Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet"

Transkript

1 Det gode liv for ældre Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet

2 2 Forord At formulere en ny politik er en vigtig opgave, som hver gang kræver stor omhu og omtanke. Det er også tilfældet med værdighedspolitikken, der sætter fokus på noget helt grundlæggende nemlig respekten for det enkelte menneske. Politikken er et resultat af Folketingets beslutning om, at alle landets kommuner skal vedtage en værdighedspolitik. I Sønderborg Kommune har vi allerede i nogle år bygget vores ældrepleje på værdierne nærvær, tryghed og respekt. Alligevel synes vi, at der ligger en sund udfordring i at formulere en værdighedspolitik med afsæt i spørgsmålene: Hvordan vil jeg som ældre gerne opleve plejen, så jeg føler mig som et helt og værdigt menneske? Så jeg stadig har et godt liv? Seniorudvalget og ældrerådet har arbejdet tæt sammen om politikken, ligesom bl.a. repræsentanter fra frivillige foreninger, bruger- og pårørenderåd, handicaprådet samt socialudvalg og sundhedsudvalg har bidraget med synspunkter om, hvad værdig ældrepleje er. Det føles godt at fundere en politik på et grundlag, der afspejler, hvad der ligger borgerne på sinde. På baggrund af de mange input kunne ét svar på spørgsmålene oven for være at: Det handler om, at jeg som borger føler mig i fokus, når medarbejdere kommer. At jeg bliver set, hørt og respekteret. At jeg klarer mig selv så længe, jeg kan, og får støtte til det. At jeg har gode oplevelser, inddrages og deltager i at finde de bedste løsninger for mig i min hverdag. Med værdighedspolitikken sætter vi rammen for fremtidens ældrepleje i Sønderborg Kommune. Visionen, værdierne og fokusområderne viser vejen, så vi i fællesskab borgere, medarbejdere, pårørende og frivillige understøtter, at også vores ældre borgere oplever byrådets vision om Det gode Liv. Vi ser frem til, at vi med værdighedspolitikken i hånden kan understøtte og styrke det fortsatte arbejde for at skabe det værdige og Det gode Liv for vores ældre borgere. Venlig hilsen Preben Storm, formand for seniorudvalget i Sønderborg Kommune Der er ikke noget bedre end at se en ældre, der smiler.

3 Indledning Værdighed handler om, at vi med respekt sætter den enkelte borger i fokus. I Sønderborg Kommune er borgeren i fokus. Vi søger at finde løsninger, der giver værdi for borgeren og tager udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og prioriteringer. Hensynet til borge ren er helt centralt. Denne tilgang er også grundlæggende i Sønderborg Kommunes værdighedspolitik. En politik, som beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje. Værdighedspolitikken erstatter ældrepolitikken og demenspolitikken. Dermed bliver to politikker til én. Udmøntningen af politikken sker ud fra gældende serviceniveau. Værdighedspolitikkens målgruppe er borgere over folkepensionsalderen, som har brug for kommunens støtte og hjælp i hverdagen. Politikken har samtidig fokus på pårørende, frivillige og andre medborgere, som spiller en central rolle for målgruppen. Der er allerede mange gode initiativer og indsatser på ældreområdet, og værdighedspolitikken kan i høj grad bygge videre på igangværende initiativer og erfaringer. Her tænkes bl.a. på metoderne i I sikre hænder, rehabiliteringsstrategien og konkrete aktiviteter. Samtidig spiller Sønderborg Kommunes tværgående sundhedspolitik og medborgerskabspolitik en central rolle på ældreområdet, og værdighedspolitikken skal ses i samspil med de øvrige politikker. Det helt afgørende er, at det er sammen med borgeren, vi skaber forudsætningerne for Det gode Liv for den enkelte. Det gode Liv, som et aktivt liv, hvor borgerne kan udfolde sig og trives både fysisk, psykisk og socialt. (Byrådets visioner for Sønderborg Kommune ) Fremtidens velfærd skabes i fællesskab. Værdighedspolitikkens vision, værdier og fokusområder bliver skabt i samspillet mellem borger, pårørende, kommunen og det øvrige samfund. Sammen kan vi sikre og understøtte Det gode Liv. Værdighed er, når man stadig bliver set og hørt som det menneske, man er, og bliver talt til som et selvstændigt menneske. 3

4 Vision og værdier for værdighedspolitikken Visionen for værdighedspolitikken i Sønderborg Kommune er: Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg Visionen er udarbejdet i forbindelse med den tidligere ældreplan. Den er allerede godt rodfæstet hos medarbejderne på seniorområdet og er fortsat et vigtigt pejlemærke for fremtiden. Visionen er derfor løftet videre i værdighedspolitikken. Værdier: Anerkendelse viser sig ved at borgerne i en respektfuld og ligeværdig relation bliver set, hørt og mødt på deres behov, ønsker og prioriteter. Engagement viser sig ved et medmenneskeligt og fagligt engagement i samværet med borgeren, hvor borgerens muligheder for Det gode Liv understøttes. Dialog viser sig ved at vi lytter til hinanden og skaber en fælles forståelse for situationen og hvad der kan give livskvalitet og et godt liv for den enkelte. Samarbejde viser sig ved et samspil med borgere, pårørende og frivillige om en fælles sammenhængende indsats i relation til borgernes behov, ønsker og prioriteringer. Når værdierne er i spil oplever borgerne nærvær, tryghed og respekt i mødet med kommunens medarbejdere. Værdighed i ældreplejen er, når jeg kan deltage i aktiviteter, der interesserer mig. 4

5 Fokusområder Værdighedspolitikken er delt op i de fem fokusområder, Sønderborg Kommune fokuserer på i : Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død Livskvalitet er at fortsætte med at leve et liv tættest muligt på det, som man er vant til og glad for Borgerne oplever en medmenneskelig og faglig interesse og respekt for dem som det menneske, de er. Der arbejdes med borgernes livshistorie med fokus på det, som har været vigtigt i deres liv, deres drømme og håb for fremtiden. Det betyder, at borgerne så vidt muligt støttes i at gøre de ting og leve det liv, som giver dem livskvalitet. Værdighed er, når den, der plejer og hjælper én, stadig kan se og respektere, at man har ønsker og følelser, selvom man ikke altid formår at forklare. at være selvhjulpen længst muligt Borgerne oplever gode rammer og støtte til at klare sig selv og være aktive i eget liv så vidt muligt. Det gælder uanset om de er udfordret af fysiske funktionstab, en demenssygdom eller sociale problemer. Det betyder, at der i et tæt samarbejde arbejdes målrettet med forebyggelse, træning og rehabilitering for at understøtte borgerne i at mestre eget liv og forbedre eller bevare deres funktionsevne. Udgangspunktet er borgernes ønsker, behov og egne ressourcer, og der arbejdes efter mål og med indsatser, som borgerne i videst mulig omfang er med til at definere. Medarbejderne er nærværende og støtter borgerne i at gøre tingene selv, så de styrker deres færdigheder. Velfærdsteknologi er med til at understøtte borgernes mulighed for et hverdagsliv med størst mulig selvstændighed, værdighed og tryghed. Det er vigtigt, at borgerne får et godt kendskab til teknologien, så de er trygge ved den og kan få størst mulig gavn af den. I den forbindelse er medinddragelsen af borgerne helt central. muligheden for at have et aktivt og socialt liv Borgerne har mulighed for at have et liv med aktiviteter og samvær, som de nyder, og som bidrager til deres livskvalitet. Det betyder også, at ingen som udgangspunkt skal føle sig alene. Borgernes mulighed for og lyst til at være aktive og have et socialt liv på forskellig vis understøttes således i kraft af tilbud og indsatser i kommunen og i det øvrige samfund. 5

6 Selvbestemmelse er at den enkelte borgers behov og ønsker er i fokus Borgerne oplever, at deres ønsker og behov er i fokus i en hverdag med færre faste rutiner. Hverdagens fleksible rammer betyder, at medarbejderne stopper op og tager udgangspunkt i borgernes aktuelle situation og ønsker. I et tæt samspil mellem borgernes ønsker og medarbejdernes faglige indsigt og sunde fornuft er der både plads til borgernes små indskydelser og til at sikre den basale pleje. Det betyder at borgerne kan have mulighed for at komme en lille tur ud i det gode vejr i stedet for at bruge tiden på det ellers planlagte bad. I relation hertil er der en gensidig fleksibilitet og forståelse mellem borgerne og medarbejderne, som tager udgangspunkt i dialog og samarbejde og betyder, at begge parter har blik for, at tingene skal hænge sammen. at være den, man er Borgerne oplever, at der er plads til at være sig selv, og at de så vidt muligt kan fastholde de vaner og rytmer, som de trives med. Det betyder, at borgerne har en dagligdag, som de har det godt med, og at deres muligheder for selv at bestemme rytmen understøttes. Således tages der afsæt i borgernes ønsker og tidligere liv, i forhold til døgnrytme og valg af tøj. 6 at have mulighed for at fortsætte et liv med nærhed og som par Der er grundlæggende respekt for og anerkendelse af borgernes behov for nærhed og kærlighed hele livet igennem. Der er plads til at fortsætte et liv som par på forskellig vis og til, at nye forhold opstår. Det betyder, at parrene bliver hørt og set, og at der søges de bedst mulige løsninger for dem, så de kan fortsætte et selvstændigt liv som par med nærvær og samvær.

7 at sikre de allersvageste borgeres ønsker og behov I de situationer, hvor borgerne ikke selv er i stand til at tage vare på eget liv, er kontakt til og samarbejde med pårørende helt centralt. Med fokus på at understøtte det gode liv for borgerne i relation til den aktuelle situation og livshistorien søges en fælles vej gennem tæt dialog mellem de pårørende og medarbejderne. Hos de borgere, som ikke har pårørende eller netværk, er medarbejdernes medmenneskelighed og faglighed helt afgørende for at sikre, at borgernes liv er værdigt og godt og så vidt muligt i tråd med livshistorien. Der er således en grundlæggende opmærksomhed og støtte til dem, som ikke kan tage vare på sig selv, så de kan få en meningsfuld hverdag med gode øjeblikke på trods af sygdom. Den enkelte har mulighed for at være i eget liv, så længe som overhovedet muligt. Der bliver taget hånd om dem, som ikke selv kan tage vare på sig selv. 7

8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen er at tingene glider og der er sammenhæng i plejen Borgerne oplever, at der er sammenhæng og forudsigelighed i plejen og den samlede indsats. Det betyder, at tingene glider og borgerne ved, hvad der skal ske. Det betyder også, at der er fokus på at sikre en god opstart hos nye borgere samtidig med, at de svageste borgere så vidt muligt får besøg af de samme medarbejdere. Det er med til at sikre tryghed og kontinuitet i ofte komplekse forløb. Kommunikation og tværgående samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder betyder, at der arbejdes efter fælles mål, som samlet giver mening for borgerne. Hverdagen er således forudsigelig og tryg og der er kontinuitet i plejen. det rette tilbud for den enkelte Med udgangspunkt i borgerne og et individuelt skøn søges de bedst mulige løsninger og tilbud. Løsninger, der så vidt muligt tager højde for egnede rammer, høj faglighed og kendskab til borgernes interesser og udfordringer. Her er der en særlig opmærksomhed i forhold til socialt udsatte borgere og borgere med demens, sindslidelser og fysisk- og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Det betyder, at borgere, der flytter fra et sted til et andet, fortsat oplever værdige og egnede tilbud, bl.a. via velfungerende tværfagligt samarbejde. 8 anerkendende og fagligt dygtige medarbejdere med respekt for det enkelte menneske Borgerne oplever nærværende, positive og fagligt dygtige medarbejdere. Medarbejderne har en grundlæggende ligeværdig, medmenneskelig og respektfuld måde at være sammen med, inddrage og tale med borgerne på. Det er medarbejderne, som er uddannet eller oplært til at arbejde med det, de gør, og der er overensstemmelse mellem kompetencer og opgaver. Samtidig er med arbejderne på forkant, det vil sige, at de er forudseende og til stede i den aktuelle situation, så de sammen med borgerne hele tiden kan sikre og skabe de bedste forudsætninger for det gode liv.

9 et stærkt og tæt samarbejde med pårørende Med respekt for borgernes selvbestemmelse inddrages pårøren de, når det er relevant. De pårørende er oftest helt centrale i borgernes liv og skal i størst mulig omfang inddrages og anerkendes som centrale samarbejdsparter. I mødet med kommunen oplever de pårørende åbne og imødekommende rammer, som helt naturligt giver dem lyst til og mulighed for at tage del i borgernes liv. Samtaler om hvad der er vigtigt, information og løbende kontakt er med til at sikre det gode samarbejde. Samtidig er der ro til den nødvendige støtte, som pårørende til borgere med demens kan have brug for. anerkendende samarbejde med frivillige Frivillige spiller en stor rolle i forhold til at skabe livskvalitet og livsglæde for ældre. En rolle, som kommunen ønsker at understøtte og udbygge. Det er derfor vigtigt at invitere til et ligeværdigt og anerkendende samarbejde mellem frivillige og kommunen, hvor der er plads til selvbestemmelse og fleksibilitet for de frivillige. Et øget samarbejde i gode rammer kan være med til at skabe endnu flere netværk og tilbud, som kan være med til at reducere fx ensomhed. De frivillige kan hjælpe med at skabe sociale spise steder og få de ældre sammen. Man kan fx benytte ledige lokaler, hvor de ældre kan komme. 9

10 Mad og ernæring er et måltid, som vækker appetit og giver velbehag Borgerne oplever måltidet som indbydende, så de får lyst til spise. Det tilstræbes, at der er ro og nærvær og behagelige omgivelser at spise i, og medarbejderne er med til skabe en god stemning, som vækker den enkeltes appetit og giver livskvalitet. På plejecentret og i boenhederne er der således gode rammer for hyggeligt samvær med andre og for at spise i egen bolig, hvis det er det, man ønsker. Der er opmærksomhed i forhold til borgere i eget hjem og deres muligheder for at spise sammen med andre. At livet er så tæt på det, det var engang, at der fx er plads til at få vin og øl til maden. 10 plads til vaner og ønsker i forhold til mad og drikke Borgerne oplever, at der er respekt for og rum til deres vaner og ønsker i forhold til mad og drikke. Det betyder, at borgerne op lever, at der er plads til fleksibilitet i forhold til spisetider og hvilken mad og drikke, de ønsker. et liv med sund og nærende kost Borgerne får mad, som er varieret og af god ernæringsmæssig kvalitet, og at den kan tilpasses den enkelte borger. For borgere med særlige behov og småtspisende er der mulighed for rådgivning om en ernæringsrigtig kost og omsorgstandpleje. Måltidet skal være en dejlig oplevelse med duft af mad.

11 En værdig død er en værdig afslutning på livet for den enkelte Borgerne oplever, at de mødes med respekt og anerkendelse, og at der tages udgangspunkt i deres livshistorie, situation og behov i relation til den forestående død. Der er mulighed for støtte, nærvær og én at holde i hånden. Der tages afsæt i borgernes ønsker for livets afslutning i de situationer, hvor det er muligt. Det betyder, at deres ønsker til, hvem der skal være hos dem, og hvor de ønsker at være i den afsluttende fase af deres liv, respekteres. I relation hertil oplever borgerne også medarbejdere, der med omtanke støtter borgerne i, at der i tide skrives et livstestamente, hvis de ønsker det. når der er et velfungerende samarbejde om den døende Borgerne oplever, at de er i fokus for et velfungerende tværfagligt samarbejde mellem de parter, som er centrale for en værdig afslutning på livet. Det betyder, at medarbejderne understøtter koordinering med praktiserende læge, palliative team, hospice, sygehus, frivillige og pårørende m.fl. I den forbindelse er der også fokus på tilbud om smertelindring, så borgernes livskvalitet kan sikres i den sidste tid. Borgeres og pårørendes kendskab til vågekoneordningen betyder, at de kan involveres i den sidste tid, hvis det ønskes. Det kan være med til at skabe ekstra tryghed og nærvær for borgere, der ikke har pårørende eller som aflastning til pårørende. Der tages hånd om borgeren og deres ønsker om at have nogen omkring sig i den sidste tid. Lad borgeren tage stilling til sin egen død. Hvad der skal ske før, under og efter. Tal med lægen om det og få det defineret. Det kunne tages op på temamøder i ældrerådet. omsorg og støtte til pårørende De pårørende oplever, at der er tid og ro til at sige farvel. De oplever medarbejdere, som står til rådighed med støtte og rådgivning igennem hele forløbet og kan tage en snak med dem om den aktuelle situation. For de borgere, som har mistet en samlever eller ægtefælle, vil der være mulighed for opfølgende samtale med henblik på at understøtte den efterladtes livskvalitet. 11

12 Kommunikation Jeg kan godt lide, når jeg bliver betragtet som et selvstændigt menneske, der kan klare sig selv, og det har jeg så også gjort i mange år. En borger i hjemmeplejen Sønderborg Kommune Social og Senior Ellegårdvej 25 A 6400 Sønderborg T

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN 2019-2022 har fokus på syv områder Vi har haft en værdighedspolitik siden 2016. Den

Læs mere

Det gode liv for ældre

Det gode liv for ældre Værdighedspolitik 2019-2022 1 Det gode liv for ældre Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet 2019-2022 2 Værdighedspolitik 2019-2022 Styringstrekant Værdighedspolitikken tager afsæt i Sønderborg

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik April 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje

Politik for værdig ældrepleje , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd September 2018 Godkendt af Ældreomsorgsudvalget 7. november 2018 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Brønderslev Kommunes Politik for Værdig Ældrepleje

Læs mere

Værdighedspolitik. Proces FORORD

Værdighedspolitik. Proces FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK 2 Værdighedspolitik FORORD Alle kommuner skal i 2016 vedtage en værdighedspolitik, som beskriver, hvordan kommunens ældrepleje i arbejdet med den enkelte ældre understøtter områderne:

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Værdighedspolitik

Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2018-22 Forord Jeg glæder mig over, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik 2018-2022. Værdighedspolitikken fastlægger den overordnede ramme i arbejdet med ældre og

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik Værdig hverdag Værdighedshedspolitik 2018-2021 8 Kolofon Horsens Kommunes: "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018-2021" Vedtaget af: Horsens Kommune 2018 Værdighedspolitikken kan læses på: www.horsens.dk

Læs mere

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget Udkast Værdighedspolitik 2018-2021 Velfærds- og Sundhedsudvalget 4 Velfærds- og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: IBF/LL Sagsnr. 27.00.00-P22-2-17 Dato:09-05-2018 Indhold side Indledning..

Læs mere

Værdighedspolitik 2018

Værdighedspolitik 2018 Værdighedspolitik 2018 2 VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 En værdig ældrepleje... 5 Forebyggelse... 6 Frivillige... 6 Livskvalitet... 7 Selvbestemmelse... 7 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 2 VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 En værdig ældrepleje... 5 Forebyggelse... 6 Frivillige... 6 Livskvalitet... 7 Selvbestemmelse... 7 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 6 Livskvalitet 8 Selvbestemmelse 10 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Værdighedspolitik 2018 Sundhed, Handicap og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018 Politik for en værdig ældrepleje i 2018 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet. Uanset hvilken vej

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 30. maj 2018 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 30. maj 208 godkendt Syddjurs Kommunes værdighedspolitik 2016-2020. Værdighed er en forudsætning

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 5 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET... 7 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Skrives af formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (A), når politikken er endelig godkendt. Indledning Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2018-2021 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING...4 VÆRDIGRUNDLAG...5 VISION...6 INDSATSOMRÅDER...7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:... 2 Visioner og hvordan de opnås... 4 Livskvalitet... 4 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2019-2021 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 6 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Værdighed er vigtig for alle mennesker i alle aldre. Denne politiks formål er at sætte rammer for, hvordan Egedal Kommune kan støtte sine borgere i at opnå eller fastholde

Læs mere

Værdigheds-politik

Værdigheds-politik Værdigheds-politik 2018-2021 for ældreområdet Forord Herlev Kommune kan her præsentere Værdighedspolitik 2018-2021. Med værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle og styrke

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK HØRINGSUDKAST VÆRDIGHEDSPOLITIK // 3 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV I KØBENHAVN I 2016 skal kommunalbestyrelsen i hver kommune vedtage en værdighedspolitik, der som minimum skal

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018 VÆRDIGHEDSPOLITIK Vejle Kommune 2018 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen 2019-2022 Pårørende En værdig død Livskvalitet VÆRDIGHED Mad og ernæring Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Selvbestemmelse Sagsnr. 00.15.00-A00.74-18 September

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen.

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen. Dato 02.aug.2018 Dok.nr. 116912/18 Sagsnr. 18-4735 Ref. chzo Værdighedspolitik Kommunerne skal i hver byrådsperiode udarbejde en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Politikken vedtages i byrådet.

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen

Værdighedspolitik for ældreplejen JAN FEB MAR APR MAJ JUN Værdighedspolitik for ældreplejen Bestyrelsens forslag til overordnede værdier og prioriteringer v/bent Aa. Rasmussen eller Erik Stagsted Hvordan fik vi en lov om værdighed i ældreplejen?

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Hjørring Kommunes Værdighedspolitik 2019-2022 henvender sig til dig, der arbejder med ældrepleje i Hjørring Kommune, samt dig der er interesseret i, hvordan vi i Hjørring

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på, at du oplever at have

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget at stå

Læs mere

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv Værdighedspolitik 2016 Visionen i politik for seniorliv Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Et værdigt liv er altså et af de fem pejlemærker i Varde Kommunes politik for seniorliv. Ny

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE DATO FOR ÆNDRING Værdighedspolitik i Holbæk Kommune Med værdighedspolitikken udstikker vi en retning for, hvordan vi sammen skaber muligheder for, at alle oplever et

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2 0 2 2 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Værdighedspolitik Sammen om det gode liv

Værdighedspolitik Sammen om det gode liv Værdighedspolitik 2019-2022 Sammen om det gode liv Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse... 10 Kvalitet,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 FORORD Værdighedspolitikken skal tydeliggøre, hvad værdierne og den fælles retning er for plejen af ældre i Hjørring Kommune. Det gør den ved at beskrive de overordnede værdier

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2019

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2019 VÆRDIGHEDSPOLITIK Vejle Kommune 2019 2 Indhold Indledning...4 Etisk grundlag for værdighedspolitikken...6 Fokusområder Livskvalitet...10 Fokusområder Selvbestemmelse...12 Fokusområder Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sønderborg Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 16.932.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik 2019-2021 Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den tredje alder. Ældre borgere

Læs mere

2016 Værdighedspolitik

2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2016 Et værdigt liv Alle borgere i Glostrup kommune skal have mulighed for at leve et værdigt liv. Også når de bliver ældre og kommer i folkepensionsalderen. Den

Læs mere

Værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken Værdighedspolitikken //december 2018 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Værdig hverdag. Værdighedspolitik

Værdig hverdag. Værdighedspolitik Værdig hverdag Værdighedspolitik 2018-2021 Horsens Kommune "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018-2021" Vedtaget af: 1. udgave. Horsens Kommune 2018. 2. udgave. Horsens Kommune 2019. 2. udgave er tilføjet

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et godt og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde

Læs mere

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Værdighedspolitik FORORD I 2016 skrev vi den første værdighedspolitik i Haderslev Kommune. Siden da har værdighed været i fokus gennem livshistorie, rehabilitering og samarbejde med frivillige. Et værdigt

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Værdighedspolitik. Glostrup kommune Et værdigt liv

Værdighedspolitik. Glostrup kommune Et værdigt liv Værdighedspolitik Glostrup kommune 20186 Et værdigt liv Alle borgere Som borger i Glostrup kommune skal du have mulighed for at leve et værdigt liv. Også når de du bliver ældre og kommer i folkepensionsalderen.

Læs mere

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordentlighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordentlighed. VÆRDIGHEDSPOLITIK Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. oktober 2018 2018-004953-7 Høringsudkast til Værdighedspolitik 2018-2021 Forord Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte

Læs mere

Sammen om det gode liv. Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv. Sønderborg Kommunes socialpolitik Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 1 Indhold Sammen om det gode liv...3 Indledning...5 Værdier...7 Sammen er vores mål...7 Værdighed...9 Sociale fællesskaber... 11 Beskæftigelse...13

Læs mere

Værdighedspolitik. Odder Kommune 2018

Værdighedspolitik. Odder Kommune 2018 Værdighedspolitik Odder Kommune 2018 Forord Med denne reviderede udgave af Odder Kommunes Værdighedspolitik ønsker Byrådet endnu en gang at sætte fokus på, hvordan vores ældrepleje kan understøtte en værdig

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 Titel: Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg December 2018 Foto: Grafisk design:

Læs mere

Værdig Seniorpolitik. Høje-Taastrup Kommune

Værdig Seniorpolitik. Høje-Taastrup Kommune Værdig Seniorpolitik Høje-Taastrup Kommune 1 2 Indhold Indledning......................................4 Rammer for den værdige seniorpolitik: Målgruppe, vision og principper.. 6 Målgruppe 6 Vision 7 Principper

Læs mere

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 8. april 2016 Tlf. dir.: 44771846 E-mail: abe3@balk.dk Kontakt: Anne Ganner Bech Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune Ballerup Kommune

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 december 2018 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighedspolitik Social Omsorg

Værdighedspolitik Social Omsorg Værdighedspolitik Social Omsorg Indledning Dialogerne ved borgermøderne om værdighedspolitikken har ofte kredset om en forståelse af værdighed på to måder. Forstået sådan at værdighed kommer af en indre

Læs mere

Værdig Seniorpolitik. SUOC - Team Sundhed og Udvikling Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe /18 18/1314

Værdig Seniorpolitik. SUOC - Team Sundhed og Udvikling Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe /18 18/1314 Værdig Seniorpolitik SUOC - Team Sundhed og Udvikling 19-12-2018 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe 289053/18 18/1314 Indledning Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup kommune. En vigtig

Læs mere

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse.

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse. Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere