Kollektive overenskomster i et konkurrenceretligt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollektive overenskomster i et konkurrenceretligt perspektiv"

Transkript

1 Kollektive overenskomster i et konkurrenceretligt perspektiv - når to hensyn kolliderer Forfatter: Tina Rasmussen Vejleder: Ole Hasselbalch Handelshøjskolen i Århus Forår 2006

2 FORORD It was not by gold or by silver, but by labour, that the wealth of the world was originally purchased. Adam Smith Min deltagelse i kurset Master Class i juridisk analyse ved Handelshøjskolen i Århus har dannet baggrund for nærværende afhandling. Ved kursets afslutning indleverede jeg en artikel om problemstillingen: Kollektive overenskomsters status overfor konkurrenceretten. Artiklen er ikke del af afhandlingen, men har givet inspiration til at udbygge problemstillingen omkring kollektive overenskomsters status overfor konkurrenceretten. Der skal rettes en særlig tak til de mennesker, der har været ved min side, mens jeg har udarbejdet denne afhandling gennem såvel glædesrus som tilspidsede situationer. Det er med stor glæde og lille portion lettelse, at jeg nu afleverer min afhandling til bedømmelse og ønsker læserne god fornøjelse ved gennemlæsningen. Tina Rasmussen Stud. merc. (jur.) Aalborg i april 2006

3 IINDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFHANDLINGENS SYSTEMATIK METODEVALG AFGRÆNSNING HISTORIK INDLEDNING TIDEN FØR KONKURRENCELOVGIVNING I DANMARK LAUGSORDNINGERNE DEN KOLLEKTIVE DIMENSION TUGTHUSLOVEN KONKURRENCERETTENS TILBLIVELSE FØRSTE SKRIDT MOD KONKURRENCELOVGIVNING DANSK KONKURRENCERET KONKURRENCELOVENE I DANMARK EUROPÆISK KONKURRENCERET FREIBURGSKOLEN OG DENS BETYDNING DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE SAMMENFATNING OG DISKUSSION SAMFUNDSMÆSSIGE PERSPEKTIVER INTRODUKTION KONKURRENCEREGLERNES FORMÅL I EU OG DANMARK ARBEJDSMARKEDETS REGULERING ORGANISATIONSOPBYGNINGEN I DANMARK FORHOLDET MELLEM ARBEJDSMARKEDETS PARTER KOLLEKTIVE FORHANDLINGER INDIVIDUELLE FORHANDLINGER

4 3.4 SAMMENFATNING OG DISKUSSION EU-KONKURRENCERET INTRODUKTION FORBUD MOD KONKURRENCEBEGRÆNSENDE AFTALER VIRKSOMHEDSBEGREBET GENERELT ARBEJDSTAGERE SAMMENSLUTNINGER AF ARBEJDSTAGERE ARBEJDSGIVERE SAMT SAMMENSLUTNINGER AF ARBEJDSGIVERE HVORNÅR FORELIGGER DER EN AFTALE? KOLLEKTIV OVERENSKOMST EFFEKT PÅ HANDLEN MELLEM MEDLEMSSTATER KONKURRENCEBEGRÆNSNINGER I KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTER SAMMENFATNING AF DE FIRE BETINGELSER KONKURRENCERET OG KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTER I NYERE TID SEPTEMBER-TRIOLOGIEN INDLEDNING SAGERNES BAGGRUND GENERALADVOKATENS UDTALELSE DOMSTOLENS AFGØRELSE ANALYSE AF SEPTEMBER-TRIOLOGIEN DET ANVENDTE REGELSÆT IMMUNITETET RATIONE PERSONAE IMMUNITET RATIONE MATERIAE KONSEKVENSER AF SEPTEMBER-TRIOLOGIEN SAMMENFATNING OG DISKUSSION DANSK KONKURRENCERET INTRODUKTION KONKURRENCEMYNDIGHEDERNE KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCERÅDET KONKURRENCEANKENÆVNET KONKURRENCELOVEN FORARBEJDER

5 5.3.2 UDGANGSPUNKTET FOR UNDTAGELSEN GENNEM U H AFGRÆNSNINGEN OVERFOR ERHVERVSVIRKSOMHED OMFATTET AF EN KOLLEKTIV OVERENSKOMST AFGRÆNSNINGEN AF FAGRETLIGE FORHOLD PÅVIRKNING AF TREJDEMANDS ERHVERVSINTERESSER ARBEJDSTAGERS KOLLEKTIVE AKTIONER VEDTÆGTER OM STILLINGSKONTROL SAMMENFATNING OG DISKUSSION FORHOLDET MELLEM DANSK OG EU KONKURRENCERET PERSPEKTIVER KONKLUSION SUMMARY LITTERATURLISTE BILAG BILAG 1 EF-TRAKTATENS ARTIKEL BILAG 2 SEPTEMBER-TRIOLOGIEN SAG 67/96 ALBANY SAG C-115/97-C-117/97 BRENTJENS SAG C-219/97 DRIJVENDE BOKKEN

6 1 INDLEDNING Et konkurrencebaseret og åbent indre marked er den bedste garanti for, at de europæiske virksomheder kan øge deres effektivitet og innovationspotentiel. En stærk konkurrence er således en vigtig drivkraft bag konkurrenceevne og økonomisk vækst. Konkurrencepolitikken er en af mange fællesskabspolitikker, som har betydning for Europas økonomiske ydeevne. Den er et vigtigt element i en sammenhængende og integreret politik med henblik på at fremme den europæiske industris konkurrenceevne og opfylde målene i Lissabon-strategien 1. En proaktiv konkurrencepolitik er karakteriseret ved:. en forbedring af regelrammerne for konkurrence, som baner vejen for sprudlende erhvervsaktivitet, bred vidensformidling, bedre vilkår for forbrugerne og en effektiv økonomisk omstrukturering overalt på det indre marked, og. en håndhævelsespraksis, som aktivt fjerner de adgangsbarrierer og hindringer for en effektiv konkurrence, som alvorligst skader konkurrencen på det indre marked og underminerer de europæiske virksomheders konkurrenceevne. 2 Konkurrencen på et givent marked afhænger af aktørerne 3, der agerer på det pågældende marked. Aktørerne kan opnå fordele ved at begrænse konkurrencen mellem sig, hvorfor dette kan medføre, at der indgås aftaler, der begrænser konkurrencen. Et eksempel kan være, at aktørerne bliver enige om at fastsætte en pris på en vare, således ingen sælger billigere end den fastsatte pris. Derved begrænses konkurrencen, og aktørerne kan opnå en højere pris på varen, end hvis der eksisterede konkurrence. For at modvirke virkningerne af begrænset konkurrence, vil staten beskytte konkurrencen gennem lovregulering, således at den endelige forbruger sikres en pris, der er fastsat i fri konkurrence. Konkurrenceretten er bygget på antagelsen, at en effektiv markedsøkonomi med fri og effektiv konkurrence er det bedste alternativ for samfundet. 4 Der kan imidlertid opstå problemer i forbindelse med at afgøre 1 Lissabon-strategien er EU s vækststrategi, der skal skabe en mere konkurrencedygtig og vidensbaseret økonomi med flere og bedre arbejdspladser. Se mere om Lissabon-strategien på: 2 Meddelelse fra Kommissionen, KOM (2004) 293, En proaktiv konkurrencepolitik for et konkurrencebaseret Europa, side 1. 3 Aktørerne kan være selvstændige erhvervsdrivende eller virksomheder. For at være omfattet af konkurrencereglerne i såvel Danmark som EU, skal aktøren være omfattet af virksomhedsbegrebet, jf. afsnit 4.1.1, hvor begrebet analyseres yderligere. 4 Se Christensen, Andreas, Konkurrenceretten i EU, side 1, hvor det bemærkes, at det er en velkendt antagelse, som der henvises til i størstedelen af litteraturen på området

7 hvilket hensyn bør have forrang, når hensyn til konkurrence kolliderer med hensyn til arbejdsmarkedet. I Danmark reguleres en væsentlig del af arbejdsmarkedet ved brug af kollektive overenskomster 5, således at arbejdsmarkedets parter har en høj grad af selvbestemmelse i deres indbyrdes forhold. Når arbejdsmarkedets parter vælger at indgå kollektive overenskomster, sker det med baggrund i deres modsatrettede interesser. Arbejdstagerne ønsker en høj løn og gode arbejdsforhold. Arbejdsgiveren er fokuseret på at minimere sine omkostninger og sikre virksomheden en rentabel drift. Derved tilgodeses såvel arbejdsgiversom arbejdstagersides ønsker, når der forhandles og indgås kollektive overenskomster. Ingen af parterne har imidlertid incitament til at tilgodese hensynet til den frie konkurrence, trods deres modsatrettede interesser. Specielt arbejdsgiverne kan tværtimod have en interesse i at begrænse konkurrencen, eftersom det kan stille dem bedre i konkurrencen i forhold til andre virksomheder. Samtidig kan det være betydningsfuldt for arbejdstagerne ikke at være underlagt konkurrencereglerne, når der forhandles kollektive overenskomster. Det kan nemlig lægge en begrænsning på, hvad arbejdstagerne kan forlange i forhold til arbejdsgiveren. Kollektive overenskomster har naturligvis ikke som deres primære sigte at begrænse konkurrencen, men der findes eksempler på overenskomster, der har haft en konkurrencebegrænsende effekt. De modsatrettede partsinteresser sikrer ikke mod konkurrencebegrænsende bestemmelser i kollektive overenskomster, eftersom parterne er styret af hensyn til løn- og arbejdsforhold og ikke hensyn til konkurrencen på et givent marked. At parterne vedtager konkurrencebegrænsende bestemmelser kan anses illegitim i et konkurrenceretligt perspektiv. Kollektive overenskomsters status overfor konkurrenceretten behandles gennem nærværende afhandling. Kollektive overenskomsters status overfor konkurrenceretten har været genstand for afgørelse ved EF-Domstolen (efterfølgende benævnt Domstolen). Arbejdsmarkedets parter havde gennem en kollektiv overenskomst vedtaget bestemmelser, der begrænsede konkurrencen. Dette var problemstillingen i tre sager: Albany, Brentjens og Drijvende Bokken 6 (efterfølgende benævnt September-triologien 7 ), hvor Domstolen for første gang tog stilling 5 For en nærmere gennemgang af kollektive overenskomster henvises til Hasselbalch, Ole, Kollektivarbejdsretten, side 2ff, samt jf. ydermere afsnit Sag C-67/96 Albany International, sagerne C-115/97, C-116/97 og C-117/97 Brentjens og sag C-219/97 Drijvende Bokken. Dommene behandles særskilt i afsnit Dommene blev alle afsagt den 21. september 1999 og er nærved enslydende, jf. i øvrigt også Neergaard, Ulla, Når en - 2 -

8 til, hvorvidt kollektive overenskomster var omfattet af konkurrencelovgivningen i EU. Domstolen indfortolkede en fritagelse overfor kollektive overenskomster i forhold til konkurrencelovgivningen i EU. 8 Dermed er der i EU-retten åbnet op for, at kollektive overenskomster ikke skal vurderes efter konkurrencelovgivningen. Samme udgangspunkt gør sig gældende i dansk ret, hvor lovgiver gennem Konkurrencelovens 3 har undtaget kollektive overenskomster i det omfang, der er tale om løn- og arbejdsforhold. Beskyttelse af den frie konkurrence er et vigtigt mål på såvel europæisk som nationalt i de enkelte medlemsstater i EU. Fællesskabet i EU opnås gennem en række politikker, som er medtaget i artikel 3 i EF-traktaten (efterfølgende benævnt Traktaten) og konkurrencepolitikken er en af disse. Det er i særlig grad relevant at sikre en ordning, der modvirker fordrejning af konkurrencen på markedet. Konkurrencen beskyttes for EU s vedkommende gennem bestemmelserne i Traktaten, artikel 81 til 89. I nærværende fremstilling er særlig forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, indeholdt i artikel 81 interessant. For Danmarks vedkommende er beskyttelsen af konkurrencen på nationalt plan hjemlet via Konkurrenceloven. 1.1 PROBLEMFORMULERING Nærværende afhandling omhandler kollektive overenskomster i forhold til konkurrenceretten i europæisk og dansk ret. Fremstillingen skal tjene til at undersøge, hvilken status kollektive overenskomster har overfor konkurrenceretten. Som indledningen indikerer, er der allerede på nuværende tidspunkt givet immunitet til kollektive overenskomster, hvorfor forfatteren vil analysere, hvor langt denne immunitet rækker. Problemstillingen har været behandlet i udenlandsk litteratur, men har kun været udsat for en beskeden diskussion i dansk litteratur 9, hvorfor dette speciale skal udgøre en samlet fremstilling af området. Gennem en vurdering af lovgivning og praksis på området vil forfatteren afdække hvilke argumenter, der har medført, at kollektive overenskomster som udgangspunkt er immune overfor konkurrenceretten. Dette sættes i forhold til det forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, der findes i europæisk og dansk ret. Der er knyttet betingelser til forbuddet i artikel 81. Disse gennemgås i forhold til arbejdsmarkedet og kollektiv overenskomstindgåelse. Dette virksomhed ikke er en virksomhed, side 163f, der ligeledes benævner de tre domme September-triologien. 8 Nielsen, Ruth, Kollektive overenskomster og konkurrenceretten, side 30f. 9 Bruun, Niklas og Hellsten, Jari, Collective Agreements and Competition Law in the EU, Jf. landerapport fra Nielsen, Ruth, side

9 sker for at undersøge, hvorvidt kollektive overenskomster opfylder disse fire betingelser for at være omfattet af konkurrencereguleringen. Derudover behandles forholdet mellem europæisk og dansk ret for at perspektivere afhandlingen. Det vurderes herigennem, hvorvidt EU- og dansk ret er overensstemmende, eller der er forskel i den immunitet, der er givet kollektive overenskomster overfor konkurrenceretten. Endelig vil fremstillingen indeholde et samfundsmæssigt perspektiv, hvor forfatteren vil analysere de fordele og ulemper for samfundet, der er forbundet med arbejdsmarkedets parters forhandling af og indgåelse af kollektive overenskomster. Dette vil ske indledningsvist, da en klarlægning af de samfundsmæssige aspekter vil give overblik til den efterfølgende fremstilling. Konkurrenceretten er funderet på økonomiske rationaler, hvorfor afsnittet indeholder en kortere gennemgang af konkurrencereglernes formål. Derudover vil afhandlingen indeholde et historikafsnit, eftersom den historiske udvikling i konkurrencereglerne og den kollektive dimension kan være af betydning for afklaringen af, hvilken status kollektive overenskomster har overfor lovgivning som konkurrenceretten. Historien bag tilblivelsen af konkurrencereglerne i EU og Danmark vil blive gennemgået, samtidig med at forfatteren medtager en kort gennemgang af historien bag den kollektive dimensions udvikling. 1.2 AFHANDLINGENS SYSTEMATIK Gennem afsnit 2 vil historikken bag den danske model og konkurrencereglerne på nationalt og europæisk plan blive gennemgået. Dette afsnit beskriver baggrunden for konkurrencereglernes tilblivelse og medvirker til at give overblik for de efterfølgende afsnit. Vægten vil primært blive lagt på konkurrencereglerne, men afsnittet er ledsaget af en kort gennemgang af historien bag den kollektive dimension. Analysen i afsnit 3 vil være af overvejende samfundsmæssig karakter. Indledningsvist gennemgås, hvorfor konkurrence er gavnligt for samfundet. Udgangspunktet tages i konkurrencereglernes formål i Traktaten og Konkurrenceloven, da de illustrerer hvilke mål, der søges opnået. Afsnittet indeholder ligeledes en gennemgang af arbejdsmarkedet, set gennem et økonomisk perspektiv. Samtidig vurderes, hvorledes økonomer forholder sig til, at arbejdsmarkedet reguleres gennem lovgivning, kollektive overenskomster og individuelle aftaler. Herunder analyseres hvilke fordele og ulemper, det indebærer for samfundet, at arbejdsmarkedet forhandler aftaler på det kollektive og individuelle plan

10 Gennem afsnit 4 behandles EU-retten, hvor der indledningsvist vil være en gennemgang af de betingelser, der skal være opfyldt for, at artikel 81 i Traktaten finder anvendelse. Denne gennemgang er rettet mod kollektive overenskomster og arbejdsmarkedets parter, hvorfor gennemgangen har en konkret karakter, og har derfor meget få elementer. Derefter foretages en struktureret analyse af September-triologien, og hvilke konsekvenser disse domme medfører for kollektiv overenskomstindgåelse. Herefter behandles dansk ret i afsnit 5, hvor såvel undtagelsen i Konkurrenceloven diskuteres. Herunder vil forfatteren inddrage forarbejderne for at klarlægge, hvad der har medført, at lovgivningen som udgangspunkt har undtaget løn- og arbejdsforhold fra Konkurrenceloven. Samtidig vil den forholdsvis sparsomme praksis på området blive inddraget. Derefter vil forfatteren i afsnit behandle forholdet mellem EU-retten og dansk ret. Dette sker for at sammenligne, hvorvidt der er forskel i den immunitet, som henholdsvis EU-retten og dansk ret giver kollektive overenskomster. I samme afsnit undersøges kort forholdet mellem konkurrencereglerne i EU og medlemsstaterne med fokus på Danmark, hvor mulige løsninger på problemstillingen udsættes for en analyse. Afsnittet vil indeholde et komparativt element for at fremdrage, hvorledes andre lande har håndteret problemstillingen. Afslutningsvist indeholder afhandlingen i afsnit 7 en perspektivering, hvor forfatteren vil inddrage fremtidige problemstillinger for kollektiv overenskomstindgåelse. Sluttelig afrundes afhandlingen med en konklusion i afsnit 8. Endelig er afhandlingen struktureret således, at der efter hvert afsnit følger en sammenfatning samt diskussion, der sikrer overblikket for læseren. At der er medtaget plads til en diskussion medfører, at der kan følge en samlet kommentar på selve afsnittet, således at der ikke alene er tale om en sammenfatning. 1.3 METODEVALG Problemstillingen løses bedst ved anvendelse af retsdogmatisk fremstilling, hvor det primære sigte bliver at beskrive gældende ret for forholdet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten. Afhandlingens sidste del (afsnit 6 og 7) indeholder dog en mere vurderende karakter, eftersom forfatteren undersøger alternativer til en egnet løsning til - 5 -

11 problemstillingen. I analysen af konkurrencereglerne på europæisk plan er der anvendt en del videnskabelige artikler, eftersom September-triologien har affødt en del debat blandt forskere i Europa. Litteraturen til den danske del af afhandlingen er anderledes sparsom, hvorfor praksis fra Domstolene og Konkurrencemyndigheder bliver vigtig for analysen. Det teoretiske grundlag underbygges af forarbejder til Konkurrenceloven. Eftersom problemstillingen i højere grad er behandlet i udenlandsk litteratur end i dansk litteratur, vil der naturligvis være en overvægt af udenlandsk litteratur. Desuden vil specialet indeholde artikler fra andre lande i Europa og USA i begrænset omfang. Her kan i særdeleshed fremhæves COLCOM-projektet 10, der undersøger skæringsfeltet mellem konkurrence og kollektive overenskomster, og derudover indeholder landerapporter. Anvendte internetadresser er alene medtaget i noter, hvorfor de ikke fremgår af litteraturlisten. En særlig bemærkning skal knyttes til litteraturlisten, eftersom den ikke er opdelt efter noget andet kriterium end alfabetisk listning af de anvendte kilder. Dette er sket for at lette overblikket i forbindelse med kildehenvisningerne. Samtidig er det værd at bemærke, at ikke samtlige kilder fremgår af noterne, som imidlertid er anvendt i et sådant omfang, at de har fundet berettigelse på litteraturlisten. Derudover har forfatteren gerne ville inddrage Konkurrencemyndighederne gennem et interview. Dette har Konkurrencemyndighederne imidlertid afslået pga. manglende ressourcer, hvorfor forfatteren alene har anvendt hjemmesiden, der er tilknyttet til Konkurrencemyndighederne AFGRÆNSNING September-triologien indeholder flere forskellige aspekter, i denne afhandling er det valgt at lægge vægten på anvendelsen af artikel 81 overfor kollektive overenskomster. Af den grund omfatter analysen ikke området for statens lovliggørelse af kollektive overenskomster, således de får bindende virkning for andre end aftalens parter. Her tænkes på, at staten har i visse tilfælde mulighed for at gøre kollektive overenskomster almengyldige, men da dette ikke er fremtrædende i Danmark bliver det ikke gjort til et selvstændigt punkt. I den sammenhæng vil det ikke blive undersøgt, hvorledes medlemsstaterne er stillet i forhold til konkurrencelovgivningen. Ydermere vil afhandlingen ikke behandle, hvorledes de parter, der bliver valgt som udbydere i en kollektiv overenskomst, er stillet. Fokus er primært på de 10 Bruun, Niklas og Hellsten Jari, Collective Agreements and Competition Law in the EU

12 parter, der tager del i den kollektive overenskomst, arbejdsgivere og arbejdstagere.afhandlingen indeholder ikke det individuelle plan i forbindelse med den juridiske analyse, eftersom det falder udenfor emnets naturlige afgrænsning. Ved gennemgangen af Traktaten har forfatteren valgt at koncentrere analysen af Septembertriologien om artikel 81, og ikke artikel 82. Dette hænger sammen med, at Septembertriologien er rettet mod anvendelse af artikel 81. Artikel 82 inddrages i begrænset omfang, hvor det findes relevant. Det samme er tilfældet med den danske konkurrencelovgivning, da det primært er bestemmelserne vedrørende formålet samt undtagelsen i den danske konkurrencelov, der analyseres. Der vil således ikke være tale om en analyse af samtlige bestemmelser i den gældende danske konkurrencelovgivning. KL 3, 2. pkt. gennemgås ikke, eftersom bestemmelsen alene er et supplement til KL 17 om Konkurrencerådets adgang til at kræve de oplysninger, der skønnes nødvendige til afgørelse af om et forhold er omfattet af loven. Desuden har bestemmelsen ikke har haft en selvstændig betydning i praksis. 12 Det findes ikke hensigtsmæssigt at foretage en begrebsfastlæggelse i det indledende afsnit, da begreberne analyseres og fastlægges gennem afhandlingen. I stedet indpasses det under de forskellige afsnit, hvor gennemgangen er nærværende. 12 Levinsen, Kirsten, Konkurrenceloven med kommentarer (2001), side

13 2 HISTORIK 2.1 INDLEDNING Gennem nedenstående afsnit gennemgås de elementer, der historisk har været med til at præge udviklingen inden for konkurrenceretten. Indledningsvist gennemgås historien før vedtagelse af konkurrencelovgivning i Danmark. Herunder ridses historien bag den kollektive dimensions udvikling kort op. Fokus rettes derefter på konkurrencerettens tilblivelse i såvel Danmark som EU, og hvilke elementer, der har præget denne udvikling. 2.2 TIDEN FØR KONKURRENCELOVGIVNING I DANMARK LAUGSORDNINGERNE Før der eksisterede en konkurrencelovgivning i Danmark, var markedet styret af laugsordningerne, som var kendt over hele Europa. Laugene var tvungne sammenslutninger af mestre og svende, som var blevet givet særlige monopoler. Udadtil skulle laugene stå som beskyttere af faglighed og kvalitet, men samtidig udgjorde de en konkurrencebegrænsning. Laugene kontrollerede kvaliteten af uddannelse af svende ved at opstille regler gennem lærlingetiden, og kontrollen gav rig mulighed for at regulere tilgangen til fagene. Derudover var konkurrencen begrænset gennem aftaler om faste priser. 13 I store træk var det primært byerne, der havde monopolerne, hvilket landboerne var utilfredse med. Landboernes utilfredshed over monopolerne blev støttet af økonomer i 1700-tallet, der var blevet uddannet med liberalismen som lektie. Dette gav grobund for andre tanker, hvor man så begrænsning af konkurrencen som et onde DEN KOLLEKTIVE DIMENSION Samtidig med disse liberaliseringstendenser skete der en udvikling på arbejdsmarkedet. Her startede udviklingen af den kollektive dimension, der gennemgik flere faser. Ole Hasselbalch opdeler faserne således: Repressions-, tolerance- og understøttelsesfasen. 14 Især i den første fase anvendte staten alle midler til at undertrykke arbejdstagernes organiseringsforsøg. Såvel 13 Boje, Per og Kallestrup, Morten, Marked, erhvervsliv og stat, side 18f. 14 Se bl.a. Hasselbalch, Ole, Arbejdsrettens almindelige del, side 30 samt af samme forfatter, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, side 14. Faserne skal ikke tages til udtryk for, at der er tale om en kronologisk udvikling, hvor man direkte kan se fasernes adskillelse. Faserne tjener til at skabe overblik over udviklingen, da man i praksis snarere har oplevet, at faserne har overlappet hinanden. Afhandlingen gennemgår ikke disse faser yderligere, hvorfor der henvises til ovenstående kilder

14 ved at kriminalisere organisering og som ved at forfølge fagforeningslederne. Perioden især omkring 1870 erne var præget af denne repression fra statens side. 15 Trods alle disse forsøg på at fortrænge den spirende fagbevægelse lykkedes dette ikke. Samtidig var der stadig flere fortalere for en mere tolerant holdning overfor organisationerne. En af disse var Adam Smith, hvis hovedværk Wealth of Nations samtidig fik betydning for, hvorledes lovgiver burde opfatte begreberne markedet og konkurrence, jf. afsnit 2.3. Tolerancen overfor arbejdstagernes organisering vandt indpas over hele Europa 16, og i Danmark blev septemberforliget startskuddet til den danske model 17, som samtidig påbegyndte understøttelsesfasen. Den danske fagbevægelse var tvunget i knæ i 1870 erne, som følge af statens repression. Fagbevægelsen forsøgte imidlertid at opbygge sig i 1880 erne, hvor det kom til en styrkeprøve inden for jernindustrien: Jern-lockouten i København i 1885, som antageligvis blev en kamp om arbejdstagernes ret til at organisere sig. Arbejdsgiverne var bestemt ikke interesseret i arbejdernes organisering, men ikke desto mindre blev der indgået en overenskomst med fagforeningen. Efter denne overenskomst fulgte flere i kølvandet, måske som følge af, at arbejdsgiverne havde opgivet kampen og indgåelse af overenskomster, var den eneste mulighed for at skaffe arbejdskraft. 18 Dannelsen af Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og Landsorganisationen i Danmark, LO, skete i henholdsvis 1896 og Specielt arbejdsgivernes sammenslutning betød en forskydning i forhandlingsgrundlaget, eftersom der kunne ske forhandling på vegne af flere arbejdsgivere. Dermed opstod der en kollektivitet på arbejdsgiversiden, der skulle imødegå fagforeningernes kampskridt. 20 Fra start af var DA mere centralistisk styret end LO, eftersom det var vigtigt for arbejdsgiverne at kunne fremtræde som en samlet enhed, og man overlod derfor en stor kompetence til hovedbestyrelsen i DA. 21 Dette var medvirkende til at give arbejdsgiverne en ballast i relation til, hvor tyngden af overenskomstforhandlingerne skulle ligge var året, hvor der i Danmark udbrød en storkonflikt, der var medvirkende til tilblivelsen af Septemberforliget. Forud for dette havde en række begivenheder været med til at bane vejen for netop dette 15 Due, Jesper, Den danske Model, side Jf. Hasselbalch, Ole, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, side 16ff. 17 For en detaljeret gennemgang af den danske model se Due, Jesper m.fl., Den danske Model. 18 Se Due, Jesper m.fl., Den danske Model, side Mailand, Mikkel, Den Danske Model og Arbejdsmarkedspolitikken, side Due, Jesper m.fl., Den danske Model, side Knudsen, Knud, Arbejdskonflikternes historie i Danmark, side Mailand, Mikkel, Den Danske Model og arbejdsmarkedspolitikken, side

15 forlig, som var starten på den danske model. Dette var et stort antal konflikter i det 19. århundrede, det førte til, at ingen af parterne på arbejdsmarkedet længere kunne affinde sig med forholdene. 23 En del af dette forlig betød, at arbejdstagernes ret til organisering blev stadfæstet, kollektive overenskomster blev anerkendt som aftaleform på arbejdsmarkedet, arbejdsgiverens ledelsesret blev endelig knæsat samt fredspligten blev etableret. 24 Dermed var den kollektive dimension for alvor dannet, og har gennem tiderne udviklet sig til det, der i dag kendes som den danske model TUGTHUSLOVEN I 1927 fremsatte Venstre en lov, der igen modarbejdede fagforeningerne. 25 Lovens formål var rettet mod at sikre den enkeltes erhvervsfrihed, men havde ligeledes indirekte til formål at ramme arbejdstagerne. Baggrunden var en blokade etableret af Landarbejderforbundet, Dansk Landarbejderforbund (senere SiD) og De samvirkende Fagforbund (senere LO) mod en række gårdejere og købmænd. 26 Kolindssund ved Grenå var et inddæmmet areal med landbrugsjord, som blev brugt til dyrkning. I 1921 blev arealet solgt til en række gårdmænd, der dannede en sammenslutning. Den nye sammenslutning var ikke medlem af Dansk Arbejdsgiverforening. Af flere omgange blev lønnen nedsat, indtil Landarbejderforbundet forsøgte at indgå overenskomst. Ingen af medlemmerne af sammenslutningen på arbejdsgiverside mødte op til forhandlingerne, og snart var der lagt op til en blokade. Landarbejderforbundet havde svært ved at udøve indflydelse med egne kampskridt, hvorfor de henvendte sig til De samvirkende Fagforbund for at iværksætte en blokade over for sammenslutningen og de 12 største gårde. I løbet af 1924 begyndte blokaden at have sin virkning i Kolindsund. Gårdejerne havde problemer med at afsætte deres varer. En af ejerne måtte gå fra sin gård, og en anden var tvunget til at indgå akkord med sine kreditorer. Dette medførte, at gårdejerne indstævnede såvel Landarbejderforbundet, Arbejdsmandsforbundet som De samvirkende Fagforbund med et krav om erstatning for de tab, der var lidt under blokaden. Organisationerne fremførte, at der ikke forelå en overenskomst, hvorfor at blokaden ikke var retsstridig. Dette gav Landsretten 23 Se Ibsen, Flemming m.fl., Septemberforliget og det 21. århundrede, side 77ff. 24 Mailand, Mikkel, Den Danske Model og arbejdsmarkedspolitikken, side Rigsdagtidende 1926/27, tillæg A, spalte 3669, tillæg B, spalte FF spalte 1869 og Blokaden er kendt som Kolindsundsagen, se fx Knudsen, Knud, Arbejdskonflikternes historie i Danmark, side 223ff samt -

16 organisationerne medhold i, men gårdejerne ankede til Højesteret 27 hvor de fik medhold. Fagforbundene tabte, eftersom Højesteret anså blokadens omfang og de anvendte midler for retsstridige. Forbundene havde ligeledes offentliggjort navne på personer, der hjalp med afsætningen. Højesteret anførte: at de Indstævnte har tilstræbt helt at afskære Appellanterne fra Afsættelsen af deres Avl. Kort forinden dommen blev afsagt fremsatte Venstre i maj 1925 Lov om værn for erhvervs- og arbejdsfriheden 28 (populært kaldet Tugthusloven), der skulle illegalisere boykot og blokader og hindre kollektive overenskomster, der indskrænkede den enkeltes arbejdsfrihed. Trods megen modstand fra såvel arbejdsgiver- som arbejdstagerside blev loven vedtaget den 27. marts Af lovens 1 fulgte, at kollektive aftaler, der uberettiget begrænsede den enkeltes mulighed for adgang til arbejde, ikke kunne tillægges retsvirkning ved domstolene. Modstanden fra organisationer på arbejdstager- eller arbejdsgiverside bundede i, at loven kunne bruges mod arbejdsmarkedet og det kollektive aftalesystem, hvilket ingen af parterne havde interesse i. 30 Tugthusloven blev en af de mest forhadte love i arbejderklassen, men samtidig satte den punktum for et klassekampsårti med borgerskabets og landbovenstres aggressive kamp mod arbejderbevægelsen uden sidestykke i fagbevægelsens historie. 31 Frem til 1937 fandt loven ikke anvendelse, og den blev samme år ophævet af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. 32 Den fik praktisk betydning for arbejdsmarkedet 33, men kan ses som et eksempel på, at lovgiver ønskede mulighed for at regulere arbejdsmarkedet gennem konkurrencelovgivning, hvilket dog i senere lovgivning bliver ændret. 34 Dette skete i 1937 med Prisaftaleloven 35, hvor lovgiver vedtog en undtagelse overfor løn- og arbejdsforhold, jf. det følgende afsnit U 1926/649 H, dommen blev afsagt den 9. juli Lov nr. 70 af 27. marts Rigsdagstidende 1928/29, tillæg A, spalte 3075, tillæg B, spalte 463,1873, tillæg C, spalte 149 og 401. Trustkommissionens Betænkninger nr. 3, Konkurrencebegrænsning og monopol, side Boje, Per og Kallestrup, Morten., Marked, erhvervsliv og stat, side Boje, Per og Kallestrup, Morten, Marked, erhvervsliv og stat, side 92. Se ligeledes Sølvkjær, Evan, Konkurrenceloven med kommentarer, side Kobbernagel, Jan, Konkurrencens retlige regulering, side 79 samt Richter, Steen, Monopolloven med kommentarer, side Levinsen, Kirsten, Konkurrenceloven med kommentarer (2001) side 9 samt 56ff. Se ligeledes Trustkommissionens Betænkninger nr. 3, Konkurrencebegrænsning og monopol, side 49, hvor det anføres: tager denne den første danske lov om konkurrencebegrænsninger sigte på såvel arbejdsforhold som erhvervsforhold, samt side Lov nr. 158 af 18. maj

17 2.3 KONKURRENCERETTENS TILBLIVELSE FØRSTE SKRIDT MOD KONKURRENCELOVGIVNING Adam Smith faderen til den økonomiske liberalisme 36 hyldede den frie konkurrence, eftersom den var instrumentet til at sikre den rette allokering af ressourcer. Ifølge Adam Smith skulle der eksistere et minimum af regulering fra statens side. Det blev imidlertid klart at, fri konkurrence ikke opstod af sig selv, da virksomhederne havde incitament til begrænse den indbyrdes konkurrence for selv at stå stærkere. Til trods for et udbredt ønske om mindre regulering, opstod der i flere lande et behov for lovgivning, der kunne gennemtvinge konkurrence både overfor konkurrencebegrænsende aftaler mellem erhvervsdrivende, og store virksomheder, der havde kontrol med størsteparten af markedet. USA var et af de lande, hvor man tidligst så denne form for lovgivning. Retsudviklingen indenfor konkurrenceret i USA påbegyndtes som følge af industrialiseringen. Specielt den tekniske udvikling medførte, at virksomhederne kunne producere langt billigere. Magten polariseredes hurtigt i store foretagender, der havde kapital til at investere, således at virksomhederne derigennem kunne få kontrol med markedet. Virksomhederne opkøbte beslægtede industrier, og kunne derved udelukke eller begrænse konkurrencen i et sådant omfang, at disse imperier kom i lovgivningsmagtens søgelys. I 1887 nedsattes Interstate Commerce Commision, som skulle føre kontrol med handel og transport over enkeltstatsgrænserne. 37 Senere i 1890 vedtog Kongressen næsten enstemmigt Sherman Act 38, der forbød truster og andre monopolbestræbelser. Dette var det første eksempel på en antitrustlovgivning, der evnede at ramme erhvervslivet. Principperne bag Sherman Act var velkendte på dette tidspunkt fra engelsk common law 39, men havde ikke haft den fornødne gennemslagskraft over for erhvervslivets voksende imperier. I 1914 blev Clayton Act vedtaget for at klarificere og supplere Sherman Act, og den indeholdt en undtagelse fra antitrustlovgivningen overfor arbejdstagernes organisationer i det omfang, der alene var tale om ensidig fagforeningsvirksomhed i forhold til arbejdskonflikter. 40 Konkurrencereglerne i USA var ikke som udgangspunkt rettet mod arbejdsmarkedets parter og beskyttede på flere 36 Boje, Per og Kallestrup, Morten, Marked, erhvervsliv og stat, side 9. For en yderligere gennemgang henvises til Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt, side 45. Naturligvis ligeledes Smith, Adam, Wealth of nations. Se yderligere om Adam Smith hos Estrup, Hector m.fl., Den økonomiske teoris historie, side 39ff. 37 Boje, Per og Kallestrup, Morten, Marked, Erhvervsliv og Stat, side Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt, side 108f. 39 De stammer fra ældre engelsk Common Law, i princippet tilbage til den engelske Statute of Monopolies, der er fra Se yderligere hos Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt, side 81. Det er ligeledes omtalt hos von Eyben, W.E., Monopoler og Priser, Bind 1, side Se bl.a. Generaladvokatens udtalelse til September-triologien, pkt

18 områder arbejdstagernes organisationer og deres aktiviteter. 41 USA har været foregangsland hvad angår konkurrencelovgivning, og har formentlig af den grund påvirket udviklingen på europæisk plan. Udviklingen i USA har imidlertid sin egen historie og skal ikke forfølges yderligere her, hvorfor fokus rettes mod tilblivelsen af dansk og europæisk konkurrenceret DANSK KONKURRENCERET Adam Smiths værk The Wealth of Nations blev oversat til mange sprog, ligeledes til dansk. 42 Dette påvirkede de danske økonomer og politikere 43, og igennem 1800-tallet gik udviklingen i retningen af, at fri konkurrence skulle styrkes, og reguleringen minimeres, hvorfor regler, der var med at til hæmme fri konkurrence, blev ophævet. 44 En faktor, der i særlig grad hæmmede konkurrencen, var de føromtalte laugsordninger, jf. afsnit 2.3. Markedet skulle sættes frit, men de grupper, der tidligere var blevet givet fordele, som fx laugsordningerne, protesterede kraftigt. Laugene havde særlige monopoler, men disse blev ophævet i 1862, da Næringsloven af 1857 trådte i kraft. 45 Fra midten af 1890 erne blev der vedtaget lovgivning, der regulerede de tilladte midler i virksomhedernes indbyrdes konkurrence. 46 Til trods for et udbredt ønske om mindre regulering, var det nødvendigt, at der eksisterede en form for regulering, der kunne sikre de sociale vilkår hos alle borgere. Samtidig skulle reguleringen ligeledes sikre, at investeringer, der ville være nyttige for samfundet, blev foretaget. Dette kunne være tildeling af enerettigheder, der var med til at skabe monopoler. Debatten på den politiske scene var dog stadig præget af, hvor megen eller hvor lidt regulering, der var ønskelig. I starten af 1900-tallet blev de første forslag til konkurrencelovgivning vedtaget KONKURRENCELOVENE I DANMARK I 1919 fremsatte lovgiver en 5-årig forsøgslov om tilsyn med virksomheder af monopolagtig karakter. Lovforslaget blev ikke vedtaget til trods for, at det blev fremsat otte gange 47, men i 41 Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt, side Værket blev første gang udgivet i 1776, og blev udgivet på dansk allerede i Som et kuriusom kan forfatteren nævne, at man på den følgende internetadresse kan finde en artikel, der behandler, hvorfor værket så hurtigt blev oversat til dansk: 43 Boje, Per og Kallestrup Morten, Marked, Erhvervsliv og Stat, side I slutningen af 1800-tallet var konkurrenceret og regulering ikke det eneste punkt, der debatteredes på den politiske scene. På dette tidspunkt ca startede også debatten om velfærdssamfundet, jf. fx Ploug, Niels m.fl. (red.), Den danske velfærdsstats historie. Her argumenteres for, at det er ligeledes på dette tidspunkt, at velfærdsstatlig socialpolitik i Danmark begynder, jf. specielt side 71 samt 146f. 45 Knudsen, Knud, Arbejdskonflikternes historie i Danmark, side Boje, Per, Marked, Erhvervsliv og Stat, side Se mere i Trustkommissionens betænkning nr. 3, Konkurrencebegrænsning og monopol, fra

19 1931 blev en ny lov mod prisaftaler vedtaget. Prisaftaleloven 48 havde været længe undervejs, og den udgjorde begyndelsen på generel dansk konkurrencelovgivning. Lovens gyldighedsperiode blev 5 år, da man fra lovgivers side betragtede den som forsøgslovgivning. Den fik ingen signifikant betydning 49, og udløb den 31. december 1936, men blev forlænget til udgangen af april 1937, hvor en ny udgave blev vedtaget, og der oprettedes en offentlig tilsynsmyndighed: Priskontrolrådet. 50 Forbillederne for Prisaftaleloven af var dels den norske konkurrencelov af 1926 og Londonresolutionen. 52 Den interessante bestemmelse i nærværende sammenhæng, er undtagelsen, der er knyttet til arbejdsmarkedet. Første gang denne undtagelse eksplicit er medtaget i konkurrencelovgivningen er i Prisaftaleloven af 1937 i 1, 2. pkt.: Løn og arbejdsforhold falder uden for denne Lov 53 Baggrunden for, at undtagelsen først medtages i 1937 kan være, at lovforslaget på det tidspunkt var inspireret af norsk ret. Den dagældende norske konkurrencelov indeholdt en undtagelse i 1: Denne lov omhandler prismisbruk og kontrol med konkurranceindskrænkninger, og gjælder privat og kommunal erhvervsvirksomhet, bortset fra arbeide i andres tjeneste. 54 Undtagelsen er stadig indeholdt i den nugældende lov: Konkurrenceloven 3, dog med en anden ordlyd. Eftersom bestemmelsen i den danske lov har sin oprindelse i 1930 erne, har det oprindelig været prisdannelsen på arbejdskraft, der har været dækket af bestemmelsens kerneområde. 55 Siden Prisaftaleloven har man fra lovgivers side ønsket at friholde arbejdsmarkedets parter, når de indgår aftaler, der indeholder løn- og arbejdsforhold. Et princip, der er blevet fastholdt i efterfølgende konkurrencelovgivning. Ved siden af de permanente konkurrencelove har der eksisteret et antal midlertidige love, hvor staten opstillede regler for, hvorledes virksomhederne skulle beregne deres priser og avancer. De midlertidige pris- og avancelove har ligeledes undtaget løn- og arbejdsforhold, dog med en enkelt undtagelse: Prisstoploven fra december I denne var det fastsat, at lønstigninger, 48 Lov nr. 139 af 28. april Koktvedgaard, Mogens, Lærebog i konkurrenceret, side Boje, Per, Marked, Erhvervsliv og Stat, side Lov nr. 158 af 18. maj Se Rigsdagstidende 1936/37, tillæg A, spalte 5717, tillæg B, spalte 2641 og 3037 samt tillæg C, spalte 1977 og FF spalte 4547, 4919, 6704 og LF spalte 2392,2539 og Londonresolutionen blev vedtaget på Den interparlamentariske Unions møde i London i 1930 og opnåede enstemmig tilslutning. 53 Der var dog indeholdt en undtagelse i Prisaftaleloven af 1931, men det var ikke medtaget i lovens ordlyd. Undtagelsen udsprang af en fortolkning af den daværende lovs 1. Se Trustkommissionens betænkninger nr. 3, Konkurrencebegrænsning og monopol, fra 1953, side Samme ordlyd findes i den efterfølgende lov Monopolloven af Lov av 12. marts 1926 om kontrol med konkurranceindskrænkninger og om prismisbruk. (mine fremhævelser) 55 Levinsen, Kirsten, Konkurrenceloven med kommentarer (2001). side

20 der var opnået af arbejdstagerne ved brug af overenskomststridige kampskridt var ugyldige. 56 Den nærmere analyse af reglerne samt forarbejderne er placeret under gennemgangen af den danske konkurrencelov, jf. afsnit 5. Prisaftaleloven blev afløst af Monopolloven 57 i 1955, og denne lov introducerede kontrolprincippet i dansk ret. 58 Kontrolprincippet videreførtes i Konkurrenceloven 59, der trådte i kraft i Forbudsprincippet 60 efterfulgte kontrolprincippet i 1997 med en ændring af Konkurrenceloven 61, der havde været 4½ år undervejs. 62 Loven er senest ændret juni 2005 ved vedtagelsen af lovforslag L EUROPÆISK KONKURRENCERET De EU-retlige konkurrenceregler var som udgangspunkt inspireret af de amerikanske antitrustregler. 63 USA s involvering i Anden Verdenskrig, med efterfølgende besættelse af Tyskland, havde en del af betydningen. Ved afslutningen af Anden verdenskrig havde USA en fremtrædende position i Tyskland, og eftersom fri konkurrence var værdsat af amerikanerne, blev tankerne fra USA hurtigt spredt til Europa. Princippet om fri konkurrence blev inkorporeret gennem De-kartelliseringslovgivningen i Vesttyskland, som blev udstedt af de allierede styrker, og loven afspejlede i høj grad amerikanske antitrustprincipper. 64 Romtraktaten fra indeholdt konkurrenceregler, som til dels var inspireret af det amerikanske system. Konkurrencereglerne i EU har imidlertid deres egen historie, trods påvirkningen fra USA. Der kan spores væsentlige forskelle mellem systemerne i henholdsvis Europa og USA. 66 Det skyldtes, at den såkaldte Freiburgskole, også kaldet ordoliberalismen fik en stor betydning for udformningen af konkurrencereglerne, specielt artikel 81 og 82 i Traktaten, som de kendes i dag. 56 von Eyben, W. E., Monopoler og Priser, Bind 1, side 342f. 57 Lov nr. 102 af 31. marts Loven byggede i høj grad på Trustkommissionens betænkninger nr. 3, Konkurrencebegrænsning og monopol fra Efter kontrolprincippet, foreligger der ikke en overtrædelse af reglerne, førend konkurrenceyndighederne har statueret dette. Det indebærer, at alle former for begrænsninger af konkurrencen i princippet er tilladte indtil konkurrencemyndighederne griber ind. Efter forbudsprincippet er aftaler, der begrænser konkurrencen ulovlige, uagtet at konkurrencemyndighederne ikke har statueret dette. Dermed er der ikke behov for myndighedernes forudgående indgriben, til forskel fra kontrolprincippet Se fx Mortensen, Bent Ole Gram, Dansk Markedsret, side Lov nr. 370 af 7. juni Se om principperne hos Levinsen, Kirsten, Konkurrenceloven med kommentarer (2001), side 13f. 61 Lov nr. 384 af 10. juni Se yderligere hos Levinsen, Kirsten, Konkurrenceloven med kommentarer (2001), side Christensen, Andreas, Konkurrenceretten i EU, side Fejø, Jens, EU-konkurrenceret, side Dengang var benævnelsen Traktaten om det Europæiske Økonomiske Fællesskab. 66 Christensen, Andreas m.fl., Konkurrenceretten i EU, side 6. Se dog Gerber, David J., Law and Competition in Twentieht Centery Europe, hvor han argumenterer imod, at amerikanerne har spillet en specielt stor rolle i udformningen af de europæiske konkurrenceregler, side 3 samt specielt kapitel VII

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Den Danske Model Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Juridisk Institut Peder J. Pedersen Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999 100-året Septemberforliget FOR Finansministeriet September 1999 100-året for Septemberforliget Udsendt af Finansministeriet September 1999 ISBN 87-7856-282-1 (trykt udgave) Forside og tryk: Formula Graphic

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Forfatter Merethe Lindblad Johansen Vejleder Niels Westergård-Nielsen Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Med fokus på om modellen lever op til sit gode ry også i krisetider! BA Økonomi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

I den moderne danske økonomiske og politiske

I den moderne danske økonomiske og politiske 61 FULD BESKÆF- TIGELSE UDEN INFLATION Om mål og midler i Socialdemokratiets økonomiske politik 1950-1953 Af Niels Behrendt Jørgensen Med fokus på den fulde beskæftigelse som målet for Socialdemokratiets

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

EF - traktatens artikel 82

EF - traktatens artikel 82 Cand.merc.jur Erhvervsjuridisk institut Speciale September, 2009 Forfatter: Anders Gjervig Iversen Andreas Wærn Madsen Hovedvejleder: Anne Kirkegaard Bivejleder: Valdemar Smith EF - traktatens artikel

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten. Indledning. Af Ruth Nielsen

Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten. Indledning. Af Ruth Nielsen Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten Af Ruth Nielsen Indledning Denne artikel handler om skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og EU s økonomiske ret (konkurrenceret, fri bevægelighed

Læs mere