Generelle bemærkninger... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger... 3"

Transkript

1 ORGANISATIONSAFTALE FOR STAMPERSONEL AF LINJEN OG RESERVEN SAMT ELEVER I FOR- SVARSMINISTERIET MED TILHØRENDE MYNDIGHEDER. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 3 Kapitel 1. Organisationsaftalens område mv Dækningsområde Ansættelse a. Kontraktformer i Forsvaret b. Særligt om tjenestemandsansættelse i Forsvaret c. Kontraktformer i Beredskabsstyrelsen... 6 Kapitel 2. Løn m.v Nyt lønsystem i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Basisløn for elever i Forsvaret Basisløn for konstabelgruppen i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Basisløn for befalingsmandsgruppen i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Tillæg omfattet af nyt lønsystem i Forsvaret Tillæg omfattet af nyt lønsystem i Beredskabsstyrelsen Gammelt lønsystem i Forsvaret Tillæg omfattet af gammelt lønsystem i Forsvaret Bonusordning i Forsvaret Arbejdsmarkedspension i Forsvaret Pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg Kapitalpension i Forsvaret Pension til ansatte, der er varigt ansat før 1. januar 1999 i Beredskabsstyrelsen Arbejdsmarkedspension i Beredskabsstyrelsen Forsikring for ansatte med obligatorisk arbejdsmarkedspension eller kapitalpension i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Kapitel 3. Arbejdstid Arbejdstid i Forsvaret Arbejdstid i Beredskabsstyrelsen Deltid i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Kapitel 4. Fravær Civiluddannelse for ansatte i Forsvaret Kapitel 5. Opsigelse og afsked Opsigelsesvarsler i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Kapitel 6. Øvrige bestemmelser Forsættelse i Forsvaret Flyttegodtgørelse Uniform Tjenestebolig

2 29. Tjenesterejser i Forsvaret Skole og kursus i Forsvaret Udstationering i Grønland og på Færøerne for ansatte i Forsvaret Øvelsesvirksomhed og sejlads i Forsvaret Udstationering under erhvervsuddannelse i Forsvaret Tjenesterejser i Beredskabsstyrelsen Rådighedstjeneste (personel af reserven) i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Aflønning under rådighedstjeneste i Forsvaret Aflønning under rådighedstjeneste i Beredskabsstyrelsen Fælles bestemmelser om ferie for ansatte i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Kapitel 7. Elever Konstabelelever Kapitel 8. Forhandlingsregler mv Ikrafttræden og opsigelse Bilag 1 til organisationsaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel: Tillæg omfattet af nyt lønsystem i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, som er aftalt ved overenskomst Bilag 2 til organisationsaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel: Oversigt over tillæg omfattet af gammelt lønsystem i Forsvaret, som er aftalt ved overenskomst Bilag 3 til organisationsaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel: Oversigt over løn mv. for militære mekanikere i søværnet samt tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i forsvaret Bilag 4 til organisationsaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel: Civiluddannelse i Forsvaret

3 Generelle bemærkninger Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel har indgået nærværende organisationsaftale af 1. december Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten) af 17. oktober Der henvises til Personalestyrelsens cirkulære nr Organisationsaftalen udgør sammen med fællesoverenskomsten af 17. oktober 2011 det samlede overenskomstgrundlag for stampersonel på Centralforeningen for Stampersonels aftaleområde inden for Forsvarsministeriets område. Kapitel 1. Organisationsaftalens område mv. 1. Dækningsområde Organisationsaftalen er gældende for følgende ansatte ansat under Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder: 1. Konstabelelever, kvinder på værnepligtslignende vilkår, konstabler, overkonstabler, specialister, mekanikere i søværnet samt korporaler i søværnet og flyvevåbenet. 2. Sergentelever, sergenter, oversergenter, seniorsergenter og chefsergenter i hæren, søværnet og flyvevåbenet, overmekanikere II og I i søværnet samt seniormekanikere i søværnet. 3. Holdlederaspiranter, beredskabsassistenter, viceberedskabsmestre, beredskabsmestre og seniorberedskabsmestre i Beredskabsstyrelsen. Stk. 2. Aftaler, der supplerer eller fraviger denne organisationsaftale kan kun indgås mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. 2. Ansættelse Ansatte, der erklæres egnet og som i øvrigt opfylder de betingelser, som fastsættes af forsvarsministeren, kan ansættes i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, jf. herved 2 a 2 c om kontraktformerne. Stk. 2. Kvinder kan ansættes på værnepligtslignende vilkår i henhold til protokollat nr. 2 til organisationsaftale af 10. august 1998 mellem Forsvarsministeriet og Centralforeningen for Stampersonel om løn- og antagelsesvilkår mv. for kvinder og i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser, som fastsættes af forsvarsministeren, samt supplerende aftaler herom, jf. herved 2 a 2 c om kontraktformer. Stk. 3. Særligt om ansættelsesvilkår for konstabel- og sergentelever 1. Personel, der ansættes med henblik på gennemgang af en konstabeluddannelse eller erhvervsuddannelse, ansættes som konstabelelever. 3

4 2. Konstabel- og sergentelever, der ansættes uden forudgående værnepligt, godskrives for værnepligtstjeneste, når værnepligtsperioden er gennemført. 3. Konstabel- og sergentelever uden forudgående værnepligt deler i perioden, der svarer til værnepligtsforløbet vilkår med menige til pligtig tjeneste, herunder aflønning, sygepleje, mundering, fri logi og frirejseordning, der fastsættes af forsvarsministeren. 4. Efter gennemgang af værnepligtsforløbet deler ansatte vilkår med det elevhold, med hvilket funktions- og/eller specialuddannelsen gennemgås. Konstabelelever udnævnes til konstabler efter maksimalt 9 måneders tjeneste som konstabelelev. Stk. 4. Prøvetid Prøvetiden er som udgangspunkt 3 måneder, dog gælder følgende: 1. Ved fastsættelse af prøvetid udover 3 måneder aftales dette mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. 2. Prøvetiden kan tidligst fastsættes efter værnepligtsperioden. I særlige tilfælde kan der efter aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste/Beredskabsstyrelsen og den ansatte fastsættes en forlænget prøvetid. Centralforeningen for Stampersonel orienteres i pågældende tilfælde. Stk. 5. For nedenstående personelgrupper, ansat på tidsbestemt korttidskontrakt, gælder særlige aftaler om løn og ansættelsesvilkår: 1. Personel, der er ansat til gennemgang af grundlæggende sergentuddannelse (GSU). 2. Kvinder ansat på værnepligtslignende vilkår. 3. Aspiranter til officersuddannelsen i hæren. 4. Personel, der er ansat til gennemgang af søværnets og flyvevåbnets reaktionsstyrkeuddannelse. 2 a. Kontraktformer i Forsvaret Personel ansættes på kontrakt i henhold til nærværende aftale. Kontraktformerne er korttids-, langtids-, rådigheds-, og øvrig rådighedstjeneste med tillægskontrakt. Derudover kan personel ansættes på reaktionsstyrkeuddannelseskontrakt, til gennemførelse af grundlæggende sergentuddannelse i hæren og på officeraspirantuddannelse i hæren. Stk. 2. Ansættelse til tidsubestemt korttidstjeneste sker indtil det fyldte 35. år. Stk. 3. Ansættelse til tidsbestemt korttidstjeneste sker i forbindelse med ansættelse til INTOPS. Øvrig tidsbestemt ansættelse kan ske efter forhandling mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. 4

5 Stk. 4. Forlængelse af ansættelsesforholdet udover det 35. år sker i henhold til protokollat nr. 4 til forhandlingsresultat af 7. december 2005 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. Dog gælder det endvidere, at forlængelse af ansættelsesforholdet kun kan ske i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering. Stk. 5. Ansættelse til langtidstjeneste på overenskomstvilkår sker med pligtig afgangsalder jf. nedenstående: 1. For overenskomstansatte, født før 1. januar 1959, er den pligtige afgangsalder 60 år. 2. For overenskomstansatte, der er født 1. januar juni 1959, er den pligtige afgangsalder 60½ år. 3. For overenskomstansatte, der er født 1. juli december 1959, er den pligtige afgangsalder 61 år. 4. For overenskomstansatte, der er født 1. januar juni 1960, er den pligtige afgangsalder 61½ år. 5. For overenskomstansatte, der er født 1. juli december 1962, er den pligtige afgangsalder 62 år. 6. For overenskomstansatte, der er født 1. januar 1963 eller senere forhøjes den pligtige afgangsalder i takt med forhøjelsen af efterlønsalderen, jf. indekseringsbestemmelsen i 74, stk. 3 og 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 6. Ansættelse til rådighedstjeneste ved Forsvarets Reaktionsstyrker sker i henhold til de til enhver tid gældende aftaler om rådighedskontrakt ved forsvarets reaktionsstyrkeenheder. Stk. 7. Efter ansættelsesperiodens ophør ved de tilfælde, der er nævnt i stk. 2 4, kan personel tilbydes en basiskontrakt for personel af reserven (rådighedskontrakt). Tilsvarende kan ansatte ved ophør af langtidstjeneste før den pligtige afgangsalder, jf. stk. 5, tilbydes en rådighedskontrakt. Kontrakten indebærer ingen forpligtigelser til at forrette tjeneste, og der oppebæres ikke løn eller andre ydelser. Til basiskontrakten kan tegnes en tillægskontrakt om begrænset rådighedstjeneste. Kontrakten indebærer forpligtelse til at forrette tjeneste i et begrænset omfang. Stk. 8. Personel, der har aftjent værnepligt, kan ansættes med henblik på gennemførelse af søværnets og flyvevåbenets reaktionsstyrkeuddannelse i henhold til de til enhver tid gældende aftaler. Personellet ansættes som konstabelelever. Stk. 9. Personel, der har aftjent værnepligt, kan ansættes med henblik på gennemførelse af grundlæggende sergentuddannelse i hæren. Stk. 10. Muligheden for at aftale en højere pligtig afgangsalder end den i stk. 5 nævnte, følger den til enhver tid gældende aftale om kriterier for indgåelse af aftaler om individuel højere pligtig afgangsalder for tjenestemænd under Forsvarsministeriet. 5

6 2 b. Særligt om tjenestemandsansættelse i Forsvaret Langtidsansatte kan overgå til tjenestemandsansættelse efter 10 års langtidstjeneste i alt. Stk. 2. I den 10-årige periode skal tjenestefrihedsperioder på op til 2 år medregnes. Stk. 3. Ansættelsen er betinget af, at den ansatte de seneste 2 år forud for ansættelsen til tjenestemand, har forrettet tjeneste, og at tjenesten har været forrettet tilfredsstillende. Stk. 4. Ansættelse til langtidstjeneste på tjenestemandsvilkår sker med pligtig afgangsalder jf. nedenstående: 1. For tjenestemænd, født før 1. januar 1959, er den pligtige afgangsalder 60 år. 2. For tjenestemænd, der er født 1. januar juni 1959, er den pligtige afgangsalder 60½ år. 3. For tjenestemænd, der er født 1. juli december 1959, er den pligtige afgangsalder 61 år. 4. For tjenestemænd, der er født 1. januar juni 1960, er den pligtige afgangsalder 61½ år. 5. For tjenestemænd, der er født 1. juli december 1962, er den pligtige afgangsalder 62 år. 6. For tjenestemænd, der er født 1. januar 1963 eller senere forhøjes den pligtige afgangsalder i takt med forhøjelsen af efterlønsalderen, jf. indekseringsbestemmelsen i 74, stk. 3 og 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 5. Muligheden for at aftale en højere pligtig afgangsalder end den i stk. 4, følger den til enhver tid gældende aftale om kriterier for indgåelse af aftaler om individuel højere pligtig afgangsalder for tjenestemænd under Forsvarsministeriet. 2 c. Kontraktformer i Beredskabsstyrelsen Kontraktformerne er tidsbegrænset ansættelse, varig ansættelse samt begrænset og almindelig rådighedspligt. Stk. 2. Ansættelse til tidsbegrænset ansættelse forudsætter, at værnepligtsuddannelsen er gennemført. Efter en konkret vurdering kan der dog ansættes personel til tidsbegrænset ansættelse, hvis den ansatte har en beredskabsfaglig eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. Stk. 3. Ansættelse til varig ansættelse forudsætter, at værnepligtsuddannelsen er gennemført. Efter en konkret vurdering kan der dog ansættes personel til varig ansættelse, hvis den ansatte har en beredskabsfaglig eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. 6

7 Stk. 4. Ansættelse til varig tjeneste på overenskomstvilkår sker med pligtig afgangsalder jf. nedenstående: 1. For overenskomstansatte, født før 1. januar 1959, er den pligtige afgangsalder 60 år. 2. For overenskomstansatte, der er født 1. januar juni 1959, er den pligtige afgangsalder 60½ år. 3. For overenskomstansatte, der er født 1. juli december 1959, er den pligtige afgangsalder 61 år. 4. For overenskomstansatte, der er født 1. januar juni 1960, er den pligtige afgangsalder 61½ år. 5. For overenskomstansatte, der er født 1. juli december 1962, er den pligtige afgangsalder 62 år. 6. For overenskomstansatte, der er født 1. januar 1963 eller senere forhøjes den pligtige afgangsalder i takt med forhøjelsen af efterlønsalderen, jf. indekseringsbestemmelsen i 74, stk. 3 og 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 5. Kontrakt om rådighedspligt kan indgås i forlængelse af anden ansættelse under følgende betingelser: 1. Den ansatte må ikke være omfattet af mobiliseringspligt andetsteds. 2. Den ansatte skal som udgangspunkt have bopæl i Danmark, men der kan dog dispenseres for ophold i udlandet af indtil 1 års varighed. 3. Den ansatte må ikke bestride fast stilling i Beredskabsstyrelsen. Stk. 6. Kontrakt om rådighedspligt kan bibeholdes under midlertidige ophold i udlandet, på Færøerne eller i Grønland af indtil sammenlagt 12 måneders varighed inden for kontraktperioden, når den antagne skriftligt erklærer sig indforstået med, at indkaldelse til rådighedstjeneste kan finde sted med mindst 1 måneds varsel. Hvis den pågældende ikke er indforstået med dette, bringes kontrakten til ophør fra udrejsedatoen. Stk. 7. Bibeholdelse af rådighedskontrakt ved ophold i udlandet, på Færøerne eller i Grønland af mere end 12 måneders varighed samt i tilfælde af, at den pågældende tager fast bopæl i udlandet, aftales rådighedspligten mellem Beredskabsstyrelsen og den ansatte. 7

8 Kapitel 2. Løn m.v. 3. Nyt lønsystem i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer. For Forsvaret gælder som supplement hertil aftale om nyt lønsystem af 3. juni 2002 med senere ændringer mellem Forsvarsministeriet og Centralforeningen for Stampersonel samt aftale af 28. september 2007 om ny tillægsdannelse med senere ændringer mellem Forsvarets Personeltjeneste m.fl. og Centralforeningen for Stampersonel. Stk. 2. For Forsvaret er der som udgangspunkt frivillig overgang til Ny Løn. I følgende tilfælde er der dog automatisk overførelse til nyt lønsystem: 1. Personel, der nyansættes. 2. I forbindelse med udnævnelse til højere grad, som medfører basisløngruppeskift. 3. Ved korttidsansattes overgang til langtidstjeneste. Stk. 3. Lønsystemet består af en basisløn, jf. 4-6, der kan suppleres med en tillægsdel. For Forsvaret omfatter tillægsdelen centralt aftalte tillæg og kvalifikationstillæg, engangsvederlag samt resultatløn. For Beredskabsstyrelsen omfatter tillægsdelen desuden lokalt aftalte funktionstillæg. Stk. 4. For Beredskabsstyrelsen bortfalder individuelle tillæg ved udnævnelse til højere grad og skal i den forbindelse genforhandles. Ved ændring af tjenestested uden udnævnelse bortfalder lokalt aftalte funktionstillæg til genforhandling ved det nye tjenestested. Stk. 5. For ansatte på Ny Løn ydes der pension af tillæg, medmindre andet er aftalt. Stk. 6. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn og tillæg. Stk. 7. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997). 8

9 4. Basisløn for elever i Forsvaret BASISLØNGRUPPE 0, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Personel ansat med henblik på gennemførelse af en erhvervsuddannelse: Konstabelelever ansat med henblik på gennemførelse af reaktionsstyrkeuddannelse i flyvevåbnet og søværnet: Konstabelelever efter 4 måneders gennemført værnepligtsforløb: Sergentelever ansat med henblik på gennemførelse af grundlæggende sergentuddannelse i hæren: kr kr kr kr. 5. Basisløn for konstabelgruppen i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen BASISLØNGRUPPE 1, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Konstabler under 35 år, mekanikere i søværnet og holdlederaspiranter: Konstabler over 35 år: Korporaler under 35 år: Korporaler over 35 år: kr kr kr kr. 6. Basisløn for befalingsmandsgruppen i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen BASISLØNGRUPPE 2, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Sergenter: Beredskabsassistenter: kr kr. 9

10 BASISLØNGRUPPE 3, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Oversergenter: Viceberedskabsmestre: Overmekanikere II i søværnet: kr kr kr. BASISLØNGRUPPE 4, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Beredskabsmestre: Seniorsergenter: Overmekanikere I og seniormekanikere i søværnet: kr kr kr. Note: Beredskabsmestre, der pr. 1. oktober 2008 var ansat i graden, oppebærer et personligt tillæg på kr. årligt (niveau 1. oktober 1997). BASISLØNGRUPPE 5, årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) Chefsergenter: Seniorberedskabsmestre: Tillæg omfattet af nyt lønsystem i Forsvaret Overenskomstaftalte tillæg fremgår af bilag 1. Øvrige centralt aftalte tillæg oppebæres i henhold til de til enhver tid gældende aftaler. 8. Tillæg omfattet af nyt lønsystem i Beredskabsstyrelsen Overenskomstaftalte tillæg fremgår af bilag 1. Øvrige centralt aftalte tillæg oppebæres i henhold til de til enhver tid gældende aftaler. 9. Gammelt lønsystem i Forsvaret Reglerne om gammelt lønsystem gælder kun for ansatte, som er ansat før den 1. april 2003, og som fortsat aflønnes i henhold til gammelt lønsystem. Aflønningen sker i henhold til nedennævnte skalatrin: 10

11 Stk. 2. Skalatrin: GRUPPER SKALATRIN Manuel (ufaglærte) ) ) Manuel (faglært) ) Sergenter Oversergenter Seniorsergenter Chefsergenter ) Etårigt skalatrin. 2) Til manuelt ufaglærte på skalatrin 20 samt til manuelt faglærte på skalatrin 22 ydes et særligt pensionsgivende tillæg på årligt kr. (Niveau 1. oktober 1997). Oprykning til aflønning efter et højere skalatrin finder normalt sted, når den pågældende i 2 år har været aflønnet efter samme skalatrin. Stk. 3. Indplacering m.v. 1. I tilfælde, hvor den ansatte ikke længere anvendes i overensstemmelse med sin uddannelse, omplaceres vedkommende til aflønning med den anciennitet, der ville være opnået, såfremt der ikke havde været ydet løn på grundlag af nævnte uddannelse. Såfremt den ansatte på et senere tidspunkt atter beskæftiges i overensstemmelse med den håndværksmæssige uddannelse, omplaceres vedkommende til aflønning efter det løntrin, han/hun tidligere var indplaceret på i faglært lønramme. 2. Under tjeneste, hvor den faglærte ansatte midlertidigt ikke anvendes i overensstemmelse med deres uddannelse, vil den højere løn dog kunne bibeholdes i 3 måneder. 3. Under gennemgang af sergentuddannelse vil den højere løn, herunder faste løntillæg, som oppebæres i medfør af en faglært uddannelse, dog kunne bibeholdes under hele uddannelsen. Bemærkninger til 9: 4 om lønanciennitet i fællesoverenskomsten af 17. oktober 2011 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten) gælder ikke i Forsvaret. 10. Tillæg omfattet af gammelt lønsystem i Forsvaret Tillæg aftalt ved tidligere overenskomst fremgår af bilag 2. Stk. 2. Øvrige centralt aftalte tillæg oppebæres i henhold til de til enhver tid gældende aftaler. 11

12 11. Bonusordning i Forsvaret Nyansættelse på bonusvilkår ophører 30. juni Stk.2. For ansatte der allerede er ansat på bonusvilkår gælder nedenstående (pkt. 1-6): 1. En ansat, der er ansat på korttidskontrakt, er omfattet af bonusordning frem til det fyldte 26. år, eller til det tidspunkt, hvor den ansatte ansættes til langtidstjeneste. Det særlige bonusbeløb, jf. pkt. 6 neden for, oppebæres af ansatte, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste. 2. Når en ansat har forrettet tjeneste i Forsvaret i sammenlagt 18 måneder, optjener den ansatte bonus, der udgør 10 pct. af basislønnen. De 18 måneder regnes fra første tjenestedag i Forsvaret. 3. Bonus frigives ved hjemsendelse fra Forsvaret eller ved overgang til arbejdsmarkedspensionsordning. 4. Forsvarets Personeltjeneste overfører ved hver kalendermåneds udgang den optjente bonus til Centralforeningen for Stampersonels Bonusfond. 5. Der kan ikke optjenes bonus samtidig med, at den ansatte er omfattet af arbejdsmarkedspensionsordningen. 6. Det særlige bonusbeløb Efter 54 måneders uafbrudt tjeneste udbetales en særlig bonus på kr. til ansatte, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste. Det særlige bonusbeløb kan kun udbetales én gang og udbetales som engangsvederlag. Værnepligtstiden medregnes i perioden. Stk. 3. Ved overgang til arbejdsmarkedspensionsvilkår for allerede ansatte på bonusvilkår gælder følgende: 1. Pr. 31. marts 2013 overføres alle ansatte på bonusvilkår til arbejdsmarkedspensionsvilkår. 2. Ansatte på bonusvilkår kan i perioden 1. juli marts 2013, med 3 måneders varsel, vælge at overgå til arbejdsmarkedspension. 3. Retten til den særlige 54 måneders bonus (jf. stk. 2, pkt. 6) bevares i h. t. gældende aftale. Således udbetales der, efter 54 måneders uafbrudt tjeneste, en særlig bonus på kr. til ansatte, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste. Det særlige bonusbeløb kan kun udbetales én gang og udbetales som engangsvederlag. Værnepligtstiden medregnes i perioden. 12

13 12. Arbejdsmarkedspension i Forsvaret Pr. 1. juli 2011 ansættes personel til korttidstjeneste (tidsbestemt såvel som tidsubestemt) på arbejdsmarkedspensionsvilkår. Stk. 2 Ansættelse til langtidstjeneste sker på arbejdsmarkedspensionsvilkår (bemærk dog 2b vedr. tjenestemænd). Stk. 3 Arbejdsmarkedspensions ordning (karens) Når en ansat har forrettet tjeneste i Forsvaret i sammenlagt 18 måneder (enten i form af korttidstjeneste eller langtidstjeneste), regnet fra første tjenestedag (værnepligt medregnes) optjener den ansatte arbejdsmarkedspension (bemærk dog 13, stk. 2). Stk. 4. Korttidstjeneste Arbejdsmarkedspension udgør 10 pct. af basislønnen. Fra den ansattes fyldte 26. år udgør arbejdsmarkedspensionen 15 pct. af basislønnen. Stk. 5. Langtidstjeneste Arbejdsmarkedspensionen udgør 15 pct. af basislønnen. Stk. 6. Ansatte, som allerede er ansat på arbejdsmarkedspensionsvilkår, fortsætter på uændrede vilkår. Stk. 7. Forsvarets Personeltjeneste indbetaler pensionsbidraget til Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Stk. 8. Pensionsbidrag og tilvækst, der er indbetalt efter den 1. april 1995 kan ikke frigives forud for pensioneringstidspunktet. Stk. 9. Ansatte ansat før 1. juli 2011 på arbejdsmarkedspensionsvilkår oppebærer et særligt arbejdsmarkedspensionstillæg på kr. årligt (niveau 1. oktober 1997). Dette tillæg bevares så længe den ansatte er ansat på overenskomstvilkår, men bortfalder ved overgang til tjenestemandsansættelse. Stk. 10. Bagatelgrænse. Udbetaling af opsparet pension på konti i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond kan ske fra hvilende konti (dvs. hvor der ikke er sket indbetaling i minimum 12 måneder), såfremt kontoens samlede indestående ikke overstiger kr. (niveau oktober 1997). Stk. 11. Særlige bestemmelser For ansatte ansat efter særlig aftale fx 20 måneders sergentuddannelse og officersaspirantuddannelse i HRN gælder: 1. Den ansatte oppebærer arbejdsmarkedspension på 10 pct. af basislønnen efter 18 måneders tjeneste, regnet fra første tjenestedag (værnepligt medregnes). 2. Den ansatte oppebærer arbejdsmarkedspension på 10 pct. af basislønnen uagtet den ansatte fylder / er fyldt 26 år. 13

14 3. Den ansatte oppebærer ikke pension af pensionsgivende tillæg. 4. Den ansatte oppebærer ikke det i stk. 9 nævnte særlige arbejdsmarkedspensionstillæg. Bemærkninger til 12: 7, stk. 1 og 2, om pension i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten), af 17. oktober 2011 gælder ikke i Forsvaret. Dog gælder 7, stk. 3-6 i Forsvaret. 13. Pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg Pensionsbidraget udgør 15 pct. af de pensionsgivende tillæg. Stk. 2. Bestemmelsen i 12, stk. 3 (karens) gælder ikke for pensionsgivende tillæg. Stk. 3. Forsvarets Personeltjeneste indbetaler pensionsbidraget til Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. 14. Kapitalpension i Forsvaret For ansatte til langtidstjeneste med kontrakt indgået forud for 1.april 1990, der ikke er overgået til tjenestemands- eller tjenestemandslignende ansættelse beregnes bidrag til en godkendt forsikringsmæssig pensionsordning eller opsparing i pensionsøjemed med supplerende forsikringsdækning af skalalønnen. Stk. 2. Opsparingen foretages under henvisning til den til enhver tid gældende lov om pensionsbeskatning mv. Stk. 3. I beregningen af det i stk. 1 nævnte bidrag indgår ikke evt. personlige, særlige eller øvrige tillæg. Stk. 4. Der indbetales 15 pct. i pension af den til en hver tid beregnede pensionsgivende løn. Stk. 5. Der kan træffes aftale om indbetaling af et frivilligt egetbidrag til indbetaling på en kapital-/arbejdsmarkedspension i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Når det fastsatte maksimum for indskud på kapitalpension er nået, jf. herved pensionsbeskatningsloven, indbetales såvel statens bidrag og eventuelt egetbidrag til Arbejdsmarkedspensionsordningen i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Stk. 6. Den ansatte kan efter eget ønske vælge at ændre pensionsopsparingen, således at der i stedet for indbetaling på kapitalpension, indbetales på en arbejdsmarkedspension i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Den ansatte skal skriftligt meddele Forsvarets Personeltjeneste, at fremtidige indbetalinger skal foretages på Arbejdsmarkedspensionskontoen. Valget er endeligt. 14

15 Stk. 7. Pensionsbidragene indbetales efter fradrag af forsikringspræmie månedsvis til Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Stk. 8. Frigivelse af de opsparede midler, uden at betingelserne i pensionsoverenskomsten/aftale er opfyldt, kan finde sted i særdeles velfærdstruende situationer og efter individuel vurdering. Frigivelse foretages af Forsvarets Personeltjeneste. Indbetalt pensionsbidrag og tilvækst efter 1. april 1995 kan ikke frigives forud for pensioneringstidspunktet. Stk. 9. Bagatelgrænse. Udbetaling af opsparet pension på konti i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond kan ske fra hvilende konti (dvs. hvor der ikke er sket indbetaling i minimum 12 måneder), såfremt kontoens samlede indestående ikke overstiger kr. (niveau oktober 1997). 15. Pension til ansatte, der er varigt ansat før 1. januar 1999 i Beredskabsstyrelsen For ansatte, som er varigt ansat før 1. januar 1999, ydes der pr. 1. januar 1999 bidrag til en godkendt forsikringsmæssig pensionsordning eller opsparing i pensionsøjemed med supplerende forsikringsdækning i henhold til reglerne i pensionsbeskatningsloven. Stk. 2. Beredskabsstyrelsens bidrag udgør 11,6 pct. af den pensionsgivende løn. I den pensionsgivende løn indgår skalatrinslønnen / basislønnen, centralt aftalte funktionsbestemte tillæg og kvalifikationstillæg. Hertil kommer eventuelle lokalt aftalte tillæg. Stk. 3. I den ansattes løn indeholdes et beløb svarende til 3,4 pct.. Der kan træffes aftale om indeholdelse af et højere pensionsbidrag. Stk. 4. Der indbetales pensionsbidrag af redningsberedskabstillægget. Beredskabsstyrelsens bidrag udgør 15,00 pct. Stk. 5. Pensionsbidrag indbetales efter fradrag af forsikringspræmie månedsvis til Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Stk. 6. Den ansatte kan efter eget ønske vælge at ændre pensionsopsparingen, således at der i stedet for indbetaling på kapitalpension, indbetales på en arbejdsmarkedspension i Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Den ansatte skal skriftligt meddele Forsvarets Personeltjeneste, at fremtidige indbetalinger skal foretages på Arbejdsmarkedspensionskontoen. Valget et endeligt. Bemærkninger til 15: 7, stk. 1 og 2, om pension i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten), af 17. oktober gælder ikke i Beredskabsstyrelsen. Dog gælder 7, stk. 3-6 i Beredskabsstyrelsen. 15

16 16. Arbejdsmarkedspension i Beredskabsstyrelsen For ansatte, der er ansat efter den 1. januar 1999 og dermed ikke omfattet af reglerne i 15, er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning med tilhørende supplerende forsikringsdækning. Stk. 2. Beredskabsstyrelsens bidrag udgør 11,6 pct. af den pensionsgivende løn. I den pensionsgivende løn indgår skalatrinslønnen / basislønnen, centralt aftalte funktionsbestemte tillæg og kvalifikationstillæg. Hertil kommer eventuelle lokalt aftalte tillæg. Stk. 3. I den ansattes løn indeholdes et beløb svarende til 3,4 pct. Der kan træffes aftale om indeholdelse af et højere pensionsbidrag. Stk. 4. Der indbetales pensionsbidrag af redningsberedskabstillægget. Beredskabsstyrelsens bidrag udgør 15,00 pct. Stk.5. Indbetaling af pensionsbidragene sker til Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond. Bemærkninger til 16: 7, stk. 1 og 2, om pension i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten) af 17. oktober 2011, gælder ikke i Beredskabsstyrelsen. Dog gælder 7, stk. 3-6 i Beredskabsstyrelsen. 17. Forsikring for ansatte med obligatorisk arbejdsmarkedspension eller kapitalpension i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Den ansatte, der er ansat i hhv. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, og som har en obligatorisk arbejdsmarkedspension eller kapitalpension, er omfattet af reglerne om forsikringsordning for CS-Fonde. Forsikringen skal være tegnet ved CS Fonde foranstaltning. Stk. 2. Den obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning i Forsvaret forudsætter, at den ansatte har forrettet tjeneste i sammenlagt 18 måneder, jf. 12, stk. 3. Den ansatte kan tidligst være omfattet af forsikringsordningen, jf. stk. 1, når denne forudsætning for at modtage arbejdsmarkedspension i Forsvaret er opfyldt. Forsikringen skal seneste være tegnet, når denne karensbestemmelse er opfyldt. Stk. 3. Ved ansættelse i Beredskabsstyrelsen skal forsikringen senest være tegnet ved ansættelsestidspunktet. Stk. 4. Forsikringspræmien og dækningen indeksreguleres hvert år. Der indbetales til en forsikringsordning, der er tegnet i samarbejde med Forenede Gruppeliv. Stk. 5. I tilfælde af den ansattes død før den mellem Centralforeningen for Stampersonel og Forenede Gruppeliv aftalte dækningsgrænse (alder) udbetales kr., samt en årlig børnerente på kr., medens der ved den ansattes erhvervsudygtighed udbetales en årlig invaliderente på kr. Ved ægtefælles/samlevers (efter to års reglen) død før den mellem Centralforeningen for Stampersonel og Forenede 16

17 Gruppeliv aftalte dækningsgrænse (alder) udbetales kr. Alle satser er pr. 1. januar Forsikring for ansatte i Forsvaret på bonusordning For ansatte ansat på bonusordning indtil 31. marts 2013 gælder: 1. I tilfælde, hvor ansatte på bonusordning, omkommer i tjenesten eller afgår ved døden som følge af tilskadekomst i tjenesten, ydes der den afdødes ægtefælle et særligt engangsbeløb på kr. 2. Et tilsvarende beløb ydes til hvert af den afdødes efterladte børn, der ikke er fyldt 18 år, dog således at det samlede udbetalte beløb ikke kan overstige kr. Som børn henregnes såvel adoptivbørn som stedbørn, der er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem. 3. Såfremt der foruden ægtefælle efterlades fællesbørn, jf. stk. 2, eller børn af den efterladte ægtefælle, udbetales beløbet til den efterladte ægtefælle. I andre tilfælde indsættes det i en godkendt forvaltningsafdeling eller i henhold til de af Justitsministeriets fastsatte bestemmelser herom. 4. I tilfælde, hvor ansatte afskediges som følge af en ved tilskadekomst i tjenesten medført invaliditet, ydes der den ansatte et særligt beløb, der ved 100 pct. invaliditet udgør kr. Ved lavere invaliditetsgrad nedsættes beløbet tilsvarende. 17

18 Kapitel 3. Arbejdstid. 19. Arbejdstid i Forsvaret De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og i supplement hertil de til enhver tid gældende aftaler mellem Forsvarsministeriet, Forsvarets Personeltjeneste m.fl. og hovedorganisationerne og/eller Centralforeningen for Stampersonel samt eventuelle lokalaftaler. Videre gælder der som supplement til arbejdstidsaftalen for tjenestemænd i staten følgende: Stk. 2. Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten gælder ikke for konstabelelever, der under gennemførelse af uddannelsen til konstabel aftjener værnepligt. I perioden, der svarer til gennemførelse af værnepligten, er konstabeleleverne omfattet af de til enhver tid gældende vilkår, der fastsættes af forsvarsministeren. Stk. 3. Vagt- eller beredskabstjeneste af 24 timers varighed på tjenestestedet kan alene finde sted i forbindelse med egentlig militærtjeneste. For vagt- eller beredskabstjeneste af 24 timers varighed på tjenestestedet (inkl. daglig tjeneste), ydes 1 erstatningsfridag. For deltagelse i øvelser af mindst 24 timers varighed ydes 1 erstatningsfridag pr. påbegyndt kalenderdøgn. Erstatningsfrihed anses for afviklet, når der gives den ansatte en sammenhængende frihed i 24 timer, jf. aftale nr. 85, af 1. december Stk. 4. Kan erstatningsfrihed ikke afvikles i den aftalte planlægningsperiode, skal der ydes vagt- eller øvelsestillæg umiddelbart efter planlægningsperiodens udløb. Stk. 5. I arbejdstidsplanlægningen for besætningsmedlemmer om bord på søværnets skibe indgår sejlads, ophold i havn eller til ankers uden for basehavnen, når der ydes sø-ydelser med enhedens til enhver tid gældende normale daglige arbejdstid. Stk. 6. Der ydes godtgørelse for tjeneste i weekender og på helligdage samt natpenge i henhold til den til enhver tid gældende aftale om regulering af natpenge mv. for militært ansatte. Stk. 7. I forbindelse med international tjeneste ydes der frihed (2/7-dage) i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. For hvert sejldøgn på lørdage, søndage og helligdage optjenes én fridag for tjeneste til søs. Stk. 8. For særlig beredskabstjeneste gælder protokollat nr. 3 af 7. december 2005 med senere ændringer til forhandlingsresultat for overenskomst 2005 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. Stk. 9. Aftale af 1. juli 2007 med senere ændringer om supplement til arbejdstidsregler for tjenestemænd i staten mv. mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. 18

19 Stk. 10. Aftale af 1. juli 2007 om militærtillæggets dækningsgrad med senere ændringer mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. 20. Konvertering af ikke-afviklet merarbejde til omsorgsdage i Forsvaret Merarbejde, som ikke er afspadseret ved udgangen af kvartalet efter planlægningsperiodens udløb eller efter aftale med den ansatte er udskudt i op til 1 år efter planlægningsperiodens udløb, kan efter den ansattes ønske konverteres til omsorgsdage, søges overført til fridøgnsbank eller godtgøres økonomisk. Stk. 2. Tilsvarende kan frihed, der er optjent som kompensation for tjeneste i tidsrummet fra kl. 17:00 til kl. 06:00 (kl. 15:00 kl. 07:00), erstatningsfrihed for optjent vagt-/øvelsestillæg, samt fridage for tjeneste til søs, som ikke er blevet afholdt inden planlægningsperiodens udløb, efter den ansattes ønske, konverteres til omsorgsdage eller søges overført til fridøgnsbank. Bemærkninger til 20: Henholdsvis 10 om konvertering af over-/merarbejde til omsorgsdage og 11 om arbejdstidsbestemte tillæg mv. i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten), af 17. oktober 2011 gælder ikke i Forsvaret. 21. Arbejdstid i Beredskabsstyrelsen De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og i supplement hertil: 1. Planlægningen af den arbejdstid, der er til rådighed, skal udføres fremadrettet for en periode af mindst 13 ugers - og op til maksimalt 52 ugers varighed. Planlægningsperiodens længde aftales lokalt. 2. Uniformeret fast ansatte har ingen højeste arbejdstid. Dette indebærer, at de ansatte ikke kan oppebære overarbejdsbetaling eller frihed for overarbejde. Der skal for de ansatte planlægges med en gennemsnitlig arbejdstid i planlægningsperioden på 37 timer pr. uge. 3. Vagttjeneste fastlægges i en turnusordning for 1 døgn ad gangen, således at vagten og evt. daglig tjeneste tilsammen får en varighed af mindst 24 timer. For vagtdøgnet registreres 7,4 timers tjeneste og desuden honoreres døgntjenesten med 1 erstatningsfrihed. Arbejdstid i forlængelse af vagtdøgnet registreres som almindelig tjeneste. 4. Planlagte øvelser af under 24 timers varighed tæller arbejdstidsmæssigt time for time. Planlagte øvelser, på 24 timer og derover, udføres som døgntjeneste. I arbejdstidsplanlægningen indgår såvel døgntjenesten som erstatningsfriheden herfor, med den til enhver tid ved den enkelte enhed aftalte normale arbejdstid. Til faste befalingsmænd ydes der i anledning af deltagelse af mindst 24 timers varighed i øvelser 1 erstatningsfrihed pr. påbegyndt kalenderdøgn. 19

20 5. Erstatningsfrihed for døgntjeneste jf. pkt. 3 og 4 godtgøres normalt med et vagtog øvelsestillæg, men kan i stedet afspadseres efter aftale mellem den ansatte og tjenestestedet. 6. For tjeneste på normalt arbejdsfri dage i forbindelse med døgntjeneste (vagt eller øvelse) ydes i supplement til vagt- og øvelsestillægget 7,4 timers erstatningsfrihed. Anden form for tjeneste på normalt arbejdsfri dage registreres som arbejdstid svarende til varigheden af den præsterede tjeneste. 22. Deltid i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen Der kan mellem institutionen og en allerede ansat træffes aftale om overgang til deltidsansættelse. Stk. 2. Før der sker nyansættelse på deltid, skal det undersøges, om de pågældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af allerede ansatte på deltid, der har de krævede kvalifikationer, og som ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten orienteres om indgåede aftaler om deltidsansættelse. Stk. 4. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 15 timer. Stk. 5. Merarbejde i forbindelse med deltidsansættelse bør kun undtagelsesvis finde sted. Merarbejde kan først godtgøres kontant med tillæg af 50 pct., når arbejdstiden overstiger månedsnormen for en fuldtidsansat. Stk. 6. Under udsendelse ændres arbejdstiden uden yderligere varsel til 37 timer. 20

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 12 Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Kendsgerninger 3 Forudsætninger

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Malerforbundet i Danmark, Forbundet Træ-Industri-Byg, Dansk Funktionærforbund,

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET FORSVARETS PERSONELTJENESTE CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET Ref.: a. Kundgørelse for Forsvaret B. 2-15 af 8. maj 2003, Cirkulære om egentlig militærtjeneste.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr.

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14 Cirkulære om aftale om Lokalløn 2008 Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09 J.nr. 08-442/00-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale

Læs mere