader. Side 10/38

14 I løbet af 2001 har det generelle prisniveau i svensk forsikring kun udviklet sig i ringe grad, mens udviklingen i 2002 indikerer, at markedet generelt accepterer en prisjustering til et mere rentabelt niveau. Trygg-Hansa fortsætter og udbygger de lønsomhedsforbedrende tiltag. Det forsikringstekniske resultat for 1. halvår 2002 udgør et overskud på 11 mio. kr. mod et overskud på 66 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet skal vurderes på baggrund af det utilfredsstillende resultat i 1. kvartal Resultatet for 2. kvartal 2002 blev således forbedret til et overskud på 54 mio. kr. mod 29 mio. kr. i samme periode sidste år på trods af, at det også i 2. kvartal 2002 var nødvendigt at styrke erstatningshensættelser vedrørende personskader inden for bilforsikring med 25 mio. kr. Således er combined ratio for 2. kvartal 2002 på 103,5% mod 106,6% i samme periode sidste år. Samlet medfører dette, at combined ratio for 1. halvår 2002 udgør 106,6% mod 106,2% i samme periode sidste år. Omkostningsprocenten for 1. halvår 2002 udgør 26,1 mod 27,1 i samme periode sidste år. Omkostningsprocenten er påvirket af den fortsatte udbygning af erhvervsforsikringsområdet, ligesom integrationen med Folksams erhvervsportefølje og Zürichs marineportefølje endnu ikke er tilendebragt. Integrationen forløber som tidligere nævnt efter planen. Omkostningsprocenten for året som helhed forventes at blive i niveauet 26 svarende til niveauet i Erstatningsprocenten for egen regning udgør 81,3 i 1. halvår 2002 mod 78,2 i samme periode sidste år. Erstatningsprocenten for egen regning på privatforsikringsområdet er 75 i 2. kvartal 2002 mod 81 i 1. kvartal 2002, som var præget af stormene i januar og februar. Erstatningsprocenten for egen regning udgør 78 i 1. halvår 2002 mod 75 i samme periode sidste år. Erstatningsprocenten er stadig påvirket af udviklingen for personskader i bilforsikring, som hovedsagelig vedrører privat. På erhvervsforsikringsområdet udgør erstatningsprocenten for egen regning 85 i 2. kvartal 2002 mod 90 i 1. kvartal 2002, som var præget af en række større marine- og brandskader. Samlet udgør erstatningsprocenten 87 i 1. halvår 2002 mod 84 i samme periode sidste år. Stigningen i erstatningsprocenten kan henføres til 1. kvartal Side 11/38

15 Baltisk forsikring Baltisk forsikring drives af koncernens datterselskaber i Litauen (Lietuvos Draudimas) og Letland (Balta). Nedenstående opstillinger viser de konsoliderede indtægter for det samlede område samt de væsentligste nøgletal for henholdsvis Litauen og Letland. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Skadeforsikring Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nettoerstatningsprocent 44,9 44,7 46,6 40,5 44,4 Nettoomkostningsprocent 50,6 58,5 55,5 60,1 59,1 Combined ratio 96,2 102,7 101,7 100,5 102,7 Nøgletal - Litauen 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Kurs DKK/LTL, ultimo perioden 215,20 219,75 215,20 219,75 210,78 Bruttopræmieindtægter, skade Erstatningsprocent, netto 39,6 42,4 42,5 38,4 42,6 Omkostningsprocent, netto 51,0 62,1 56,3 62,4 62,9 Nøgletal - Letland 2. kvt. 2. kvt.* 1. halvår 1. halvår* Året** Mio. DKK Kurs DKK/LVL, ultimo perioden 1.240, , , , ,15 Bruttopræmieindtægter, skade Erstatningsprocent, netto 53,2 50,0 52,0 50,0 47,3 Omkostningsprocent, netto 50,0 50,0 54,4 50,0 52,7 * Regnskab for én måned fra 1. juni ** Regnskab for syv måneder fra 1. juni Side 12/38

16 Litauen Bruttopræmieindtægten i lokal valuta viser en tilfredsstillende vækst som følge af indførelse af lovpligtig motoransvarsforsikring fra 1. april Der forventes fortsat en kraftig vækst i det samlede forsikringsmarked i Litauen over en kortere årrække, og at Lietuvos Draudimas vil få sin andel deraf. Lietuvos Draudimas har i 2. kvartal haft et særdeles tilfredsstillende resultat af forsikringsdriften med en combined ratio på 92,5%. Combined ratio for 1. halvår er 99,1% mod 100,6% i samme periode sidste år. Omkostningerne udgør 46% af præmieindtægterne og er stadig præget af investeringen i selskabets infrastruktur med henblik på at sikre, at selskabet også fremover er konkurrencedygtigt på det voksende marked. Codans andel på ca. 51% af det samlede resultat udgør 1 mio. kr. mod 11 mio. kr. i samme periode sidste år. Letland Den positive præmieudvikling i det lettiske forsikringsmarked er fortsat i 2. kvartal Udviklingen i skadeforløbet har været præget af en fortsat negativ udvikling inden for motoransvar samt Health Care-produkter i 2. kvartal Selskabet har en combined ratio på 106,2% i 1. halvår 2002 mod 100% i samme periode sidste år. Codans andel på 52% af det samlede resultat udgør 1 mio. kr. Side 13/38

17 Norsk forsikring 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Kurs DKK/NOK, ultimo perioden 99,98 94,47 99,98 94,47 93,24 Skadeforsikring Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Nettoerstatningsprocent 65,5 114,5 76,7 115,2 123,1 Nettoomkostningsprocent 39,7 41,9 40,5 37,6 40,1 Combined ratio 103,3 115,4 114,3 115,2 127,5 Nøgletal - Trygg-Hansa-filial 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter, skade Erstatningsprocent, netto 73,3 150,0 98,5 145,7 166,7 Omkostningsprocent, netto 40,0 43,2 38,5 35,9 38,1 Nøgletal - Nordenfjeldske Personforsikring AS 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter, skade Erstatningsprocent, netto 57,1 27,8 49,0 30,3 30,4 Omkostningsprocent, netto 39,3 38,9 43,1 42,4 44,3 Norsk skadeforsikring tegnes via Trygg-Hansas norske filial og Nordenfjeldske Personforsikring AS. Bruttopræmieindtægterne udgør 119 mio. kr. i 1. halvår 2002, hvilket er 13 mio. kr. mindre end i samme periode sidste år. Nedgangen vedrører alene tilpasningen af Trygg-Hansa-filialen, mens Nordenfjeldske Personforsikring fortsat viser en tilfredsstillende fremgang i præmieindtægter. Side 14/38

18 Såvel OBOS-porteføljen, der er tegnet for medlemmer af Oslo Bolig og Sparlag, som erhvervsforsikringsporteføljen er uden præmieindtægt ved udgangen af 2. kvartal Afviklingen af erstatningsudbetalinger er i 2. kvartal forløbet som forventet. Det er besluttet at arbejde målrettet på at udvikle Trygg-Hansas privatforsikringsområde med henblik på at opnå lønsom vækst inden for et begrænset segment. Porteføljen har fortsat ikke en størrelse eller vækst, der kan understøtte de omkostninger, som nødvendigvis er forbundet med driften af filialen. Der er iværksat en række kompenserende tiltag for at tilpasse omkostningerne til denne strategi. Dette har medført, at filialens forsikringstekniske resultat i 2. kvartal 2002 er i balance mod et underskud på 12 mio. kr. i samme periode sidste år. Inden for personforsikring, der tegnes i det 51%-ejede selskab Nordenfjeldske, er der fortsat en pæn vækst i præmierne på 33%. Resultatet for perioden er stadig positivt påvirket af et gunstigt skadeforløb. Codans andel af Nordenfjeldske Personforsikrings resultat udgør 3 mio. kr. mod 6 mio. kr. i samme periode sidste år. Side 15/38

19 Livs- og pensionsforsikring Resultatet før skat i Codan-koncernens livs- og pensionsforsikring er et overskud før skat på 35 mio. kr. mod et overskud i samme periode sidste år på 78 mio. kr. Koncernens liv- og pensionsaktivitet uden for Danmark er forløbet tilfredsstillende med et overskud på 5 mio. kr. før skat i 1. halvår 2002 mod 3 mio. kr. i samme periode sidste år. De samlede bruttopræmier i dansk livs- og pensionsforsikring med løbende indbetaling udgør mio. kr. mod 934 mio. kr. i samme periode sidste år. Livsog pensionsforsikringer viser en samlet stigning i forhold til sidste år på over 10%. For individuelle livsforsikringer er den tilfredsstillende vækst fortsat i 2. kvartal 2002 og indfrier Codans forventning om, at markedet er vendt efter mange års faldende præmieindtægter. I forbindelse med ændringen af reglerne for overskud af livs- og pensionsforsikring i Danmark har Codan-koncernen mulighed for at foretage korrektion af tidligere års overskudsberegning i størrelsesordenen 300 til 400 mio. kr. før skat. Denne positive korrektion indgår ikke i resultatet for 1. halvår Side 16/38

20 Dansk livs- og pensionsforsikring 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Bruttopræmier, i alt Investeringsafkast i forsikringsvirksomhed efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser, brutto Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger, brutto Forsikringsteknisk resultat, brutto Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat for egen regning Overført investeringsafkast Andre indtægter og udgifter Resultat før skat Skat Resultat efter skat i traditionel livsforsikring Codans andel af resultatet i A/S Forsikringsselskabet Codan Link Samlet resultat efter skat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Investeringsaktiver Aktiver, i alt Resultatet i dansk livs- og pensionsforsikring er også i 2. kvartal 2002 præget af de ændringer i reglerne for fordeling af overskud, som er omtalt i årsrapporten for Codans resultat af livs- og pensionsforsikringsvirksomheden i 1. halvår 2002 er således opgjort som en forholdsmæssig andel af selskabernes investeringsresultat før skat tillagt en driftsherregevinst, hvis denne kan indeholdes i overskuddet for året. Resultatet for 1. halvår 2002 indeholder ikke driftsherretillæg. Resultatet i 1. halvår 2001 blev opgjort med udgangspunkt i kontorenten efter skat. Resultatet for 2. kvartal 2002 er et overskud på 5 mio. kr. før skat og 4 mio. kr. efter skat mod et overskud på 14 mio. kr. før skat og 53 mio. kr. efter skat i samme periode sidste år. Resultatet er påvirket af den negative udvikling i investeringsresultatet samt af ændring af den maksimale rente for opgørelsen af livsforsikringshensættelserne. Resultatet for 1. halvår 2002 er et overskud på 32 mio. kr. før skat mod 79 mio. kr. i samme periode sidste år. Som følge af udviklingen i aktiverede skattemæssige underskud samt den tidsmæssige ubalance i Side 17/38

21 den nuværende beskatning af livs- og pensionsforsikring er skatten for 1. kvartal 2002 ekstraordinært høj. Det medfører et underskud efter skat på 36 mio. kr. mod et overskud på 109 mio. kr. i samme periode sidste år. Pr. 30. juni 2002 udgjorde de samlede bonusreserver i Codans danske liv- og pensionsselskaber 8,0% af livsforsikringshensættelserne vedrørende forsikringer med ret til bonus mod 7,1% 1. april Bonusreserven udgør 30% af aktieinvesteringerne pr. 30. juni 2002 i dansk livs- og pensionsforsikring. Codans livsforsikringshensættelser er opgjort med en maksimal rente på 4,19% i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Samtlige selskaber har ved udgangen af juli 2002 overdækning i forhold til Finanstilsynets stresstest. Denne kræver, at selskaberne skal have tilskrækkelig overdækning ved et aktiefald på 12%, fald i ejendommes værdi med 8% samt en renteændring på 0,7 procentpoint. Investeringsvirksomhed i livs- og pensionsforsikring Resultat af investeringsvirksomheden i liv- og pensionsselskaberne tilfalder i al væsentlighed selskabernes kunder. I det omfang periodens afkast afviger fra de kontorenter, der er lovet kunderne for perioden, reguleres dette over bonusudjævningshensættelserne. Periodens afkast af investeringsaktiverne før pensionsafkastskat fremgår af nedenstående opstilling. Investeringsafkastet i foranstående resultatopgørelse for livs- og pensionsforsikring er opgjort efter pensionsafkastskat. Værdi ultimo Afkast Periodens % p.a. 1. halvår 1. halvår afkast 1. halvår Mio. kr i % 2002 Dansk livs- og pensionsforsikring Danske nominelle obligationer ,7 7,4 Danske indeksobligationer ,0 1,9 Udenlandske obligationer ,2 6,4 Danske aktier ,4-2,8 Udenlandske aktier ,8-25,5 Grunde og bygninger ,3 4,6 Ansvarlig lånekapital ,8 7, ,8 1,5 Afkastet for 2. kvartal 2002 er på 270 mio. kr., hvilket svarer til et afkast på 0,5%. Afkastet vurderes som godt i forhold til benchmark, men kan generelt Side 18/38

22 ikke anses for tilfredsstillende. Det samlede afkast for 1. halvår 2002 er på 434 mio. kr. Dette afkast svarer til en forrentning af de investerede midler på 0,8%. Afkastet er påvirket af rentefald i 2. kvartal 2002, svarerende til stigningen på 0,25 procentpoint i 1. kvartal 2002, idet renteniveauet for den 10-årige statsobligation ved udgangen af 1. halvår 2002 er som ved årets begyndelse. De faldende renter har medført, at værdien af selskabernes swaptioner til afdækning af passivsidens renterisiko er forøget med 137 mio. kr. i 2. kvartal Selskabernes danske obligationsinvesteringer har med et afkast på 3,7% udviklet sig tilfredsstillende. Udviklingen har vist, at investeringen i swaptionerne har virket hensigtsmæssigt i forhold til udviklingen i selskabernes passiver. Danske aktier har også i 2. kvartal 2002 givet et bedre afkast end udenlandske aktier. Afkastet af de danske aktier udgør -1,4%, hvilket er bedre end totalindekset i Danmark som følge af overvægt i en række investeringer med tilfredsstillende udvikling. Afkastet af de udenlandske aktier, der primært er europæiske, udgør -12,8%, hvilket er bedre end den generelle udvikling som følge af, at valutakursrisikoen har været afdækket i perioden. Udviklingen på investeringsmarkederne med store aktiefald efter 30. juni 2002 har medført, at Codan-koncernens liv- og pensionsselskaber fortsat har en forsigtig investeringspolitik, for at selskaberne fortsat kan opfylde kravene i henhold til Finanstilsynets stresstests. Side 19/38

23 Codans investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring Samlet resultat af 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året investeringsvirksomhed Mio. kr. Nordisk investeringsvirksomhed Baltisk investeringsvirksomhed Nordenfjeldske Personforsikring, investeringsvirksomhed Investeringsvirksomhed i alt Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring Resultatet af investeringsvirksomhed i 2. kvartal 2002 udgør før overførsel til forsikringsteknisk rente et underskud på 61 mio. kr. mod et overskud på 216 mio. kr. i 2. kvartal 2001 og et overskud på 116 mio. kr. i 1. kvartal For 1. halvår er resultatet af investeringsvirksomhed før overførsel af forsikringsteknisk rente et overskud på 55 mio. kr. mod et overskud på 48 mio. kr. i samme periode sidste år. Kursreguleringer i første halvår 2002 udgør et tab på 483 mio. kr. mod et kurstab på 461 mio. kr. i samme periode sidste år. Som tidligere meddelt har Codan-koncernen til hensigt at nedbringe sin investering i aktier i løbet af Der er derfor gennemført salg for ca. 725 mio. kr. af hovedsagelig svenske aktier. Salgene er primært gennemført i maj, men er fortsat i mindre omfang gennem juni måned. Den negative udvikling på aktiemarkederne er fortsat efter 30. juni Som en konsekvens af disse kursfald har koncernen valgt at fremskynde den planlagte nedbringelse af eksponeringen mod aktiemarkederne. Koncernens eksponering mod aktiemarkedet udgør herefter pr. 31. juli 2002 ca. 1 mia. kr. i skadeforsikring og Codan A/S. For at afdække inflationsrisikoen på erstatningshensættelser med lang varighed inden for svensk skadeforsikring er der i 2. kvartal investeret i realrenteobligationer på det svenske marked. Det er hensigten, at den yderligere nedbringelse af aktieinvesteringerne i et vist omfang vil blive investeret i realrenteobligationer. Side 20/38

24 I Nordisk skadeforsikring udgør investeringsresultatet 29 mio. kr. før overførsel til forsikringsteknisk rente og er sammensat som følger: Værdi ultimo Afkast Periodens % p.a. 1. halvår 1. halvår afkast 1. halvår Mio. kr i % 2002 Danske obligationer ,7 7,4 Svenske obligationer ,4 4,8 Øvrige udenlandske obligationer ,4-0,8 Udlån ,1 12,3 Danske aktier ,6 15,1 Svenske aktier ,2-46,3 Øvrige udenlandske aktier ,2-20,3 Grunde og bygninger ,9 3,8 Ansvarlig lånekapital ,8 7, ,0 0,0 Overførsel af andel af investeringsafkast vedrørende syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed 8 Andre finansindtægter og -udgifter samt investeringsomkostninger Investeringerne i danske obligationer har med et afkast på 3,7% i 1. halvår 2002 udviklet sig tilfredsstillende. Renten på det svenske marked er i 1. halvår 2002 steget med 0,25 procentpoint på trods af et fald i 2. kvartal Dette har medført, at svenske obligationer i 1. halvår 2002 har givet et afkast på 2,4%, hvilket er noget bedre end benchmark. For øvrige udenlandske obligationer var afkastet -0,4%, hvilket var bedre end benchmark. Det negative afkast skyldes hovedsagelig investeringer i USD-obligationer, som modsvares af erstatningshensættelser i USD. For disse erstatningshensættelser er der tilsvarende realiseret valutakursgevinster som følge af faldet i USD. Danske aktier har også i 2. kvartal 2002 klaret sig markant bedre end udenlandske aktier. Afkastet i 1. halvår 2002 er 7,6%, hvilket er bedre end totalindekset (generalindekset) i Danmark. Det gode afkast skyldes overvægt i en række aktier med en tilfredsstillende udvikling. Det svenske totalindeks er pr. 30. juni 2002 faldet med 21% i forhold til 31. december Det store fald skyldes primært Telecom- og it-sektoren. Afkastet for de svenske aktier er for 1. halvår 2002 på -23,2%, hvilket er dårligere end benchmark. Øvrige udenlandske aktier, som består af europæiske aktier, har i 1. halvår 2002 givet et afkast på -10,2%, hvilket er bedre end benchmark. Tabet er primært blevet begrænset ved, at valutakursrisikoen har været afdækket i perioden. Side 21/38

25 Forventning til 2002 I årsrapporten for 2001 udtrykte Codan forventning om at fastholde den forbedring af forsikringsdriften, der fandt sted hen over 2001, og vil herudover prioritere vækst i aktiviteterne lidt højere end i De udtrykte resultatforventninger til 2002 sammenlignet med de realiserede resultater for 2000 og 2001 er sammenfattet i nedenstående tabel: Mio. kr Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring i alt Codans andel af resultat efter skat, livs- og pensionsforsikring Renter, udbytter mv., netto, i skadeforsikring og Codan A/S Overført til forsikringsteknisk rente i skadeforsikring Kursreguleringer i skadeforsikring og Codan A/S Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwillafskrivninger og skat i Codan A/S og skadeforsikring Goodwillafskrivninger mv Skat * Minoritetsinteresser Resultat efter skat *) Skat er beregnet som 28% af resultat før goodwillafskrivninger, ekskl. resultat i livs- og pensionsforsikring. Ud over de beregningsmæssige forudsætninger om uændrede valutakurser, uændret rente og et samlet afkast af aktier og ejendomme på henholdsvis 7% og 5% var de væsentligste operationelle forudsætninger for resultatet: Dansk skadeforsikring: Combined ratio % Svensk skadeforsikring: Combined ratio % Litauisk skadeforsikring: Mindre stigning i erstatningsprocenten og mindre fald i omkostningsprocenten Lettisk skadeforsikring: Combined ratio omkring 100% Norsk skadeforsikring: Et 0-resultat Udviklingen i årets 1. halvår har ikke givet anledning til at ændre de operationelle mål, da det forudsættes, at frekvensen af stor- og vejrligsrelaterede skader i de kommende kvartaler ikke udvikler sig ugunstigt i forhold til forløbet i 2. kvartal. Side 22/38

26 Resultat af livs- og pensionsforsikring og investeringsvirksomheden i skadeforsikring for hele år 2002 vil være væsentligt påvirket af udviklingen på finansmarkederne i Danmark, Sverige og resten af Europa i den resterende del af året. Den beregningsmæssige forudsætning ved årets begyndelse om et samlet afkast på aktier og ejendomme for året på henholdsvis 7% og 5% samt uændrede valutakurser og uændret renteniveau betyder, at der i det forventede resultat på mio. kr. før skat og goodwillafskrivninger indgår kursreguleringer for året på ca. 200 mio. kr. samt et resultat for livs- og pensionsforsikring på mio. kr. efter skat. Pr. 30. juni 2002 udgør kursreguleringer i alt -483 mio. kr. Afkastet af aktieinvesteringer i skadeforsikring udgør pr. 30. juni 2002 ca. -13%. Med baggrund i den historiske udvikling, herunder udviklingen i 2000 og 2001, finder Codan det ikke hensigtsmæssigt at udtrykke forventning til kursreguleringerne i resten af Kursregulering af investeringsaktiver i Codan A/S og skadeforsikring har i de seneste seks kvartaler udgjort: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Mio. kr Kursregulering: Med den nuværende usikkerhed på investeringsmarkederne vurderes det ikke sandsynligt, at der for året som helhed kan opnås et samlet afkast af aktier på 7%. Det kan herudover oplyses, at værdien af obligationer i Codan A/S og skadeforsikringsselskaberne pr. 30. juni 2002 i alt udgør ca. 16,2 mia. kr. I dansk og svensk skadeforsikring udgør obligationernes varighed henholdsvis ca. fem år og ca. tre år. Det betyder, at en ændring af renteniveauet i Danmark og Sverige på 0,50% medfører en kursregulering på ca. 284 mio. kr. i skadeforsikring. Den 8. august 2002 Codan A/S p.b.v. Henrik Christrup Formand Side 23/38

27 Bilag 1 Side 1 af 3 Hovedtal for Codan-koncernen - kvartalsopdelt 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Mio. kr Koncernens bruttoindtægter Løbende præmier Engangsindskud, livs- og pensionsforsikring Finansindtægter Bruttoindtægter, i alt Skadeforsikring for egen regning Præmieindtægter Erstatninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat før udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre indtægter og udgifter Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Afløbsresultat Erstatningsprocent 74,8 81,1 77,4 76,7 76,3 Bruttoomkostningsprocent 26,0 27,5 25,7 26,1 27,7 Nettoomkostningsprocent 26,9 28,5 26,0 27,4 28,7 Livs- og pensionsforsikring for egen regning Præmieindtægter Forsikringsydelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat i livs- og pensionsforsikring Skat Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Codan A/S andel af resultatet Egenkapitalforrentning i procent p.a. -10,6-8,7 21,4-29,4 3,1 Side 24/38

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Codan A/S Årsregnskab 2001

Codan A/S Årsregnskab 2001 Codan A/S Årsregnskab 2001 Presse- og analytikermøde 1 Presse- og analytikermøde Agenda Årets resultat og udvikling Position på koncernens markeder Forsikringsdriften Finansmarkederne Koncernresultat Resultater

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Årsregnskab 2000. Køb af Balta

Årsregnskab 2000. Køb af Balta Køb af Balta 1 FEB2001/LOS/JKF Presse- og analytikermøde Torsdag den 1. marts 2001 Dagsorden Forandring og tiltag i 2000 Hvad har vi nået Hvor er vi på vej hen Resultatudvikling Codan koncernen Dansk skadeforsikring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003

Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003 Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003 - Codans livs- og Pensionsselskaber har gjort det flot i 2002. - Det dårlige investeringsresult i 2001 blev vendt til et godt result i 2002. - Omkostningerne kommet

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Bestyrelsens beretning den 14. april 2004

Bestyrelsens beretning den 14. april 2004 Bestyrelsens beretning den 14. april 2004 Codan fik i 2003 et overskud på 774 mio. kr. efter sk og goodwillafskrivning Resultet fremkommer efter en meget tilfredsstillende udvikling i såvel skadeforsikring

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Codan i 2001 kan sammenfattes i nogle ganske få sætninger:

Codan i 2001 kan sammenfattes i nogle ganske få sætninger: Bestyrelsens beretning den 15.maj 2002 Codan i 2001 kan sammenftes i nogle ganske få sætninger: - Et skadeforsikringsresult, som er forbedret med mere end 400 mio. kr. i forhold til 2000. - Et result af

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden Årsrapport 2001 Codan vil være det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden Indholdsfortegnelse Codan-koncernen side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Kort om Codan 4 Koncernstruktur

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001 Topdanmark A/S 1. halvår 2001 21. august 2001 Topdanmark - 1. halvår 2001 2 Financial highlights 1. halvår 2001 Overskud på 575 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 50 mio. kr. til udjævningshen-

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i 2004.

Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i 2004. Bestyrelsens beretning den 13. april 2005 Codan fortste fremgangen i 2004, og overskuddet steg til 1.880 mio. kr. før goodwill og sk Med en netto præmievækst på 12% og combined rio på 96,3%, en forbedring

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003 21. maj 2003 Meddelelse nr. 05/2003 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den ureviderede regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003. Hovedelementerne i kvartalsmeddelelsen er: Resultatet for 1. kvartal

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1 Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Jeg vil gerne indlede min beretning med at konstatere, at 2005 blev et godt og tilfredsstillende år for Codan.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere