WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE"

Transkript

1 23. november 2005/FH WTO Af Frithiof Hagen Direkte telefon: WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE Resumé: Udfaldet af WTO-mødet i Hong Kong kan blive afgørende for, om det lykkes at afslutte den såkaldte Doha-runden inden udgangen af 2006 med en ny global frihandelsaftale. Øget liberalisering af den internationale handel vil bidrage til øget vækst. Verdensbanken og IMF har beregnet, at fjernes alle barrierer for handel med varer i verden, vil det betyde en global velfærdsgevinst på op 650 mia. USD på langt sigt. Gevinsterne ved fuld toldliberalisering som resultat af Doha-runden vil for 62 procents vedkommende komme fra landbrug, 14 procent fra tekstiler og de resterende 24 procent fra øvrige områder. På det seneste er EU kommet med nye udspil vedr. toldnedsættelse på landbrugsvarer og afvikling af eksportstøtte, men ønsker til gengæld indrømmelser vedr. sænkning af toldsatserne på industrivarer og øget adgang til handel med tjenesteydelser. Modsat har lande som Brasilien betegnet EU's indrømmelser vedr. landbrug som utilstrækkelige og insisteret på, at forhandlingerne vedr. landbrug afsluttes, inden man begynder at forhandle om industrivarer og tjenesteydelser. Indenfor EU er nogle lande med Frankrig i spidsen modstander af at give for store indrømmelser vedr. landbruget. Det forekommer helt urimeligt, hvis forhandlingerne om landbruget, der kun udgør 10 procent af den internationale handel, kommer til at spærre for indgåelsen af en generel frihandelsaftale. Gevinsterne ved liberalisering af verdenshandelen er så store, at der vil være rigeligt med midler - hvis der er politisk vilje - til at kompensere de lande, typisk u-lande, der ikke umiddelbart drager fordel af liberaliseringen. WTO blev etableret i 1995 til afløsning for GATT og har i dag 148 medlemmer. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2005\wto-fh.doc

2 2 WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE Meget står på spil, når WTO's Ministerkonference finder sted i Hong Kong i midten af december Forhandlingerne i den såkaldte Doha-runde om liberalisering af verdenshandelen er inde i en afgørende fase. Udfaldet af mødet i Hong Kong kan blive afgørende for, om det lykkes at afslutte Doha-runden inden udgangen af 2006 med en ny global frihandelsaftale. Øget liberalisering af den internationale handel vil bidrage til øget vækst. Verdensbanken og IMF har beregnet, at fjernes alle barrierer for handel med varer i verden, vil det betyde en global velfærdsgevinst på op til 280 mia. USD på mellemlangt sigt og 650 mia. USD på langt sigt. Til sammenligning er den langsigtede effekt af delvis liberalisering beregnet til 210 mia. USD. Verdensbanken har endvidere beregnet, at gevinsterne ved fuld toldliberalisering som resultat af Doha-runden for 62 procents vedkommende vil komme fra landbrug, 14 procent fra tekstiler og de resterende 24 procent fra øvrige områder. Selvom handelen med ikke-landbrugsvarer udgør ca. 90 procent af verdenshandelen, er der derfor en årsag til, at man i høj grad koncentrerer sig om liberalisering af handelen med landbrugsvarer, herunder en afvikling af landbrugsstøtten samt markedsadgang især for u-landene. Den internationale handel med landbrugsvarer er påvirket af told og restriktion, eksportstøtte samt generelle støtteordninger til landbrug, jf. f.eks. EU's landbrugsordninger, ligesom også USA, Japan og et land som Norge yder subsidier til landbruget. Der forhandles derfor om alle disse forhold. På det seneste er EU kommet med nye udspil vedr. toldnedsættelse på landbrugsvarer og afvikling af eksportstøtte, men ønsker til gengæld indrømmelser vedr. sænkning af toldsatserne på industrivarer og øget adgang til handel med tjenesteydelser. Modsat har lande som Brasilien betegnet EU's indrømmelser vedr. landbrug som utilstrækkelige og insisteret på, at forhandlingerne vedr. landbrug af-

3 3 sluttes, inden man begynder at forhandle om industrivarer og tjenesteydelser. Indenfor EU er nogle lande med Frankrig i spidsen modstander af at give for store indrømmelser vedr. landbruget. Det forekommer helt urimeligt, hvis forhandlingerne om landbruget, der kun udgør 10 procent af den internationale handel, kommer til at spærre for indgåelsen af en generel frihandelsaftale, når man tager i betragtning hvor store fordele, der er forbundet hermed. Liberalisering af verdenshandelen vil generelt give store fordele, men ikke nødvendigvis til alle lande. Gevinsterne er imidlertid så store, at der vil være rigeligt med midler - hvis der er politisk vilje - til at kompensere de lande, typisk u-lande, der ikke umiddelbart drager fordel af liberaliseringen. I øvrigt er der stor forskel på u-landene indbyrdes, f.eks. på Brasilien og lande i Afrika syd for Sahara. Nogle handelspolitiske indrømmelser burde forbeholdes de fattigste u-lande, jf. at Doha-runden kaldes for udviklingsrunden, fordi den skal sætte særligt fokus på udviklingslandenes behov. I tilfælde af fiasko i Hong Kong er der fare for, at den internationale handel fremover i højere grad vil blive reguleret ved bilaterale aftaler mellem landene, en udvikling, der generelt vil være meget uheldig og bestemt ikke i u- landenes interesse. Nærmere om Doha-runden På WTO's ministerkonference i Doha (Qatar) i november 2001 vedtog medlemslandene den erklæring, der danner grundlag for Doha-udviklingsrunden. Forhandlingsrunden kaldes for "udviklingsrunden", fordi der denne gang skal være særligt fokus på udviklingslandenes behov.

4 4 LO støttede den nu tidligere regerings holdning om lancering af en ny handelsrunde med bredest mulige dagsorden. Derudover skal: WTO respektere centrale ILO konventioner miljøregler baseres på forsigtighedsprincippet ulande tilgodeses med bedre markedsadgang og teknologioverførsel GATS må ikke anfægte det enkelte lands ret til selv at bestemme den offentlige sektors størrelse og indretning i en ny runde skal hovedprincippet være: enten en bred pakkeløsning eller ingenting Det lykkedes ikke at opnå en sådan bred dagsorden, idet forholdet mellem international handel og arbejdstagernes rettigheder ikke er en del af Dohaudviklingsrunden. Følgende hovedemner kom på dagsordenen for Doha-runden: implementering af de gældende WTO-regler landbrug tjenesteydelser varehandel - (ikke landbrugsvarer) trips-aftalen (immaterielle rettigheder) WTO's regler om anti-dumpning og insider WTO's regler om regionale handelsaftaler handel og miljø WTO's tvistbilæggelsessystem Hertil kom de 4 såkaldte Singapore-emner (fastlagt på en ministerkonference i Singapore i 1996): handel og investering handel og konkurrenceret offentlige indkøb handelslettelser Samtlige forhandlingsresultater - med undtagelse af ændringer vedr. WTO's tvistbilæggelsessystem - skal indgå i én samlet pakke ("single undertaking") - intet er aftalt, før alt er aftalt.

5 5 Doha-runden blev oprindelig forudsat afsluttet pr. 1. januar Det lykkedes ikke at overholde denne tidsfrist. Det kan her anføres, at Uruguay-runden varede 8 år. Ligesom handelsforhandlingerne både emnemæssigt og hvad angår antal lande aldrig før har været så omfattende. På WTO-ministerkonferencen i Cancun i Mexico i september 2003 (midtvejsmødet) mislykkedes det at enes om rammerne for de videre forhandlinger. Forhandlingerne kom først tilbage på sporet igen med en WTO-aftale fra 1. august 2004 vedr. de fortsatte rammer for forhandlingerne. Disse skulle så udfyldes frem mod WTO's ministerkonference i Hongkong i december Hidtil er der dog sket meget lidt siden aftalen fra 1. august 2004, hvorfor det begynder at haste, hvis der skal nås resultater i Hongkong i december WTO's rammeaftale fra 1. august 2004 indebar, at 3 af de 4 såkaldte Singapore-emner handel og investering handel og konkurrenceret offentlige indkøb ikke længere skulle indgå i forhandlingerne (efter ønske fra u-landene). Kun det sidste Singapore-emne: Handelslettelser (administrative lettelser, forenkling af toldprocedurer etc.) er fortsat med. Herudover indeholder aftalen et sæt rammer for de fremtidige forhandlinger om liberalisering af handel med landbrugsvarer, industrievarer, tjenesteydelser m.v. På landbrugsområdet var det mest konkrete, at alle former for eksportstøtte skal udfases. Der blev dog ikke fastsat nogen tidsfrist, ligesom eksportstøtten kun udgør en mindre del af den samlede landbrugsstøtte.

6 6 I den helt aktuelle situation op til mødet i Hong Kong er der fremkommet en række forhandlingsudspil. Om disse er tilstrækkelige til at nå et kompromis, er på indeværende tidspunkt uafklaret. Hvad er WTO? WTO (World Trade Organisation) blev besluttet oprettet i april 1994 med ikrafttræden pr. 1. januar Den afløste GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), der blev oprettet i 1948, hvor 23 industrilande underskrev GATT-overenskomsten. Med WTO blev der skabt en egentlig international organisation, mens GATT i princippet kun var en aftale mellem en række lande med det formål at bane vej for gennemførelsen og opretholdelsen af et åbent internationalt handelssystem. Ved overgangen fra GATT til WTO var antallet af medlemslande steget til 91, hvoraf omkring tre fjerdedele var udviklingslande. I dag har WTO 148 medlemmer, og der forhandles med flere lande om optagelse. Efter Kinas optagelse er Rusland den største økonomi og det politisk mest betydningsfulde land, der endnu ikke er medlem af WTO. Fundamentet for WTO's aftalekompleks udgøres fortsat af GATT-aftalen og dens grundlæggende principper, herunder mest-begunstigelsesprincippet: Gives der en indrømmelse til ét WTO-land (f.eks. nedsat told), skal tilsvarende begunstigelser gives til alle andre medlemslande. Bestræbelserne på at liberalisere verdenshandelen er foregået i såkaldte forhandlingsrunder, hvoraf kan nævnes Kennedy-runden , Tokyorunden WTO blev oprettet i umiddelbar forlængelse af den meget langvarige Uruguay-runde (jf. den igangværende Doha-runde). WTO har hjemsted i Geneve og har ca. 500 medarbejdere. Beslutninger i WTO bliver truffet enstemmigt, hvor hvert land har én stemme.

7 7 I dag har WTO følgende hovedopgaver: administration af WTO'sregler danne ramme for forhandlingsrunderne tvistbilæggelse gennemgå løbende medlemslandenes handelspolitik ("trade policy reviews") faglig bistand og træning til udviklingslande samarbejde med andre internationale organisationer (FN, UNCTAD m.f.) Kerneområderne i WTO er: GATT: aftaler, der regulerer handelen med varer GATS: aftaler, der regulerer handelen med serviceydelser TRIPs: aftaler, der regulerer beskyttelsen af og handelen med intellektuelle rettigheder Tvistbilæggelsessystemet, der indebærer en international handelsdomstol Oprettelsen af WTO i 1995 indebar en markant udvidelse af reguleringen af den internationale handel. Som en nyskabelse indeholdt WTO en international handelsdomstol, d.v.s. WTO har også en juridisk rolle. Den internationale handelsdomstol er mellemstatslig, d.v.s. retssager ved domstolene er på landeniveau, hvor et medlemslands regering kan indklage et andet medlemsland, hvis der menes at være begået en overtrædelse af principperne i de internationale handelsaftaler. Handelsdomstolen kan træffe afgørelser, som medlemslandene er forpligtet til at følge. Hvis en afgørelse ikke bliver fulgt og implementeret i den nationale lovgivning, har den anklagende part lov til at gennemføre gengældelsesforanstaltninger for et beløb svarende til det fastsatte tab for den anklagende part. Det er WTO, som fastsætter tabet for den anklagende part. Både EU og de enkelte EU-lande er medlemmer af WTO.

8 8 Ifølge EU-traktatens artikel 133 har EU enekompetence på det handelspolitiske område. På visse tilknyttede områder som f.eks. investeringer og transport er der blandet kompetence mellem EU og medlemslandene. Af praktiske hensyn er det dog EU-kommissionen, der står for forhandlingerne i WTO uanset tvivl om kompetencetypen. EU-kommissionen modtager input fra EU's Ministerråd. I Danmark opfattes WTO's spørgsmål som EU-politik, hvilket indebærer, at regeringen skal have et folketingsflertals opbakning til den WTO-politik, som EU skal føre. I praksis gives dette mandat i Folketingets Europaudvalg.

Europaudvalget Info-note - I 20 Offentlig

Europaudvalget Info-note - I 20 Offentlig Europaudvalget Info-note - I 20 Offentlig Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den dec 7, 2004 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Oprettelsen af en parlamentarisk

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

Gennemgang af WTO-aftalen fra 1. august 2004

Gennemgang af WTO-aftalen fra 1. august 2004 Version 2 7. september 2004 Gennemgang af WTO-aftalen fra 1. august 2004 Af John Nordbo, 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling 1. Sammenfatning Forhandlingerne i Doha-runden er nu formelt set på sporet

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 1. november 2007 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 1. november 2007 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget Info-note - I 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 1. november 2007 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Referat af åbent samråd

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3573 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr.: 2017-13002 Center for Europa og Nordamerika Den 26. oktober 2017 Rådsmøde (udenrigsanliggender

Læs mere

Doha: Hvad står der på spil?

Doha: Hvad står der på spil? SPEECH/06/407 Peter Mandelson EU-kommissær for handel Doha: Hvad står der på spil? Canada-UK Chamber of Commerce London, den 23, juni 2006 EU-kommissær Peter Mandelson giver i denne tale en nøgtern vurdering

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Frihandel tilbage på EU s agenda Open for Business Frihandel tilbage på EU's agenda Frihandel må prioriteres langt højere som et middel til at få Europa tilbage på

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Samlenotat EU/USA-frihandelsforhandlinger KOM-dokument foreligger ikke. Revideret notat 1. Resumé Kommissionen anbefaler åbning af forhandlinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage på Verdenshandelsorganisationens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON DA EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON Del B specifikke spørgsmål 1. Meddelelsen om det globale Europa betragtes som Kommissionens politiske erklæring om international handel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU og USA

LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU og USA Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0136 Bilag 10 Offentligt Sagsnr. 13-1204 Vores ref. TSJ/PWA/lph Den 2. september 2014 LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP)

Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP) 13. marts 2015 Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP) Verdens vigtigste handelsrelation USA er Danmarks vigtigste marked uden for EU TTIP igangsat i 2013 1. Baggrund EU og USA's handelsrelationer er

Læs mere

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún DIIS - København - 2004 1 Det internationale handelsregime og landbrug Landbrug har alle dage været smertensbarnet i de internationale handelsforhandlinger.

Læs mere

NOTAT. Til: J.nr.: 97.A.40.a Fra: Handelspolitisk Kontor Dato: 15. juli Emne: Forhandlingerne i Cancún

NOTAT. Til: J.nr.: 97.A.40.a Fra: Handelspolitisk Kontor Dato: 15. juli Emne: Forhandlingerne i Cancún Danmarks Eksportråd Udenrigsministeriet NOTAT Til: J.nr.: 97.A.40.a Fra: Handelspolitisk Kontor Dato: 15. juli 2003 Emne: Forhandlingerne i Cancún 10. 14. september 2003 1. CANCÚN-KONFERENCENS ROLLE I

Læs mere

INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET

INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET Januar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET EU's statsledere har vedtaget en finansiel ramme for landbrugspolitikken, der indebærer en fastfrysning

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3348 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3348 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3348 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr. 2014-18558 Center for Europa og Nordamerika Den 5. november 2014 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

DE OVERORDNEDE RAMMER FOR DE EKSTERNE ASPEKTER AF DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

DE OVERORDNEDE RAMMER FOR DE EKSTERNE ASPEKTER AF DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK WTO-AFTALEN OM LANDBRUGET Den fælles landbrugspolitik føres i dag, for så vidt angår de eksterne aspekter, inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen WTO's regler og navnlig landbrugsaftalen af

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, Den Europæiske

Læs mere

BESLUTNING. Udvalget om Økonomiske, Finansielle og Handelsmæssige Spørgsmål DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING

BESLUTNING. Udvalget om Økonomiske, Finansielle og Handelsmæssige Spørgsmål DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latin American Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana DEN EURO-LATINAMERIKANSKE

Læs mere

WTO efter Seattle: Sæt bæredygtig udvikling på dagsordenen!

WTO efter Seattle: Sæt bæredygtig udvikling på dagsordenen! WTO efter Seattle: Sæt bæredygtig udvikling på dagsordenen! - Synspunkter og forslag fra danske miljø- og ulandsorganisationer Indholdsfortegnelse Indledning 1. Miljø 2. Udvikling, fattigdomsbekæmpelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3463 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-53 Center for Europa og Nordamerika Den 21. april 2016 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

EU s nye handelspolitiske strategi: TTIP og muligt kursskifte væk fra WTO?

EU s nye handelspolitiske strategi: TTIP og muligt kursskifte væk fra WTO? EU s nye handelspolitiske strategi: TTIP og muligt kursskifte væk fra WTO? Jens ladefoged Mortensen, Lektor, Statskundskab, Københavns Universitet Dias 1 Den nye EU strategi Today's decision sends an important

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 255 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 255 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 255 Offentligt HANDELSPOLITISK ORIENTERING 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 2. WTO... 4 DDA-forhandlingerne...4 Landbrug... 7 Industrivarer (NAMA)... 9 Tjenesteydelser...

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Afrika Kontakts kommentarer til regeringens udkast til en 'Ny Handelspolitisk Strategi'

Afrika Kontakts kommentarer til regeringens udkast til en 'Ny Handelspolitisk Strategi' Afrika Kontakts kommentarer til regeringens udkast til en 'Ny Handelspolitisk Strategi' Afrika Kontakt er uenig i regeringens overordnede tilgang til verdenshandlen. Vi mener, at regeringens tilgang er

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0593/2017 9.11.2017 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om multilaterale forhandlinger

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Den næste sag på dagsordenen var: 2) Forespørgsel nr. F 14: Forespørgsel til udenrigsministeren og ministeren for udviklingsbistand:»hvad kan

Den næste sag på dagsordenen var: 2) Forespørgsel nr. F 14: Forespørgsel til udenrigsministeren og ministeren for udviklingsbistand:»hvad kan Den næste sag på dagsordenen var: 2) Forespørgsel nr. F 14: Forespørgsel til udenrigsministeren og ministeren for udviklingsbistand:»hvad kan regeringen oplyse om forberedelsen af WTO's ministerkonference

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

FRA DOHA TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING

FRA DOHA TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING Februar 2003 FRA DOHA TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING - Synspunkter og anbefalinger fra danske miljø- og ulandsorganisationer i forbindelse med WTO s 5. Ministerkonference i Cancun, 10-14.9 2003 På ministerkonferencen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2017 COM(2017) 492 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En afbalanceret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0472 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0472 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0472 Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat: Indledning af forhandlinger om frihandelsaftale med Australien 1. Resumé Rådet ventes i løbet af andet halvår 2017 at skulle

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag om ændring af rådsforordning 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

$SSHQGLNV,0)VÃUROOH. 1) Bordo, M. og James, H. (2000) "The International Monetary Fund: It s Present Role in Historical Perspective.

$SSHQGLNV,0)VÃUROOH. 1) Bordo, M. og James, H. (2000) The International Monetary Fund: It s Present Role in Historical Perspective. $SSHQGLNV,0)VÃUROOH,QGOHGQLQJ Den Internationale Valutafond (IMF) blev etableret i december 1945 for at skabe et samarbejde om det globale valutasystem. Som led i dette samarbejde er IMF s rolle at overvåge

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 29. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3496 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22523 Center for Europa og Nordamerika Den 27. oktober 2016 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún DIIS - København - 2004 1 Kolofon 2 Faglige redaktører på dette nummer: Poul Ove Pedersen og Stefano Ponte Ansvarshavende redaktør: Jesper

Læs mere

Den 14. juni skal der tages et kulturpolitisk ansvar for fremtiden!

Den 14. juni skal der tages et kulturpolitisk ansvar for fremtiden! Fælles pressemeddelelse 12. juni 2013 fra filmbranchens organisationer Se pressemeddelelsen i din browser Den 14. juni skal der tages et kulturpolitisk ansvar for fremtiden! Vi har et stort ansvar for,

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

Handelsaftaler uden om WTO er tidoblet på få år

Handelsaftaler uden om WTO er tidoblet på få år D Indsigt Nummer 2 14. december 25 Handelsaftaler uden om WTO er tidoblet på få år A F C H E F K O N S U L E N T P E T E R T H A G E S E N, p t h @ d i. d k O G C A N D. S I LV. N I C O L A I R O T T B

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Hvor blev verdens fattige lande af?

Hvor blev verdens fattige lande af? Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. sa EUU alm. del - Bilag 160,FLF alm. del - Bilag 149 Offentligt Hvor blev verdens fattige lande af? Oplæg ved Folketingets høring om EU s

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0469 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0469 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0469 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr.: 2017-109 Center for Europa og Nordamerika Den 28. september 2017 SAMLENOTAT 1. Modernisering af EU-Chile associeringsaftalen...

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 19. juni 2017 Kontaktperson: Julia Ballaschk

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 122 final 2016/0067 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en erklæring om udvidelse

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov www.folkebevaegelsen.dk Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet! 2007 Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet!

Læs mere

Verdenshandel og -produktion

Verdenshandel og -produktion Indeks 1970 = 100 Verdenshandel og -produktion 700 600 500 Verdenshandel 400 300 200 100 Produktion (BNP) 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Fig. 18.1 Indeks for verdenshandlen og verdens BNP 1970

Læs mere

Kronik: Frihandel og hvad så?

Kronik: Frihandel og hvad så? Side 1 af 6 Kronik: Frihandel og hvad så? 8. oktober 2003,Politiken,Sektion 2,Side 7,CHRISTIAN FRIIS BACH, NIELS KÆRGAARD, ARNE LARSEN, PER PINSTRUP-ANDERSEN og FINN TARP, 2067 ord, Id: e00db338 I dagens

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 COM(2015) 322 final 2015/0141 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Verdenshandelsorganisationens

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne) De store udviklingslande

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld what it might look like Antagelser Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem anvendelsen er den usikre faktor Der er analyser,

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

ONSDAG DEN 30. NOVEMBER 2005

ONSDAG DEN 30. NOVEMBER 2005 3-001 ONSDAG DEN 30. NOVEMBER 2005 3-002 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand (Mødet åbnet kl. 15.05) 3-003 Genoptagelse af sessionen 3-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 COM(2015) 33 final 2015/0023 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som den Europæiske Union skal indtage i Det Almindelige Råd

Læs mere

Globalisering, WTO og dansk mejeribrug

Globalisering, WTO og dansk mejeribrug Globalisering, WTO og dansk mejeribrug Mælkeproduktion i en globaliseret verden Søren E. Frandsen Globalisering og WTO International handel og WTO forhandlinger: ét blandt flere elementer i globaliseringen

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere