Overenskomst mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne"

Transkript

1 Overenskomst mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1

2 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer, der arbejder frivilligt i Landsforeningens regi, Landsforeningens den administrative chef, medarbejdere udstationeret i forbindelse med Landsforeningens projekter uden for Danmark, samt personer, hvis erhvervsmæssige tilknytning til Landsforeningen er etableret i form af en særlig konsulentaftale. Stk. 3. Medarbejdere ansat på særlige vilkår i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats har de rettigheder og pligter, der følger af overenskomsten, med undtagelse af 2 4, 6, 10 stk. 1, 2. led og 13. For disse medarbejdere følges på de omhandlede punkter de aftaler, der er indgået med kommunen. 2 Løn Der er indgået aftale, at medarbejderne indtil den 1. april 2008 følger de lønmæssige aftaler, der er indgået mellem Finansministeriet og AC/HK jævnfør protokollat til overenskomsten.. Det kan med den enkelte medarbejder aftales, at der som led i stillingen er en rådighedsforpligtelse. Rådighedsforpligtelsen indebærer, at medarbejderen, i op til 35 timer over en periode på 3 måneder, står til rådighed for pludseligt opstået merarbejde i Landsforeningens tjeneste. Ydet merarbejde afspadseres i forholdet 1:1. Såfremt det samlede antal merarbejdstimer i et kvartal overstiger 35 timer, kan der kun optjenes merarbejde efter konkret aftale med formanden eller den administrative chef. Som betaling for denne forpligtelse ydes et tillæg, der svarer til det rådighedstillæg, der er aftalt mellem Finansministeriet og AC. 3 Tillæg Ud over basislønnen kan der individuelt forhandles kvalifikations- og funktionstillæg. Kriterier for ydelse af tillæg skal jævnfør protokollat til overenskomsten defineres og beskrives inden den 1. april Lønregulering Løn og tillæg efter 2-3 reguleres ved forhandling mellem overenskomstparterne. Reguleringsprocenten er aftalt til: 3,2 pct. pr. 1. april 2007 Tidligere individuelt aftalte reguleringsmetoder bortfalder uden yderligere opsigelse heraf. Landsforeningen indbyder i perioden april/maj til, at medarbejderne kan få en individuel samtale om de personlige lønforhold. 5 Lønudbetaling Lønudbetaling og indbetaling af pensionsbidrag finder sted månedsvis bagud og vil være til rådighed på en af medarbejderen oplyst konto den 25. i måneden eller den bankdag, der ligger tætteste herpå. 2

3 6 Pension Pensionsbidraget af basislønnen og eventuelle tillæg er 17.1%. Heraf udgør arbejdsgiverens pensionsbidrag 2/3 og den ansattes pensionsbidrag 1/3. Landsforeningen tilbyder medarbejderen en firmapensionsordning, som medarbejderen skal tilsluttes. Medarbejdere ansat før datoen for overenskomstens ikrafttrædelse, der har valgt at få deres pension udbetalt eller indbetalt på en anden pensionsordning, kan fortsætte med denne ordning. Medarbejdere ansat før datoen for overenskomstens ikrafttrædelse, der ikke ønsker at deltage i den generelle firmapensionsordning, skal underskrive en erklæring på, at de fraskriver sig de rettigheder, der følger af firmapensionsordningen. For medarbejdere på fleksjobordningen etableres en ordning under hensyntagen til gældende lovgivning på området. 7 Arbejdstid Arbejdstiden er 37 timer om ugen gennemsnitlig over en periode på 3 måneder inklusiv ½ times daglig frokost samt 10 minutters fælles kaffepause mandag til torsdag. Som hovedregel følger arbejdstiden åbningstiden for Landsforeningen LEV, som normalt er 9.00 til mandag til torsdag og fredag 9.00 til Øvrige timer placeres umiddelbart før eller efter disse tidspunkter efter nærmere aftale. Der kan individuelt aftales flekstid eller at arbejdstiden kan tilpasses individuelt. For medarbejdere med rådighedsforpligtelse kan arbejdsopgaverne gøre det nødvendigt at arbejde på forskudte tider, arbejde på lørdage/søndage og lejlighedsvis medføre merarbejde. Det skal tilstræbes, at den effektive ugentlige arbejdstid ikke overstiger 37 timer i gennemsnit over en periode på 3 måneder jf. 7, stk. 1, og at medarbejderen i forhold hertil søges udlignet i fornødent omfang. Ved merarbejde udover gennemsnitligt 37 timer ugentlig afspadseres timerne i forholdet 1:1. For medarbejdere, der ikke kan udlignes, betales den individuelle gennemsnitlige timeløn gange antallet af registrerede og godkendte merarbejdstimer. Stk. 3 Tjenesterejser og mødeaktiviteter er arbejdstid. Stk.4. Ved deltagelse i landsmøder og repræsentantskabsmøder godskrives medarbejderne for 18 timer inkl. transporttid for det samlede arrangement, herunder for transport og deltagelse i efterarbejdet på afholdelsesstedet efter mødet. For medarbejdere, der deltager i forberedelsen af arrangementet på afholdelsesstedet, tillægges yderligere det faktisk antal tilgåede arbejdstimer forud for den dag, hvor mødet starter. Der indregnes ikke transporttid heri. Ved specielle opgaver udover mødetid, aftales honorering/tidsforbrug forinden. 8. Overarbejde Ved beordret overarbejde forstås arbejde ud over normal fuldtidsbeskæftigelse, som på forhånd godkendes af den administrative chef. 3

4 Ved beordret overarbejde (bortset fra medarbejdere med rådighedsforpligtelse) optjenes ret til afspadsering på følgende måde: For de første tre timer før eller efter normal arbejdstid: 1:1½ For arbejde ud over tre timer før eller efter normal arbejdstid: 1:2 For arbejde på lørdage og søndage: 1:2 Normal arbejdstid defineres i denne forbindelse som perioden mellem 8.00 og mandag til torsdag og mellem 8.00 og fredag. 9. Deltidsbeskæftigelse Ved ansættelse på deltid ydes løn i forhold til den nedsatte tjenestetid. Der er mulighed for at aftale deltidsbeskæftigelse for samtlige medarbejdere, idet et ønske herom fra medarbejderens side så vidt muligt skal imødekommes, hvis ikke det strider mod Landsforeningens interesser. 10 Ferie, fridage, helligdage og mærkedage Landsforeningen LEVs medarbejdere optjener og afholder ferie i henhold til Ferieloven. Der ydes et ferietillæg på 1,5 %, som normalt udbetales sammen med lønnen for maj måned. Der kan efter aftale overføres 1 uges ferie til det efterfølgende ferieår dog i alt 15 dage i løbet af 3 år. Overført ferie kan ikke afholdes i en opsigelsesperiode. Stk. 3 Landsforeningen LEVs medarbejdere har herudover ret til yderligere 1 ekstra uges feriefridage. Dagene optjenes løbende i kalenderåret, således at der optjenes ret til en feriefridag for hver 2 måneder og 12 dages ansættelse. Feriefridagene skal afholdes i det efterfølgende ferieår. Stk.4 Ud over officielle nationale helligdage er følgende dage fridage med fuld normal løn for alle medarbejdere: Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag 1. maj Grundlovsdag 24. december 31. december Ved beordret arbejde på nævnte dage eller på helligdage ydes to andre fridage. 11 Sygdom Medarbejdere har ret til fuld normal løn under sygdom. Fravær skal meddeles Landsforeningen LEV senest 2 timer efter normal arbejdstids påbegyndelse. 4

5 Landsforeningen kan anmode om en lægeerklæring fra sygdommens 4. dag. Såfremt medarbejderen påføres udgift i forbindelse med en erklæring, refunderes beløbet. Der ydes medarbejderne frihed i op til 1 dag med fuld løn i forbindelse med barns sygdom. Bestemmelsen gælder kun for børn op til 14 år. Stk. 4 Der gives medarbejdere, der forsørger et fysisk eller psykisk handicappet hjemmeboende barn under 18 år, mulighed for yderligere en dags frihed i forbindelse med barnets sygdom samt mulighed for hel eller delvis orlov uden løn jf. 42 i Lov om social service. Landsforeningen og medarbejderen betaler fuldt pensionsbidrag i orlovsperioden. Stk. 5 Medarbejdere har ret til frihed uden løn som følge af force majeure, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i forbindelse med sygdom eller ulykke, der gør den ansattes umiddelbare tilstedeværelse for påtrængende nødvendig. 12 Graviditet, barsel og adoption Medarbejderne har ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption i det omfang, hvor der efter gældende lov er adgang til fraværd. Landsforeningen LEV betaler fuld normal løn under følgende fravær: Kvindelige medarbejdere har ret til fuld normal løn under følgende fravær, som fordeles således: Graviditetsorlov, fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt Barselsorlov, fra fødselen og 22 uger frem Mandlige medarbejdere har ret til fuld normal løn i alt 6 ugers fravær, som fordeles således: Fædreorlov, 2 uger som kan placeres indenfor de første 14 uger efter fødslen Barselorlov på 4 sammenhængende uger, der frit kan placeres Landsforeningen indtræder i medarbejderens dagpengeret. For så vidt angår forældreorlovsperioden (for tiden 32 uger med dagpenge) kan denne deles mellem forældrene. Fraværsretten kan dog kun udnyttes af en af forældrene ad gangen. Adoptanter har ret til orlov i henhold til gældende lovgivning, samt efter stk. 2, bortset fra at kvindelige medarbejdere ikke har ret til orlov i 4 uger inden afhentningstidspunktet, med mindre det er et krav, at barnet hentes i oprindelseslandet, eventuelt med krav om ophold i landet i en periode i forbindelse hermed. Stk. 4 LEVs betaling af løn i orlovsperioder jfr. ovenfor, er betinget af, at medarbejderen er dagpengeberettiget samt at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. I de tilfælde, hvor der ikke ydes fuld dagpenge, reguleres den udbetalte løn tilsvarende. 5

6 Stk.5 Medarbejderne har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn indtil det år, hvor barnet fylder 8 år, i alt 16 dage pr. barn. Det er en betingelse, at medarbejderen er månedslønnet, er biologisk forælder, adoptivforælder eller har forældremyndigheden over barnet og at barnet er født i den periode, hvor afsættelsesforholdet har bestået. Medarbejderen skal desuden have barnet helt eller delvist boende hos sig. Der er ret til overførsel fra fødselsåret til det næstfølgende år. Omsorgsdage, der ikke er afholdt, bortfalder ved kalenderårets udløb. Omsorgsdage skal holdes som hele eller halve dage. 13 Uddannelse Landsforeningen tilbyder muligheder for efteruddannelse for medarbejderne, således at foreningen til enhver tid har en faglig højt kvalificeret medarbejderstab på samtlige niveauer. Efteruddannelse af den enkelte medarbejder aftales i forbindelse med den årlige udviklingssamtale. Landsforeningen har en forventning om, at medarbejderen, også på eget initiativ, holder sig generelt velkvalificeret og løbende opkvalificerer pågældendes grundlæggende faglige kompetencer. Der gennemføres en udviklingssamtale for hver medarbejder én gang om året, normalt i løbet af november/december. Der er mulighed for at bede om at få en bisidder, eventuelt tillidsrepræsentanten eller anden relevant person, med til samtalen. En udviklingssamtale er en forberedt, systematiseret samtale mellem en medarbejder og dennes foresatte om medarbejderens nuværende og kommende arbejdssituation. Formålet med samtalen er at fremme samarbejdet og at udnytte og udvikle den enkelte medarbejders faglige og personlige kvalifikationer bedst muligt. Udover at tilgodese Landsforeningens behov for faglig højt kvalificerede medarbejdere, skal efteruddannelsen tilgodese den enkelte medarbejders behov for faglig vedligeholdelse og videreudvikling med henblik på at sikre sin jobmæssige fremtid. Samarbejdsudvalget aftaler principperne for efteruddannelse og sikre, at der i budgettet er afsat tilstrækkelige midler hertil, samt foretager en årlig evaluering af de iværksatte uddannelsesinitiativer. Stk.4 Ved deltagelse i kurser og efteruddannelse kan der maksimalt medregnes 7,4 time pr. dag inklusive eventuel rejsetid. 14 Rejsetid og godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser Rejsetid og rejseafstand opgøres med Landsforeningen LEV som udgangspunkt og slutpunkt, med mindre medarbejders rejsetid og rejseafstand bliver kortere ved at anvende det faktiske udgangspunkt for rejsen. 6

7 Rejsetid mellem kl og kl medregnes ikke som rejsetid, hvis der i forbindelse med rejsen stilles soverum til rådighed. Stk. 3 Rejseudgifter godtgørelse i overensstemmelse med statens regler for refusion af udgifter ved tjenesterejser og kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil. 15 Afskedigelsesprocedure Ved afskedigelse af en medarbejder følges principperne i 4 i Hovedaftalen mellem DA og LO, samt reglerne i funktionærloven. Hvis medarbejderen er medlem af en organisation, der er omfattet af AC-samarbejdet, følges samme procedure som i 4 i Hovedaftalen mellem DA og LO, idet det relevante AC-forbund indgår i processen og idet spørgsmålet i så fald afgøres endeligt ved en frivillig voldgift. I sådanne tilfælde følges de principper og regler, der ligger til grund for Afskedigelsesnævnet. Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret om forestående afskedigelser, med mindre der er tale om bortvisning efter funktionærlovens 4. Såfremt en påtænkt afskedigelse er begrundet i Landsforeningens forhold skal Landsforeningen i videst muligt omfang tilbyde anden beskæftigelse til den/de berørte medarbejdere. 16. Tillidsrepræsentantregler "Aftale om tillidsrepræsentanter for ansatte på overenskomstvilkår i staten, folkekirken mv." er gældende. Der kan vælges 1 tillidsrepræsentant og en suppleant for denne. Der er oprettet Samarbejdsudvalg i Landsforeningen LEV, hvor såvel tillidsrepræsentanten som suppleanten for denne, jf. stk. 2, er fuldgyldige medlemmer. Stk.4. Medarbejdere, der er valgt som tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter eller SUmedlemmer skal have den fornødne tid til varetagelse af deres hverv. Varetagelsen af hvervene kan hverken på kort eller længere sigt medføre forringelse af den enkeltes lønmæssige vilkår. 17 Behandling af uenighed af faglig karakter Uoverensstemmelser af faglig karakter behandles efter principperne i Norm for regler for behandling af faglig strid, indgået mellem DA og LO. Da organisationerne er selvstændige parter i overenskomsten, har den enkelte organisation en selvstændig påtaleret. Såfremt en sag indbringes af en organisation, der ikke hører under LO, vælger den/de involverede organisation(er) opmænd til at indtræde i voldgiftsretten i stedet for LO s repræsentanter. 7

8 18. Gyldigheds- og opsigelsesbestemmelser Overenskomsten er gældende fra den 1. april 2006 og kan af parterne hver for sig opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst til den 1. april Medarbejderne vil i forbindelse med overenskomstens indgåelse få udleveret nye kontrakter, der er tilrettet i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. I den udstrækning, medarbejderne har individuelle aftaler, der strider mod eller væsentligt afviger fra overenskomstens bestemmelser, kan disse blive tilpasset, eventuelt i forbindelse med en individuel tilpasningsforhandling. København, den For Landsforeningen LEV For medarbejderne i Landsforeningen LEV For AC-organisationerne For HK Service København For Dansk Magisterforening 8

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL- EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆ- RERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014 Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere