Danske kulstof-14 dateringsresultater I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kulstof-14 dateringsresultater I"

Transkript

1 Danske kulstof-14 dateringsresultater I af HENRIK TAUBER Abstract The present date list includes all previously published C-14 dates from the Carbon- 14 Dating Laboratory in Copenhagen. Samples K were measured with the solid carbon technique before the summer of 1955, the remainder was made with the carbon dioxide gas-counting technique. Sample descriptions may be found in previous publications (6, 7, 8, 9). Radioaktivt kulstof (C-14) blev første gang påvist i naturen i 1947 af W. F. LiBBY og hans medarbejdere. I årene derefter udarbejdede de på grundlag af denne opdagelse en dateringsmetode for kulstof-holdige materialer (1). Den første dateringsliste blev publiceret fra laboratoriet i Chicago i Samme år blev Kulstof-14 Dateringslaboratoriet i København oprettet ved et samarbejde mellem Nationalmuseet, Danmarks Geologiske Undersøgelse og Universitetets Zoofysiologiske Laboratorium. Oprettelsen blev muliggjort ved støtte fra Carlsbergfondet og Rask-Ørstedfondet. Indtil sommeren 1955 blev dateringerne udført efter den af LIBBY og medarbejdere udarbejdede metode, hvor prøvematerialet (træ, trækul, tørv o.s.v.) blev omdannet til rent, fast kulstof, hvis indhold af C-14 blev bestemt. Denne første metode og det almindelige grundlag for C-14 datering er nøjere beskrevet i flere danske tidsskriftartikler (2,3,4). På grund af fremkomsten af mere nøjagtige målemetoder, først og fremmest udviklet i Groningen, Holland, og på grund af den stigende forurening af atmosfæren med radioaktivt nedfald fra atom- og brintbomber blev laboratoriet fra sommeren 1955 til sommeren 1956 ombygget til datering af prøver i gasform, d.v. s. prøvematerialet tælles direkte i form af renset kuldioxyd i en proportional-tæller. Den nye metode og de usikkerheder der knytter sig til den er udførligt omtalt i»fra Nationalmuseets Arbejdsmark«(5). Ombygningen blev muliggjort ved støtte fra Statens almindelige Videnskabsfond og fra Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. Fra 1957 blev dateringslaboratoriet knyttet til Nationalmuseet som en del af den Naturvidenskabelige Afdeling. Den her foreliggende liste omfatter dateringsresultater for alle prøver, der er dateret i København, og hvis fundforhold er publiceret. Listen indeholder således alle tidligere offentliggjorte dateringer fra laboratoriet (6, 7, 8, 9). En række yderligere dateringsresultater foreligger og vil blive publiceret efterhånden som de arkæologiske og geologiske undersøgelser

2 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 14 [1961] 387 bliver afsluttet. Det er tanken at bringe sådanne dateringslister med regelmæssige mellemrum her i Meddelelser fra Dansk geologisk Forening; samtidig vil alle arkæologiske kulstof-14 dateringer fra laboratoriet i København blive publiceret i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. Opmærksomheden henledes på, at der til de dateringer, der er udført med den tidligere metode med fast kulstof (6, 7), er føjet en korrektion på plus 200 år. Korrektionen skyldes, at man på det tidspunkt, da dateringsresultaterne blev publiceret, ikke var klar over, at aktiviteten af nutidigt træ, der blev anvendt som standard, er ca. 2,5 % lavere end den gennemsnitlige aktivitet for træ der har vokset før den industrielle udvikling. Formindskelsen i aktivitet er forårsaget af de enorme mængder af inaktiv kuldioxyd, der i de sidste år er blevet tilført atmosfæren ved forbrænding af kul og olie. Dateringer udført med gas-tællemetoden er på forhånd korrigeret for denne formindskelse ved anvendelse af årringe af bøgetræ fra årene som standard. På C-14 konferencen i Groningen 1959 blev der valgt en international standard for beregning af G-14 aldersbestemmelser. Aktiviteten af denne internationale standard er praktisk taget sammenfaldende med aktiviteten af den standard der hidtil har været anvendt i København. Undersøgelser fra de sidste år har vist, at det oprindelige kulstof-14 indhold i træ og planter i alt fald i de sidste' 1300 år har svinget 1-2 % fra en middelværdi (10,11) muligvis i forbindelse med klimatiske variationer. Dette forhold kan i nogle tilfælde medføre, at to prøver i dag vil have samme kulstof-14 indhold og derfor vil give samme dateringsresultat, selv om den ene i virkeligheden er år ældre end den anden. I sådanne tilfælde kan aldersbestemmelserne altså ikke foretages med større nøjagtighed end år. Man må regne med, at tilsvarende svingninger i det oprindelige kulstof-14 indhold har gjort sig gældende også for ældre prøver. Ved hvert af de opførte dateringsresultater er der angivet en usikkerhed. Det radioaktive henfald foregår med helt tilfældige og uregelmæssige mellemrum, og enhver måling af et antal radioaktive sønderdelinger vil derfor være underkastet statistiske svingninger, der giver anledning til en usikkerhed i bestemmelsen. Denne usikkerhed bliver mindre jo længere tid man tæller. Den usikkerhed, der er anført ved dateringsresultaterne, omfatter kun den således beregnede statistiske usikkerhed (middelfejl) ved bestemmelse af prøvens indhold af radioaktivt kulstof og ved måling af kontrolprøverne (standardprøver og baggrundsprover). Usikkerheder hidrorende fra andre forhold som f. eks. forurening af prøvematerialet eller de ovenfor omtalte svingninger i den oprindelige aktivitet er derimod ikke medregnet. Den statistiske usikkerhed har ofte givet anledning til misforståelser (12). Det er således værd at gøre sig klart, at på grund af det radioaktive henfalds statistiske natur bliver resultatet af en aldersbestemmelse ikke et enkelt år, men snarere et tidsinterval, indenfor hvilket prøvens virkelige alder med en vis sandsynlighed vil ligge. Midtpunktet af tidsintervallet er dog den sandsynligste værdi. Men en aldersangivelse på f. eks ±100 år betyder ikke, at den virkelige alder nødvendigvis ligger

3 388 HENRIK TAUBER: Danske kulstof-14 dateringsresultater I inden for intervallet år, kun at der er 68 % sandsynlighed herfor. I en trediedel af tilfældene vil prøvens alder følgelig ligge uden for det angivne usikkerhedsinterval. Det kan samtidig oplyses, at i et tilfælde som det omtalte vil der, hvis der kun forekommer statistiske usikkerheder, være 95 % chance for, at den virkelige alder ligger mellem år, og 99,7 % sandsynlighed for at den ligger mellem år. Større afvigelser end to eller tre gange den anførte usikkerhed er således meget sjældne, men absolutte ydergrænser for den statistiske fejl kan ikke gives. Det skal også understreges, at en kulstof-14 bestemmelse ikke i sig selv daterer forhistoriske kulturbegivenheder eller geologiske lag, men angiver tidspunktet for dannelsen af de kulstofforbindelser, der indgår i prøvematerialet. Kun hvis der er samtidighed eller omtrent samtidighed mellem aflejringen af det lag, man ønsker at aldersbestemme, og tidspunktet for dannelsen af prøvens kulstofforbindelser, får man en egentlig tidsfæsteise. På dette område er der mange muligheder for fejlkilder (12). Et typisk eksempel er drivtømmer og driftgytje, der kan være omlejret på et tidspunkt længe efter at plantematerialet er dannet..også trækul fra et ildsted kan give fejl, hvis det træ, der blev brændt, f. eks. var hentet i en mose eller taget fra huse, der har været opført længe, før bålet blev tændt. Datering af kerneved vil også let kunne give en fejl, da det i et træ kun er den yderste årring og det inderste lag af barken, der har deltaget i stofomsætningen og således er samtidig med fældningstidspunktet. Sandsynligheden for samtidighed må derfor i hvert enkelt tilfælde vurderes af prøvens udgraver eller indsamler (12). Fejlmuligheder hidrørende fra forurening af prøvematerialet eller fra manglende samtidighed vil som regel begrænses ved datering af flere prøver bestående af forskellige materialer (træ, tørv, hasselnødder o. s.v.). Der vil endelig være grund til at gøre opmærksom på, at selv om der er taget hensyn til alle i dag kendte forhold, der kan influere på dateringerne, og selv om kontrolmålinger af prøver med historisk kendt alder viser, at metoden i alt væsentligt er korrekt, kan der ved så ny en dateringsmetode stadig dukke forhold op, der vil give anledning til mindre modifikationer af de her anførte dateringsresultater. De daterede prøver er udvalgt af en komite af arkæologer og geologer bestående af THERKEL MATHIASSEN, HELGE LARSEN og J. TROELS-SMITH fra Nationalmuseet og SIGURD HANSEN og JOHS. IVERSEN fra Danmarks Geologiske Undersøgelse. Prøvebeskrivelserne er udarbejdet i samarbejde med indsenderne af prøverne. I. Geologiske prøver dateret med fast-kulstof metode. Ruds Vedby serie A. Danmark. Allerød-prøver fra åbent profil ved Ruds Vedby, Sjælland. Ved Ruds Vedby fremtræder Allerødlagene i den klassiske form med flere tynde.

4 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 14 [1961] 389 skarpt afgrænsede gytjelag aflejret mellem tykke lag af 1er (13). Et fuldstændigt pollendiagram af profilet er publiceret (14). Indsendt af Jons. IVERSEN. K-101 Træ fra en tynd mørk tørvestribe (nr. 4) der repræsenterer den nøjagtige pollenzonegrænse 11/1II mellem Allerød og Yngre Dryas. D.G.U. nr. 5 b. Træet blev isoleret Ira gytjen, der udgør den følgende prøve K-102. K-102 Tørveagtig gytje Ira tørvestribe nr. 4, der repræsenterer den nøjagtige zonegrænse II/III. D.G.U. nr. 5d. K-103 Kalkholdig gytje taget fra et 1 cm tykt lag under tørvestribe nr. 4. Zonegrænse II/III. D.G.U. nr. 10. K-lOl, K-102 og K-103 Gennemsnit for zonegrænse II/III. K-113 Kalkgjytje under prøverne K-101, K-102 og K-103, over mørk tørvestribe nr. 6. Repræsenterer afslutningen af Allerød-maximet (zone IIb), lidt ældre end zonegrænsen II/III. D.G.U. nr. 8 K-104 Kalkgytje fra stribe nr. 6. Position lidt under zonegrænsen II/III. D.G.U. nr. 10. K-105 Kalkgytje fra stribe nr. 7, lidt over midten af Allerød. D.G.U. nr. 13. K-106 Kalkgytje fra lidt under midten af Allerod. D.G.U. nr. 14 K-114 Kalk isoleret fra prøve K-113, D.G.U. nr. 8. Kalken blev dateret for at spore en eventuel forskel på alderen at kulstof i den organiske og den uorganiske fraktion at prøven. Forskellen i alder er så lille at en eventuel indtrængen at karbonat-kulstof i den organiske fraktion er uden væsentlig betydning for dateringsresultaterne ±500 f.kr. 8970±380f.Kr. 9070±370 f.kr. Gns. 9140±240f.Kr. 8750±400 f.kr. 9310±380f.Kr. 9080±200 f.kr. 9180±380 f.kr. 9660±390f.Kr. 8950±310f.Kr. Gns. 9240±240 f.kr ±410f.Kr ±410f.Kr ±620f.Kr ±340f.Kr ±480 f.kr. Bølling serie Prøver fra Allerød profil nær den tidligere BøUingso, Jylland. Profilet er fra en udvasket hedeslette i Jylland. Alle prover er kalkfri (13). Indsendt af JoHS. IVERSEN. K-111 Kalkfri gytje fra pollenzonegrænsen III/IV, yngre Dryas-Preboreal. D.G.U. nr. 37. K-110 Kalkfri gytje fra et 1-1,5 cm tykt gytjelag placeret 50 cm under prøve K-111. Repræsenterer zonegrænsen II/III, Allerod-yngre Dryas. D.G.U. nr. 38a. K-112 Kalkfri gytje fra Allerød-tid. D.G.U. nr. 42a og 42b. 8550±350 f.kr. 9140±380f.Kr. 8800±520 f.kr. Gns. 9020±300 f.kr ±480 f.kr ±530 f.kr. Gns ±360 f.kr.

5 390 HENRIK TAUBER: Danske kulstof-14 dateringsresultater I B. Tyskland. Wallensen im Hils, Hannover K-107 Tørv fra Allerød-profil ved Wallensen im Hils, Han- 9410±320 f.kr. nover. Position 0-4 cm over vulkansk tuflag (15). Prøven er ligeledes dateret i Chicago (C 337). Indsendt af F. FiRBAS. Hekla serie C. Island. Prøver udtaget under askelag (tephra-lag) fra vulkanen Hekla. I løbet af de sidste 6000 år har Hekla haft 5 perioder med aktivitet, gennemsnitlig af en længde på 1400 år. Hver periode er begyndt med en temmelig basisk eruption og afsluttet med en kraftig sur eruption. De tre ældste af de stærkt sure askelag kaldes H5, H4 og H3. Prøverne daterer lagene H5 og H4, og Indirekte laget H 3 (16). Indsendt af S. THORARINSSON. K-141 Tørv, Kræklingahlid, Eyjafjördur, Nord-Island. Tør- 4570±190 f.kr. veprøven er udtaget umiddelbart under askelag Hs. 4760±250 f.kr. Gns. 4660±170 f.kr. K-140 Tørv, Kræklingahlid, Eyjafjördur, Nord-Island. Tør- 2250±150 f.kr. veprøven er udtaget umiddelbart under askelag H ±150 f.kr. Gns. 2080±120 f.kr. K-139 Trækul, Laxargljutur, Nord-Island. Prøven er taget 360±140 f.kr. umiddelbart under den»yngre Laxarlavas, der er ca. 700 år yngre end askelaget Hg. Trækullet blev dannet da lavastrømmen væltede frem over det vegetationsklædte underlag. Det samme materiale er dateret i Yale til 10 ±270 e.kr. Selve Hj-laget er dateret 1 Yale til 770±130 f.kr. (17). II. Arkæologiske prøver dateret med fast-kulstof metode. Egolzwil-S serie A. Schweiz. Prøver fra den neolitiske boplads Egolzwil-3, Wauwilermoos, Luzern, Schweiz. Egolzwil-3 bopladsen hører til de såkaldte»pælebyer«, der efter nyere undersøgelser dog formentlig har ligget på søbredden. Den stammer fra ældre Cortaillod kultur (18) og repræsenterer det ældste agerbrug, der hidtil er fundet i det mellemste Schweiz. Prøverne er pollenanalytisk dateret til tiden umiddelbart efter det forste bøgemaximum i de schweiziske diagrammer. Alle prøverne er taget i et 1-10 cm tykt kulturlag, der var fuldstændigt indesluttet i steril søkalk (19, 20, 21). Indsendt af J. TROELS- SMITH. K-115 Ædelgran (Abies alba MILL.). Træ uden bark placeret 2760±210 f.kr. vandret i midten af den vestlige del af felt II. Træet 3190±300 f.kr. var fuldstændig indesluttet i kulturlaget. (E3-IOI). 2580±190 f.kr. Gns. 2750±150f.Kr.

6 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 14 [1961] 391 K-116 Ask (Fraxinus excelsior L.). Stykke at en tynd pæl uden bark liggende horisontalt i felt III. Kulturlaget var her kun 1 cm tykt, pælen lå derfor direkte på søkalken og var dækket af søkalk. (E3-IO5) ± 280 f.kr. K-118 Bark fra et stort stykke lindebark (Tilia sp.). Det store stykke bark var anbragt vandret med ydersiden opad, fundet i felt III. Barken var placeret direkte på søkalken og var dækket af et kulturlag på et par cm (E3-8I-84). ^"^ Gennemsnit for kulturlaget Egolz-wil-3. K-119 Søkalk taget umiddelbart over kulturlaget. Bestemmelsen er foretaget på den uorganiske fraktion, alderen er beregnet på grundlag af aktiviteten al samtidigt træ. (E3-4). K-120 Søkalk taget umiddelbart under kulturlaget. Bestemmelsen er foretaget på den uorganiske fraktion. Prøve K-119 og 120 viser, at inaktivt kulstof, formentlig fra opløste karbonater, er blevet aflejret i kalken, og at dateringer på sådant materiale skal behandles med forsigtighed. (Ej-T). 3280±230f.Kr. 2960±200 f.kr. 2890±200 f.kr. 3030±140 f.kr. K-121 Trækul. To prøver af trækul, den ene bestående af 3170±180f.Kr. 100 % ask {Fraxinus excelsior L.), den anden af 90 % 2770±180f.Kr. lind (Tilia sp.) og 10 % elm {Ulmus glabra HUDS.)~7; 2970±130 f.kr. Trækullet kom fra den nederste del af felt II og var " ' fuldstændig indesluttet i et 10 cm tykt kulturlag. (E3-III) ± 90f.Kr. 3820±170 f.kr. 4550±170 f.kr. Muldbjerg I serie B. Danmark. Prøver fra den neolitiske boplads Muldbjerg I i Aamosen, Vest-Sjælland. Bopladsen repræsenterer den tidligste neolitiske periode (fase A) i Danmark (20, 22). Kulturresterne, der horer til Ertebollekultur, var aflejret i et tyndt lag på en flydende o af sumptorv. Mellem denne tidligere flydende o og gytjelaget på den tidligere søbund var der indskyllet et lag af drlftgytje, ialt cm tykt. Driftgytjen indeholdt kulturrester, der var samtidige med kulturlaget som var aflejret på den flydende o. Prøverne er samtidige med elme-faldet i de danske pollendiagrammer. Indsendt af J. TROELS-SMITH. I. Bopladslaget. K-127 Ellekærtørv taget umiddelbart over kulturlaget. Ubetydeligt yngre end bopladsen. Position N5,25-5,5o; 0 14,75-14,90. (Mul. I bo). K-124 Bark (Alnus sp.) fra et barklag fundet mellem kultur- K-125 resterne. Må formentlig opfattes som et gulvlag. Posi- K-126tion N 4,o»-5,oo; 0 6,75-7,25. (Mul. I 10711, 10712, 10713). 2930±160 f.kr. 2870±160 f.kr. Gns. 2900±120 f.kr. 2650±170f.Kr. 2890±170f.Kr. 2930±170f.Kr. Gns. 2820±120 f.kr.

7 392 HENRIK TAUBER: Danske kulstoî-14 dateringsresultater I K-128 Hasselnøddeskaller udtaget af kulturlaget. Position N 7,00-10,00; 0 9,50-10,00. (Mul. I 178+). K-129 Hasselnøddeskaller udtaget af kulturlaget. Position N 6,00-9,50; 0 11,00-11,50. (Mul. I 3361a+). K-131 Trækul fundet i kulturlaget. Position N 6,oo-10,oo; 0 9,50-10,00. (Mul. I 165+). K-132 Trækul fundet i kulturlaget. Position N 6,75-9,75; 0 6,50-9,50. (Mul. I 566+). K-123 Sumptorv taget umiddelbart under kulturlaget. Ubetydeligt ældre end bopladsen. Position N 9,25-9,50 ; 0 11,75-12,00. (Mul. I 11005). Gennemsnit for kulturlaget Mul. I Gns. 2960±160f.Kr ± 160 f.kr ± 150 f.kr. 2710±150 f.kr. 2650±150 f.kr. 2820±150 f.kr. 2730±120f.Kr. 2820± 80 f.kr. II. Driftgytjelaget. K-148 Gytjeholdig sumptørv taget umiddelbart over driftgytjelaget. Ældre end bopladsen Mul. I. Position N 13,00; 0 6,75. (Mul. I (II)). K-137 Driftgytje der var skyllet ind under den flydende 0 med bopladsen Mul. I. Taget umiddelbart under prøven K-148. Forventet samtidig med bopladsen Mul. I. Position som K-148. (Mul. I (III)). K-136 Driftgytje skyllet ind under den flydende 0. Taget umiddelbart under prøve K-137. Forventet samtidig med bopladsen Mul. I. Position som K-148. (Mul. I (IV)). K-149 Kalkholdig gytje taget umiddelbart under prøve K Kun den organiske fraktion er anvendt ved dateringen. Ældre end bopladsen Mul. I og ubetydeligt ældre end prøve K-148. Position som K-148. (Mul. I (V)). K-122 Driftgytje skyllet ind under den flydende 0. Forventet samtidig med bopladsen Mul. I. Position N 8,50; 0 11,75 d.v.s. 4,5 m syd for og 5 m øst for prøverne K-136 og 137. (Mul. I 10715, 10716). K-156 Driftgytje skyllet ind under den flydende 0. Forventet samtidig med bopladsen Mul. I. Position N 9,70; 0 6,20 d.v. s. 3,3 m syd for og 0,5 m vest for prøverne K-136 og 137. (Mul. L 31177, 31178, 31179). 3730±170 f.kr 3400±160 f.kr. 3170±180f.Kr. 3860±180f.Kr. 2030±180 f.kr. 2460±160f.Kr. 2290±150f.Kr. Gns. 2260±110 f.kr. 3050±160 f.kr. C. Alaska. Trail Creek, hule 9 K-108 Trækul fra ildsted i hule 9, Trail Creek, Alaska. Hulen havde to smalle gange, en 1 retningen nord-syd, den anden øst-vest. Hvor de to gange skærer hinanden fandtes 30 cm under overfladen et ildsted, hvorfra prøven stammer. Hulen har tjent som opholdssted for rensdyrjægere. I hulen blev der fundet redskaber fra flere kulturtrin (23, 24). Indsendt af HELGE LARSEN. 690±130e.Kr.

8 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 14 [1961] 393 K-147 Rentak fra hule 9, Trail Creek, Alaska. Rentakken blev fundet i den sydlige gang 6 meter fra indgangen og 70 cm under den nuværende overflade (23, 24). Indsendt at HELGE LARSEN. Rentak er et mindre pålideligt materiale, der let optager andre kulstofforbindelser. Før dateringen blev alle overfladelag derfor fjernet. 670±120f.Kr. Platinum Village site K-109 Trækul fra stolpe i nedbrændt hus. Platinum Village site, Alaska. Huset indeholdt redskaber, der var beslægtet med Ipiutak og Nær-Ipiutak typer (25). Ind-~ sendt af HELGE LARSEN. 400±150e.Kr. 510±170e.Kr. Gns e.kr. Igdlorssuit prøver D. Grønland. Prøver fra Igdlorssuit, Jacobshavn distrikt, Vest-Grønland. To af prøverne stammer fra et ildsted i et kulturlag med stenredskaber og affald fundet inden for stenring ved husruinerne XII, XIII og XVIII (tomt I). Redskaberne var Sarqaq og Dorset typer (26). Den tredie prøve blev fundet i stenlægning 100 m nord for husruinerne, hvor der ligeledes fandtes redskaber af Sarqaq og Dorset type (26). Prøverne er indsendt af HELGE LARSEN. K-144 Aske of trækul fra ildsted, tomt I, Igdlorssuit. Den 1620 ± 150 f.kr. daterede prøve består muligvis af drivtømmer. K-146 Aske og trækul fra det samme ildsted, tomt I, Igdlorss f.kr. nit. Prøven består muligvis af drivtømmer. K-145 Aske og trækul fra ildsted 100 m nord for husruinerne 830 ±120 e.kr. XII, XIII og XVIII, Igdlorssuit. Prøven består muligvis af drivtømmer. Prinsesse Ingeborg halvø K-138 Drivtømmer fra terrasse på Prinsesse Ingeborg Halvø, Kronprins Christian Land, Nord-Grønland. Drivtømmeret stammer fra en terrasse 12 m over havets nuværende niveau. Den nøgne ral-terrasse er en gammel hævet strandlinie. 25 m bag drivtommeret fandtes en palæo-esklmoisk telttomt med flintredskaber fra Independence I-kultur. Det antages, at proven daterer det tidspunkt, hvor terrassen var i niveau med havet, og hvor folk fra Independence I-kulturen boede på stedet (27, 28). Indsendt af EIGIL KNUTII. Sammen- Ugn også K-563 og K ±170f.Kr Jørgen Brønlund Fjord K-150 Drivtømmer fra terrasse ved Jørgen Brønlund Fjord, Pearyland. Fundet på en terrasse 12,5 m over havet (»Deltaterrasserne«). På terrassen, der er en gammel 1340±130 f.kr. 32

9 394 HENRIK TAUBER: Danske kuistof-14 dateringsresultater I hævet strandbred, fandtes en palæo-eskimoisk boligtomt uden redskaber. Det antages, at prøven daterer det tidspunkt, hvor terrassen var i niveau med havet (27, 28). Indsendt af EIGIL KNUTH. Kap Holbæk K-142 Trækul fra terrasse ved Kap Holbæk, Danmark Fjord, 1080±130 f.kr. Nord-Grønland. Trækullet stammer fra et ildsted ved en palæo-eskimoisk teltplads beliggende på en terrasse 5-6 meter over havet. Teltpladsen hører til Independence Il-kuUur. Trækullet stammer fra drivtømmer som eskimoerne formentlig har taget fra den samme terrasse (27, 28). Sammenlign K-565. Indsendt at EIGIL KNUTH. Barutnini E. Italien. K-151 Træ fra nuragh ved Barumini, Cagliari, Sardinien. 1470±200 f.kr. Træet stammer fra en bjælke i etageadskillelse i nuraghens centraltårn. Dette centraltårn hører til den ældste type at nuragher og går tilbage til den midterste del af Sardiniens bronzealder (29). Indsendt af E. THORVILDSEN. Groningen F. Holland. K-143 Træ fra St. Walburgkerk i Groningen. Prøven har i 570±120e.Kr. udstrakt grad været anvendt som reference-prøve mellem forskellige dateringslaboratorier (30, 31). Indsendt af HL. DE VRIES. Usselo serie III. Geologiske prøver dateret med gas-tællemetoden. A. Holland. Prøver fra Allerød- og Bølling-profil ved Usselo, provinsen Overijsel, Holland. Lokaliteten blev udgravet i 1955 af C. C. W. J. HIJSZELER, Rijksmuseum Twenthe, Enshede. Profilet svarer til VAN DER HAMMEN'S profil B (32). Prøvematerialet bestod af mostørv med flyvesand. Prøverne blev taget på tre forskellige steder, a, b og c, inden for samme profil, B. Aflejringerne på de tre forskellige udtagningssteder kunne korreleres ved hjælp af flere tydelige nøgle-lag. Dateringerne på Usselo-prøver fra Allerødtid stemmer overens med tidligere Allerøddateringer (6, 8, 13, 33, 34). Prøverne blev udtaget i nærværelse af SIGURD HANSEN og HARALD KROG (D.G.U.), H. T. WATERBOLK og A. BÖHMERS (Biologisk-Arkæologisk Institut, Groningen) og W. A. ZAGWIJN (Geologisk Undersøgelse, Haarlem). En detaljeret beskrivelse og pollenanalyse af profilet er udført på D.G.U. (35). Indsendt af HARALD KROG.

10 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 14 [1961] 395 K-552 Mostørv, prøve Bc I, dybde 14 til -17 cm. Allerød 9350 ±140 f.kr. lag. Ifølge r>e VRIES et al (33) svarer laget til Pinuslasen af Allerød. Materiale fra samme niveau er dateret i Groningen til 9110±120 f.kr.i) K-553 Mostørv, prøve Bc III, dybde 40 til 44 cm. Allerød 9670±140 f.kr. lag. Ifølge DE VBIES et al (33) svarer laget til Betulafasen af Allerod. Materiale fra samme niveau er dateret i Groningen til 9740±90f.Kr. og 9510±90f.Kr. K-547 Mostorv, prøve Bb I, dybde 17 til 16 cm (svarer til 9750±140 f.kr. 47 til 48 cm for prøver Bc). Betula-fase af Allerød. K-541 Mostørv, prøve Ba I, dybde 3 til O cm (svarer til ±140 f.kr. til 35 for prøver Bb). Øverste lag af ældre Dryas, pollenzone I c. Materiale fra samme niveau er dateret i Groningen til 9870±120 f.kr. (33). K-542 Mostørv, prøve Ba II, dybde 8 til 10 cm. Øverste ±140 f.kr. del af Bølling-oscillation. Sammenholdt med prøve K-541 angiver dateringen, at intervallet mellem Bølling- og Allerød-oscillationerne har været af meget kort varighed. Det samme er fundet på prøver fra Tyskland (36, 37). K-543 Mostørv, prøve Ba III, dybde 11 til -13 cm. Bøl ±140 f.kr. ling lag, umiddelbart under Ba II. Materiale fra samme niveau er dateret i Groningen til ±170 f.kr.., (33). rä< K-544 Mostørv, prøve Ba IV, dybde 19 til 22 cm. Over ±140 f.kr. gang fra ældste Dryas til Bølling. K-545 Mostørv, prøve Ba V, dybde -26 til 30 cm. Æld ±140 f.kr. ste Dryas. Materiale fra samme niveau er dateret i Groningen til ±100 f.kr. (33). K-546 Mostørv, prøve Ba VI, dybde 36 cm. Ældste Dryas ±140 f.kr. Materiale fra samme niveau er dateret i Groningen til ±100 f.kr. og ±130 f.kr. (33). B. Danmark. Brørup serie, Brørup-interstadial Prøver fra post-eem lag ved Brørup Hotel Mose, Brørup, Jylland. Aflejringerne stammer fra den første kolde post-eem periode og fra Brorup-interstadialet (38). De interstadiale tørve- og gytjelag er beskyttet af et 2 meter tykt solifluktionslag af sten og sand aflejret under en senere kold periode. Den nederste prøve i profilet er fra et gytjelag umiddelbart over tørv fra Eem-interglacialet. Lagene er placeret under grundvandstanden; det er derfor usandsynligt at rødder fra nutidige planter er trængt ned i lagene. Prøverne er absolut kalkfri. Prøverne er beskrevet og pollenanalytisk undersøgt på D.G.U. (38). Prøver til datering har været udvekslet med laboratoriet i Groningen og er blevet dateret begge steder (39). Det viste sig at prøverne var forurenet ') Dateringerne fra Groningen er ikke korrigeret for Suess-effekt, de er derfor alle år for unge. 32«

11 396 HENRIK TAUBER: Danske kuistof-14 dateringsresultater I med yngre materiale (måske humusstoffer), som kunne udvaskes ved forbehandling med saltsyre og natriumhydroxyd. I Groningen blev alle prøverne dateret til ældre end år (39). Indsendt af Sv. TH. ANDERSEN. Brørup-interstadialet er senere blevet dateret i Groningen ved hjælp af isotopisk beriget materiale fra samme lokalitet (40). K-512 Tørv fra dybde 2,7o-2,8o meter, Brørup-interstadial, > f.kr. på grænsen mellem pollenzonerne WS og W4. K-528 Gytje fra dybde 2,85-2,90 meter, Brørup-interstadial, >40.000f.Kr. pollenzone W3c. K-510 Tørv fra dybde 3,61-3,67 meter, Brørup-interstadial, >40.000f.Kr. pollenzone WSc. K-526 Gytje fra dybde 3,95-4,o8 meter, Brørup-interstadial, > l.kr. pollenzone "W3b. K-511 Gytje fra dybde 7,07-7,i8 meter, post-eem aflejring, >40.000f.Kr. pollenzone Wl. Draved serie To prøver fra profil i Dravedskov, Løgumkloster, Jylland. Pollen-profil med usædvanligt tykt lag af mortørv (rent organisk, sur humus) fra profil i forsumpningstørv ovenpå en flyvesandsbanke. Profilet indeholdt to lag med trækul adskilt af mortørv; mellem de to trækulslag fandtes der i mortørven et lag med egebark. Prøverne bestemmer alderen af og voksehastigheden for mortørven (41). Indsendt af JOHS. IVERSEN. K-596 Trækul (Quercus sp. og Betula sp.) fra det nederste 450±100 f.kr. trækulslag. Dybde cm under den nuværende overflade, 24 cm over sandlaget. Daterer muligvis det første menneskelige indgreb i skoven Draved (måske en overfladisk løbeild). Sent afsnit af pollenzone VIII. D.G.U. nr K-597 Bark {Quercus sp.) fra en stribe med barkflager mel- 50±100e.Kr. lem de to trækullag. Dybde 40 cm under den nuværende overflade, 32 cm over sandlaget. Pollenanalytisk dateret til umiddelbart før bøgekurvens stigning. Det skønnes, at bark-prøverne indeholder under 100 årringe. Barken vil give en lidt for gammel datering da kun det inderste lag af barken er samtidigt med det lag, hvori prøven er fundet. Store.Saltsø serie C. Grønland. To prøver fra terrassen ved Store Saltsø, Sondre Strømfjord, Vest- Grønland. Terrasserne ved Store Saltsø betegnes med bogstaverne A-F; den laveste terrasse, der er under dannelse i øjeblikket, er A-terrassen. Prøverne, der blev taget fra erosionsskråningerne ved terrasserne A og D består af mostørv. Lokaliteten og aflejringerne er beskrevet, og dateringerne er diskuteret i Meddelelser om Grønland (42). Indsendt af T. W. BÖCHER.

12 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 14 [1961] 397 K-562 Mostørv fra dybderne cm og cm under 870±120 e.kr. overfladen al den laveste terrasse A. K-551 Mostørv fra terrasse D. 380±140f.Kr. Krakow^, yngre Dryas D. Polen. K-529 Tørvegytje Ira Nowy Targ,»na Gretu«, Tatrabjergene, ±200 f.kr. Polen. Antagelig yngre Dryas-aflejring, overlejrer Allerødgytje og overlejres af postglaciale lag (43). Indsendt af "WL. SZAFER. Sabana de Bogota serie, profil X E. Colombia. Prøver fra profil X, Sabana de Bogota, Øst-Cordilleren, Colombia. Prøverne blev udtaget fra væggen i et 4 meter dybt hul i»ciudad Universitaria«(Bogota). Prøvematerialet bestod fortrinsvis af 1er, til dels humusholdigt, nogle steder med et indhold af trækulspartikler. Lagserien var ca. 350 cm tyk og aflejret oven på en serie af ferskvandssedimenter. Ved pollenanalyse af serien er der påvist tørre og fugtige klimatiske faser og et koldt klima i den nedre del. Det antoges, at de tørre og våde faser svarer til lignende faser inden for europæisk Holocene; dette synspunkt bekræftes af C-14 dateringerne (44). Indsendt af T. VAN DER HAMMEN. K-576 Trækul, dybde 75 cm. Den tilsvarende pollenzone re- 1650±180 e.kr. præsenterer den sidste fugtige fase inden for Holocene, og skal formentlig korreleres med den europæiske sub-. atlantiske periode. K-560 Trækul, dybde cm. Proven er taget i den øvre 6070±120 f.kr. del af en tør lase, der måske kan korreleres med europæisk Boreal-tid. Col. 9. K-561 Trækul, dybde em. Hovedparten af trækullet 7010±400 f.kr. inden for området cm stammer fra en horizont, der pollenanalytisk repræsenterer en fase med gradvis bedring af klimaet efter en forudgående kold periode. Det antages, at denne fase svarer til europæisk Pre-Boreal. Col. 10. Proven var for lille til en hel fyldning at tælleren; det afspejles i den store usikkerhed. K-568 Humusholdigt 1er, dybde cm. Prøven stam ±600 f.kr. mer fra en kold periode, der antages at være sen pleniglacial eller tidlig sen-glacial (Wilrm-istid). Col. 11. Kommentar: Dateringsresultatet er adskillige tusinde år for gammelt for denne fortolkning. Det er muligt, at prøven kan indeholde ældre omlejret interstadialtørv, som kommer meget nær til overfladen 500 meter syd for profil X. Dette torv kan muligvis være blevet eroderet og omlejret, da Sabana-soen tørrede ud (44). Sabana de Bogota serie, profil CUP Tørveprover fra profil CUP, Sabana de Bogota, Øst-Cordilleren, Colombia. Disse prøver blev taget med en stor Dachnowsky sonde i»ciudad

13 398 HENRIK TAUBER: Danske kulstof-14 dateringsresultater I Universitaria«(Bogota). Pollenanalytisk repræsenterer prøverne en periode der svarer til et Würm-interstadial. De tilsvarende lag ligger meget dybere i profil X. Nogle få centimeter over tørvelaget er der en hiatus, efterfulgt af Holocen-aflejringer (44). Indsendt af T. VAN DER HAMMEN. K-536 Tørv, dybde cm. Col. 2a. >34000 f.kr. K-538 Tørv, dybde cm. Col. 2b. >34000 f.kr. Paramo de Palacio K-577 Detritusgytje fra profilet»laguna de la America«, 6180±120f.Kr. Paramo de Palacio, Øst-Cordilleren, Colombia. Prøven blev taget med en Dachnowsky-sonde i en lagserie fra Holocen- og senglacialtid. Detritusgytjen blev udtaget umiddelbart under et tyndt lag bestående af vulkansk aske. Udfra pollendiagrammet antages prøven at være fra Allerødtid (45). Indsendt af T. VAN DER HAMMEN. Kommentar: 4 tørveprøver fra nærliggende moser er blevet dateret i Washington. Dateringerne af disse prøver støtter fortolkningen af pollendiagrammet fra»laguna de la America«. I betragtning af disse dateringer er det mest sandsynligt at nærværende prøver stammer fra Allerød. Det opnåede dateringsresultat synes derfor at være for ungt; årsagen hertil er muligvis en infiltration af yngre materiale fra ovenliggende lag (45). IV. Arkæologiske prøver dateret med gas-tællemetoden. Grauballemanden A. Danmark. K-503 Muskelvæv fra moselig fundet ved Grauballe, Viborg 310±100e.Kr. amt. Moseliget var nøgent og der blev ikke fundet oldsager (46). Pollenanalytiske undersøgelser viste, at liget ikke var ældre end romersk jernalder (47). Indsendt af P. V. GLOB. Dalshøj K-527 Trækul fra Dalshøj, Ibsker, Bornholm. Ved Dalshøj er 90±100 f.kr. der fundet flere hustomter (A-G) i forskellige niveauer under hinanden, alle fra jernalderen. I den sydlige del af den lavestliggende bygning (G) fandtes en grube, hvorfra trækullet stammer. I hustomt G er der ikke fundet metalsager. Formentlig fra før-romersk jernalder (48). Indsendt af O. KLINDT-JENSEN. Vikingeskibe, Roskildefjord To prøver fra skibsvrag fundet i Roskildefjord ud for Skuldelev. Skibsvraget blev sammen med andre vrag afdækket ved en undervandsudgravning. Skibene, der lå i en dybde af 2 meter, stammer efter konstruktionen at dømme fra vikingetiden. De blev sænket med overlæg, formentlig for at blokere sejlruten (49). Indsendt af OLAF OLSEN.

14 Medd. îra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 14 [1961] 399 K-583 Træ {Quercus sp.) fra vrag II. Prøven bestod af tynde 940±100 e.kr. grene, der var lagt i bunden af skibet for at beskytte bordene mod lasten af sten. Prøven daterer det tidspunkt, hvor skibet blev sænket. K-584 Fåreuld anvendt som kalfatring mellem bordene i 910 ±100 e.kr. vrag II. Prøven stammer formentlig fra den tid, hvor skibet blev bygget. Nørre Sandegaard, Bornholm K-585 Forkullede æbler fra grube ved Nørre Sandegaard, Østerlarsker, Bornholm. Gruben, nr. 399, var dækket af en urørt stenlægning, der hørte til en røse fra ældre bronzealder. Gruben indeholdt tillige talrige forkullede korn, heriblandt hirse (50). Fundet må være ældre end ældre bronzealder (per. III). Indsendt af C. J. BET CKER. 1920±100f.Kr. Melsted, Bornholm K-586 Forkullede hasselnøddeskaller fra Melsted, Østerlarsker, Bornholm. Fundet i den nederste del af et 40 cm tykt kulturlag med redskaber tilhørende Maglemosekultur (Melsted-gruppe) (51). Indsendt af C. J. BECKER ± 130 f.kr. Sarqaq B. Grønland. K-518 Trækul fra Sarqaq (Mosegaards boplads), Ritenbenk, Vest-Grønland. Dette er typelokaliteten for Sarqaqkultur. Prøven stammer fra et ildsted i bopladslag med flintafslag (angmaq) og redskaber af Sarqaqtype" (52). Prøven blev minutiøst gennemgået af E. TELLERUP som fjernede alle trækulsstykker, der stammede fra drivtømmer. Det resterende bestod udelukkende af dværgbirk (Betula nana L.), som har groet på stedet. Indsendt af THERKEL MATHIASSEN. Gus. 660±120 f.kr. 980±120f.Kr. 800±120 f.kr. 810±100f.Kr. Sermermiut serie, Sarqaq og Dorset kultur Tørveprøver fra profil I, område B, Sermermiut, Jacobshavn distrikt, Vest-Grønland. Profilet indeholdt to adskilte kulturlag, et nedre (lag 2-3) med flintafslag (angmaq) og redskaber af Sarqaqtype, og et ovre kulturlag (lag 10-11) med redskaber af Dorset-type. De mellemliggende lag (5-9) og de ovenliggende (12-14) var sterile (52). Indsendt af THERKEL MA THIASSEN. K-516 Humificeret tørv fra lag 3, umiddelbart over redskaber af Sarqaq-type. Position S 102,oo; 0 6,5o-7,oo. Prøve nr. 19. Gns. 600±120 f.kr. 1040±120f.Kr. 720±120 f.kr. 790±100 f.kr.

15 400 HENHIK TAUBER: Danske kulstof-14 dateringsresultater I K-515 Sumptørv fra øvre kulturlag, udtaget umiddelbart under lag med redskaber al Dorset-type. Position S 102,00; 0 6,50-7,00. Prøve nr. 24. K-517 Sumptørv Ira øvre kulturlag, taget umiddelbart over lag med redskaber af Dorset-type. Position S 102,oo; 0 6,50-7,00. Prøve nr. 25. Gns. Gns. 30±120e.Kr. 50±120e.Kr. 40±100e.Kr. 100±i20e.Kr. 90±120f.Kr. 10±100e.Kr. Sermermiut prøver, Inugsuk kultur To prøver fra profil I, område A, Sermermiut, Jacobshavn distrikt, Vest-Grønland. Prøverne stammer fra den nederste del af Inugsuk-laget i profil I, hvor der blev fundet en stor spæklampe formet i gneis og med lerkanter (52). Indsendt af THERKEL MATHIASSEN. K-557 Grene af dværgbirk (Betula nana L.) fundet umiddelbart under spæklampen. Position N 8,00-8,25; 0 0,5o. Prøve nr. 17 a. K-556 Tørv taget umiddelbart over spæklampen. N 8,00; 0 0,50. Prøve nr. 18a. Position Gns. 1210±120e.Kr ± 120 e.kr ±100 e.kr. 1010±120e.Kr. Kap Holbæk, gruppe I K-563 Trækul fra Kap Holbæk, Danmark Fjord, Nord- Grønland. Trækullet blev fundet i ruingruppe I på en terrasse 12 meter over havet sammen med redskaber fra Independence I-kultur. Trækullet stammer fra drivtømmer, som palæo-eskimoerne antagelig har indsamlet fra den samme terrasse (27, 28). Sammenlign K-138 og K-564. Indsendt af EIGIL KNUTH. 1660±120f.Kr. Kap Holbæk, gruppe II K-565 Trækul fra Kap Holbæk, Danmark Fjord, Nord- Grønland. Trækullet blev fundet i ruingruppe II på en terrasse 5-6 meter over havet sammen med redskaber fra Independence Il-kultur. Trækullet stammer fra drivtømmer, som palæo-eskimoerne antagelig har indsamlet på den samme terrasse (27, 28). Sammenlign K-142. Indsendt af EIGIL KNUTH. 1050±120f.Kr. Næstved Fjord K-564 Trækul fra Den blå flints boplads, Næstved Fjord, Danmark Fjord, Nord-Grønland. Trækullet blev fundet foran en boligtomt på en terrasse 12 meter over havet sammen med redskaber fra Independence I-kultur. Trækullet stammer fra drivtømmer, som palæo-eskimoerne antagelig har indsamlet på den samme terrasse (27, 28). Sammenlign K-138 og K-563. Indsendt af EIGIL KNUTH. 1750±120f.Kr.

16 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 14 [1961] 401 Kølnæs, Herlufsholm Strand K-566 Hvalbarde fra Kølnæs, Herlufsholm Strand, Peary- 1490±100 e.kr. land. Surringsmateriale fra en umiaq (konebåd), der blev fundet sammen med redskaber fra Thule kultur (53). Indsendt af EIGIL KNUTH. Snenæs, Dove Bugt K-567 Hvalbarde fra Snenæs, Dove Bugt, Øst-Grønland. 1540±100 e.kr. Hvalbarden blev fundet i husruin nr. 399 på Snenæs sammen med redskaber fra Thule kultur. Indsendt af EIGIL KNUTH. Iglulik Area C. Canada. To prøver fra Iglulik Area, North-West Territories, Canada. Prøverne stammer fra kulturlag på hævede strandterrasser. Husruiner blev fundet på forskellige lokaliteter på terrasser op til 54 meter over havet. Tre adskilte eskimokulturer blev fundet: Thule kultur (5-8 meter terrasser), Dorset kultur (8-22 meter terrasser), Sarqaq kultur (23-54 meter terrasser) (54). Indsendt af JØRGEN MELDGAARD. K-504 Rentak af caribou fra Qaersut Island, Iglulik Area ±150 e.kr. Fundet i hustomt fra det seneste Dorset-trin på 8 meter terrasse. Kulturtrinet viser indflydelse fra Thule kultur. Proven angiver det tidspunkt, hvor der var kontakt mellem de to kulturer og daterer sandsynligvis afslutningen af Dorset kultur i Iglulik området. Havet stod omtrent 6,5 meter højere på det pågældende tidspunkt. Rentak er et mindre pålideligt materiale, da det let bliver forurenet af fremmede stoffer. Før dateringen blev alle overfladelag derfor fjernet. K-505 Rentak af caribou fra K'aleruserk, Iglulik Island. 1750i:300 f.kr. Fundet i teltring ved»parry Hill site«på terrasse 51 meter over havet. Kulturtrinet repræsenterer en tidlig form for Sarqaq kultur sådan som den er beskrevet fra Vest-Grønland (26). Havet stod på det pågældende tidspunkt omtrent 50 meter højere. Rentak er et mindre pålideligt materiale, som er tilbøjelig til at optage fremmede stoffer. Før dateringen blev alle overfladelag derfor fjernet. Det samme materiale er dateret i Philadelphia til 1600±123 f.kr. (55). BergthorshvoU D. Island. K-589 Trækul (Betula sp.) fra BergthorshvoU, Rangarvalla 940±100e.Kr. syssel. Fra gårdstomt der menes at være nedbrændt i året 1011 (Njalsbranden). Prøven stammer fra et urørt forkullet lag som var det nederste af kulturlagene. De overliggende lag var l,8o meter høje. Det

17 402 HENRIK TAUBER: Danske kulstof-14 dateringsresultatcr I forkullede lag, hvorfra prøven var taget, stammer fra en kostald (56). Indsendt at K. ELDJARN. Det må tages i betragtning, at tømmeret i huset må have groet adskillige år før branden. Zwenkau -Har th E. Tyskland. K-555 Trækul fra stolpehul, Zwenkau-Harth, Kr. Leipzig ± 120 f.kr Ved Zwenkau fandtes fem beboelsesfaser fra Donaukultur. Den daterede prøve stammer fra et hus fra den ældre stikbåndkeramiske periode, der er den 3. beboelsesfase. Huset var 36,5 meter langt (57). Indsendt af H. QUITTA. F. Syrien. Hama serie Prøverne stammer fra lag i citadelhøjen i Hama, Syrien. Udgravet af Carlsbergfondets Hama-Ekspedition. Ved udgravningerne fandtes lag fra Neolitikum og op til Hellenistisk tid. De daterede prøver består af trækul fundet i husruiner fra perioden J (underafdelinger 4-6), Lag J 5 viser en voldsom og pludselig ødelæggelse af byen. Prøverne antages at være fra f. Kr. (58). Indsendt af P. J. Rus. K-530 Trækul (Alnus sp.) fra lag J 6, fundet i en skål i hus, 2310±140 f.kr. H 10, rum 2, nr. 4. K-531 Trækul (Olea europaeus) fra lag J 5, fundet i en krukke 2230±120 f.kr. i hus, I 10/11, rum 1, nr. 2. K-533 Trækul (Plantanus orientalis) fra lag J 4/5, fundet i 2210±120 f.kr. en skål, H 11, nr. 4/5. G. U.S.A. Lehner Mammoth Site, Arizona K-554 Trækul fra Lehner Mammoth Site, Cochise County, 9220±140 f.kr. Arizona. Prøven stammer fra herd nr. 2, hvor den blev fundet sammen med knogler af mammut, vildhest, bison og tapir samt Clovis spydspidser og andre redskaber (59). Indsendt af E. W. HAUBY. Prøven er dateret i Michigan til 9340±500 f.kr. (60). Fra Arizona laboratoriet foreligger 4 dateringer: 5250± 450 f.kr., 6380±450 f.kr., 8950±450 f.kr. og 10050±450 f.kr. (59). REFERENCER 1. LiBBY, W. F., 1955: Radiocarbon dating, Chicago University Press, LEVI, H., 1952a: Radioaktivt kulstof i naturen og G-14 dateringen. Naturens Verden, s LEVI, H., 1952b: Radioaktivt kulstol i naturen og C-14 datering. Fysisk Tidsskrift, nr. 3-4, s. 1.

18 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 14 [1961] TAUBER, H., 1952: Datering med radioaktivt kulstof. Ingeniøren, nr. 32, s TAUISEB, H. og Voss, O., 1956: Atomfysik og arkæologi. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, p ANDERSON, E. C, LEVI, H. og TAUBER, H., 1953: Copenhagen natural radiocarbon measurements I. Science, v. 118, p TAUBER, H., 1956a: Copenhagen natural radiocarbon measurements II. Science, V. 124, p TAUBER, H., 1960a: Copenhagen natural radiocarbon measurements III, corrections to radiocarbon dates made with the solid carbon technique. Am. J. Sei. Radiocarbon Supplement, v. 2, p TAUBER, H., 1960b: Copenhagen radiocarbon dates IV. Am. J. Sei. Radiocarbon Supplement, v. 2, p VRIES, HL. DE, 1958: Variation in concentration of radiocarbon with time and location on earth. Koninkl. Nederlandske Akad. Wetensch. Proc, Ser. B, V. 61, nr. 2, p "WILLIS, E. H., TAUBER, H. og MÜNNICH, K. O., 1960: Variations in the atmospheric radiocarbon content over the past 1300 years. Am. J. Sei. Radiocarbon Supplement, v. 2, p TAUBER, H., 1958: Difficulties in the application of C-14 results in archaeology. Archaeologia Austriaca, p IVERSEN, JOHS., 1953: Radiocarbon dating of the Allerød period. Science, v. 118, p KROG, H., 1954: Pollen analytical investigation of a C-14 dated Allerød section from Ruds Vedby. Danmarks Geol. Undersøgelse, II. Række, nr. 80, p FiRBAs, F., 1954: Die Vegetationsentwicklung in Spätglazial von Wallensen im Hils. Nachrichten Akad. Wissensch. in Göttingen, Mathematisch-Phys. Klasse II b, Biolog.-Physiolog.-Chem. Abt., nr. 5, p THORARINSSON, S., 1954: The tephra-fall from Hekla on March 20th The Eruption of Hekla , v. 2, nr. 3, (Reykjavik), Societas Scientiarum Islandica. 17. PRESTON, R. S., PERSON, E. og DEEVEY, E. S., 1955: Yale natural radiocarbon measurements II. Science, v. 122, p VoGT, E., 1951: Das steinzeitliche Uferdorf Egolzwil-3 (Kt. Luzern), Bericht über die Ausgrabung Zeitsch. Schweiz. Arkaeol. und Kunstgeschichte, V. 12, nr TROELS-SMITH, J., 1955: Pollenanalytische Untersuchungen zu einigen schweizerischen Pfahlbauproblemen. Das Pfahlbauproblem, Monographien zur Urund Frühgeschichte der Schweiz, v. 11, p TROELS-SMITH, J., 1956: Neolithic Period in Switzerland and Denmark. Science, V. 124, p LEVI, H. og TAUBER, H., 1955: Datierung der Pfahlbausiedlung Egolzwil-3 mit Hilfe der Kohlenstoff-14 Methode. Das Pfahlbauproblem, Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, v. 11, p TROELS-SMITH, J., 1953: ErteboUekultur-Bondekultur. Aarbøger for Nord. Oldkyndighed og Historie, p LARSEN, H., 1951: De dansk-amerikanske Alaska-ekspeditioner Geografisk Tidsskrift, v. 51, p LARSEN, H., 1953: Archaeological investigations in Alaska since The Polar Record, v. 6, nr LARSEN, H., 1950: Archaeological investigations in southwestern Alaska. Am. Antiquity, v. 15, p LARSEN, H. og MELDGAARD, J., 1958: Paleo-Eskimo Cultures in Disko Bugt, West Greenland. Meddelelser om Grønland, v. 161, nr KNUTH, E., 1954: The Paleo-Eskimo Culture of Northeastern Greenland eluciated by three new sites. Am. Antiquity, v. 19, nr. 4, p KNUTH, E., 1956: Archaeology of the farthest North. Intern. Congr. Americanists, 32nd, Copenhagen 1956, Proc. p LiLLiu, G., 1959: The nuraghi of Sardinia. Antiquity, v. 33, nr. 129, p. 36.

19 404 HENRIK TAUBER: Danslie kulstof-14 dateringsresultater I 30. VRIES, HL. DE og BARENDSEN, G. W., 1954: Measurements of age by the carbon- 14 technique. Nature, v. 174, p OLSSON, I., 1959: Uppsala natural radiocarbon measurements I. Am. J. Sei. Radiocarbon Supplement, v. 1, p HAMMEN, T. VAN DER, 1951: Late-glacial flora and periglacial phenomena in the Netherlands. Leidse Geol. Mededel., v. 17, p VRIES, HL. DE, BARENDSEN, G. W. og WATERBOLK, H. T., 1958 : Groningen radiocarbon dates II. Science, v. 127, p GODWIN, H. og "WILLIS, E. H., 1959: Radiocarbon dating of the Lateglacial Period in Britain. Proc. Roy. Soc. London, B, v. 150, p KHOG, H., : under forberedelse. 36. FiRBAs, F., MÜLLER, H. og MÜNNICH, K. O., 1955: Das wahrscheinliche Alter der späteiszeitlichen»bölling«-klimaschwankung. Naturwissenschaften, v. 42, p MÜNNICH, K. O., 1957: Heidelberg natural radiocarbon measurements I. Science, v. 126, p ANDERSEN, SV. TH., 1957: New investigations of interglacial freshwater deposits in Jutland. A preliminary report. Eiszeitalter und Gegenwart, v. 8, p TAUBER, H og "VRIES, HL. DE, 1958: Radiocarbon measurements of Würminterstadial samples from Jutland. Eiszeitalter und Gegenwart, v. 9, p ANDERSEN, Sv. TH., "VRIES, HL. DE og ZAGWIJN, "W. H., 1960: Climatic change and radiocarbon dating in the "Weichselian glacial of Denmark and the Netherlands. Geologie en Mijnbouw, 39e Jaargang, p IVERSEN, JOHS., 1960: Problems of the early post-glacial development in Denmark: Danmarks geol. Undersøgelse, rk. 4, v. 4, nr Bö CHER, T. "W., 1959: Floristic and ecological studies in Middle "West Greenland. Meddelelser om Grønland, v. 156, nr SzAFER, "WL., 1958: Spätglazial am nördlichen Fusse des Tatragebirges. "Verhandl, der vierten Intern. Tagung der Quartärbotaniker 1957, Veröff. Geobotanisches Institut Rubel, Heft HAMMEN, T. VAN DER og GONZALEZ, E., 1960: Upper Pleistocene and Holocene climate and vegetation of the Sabana de Bogota (Colombia, South America). Leidse Geol. Mededel., v HAMMEN, T. VAN DER, 1960: Holocene and Late-glacial climate and vegetation history of Paramo de Palacio (Eastern Cordillera, Colombia, South America). Geol. en. Mijnbouw, v GLOB, P. "V., 1956: Jernaldermanden fra Grauballe. Kuml, p JØRGENSEN, SVEND, 1956: Grauballemandens fundsted. Kuml, p KLINDT-JENSEN, O., 1957: Bornholm i folkevandringstiden. Nationalmuseets skrifter. Større Beretninger II. 49. OLSEN, O. og CRUMLIN PEDERSEN, O., 1958: The Skuldelev ships. Acta Archaeol., V. 29, p HELBÆK, H., 1952: Preserved apples and panicum in the prehistoric site at Nørre Sandegaard in Bornholm. Acta Archaeol., v. 23, p BECKER, C. J., 1951: Maglemosekultur på Bornholm. Aarbøger for Nord. Oldkyndighed og Historie, p MATHIASSEN, TH., 1958: The Sermermiut excavations Meddelelser om Grønland, v. 161, nr KNUTH, E., 1951 : Et umiaq-fund i Pearyland. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, p MELDGAARD, J., 1960: Origin and evolution of Eskimo cultures in the eastern Arctic. Canadian Geog. Jour., v. 60, nr. 2, p RAINEY, F. og RALPH, E., 1959: Radiocarbon Dating in the Arctic. Am. Antiquity, V. 24, nr. 4, p ELDJARN, K. og GESTSSON, G., 1952: Rannsoknir å BergthörshvoU. Ârbôk hins islenzka fornleifafélags , p QUITTA, H., 1958: Die Ausgrabungen in der Bandkeramischen Siedlung Zwenkau- Harth, Kr. Leipzig. Neue Ausgrabungen in Deutschland (Berlin 1958), p. 68.

20 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 14 [1961] FuGMANN, E., 1958: Hama, Fuilles et recherches de la Foundation Carlsberg , L'architecture des périodes pré-hellenistiques. Nationalmuseets skrifter, Større Beretninger IV. 59. HAURY, E. W., SAVLES, E. B. og WASLKY, W. W., 1959: The Lehner mammoth site. Southeastern Arizona. Am. Antiquity, v. 25, nr. 1, p CRANE, H, R. og GRIFFIN, J. B., 1959: University of Michigan Radiocarbon Dates IV. Am. J. Sei. Radiocarbon Supplement, v. 1, p Færdig fra trykkeriet den 6. februar 1961.

Danske Kulstof-14 dateringsresultater II

Danske Kulstof-14 dateringsresultater II Danske Kulstof-14 dateringsresultater II af HENRIK TAUBER Abstract The present date list comprises C 14 dates from the Copenhagen Carbon-14 Dating Laboratory on geological samples made and released for

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

~,,~l~ ARKÆOLOGISK MUSEUM SØSATTERJET 5 KORSØR TLF.53-574235

~,,~l~ ARKÆOLOGISK MUSEUM SØSATTERJET 5 KORSØR TLF.53-574235 A SORØ AMTS MUSEUM ~,,~l~ ARKÆOLOGISK MUSEUM SØSATTERJET 5 KORSØR TLF.53-574235 Korsør, d. 13.6.1989 PRESSEMEDDELELSE: FUND AF HAVN FRA MIDDEI.ALDEREN VED SKÆLSKØR YDERFJORD. Nær mundingen af Skælskør

Læs mere

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag KUML 2014 KUML 2014 Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab With summaries in English I kommission hos Aarhus Universitetsforlag Kongens Borge Det kronologiske forhold mellem Pine Mølle og Trelleborg - svar

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01599 Søndergade 25, Nakskov

Kulturhistorisk rapport for MLF01599 Søndergade 25, Nakskov Kulturhistorisk rapport for MLF01599 Søndergade 25, Nakskov udført af Signe Fog Mogensen for, 17-03-2016 Søndergade 25, Nakskov Museets j.nr.: MLF01599 KUAS j.nr.: 2015-7.24.02/MLF-0032 Stednavn: Søndergade

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Litorinasænkningen ved Klintesø i pollenfloristisk Belysning.

Litorinasænkningen ved Klintesø i pollenfloristisk Belysning. 232 Mindre Meddelelser. CITERET LITTERATUR 1) L. VON POST, 1903: En profil genom hogsta litorinavallen på sodra Gotland. Geol. Foren. Stockh. FOrh. 25. 1903. S. 339. K. 'KJELLMARK, 1903: En stenålderboplats

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg Fig. 229. Bunden af en urne med de brændte ben fra en ung person. Få centimeter skilte resterne af denne urne ved Kankbølle fra helt at blive taget af ploven se fig. 228. Ved de mange undersøgelser af

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

Trollesgave Øst. Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00

Trollesgave Øst. Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00 Trollesgave Øst Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00 Næstved Museum 2000 Prøvegravningsrapport for undersøgelsen af den sydlige bred af Holmegaards Mose, Trollesgave øst. Fensmark Sogn, Tybjerg

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil.

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. GIM 3543 Højbro Å Beretning fra overvågning Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Resume: Anlægsarbejdet omkring udvidelse af Højbro

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne.

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne. Søvindmergel Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Karsten Juul GEO, Danmark, knj@geo.dk Abstract: Søvindmergel er en meget fed, sprækket tertiær ler med et plasticitetsindeks, der varierer mellem 50 og

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Vedersø kirke, Ringkøbing amt

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Vedersø kirke, Ringkøbing amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Vedersø kirke, Ringkøbing amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 4 2007 NNU rapport nr. 4 2007 2

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2576 Nørrevangen 18 Gedsted sogn, Rinds Herred, Viborg Amt Stednr. 13.09.02 Bygherrerapport for VMÅ 2576 Nørrevangen 18 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg Beretning om undersøgelse af en jernudvindingsplads fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder fremkommet ved dybdepløjning ved Bødskovdal august 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999 Sted: Bødskovdal

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 44 Bygherre: Jan Nielsen ISBN 978-87-87272-97-1 2 Indledning I området syd

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 45, 1999 SZCZECIN, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

DAGERØD GRUSGRAV MNS 50118

DAGERØD GRUSGRAV MNS 50118 PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Dagerød Grusgrav ved Plejelt ønsker at udvide med i alt 21.000 m2 på

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder

Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder 1 Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 43 Bygherre: Pipers Teglværker A/S, Hammershøj

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser DGF

Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser DGF Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser ERIK MAAGAARD JACOBSEN DGF Jacobsen, E. M.: Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skibbrogade II i Tønder, Tønder amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skibbrogade II i Tønder, Tønder amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skibbrogade II i Tønder, Tønder amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 21 C 2015 NNU

Læs mere

Dendrokronologisk datering og proveniensbestemmelse af huset Christianshåb, bygningsnummer B-4, i Qasigiannguit, Grønland.

Dendrokronologisk datering og proveniensbestemmelse af huset Christianshåb, bygningsnummer B-4, i Qasigiannguit, Grønland. NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk datering og proveniensbestemmelse af huset Christianshåb, bygningsnummer B-4, i Qasigiannguit, Grønland. af Thomas Bartholin NNU rapport

Læs mere

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder 1 Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 2 Bygherre: Møldrup Kommune 2 Indledning.

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening

Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening Modificeret fra Ole Bennike et al. 2004, Ilulissat Isfjord, modificeret fra

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Havniveauændringer 5500-2500 f.kr. i Vedbækområdet, NØ-Sjælland DGF

Havniveauændringer 5500-2500 f.kr. i Vedbækområdet, NØ-Sjælland DGF Havniveauændringer 5500-2500 f.kr. i Vedbækområdet, NØ-Sjælland CHARLE CHRSTENSEN DGF Christensen, C: Havniveauændringer 5500-2500 f.kr. i Vedbækområdet, NØ-Sjælland. Dansk geol. Foren., Årsskrift for

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion m.m. i Vrigsted kirke, Vejle amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion m.m. i Vrigsted kirke, Vejle amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion m.m. i Vrigsted kirke, Vejle amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 20 C 2010 NNU rapport nr.

Læs mere

Rørvigs landskabelige og historiske udvikling

Rørvigs landskabelige og historiske udvikling Rørvigs landskabelige og historiske udvikling Projekt Isøre Havn og Ting - 1999 Rørvig Naturfredningsforening. Arkæologer fra Nationalmuseet, Vikingeskibs-museet og Odsherred Museum. Geologer fra Københavns

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Christian IV s bryghus, København

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Christian IV s bryghus, København # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Christian IV s bryghus, København af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 32 C 2012 NNU rapport nr. 32 2012

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af pæl fra Vordingborg Borg

Dendrokronologisk undersøgelse af pæl fra Vordingborg Borg # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af pæl fra Vordingborg Borg af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 36 2012 NNU rapport nr. 36 2012 2 PRÆSTØ AMT Vordingborg

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel.

Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel. Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel. At JoHS. IVERSEN. Medens man tidligere plejede at opfatte Litorinatransgressionen i Danmark som en Enhed, er den i nyeste Tid blevet opdelt i 3 4 Etaper: den

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Spodsbjerg Drej, Svendborg amt. http://hdl.handle.net/10197/3503

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Spodsbjerg Drej, Svendborg amt. http://hdl.handle.net/10197/3503 Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag

Læs mere

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup.

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup. 899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup Beretning Udgravningen var foranlediget af at lodsejeren, Tage Knudsen,

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270)

VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270) VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270) Pollenanalyse af en prøve fra voldgraven ved Erritsø Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 17 2017

Læs mere

Præliminær dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra brønde, Holing.

Præliminær dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra brønde, Holing. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser og NEDL - Nord Europæisk Dendro Lab Præliminær dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra brønde, Holing. af Claudia Baittinger NEDL REPORT MARCH

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439 Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn. NMU j.nr.

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere