Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 2001R0070 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (EFT L 10 af , s. 33) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2004 af 25. februar 2004 L M2 Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 L M3 Kommissionens forordning (EF) nr. 1976/2006 af 20. december 2006 L

2 2001R0070 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte ( 1 ), særlig artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i), og litra b), under henvisning til det offentliggjorte udkast til denne forordning ( 2 ), efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til forordning (EF) nr. 994/98 kan Kommissionen i medfør af traktatens artikel 87 erklære, at støtte til små og mellemstore virksomheder er forenelig med fællesmarkedet og ikke er omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3. (2) I henhold til forordning (EF) nr. 994/98 kan Kommissionen også i medfør af traktatens artikel 87 erklære, at støtte, der er tildelt i overensstemmelse med det kort, Kommissionen har godkendt for tildeling af regionalstøtte i hver medlemsstat, er forenelig med fællesmarkedet og ikke er omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3. (3) Kommissionen har i mange beslutninger anvendt traktatens artikel 87 og 88 på små og mellemstore virksomheder i og uden for støtteberettigede områder og har desuden bekendtgjort sin politik på området, senest i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder ( 3 ) og i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte ( 4 ). På baggrund af Kommissionens store erfaringer med anvendelsen af de nævnte artikler på små og mellemstore virksomheder og de generelle regler for små og mellemstore virksomheder og for regionalstøtte, som Kommissionen har vedtaget på grundlag af disse artikler, bør Kommissionen gøre brug af sine beføjelser i henhold til forordning (EF) nr. 994/98 for at sikre et effektivt tilsyn og forenkle administrationen, uden derved at svække sin kontrol. (4) Denne forordning påvirker ikke medlemsstaternes mulighed for at anmelde støtte til små og mellemstore virksomheder. Kommissionen vil især vurdere disse anmeldelser efter de kriterier, der er fastsat i denne forordning. Da denne forordning træder i stedet for rammebestemmelserne for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, bør disse ophæves fra forordningens ikrafttrædelsestidspunkt. (5) Små og mellemstore virksomheder spiller en afgørende rolle for jobskabelsen og medvirker generelt til social stabilitet og en dynamisk økonomi. Deres udvikling kan dog begrænses af ufuldkommenhed på markederne. De har ofte vanskeligt ved at skaffe kapital eller optage lån, da det er svært at opnå risikovillig kapital på visse kapitalmarkeder, og de kun kan stille begrænsede garantier. Deres beskedne ressourcer kan også begrænse deres adgang til information, især med hensyn til ny teknologi og potentielle ( 1 ) EFT L 142 af , s. 1. ( 2 ) EFT C 89 af , s. 15. ( 3 ) EFT C 213 af , s. 4. ( 4 ) EFT C 74 af , s. 9.

3 2001R0070 DA markeder. På denne baggrund skal den støtte, der fritages ved denne forordning, tage sigte på at fremme udviklingen af små og mellemstore virksomheders økonomiske aktiviteter uden at ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. (6) Denne forordning bør fritage enhver form for støtte, der opfylder alle dens relevante krav, og enhver støtteordning, såfremt den støtte, der kan ydes i henhold dertil, opfylder alle forordningens relevante krav. For at sikre et effektivt tilsyn og forenkle administrationen uden derved at svække Kommissionens kontrol bør der ved støtteordninger og individuel støtte, som ikke ydes i henhold til en støtteordning, udtrykkeligt henvises til denne forordning. (7) Denne forordning bør ikke påvirke de særlige regler i forordninger og direktiver om statsstøtte til bestemte sektorer, såsom de gældende regler for skibsbygning, og den bør ikke finde anvendelse på landbrug, fiskeri og akvakultur. (8) For at undgå forskelle, der kunne medføre konkurrencefordrejninger, og lette samordningen mellem Fællesskabets og medlemsstaternes forskellige initiativer med hensyn til små og mellemstore virksomheder samt af hensyn til den administrative klarhed og retssikkerheden bør den definition af små og mellemstore virksomheder, der anvendes i denne forordning, svare til den, der er fastlagt i Kommissionens henstilling 96/280/EF af 3. april 1996 vedrørende definitionen af små og mellemstore virksomheder ( 1 ). Denne definition blev også anvendt i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder ( 2 ). (9) I overensstemmelse med Kommissionens faste praksis og for bedre at kunne sikre, at støtten er rimelig, og at den begrænses til det nødvendige beløb, bør støttelofterne udtrykkes ved støtteintensitet i forhold til en række støtteberettigede omkostninger og ikke ved maksimale støttebeløb. (10) For at fastslå, om støtte er forenelig med fællesmarkedet i henhold til denne forordning, er det nødvendigt at tage hensyn til støtteintensiteten og dermed støttebeløbet udtrykt i subventionsækvivalent. Subventionsækvivalenten i forbindelse med støtte, der udbetales i flere rater, og støtte i form af lån på lempelige vilkår beregnes på grundlag af markedsrenterne på støttetidspunktet. Med henblik på en ensartet, gennemsigtig og forenklet anvendelse af statsstøttereglerne bør markedsrenterne i denne forordning anses for at være referencesatserne, forudsat at lånet, når der er tale om lån på lempelige vilkår, garanteres af en normal sikkerhedsstillelse og ikke indebærer unormalt store risici. Referencesatserne bør være de satser, der med regelmæssige mellemrum fastsættes af Kommissionen på grundlag af objektive kriterier og offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende og på Internettet. (11) I betragtning af forskellene mellem små og mellemstore virksomheder bør der fastsættes forskellige lofter for støtteintensiteten for disse to virksomhedskategorier. (12) På grundlag af Kommissionens erfaringer bør lofterne for støtteintensiteten fastsættes på et niveau, der skaber en rimelig balance mellem følgende to målsætninger: reduktion af konkurrencefordrejningerne inden for den støttemodtagende sektor til det mindst mulige og fremme af udviklingen af de små og mellemstore virksomheders økonomiske aktiviteter. ( 1 ) EFT L 107 af , s. 4. ( 2 ) Se fodnote 3.

4 2001R0070 DA (13) Der bør fastlægges yderligere betingelser, som en støtteordning eller individuel støtteforanstaltning, der er fritaget ved denne forordning, skal opfylde. Under henvisning til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), bør en sådan støtte normalt ikke udelukkende medføre, at de driftsomkostninger, som støttemodtageren normalt selv skal afholde, nedbringes løbende eller med visse mellemrum, ligesom støtten skal stå i forhold til de problemer, der skal løses, for at sikre de socioøkonomiske fordele, der anses for at være i Fællesskabets interesse. Det er derfor rimeligt at begrænse denne forordnings anvendelsesområde til støtte i forbindelse med visse materielle og immaterielle investeringer, bestemte tjenester, der leveres til støttemodtagerne, og en række andre aktiviteter. På baggrund af Fællesskabets overkapacitet inden for transportsektoren, bortset fra jernbanernes rullende materiel, bør de støtteberettigede investeringsomkostninger, når det gælder virksomheder, der udøver deres vigtigste erhvervsaktiviteter inden for transportsektoren, ikke omfatte transportmidler og -udstyr. (14) Støtte til små og mellemstore virksomheder bør fritages ved denne forordning uanset virksomhedernes beliggenhed. Investeringer og jobskabelse kan bidrage til den økonomiske udvikling af ugunstigt stillede områder i Fællesskabet. Små og mellemstore virksomheder i disse områder lider under både de strukturbestemte handicap, som deres beliggenhed medfører, og de vanskeligheder, som skyldes deres størrelse. Der bør derfor fastsættes højere lofter for små og mellemstore virksomheder i støtteberettigede områder. (15) For ikke at favorisere en investerings kapitalfaktor i forhold til arbejdskraftfaktoren bør forordningen give mulighed for at udmåle investeringsstøtte på grundlag af enten investeringsomkostningerne eller omkostningerne ved nyansættelse i forbindelse med gennemførelse af investeringsprojektet. (16) På baggrund af aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO) ( 1 ) bør denne forordning ikke fritage eksportstøtte eller støtte, der fremmer indenlandske produkter på bekostning af importerede. Støtte til deltagelse i varemesser eller til undersøgelser eller konsulenttjenester, der er nødvendige for lancering af et nyt eller eksisterende produkt på et nyt marked, betragtes normalt ikke som eksportstøtte. (17) Da det er nødvendigt at skabe balance mellem den tilsigtede reduktion af konkurrencefordrejningerne inden for den støttemodtagende sektor og denne forordnings målsætninger, bør denne forordning ikke fritage individuel støtte, der overstiger et fast maksimumsbeløb, uanset om den udbetales i henhold til en støtteordning, der er fritaget ved den, eller ej. (18) For at sikre, at støtten er nødvendig og fungerer som incitament til udvikling af bestemte aktiviteter, bør denne forordning ikke fritage støtte til aktiviteter, som støttemodtageren i forvejen ville gennemføre på grund af markedsforholdene alene. (19) Denne forordning bør ikke fritage støtte, der kumuleres med anden statsstøtte, herunder støtte, der ydes af nationale, regionale og lokale myndigheder, eller med fællesskabsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger, når en sådan kumuleret støtte overstiger de i denne forordning fastsatte lofter. (20) For at sikre gennemsigtighed og effektivt tilsyn bør der i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 994/98 udarbejdes en standardformular, hvori medlemsstaterne kan give Kommissionen kortfattede oplysninger om en støtteordning, der gennemføres i henhold til denne forordning, eller om individuel støtte, der ikke ydes i henhold til en sådan ordning, med henblik på offentliggørelse i ( 1 ) EFT L 336 af , s. 156.

5 2001R0070 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. Af samme årsager bør der udarbejdes regler om de registre, medlemsstaterne skal føre over den støtte, der fritages ved denne forordning. Med hensyn til den årsrapport, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen, bør Kommissionen opstille de særlige krav, der må stilles til den, herunder indsendelse af oplysninger i elektronisk form, da den nødvendige teknologi må anses for at være tilstrækkelig udbredt. (21) På baggrund af Kommissionens erfaringer på dette område, især den hyppighed, hvormed det generelt er nødvendigt at revidere statsstøttepolitikken, bør denne forordning kun gælde indtil den 31. december Hvis forordningen ikke forlænges ved gyldighedsperiodens udløb, bør støtteordninger, der er fritaget ved forordningen, fortsat være fritaget i seks måneder UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: M2 Artikel 1 Anvendelsesområde 1. Denne forordning gælder for støtte til små og mellemstore virksomheder inden for alle sektorer, uden at det påvirker Fællesskabets særlige forordninger eller direktiver, der er udstedt i henhold til EFtraktaten, og som vedrører statsstøtte til bestemte sektorer, uanset om de er mere eller mindre restriktive end denne forordning. 2. Denne forordning finder ikke anvendelse på: a) fiskerivarer og akvakulturprodukter omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 ( 1 ) aktiviteter vedrørende primærproduktion af landbrugsprodukter (landbrug); fremstilling og afsætning af produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter b) støtte til eksportrelaterede aktiviteter, dvs. støtte, der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed c) støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede d) støtte omfattet af anvendelsesområdet for Rådets forordning (EF) nr. 1407/2002 ( 2 ). I denne forordning forstås ved: Artikel 2 Definitioner a)»støtte«: enhver foranstaltning, der opfylder alle kriterierne i traktatens artikel 87, stk. 1 b)»små og mellemstore virksomheder«: virksomheder som defineret i bilag I c)»investering i materielle aktiver«: investering i materielle anlægsaktiver i forbindelse med etablering af et nyt anlæg, udvidelse af et eksisterende anlæg eller påbegyndelse af en aktivitet, der indebærer en gennemgribende ændring i et eksisterende anlægs produkt eller produktionsproces (især gennem rationalisering, diversificering eller ( 1 ) EFT L 17 af , s. 22. ( 2 ) EFT L 205 af , s. 1.

6 2001R0070 DA modernisering). En investering i anlægsaktiver i form af overtagelse af et anlæg, der er blevet lukket eller ville være blevet lukket, hvis ikke en sådan overtagelse havde fundet sted, betragtes også som en materiel investering d)»investering i immaterielle aktiver«: investering i teknologioverførsel ved erhvervelse af patentrettigheder, licenser, knowhow eller teknisk viden, der ikke er patenteret e)»bruttostøtteintensitet«: støttebeløb udtrykt i procent af projektets støtteberettigede omkostninger. Alle tal, der benyttes, skal angive beløbene før direkte beskatning. Hvis støtten ydes som andet end tilskud, skal støttebeløbet være støttens subventionsækvivalent. Støtte, der udbetales i flere rater, tilbagediskonteres til sin værdi på det tidspunkt, hvor den blev ydet. Den rentesats, der anvendes til tilbagediskonteringsformål og til beregning af støttebeløbet i forbindelse med lån på lempelige vilkår, er den gældende referencesats på støttetidspunktet. M2 For støtte til forskning og udvikling (»FoU«) beregnes bruttostøtteintensiteten for et FoU-projekt, der gennemføres i samarbejde mellem offentlige forskningsinstitutter og virksomheder, på grundlag af den kumulerede støtte i form af direkte statstilskud til et konkret forskningsprojekt og bidrag ydet til projektet fra offentlige, almennyttige højere uddannelsesinstitutioner eller forskningsinstitutter, såfremt disse bidrag udgør støtte f)»nettostøtteintensitet«: støttebeløb efter skat udtrykt i procent af projektets støtteberettigede omkostninger g)»antal ansatte«: antallet af årsarbejdsenheder (ÅAE), dvs. antallet af fuldtidsansatte i løbet af et år, idet deltidsansatte og sæsonansatte indgår som brøkdele af ÅAE h)»grundforskning«: enhver aktivitet, der tager sigte på at udvide den videnskabelige og tekniske viden, og som ikke er knyttet til noget erhvervsmæssigt eller kommercielt formål i)»industriel forskning«: planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med henblik på erhvervelse af ny viden, hvor formålet er, at denne viden kan udnyttes til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser eller medføre en mærkbar forbedring af de eksisterende produkter, produktionsmetoder, eller tjenesteydelser j)»udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet«: konkretisering af resultaterne af industriel forskning i en plan eller et projekt for eller et design af nye, ændrede eller forbedrede produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser, uanset om de er bestemt til salg eller brug, herunder skabelse af en første prototype, der ikke kan udnyttes kommercielt. Dette kan endvidere omfatte konceptmæssig formulering og udformning af andre produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser samt de første demonstrationsprojekter og pilotprojekter, dog kun når disse projekter ikke kan omdannes eller udnyttes til industriel anvendelse eller kommerciel udnyttelse. Det omfatter ikke rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af produkter, produktionslinjer, produktionsprocesser, eksisterende tjenesteydelser eller andre igangværende transaktioner, selv om disse ændringer kan indebære forbedringer; k)»landbrugsprodukt«: i) produkter, der er opført i traktatens bilag I, undtagen fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 ii) produkter henhørende under KN-kode 4502, 4503 og 4505 (varer af naturkork)

7 2001R0070 DA M2 iii) produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 ( 1 ) l)»produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter«: produkter, der kan forveksles med mælk og/eller mejeriprodukter, men hvis sammensætning afviger fra sådanne produkter derved, at de indeholder fedt og/eller protein, som ikke stammer fra mælk, evt. med indhold af mælkeprotein (»andre produkter end mejeriprodukter«, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1898/87) m)»forarbejdning af landbrugsprodukter«: enhver proces, som et landbrugsprodukt gennemgår, og hvor det produkt, der fremkommer ved processen, også er et landbrugsprodukt, undtagen landbrugsaktiviteter, der er nødvendige for at forberede et dyr eller et vegetabilsk produkt til det første salg n)»afsætning af et landbrugsprodukt«: besiddelse eller frembydelse med henblik på salg, udbud til salg, levering eller enhver anden form for markedsføring, undtagen det første salg fra primærproducenter til forhandlere eller forarbejdere og enhver aktivitet, der forbereder et produkt til det første salg; salg fra primærproducenter til de endelige forbrugere betragtes som markedsføring, hvis det sker i specifikke lokaler, der er forbeholdt et sådant salg. Artikel 3 Betingelser for fritagelse 1. Individuel støtte, der ikke er omfattet af nogen ordning, men som opfylder betingelserne i denne forordning, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis der udtrykkeligt henvises til denne forordning med angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende. 2. En støtteordning, der opfylder betingelserne i denne forordning, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i artikel 88, stk. 3, hvis: a) enhver støtte, som kan ydes i henhold til en sådan ordning, opfylder alle forordningens betingelser b) ordningen indeholder en udtrykkelig henvisning til denne forordning med angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende. 3. Støtte, der ydes i henhold til de ordninger, der omhandles i stk. 2, er forenelig med fællesmarkedet, jf. traktatens artikel 87, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i artikel 88, stk. 3, hvis støtten umiddelbart opfylder alle denne forordnings betingelser. Artikel 4 Investeringer 1. Støtte til investeringer i materielle og immaterielle aktiver i eller uden for Det Europæiske Fællesskab er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder betingelserne i denne artikels stk Når investeringen finder sted i områder eller sektorer, der i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c), opfylder betingel- ( 1 ) EFT L 182 af , s. 36.

8 2001R0070 DA M2 serne for at modtage regionalstøtte på tidspunktet for støttetildelingen, må bruttostøtteintensiteten ikke overstige: a) 15 % for små virksomheder b) 7,5 % for mellemstore virksomheder. 3. Når investeringen finder sted i områder og sektorer, der på tidspunktet for støttetildelingen opfylder betingelserne for at modtage regionalstøtte, må støtteintensiteten ikke overstige det loft for regional investeringsstøtte, der fremgår af det kort, som Kommissionen har godkendt for hver medlemsstat, med mere end: a) 10 procentpoint brutto i områder, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra c), forudsat at den samlede nettostøtteintensitet ikke overstiger 30 %, eller b) 15 procentpoint brutto i områder, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra a), forudsat at den samlede nettostøtteintensitet ikke overstiger 75 %. De højere regionalstøttelofter finder kun anvendelse, hvis støtten ydes på den betingelse, at investeringen løber i mindst fem år i den støttemodtagende region, og at støttemodtageren bidrager til finansieringen deraf med mindst 25 %. 4. De i stk. 2 og 3 fastsatte lofter gælder for støtteintensiteten beregnet enten som en procentdel af de støtteberettigede investeringsomkostninger eller som en procentdel af lønomkostningerne ved den beskæftigelse, der skabes ved gennemførelsen af en investering (støtte til jobskabelse), eller en kombination heraf, forudsat at støtten ikke overstiger det højeste af de beløb, der fremkommer ved de to beregninger. 5. Hvis støtten beregnes på grundlag af investeringsomkostningerne, er de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med materielle investeringer omkostningerne ved investeringer i jord, bygninger, maskiner og inventar. Inden for transportsektoren omfatter de støtteberettigede omkostninger ikke transportmidler og -udstyr, bortset fra jernbanernes rullende materiel. De støtteberettigede omkostninger ved immaterielle investeringer er omkostningerne ved erhvervelse af teknologi. 6. Hvis støtten beregnes på grundlag af jobskabelsen, udtrykkes støttebeløbet som en procentdel af lønomkostningerne ved de nyoprettede job i en toårig periode på følgende betingelser: a) jobskabelsen skal være forbundet med gennemførelsen af en investering i materielle eller immaterielle aktiver. Jobskabelsen skal ske inden tre år efter, at investeringen er gennemført b) investeringsprojektet skal medføre en nettoforøgelse af antallet af ansatte ved det pågældende anlæg i forhold til gennemsnittet for de sidste 12 måneder, og c) de nyoprettede job skal bevares i mindst fem år. 7. Hvis investeringen vedrører forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, der er opført i traktatens bilag I, må bruttostøtteintensiteten ikke overstige: a) 75 % af de støtteberettigede investeringer i fjernområderne b) 65 % af de støtteberettigede investeringer på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) nr. 2019/93 ( 1 ) c) 50 % af de støtteberettigede investeringer i områder, der er støtteberettigede i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) d) 40 % af de støtteberettigede investeringer i alle andre områder. ( 1 ) EFT L 184 af , s. 1.

9 2001R0070 DA Artikel 5 Konsulentbistand samt andre tjenester og aktiviteter Støtte til små og mellemstore virksomheder, der opfylder følgende betingelser, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3: a) i forbindelse med tjenester, der leveres af eksterne konsulenter, må bruttostøtten ikke overstige 50 % af omkostningerne derved. De pågældende tjenester må hverken være varige eller regelmæssige eller vedrøre virksomhedens normale driftsudgifter som f.eks. løbende skatterådgivning, regelmæssig juridisk rådgivning eller reklamevirksomhed b) i forbindelse med deltagelse i messer og udstillinger må bruttostøtten ikke overstige 50 % af ekstraomkostningerne ved leje, indretning og drift af standen. Denne fritagelse gælder kun første gang, en virksomhed deltager i en bestemt messe eller udstilling. Artikel 5a Støtte til forskning og udvikling 1. Støtte til forskning og udvikling er forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og undtaget fra anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis støtten opfylder betingelserne i stk Hele det projekt, hvortil støtten ydes, skal angå de stadier af forskning og udvikling, der er defineret i artikel 2, litra h), i) og j). 3. Bruttostøtteintensiteten beregnet på grundlag af de støtteberettigede projektomkostninger må ikke overstige: a) 100 % for grundforskning b) 60 % for industriel forskning c) 35 % for udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet. Omfatter et projekt flere forsknings- og udviklingsstadier, fastslås den tilladte støtteintensitet på grundlag af det vægtede gennemsnit af de respektive tilladte støtteintensiteter beregnet på grundlag af de støtteberettigede omkostninger. For samarbejdsprojekters vedkommende må den maksimale støtte til hver støttemodtager ikke overstige den tilladte støtteintensitet beregnet på grundlag af den pågældende støttemodtagers støtteberettigede omkostninger. 4. Lofterne i stk. 3 kan forhøjes som følger op til en maksimal bruttostøtteintensitet på 75 % for industriel forskning og 50 % for udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet: a) når projektet gennemføres i et område, der på tidspunktet for støttetildelingen opfylder betingelserne for at modtage regionalstøtte, kan den maksimale støtteintensitet forhøjes med 10 procentpoint brutto i områder, der falder ind under traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), og med fem procentpoint brutto i områder, der falder ind under traktatens artikel 87, stk. 3, litra c) b) når projektets formål er forskning, der potentielt kan udnyttes i flere sektorer, og gennemføres på en tværfaglig basis i overensstemmelse med målsætningen, opgaverne og de tekniske mål i et konkret projekt eller program, der gennemføres som led i det sjette rammeprogram for forskning og udvikling, der blev indført ved Europa- Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1513/2002/EF ( 1 ), eller et andet ( 1 ) EFT L 232 af , s. 1.

10 2001R0070 DA senere rammeprogram for forskning og udvikling eller Eureka, kan den maksimale støtteintensitet forhøjes med 15 procentpoint brutto c) den maksimale støtteintensitet kan forhøjes med 10 procentpoint, når en af følgende betingelser er opfyldt: i) projektet omfatter et reelt grænseoverskridende samarbejde, hvori mindst to uafhængige partnere fra to medlemsstater deltager, især som led i samordningen af de nationale politikker for forskning og teknologisk udvikling; højst 70 % af de støtteberettigede omkostninger må afholdes af en enkelt virksomhed i den støtteydende medlemsstat ii) projektet omfatter reelt samarbejde mellem en virksomhed og et offentligt forskningsinstitut, især som led i samordningen af de nationale politikker for forskning og teknologisk udvikling, hvor det offentlige forskningsinstitut afholder mindst 10 % af de støtteberettigede projektomkostninger og har ret til at offentliggøre resultaterne for så vidt de hidrører fra forskning gennemført af dette institut, eller iii) projektets resultater er genstand for vid udbredelse på tekniske og videnskabelige konferencer eller offentliggøres i videnskabelige og tekniske tidsskrifter redigeret af eksperter. Ved anvendelsen af nr. i) og ii) anses overdragelse af gennemførelsen en del af projektet til tredjemand mod betaling ikke for at være et reelt samarbejde. 5. Med henblik på denne artikel anses følgende omkostninger for at være støtteberettigede: a) personaleudgifter (forskere, teknikere og andet hjælpepersonale, i det omfang de er beskæftiget med forskningsprojektet) b) udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og for den periode de anvendes til forskningsprojektet. Anvendes sådanne instrumenter og sådant udstyr ikke til forskningsprojektet i hele deres levetid, anses kun de afskrivningsomkostninger, der vedrører forskningsprojektets varighed, som beregnet i overensstemmelse med god regnskabspraksis, for støtteberettigede c) udgifter til jord og bygninger, i det omfang og for den periode de anvendes til forskningsprojektet. For bygningers vedkommende anses kun de afskrivningsomkostninger, som vedrører forskningsprojektets varighed, som beregnet i overensstemmelse med god regnskabspraksis, for støtteberettigede. For udgifter til jord er omkostningerne ved kommerciel erhvervelse eller de faktiske kapitalomkostninger støtteberettigede d) udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenesteydelser, der udelukkende anvendes i forbindelse med forskningsaktiviteten, herunder forskning, teknisk viden, patenter købt hos udenforstående kilder til markedspris, når transaktionen er gennemført på normale markedsvilkår og uden noget element af underhåndsaftale. Disse udgifter er kun støtteberettigede op til 70 % af de samlede støtteberettigede projektomkostninger e) yderligere faste omkostninger, der er direkte knyttet til forskningsaktiviteten f) andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger og lignende produkter, der er direkte knyttet til forskningsaktiviteten. Artikel 5b Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for industriel forskning eller udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet er forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk.

11 2001R0070 DA , litra c), og undtaget fra anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, forudsat at bruttostøtteintensiteten beregnet på grundlag af undersøgelsesomkostningerne ikke overstiger 75 %. Artikel 5c Støtte til patentomkostninger 1. Støtte til omkostningerne ved opnåelse og validering af patenter og andre industrielle ejendomsrettigheder er forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og undtaget fra anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, op til det samme støtteniveau, hvormed der kunne have været ydet forsknings- og udviklingsstøtte til de forskningsaktiviteter, der oprindeligt førte til de pågældende industrielle ejendomsrettigheder. 2. Med henblik på denne artikel anses følgende omkostninger for at være støtteberettigede: a) alle omkostninger forud for tildelingen af rettigheden i den første retsinstans, herunder omkostningerne ved udarbejdelse, indgivelse og opfølgning af ansøgningen samt omkostningerne ved at indgive fornyet ansøgning, før rettigheden er tildelt b) oversættelse og andre omkostninger forbundet med at opnå eller validere rettigheden i andre retsinstanser c) omkostninger ved at hævde rettigheden under den officielle behandling af ansøgningen og eventuelle indsigelser, også når sådanne omkostninger opstår, efter at rettigheden er tildelt. Artikel 6 Store individuelle støtteforanstaltninger 1. Tildeling af individuel støtte omfattet af artikel 4 og 5 er ikke fritaget ved denne forordning, når en af følgende tærskler er nået: a) de samlede støtteberettigede omkostninger ved hele projektet andrager mindst 25 mio. EUR, og: i) bruttostøtteintensiteten udgør mindst 50 % af de i artikel 4, stk. 2, fastsatte lofter, for så vidt angår områder eller sektorer, som ikke er regionalstøtteberettigede ii) nettostøtteintensiteten udgør mindst 50 % af det nettostøtteloft, der fremgår af regionalstøttekortet for det pågældende område, for så vidt angår områder og sektorer, som er regionalstøtteberettigede, eller b) det samlede bruttostøttebeløb andrager mindst 15 mio. EUR. 2. Tildeling af individuel støtte omfattet af artikel 5a, 5b og 5c er ikke fritaget ved denne forordning, når følgende tærskler er nået: a) de samlede støtteberettigede omkostninger ved hele projektet afholdt af alle de deltagende virksomheder, andrager mindst 25 mio. EUR, og b) det påtænkes at tildele en eller flere af de enkelte virksomheder støtte med en bruttosubventionsækvivalent på mindst 5 mio. EUR. For støtte ydet til et Eureka-projekt erstattes tærsklerne i litra a) og b) med følgende: a) de samlede støtteberettigede omkostninger ved Eureka-projektet afholdt af alle de deltagende virksomheder andrager mindst 40 mio. EUR, og b) det påtænkes at tildele en eller flere af de enkelte virksomheder støtte med en bruttosubventionsækvivalent på mindst 10 mio. EUR.

12 2001R0070 DA Artikel 6a Støtte, der fortsat skal forhåndsanmeldes til Kommissionen 1. Støtte, det være sig individuel støtte eller støtte ydet under en støtteordning, der ydes i form af et eller flere forskud, der kun skal tilbagebetales, hvis forskningsaktiviteterne bliver en succes, er ikke fritaget ved denne forordning, når forskuddenes samlede beløb målt i procent af de støtteberettigede omkostninger overstiger de støtteintensiteter, der er fastsat i artikel 5a, 5b eller 5c, eller den grænse, der er fastsat i artikel 6, stk Denne forordning berører ikke medlemsstaternes eventuelle forpligtelse til at anmelde tildeling af individuel støtte inden for rammerne af andre statsstøtteregler, navnlig forpligtelsen til at anmelde eller oplyse Kommissionen om støtte tildelt en virksomhed, der modtager omstruktureringsstøtte som omhandlet i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder ( 1 ), og forpligtelsen til at anmelde regionalstøtte til større investeringsprojekter i henhold til de gældende multisektorale rammebestemmelser. Artikel 7 Forudsætning for støtten Fritagelsen i henhold til denne forordning gælder kun, hvis medlemsstaten, inden støtteprojektet iværksættes: enten har fået en støtteansøgning forelagt af støttemodtageren, eller har vedtaget retsforskrifter om indførelse af ret til støtte efter objektive kriterier, og uden at medlemsstaten skal udøve yderligere skøn. Artikel 8 Kumulering 1. De i artikel 4 til 6 fastsatte støttelofter gælder, uanset om støtteprojektet finansieres udelukkende over statsmidler eller finansieres delvis af Fællesskabet. 2. Støtte, der fritages ved denne forordning, må ikke kumuleres med nogen anden form for statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 1, eller med anden fællesskabsfinansiering til de samme støtteberettigede omkostninger, hvis en sådan kumulering medfører en støtteintensitet, der er højere end den i denne forordning fastsatte. Artikel 9 Gennemsigtighed og kontrol 1. Ved gennemførelse af en ved denne forordning fritaget støtteordning eller individuel støtteforanstaltning, der ikke falder ind under en støtteordning, sender medlemsstaterne inden 20 arbejdsdage Kommissionen en kortfattet oversigt over støtteordningen eller den individuelle støtteforanstaltning i den i bilag II omhandlede form med henblik på offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende. 2. Medlemsstaterne fører detaljerede registre over de støtteordninger, der er fritaget ved denne forordning, den individuelle støtte, der ydes i henhold til disse ordninger, og den individuelle støtte, der er fritaget ved denne forordning, og som ikke ydes i henhold til en eksisterende støtteordning. Disse registre skal omfatte alle de oplysninger, der er ( 1 ) EFT C 288 af , s. 2.

13 2001R0070 DA nødvendige for, at det kan fastslås, at de betingelser for fritagelse, der er fastsat i denne forordning, er opfyldt, herunder oplysninger om selskabets status som SMV. Medlemsstaterne opbevarer oplysningerne om en individuel støtteforanstaltning i ti år fra det tidspunkt, hvor støtten blev ydet, og om en støtteordning i ti år fra det tidspunkt, hvor der sidst blev udbetalt støtte i henhold til ordningen. På Kommissionens skriftlige anmodning skal den pågældende medlemsstat inden 20 arbejdsdage eller inden for en længere frist, der måtte være fastsat i anmodningen, give Kommissionen alle de oplysninger, denne finder nødvendige for at kunne vurdere, om betingelserne i denne forordning er opfyldt. 3. Medlemsstaterne udarbejder en årlig rapport om anvendelsen af denne forordning i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne angående årlige rapporters form og indhold, der fastsættes i henhold til artikel 27 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 ( 1 ). Indtil sådanne bestemmelser træder i kraft, udarbejder medlemsstaterne en årlig rapport om anvendelsen af denne forordning for hvert hele kalenderår eller den del af et kalenderår, hvor den anvendes, i den form, der er fastlagt i bilag III, også elektronisk. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen denne rapport senest tre måneder efter udløbet af den periode, som rapporten vedrører. Artikel 9a Overgangsbestemmelser 1. Anmeldelser af forsknings- og udviklingsstøtte, der er under behandling 19. marts 2004 vurderes fortsat i henhold til rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling, mens alle andre anmeldelser, der skal behandles, vurderes efter denne forordnings bestemmelser. 2. Støtteordninger, der uden Kommissionens godkendelse og under overtrædelse af forpligtelsen til anmeldelse i traktatens artikel 88, stk. 3, er iværksat før denne forordnings ikrafttrædelse, og støtte tildelt under sådanne ordninger anses for forenelige med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, og fritages, såfremt betingelserne i denne forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), og artikel 3, stk. 3, er opfyldt. Individuel støtte, der ikke er ydet inden for rammerne af en støtteordning, og som uden Kommissionens godkendelse og under overtrædelse af forpligtelsen til anmeldelse i traktatens artikel 88, stk. 3, er ydet før denne forordnings ikrafttrædelse, anses for forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, og fritages, såfremt alle betingelserne i denne forordning er opfyldt, med undtagelse af kravet i artikel 3, stk. 1, om udtrykkelig henvisning til forordningen. Støtte, der ikke opfylder nævnte betingelser, vurderes af Kommissionen i overensstemmelse med de gældende rammebestemmelser, retningslinjer og meddelelser. Artikel 10 Ikrafttræden og gyldighedsperiode 1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. M3 Den anvendes indtil 30. juni ( 1 ) EFT L 83 af , s. 1.

14 2001R0070 DA Ved udløbet af denne forordnings gyldighedsperiode vil støtteordninger, der er fritaget ved forordningen, fortsat være fritaget i en seksmåneders tilpasningsperiode. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

15 2001R0070 DA BILAG I Definition af små og mellemstore virksomheder (Uddrag af Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 vedrørende definitionen af små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af , s. 36)) DEFINITION AF MIKROVIRKSOMHEDER, SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VEDTAGET AF KOMMISSIONEN Artikel 1 Virksomhed Som virksomhed betragtes enhver enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet. Som virksomheder betragtes således navnlig enheder, der i form af enkeltmandsvirksomheder eller familievirksomheder udøver en håndværksmæssig aktivitet eller andre aktiviteter, samt personselskaber eller foreninger, der regelmæssigt udøver en økonomisk aktivitet. Artikel 2 Antal beskæftigede og finansielle tærskler til afgrænsning af virksomhedskategorierne 1. Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) omfatter virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR. 2. I kategorien SMV'er forstås ved små virksomheder virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR. 3. I kategorien SMV'er forstås ved mikrovirksomheder virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR. Artikel 3 Typer af virksomheder, som tages i betragtning ved beregningen af antal beskæftigede og beløbsstørrelser 1. Ved»uafhængig virksomhed«forstås enhver virksomhed, der ikke betegnes som partnervirksomhed, jf. stk. 2, eller som tilknyttet virksomhed, jf. stk Ved»partnervirksomhed«forstås alle virksomheder, der ikke betegnes som tilknyttede virksomheder, jf. stk. 3, og mellem hvilke der består følgende forbindelse: en virksomhed (den overordnede virksomhed) besidder alene eller i fællesskab med en eller flere tilknyttede virksomheder, jf. stk. 3,25 % eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden virksomhed (den underordnede virksomhed). En virksomhed kan dog stadig betegnes som uafhængig, dvs. uden partnervirksomheder, selv om 25 %-tærsklen er nået eller overskrides, hvis der er tale om følgende investorkategorier, forudsat at disse hverken enkeltvis eller i fællesskab er tilknyttet den pågældende virksomhed som defineret i stk. 3: a) offentlige investeringsselskaber, venturekapitalselskaber, fysiske personer eller grupper af fysiske personer, der regelmæssigt udøver virksomhed som venturekapitalinvestorer (»business angels«), der investerer egne midler i ikke-børsnoterede virksomheder, forudsat at de samlede investeringer fra disse»business angels«i en enkelt virksomhed ikke overstiger EUR b) universiteter eller nonprofit-forskningscentre c) institutionelle investorer, herunder regionaludviklingsfonde d) selvstyrende lokale myndigheder med et årligt budget på mindre end 10 millioner EUR og mindre end indbyggere.

16 2001R0070 DA Ved»tilknyttede virksomheder«forstås virksomheder, mellem hvilke der består en af følgende former for forbindelse: a) en virksomhed besidder flertallet af de stemmerettigheder, der er tillagt aktionærerne eller deltagerne i en anden virksomhed b) en virksomhed har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet i en anden virksomhed c) en virksomhed har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i medfør af en med denne indgået aftale eller i medfør af en bestemmelse i dennes vedtægter d) en virksomhed, som er selskabsdeltager i en anden virksomhed, råder i medfør af en aftale med andre selskabsdeltagere i denne anden virksomhed, over flertallet af selskabsdeltagernes stemmerettigheder. Der består en formodning om, at der ikke foreligger bestemmende indflydelse, hvis de i stk. 2, andet afsnit, nævnte investorer hverken direkte eller indirekte blander sig i forvaltningen af den pågældende virksomhed, når der ses bort fra de rettigheder, som de har i deres egenskab af selskabsdeltagere. Virksomheder mellem hvilke der, via en eller flere andre virksomheder, eller med de i stk. 2 nævnte investorer, består en eller flere forbindelser som nævnt i første afsnit, betragtes også som tilknyttede virksomheder. Virksomheder, mellem hvilke der via en fysisk person eller en gruppe af fysiske personer, som handler i fællesskab, består en eller flere af disse forbindelser, betragtes også som tilknyttede virksomheder, hvis disse virksomheder udøver deres aktiviteter eller en del af deres aktiviteter på samme marked eller på tilgrænsende markeder. Som tilgrænsende marked betragtes markedet for et produkt eller en tjenesteydelse i et tidligere eller senere markedsled. 4. Bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, andet afsnit, betragtes en virksomhed ikke som en SMV, hvis 25 % eller derover af dens kapital eller dens stemmerettigheder kontrolleres direkte eller indirekte af et eller flere offentlige organer enkeltvis eller i fællesskab. 5. Virksomhederne kan afgive en erklæring om deres status som uafhængig virksomhed, partnervirksomhed eller tilknyttet virksomhed samt om dataene vedrørende de i artikel 2 nævnte tærskler. Selv om kapitalen er spredt på en sådan måde, at det ikke er muligt præcist at afgøre, hvem der ejer den, kan en sådan erklæring afgives, ved at virksomheden i god tro erklærer, at den med rimelighed kan antage, at en enkelt virksomhed eller flere indbyrdes tilknyttede virksomheder i fællesskab eller fysiske personer eller en gruppe af fysiske personer ikke ejer 25 % eller derover af den. Sådanne erklæringer bevirker ingen indskrænkning af den kontrol, som er fastlagt i nationale eller fællesskabsretlige regler. Artikel 4 Data, der skal anvendes ved beregningen af antal beskæftigede og beløbsstørrelser og referenceperiode 1. De data, der anvendes ved beregningen af antal beskæftigede og beløbsstørrelser, er dataene fra det seneste afsluttede regnskabsår, og de beregnes på årsbasis. De anvendes fra datoen for regnskabsafslutningen. Det pågældende omsætningsbeløb beregnes eksklusive moms og andre indirekte skatter og afgifter. 2. Hvis en virksomhed på datoen for regnskabsafslutningen konstaterer en under- eller overskridelse på årsbasis af tærsklerne for antal beskæftigede eller de finansielle tærskler, som anført i artikel 2, medfører dette kun, at virksomheden får eller mister status som mellemstor virksomhed, lille virksomhed eller mikrovirksomhed, hvis under- eller overskridelsen finder sted i to på hinanden følgende regnskabsår. 3. Hvis der er tale om nyetablerede virksomheder, hvis regnskaber endnu ikke er afsluttet, beregnes de pågældende data på grundlag af et skøn foretaget i god tro i løbet af regnskabsåret.

17 2001R0070 DA Artikel 5 Antal beskæftigede Antal beskæftigede er lig med antallet af årsarbejdsenheder (ÅAE), dvs. det antal personer, der på fuldtid har arbejdet i den pågældende virksomhed eller for denne virksomheds regning i løbet af hele det pågældende år. Arbejde præsteret af personer, der ikke har arbejdet hele året, eller som har arbejdet på deltid, uanset dennes varighed, eller sæsonarbejdende indgår som brøkdele af ÅAE. Til beskæftigede medregnes: a) lønmodtagere b) personer, der arbejder for virksomheden, har et underordnelsesforhold til denne og sidestilles med lønmodtagere i national ret c) aktive virksomhedsejere d) partnere, der regelmæssigt arbejder i virksomheden og nyder godt af økonomiske fordele fra virksomhedens side. Lærlinge og elever under erhvervsuddannelse, som har indgået en lærlingekontrakt eller en erhvervsuddannelseskontrakt, medregnes ikke i antal beskæftigede. Barselsorlov og forældreorlov medregnes ikke. Artikel 6 Fastlæggelse af oplysninger om virksomheden 1. Er der tale om en uafhængig virksomhed, fastsættes dataene, herunder antal beskæftigede, udelukkende på grundlag af denne virksomheds regnskaber. 2. Er der tale om en virksomhed, der har partnervirksomheder eller tilknyttede virksomheder, fastsættes dataene, herunder antal beskæftigede, på grundlag af virksomhedens regnskaber og andre data eller såfremt sådanne foreligger virksomhedens konsoliderede regnskab eller de konsoliderede regnskaber, hvori virksomheden indgår ved konsolidering. De i første afsnit nævnte data forenes med dataene for den pågældende virksomheds eventuelle partnervirksomheder, der er umiddelbart over- eller underordnet denne. Foreningen sker proportionelt med den procentvise andel af kapitalen eller stemmerettighederne (den højeste af disse to procentsatser). Er der tale om gensidig deltagelse, anvendes den højeste af disse procentsatser. Til de i første og andet afsnit nævnte data lægges 100 % af dataene for eventuelle virksomheder, der er direkte eller indirekte tilknyttet den pågældende virksomhed, og som ikke allerede indgår i regnskaberne ved konsolidering. 3. Ved anvendelsen af stk. 2 er dataene for virksomheder, der er tilknyttet den pågældende virksomhed, de data, der fremgår af deres regnskaber og andre data, i påkommende tilfælde i konsolideret form, hvortil lægges 100 % af dataene for virksomheder, der er tilknyttet disse partnervirksomheder, undtagen hvis deres data allerede indgår ved konsolidering. Ved anvendelsen af stk. 2 er dataene for virksomheder, der er tilknyttet den pågældende virksomhed, de data, der fremgår af deres regnskaber og andre data, i påkommende tilfælde i konsolideret form. Til disse føjes proportionelt dataene for eventuelle partnervirksomheder til disse tilknyttede virksomheder, der er umiddelbart over- eller underordnet disse, hvis de ikke allerede indgår i det konsoliderede regnskab i et forhold, der mindst svarer til den procentsats, der er fastsat i henhold til stk. 2, andet afsnit. 4. Hvis en given virksomheds antal beskæftigede ikke fremgår af det konsoliderede regnskab, beregnes antallet ved proportionel forening af dataene for de virksomheder, som denne virksomhed er partnervirksomhed med, og med tillæg af dataene vedrørende de virksomheder, som den er tilknyttet.

18 2001R0070 DA BILAG II

19 2001R0070 DA (1) M2

20 2001R0070 DA BILAG III Udformning af den periodiske rapport til Kommissionen Udformning af årsrapporten om støtteordninger, der er fritaget ved en gruppefritagelsesforordning udstedt i henhold til artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 994/98 Medlemsstaterne skal benytte nedenstående standardudformning i forbindelse med deres rapporter til Kommissionen efter de gruppefritagelsesforordninger, der udstedes i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 994/98. Rapporterne bør også foreligge i elektronisk form. Oplysninger, der kræves om alle støtteordninger, som er fritaget ved gruppefritagelsesforordninger udstedt i henhold til artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 994/98 1. Støtteordningens navn 2. Kommissionens relevante gruppefritagelsesforordning 3. Udgifter Der anføres særskilte tal for hvert støtteinstrument under ordningen eller for hvert individuelt støtteprojekt (f.eks. tilskud, lavtforrentede lån osv.). Tallene angives i euro eller, i givet fald, i national valuta. I tilfælde af skatteudgifter indberettes de årlige skattemæssige tab. Hvis ikke der foreligger nøjagtige tal, kan der angives skøn over disse tab. Disse udgifter bør anføres således: For det pågældende år angives særskilt for hvert støtteinstrument under ordningen (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår, garantier osv.): 3.1. Udgiftsforpligtelser, (anslåede) skattemæssige tab eller andre indtægtstab, oplysninger om garantier osv. for nye støtteprojekter. I forbindelse med garantiordninger angives det samlede beløb, som nye garantistillelser andrager Faktiske udbetalinger, (anslåede) skattemæssige tab eller andre indtægtstab, oplysninger om garantier osv. for nye og igangværende projekter. I forbindelse med garantiordninger angives følgende: de samlede udestående garantier, præmieindtægter, inddrevne beløb, udbetalte garantibeløb, ordningens driftsresultat i det pågældende år Antal nye støtteprojekter Skøn over det samlede antal nyoprettede eller bevarede job som følge af de nye projekter (eventuelt) Skøn over det samlede investeringsbeløb, hvortil der ydes støtte gennem nye projekter Regional opdeling af beløbene under 3.1 enten efter NUTS-regioner ( 1 ) på niveau 2 eller derunder, eller efter artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner, artikel 87, stk. 3, litra c)-regioner og regioner, der ikke er støtteberettigede Sektorbestemt opdeling af beløbene under 3.1 efter støttemodtagernes erhvervssektorer (hvis der er tale om mere end én sektor, angives den enkelte sektors andel): Kulmineindustri Fremstillingsvirksomhed, herunder: Stålindustri Værftsindustri Syntetiske fibre ( 1 ) NUTS er nomenklaturen for statistiske territoriale enheder i Fællesskabet.

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING

KOMMISSIONENS HENSTILLING L 124/36 20.5.2003 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (meddelt under nummer K(2003) 1422) (EØS-relevant tekst) (2003/361/EF)

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 9.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 214/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 29.11.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Af advokat, partner Gitte Holtsø Europa-Kommissionen har indenfor de seneste år foretaget en omfattende

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Europa-Kommissionen har indenfor de seneste

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2), EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

COMMISSION DECISION. of XXX

COMMISSION DECISION. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2011) XXX draft COMMISSION DECISION of XXX om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere