Generelle bemærkninger... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger... 3"

Transkript

1 ORGANISATIONSAFTALE FOR STAMPERSONEL AF LINJEN OG RESERVEN SAMT ELEVER I FOR- SVARSMINISTERIET MED TILHØRENDE MYNDIGHEDER. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 3 Kapitel 1. Organisationsaftalens område mv Dækningsområde Ansættelse a. Kontraktformer i Forsvaret b. Særligt om tjenestemandsansættelse i Forsvaret c. Kontraktformer i Beredskabsstyrelsen... 6 Kapitel 2. Løn m.v Nyt lønsystem i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Basisløn for elever i Forsvaret Basisløn for konstabelgruppen i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Basisløn for befalingsmandsgruppen i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Tillæg omfattet af nyt lønsystem i Forsvaret Tillæg omfattet af nyt lønsystem i Beredskabsstyrelsen Gammelt lønsystem i Forsvaret Tillæg omfattet af gammelt lønsystem i Forsvaret Bonusordning i Forsvaret Arbejdsmarkedspension i Forsvaret Pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg Kapitalpension i Forsvaret Pension til ansatte, der er varigt ansat før 1. januar 1999 i Beredskabsstyrelsen Arbejdsmarkedspension i Beredskabsstyrelsen Forsikring for ansatte med obligatorisk arbejdsmarkedspension eller kapitalpension i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Kapitel 3. Arbejdstid Arbejdstid i Forsvaret Arbejdstid i Beredskabsstyrelsen Deltid i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Kapitel 4. Fravær Civiluddannelse for ansatte i Forsvaret Kapitel 5. Opsigelse og afsked Opsigelsesvarsler i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Kapitel 6. Øvrige bestemmelser Forsættelse i Forsvaret Flyttegodtgørelse Uniform Tjenestebolig

2 29. Tjenesterejser i Forsvaret Skole og kursus i Forsvaret Udstationering i Grønland og på Færøerne for ansatte i Forsvaret Øvelsesvirksomhed og sejlads i Forsvaret Udstationering under erhvervsuddannelse i Forsvaret Tjenesterejser i Beredskabsstyrelsen Rådighedstjeneste (personel af reserven) i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Aflønning under rådighedstjeneste i Forsvaret Aflønning under rådighedstjeneste i Beredskabsstyrelsen Fælles bestemmelser om ferie for ansatte i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Kapitel 7. Elever Konstabelelever Kapitel 8. Forhandlingsregler mv Ikrafttræden og opsigelse Bilag 1 til organisationsaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel: Tillæg omfattet af nyt lønsystem i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, som er aftalt ved overenskomst Bilag 2 til organisationsaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel: Oversigt over tillæg omfattet af gammelt lønsystem i Forsvaret, som er aftalt ved overenskomst Bilag 3 til organisationsaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel: Oversigt over løn mv. for militære mekanikere i søværnet samt tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i forsvaret Bilag 4 til organisationsaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel: Civiluddannelse i Forsvaret

3 Generelle bemærkninger Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel har indgået nærværende organisationsaftale af 1. december Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten) af 17. oktober Der henvises til Personalestyrelsens cirkulære nr Organisationsaftalen udgør sammen med fællesoverenskomsten af 17. oktober 2011 det samlede overenskomstgrundlag for stampersonel på Centralforeningen for Stampersonels aftaleområde inden for Forsvarsministeriets område. Kapitel 1. Organisationsaftalens område mv. 1. Dækningsområde Organisationsaftalen er gældende for følgende ansatte ansat under Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder: 1. Konstabelelever, kvinder på værnepligtslignende vilkår, konstabler, overkonstabler, specialister, mekanikere i søværnet samt korporaler i søværnet og flyvevåbenet. 2. Sergentelever, sergenter, oversergenter, seniorsergenter og chefsergenter i hæren, søværnet og flyvevåbenet, overmekanikere II og I i søværnet samt seniormekanikere i søværnet. 3. Holdlederaspiranter, beredskabsassistenter, viceberedskabsmestre, beredskabsmestre og seniorberedskabsmestre i Beredskabsstyrelsen. Stk. 2. Aftaler, der supplerer eller fraviger denne organisationsaftale kan kun indgås mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. 2. Ansættelse Ansatte, der erklæres egnet og som i øvrigt opfylder de betingelser, som fastsættes af forsvarsministeren, kan ansættes i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, jf. herved 2 a 2 c om kontraktformerne. Stk. 2. Kvinder kan ansættes på værnepligtslignende vilkår i henhold til protokollat nr. 2 til organisationsaftale af 10. august 1998 mellem Forsvarsministeriet og Centralforeningen for Stampersonel om løn- og antagelsesvilkår mv. for kvinder og i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser, som fastsættes af forsvarsministeren, samt supplerende aftaler herom, jf. herved 2 a 2 c om kontraktformer. Stk. 3. Særligt om ansættelsesvilkår for konstabel- og sergentelever 1. Personel, der ansættes med henblik på gennemgang af en konstabeluddannelse eller erhvervsuddannelse, ansættes som konstabelelever. 3

4 2. Konstabel- og sergentelever, der ansættes uden forudgående værnepligt, godskrives for værnepligtstjeneste, når værnepligtsperioden er gennemført. 3. Konstabel- og sergentelever uden forudgående værnepligt deler i perioden, der svarer til værnepligtsforløbet vilkår med menige til pligtig tjeneste, herunder aflønning, sygepleje, mundering, fri logi og frirejseordning, der fastsættes af forsvarsministeren. 4. Efter gennemgang af værnepligtsforløbet deler ansatte vilkår med det elevhold, med hvilket funktions- og/eller specialuddannelsen gennemgås. Konstabelelever udnævnes til konstabler efter maksimalt 9 måneders tjeneste som konstabelelev. Stk. 4. Prøvetid Prøvetiden er som udgangspunkt 3 måneder, dog gælder følgende: 1. Ved fastsættelse af prøvetid udover 3 måneder aftales dette mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. 2. Prøvetiden kan tidligst fastsættes efter værnepligtsperioden. I særlige tilfælde kan der efter aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste/Beredskabsstyrelsen og den ansatte fastsættes en forlænget prøvetid. Centralforeningen for Stampersonel orienteres i pågældende tilfælde. Stk. 5. For nedenstående personelgrupper, ansat på tidsbestemt korttidskontrakt, gælder særlige aftaler om løn og ansættelsesvilkår: 1. Personel, der er ansat til gennemgang af grundlæggende sergentuddannelse (GSU). 2. Kvinder ansat på værnepligtslignende vilkår. 3. Aspiranter til officersuddannelsen i hæren. 4. Personel, der er ansat til gennemgang af søværnets og flyvevåbnets reaktionsstyrkeuddannelse. 2 a. Kontraktformer i Forsvaret Personel ansættes på kontrakt i henhold til nærværende aftale. Kontraktformerne er korttids-, langtids-, rådigheds-, og øvrig rådighedstjeneste med tillægskontrakt. Derudover kan personel ansættes på reaktionsstyrkeuddannelseskontrakt, til gennemførelse af grundlæggende sergentuddannelse i hæren og på officeraspirantuddannelse i hæren. Stk. 2. Ansættelse til tidsubestemt korttidstjeneste sker indtil det fyldte 35. år. Stk. 3. Ansættelse til tidsbestemt korttidstjeneste sker i forbindelse med ansættelse til INTOPS. Øvrig tidsbestemt ansættelse kan ske efter forhandling mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. 4

5 Stk. 4. Forlængelse af ansættelsesforholdet udover det 35. år sker i henhold til protokollat nr. 4 til forhandlingsresultat af 7. december 2005 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. Dog gælder det endvidere, at forlængelse af ansættelsesforholdet kun kan ske i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering. Stk. 5. Ansættelse til langtidstjeneste på overenskomstvilkår sker med pligtig afgangsalder jf. nedenstående: 1. For overenskomstansatte, født før 1. januar 1959, er den pligtige afgangsalder 60 år. 2. For overenskomstansatte, der er født 1. januar juni 1959, er den pligtige afgangsalder 60½ år. 3. For overenskomstansatte, der er født 1. juli december 1959, er den pligtige afgangsalder 61 år. 4. For overenskomstansatte, der er født 1. januar juni 1960, er den pligtige afgangsalder 61½ år. 5. For overenskomstansatte, der er født 1. juli december 1962, er den pligtige afgangsalder 62 år. 6. For overenskomstansatte, der er født 1. januar 1963 eller senere forhøjes den pligtige afgangsalder i takt med forhøjelsen af efterlønsalderen, jf. indekseringsbestemmelsen i 74, stk. 3 og 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 6. Ansættelse til rådighedstjeneste ved Forsvarets Reaktionsstyrker sker i henhold til de til enhver tid gældende aftaler om rådighedskontrakt ved forsvarets reaktionsstyrkeenheder. Stk. 7. Efter ansættelsesperiodens ophør ved de tilfælde, der er nævnt i stk. 2 4, kan personel tilbydes en basiskontrakt for personel af reserven (rådighedskontrakt). Tilsvarende kan ansatte ved ophør af langtidstjeneste før den pligtige afgangsalder, jf. stk. 5, tilbydes en rådighedskontrakt. Kontrakten indebærer ingen forpligtigelser til at forrette tjeneste, og der oppebæres ikke løn eller andre ydelser. Til basiskontrakten kan tegnes en tillægskontrakt om begrænset rådighedstjeneste. Kontrakten indebærer forpligtelse til at forrette tjeneste i et begrænset omfang. Stk. 8. Personel, der har aftjent værnepligt, kan ansættes med henblik på gennemførelse af søværnets og flyvevåbenets reaktionsstyrkeuddannelse i henhold til de til enhver tid gældende aftaler. Personellet ansættes som konstabelelever. Stk. 9. Personel, der har aftjent værnepligt, kan ansættes med henblik på gennemførelse af grundlæggende sergentuddannelse i hæren. Stk. 10. Muligheden for at aftale en højere pligtig afgangsalder end den i stk. 5 nævnte, følger den til enhver tid gældende aftale om kriterier for indgåelse af aftaler om individuel højere pligtig afgangsalder for tjenestemænd under Forsvarsministeriet. 5

6 2 b. Særligt om tjenestemandsansættelse i Forsvaret Langtidsansatte kan overgå til tjenestemandsansættelse efter 10 års langtidstjeneste i alt. Stk. 2. I den 10-årige periode skal tjenestefrihedsperioder på op til 2 år medregnes. Stk. 3. Ansættelsen er betinget af, at den ansatte de seneste 2 år forud for ansættelsen til tjenestemand, har forrettet tjeneste, og at tjenesten har været forrettet tilfredsstillende. Stk. 4. Ansættelse til langtidstjeneste på tjenestemandsvilkår sker med pligtig afgangsalder jf. nedenstående: 1. For tjenestemænd, født før 1. januar 1959, er den pligtige afgangsalder 60 år. 2. For tjenestemænd, der er født 1. januar juni 1959, er den pligtige afgangsalder 60½ år. 3. For tjenestemænd, der er født 1. juli december 1959, er den pligtige afgangsalder 61 år. 4. For tjenestemænd, der er født 1. januar juni 1960, er den pligtige afgangsalder 61½ år. 5. For tjenestemænd, der er født 1. juli december 1962, er den pligtige afgangsalder 62 år. 6. For tjenestemænd, der er født 1. januar 1963 eller senere forhøjes den pligtige afgangsalder i takt med forhøjelsen af efterlønsalderen, jf. indekseringsbestemmelsen i 74, stk. 3 og 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 5. Muligheden for at aftale en højere pligtig afgangsalder end den i stk. 4, følger den til enhver tid gældende aftale om kriterier for indgåelse af aftaler om individuel højere pligtig afgangsalder for tjenestemænd under Forsvarsministeriet. 2 c. Kontraktformer i Beredskabsstyrelsen Kontraktformerne er tidsbegrænset ansættelse, varig ansættelse samt begrænset og almindelig rådighedspligt. Stk. 2. Ansættelse til tidsbegrænset ansættelse forudsætter, at værnepligtsuddannelsen er gennemført. Efter en konkret vurdering kan der dog ansættes personel til tidsbegrænset ansættelse, hvis den ansatte har en beredskabsfaglig eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. Stk. 3. Ansættelse til varig ansættelse forudsætter, at værnepligtsuddannelsen er gennemført. Efter en konkret vurdering kan der dog ansættes personel til varig ansættelse, hvis den ansatte har en beredskabsfaglig eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. 6

7 Stk. 4. Ansættelse til varig tjeneste på overenskomstvilkår sker med pligtig afgangsalder jf. nedenstående: 1. For overenskomstansatte, født før 1. januar 1959, er den pligtige afgangsalder 60 år. 2. For overenskomstansatte, der er født 1. januar juni 1959, er den pligtige afgangsalder 60½ år. 3. For overenskomstansatte, der er født 1. juli december 1959, er den pligtige afgangsalder 61 år. 4. For overenskomstansatte, der er født 1. januar juni 1960, er den pligtige afgangsalder 61½ år. 5. For overenskomstansatte, der er født 1. juli december 1962, er den pligtige afgangsalder 62 år. 6. For overenskomstansatte, der er født 1. januar 1963 eller senere forhøjes den pligtige afgangsalder i takt med forhøjelsen af efterlønsalderen, jf. indekseringsbestemmelsen i 74, stk. 3 og 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 5. Kontrakt om rådighedspligt kan indgås i forlængelse af anden ansættelse under følgende betingelser: 1. Den ansatte må ikke være omfattet af mobiliseringspligt andetsteds. 2. Den ansatte skal som udgangspunkt have bopæl i Danmark, men der kan dog dispenseres for ophold i udlandet af indtil 1 års varighed. 3. Den ansatte må ikke bestride fast stilling i Beredskabsstyrelsen. Stk. 6. Kontrakt om rådighedspligt kan bibeholdes under midlertidige ophold i udlandet, på Færøerne eller i Grønland af indtil sammenlagt 12 måneders varighed inden for kontraktperioden, når den antagne skriftligt erklærer sig indforstået med, at indkaldelse til rådighedstjeneste kan finde sted med mindst 1 måneds varsel. Hvis den pågældende ikke er indforstået med dette, bringes kontrakten til ophør fra udrejsedatoen. Stk. 7. Bibeholdelse af rådighedskontrakt ved ophold i udlandet, på Færøerne eller i Grønland af mere end 12 måneders varighed samt i tilfælde af, at den pågældende tager fast bopæl i udlandet, aftales rådighedspligten mellem Beredskabsstyrelsen og den ansatte. 7

8 Kapitel 2. Løn m.v. 3. Nyt lønsystem i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer. For Forsvaret gælder som supplement hertil aftale om nyt lønsystem af 3. juni 2002 med senere ændringer mellem Forsvarsministeriet og Centralforeningen for Stampersonel samt aftale af 28. september 2007 om ny tillægsdannelse med senere ændringer mellem Forsvarets Personeltjeneste m.fl. og Centralforeningen for Stampersonel. Stk. 2. For Forsvaret er der som udgangspunkt frivillig overgang til Ny Løn. I følgende tilfælde er der dog automatisk overførelse til nyt lønsystem: 1. Personel, der nyansættes. 2. I forbindelse med udnævnelse til højere grad, som medfører basisløngruppeskift. 3. Ved korttidsansattes overgang til langtidstjeneste. Stk. 3. Lønsystemet består af en basisløn, jf. 4-6, der kan suppleres med en tillægsdel. For Forsvaret omfatter tillægsdelen centralt aftalte tillæg og kvalifikationstillæg, engangsvederlag samt resultatløn. For Beredskabsstyrelsen omfatter tillægsdelen desuden lokalt aftalte funktionstillæg. Stk. 4. For Beredskabsstyrelsen bortfalder individuelle tillæg ved udnævnelse til højere grad og skal i den forbindelse genforhandles. Ved ændring af tjenestested uden udnævnelse bortfalder lokalt aftalte funktionstillæg til genforhandling ved det nye tjenestested. Stk. 5. For ansatte på Ny Løn ydes der pension af tillæg, medmindre andet er aftalt. Stk. 6. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn og tillæg. Stk. 7. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997). 8

9 4. Basisløn for elever i Forsvaret BASISLØNGRUPPE 0, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Personel ansat med henblik på gennemførelse af en erhvervsuddannelse: Konstabelelever ansat med henblik på gennemførelse af reaktionsstyrkeuddannelse i flyvevåbnet og søværnet: Konstabelelever efter 4 måneders gennemført værnepligtsforløb: Sergentelever ansat med henblik på gennemførelse af grundlæggende sergentuddannelse i hæren: kr kr kr kr. 5. Basisløn for konstabelgruppen i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen BASISLØNGRUPPE 1, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Konstabler under 35 år, mekanikere i søværnet og holdlederaspiranter: Konstabler over 35 år: Korporaler under 35 år: Korporaler over 35 år: kr kr kr kr. 6. Basisløn for befalingsmandsgruppen i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen BASISLØNGRUPPE 2, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Sergenter: Beredskabsassistenter: kr kr. 9

10 BASISLØNGRUPPE 3, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Oversergenter: Viceberedskabsmestre: Overmekanikere II i søværnet: kr kr kr. BASISLØNGRUPPE 4, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Beredskabsmestre: Seniorsergenter: Overmekanikere I og seniormekanikere i søværnet: kr kr kr. Note: Beredskabsmestre, der pr. 1. oktober 2008 var ansat i graden, oppebærer et personligt tillæg på kr. årligt (niveau 1. oktober 1997). BASISLØNGRUPPE 5, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Chefsergenter: Seniorberedskabsmestre: Tillæg omfattet af nyt lønsystem i Forsvaret Overenskomstaftalte tillæg fremgår af bilag 1. Øvrige centralt aftalte tillæg oppebæres i henhold til de til enhver tid gældende aftaler. 8. Tillæg omfattet af nyt lønsystem i Beredskabsstyrelsen Overenskomstaftalte tillæg fremgår af bilag 1. Øvrige centralt aftalte tillæg oppebæres i henhold til de til enhver tid gældende aftaler. 9. Gammelt lønsystem i Forsvaret Reglerne om gammelt lønsystem gælder kun for ansatte, som er ansat før den 1. april 2003, og som fortsat aflønnes i henhold til gammelt lønsystem. Aflønningen sker i henhold til nedennævnte skalatrin: 10

11 Stk. 2. Skalatrin: GRUPPER SKALATRIN Manuel (ufaglærte) ) ) Manuel (faglært) ) Sergenter Oversergenter Seniorsergenter Chefsergenter ) Etårigt skalatrin. 2) Til manuelt ufaglærte på skalatrin 20 samt til manuelt faglærte på skalatrin 22 ydes et særligt pensionsgivende tillæg på årligt kr. (Niveau 1. oktober 1997). Oprykning til aflønning efter et højere skalatrin finder normalt sted, når den pågældende i 2 år har været aflønnet efter samme skalatrin. Stk. 3. Indplacering m.v. 1. I tilfælde, hvor den ansatte ikke længere anvendes i overensstemmelse med sin uddannelse, omplaceres vedkommende til aflønning med den anciennitet, der ville være opnået, såfremt der ikke havde været ydet løn på grundlag af nævnte uddannelse. Såfremt den ansatte på et senere tidspunkt atter beskæftiges i overensstemmelse med den håndværksmæssige uddannelse, omplaceres vedkommende til aflønning efter det løntrin, han/hun tidligere var indplaceret på i faglært lønramme. 2. Under tjeneste, hvor den faglærte ansatte midlertidigt ikke anvendes i overensstemmelse med deres uddannelse, vil den højere løn dog kunne bibeholdes i 3 måneder. 3. Under gennemgang af sergentuddannelse vil den højere løn, herunder faste løntillæg, som oppebæres i medfør af en faglært uddannelse, dog kunne bibeholdes under hele uddannelsen. Bemærkninger til 9: 4 om lønanciennitet i fællesoverenskomsten af 17. oktober 2011 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten) gælder ikke i Forsvaret. 10. Tillæg omfattet af gammelt lønsystem i Forsvaret Tillæg aftalt ved tidligere overenskomst fremgår af bilag 2. Stk. 2. Øvrige centralt aftalte tillæg oppebæres i henhold til de til enhver tid gældende aftaler. 11

12 11. Bonusordning i Forsvaret Nyansættelse på bonusvilkår ophører 30. juni Stk.2. For ansatte der allerede er ansat på bonusvilkår gælder nedenstående (pkt. 1-6): 1. En ansat, der er ansat på korttidskontrakt, er omfattet af bonusordning frem til det fyldte 26. år, eller til det tidspunkt, hvor den ansatte ansættes til langtidstjeneste. Det særlige bonusbeløb, jf. pkt. 6 neden for, oppebæres af ansatte, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste. 2. Når en ansat har forrettet tjeneste i Forsvaret i sammenlagt 18 måneder, optjener den ansatte bonus, der udgør 10 pct. af basislønnen. De 18 måneder regnes fra første tjenestedag i Forsvaret. 3. Bonus frigives ved hjemsendelse fra Forsvaret eller ved overgang til arbejdsmarkedspensionsordning. 4. Forsvarets Personeltjeneste overfører ved hver kalendermåneds udgang den optjente bonus til Centralforeningen for Stampersonels Bonusfond. 5. Der kan ikke optjenes bonus samtidig med, at den ansatte er omfattet af arbejdsmarkedspensionsordningen. 6. Det særlige bonusbeløb Efter 54 måneders uafbrudt tjeneste udbetales en særlig bonus på kr. til ansatte, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste. Det særlige bonusbeløb kan kun udbetales én gang og udbetales som engangsvederlag. Værnepligtstiden medregnes i perioden. Stk. 3. Ved overgang til arbejdsmarkedspensionsvilkår for allerede ansatte på bonusvilkår gælder følgende: 1. Pr. 31. marts 2013 overføres alle ansatte på bonusvilkår til arbejdsmarkedspensionsvilkår. 2. Ansatte på bonusvilkår kan i perioden 1. juli marts 2013, med 3 måneders varsel, vælge at overgå til arbejdsmarkedspension. 3. Retten til den særlige 54 måneders bonus (jf. stk. 2, pkt. 6) bevares i h. t. gældende aftale. Således udbetales der, efter 54 måneders uafbrudt tjeneste, en særlig bonus på kr. til ansatte, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste. Det særlige bonusbeløb kan kun udbetales én gang og udbetales som engangsvederlag. Værnepligtstiden medregnes i perioden. 12

13 12. Arbejdsmarkedspension i Forsvaret Pr. 1. juli 2011 ansættes personel til korttidstjeneste (tidsbestemt såvel som tidsubestemt) på arbejdsmarkedspensionsvilkår. Stk. 2 Ansættelse til langtidstjeneste sker på arbejdsmarkedspensionsvilkår (bemærk dog 2b vedr. tjenestemænd). Stk. 3 Arbejdsmarkedspensions ordning (karens) Når en ansat har forrettet tjeneste i Forsvaret i sammenlagt 18 måneder (enten i form af korttidstjeneste eller langtidstjeneste), regnet fra første tjenestedag (værnepligt medregnes) optjener den ansatte arbejdsmarkedspension (bemærk dog 13, stk. 2). Stk. 4. Korttidstjeneste Arbejdsmarkedspension udgør 10 pct. af basislønnen. Fra den ansattes fyldte 26. år udgør arbejdsmarkedspensionen 15 pct. af basislønnen. Stk. 5. Langtidstjeneste Arbejdsmarkedspensionen udgør 15 pct. af basislønnen. Stk. 6. Ansatte, som allerede er ansat på arbejdsmarkedspensionsvilkår, fortsætter på uændrede vilkår. Stk. 7. Forsvarets Personeltjeneste indbetaler pensionsbidraget til Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Stk. 8. Pensionsbidrag og tilvækst, der er indbetalt efter den 1. april 1995 kan ikke frigives forud for pensioneringstidspunktet. Stk. 9. Ansatte ansat før 1. juli 2011 på arbejdsmarkedspensionsvilkår oppebærer et særligt arbejdsmarkedspensionstillæg på kr. årligt (niveau 1. oktober 1997). Dette tillæg bevares så længe den ansatte er ansat på overenskomstvilkår, men bortfalder ved overgang til tjenestemandsansættelse. Stk. 10. Bagatelgrænse. Udbetaling af opsparet pension på konti i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond kan ske fra hvilende konti (dvs. hvor der ikke er sket indbetaling i minimum 12 måneder), såfremt kontoens samlede indestående ikke overstiger kr. (niveau oktober 1997). Stk. 11. Særlige bestemmelser For ansatte ansat efter særlig aftale fx 20 måneders sergentuddannelse og officersaspirantuddannelse i HRN gælder: 1. Den ansatte oppebærer arbejdsmarkedspension på 10 pct. af basislønnen efter 18 måneders tjeneste, regnet fra første tjenestedag (værnepligt medregnes). 2. Den ansatte oppebærer arbejdsmarkedspension på 10 pct. af basislønnen uagtet den ansatte fylder / er fyldt 26 år. 13

14 3. Den ansatte oppebærer ikke pension af pensionsgivende tillæg. 4. Den ansatte oppebærer ikke det i stk. 9 nævnte særlige arbejdsmarkedspensionstillæg. Bemærkninger til 12: 7, stk. 1 og 2, om pension i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten), af 17. oktober 2011 gælder ikke i Forsvaret. Dog gælder 7, stk. 3-6 i Forsvaret. 13. Pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg Pensionsbidraget udgør 15 pct. af de pensionsgivende tillæg. Stk. 2. Bestemmelsen i 12, stk. 3 (karens) gælder ikke for pensionsgivende tillæg. Stk. 3. Forsvarets Personeltjeneste indbetaler pensionsbidraget til Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. 14. Kapitalpension i Forsvaret For ansatte til langtidstjeneste med kontrakt indgået forud for 1.april 1990, der ikke er overgået til tjenestemands- eller tjenestemandslignende ansættelse beregnes bidrag til en godkendt forsikringsmæssig pensionsordning eller opsparing i pensionsøjemed med supplerende forsikringsdækning af skalalønnen. Stk. 2. Opsparingen foretages under henvisning til den til enhver tid gældende lov om pensionsbeskatning mv. Stk. 3. I beregningen af det i stk. 1 nævnte bidrag indgår ikke evt. personlige, særlige eller øvrige tillæg. Stk. 4. Der indbetales 15 pct. i pension af den til en hver tid beregnede pensionsgivende løn. Stk. 5. Der kan træffes aftale om indbetaling af et frivilligt egetbidrag til indbetaling på en kapital-/arbejdsmarkedspension i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Når det fastsatte maksimum for indskud på kapitalpension er nået, jf. herved pensionsbeskatningsloven, indbetales såvel statens bidrag og eventuelt egetbidrag til Arbejdsmarkedspensionsordningen i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Stk. 6. Den ansatte kan efter eget ønske vælge at ændre pensionsopsparingen, således at der i stedet for indbetaling på kapitalpension, indbetales på en arbejdsmarkedspension i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Den ansatte skal skriftligt meddele Forsvarets Personeltjeneste, at fremtidige indbetalinger skal foretages på Arbejdsmarkedspensionskontoen. Valget er endeligt. 14

15 Stk. 7. Pensionsbidragene indbetales efter fradrag af forsikringspræmie månedsvis til Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Stk. 8. Frigivelse af de opsparede midler, uden at betingelserne i pensionsoverenskomsten/aftale er opfyldt, kan finde sted i særdeles velfærdstruende situationer og efter individuel vurdering. Frigivelse foretages af Forsvarets Personeltjeneste. Indbetalt pensionsbidrag og tilvækst efter 1. april 1995 kan ikke frigives forud for pensioneringstidspunktet. Stk. 9. Bagatelgrænse. Udbetaling af opsparet pension på konti i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond kan ske fra hvilende konti (dvs. hvor der ikke er sket indbetaling i minimum 12 måneder), såfremt kontoens samlede indestående ikke overstiger kr. (niveau oktober 1997). 15. Pension til ansatte, der er varigt ansat før 1. januar 1999 i Beredskabsstyrelsen For ansatte, som er varigt ansat før 1. januar 1999, ydes der pr. 1. januar 1999 bidrag til en godkendt forsikringsmæssig pensionsordning eller opsparing i pensionsøjemed med supplerende forsikringsdækning i henhold til reglerne i pensionsbeskatningsloven. Stk. 2. Beredskabsstyrelsens bidrag udgør 11,6 pct. af den pensionsgivende løn. I den pensionsgivende løn indgår skalatrinslønnen / basislønnen, centralt aftalte funktionsbestemte tillæg og kvalifikationstillæg. Hertil kommer eventuelle lokalt aftalte tillæg. Stk. 3. I den ansattes løn indeholdes et beløb svarende til 3,4 pct.. Der kan træffes aftale om indeholdelse af et højere pensionsbidrag. Stk. 4. Der indbetales pensionsbidrag af redningsberedskabstillægget. Beredskabsstyrelsens bidrag udgør 15,00 pct. Stk. 5. Pensionsbidrag indbetales efter fradrag af forsikringspræmie månedsvis til Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Stk. 6. Den ansatte kan efter eget ønske vælge at ændre pensionsopsparingen, således at der i stedet for indbetaling på kapitalpension, indbetales på en arbejdsmarkedspension i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Den ansatte skal skriftligt meddele Forsvarets Personeltjeneste, at fremtidige indbetalinger skal foretages på Arbejdsmarkedspensionskontoen. Valget et endeligt. Bemærkninger til 15: 7, stk. 1 og 2, om pension i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten), af 17. oktober gælder ikke i Beredskabsstyrelsen. Dog gælder 7, stk. 3-6 i Beredskabsstyrelsen. 15

16 16. Arbejdsmarkedspension i Beredskabsstyrelsen For ansatte, der er ansat efter den 1. januar 1999 og dermed ikke omfattet af reglerne i 15, er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning med tilhørende supplerende forsikringsdækning. Stk. 2. Beredskabsstyrelsens bidrag udgør 11,6 pct. af den pensionsgivende løn. I den pensionsgivende løn indgår skalatrinslønnen / basislønnen, centralt aftalte funktionsbestemte tillæg og kvalifikationstillæg. Hertil kommer eventuelle lokalt aftalte tillæg. Stk. 3. I den ansattes løn indeholdes et beløb svarende til 3,4 pct. Der kan træffes aftale om indeholdelse af et højere pensionsbidrag. Stk. 4. Der indbetales pensionsbidrag af redningsberedskabstillægget. Beredskabsstyrelsens bidrag udgør 15,00 pct. Stk.5. Indbetaling af pensionsbidragene sker til Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Bemærkninger til 16: 7, stk. 1 og 2, om pension i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten) af 17. oktober 2011, gælder ikke i Beredskabsstyrelsen. Dog gælder 7, stk. 3-6 i Beredskabsstyrelsen. 17. Forsikring for ansatte med obligatorisk arbejdsmarkedspension eller kapitalpension i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Den ansatte, der er ansat i hhv. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, og som har en obligatorisk arbejdsmarkedspension eller kapitalpension, er omfattet af reglerne om forsikringsordning for CS-Fonde. Forsikringen skal være tegnet ved CS Fonde foranstaltning. Stk. 2. Den obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning i Forsvaret forudsætter, at den ansatte har forrettet tjeneste i sammenlagt 18 måneder, jf. 12, stk. 3. Den ansatte kan tidligst være omfattet af forsikringsordningen, jf. stk. 1, når denne forudsætning for at modtage arbejdsmarkedspension i Forsvaret er opfyldt. Forsikringen skal seneste være tegnet, når denne karensbestemmelse er opfyldt. Stk. 3. Ved ansættelse i Beredskabsstyrelsen skal forsikringen senest være tegnet ved ansættelsestidspunktet. Stk. 4. Forsikringspræmien og dækningen indeksreguleres hvert år. Der indbetales til en forsikringsordning, der er tegnet i samarbejde med Forenede Gruppeliv. Stk. 5. I tilfælde af den ansattes død før den mellem Centralforeningen for Stampersonel og Forenede Gruppeliv aftalte dækningsgrænse (alder) udbetales kr., samt en årlig børnerente på kr., medens der ved den ansattes erhvervsudygtighed udbetales en årlig invaliderente på kr. Ved ægtefælles/samlevers (efter to års reglen) død før den mellem Centralforeningen for Stampersonel og Forenede 16

17 Gruppeliv aftalte dækningsgrænse (alder) udbetales kr. Alle satser er pr. 1. januar Forsikring for ansatte i Forsvaret på bonusordning For ansatte ansat på bonusordning indtil 31. marts 2013 gælder: 1. I tilfælde, hvor ansatte på bonusordning, omkommer i tjenesten eller afgår ved døden som følge af tilskadekomst i tjenesten, ydes der den afdødes ægtefælle et særligt engangsbeløb på kr. 2. Et tilsvarende beløb ydes til hvert af den afdødes efterladte børn, der ikke er fyldt 18 år, dog således at det samlede udbetalte beløb ikke kan overstige kr. Som børn henregnes såvel adoptivbørn som stedbørn, der er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem. 3. Såfremt der foruden ægtefælle efterlades fællesbørn, jf. stk. 2, eller børn af den efterladte ægtefælle, udbetales beløbet til den efterladte ægtefælle. I andre tilfælde indsættes det i en godkendt forvaltningsafdeling eller i henhold til de af Justitsministeriets fastsatte bestemmelser herom. 4. I tilfælde, hvor ansatte afskediges som følge af en ved tilskadekomst i tjenesten medført invaliditet, ydes der den ansatte et særligt beløb, der ved 100 pct. invaliditet udgør kr. Ved lavere invaliditetsgrad nedsættes beløbet tilsvarende. 17

18 Kapitel 3. Arbejdstid. 19. Arbejdstid i Forsvaret De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og i supplement hertil de til enhver tid gældende aftaler mellem Forsvarsministeriet, Forsvarets Personeltjeneste m.fl. og hovedorganisationerne og/eller Centralforeningen for Stampersonel samt eventuelle lokalaftaler. Videre gælder der som supplement til arbejdstidsaftalen for tjenestemænd i staten følgende: Stk. 2. Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten gælder ikke for konstabelelever, der under gennemførelse af uddannelsen til konstabel aftjener værnepligt. I perioden, der svarer til gennemførelse af værnepligten, er konstabeleleverne omfattet af de til enhver tid gældende vilkår, der fastsættes af forsvarsministeren. Stk. 3. Vagt- eller beredskabstjeneste af 24 timers varighed på tjenestestedet kan alene finde sted i forbindelse med egentlig militærtjeneste. For vagt- eller beredskabstjeneste af 24 timers varighed på tjenestestedet (inkl. daglig tjeneste), ydes 1 erstatningsfridag. For deltagelse i øvelser af mindst 24 timers varighed ydes 1 erstatningsfridag pr. påbegyndt kalenderdøgn. Erstatningsfrihed anses for afviklet, når der gives den ansatte en sammenhængende frihed i 24 timer, jf. aftale nr. 85, af 1. december Stk. 4. Kan erstatningsfrihed ikke afvikles i den aftalte planlægningsperiode, skal der ydes vagt- eller øvelsestillæg umiddelbart efter planlægningsperiodens udløb. Stk. 5. I arbejdstidsplanlægningen for besætningsmedlemmer om bord på søværnets skibe indgår sejlads, ophold i havn eller til ankers uden for basehavnen, når der ydes sø-ydelser med enhedens til enhver tid gældende normale daglige arbejdstid. Stk. 6. Der ydes godtgørelse for tjeneste i weekender og på helligdage samt natpenge i henhold til den til enhver tid gældende aftale om regulering af natpenge mv. for militært ansatte. Stk. 7. I forbindelse med international tjeneste ydes der frihed (2/7-dage) i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. For hvert sejldøgn på lørdage, søndage og helligdage optjenes én fridag for tjeneste til søs. Stk. 8. For særlig beredskabstjeneste gælder protokollat nr. 3 af 7. december 2005 med senere ændringer til forhandlingsresultat for overenskomst 2005 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. Stk. 9. Aftale af 1. juli 2007 med senere ændringer om supplement til arbejdstidsregler for tjenestemænd i staten mv. mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. 18

19 Stk. 10. Aftale af 1. juli 2007 om militærtillæggets dækningsgrad med senere ændringer mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. 20. Konvertering af ikke-afviklet merarbejde til omsorgsdage i Forsvaret Merarbejde, som ikke er afspadseret ved udgangen af kvartalet efter planlægningsperiodens udløb eller efter aftale med den ansatte er udskudt i op til 1 år efter planlægningsperiodens udløb, kan efter den ansattes ønske konverteres til omsorgsdage, søges overført til fridøgnsbank eller godtgøres økonomisk. Stk. 2. Tilsvarende kan frihed, der er optjent som kompensation for tjeneste i tidsrummet fra kl. 17:00 til kl. 06:00 (kl. 15:00 kl. 07:00), erstatningsfrihed for optjent vagt-/øvelsestillæg, samt fridage for tjeneste til søs, som ikke er blevet afholdt inden planlægningsperiodens udløb, efter den ansattes ønske, konverteres til omsorgsdage eller søges overført til fridøgnsbank. Bemærkninger til 20: Henholdsvis 10 om konvertering af over-/merarbejde til omsorgsdage og 11 om arbejdstidsbestemte tillæg mv. i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten), af 17. oktober 2011 gælder ikke i Forsvaret. 21. Arbejdstid i Beredskabsstyrelsen De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og i supplement hertil: 1. Planlægningen af den arbejdstid, der er til rådighed, skal udføres fremadrettet for en periode af mindst 13 ugers - og op til maksimalt 52 ugers varighed. Planlægningsperiodens længde aftales lokalt. 2. Uniformeret fast ansatte har ingen højeste arbejdstid. Dette indebærer, at de ansatte ikke kan oppebære overarbejdsbetaling eller frihed for overarbejde. Der skal for de ansatte planlægges med en gennemsnitlig arbejdstid i planlægningsperioden på 37 timer pr. uge. 3. Vagttjeneste fastlægges i en turnusordning for 1 døgn ad gangen, således at vagten og evt. daglig tjeneste tilsammen får en varighed af mindst 24 timer. For vagtdøgnet registreres 7,4 timers tjeneste og desuden honoreres døgntjenesten med 1 erstatningsfrihed. Arbejdstid i forlængelse af vagtdøgnet registreres som almindelig tjeneste. 4. Planlagte øvelser af under 24 timers varighed tæller arbejdstidsmæssigt time for time. Planlagte øvelser, på 24 timer og derover, udføres som døgntjeneste. I arbejdstidsplanlægningen indgår såvel døgntjenesten som erstatningsfriheden herfor, med den til enhver tid ved den enkelte enhed aftalte normale arbejdstid. Til faste befalingsmænd ydes der i anledning af deltagelse af mindst 24 timers varighed i øvelser 1 erstatningsfrihed pr. påbegyndt kalenderdøgn. 19

20 5. Erstatningsfrihed for døgntjeneste jf. pkt. 3 og 4 godtgøres normalt med et vagtog øvelsestillæg, men kan i stedet afspadseres efter aftale mellem den ansatte og tjenestestedet. 6. For tjeneste på normalt arbejdsfri dage i forbindelse med døgntjeneste (vagt eller øvelse) ydes i supplement til vagt- og øvelsestillægget 7,4 timers erstatningsfrihed. Anden form for tjeneste på normalt arbejdsfri dage registreres som arbejdstid svarende til varigheden af den præsterede tjeneste. 22. Deltid i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Der kan mellem institutionen og en allerede ansat træffes aftale om overgang til deltidsansættelse. Stk. 2. Før der sker nyansættelse på deltid, skal det undersøges, om de pågældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af allerede ansatte på deltid, der har de krævede kvalifikationer, og som ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten orienteres om indgåede aftaler om deltidsansættelse. Stk. 4. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 15 timer. Stk. 5. Merarbejde i forbindelse med deltidsansættelse bør kun undtagelsesvis finde sted. Merarbejde kan først godtgøres kontant med tillæg af 50 pct., når arbejdstiden overstiger månedsnormen for en fuldtidsansat. Stk. 6. Under udsendelse ændres arbejdstiden uden yderligere varsel til 37 timer. 20

Bilag: Organisationsaftale for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende

Bilag: Organisationsaftale for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Journalnummer: 562-29 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulæreskrivelse om organisationsaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

PKAT 276 omfatter overenskomstansatte på Arbejdsmarkedspension, ansat før 1. april 2015.

PKAT 276 omfatter overenskomstansatte på Arbejdsmarkedspension, ansat før 1. april 2015. FPSBST 562-29 BESTEMMELSE VEDRØRENDE ORGANISATIONSAFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE OG CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL AF 30. APRIL 2015 FOR STAMPERSONEL AF LINJEN OG RESERVEN SAMT

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste

Løn- og ansættelsesvilkår for Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste 1999 3.3.22 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2017

LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2017 LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2017 opdateret 30. marts 2017 INDHOLD: Basislønninger 2 Pension 2 Faste tillæg 3 Øvrige tillæg 4 Særlige tillæg 6 INTOPS 9 Jubilæumsgratiale 11 BASISLØNNINGER Bonus (10 pct)

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

INSTITUTIONSSPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR FAGLIGT FÆLLES FORBUNDS FORHANDLINGSOMRÅDE UNDER FORSVARSMINISTERIET. MELLEM

INSTITUTIONSSPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR FAGLIGT FÆLLES FORBUNDS FORHANDLINGSOMRÅDE UNDER FORSVARSMINISTERIET. MELLEM INSTITUTIONSSPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR FAGLIGT FÆLLES FORBUNDS FORHANDLINGSOMRÅDE UNDER FORSVARSMINISTERIET. MELLEM FORSVARETS PERSONELTJENESTE OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) Ikrafttrædelse 1. februar

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Radiotelegrafister i staten

Radiotelegrafister i staten Cirkulære om organisationsaftale for Radiotelegrafister i staten 2002 Cirkulære af 1. juli 2004 Perst. nr. 043-04 PKAT nr. 253 J.nr. 01-333/68-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 12 Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Kendsgerninger 3 Forudsætninger

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Organisationsaftale 1. Overenskomstens dækningsområde...

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2008 Cirkulære af 6. oktober 2008 Perst. nr. 063-08 PKAT nr. 252 J.nr. 07-333/02-6 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund)

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) Cirkulære om organisationsaftale for Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) 2005 Cirkulære af 21. juni 2007 Perst. nr. 059-07 PKAT nr. 042 J.nr. 07-333/15-1 Dataark PKAT med

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET CIVILUDDANNELSE I FORSVARET 1. Optjening af civiluddannelse Personel, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste (K35) og som har forrettet mere end 33 måneders tjeneste, optjener retten til at anvende

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 003-12 PKAT nr. 0174 J.nr. 10-333/21-44 Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2011 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 Om: Opsparing af frihed for ansatte inden for TAT s forhandlingsområde I forbindelse med aftaleforhandlingerne i 1999 blev der i december 2000 indgået en rammeaftale

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier 1999 3.3.42 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole

Cirkulære om organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole CIS nr 9306 af 31/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., jf. 2015-9206 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009 Page 1 of 6 Kapitel 1 Indledning Oversigt (indholdsfortegnelse) CIR nr 9910 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-11-2009 Kirkeministeriet Vis mere... Kapitel 2 Cirkulærets anvendelsesområde

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Erhvervsvejledere i statens tjeneste

Erhvervsvejledere i statens tjeneste Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere i statens tjeneste 2005 Cirkulære af 14. november Perst. nr. 054-05 PKAT nr. 134 J.nr. 04-333/61-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere