Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008"

Transkript

1 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti opdelt på hoved- og underkonti vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over transaktioner i henhold til bevillingsafregningen for April 2009

2 BILAG A til FødevareErhvervs årsrapport Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. I nærværende bilag A til FødevareErhvervs årsrapport 2008 er optaget de regnskabsmæssige forklaringer til de af FødevareErhverv administrerede tilskudskonti 2.Dette indeholder bl.a. afvigelsesforklaringer mellem budget og regnskab i 2008, oplysninger om regnskabsmæssige korrektioner og reguleringer, bevillingsafregningen på underkontoniveau, forklaringer til reguleringerne i bevillingsafregningen, samt oplysninger om bevillinger for det efterfølgende finansår. I bilaget er der kun indsat forklaringer til de konti, hvor der er en væsentlig afvigelse mellem de på finansloven skønnede tilskudsforbrug og de faktisk registrerede forbrug. For de bevillingskonti, hvor der ikke er medtaget afvigelsesforklaringer, idet disse skønnes mindre væsentlige, skyldes ændringerne generelt en eller flere af følgende forhold: Forskydninger mellem det budgetterede og det faktiske tilskudsforbrug fra 2007 og tidligere år til 2008, der har medført et merforbrug i 2008, og hvor årsagen til merforbruget er afledt af de tilsvarende mindreforbrug i 2007 og tidligere år. Forskydninger mellem det budgetterede og det faktiske tilskudsforbrug fra 2008 til 2009, der har medført et mindreforbrug i 2008, og tilsvarende forventes at medføre et merforbrug i FødevareErhvervs Årsrapport 2008, bilag 6 og Under de regnskabsmæssige forklaringer til nogle af hovedkontiene indgår tillige en eller flere underkonti, som ikke administreres af FødevareErhverv, men i stedet administreres af enten Fødevareministeriets departement eller Økonomistyrelsen. Der henvises nærmere til vedlagte bilag B. 1

3 Mindreforbrug som følge af, at bogførte annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud, som ikke er blevet genanvendt til nye tilskud / nye tilsagn inden årets udgang. For EU-refusionskonti er ændringerne generelt afledt af det mer- eller mindreforbrug, der er registreret under tilskudskontoen. Med hensyn til det på finansloven for 2008 budgetterede forbrug af videreført overskud er dette budgetteret på baggrund af det akkumulerede overskud primo Ved det faktiske forbrug i 2008 er eventuelle merforbrug imidlertid dækket af det akkumulerede overskud primo Som supplement til de regnskabsmæssige forklaringer henvises til vedlagte bilag C, der omfatter en oversigt over transaktionerne i henhold til bevillingsafregningen for 2008, hvoraf fremgår de foretagne indrapporteringer til bevillingsafregningsskemaets pkt. 5, 12, 17 og 18. 2

4 Forskellige tilskud (Reservationsbev.) Oversigt: Mio. kr. F TB F+TB R Afvig ,8 6,8 29,6 27,2 2,4 Indtægter... 19,2 6,8 26,0 19,1 6,9 10. Landlegatet Udgift... 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Indtægt... 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 20. Projektstøtte til udvikling af biavlen Udgift... 7,8 0,0 7,8 7,7 0,1 Indtægt... 3,9 0,0 3,9 3,8 0,1 25. Tilskud til kokkelandsholdet Udgift... 0,3 0,0 0,3 0,4-0,1 Indtægt... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26. Tilskud til Den Økologiske Have Udgift... 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Indtægt... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35. Bevaringsarbejdet med husdyrog plantegenetiske ressourcer Udgift... 4,5 0,0 4,5 3,2 1,3 Indtægt... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse Udgift... 3,8 0,0 3,8 3,7 0,1 Indtægt... 12,8 0,0 12,8 12,8 0,0 55. Reduktion af pesticidanvendelse og tab Udgift... 3,4 0,0 3,4 3,0 0,4 Indtægt... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter Udgift... 0,0 2,9 2,9 6,8-3,9 Indtægt... 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 81. Tilskud til skolemadsordninger Udgift... 0,0 3,9 3,9-0,3 4,2 Indtægt... 0,0 6,5 6,5 0,0 6,5 82. Tilskud til netværksaktiviteter Udgift... 0,0 0,0 0,0-0,3 0,3 Indtægt... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

5 10. Landlegatet Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,03 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,97 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,97 6. Årets overskud 0,00 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0, Akkumuleret overskud primo indeværende år 0, Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 0, Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 0, Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing I henhold til Akt /5 08 er det tiltrådt, at legatuddelingen i 2008 samlet vil medføre en udgift på kr. Dette beløb er siden korrigeret med kr. vedrørende en ansøgning, der har været indregnet to gange i den samlede udgift på kr. På denne baggrund har legatuddelingen i 2008 samlet udgjort kr. Hertil kommer udgifter til annoncering om legatuddelingen for det kommende år på kr. De samlede udgifter på kr. modsvares af tilsvarende indtægter i form af overførsler fra landlegatets bankbog. 20. Projektstøtte til udvikling af biavlen Resultatopgørelse - indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,47 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,53 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,53 6. Årets overskud ,47 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,65 4

6 Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing 0 0 På underkontoen er der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte 3-årige danske honningprogram dækkende perioden 1. september 2007 til 31. august 2010 meddelt et samlet tilsagn om tilskud til udvikling af biavlen i 2008 på kr. I regnskabstallet for 2008 på kr. indgår tillige annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på kr. I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 7,8 mio. kr., fremkommer der et mindreforbrug på kr., der dels skyldes de annullerede tilsagn, dels at den på FL optagne bevilling er afrundet opad til mio. kr. med én decimal. Det videreførte beløb ultimo 2008 på kr. forventes omdisponeres til andre formål. De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. Heraf udgør medfinansieringen fra EU kr. 25. Tilskud til kokkelandsholdet Resultatopgørelse - indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) ,00 0,00 2. Regnskab ,00 0,00 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = ,00 0,00 5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00 6. Årets overskud ,00 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 0, Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 Bevilling 2009 inkl. TB 2009:

7 Merforbruget fremkommer i forbindelse med kokkelandsholdels deltagelse i OL for kokkelandshold i Merforbruget på kr. dækkes fuldt ud af de uudnyttede videreførte bevillingen fra tidligere år. Tilskuddet til kokkelandsholdets aktiviteter fortsætter i 2009, hvor der er opnået Finansministeriets tilslutning til, at der som forventet efterbevilling på TB 2009 kan optages en bevilling på 0,3 mio. kr. til støtte til kokkelandsholdets forberedelser til og deltagelse i World Cup 2010 mv. 26. Tilskud til Den Økologiske Have Resultatopgørelse - indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) ,00 0,00 2. Regnskab ,00 0,00 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = 0,00 0,00 5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00 6. Årets overskud 0,00 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0, Akkumuleret overskud primo indeværende år 0, Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 0, Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 0, Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing På kontoen er der i 2008 ydet et driftstilskud på 0,5 mio. kr. til Den Økologiske Have i Odder, svarende til bevillingen i henhold til FL 2008 og svarende til driftstilskuddet i 2007, jf. Akt / Tilskuddet ydes til havens almennyttige aktiviteter efter EUs de minimis regler, hvorefter der over en treårig periode kan ydes et tilskud på op til EURO. Tilskuddet er således også budgetteret på FL 2009 med et tilsvarende driftstilskud på 0,5 mio. kr. 6

8 35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer Resultatopgørelse - indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) ,00 0,00 2. Regnskab ,66 0,00 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = ,34 0,00 5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00 6. Årets overskud ,34 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0, Akkumuleret overskud primo indeværende år 0, Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,34 Bevilling 2009 inkl. TB 2009, jf. Akt 88 19/ Kontoen er nyoprettet på FL 2008, hvor Fødevareministeriets bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer blev udskilt fra og budgetteret på I 2008 er der på kontoen afholdt udgifter til bevaringsarbejdet med husdyrgenetiske ressourcer på 2,4 mio. kr. og plantegenetiske ressourcer på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes, at en række planlagte informationaktiviteter, der bl.a. gennemføres i samarbejde med Kulturministeriet, er forsinket og først gennemføres i Desuden vil udgifterne til aktiviteter gennemført i regi af Udvalget til bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer først komme til udbetaling i Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse Resultatopgørelse - indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,47 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,47 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,47 6. Årets overskud ,13 0,00 7

9 11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,13 Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing På baggrund af den faktiske beregnede fordeling af afgiftsprovenuet 3 set i forhold til de på finansloven budgetterede afrundede beløb i mio. kr. med én decimal, fremkommer der et samlet nettomindreforbrug på kr. Det uudnyttede beløb videreføres til efterfølgende år. 55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) ,00 0,00 2. Regnskab ,61 0,00 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = ,39 0,00 5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00 6. Årets overskud ,39 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,99 Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing Mindreforbruget skyldes, at en række aktiviteter vedrørende de planlagte projekter i 2008 i henhold til Pesticidplanen er forsinket og først gennemføres i Af lovgrundlaget fremgår at den faktiske beregning er grundlaget for bevillingen. 8

10 80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab ,40 0,00 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,00 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,00 6. Årets overskud ,40 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Omflytning mellem underkonti , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,45 Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing 0 0 I henhold til Akt 116 9/4 08 blev der i 2008 givet tilskud på 3,9 mio. kr. til fortsættelse af det landsdækkende pilotprojekt "Frugtkvarter" i danske skoler. Desuden blev der i henhold til aktstykket ydet tilskud på 2,9 mio. kr. til medfinansiering af de kampagneaktiviteter, som varetages af partnerskabet 6 om dagen samt til projekt Let børnene med fokus på overvægt blandt børn. Som følge af en transaktionsfejl på TB 2008 blev udgiftsbevillingen på TB kun optaget med 2,9 mio. kr., mens bevillingen i henhold til Akt 116 9/4 08 rettelig skulle have været optaget med 6,8 mio. kr. På denne baggrund er der foretaget en omflytning af 3,9 mio. kr. fra underkonto 81 til underkonto 80, jf. bevillingsafregningens pkt. 17, således at bevillingerne herefter svarer til bevillingsfordelingen i henhold til Akt 116 9/4 08. Merforbruget i 2008 på kr. udover den budgetterede og de samlede ydede tilskud i henhold til Akt 20 9/11 06 på 6,8 mio. kr., omfatter en efterregulering af et tidligere ydet tilskud i de afsluttende tilskudsreguleringer vedrørende til den foregående skolefrugtordning i henhold til Akt 70 25/ Det uudnyttede beløb ved udgangen af 2008 på kr. videreføres til 2009 til dækning af eventuelle reguleringer vedrørende de meddelte tilsagn og tilskud i 2008, 9

11 samt i øvrigt til delvis finansiering ved gennemførelse af en eventuel kommende ordning inden for skolefrugtsområdet. De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. 81. Tilskud til skolemadsordninger Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab ,04 0,00 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,00 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,00 6. Årets overskud ,96 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Omflytning mellem underkonti , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,04 Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing 0 0 Som følge af en transaktionsfejl på TB 2008 er der optaget en udgiftsbevilling på 3,9 mio. kr., mens denne bevilling i henhold til Akt 116 9/4 08 i stedet skulle have været optaget på underkonto 80 og ikke på underkonto 81, hvorfor bevillingen for 2008 rettelig skulle have været 0 kr. På denne baggrund er der foretaget en omflytning af 3,9 mio. kr. fra underkonto 81 til underkonto 80, jf. bevillingsafregningens pkt. 17, således at bevillingerne herefter svarer til bevillingsfordelingen i henhold til Akt 116 9/4 08. På kontoen er der i 2008 bogført annulleringer for et samlet beløb på 0,3 mio. kr. vedrørende de tidligere meddelte tilsagn til skolemadsordningen i henhold til Akt /6 07. Da det herefter uudnyttede beløb ultimo 2008 på 0,4 mio. kr. ikke vil kunne anvendes under skolemadsordningen, videreføres beløbet med henblik på senere disponering. De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. 10

12 82. Tilskud til netværksaktiviteter Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) 0,00 0,00 2. Regnskab ,57 0,00 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = ,57 0,00 5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,00 0,00 6. Årets overskud ,57 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,57 Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing 0 0 På baggrund af de i 2008 bogførte udbetalinger, samt årets annullerede tilsagn på kr., svarende til regnskabstallet, er de udestående tilsagn herefter pr. 31/ nedbragt til 0 kr. Det herefter uudnyttede beløb ultimo 2008 på 0,4 mio. kr. vil ikke blive anvendt under ordningen, men videreføres med henblik på senere disponering. 11

13 Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.) Oversigt: Mio. kr. F TB F+TB R Afvig ,0 0,0 22,0 18,4 3,6 Indtægter... 3,7 0,0 3,7 0,0 3,7 10. Vikarordninger i jordbruget Udgift... 22,0 0,0 22,0 18,4 3,6 Indtægt... 3,7 0,0 3,7 0,0 3,7 10. Vikarordninger i jordbruget Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab ,91 0,00 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,00 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,00 6. Årets overskud ,91 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Disposition, overskud som bortfalder , Akk. Overskud til videreførsel ult. indeværende år ,74 Bevilling 2009 ekskl. forbrug af videreført opsparing: På kontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på kr. til FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til udvikling af tilskudssystemet BTAS. Når bortses fra denne korrektioner udgør regnskabstallet for tilskuddet kr. i Dette tilskud på 18,3 mio. kr. omfatter dels årets tilskud til kurser på vikarer på 2,6 mio. kr., dels a conto tilskuddet i 2008 til vikarafløsning ved sygdom og efteruddannelse på 20,6 mio. kr., i alt 23,2 mio. kr. Dette modsvares af en tilbagebetaling på 4,9 mio. kr. i foråret 2008 vedrørende den endelige regulering af a conto tilskuddet i 2007 efter vikarforeningernes reviderede og godkendte kalenderårsregnskab for 2007 forelå primo april 2008, jf. anmærkningerne på FL

14 Forbruget af tilskudsberettiget afløsningstimer ved både sygdom og efteruddannelse blev således i alt på ca timer i 2008 set på baggrund af årets a conto tilskud på 20,6 mio. kr., dvs. inden den endnu ikke kendte regulering på baggrund af vikarforeningernes kalenderårsregnskab for 2008, der først foreligger i april Antallet af afløsningstimer, der indgår i regnskabstallet for 2008, modsvares imidlertid af tilbagebetalingen på 4,9 mio. kr. fra foråret 2008, svarende til et faktisk mindreforbrug i 2007 på timer set i forhold til det udbetalte a conto tilskud i På denne baggrund indeholder tilskudsregnskabet 2008 netto afløsningstimer. Mindreforbruget på 3,7 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen på 22,0 mio. kr. kan således henføres til ovennævnte tilbagebetaling på 4,9 mio. kr. vedrørende den endelige regulering af vikarbistanden i Af det akkumuleret overskud ultimo 2008 på 19,8 mio. kr. er 18,3 mio. kr. anvendt til delvis finansiering vedrørende det mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgåede forlig af 22. august 2008 inden for veterinærområdet. På denne baggrund er 18,3 mio. kr. af overskuddet bortfaldet, jf. bevillingsafregningens pkt. 18, og således at overskuddet til videreførsel til følgende år herefter er reduceret til 1,5 mio. kr. 13

15 Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.) Oversigt: Mio. kr. F TB F+TB R Afvig ,0 5,0 496,0 728,3-232,3 Indtægter ,6 0,0 280,6 459,9-179,3 10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne Udgift... 3,0 0,0 3,0-0,1 3,1 Indtægt 1,5 0,0 1,5-0,1 1,6 12. Innovation og udvikling i primært jordbrug Udgift... 50,0 5,0 55,0 143,2-88,2 Indtægt 25,0 0,0 25,0 92,4-67,4 15. Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren Udgift... 60,0 0,0 60,0 89,8-29,8 Indtægt 30,0 0,0 30,0 44,6-14,6 17. kvalitetsforbedring af fødevarer Udgift... 28,0 0,0 28,0 38,3-10,3 Indtægt 14,0 0,0 14,0 18,9-4,9 20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder Udgift... 12,8 0,0 12,8 8,6 4,2 Indtægt 7,0 0,0 7,0 4,7 2,3 25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33) Udgift... 0,0 0,0 0,0-8,7 8,7 Indtægt 0,0 0,0 0,0-8,2 8,2 30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Udgift... 90,0 0,0 90,0 29,6 60,4 Indtægt 49,5 0,0 49,5 41,8 7,7 35. Vådområder (Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) Udgift... 0,0 0,0 0,0 1,9-1,9 Indtægt 0,0 0,0 0,0-0,1 0,1 36. Særlig VMP III-indsats Udgift... 45,0 0,0 45,0 66,2-21,2 Indtægt 48,2 0,0 48,2 36,0 12,2 37. Miljø- og naturprojekter Udgift... 11,0 0,0 11,0 17,5-6,5 Indtægt 6,0 0,0 6,0 9,6-3,6 40. Plantegenetiske ressourcer Udgift... 2,0 0,0 2,0 2,3-0,3 Indtægt 1,1 0,0 1,1 1,3-0,2 14

16 Fortsat oversigt: Mio. kr. F TB F+TB R Afvig. 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud Udgift... 63,8 0,0 63,8 186,5-122,7 Indtægt 35,1 0,0 35,1 108,3-73,2 47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne Udgift... 5,0 0,0 5,0 4,0 1,0 Indtægt 2,5 0,0 2,5 2,2 0,3 48. Aktiviteter for børn og unge Udgift... 10,0 0,0 10,0 7,1 2,9 Indtægt 5,0 0,0 5,0 3,5 1,5 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Udgift... 95,0 0,0 95,0 126,9-31,9 Indtægt 47,5 0,0 47,5 96,7-49,2 50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger Udgift... 15,4 0,0 15,4 15,4 0,0 Indtægt 8,2 0,0 8,2 8,4-0,2 55. Tilskud til jordfordelinger Udgift... 0,0 0,0 0,0-0,2 0,2 Indtægt 0,0 0,0 0,0-0,2 0,2 Landdistriktsprogrammet er på Fødevareministeriets område reguleret ved L 316 af 31. marts 2008 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). 4 Tilskudsgivningen i 2008 blev udmøntet i henhold til aftale med Dansk Folkeparti om bevillingerne til landdistriktsprogrammet for 2007 og Alle ordninger er iværksat, bortset fra underkonto 10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne. For en række ordninger gælder det, at der i 2008 har været den samlede bevilling for 2007 og 2008 til rådighed, fordi ordningerne først er implementeret i Den 28. november 2008 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om landdistriktsprogrammet for Aftalen er på Fødevareministeriets område udmøntet ved Akt 77 22/1 09, der fordeler den på FL 2009 samlede afsatte udgiftsbevilling på hovedkontoen på 664,0 mio. kr. ud på de enkelte foranstaltninger på underkontoniveau, herunder den tilhørende EU-medfinansiering på 356,6 mio. kr. På denne baggrund er der i de efterstående bevillingsskemaer Bevilling 2009 indsat den i henhold til aktstykket godkendte udmøntning og fordeling af den samlede bevilling ud på de enkelte underkonti, hvilket herefter vil blive optaget på TB Landdistriktsprogrammet blev godkendt af EU-Kommissionen i februar 2008, og Fødevareministeriet kunne på den baggrund orientere Finansudvalget om, at anvendelsen af hjemlen i Akt /04 07 til allerede i 2007 at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, ikke havde haft konsekvenser for den budgetterede EU-medfinansiering i

17 10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,42 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,42 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,42 6. Årets overskud ,46 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år ,43 17.Omflytning mellem underkonti , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0, På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på kr. til Fødevare- Erhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i ,00 kr., der Dette regnskabstal omfatter alene annullerede tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn. Derimod er der ikke meddelt nye tilsagn, da det i efteråret 2008 blev besluttet, at ordningen ikke som forudsat på FL 2008 skulle igangsættes under det nuværende landdistriktsprogram. I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 3,0 mio. kr., fremkommer der herefter et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., der således dels skyldes, at ordningen ikke blev igangsat, dels de annullerede tilsagn. Efter regulering af mindreforbruget med mindreindtægten vedrørende EUmedfinansieringen samt tillagt det uudnyttede videreførte beløb fra 2007, fremkommer der herefter et samlet akkumuleret nettomindreforbrug på kr., jf. bevillingsafregningens pkt. 15. Dette mindreforbrug er i henhold til hjemlen på finansloven overført til underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, til delvis dækning af årets merforbrug på denne ordning, jf. bevillingsafregningens pkt

18 De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. Heraf udgør medfinansieringen fra EU kr. 12. Innovation og udvikling i primært jordbrug Resultatopgørelse - indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,58 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,58 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,58 6. Årets overskud ,97 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,11 Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09: På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført dels et beløb på kr. til FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand, dels et beløb på kr. til Plantedirektoratet til dækning af tilskudsordningens andel af kontroludgifterne i 2008 vedr. landdistriktsprogrammet. Når bortses fra disse overførsler på samlet kr. udgør regnskabstallet i kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 142,5 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på 0,1 mio. kr. I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 50,0 mio. kr. samt på TB 2008 på 5,0 mio. kr., i alt 55,0 mio. kr., fremkommer der et merforbrug vedrørende årets tilsagnsgivning på 87,5 mio. kr. Dette merforbrug skyldes, at der efter afslutningen af ansøgningsrunden for 2007 pr. 31. oktober 2007 viste sig, at der var indkommet væsentlig flere ansøgninger end forudsat, hvorfor en større del af sagsbehandlingen samt den endelige prioritering af ansøgningerne først har kunnet færdiggøres i

19 På TB 2008 blev som led i aftalen omkring flerårsplanen for en miljørigtig og bæredygtig husdyrproduktion overført 5,0 mio. kr. fra til underkontoen som Miljøministeriets bidrag til den nye tilskudsordning for at fremme udvikling og demonstration af miljøeffektive landbrugsteknologier samt fremme af en stabil efterspørgsel gennem markedsfaciliterende tilskud til miljø- og klimavenlige teknologier. Beløbet er i 2008 anvendt til tilsagnsgivning til formålet. Med hensyn til EU-medfinansieringen i 2008 på 92,4 mio. kr. fremkommer der en merindtægt 67,4 mio. kr. set i forhold til den forudsatte indtægt på finansloven for 2008 på 25,0 mio. kr. Merindtægten skyldes dels den øgede tilsagnsgivning i 2008, dels som nævnt ovenfor, at en betydelig del af årets tilsagnsgivning omfatter tilsagn, hvor den nationale medfinansiering er blevet tilvejebragt via andre offentlige midler. Under regnskabstallet for EUmedfinansieringen indgår også et beløb på kr., der omfatter EUmedfinansieringen af ovennævnte kontroludgifter til Plantedirektoratet på kr. De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. Heraf udgør medfinansieringen fra EU kr. 15. Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren Resultatopgørelse - indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,72 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,72 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,72 6. Årets overskud ,24 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,09 Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09: På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført dels et beløb på kr. til Føde- 18

20 vareerhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand, dels et beløb på kr. til Plantedirektoratet til dækning af tilskudsordningens andel af kontroludgifterne i 2008 vedr. landdistriktsprogrammet. Når bortses fra disse disse overførsler på samlet kr. udgør regnskabstallet i kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 90,2 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn på 1,1 mio. kr. I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 60,0 mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 30,2 mio. kr. set i forhold til årets tilsagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget skyldes, at der efter afslutningen af ansøgningsrunden for 2007 pr. 31. oktober 2007 viste sig, at der var indkommet væsentlig flere ansøgninger end forudsat, hvorfor en større del af sagsbehandlingen samt den endelige prioritering af ansøgningerne først har kunnet færdiggøres i Med hensyn til regnskabstallet for indtægterne vedrørende EU-medfinansieringen på samlet kr. indgår et beløb på kr., der omfatter EUmedfinansieringen af ovennævnte kontroludgifter til Plantedirektoratet på kr. De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. Heraf udgør medfinansieringen fra EU kr. 17. Kvalitetsforbedring af fødevarer Resultatopgørelse - indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,18 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,18 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,18 6. Årets overskud ,58 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,77 19

21 Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09: På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført et samlet beløb på kr. til FødevareErhverv til dækning af dels udgifterne i 2008 til teknisk bistand på kr., dels udgifter til aktiviteter som led i en brugerorienteret evaluering til fremme af Fødevareministeriets indsats vedrørende smag og mangfoldighed i fødevareproduktionen (Smag Danmark) på kr. Desuden er der via standardkontiene 43 og 33 overført kr. til Plantedirektoratet til dækning af tilskudsordningens andel af kontroludgifterne i 2008 vedr. landdistriktsprogrammet. Når bortses fra disse overførsler på samlet kr. udgør regnskabstallet i kr. I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 28,0 mio. kr. fremkommer der et merforbrug på 9,8 mio. kr. Merforbruget skyldes, at ordningen ikke blev igangsat i 2007 som følge af, at FødevareErhverv frem til ultimo 2007 havde drøftelser med Kommissionen om udmøntningen af ordningerne inden for forordningsgrundlaget. Der er herefter i 2008 meddelt tilsagn inden for summen af og 2008-bevillingerne i overensstemmelse med finanslovsaftalen 2007 vedrørende landdistriktsprogrammet, herunder ved anvendelse af en del af det videreførte beløb ultimo Med hensyn til regnskabstallet for indtægterne vedrørende EU-medfinansieringen på samlet kr. indgår et beløb på kr., der omfatter EUmedfinansieringen af ovennævnte kontroludgifter til Plantedirektoratet på kr. De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. Heraf udgør medfinansieringen fra EU kr. 20

22 20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,07 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,93 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,93 6. Årets overskud ,89 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0, Akkumuleret overskud primo indeværende år 0, Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. overskud til videreførsel ult. Indeværende år ,89 Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09: På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på kr. til FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i kr. I forhold til det tilskudsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 12,8 mio. kr., fremkommer der et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende tilskuddet. Mindreforbruget skyldes, at en række sager fra 2008-ansøgningsrunden først vil blive udbetalt i Udbetaling af tilskud efter ordningen sker sammen med udbetaling under enkeltbetalingsordningen, jf , og sagerne har derfor afventet modtagelse af supplerende oplysninger, afgørelser i klagesager m.m. under enkeltbetalingsordningen. Mindreforbruget på nærværende underkonto har således en vis sammenhæng med det under omtalte mindreforbrug. Herudover skyldes en mindre del af mindreforbruget, at ikke alle ansøgere har modtaget fuldt tilskud, som konsekvens af den maksimale grænse på 100 ha for støtte pr. bedrift. 21

23 25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33) Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) 0,00 0,00 2. Regnskab , ,79 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,79 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,79 6. Årets overskud ,39 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0, Akkumuleret overskud primo indeværende år 0, Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Omflytning mellem underkonti , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0, I forbindelse med nedlæggelse af den tidligere hovedkonto Tilskud til Fællesskabsinitiativet LEADER ultimo 2007, er annulleringer m.m. fra leaderordningen fra og med 2008 konteret på nærværende underkonto 25, jf. FL Samtidig blev beholdningerne ultimo 2007 under Fællesinitiativet LEADER flyttet til nærværende underkonto 25 primo 2008, omfattende udestående tilsagn pr. 31/ på kr., samt den tilhø-rende medfinansiering fra EU på kr. Regnskabstallet for udgifterne i 2008 på -8,7 mio. kr. omfatter dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn på -9,8 mio. kr., dels tilsagnsgivning på 1,1 mio. kr. omfattende to klagesager vedrørende ansøgninger fra det tidligere landdistriktsprogram, som først i 2008 har fået meddelt tilsagn efter tilslutning fra departementet. Efter regulering af mindreforbruget med mindreindtægten vedrørende EUmedfinansieringen, fremkommer der herefter et samlet akkumuleret nettomindreforbrug på kr., jf. bevillingsafregningens pkt. 15. Dette mindreforbrug er i henhold til hjemlen på finansloven overført til underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, til delvis dækning af årets merforbrug på denne ordning, jf. bevillingsafregningens pkt

24 De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. Heraf udgør medfinansieringen fra EU kr. 30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,78 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,22 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,22 6. Årets overskud ,82 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Omflytning mellem underkonti , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,64 Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09: På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på kr. til Fødevare- Erhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på i alt 489,5 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn på 460,8 mio. kr. I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 90,0 mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 399,5 mio. kr. set i forhold til årets tilsagnsgivning, ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Årsagen til dette merforbrug er hovedsagelig af teknisk bogføringsmæssig karakter 5. Ud af den samlede tilsagnsgivning udgør årets nye tilsagnsgivning vedrørende ansøgningsrunden ,3 mio. kr. og når dette sammenholdes med skønnet på finansloven for 2008 på 90,0 mio. kr., fremkommer der blot et beskedent merforbrug på 1,3 mio. kr. 5 Bl.a. omfatter en større del af de bogførte tilsagn og annullerede tilsagn en lang række ejer- og brugerskiftesager, hvor der samtidig med ny tilsagnsgivning registreres annullering af tidligere meddelt tilsagn på et tilsvarende beløb. Hertil kommer, at en række bogførte tilsagn i forbindelse med hjemtagning af højere EUmedfinansiering, rent teknisk får et mertilsagn og derefter et tilsvarende bortfald. 23

25 Ved udgangen af 2008 var ha omfattet af tilsagn under ordningen. Kvælstofkontrakter udløb i 2008 og tæller herved ikke længere med i hektaropgørelsen. De ha svarer til et mindre fald på ca ha i forhold til de ha, som ved udgangen af 2007 var omfattet af tilsagn under ordningen. Samlet for underkontoen fremkommer der et mindreforbrug på 60,4 mio. kr. Efter regulering af mindreforbruget med mindreindtægten vedrørende EUmedfinansieringen samt tillagt det uudnyttede videreførte beløb fra 2007, fremkommer der herefter et samlet akkumuleret nettomindreforbrug på 91,7 mio. kr., jf. bevillingsafregningens pkt. 15. En andel på 19,3 mio. kr. af dette mindreforbrug er i henhold til hjemlen på finansloven overført til underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, til delvis dækning af årets merforbrug på denne ordning, jf. bevillingsafregningens pkt. 17. Det videreførte beløb ultimo 2008 udgør herefter 72,4 mio. kr. Ud af det videreførte beløb er 32,0 mio. kr. særskilt reserveret til dækning af en mulig underkendelse vedrørende den modtagne EU-refusion under det hidtidige landdistriktsprogram. Da underkendelseskravet endnu ikke var endelig afgjort ultimo 2008, videreføres beløbet på 32,0 mio. kr. til Desuden er 6,0 mio. kr. ud af videreførselssaldoen budgetteret på FL 2009 som forbrug af videreførte beløb svarende til ikke genanvendte annullerede tilsagn (netto), som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger m.v., jf. Aftalen om Finansloven for Der videreføres således til ny tilsagnsgivning i 2009 og senere 34,4 mio. kr. af de 72,4 mio. kr., idet 38,0 mio. kr. videreføres til andet formål. De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. Heraf udgør medfinansieringen fra EU kr. 35. Vådområder (Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) 0,00 0,00 2. Regnskab , ,42 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,42 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,42 6. Årets overskud ,62 0,00 24

26 11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. Overskud til videreførsel ult. indeværende år , På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på kr. til FødevareErhverv, underkonto 15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III) til dækning af FødevareErhvervs afholdte udgifter til løn i 2008 vedrørende etablering af vådområder iht. VMP II. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 5,6 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn på 5,8 mio. kr. Årsagen til dette tilsagnsforbrug er hovedsagelig af teknisk bogføringsmæssig karakter 6. Ved udgangen af 2008 var 305 ha omfattet af tilsagn under ordningen, svarende til et fald på 4 ha i forhold til de 309 ha, som ved udgangen af 2007 var omfattet af tilsagn under ordningen. Det uudnyttede beløb ultimo 2008 på 3,7 mio. kr. vil i henhold til Akt /6 05 fortsat kunne anvendes til ydelse af tilsagn om tilskud til etablering og genopretning af vådområder i Desuden vil der i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser på FL 08 under fortsat kunne overføres eventuelle uudnyttede midler til Miljøministeriets konto til brug for ydelse af engangskompensation i vådområdeprojekter, jf. tillige Akt /3 04. Derimod vil der ikke længere være mulighed for at overføre midler til FødevareErhverv til dækning af jordfordelingsaktiviteter m.v. med henblik på etablering af vådområder, da den særskilte ramme hertil på 7,0 mio. kr. i henhold til Akt /6 05 nu er opbrugt ved udgangen af De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. Heraf udgør medfinansieringen fra EU kr. 6 Bl.a. omfatter en større del af de bogførte tilsagn og annullerede tilsagn en lang række ejer- og brugerskiftesager, hvor der samtidig med ny tilsagnsgivning registreres annullering af tidligere meddelt tilsagn på et tilsvarende beløb. 25

27 36. Særlig VMP III-indsats Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,73 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,27 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,27 6. Årets overskud ,16 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,59 Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09: På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført et samlet beløb på kr. til FødevareErhverv, dels et beløb kr. til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand, dels kr. der er overført til underkonto 15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III) til dækning af FødevareErhvervs afholdte udgifter til løn og øvrig drift i 2008 vedrørende etablering af vådområder iht. VMP III. Når bortses fra disse overførsler udgør regnskabstallet for udgifterne i kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 69,2 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på 3,8 mio. kr. I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 45,0 mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 24,2 mio. kr. set i forhold til årets tilsagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget skyldes, at tilsagnsgivning til vådområder på grund af udestående afklaring med Kommissionen blev stoppet i Denne tilsagnsgivning er herefter gennemført i 2008 ved anvendelse af det videreførte beløb ultimo Ved udgangen af 2008 var der 676 ha med tilsagn til MVJ til dyrkningsfrie randzoner og ha omfattet af tilsagn med MVJ til vådområder. De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. Heraf udgør medfinansieringen fra EU kr. 26

28 37. Miljø- og naturprojekter Resultatopgørelse - indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,28 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,28 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,28 6. Årets overskud ,61 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år ,60 Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09: På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på kr. til Fødevare- Erhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 17,5 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på 0,1 mio. kr. I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 11,0 mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 6,5 mio. kr. set i forhold til årets tilsagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget skyldes, at ordningen ikke blev igangsat i 2007 som følge af, at FødevareErhverv frem til ultimo 2007 havde drøftelser med Kommissionen om udmøntningen af ordningerne inden for forordningsgrundlaget. Det uudnyttede beløb ultimo 2007 er derfor videreført til den forudsatte tilsagnsgivning i 2008 med henblik på tilsagnsgivning inden for summen af og 2008-bevillingerne i overensstemmelse med finanslovsaftalen 2007 vedrørende landdistriktsprogrammet. De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. Heraf udgør medfinansieringen fra EU kr. 27

29 40. Plantegenetiske ressourcer Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,44 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,44 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,44 6. Årets overskud ,65 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Akk. Overskud til videreførsel ult. Indeværende år ,66 Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09: På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på kr. til FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 3,9 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere meddelte tilsagn på 1,7 mio. kr. I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 2,0 mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 1,9 mio. kr. set i forhold til årets tilsagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. Merforbruget skyldes, at ordningen ikke blev igangsat i 2007 som følge af, at FødevareErhverv frem til ultimo 2007 havde drøftelser med Kommissionen om udmøntningen af ordningerne inden for forordningsgrundlaget. Det uudnyttede beløb ultimo 2007 er derfor videreført til den forudsatte tilsagnsgivning i 2008 med henblik på tilsagnsgivning inden for summen af og 2008-bevillingerne i overensstemmelse med finanslovsaftalen 2007 vedrørende landdistriktsprogrammet. De udestående tilsagn pr. 31/ udgør kr. Heraf udgør medfinansieringen fra EU kr. 28

30 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud Resultatopgørelse indeværende år: 1. Bevilling (B+TB) , ,00 2. Regnskab , ,37 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = , ,37 5. Omflytninger, bevillingstekniske , ,37 6. Årets overskud ,79 0, Akkumuleret overskud ultimo forrige år , Akkumuleret overskud primo indeværende år , Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) , Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , Omflytning mellem underkonti , Akk. overskud til videreførsel ult. indeværende år 0,00 Bevilling 2009, inkl. TB 2009 mht. Akt 77 22/1 09: Den stærkt stigende interesse for omlægning til økologisk produktion fortsatte i I lighed med 2007 blev det besluttet, at alle ansøgninger, der opfyldte betingelserne for tilskud, skulle imødekommes, og den nødvendige øgede tilsagnsgivning hertil skulle finansieret ved omflytninger af bevillinger fra øvrige underkonti inden for hovedkontoen. På underkontoen er der i henhold til hjemlen på finansloven og ved anvendelse af standardkontiene 43 og 33 overført et beløb på kr. til FødevareErhverv til dækning af udgifterne i 2008 til teknisk bistand. Når bortses fra denne overførsel udgør regnskabstallet i kr. Dette omfatter dels årets tilsagnsgivning på 384,0 mio. kr., dels annullerede tilsagn vedrørende tidligere års meddelte tilsagn på 198,6 mio. kr. I forhold til det tilsagnsforbrug, der er skønnet på finansloven for 2008 på 63,8 mio. kr., fremkommer der et merforbrug på 320,2 mio. kr. set i forhold til årets tilsagnsgivning ekskl. de bogførte annullerede tilsagn. En større del af årsagen til dette merforbrug er af teknisk bogføringsmæssig karakter 7. Ud af den samlede tilsagns- 7 Bl.a. omfatter en større del af de bogførte tilsagn og annullerede tilsagn en lang række ejer- og brugerskiftesager, hvor der samtidig med ny tilsagnsgivning registreres annullering af tidligere meddelt tilsagn på et tilsvarende beløb. Hertil kommer, at en række bogførte tilsagn i forbindelse med hjemtagning af højere EUmedfinansiering, rent teknisk får et mertilsagn og derefter et tilsvarende bortfald. 29

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bilag til Direktoratet for FødevareErhvervs årsrapport 2007

Bilag til Direktoratet for FødevareErhvervs årsrapport 2007 Bilag til Direktoratet for FødevareErhvervs årsrapport 2007 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af direktoratet administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Økonomistyrelsen, 20. januar 2009 Side 1 af 30 Vejledning om bevillingsafregning Indledning... 3 1. Proces og overordnet tidsplan... 4 2. Bevillingsafregningen

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Moderniseringsstyrelsen, 11. februar 2013 Opdateret ift version af 18. januar 2013. Side 1 af 37 Vejledning om bevillingsafregning Indledning...

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have.

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have. Fødevareministeriet Den økologiske have Kort beskrivelse af tilskud til den Økologiske Have Til brug for Økonomistyrelsen analyse af statslige tilskudsordninger Baggrund Den Økologiske Have (Fond) har

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Mulighederne i Landdistriktsprogrammet. Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra

Mulighederne i Landdistriktsprogrammet. Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra 2005-2013 Mulighederne i Landdistriktsprogrammet Else Torp Christensen fra 2005-2013 Udvikling og Centerservice Else Torp Christensen, dgivning, Landscentret

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om Grøn Vækst, at kommuner og regioner får

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere