Kollektive overenskomster i et konkurrenceretligt perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollektive overenskomster i et konkurrenceretligt perspektiv"

Transkript

1 Kollektive overenskomster i et konkurrenceretligt perspektiv - når to hensyn kolliderer Forfatter: Tina Rasmussen Vejleder: Ole Hasselbalch Handelshøjskolen i Århus Forår 2006

2 FORORD It was not by gold or by silver, but by labour, that the wealth of the world was originally purchased. Adam Smith Min deltagelse i kurset Master Class i juridisk analyse ved Handelshøjskolen i Århus har dannet baggrund for nærværende afhandling. Ved kursets afslutning indleverede jeg en artikel om problemstillingen: Kollektive overenskomsters status overfor konkurrenceretten. Artiklen er ikke del af afhandlingen, men har givet inspiration til at udbygge problemstillingen omkring kollektive overenskomsters status overfor konkurrenceretten. Der skal rettes en særlig tak til de mennesker, der har været ved min side, mens jeg har udarbejdet denne afhandling gennem såvel glædesrus som tilspidsede situationer. Det er med stor glæde og lille portion lettelse, at jeg nu afleverer min afhandling til bedømmelse og ønsker læserne god fornøjelse ved gennemlæsningen. Tina Rasmussen Stud. merc. (jur.) Aalborg i april 2006

3 IINDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFHANDLINGENS SYSTEMATIK METODEVALG AFGRÆNSNING HISTORIK INDLEDNING TIDEN FØR KONKURRENCELOVGIVNING I DANMARK LAUGSORDNINGERNE DEN KOLLEKTIVE DIMENSION TUGTHUSLOVEN KONKURRENCERETTENS TILBLIVELSE FØRSTE SKRIDT MOD KONKURRENCELOVGIVNING DANSK KONKURRENCERET KONKURRENCELOVENE I DANMARK EUROPÆISK KONKURRENCERET FREIBURGSKOLEN OG DENS BETYDNING DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE SAMMENFATNING OG DISKUSSION SAMFUNDSMÆSSIGE PERSPEKTIVER INTRODUKTION KONKURRENCEREGLERNES FORMÅL I EU OG DANMARK ARBEJDSMARKEDETS REGULERING ORGANISATIONSOPBYGNINGEN I DANMARK FORHOLDET MELLEM ARBEJDSMARKEDETS PARTER KOLLEKTIVE FORHANDLINGER INDIVIDUELLE FORHANDLINGER

4 3.4 SAMMENFATNING OG DISKUSSION EU-KONKURRENCERET INTRODUKTION FORBUD MOD KONKURRENCEBEGRÆNSENDE AFTALER VIRKSOMHEDSBEGREBET GENERELT ARBEJDSTAGERE SAMMENSLUTNINGER AF ARBEJDSTAGERE ARBEJDSGIVERE SAMT SAMMENSLUTNINGER AF ARBEJDSGIVERE HVORNÅR FORELIGGER DER EN AFTALE? KOLLEKTIV OVERENSKOMST EFFEKT PÅ HANDLEN MELLEM MEDLEMSSTATER KONKURRENCEBEGRÆNSNINGER I KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTER SAMMENFATNING AF DE FIRE BETINGELSER KONKURRENCERET OG KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTER I NYERE TID SEPTEMBER-TRIOLOGIEN INDLEDNING SAGERNES BAGGRUND GENERALADVOKATENS UDTALELSE DOMSTOLENS AFGØRELSE ANALYSE AF SEPTEMBER-TRIOLOGIEN DET ANVENDTE REGELSÆT IMMUNITETET RATIONE PERSONAE IMMUNITET RATIONE MATERIAE KONSEKVENSER AF SEPTEMBER-TRIOLOGIEN SAMMENFATNING OG DISKUSSION DANSK KONKURRENCERET INTRODUKTION KONKURRENCEMYNDIGHEDERNE KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCERÅDET KONKURRENCEANKENÆVNET KONKURRENCELOVEN FORARBEJDER

5 5.3.2 UDGANGSPUNKTET FOR UNDTAGELSEN GENNEM U H AFGRÆNSNINGEN OVERFOR ERHVERVSVIRKSOMHED OMFATTET AF EN KOLLEKTIV OVERENSKOMST AFGRÆNSNINGEN AF FAGRETLIGE FORHOLD PÅVIRKNING AF TREJDEMANDS ERHVERVSINTERESSER ARBEJDSTAGERS KOLLEKTIVE AKTIONER VEDTÆGTER OM STILLINGSKONTROL SAMMENFATNING OG DISKUSSION FORHOLDET MELLEM DANSK OG EU KONKURRENCERET PERSPEKTIVER KONKLUSION SUMMARY LITTERATURLISTE BILAG BILAG 1 EF-TRAKTATENS ARTIKEL BILAG 2 SEPTEMBER-TRIOLOGIEN SAG 67/96 ALBANY SAG C-115/97-C-117/97 BRENTJENS SAG C-219/97 DRIJVENDE BOKKEN

6 1 INDLEDNING Et konkurrencebaseret og åbent indre marked er den bedste garanti for, at de europæiske virksomheder kan øge deres effektivitet og innovationspotentiel. En stærk konkurrence er således en vigtig drivkraft bag konkurrenceevne og økonomisk vækst. Konkurrencepolitikken er en af mange fællesskabspolitikker, som har betydning for Europas økonomiske ydeevne. Den er et vigtigt element i en sammenhængende og integreret politik med henblik på at fremme den europæiske industris konkurrenceevne og opfylde målene i Lissabon-strategien 1. En proaktiv konkurrencepolitik er karakteriseret ved:. en forbedring af regelrammerne for konkurrence, som baner vejen for sprudlende erhvervsaktivitet, bred vidensformidling, bedre vilkår for forbrugerne og en effektiv økonomisk omstrukturering overalt på det indre marked, og. en håndhævelsespraksis, som aktivt fjerner de adgangsbarrierer og hindringer for en effektiv konkurrence, som alvorligst skader konkurrencen på det indre marked og underminerer de europæiske virksomheders konkurrenceevne. 2 Konkurrencen på et givent marked afhænger af aktørerne 3, der agerer på det pågældende marked. Aktørerne kan opnå fordele ved at begrænse konkurrencen mellem sig, hvorfor dette kan medføre, at der indgås aftaler, der begrænser konkurrencen. Et eksempel kan være, at aktørerne bliver enige om at fastsætte en pris på en vare, således ingen sælger billigere end den fastsatte pris. Derved begrænses konkurrencen, og aktørerne kan opnå en højere pris på varen, end hvis der eksisterede konkurrence. For at modvirke virkningerne af begrænset konkurrence, vil staten beskytte konkurrencen gennem lovregulering, således at den endelige forbruger sikres en pris, der er fastsat i fri konkurrence. Konkurrenceretten er bygget på antagelsen, at en effektiv markedsøkonomi med fri og effektiv konkurrence er det bedste alternativ for samfundet. 4 Der kan imidlertid opstå problemer i forbindelse med at afgøre 1 Lissabon-strategien er EU s vækststrategi, der skal skabe en mere konkurrencedygtig og vidensbaseret økonomi med flere og bedre arbejdspladser. Se mere om Lissabon-strategien på: 2 Meddelelse fra Kommissionen, KOM (2004) 293, En proaktiv konkurrencepolitik for et konkurrencebaseret Europa, side 1. 3 Aktørerne kan være selvstændige erhvervsdrivende eller virksomheder. For at være omfattet af konkurrencereglerne i såvel Danmark som EU, skal aktøren være omfattet af virksomhedsbegrebet, jf. afsnit 4.1.1, hvor begrebet analyseres yderligere. 4 Se Christensen, Andreas, Konkurrenceretten i EU, side 1, hvor det bemærkes, at det er en velkendt antagelse, som der henvises til i størstedelen af litteraturen på området

7 hvilket hensyn bør have forrang, når hensyn til konkurrence kolliderer med hensyn til arbejdsmarkedet. I Danmark reguleres en væsentlig del af arbejdsmarkedet ved brug af kollektive overenskomster 5, således at arbejdsmarkedets parter har en høj grad af selvbestemmelse i deres indbyrdes forhold. Når arbejdsmarkedets parter vælger at indgå kollektive overenskomster, sker det med baggrund i deres modsatrettede interesser. Arbejdstagerne ønsker en høj løn og gode arbejdsforhold. Arbejdsgiveren er fokuseret på at minimere sine omkostninger og sikre virksomheden en rentabel drift. Derved tilgodeses såvel arbejdsgiversom arbejdstagersides ønsker, når der forhandles og indgås kollektive overenskomster. Ingen af parterne har imidlertid incitament til at tilgodese hensynet til den frie konkurrence, trods deres modsatrettede interesser. Specielt arbejdsgiverne kan tværtimod have en interesse i at begrænse konkurrencen, eftersom det kan stille dem bedre i konkurrencen i forhold til andre virksomheder. Samtidig kan det være betydningsfuldt for arbejdstagerne ikke at være underlagt konkurrencereglerne, når der forhandles kollektive overenskomster. Det kan nemlig lægge en begrænsning på, hvad arbejdstagerne kan forlange i forhold til arbejdsgiveren. Kollektive overenskomster har naturligvis ikke som deres primære sigte at begrænse konkurrencen, men der findes eksempler på overenskomster, der har haft en konkurrencebegrænsende effekt. De modsatrettede partsinteresser sikrer ikke mod konkurrencebegrænsende bestemmelser i kollektive overenskomster, eftersom parterne er styret af hensyn til løn- og arbejdsforhold og ikke hensyn til konkurrencen på et givent marked. At parterne vedtager konkurrencebegrænsende bestemmelser kan anses illegitim i et konkurrenceretligt perspektiv. Kollektive overenskomsters status overfor konkurrenceretten behandles gennem nærværende afhandling. Kollektive overenskomsters status overfor konkurrenceretten har været genstand for afgørelse ved EF-Domstolen (efterfølgende benævnt Domstolen). Arbejdsmarkedets parter havde gennem en kollektiv overenskomst vedtaget bestemmelser, der begrænsede konkurrencen. Dette var problemstillingen i tre sager: Albany, Brentjens og Drijvende Bokken 6 (efterfølgende benævnt September-triologien 7 ), hvor Domstolen for første gang tog stilling 5 For en nærmere gennemgang af kollektive overenskomster henvises til Hasselbalch, Ole, Kollektivarbejdsretten, side 2ff, samt jf. ydermere afsnit Sag C-67/96 Albany International, sagerne C-115/97, C-116/97 og C-117/97 Brentjens og sag C-219/97 Drijvende Bokken. Dommene behandles særskilt i afsnit Dommene blev alle afsagt den 21. september 1999 og er nærved enslydende, jf. i øvrigt også Neergaard, Ulla, Når en - 2 -

8 til, hvorvidt kollektive overenskomster var omfattet af konkurrencelovgivningen i EU. Domstolen indfortolkede en fritagelse overfor kollektive overenskomster i forhold til konkurrencelovgivningen i EU. 8 Dermed er der i EU-retten åbnet op for, at kollektive overenskomster ikke skal vurderes efter konkurrencelovgivningen. Samme udgangspunkt gør sig gældende i dansk ret, hvor lovgiver gennem Konkurrencelovens 3 har undtaget kollektive overenskomster i det omfang, der er tale om løn- og arbejdsforhold. Beskyttelse af den frie konkurrence er et vigtigt mål på såvel europæisk som nationalt i de enkelte medlemsstater i EU. Fællesskabet i EU opnås gennem en række politikker, som er medtaget i artikel 3 i EF-traktaten (efterfølgende benævnt Traktaten) og konkurrencepolitikken er en af disse. Det er i særlig grad relevant at sikre en ordning, der modvirker fordrejning af konkurrencen på markedet. Konkurrencen beskyttes for EU s vedkommende gennem bestemmelserne i Traktaten, artikel 81 til 89. I nærværende fremstilling er særlig forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, indeholdt i artikel 81 interessant. For Danmarks vedkommende er beskyttelsen af konkurrencen på nationalt plan hjemlet via Konkurrenceloven. 1.1 PROBLEMFORMULERING Nærværende afhandling omhandler kollektive overenskomster i forhold til konkurrenceretten i europæisk og dansk ret. Fremstillingen skal tjene til at undersøge, hvilken status kollektive overenskomster har overfor konkurrenceretten. Som indledningen indikerer, er der allerede på nuværende tidspunkt givet immunitet til kollektive overenskomster, hvorfor forfatteren vil analysere, hvor langt denne immunitet rækker. Problemstillingen har været behandlet i udenlandsk litteratur, men har kun været udsat for en beskeden diskussion i dansk litteratur 9, hvorfor dette speciale skal udgøre en samlet fremstilling af området. Gennem en vurdering af lovgivning og praksis på området vil forfatteren afdække hvilke argumenter, der har medført, at kollektive overenskomster som udgangspunkt er immune overfor konkurrenceretten. Dette sættes i forhold til det forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, der findes i europæisk og dansk ret. Der er knyttet betingelser til forbuddet i artikel 81. Disse gennemgås i forhold til arbejdsmarkedet og kollektiv overenskomstindgåelse. Dette virksomhed ikke er en virksomhed, side 163f, der ligeledes benævner de tre domme September-triologien. 8 Nielsen, Ruth, Kollektive overenskomster og konkurrenceretten, side 30f. 9 Bruun, Niklas og Hellsten, Jari, Collective Agreements and Competition Law in the EU, Jf. landerapport fra Nielsen, Ruth, side

9 sker for at undersøge, hvorvidt kollektive overenskomster opfylder disse fire betingelser for at være omfattet af konkurrencereguleringen. Derudover behandles forholdet mellem europæisk og dansk ret for at perspektivere afhandlingen. Det vurderes herigennem, hvorvidt EU- og dansk ret er overensstemmende, eller der er forskel i den immunitet, der er givet kollektive overenskomster overfor konkurrenceretten. Endelig vil fremstillingen indeholde et samfundsmæssigt perspektiv, hvor forfatteren vil analysere de fordele og ulemper for samfundet, der er forbundet med arbejdsmarkedets parters forhandling af og indgåelse af kollektive overenskomster. Dette vil ske indledningsvist, da en klarlægning af de samfundsmæssige aspekter vil give overblik til den efterfølgende fremstilling. Konkurrenceretten er funderet på økonomiske rationaler, hvorfor afsnittet indeholder en kortere gennemgang af konkurrencereglernes formål. Derudover vil afhandlingen indeholde et historikafsnit, eftersom den historiske udvikling i konkurrencereglerne og den kollektive dimension kan være af betydning for afklaringen af, hvilken status kollektive overenskomster har overfor lovgivning som konkurrenceretten. Historien bag tilblivelsen af konkurrencereglerne i EU og Danmark vil blive gennemgået, samtidig med at forfatteren medtager en kort gennemgang af historien bag den kollektive dimensions udvikling. 1.2 AFHANDLINGENS SYSTEMATIK Gennem afsnit 2 vil historikken bag den danske model og konkurrencereglerne på nationalt og europæisk plan blive gennemgået. Dette afsnit beskriver baggrunden for konkurrencereglernes tilblivelse og medvirker til at give overblik for de efterfølgende afsnit. Vægten vil primært blive lagt på konkurrencereglerne, men afsnittet er ledsaget af en kort gennemgang af historien bag den kollektive dimension. Analysen i afsnit 3 vil være af overvejende samfundsmæssig karakter. Indledningsvist gennemgås, hvorfor konkurrence er gavnligt for samfundet. Udgangspunktet tages i konkurrencereglernes formål i Traktaten og Konkurrenceloven, da de illustrerer hvilke mål, der søges opnået. Afsnittet indeholder ligeledes en gennemgang af arbejdsmarkedet, set gennem et økonomisk perspektiv. Samtidig vurderes, hvorledes økonomer forholder sig til, at arbejdsmarkedet reguleres gennem lovgivning, kollektive overenskomster og individuelle aftaler. Herunder analyseres hvilke fordele og ulemper, det indebærer for samfundet, at arbejdsmarkedet forhandler aftaler på det kollektive og individuelle plan

10 Gennem afsnit 4 behandles EU-retten, hvor der indledningsvist vil være en gennemgang af de betingelser, der skal være opfyldt for, at artikel 81 i Traktaten finder anvendelse. Denne gennemgang er rettet mod kollektive overenskomster og arbejdsmarkedets parter, hvorfor gennemgangen har en konkret karakter, og har derfor meget få elementer. Derefter foretages en struktureret analyse af September-triologien, og hvilke konsekvenser disse domme medfører for kollektiv overenskomstindgåelse. Herefter behandles dansk ret i afsnit 5, hvor såvel undtagelsen i Konkurrenceloven diskuteres. Herunder vil forfatteren inddrage forarbejderne for at klarlægge, hvad der har medført, at lovgivningen som udgangspunkt har undtaget løn- og arbejdsforhold fra Konkurrenceloven. Samtidig vil den forholdsvis sparsomme praksis på området blive inddraget. Derefter vil forfatteren i afsnit behandle forholdet mellem EU-retten og dansk ret. Dette sker for at sammenligne, hvorvidt der er forskel i den immunitet, som henholdsvis EU-retten og dansk ret giver kollektive overenskomster. I samme afsnit undersøges kort forholdet mellem konkurrencereglerne i EU og medlemsstaterne med fokus på Danmark, hvor mulige løsninger på problemstillingen udsættes for en analyse. Afsnittet vil indeholde et komparativt element for at fremdrage, hvorledes andre lande har håndteret problemstillingen. Afslutningsvist indeholder afhandlingen i afsnit 7 en perspektivering, hvor forfatteren vil inddrage fremtidige problemstillinger for kollektiv overenskomstindgåelse. Sluttelig afrundes afhandlingen med en konklusion i afsnit 8. Endelig er afhandlingen struktureret således, at der efter hvert afsnit følger en sammenfatning samt diskussion, der sikrer overblikket for læseren. At der er medtaget plads til en diskussion medfører, at der kan følge en samlet kommentar på selve afsnittet, således at der ikke alene er tale om en sammenfatning. 1.3 METODEVALG Problemstillingen løses bedst ved anvendelse af retsdogmatisk fremstilling, hvor det primære sigte bliver at beskrive gældende ret for forholdet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten. Afhandlingens sidste del (afsnit 6 og 7) indeholder dog en mere vurderende karakter, eftersom forfatteren undersøger alternativer til en egnet løsning til - 5 -

11 problemstillingen. I analysen af konkurrencereglerne på europæisk plan er der anvendt en del videnskabelige artikler, eftersom September-triologien har affødt en del debat blandt forskere i Europa. Litteraturen til den danske del af afhandlingen er anderledes sparsom, hvorfor praksis fra Domstolene og Konkurrencemyndigheder bliver vigtig for analysen. Det teoretiske grundlag underbygges af forarbejder til Konkurrenceloven. Eftersom problemstillingen i højere grad er behandlet i udenlandsk litteratur end i dansk litteratur, vil der naturligvis være en overvægt af udenlandsk litteratur. Desuden vil specialet indeholde artikler fra andre lande i Europa og USA i begrænset omfang. Her kan i særdeleshed fremhæves COLCOM-projektet 10, der undersøger skæringsfeltet mellem konkurrence og kollektive overenskomster, og derudover indeholder landerapporter. Anvendte internetadresser er alene medtaget i noter, hvorfor de ikke fremgår af litteraturlisten. En særlig bemærkning skal knyttes til litteraturlisten, eftersom den ikke er opdelt efter noget andet kriterium end alfabetisk listning af de anvendte kilder. Dette er sket for at lette overblikket i forbindelse med kildehenvisningerne. Samtidig er det værd at bemærke, at ikke samtlige kilder fremgår af noterne, som imidlertid er anvendt i et sådant omfang, at de har fundet berettigelse på litteraturlisten. Derudover har forfatteren gerne ville inddrage Konkurrencemyndighederne gennem et interview. Dette har Konkurrencemyndighederne imidlertid afslået pga. manglende ressourcer, hvorfor forfatteren alene har anvendt hjemmesiden, der er tilknyttet til Konkurrencemyndighederne AFGRÆNSNING September-triologien indeholder flere forskellige aspekter, i denne afhandling er det valgt at lægge vægten på anvendelsen af artikel 81 overfor kollektive overenskomster. Af den grund omfatter analysen ikke området for statens lovliggørelse af kollektive overenskomster, således de får bindende virkning for andre end aftalens parter. Her tænkes på, at staten har i visse tilfælde mulighed for at gøre kollektive overenskomster almengyldige, men da dette ikke er fremtrædende i Danmark bliver det ikke gjort til et selvstændigt punkt. I den sammenhæng vil det ikke blive undersøgt, hvorledes medlemsstaterne er stillet i forhold til konkurrencelovgivningen. Ydermere vil afhandlingen ikke behandle, hvorledes de parter, der bliver valgt som udbydere i en kollektiv overenskomst, er stillet. Fokus er primært på de 10 Bruun, Niklas og Hellsten Jari, Collective Agreements and Competition Law in the EU

12 parter, der tager del i den kollektive overenskomst, arbejdsgivere og arbejdstagere.afhandlingen indeholder ikke det individuelle plan i forbindelse med den juridiske analyse, eftersom det falder udenfor emnets naturlige afgrænsning. Ved gennemgangen af Traktaten har forfatteren valgt at koncentrere analysen af Septembertriologien om artikel 81, og ikke artikel 82. Dette hænger sammen med, at Septembertriologien er rettet mod anvendelse af artikel 81. Artikel 82 inddrages i begrænset omfang, hvor det findes relevant. Det samme er tilfældet med den danske konkurrencelovgivning, da det primært er bestemmelserne vedrørende formålet samt undtagelsen i den danske konkurrencelov, der analyseres. Der vil således ikke være tale om en analyse af samtlige bestemmelser i den gældende danske konkurrencelovgivning. KL 3, 2. pkt. gennemgås ikke, eftersom bestemmelsen alene er et supplement til KL 17 om Konkurrencerådets adgang til at kræve de oplysninger, der skønnes nødvendige til afgørelse af om et forhold er omfattet af loven. Desuden har bestemmelsen ikke har haft en selvstændig betydning i praksis. 12 Det findes ikke hensigtsmæssigt at foretage en begrebsfastlæggelse i det indledende afsnit, da begreberne analyseres og fastlægges gennem afhandlingen. I stedet indpasses det under de forskellige afsnit, hvor gennemgangen er nærværende. 12 Levinsen, Kirsten, Konkurrenceloven med kommentarer (2001), side

13 2 HISTORIK 2.1 INDLEDNING Gennem nedenstående afsnit gennemgås de elementer, der historisk har været med til at præge udviklingen inden for konkurrenceretten. Indledningsvist gennemgås historien før vedtagelse af konkurrencelovgivning i Danmark. Herunder ridses historien bag den kollektive dimensions udvikling kort op. Fokus rettes derefter på konkurrencerettens tilblivelse i såvel Danmark som EU, og hvilke elementer, der har præget denne udvikling. 2.2 TIDEN FØR KONKURRENCELOVGIVNING I DANMARK LAUGSORDNINGERNE Før der eksisterede en konkurrencelovgivning i Danmark, var markedet styret af laugsordningerne, som var kendt over hele Europa. Laugene var tvungne sammenslutninger af mestre og svende, som var blevet givet særlige monopoler. Udadtil skulle laugene stå som beskyttere af faglighed og kvalitet, men samtidig udgjorde de en konkurrencebegrænsning. Laugene kontrollerede kvaliteten af uddannelse af svende ved at opstille regler gennem lærlingetiden, og kontrollen gav rig mulighed for at regulere tilgangen til fagene. Derudover var konkurrencen begrænset gennem aftaler om faste priser. 13 I store træk var det primært byerne, der havde monopolerne, hvilket landboerne var utilfredse med. Landboernes utilfredshed over monopolerne blev støttet af økonomer i 1700-tallet, der var blevet uddannet med liberalismen som lektie. Dette gav grobund for andre tanker, hvor man så begrænsning af konkurrencen som et onde DEN KOLLEKTIVE DIMENSION Samtidig med disse liberaliseringstendenser skete der en udvikling på arbejdsmarkedet. Her startede udviklingen af den kollektive dimension, der gennemgik flere faser. Ole Hasselbalch opdeler faserne således: Repressions-, tolerance- og understøttelsesfasen. 14 Især i den første fase anvendte staten alle midler til at undertrykke arbejdstagernes organiseringsforsøg. Såvel 13 Boje, Per og Kallestrup, Morten, Marked, erhvervsliv og stat, side 18f. 14 Se bl.a. Hasselbalch, Ole, Arbejdsrettens almindelige del, side 30 samt af samme forfatter, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, side 14. Faserne skal ikke tages til udtryk for, at der er tale om en kronologisk udvikling, hvor man direkte kan se fasernes adskillelse. Faserne tjener til at skabe overblik over udviklingen, da man i praksis snarere har oplevet, at faserne har overlappet hinanden. Afhandlingen gennemgår ikke disse faser yderligere, hvorfor der henvises til ovenstående kilder

14 ved at kriminalisere organisering og som ved at forfølge fagforeningslederne. Perioden især omkring 1870 erne var præget af denne repression fra statens side. 15 Trods alle disse forsøg på at fortrænge den spirende fagbevægelse lykkedes dette ikke. Samtidig var der stadig flere fortalere for en mere tolerant holdning overfor organisationerne. En af disse var Adam Smith, hvis hovedværk Wealth of Nations samtidig fik betydning for, hvorledes lovgiver burde opfatte begreberne markedet og konkurrence, jf. afsnit 2.3. Tolerancen overfor arbejdstagernes organisering vandt indpas over hele Europa 16, og i Danmark blev septemberforliget startskuddet til den danske model 17, som samtidig påbegyndte understøttelsesfasen. Den danske fagbevægelse var tvunget i knæ i 1870 erne, som følge af statens repression. Fagbevægelsen forsøgte imidlertid at opbygge sig i 1880 erne, hvor det kom til en styrkeprøve inden for jernindustrien: Jern-lockouten i København i 1885, som antageligvis blev en kamp om arbejdstagernes ret til at organisere sig. Arbejdsgiverne var bestemt ikke interesseret i arbejdernes organisering, men ikke desto mindre blev der indgået en overenskomst med fagforeningen. Efter denne overenskomst fulgte flere i kølvandet, måske som følge af, at arbejdsgiverne havde opgivet kampen og indgåelse af overenskomster, var den eneste mulighed for at skaffe arbejdskraft. 18 Dannelsen af Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og Landsorganisationen i Danmark, LO, skete i henholdsvis 1896 og Specielt arbejdsgivernes sammenslutning betød en forskydning i forhandlingsgrundlaget, eftersom der kunne ske forhandling på vegne af flere arbejdsgivere. Dermed opstod der en kollektivitet på arbejdsgiversiden, der skulle imødegå fagforeningernes kampskridt. 20 Fra start af var DA mere centralistisk styret end LO, eftersom det var vigtigt for arbejdsgiverne at kunne fremtræde som en samlet enhed, og man overlod derfor en stor kompetence til hovedbestyrelsen i DA. 21 Dette var medvirkende til at give arbejdsgiverne en ballast i relation til, hvor tyngden af overenskomstforhandlingerne skulle ligge var året, hvor der i Danmark udbrød en storkonflikt, der var medvirkende til tilblivelsen af Septemberforliget. Forud for dette havde en række begivenheder været med til at bane vejen for netop dette 15 Due, Jesper, Den danske Model, side Jf. Hasselbalch, Ole, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, side 16ff. 17 For en detaljeret gennemgang af den danske model se Due, Jesper m.fl., Den danske Model. 18 Se Due, Jesper m.fl., Den danske Model, side Mailand, Mikkel, Den Danske Model og Arbejdsmarkedspolitikken, side Due, Jesper m.fl., Den danske Model, side Knudsen, Knud, Arbejdskonflikternes historie i Danmark, side Mailand, Mikkel, Den Danske Model og arbejdsmarkedspolitikken, side

15 forlig, som var starten på den danske model. Dette var et stort antal konflikter i det 19. århundrede, det førte til, at ingen af parterne på arbejdsmarkedet længere kunne affinde sig med forholdene. 23 En del af dette forlig betød, at arbejdstagernes ret til organisering blev stadfæstet, kollektive overenskomster blev anerkendt som aftaleform på arbejdsmarkedet, arbejdsgiverens ledelsesret blev endelig knæsat samt fredspligten blev etableret. 24 Dermed var den kollektive dimension for alvor dannet, og har gennem tiderne udviklet sig til det, der i dag kendes som den danske model TUGTHUSLOVEN I 1927 fremsatte Venstre en lov, der igen modarbejdede fagforeningerne. 25 Lovens formål var rettet mod at sikre den enkeltes erhvervsfrihed, men havde ligeledes indirekte til formål at ramme arbejdstagerne. Baggrunden var en blokade etableret af Landarbejderforbundet, Dansk Landarbejderforbund (senere SiD) og De samvirkende Fagforbund (senere LO) mod en række gårdejere og købmænd. 26 Kolindssund ved Grenå var et inddæmmet areal med landbrugsjord, som blev brugt til dyrkning. I 1921 blev arealet solgt til en række gårdmænd, der dannede en sammenslutning. Den nye sammenslutning var ikke medlem af Dansk Arbejdsgiverforening. Af flere omgange blev lønnen nedsat, indtil Landarbejderforbundet forsøgte at indgå overenskomst. Ingen af medlemmerne af sammenslutningen på arbejdsgiverside mødte op til forhandlingerne, og snart var der lagt op til en blokade. Landarbejderforbundet havde svært ved at udøve indflydelse med egne kampskridt, hvorfor de henvendte sig til De samvirkende Fagforbund for at iværksætte en blokade over for sammenslutningen og de 12 største gårde. I løbet af 1924 begyndte blokaden at have sin virkning i Kolindsund. Gårdejerne havde problemer med at afsætte deres varer. En af ejerne måtte gå fra sin gård, og en anden var tvunget til at indgå akkord med sine kreditorer. Dette medførte, at gårdejerne indstævnede såvel Landarbejderforbundet, Arbejdsmandsforbundet som De samvirkende Fagforbund med et krav om erstatning for de tab, der var lidt under blokaden. Organisationerne fremførte, at der ikke forelå en overenskomst, hvorfor at blokaden ikke var retsstridig. Dette gav Landsretten 23 Se Ibsen, Flemming m.fl., Septemberforliget og det 21. århundrede, side 77ff. 24 Mailand, Mikkel, Den Danske Model og arbejdsmarkedspolitikken, side Rigsdagtidende 1926/27, tillæg A, spalte 3669, tillæg B, spalte FF spalte 1869 og Blokaden er kendt som Kolindsundsagen, se fx Knudsen, Knud, Arbejdskonflikternes historie i Danmark, side 223ff samt -

16 organisationerne medhold i, men gårdejerne ankede til Højesteret 27 hvor de fik medhold. Fagforbundene tabte, eftersom Højesteret anså blokadens omfang og de anvendte midler for retsstridige. Forbundene havde ligeledes offentliggjort navne på personer, der hjalp med afsætningen. Højesteret anførte: at de Indstævnte har tilstræbt helt at afskære Appellanterne fra Afsættelsen af deres Avl. Kort forinden dommen blev afsagt fremsatte Venstre i maj 1925 Lov om værn for erhvervs- og arbejdsfriheden 28 (populært kaldet Tugthusloven), der skulle illegalisere boykot og blokader og hindre kollektive overenskomster, der indskrænkede den enkeltes arbejdsfrihed. Trods megen modstand fra såvel arbejdsgiver- som arbejdstagerside blev loven vedtaget den 27. marts Af lovens 1 fulgte, at kollektive aftaler, der uberettiget begrænsede den enkeltes mulighed for adgang til arbejde, ikke kunne tillægges retsvirkning ved domstolene. Modstanden fra organisationer på arbejdstager- eller arbejdsgiverside bundede i, at loven kunne bruges mod arbejdsmarkedet og det kollektive aftalesystem, hvilket ingen af parterne havde interesse i. 30 Tugthusloven blev en af de mest forhadte love i arbejderklassen, men samtidig satte den punktum for et klassekampsårti med borgerskabets og landbovenstres aggressive kamp mod arbejderbevægelsen uden sidestykke i fagbevægelsens historie. 31 Frem til 1937 fandt loven ikke anvendelse, og den blev samme år ophævet af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. 32 Den fik praktisk betydning for arbejdsmarkedet 33, men kan ses som et eksempel på, at lovgiver ønskede mulighed for at regulere arbejdsmarkedet gennem konkurrencelovgivning, hvilket dog i senere lovgivning bliver ændret. 34 Dette skete i 1937 med Prisaftaleloven 35, hvor lovgiver vedtog en undtagelse overfor løn- og arbejdsforhold, jf. det følgende afsnit U 1926/649 H, dommen blev afsagt den 9. juli Lov nr. 70 af 27. marts Rigsdagstidende 1928/29, tillæg A, spalte 3075, tillæg B, spalte 463,1873, tillæg C, spalte 149 og 401. Trustkommissionens Betænkninger nr. 3, Konkurrencebegrænsning og monopol, side Boje, Per og Kallestrup, Morten., Marked, erhvervsliv og stat, side Boje, Per og Kallestrup, Morten, Marked, erhvervsliv og stat, side 92. Se ligeledes Sølvkjær, Evan, Konkurrenceloven med kommentarer, side Kobbernagel, Jan, Konkurrencens retlige regulering, side 79 samt Richter, Steen, Monopolloven med kommentarer, side Levinsen, Kirsten, Konkurrenceloven med kommentarer (2001) side 9 samt 56ff. Se ligeledes Trustkommissionens Betænkninger nr. 3, Konkurrencebegrænsning og monopol, side 49, hvor det anføres: tager denne den første danske lov om konkurrencebegrænsninger sigte på såvel arbejdsforhold som erhvervsforhold, samt side Lov nr. 158 af 18. maj

17 2.3 KONKURRENCERETTENS TILBLIVELSE FØRSTE SKRIDT MOD KONKURRENCELOVGIVNING Adam Smith faderen til den økonomiske liberalisme 36 hyldede den frie konkurrence, eftersom den var instrumentet til at sikre den rette allokering af ressourcer. Ifølge Adam Smith skulle der eksistere et minimum af regulering fra statens side. Det blev imidlertid klart at, fri konkurrence ikke opstod af sig selv, da virksomhederne havde incitament til begrænse den indbyrdes konkurrence for selv at stå stærkere. Til trods for et udbredt ønske om mindre regulering, opstod der i flere lande et behov for lovgivning, der kunne gennemtvinge konkurrence både overfor konkurrencebegrænsende aftaler mellem erhvervsdrivende, og store virksomheder, der havde kontrol med størsteparten af markedet. USA var et af de lande, hvor man tidligst så denne form for lovgivning. Retsudviklingen indenfor konkurrenceret i USA påbegyndtes som følge af industrialiseringen. Specielt den tekniske udvikling medførte, at virksomhederne kunne producere langt billigere. Magten polariseredes hurtigt i store foretagender, der havde kapital til at investere, således at virksomhederne derigennem kunne få kontrol med markedet. Virksomhederne opkøbte beslægtede industrier, og kunne derved udelukke eller begrænse konkurrencen i et sådant omfang, at disse imperier kom i lovgivningsmagtens søgelys. I 1887 nedsattes Interstate Commerce Commision, som skulle føre kontrol med handel og transport over enkeltstatsgrænserne. 37 Senere i 1890 vedtog Kongressen næsten enstemmigt Sherman Act 38, der forbød truster og andre monopolbestræbelser. Dette var det første eksempel på en antitrustlovgivning, der evnede at ramme erhvervslivet. Principperne bag Sherman Act var velkendte på dette tidspunkt fra engelsk common law 39, men havde ikke haft den fornødne gennemslagskraft over for erhvervslivets voksende imperier. I 1914 blev Clayton Act vedtaget for at klarificere og supplere Sherman Act, og den indeholdt en undtagelse fra antitrustlovgivningen overfor arbejdstagernes organisationer i det omfang, der alene var tale om ensidig fagforeningsvirksomhed i forhold til arbejdskonflikter. 40 Konkurrencereglerne i USA var ikke som udgangspunkt rettet mod arbejdsmarkedets parter og beskyttede på flere 36 Boje, Per og Kallestrup, Morten, Marked, erhvervsliv og stat, side 9. For en yderligere gennemgang henvises til Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt, side 45. Naturligvis ligeledes Smith, Adam, Wealth of nations. Se yderligere om Adam Smith hos Estrup, Hector m.fl., Den økonomiske teoris historie, side 39ff. 37 Boje, Per og Kallestrup, Morten, Marked, Erhvervsliv og Stat, side Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt, side 108f. 39 De stammer fra ældre engelsk Common Law, i princippet tilbage til den engelske Statute of Monopolies, der er fra Se yderligere hos Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt, side 81. Det er ligeledes omtalt hos von Eyben, W.E., Monopoler og Priser, Bind 1, side Se bl.a. Generaladvokatens udtalelse til September-triologien, pkt

18 områder arbejdstagernes organisationer og deres aktiviteter. 41 USA har været foregangsland hvad angår konkurrencelovgivning, og har formentlig af den grund påvirket udviklingen på europæisk plan. Udviklingen i USA har imidlertid sin egen historie og skal ikke forfølges yderligere her, hvorfor fokus rettes mod tilblivelsen af dansk og europæisk konkurrenceret DANSK KONKURRENCERET Adam Smiths værk The Wealth of Nations blev oversat til mange sprog, ligeledes til dansk. 42 Dette påvirkede de danske økonomer og politikere 43, og igennem 1800-tallet gik udviklingen i retningen af, at fri konkurrence skulle styrkes, og reguleringen minimeres, hvorfor regler, der var med at til hæmme fri konkurrence, blev ophævet. 44 En faktor, der i særlig grad hæmmede konkurrencen, var de føromtalte laugsordninger, jf. afsnit 2.3. Markedet skulle sættes frit, men de grupper, der tidligere var blevet givet fordele, som fx laugsordningerne, protesterede kraftigt. Laugene havde særlige monopoler, men disse blev ophævet i 1862, da Næringsloven af 1857 trådte i kraft. 45 Fra midten af 1890 erne blev der vedtaget lovgivning, der regulerede de tilladte midler i virksomhedernes indbyrdes konkurrence. 46 Til trods for et udbredt ønske om mindre regulering, var det nødvendigt, at der eksisterede en form for regulering, der kunne sikre de sociale vilkår hos alle borgere. Samtidig skulle reguleringen ligeledes sikre, at investeringer, der ville være nyttige for samfundet, blev foretaget. Dette kunne være tildeling af enerettigheder, der var med til at skabe monopoler. Debatten på den politiske scene var dog stadig præget af, hvor megen eller hvor lidt regulering, der var ønskelig. I starten af 1900-tallet blev de første forslag til konkurrencelovgivning vedtaget KONKURRENCELOVENE I DANMARK I 1919 fremsatte lovgiver en 5-årig forsøgslov om tilsyn med virksomheder af monopolagtig karakter. Lovforslaget blev ikke vedtaget til trods for, at det blev fremsat otte gange 47, men i 41 Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt, side Værket blev første gang udgivet i 1776, og blev udgivet på dansk allerede i Som et kuriusom kan forfatteren nævne, at man på den følgende internetadresse kan finde en artikel, der behandler, hvorfor værket så hurtigt blev oversat til dansk: 43 Boje, Per og Kallestrup Morten, Marked, Erhvervsliv og Stat, side I slutningen af 1800-tallet var konkurrenceret og regulering ikke det eneste punkt, der debatteredes på den politiske scene. På dette tidspunkt ca startede også debatten om velfærdssamfundet, jf. fx Ploug, Niels m.fl. (red.), Den danske velfærdsstats historie. Her argumenteres for, at det er ligeledes på dette tidspunkt, at velfærdsstatlig socialpolitik i Danmark begynder, jf. specielt side 71 samt 146f. 45 Knudsen, Knud, Arbejdskonflikternes historie i Danmark, side Boje, Per, Marked, Erhvervsliv og Stat, side Se mere i Trustkommissionens betænkning nr. 3, Konkurrencebegrænsning og monopol, fra

19 1931 blev en ny lov mod prisaftaler vedtaget. Prisaftaleloven 48 havde været længe undervejs, og den udgjorde begyndelsen på generel dansk konkurrencelovgivning. Lovens gyldighedsperiode blev 5 år, da man fra lovgivers side betragtede den som forsøgslovgivning. Den fik ingen signifikant betydning 49, og udløb den 31. december 1936, men blev forlænget til udgangen af april 1937, hvor en ny udgave blev vedtaget, og der oprettedes en offentlig tilsynsmyndighed: Priskontrolrådet. 50 Forbillederne for Prisaftaleloven af var dels den norske konkurrencelov af 1926 og Londonresolutionen. 52 Den interessante bestemmelse i nærværende sammenhæng, er undtagelsen, der er knyttet til arbejdsmarkedet. Første gang denne undtagelse eksplicit er medtaget i konkurrencelovgivningen er i Prisaftaleloven af 1937 i 1, 2. pkt.: Løn og arbejdsforhold falder uden for denne Lov 53 Baggrunden for, at undtagelsen først medtages i 1937 kan være, at lovforslaget på det tidspunkt var inspireret af norsk ret. Den dagældende norske konkurrencelov indeholdt en undtagelse i 1: Denne lov omhandler prismisbruk og kontrol med konkurranceindskrænkninger, og gjælder privat og kommunal erhvervsvirksomhet, bortset fra arbeide i andres tjeneste. 54 Undtagelsen er stadig indeholdt i den nugældende lov: Konkurrenceloven 3, dog med en anden ordlyd. Eftersom bestemmelsen i den danske lov har sin oprindelse i 1930 erne, har det oprindelig været prisdannelsen på arbejdskraft, der har været dækket af bestemmelsens kerneområde. 55 Siden Prisaftaleloven har man fra lovgivers side ønsket at friholde arbejdsmarkedets parter, når de indgår aftaler, der indeholder løn- og arbejdsforhold. Et princip, der er blevet fastholdt i efterfølgende konkurrencelovgivning. Ved siden af de permanente konkurrencelove har der eksisteret et antal midlertidige love, hvor staten opstillede regler for, hvorledes virksomhederne skulle beregne deres priser og avancer. De midlertidige pris- og avancelove har ligeledes undtaget løn- og arbejdsforhold, dog med en enkelt undtagelse: Prisstoploven fra december I denne var det fastsat, at lønstigninger, 48 Lov nr. 139 af 28. april Koktvedgaard, Mogens, Lærebog i konkurrenceret, side Boje, Per, Marked, Erhvervsliv og Stat, side Lov nr. 158 af 18. maj Se Rigsdagstidende 1936/37, tillæg A, spalte 5717, tillæg B, spalte 2641 og 3037 samt tillæg C, spalte 1977 og FF spalte 4547, 4919, 6704 og LF spalte 2392,2539 og Londonresolutionen blev vedtaget på Den interparlamentariske Unions møde i London i 1930 og opnåede enstemmig tilslutning. 53 Der var dog indeholdt en undtagelse i Prisaftaleloven af 1931, men det var ikke medtaget i lovens ordlyd. Undtagelsen udsprang af en fortolkning af den daværende lovs 1. Se Trustkommissionens betænkninger nr. 3, Konkurrencebegrænsning og monopol, fra 1953, side Samme ordlyd findes i den efterfølgende lov Monopolloven af Lov av 12. marts 1926 om kontrol med konkurranceindskrænkninger og om prismisbruk. (mine fremhævelser) 55 Levinsen, Kirsten, Konkurrenceloven med kommentarer (2001). side

20 der var opnået af arbejdstagerne ved brug af overenskomststridige kampskridt var ugyldige. 56 Den nærmere analyse af reglerne samt forarbejderne er placeret under gennemgangen af den danske konkurrencelov, jf. afsnit 5. Prisaftaleloven blev afløst af Monopolloven 57 i 1955, og denne lov introducerede kontrolprincippet i dansk ret. 58 Kontrolprincippet videreførtes i Konkurrenceloven 59, der trådte i kraft i Forbudsprincippet 60 efterfulgte kontrolprincippet i 1997 med en ændring af Konkurrenceloven 61, der havde været 4½ år undervejs. 62 Loven er senest ændret juni 2005 ved vedtagelsen af lovforslag L EUROPÆISK KONKURRENCERET De EU-retlige konkurrenceregler var som udgangspunkt inspireret af de amerikanske antitrustregler. 63 USA s involvering i Anden Verdenskrig, med efterfølgende besættelse af Tyskland, havde en del af betydningen. Ved afslutningen af Anden verdenskrig havde USA en fremtrædende position i Tyskland, og eftersom fri konkurrence var værdsat af amerikanerne, blev tankerne fra USA hurtigt spredt til Europa. Princippet om fri konkurrence blev inkorporeret gennem De-kartelliseringslovgivningen i Vesttyskland, som blev udstedt af de allierede styrker, og loven afspejlede i høj grad amerikanske antitrustprincipper. 64 Romtraktaten fra indeholdt konkurrenceregler, som til dels var inspireret af det amerikanske system. Konkurrencereglerne i EU har imidlertid deres egen historie, trods påvirkningen fra USA. Der kan spores væsentlige forskelle mellem systemerne i henholdsvis Europa og USA. 66 Det skyldtes, at den såkaldte Freiburgskole, også kaldet ordoliberalismen fik en stor betydning for udformningen af konkurrencereglerne, specielt artikel 81 og 82 i Traktaten, som de kendes i dag. 56 von Eyben, W. E., Monopoler og Priser, Bind 1, side 342f. 57 Lov nr. 102 af 31. marts Loven byggede i høj grad på Trustkommissionens betænkninger nr. 3, Konkurrencebegrænsning og monopol fra Efter kontrolprincippet, foreligger der ikke en overtrædelse af reglerne, førend konkurrenceyndighederne har statueret dette. Det indebærer, at alle former for begrænsninger af konkurrencen i princippet er tilladte indtil konkurrencemyndighederne griber ind. Efter forbudsprincippet er aftaler, der begrænser konkurrencen ulovlige, uagtet at konkurrencemyndighederne ikke har statueret dette. Dermed er der ikke behov for myndighedernes forudgående indgriben, til forskel fra kontrolprincippet Se fx Mortensen, Bent Ole Gram, Dansk Markedsret, side Lov nr. 370 af 7. juni Se om principperne hos Levinsen, Kirsten, Konkurrenceloven med kommentarer (2001), side 13f. 61 Lov nr. 384 af 10. juni Se yderligere hos Levinsen, Kirsten, Konkurrenceloven med kommentarer (2001), side Christensen, Andreas, Konkurrenceretten i EU, side Fejø, Jens, EU-konkurrenceret, side Dengang var benævnelsen Traktaten om det Europæiske Økonomiske Fællesskab. 66 Christensen, Andreas m.fl., Konkurrenceretten i EU, side 6. Se dog Gerber, David J., Law and Competition in Twentieht Centery Europe, hvor han argumenterer imod, at amerikanerne har spillet en specielt stor rolle i udformningen af de europæiske konkurrenceregler, side 3 samt specielt kapitel VII

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 BIND i. ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL Forkortelser Forord XXI XXIII Afsnit I. Introduktion

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet 1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet Kdl. af 27/04 1999: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 27. april afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 97-218.349,

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering Henning fegensen (red.) Arbej dsmarkedsregulering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2014 Forord 11 Kapitel 1. Den danske Model - dinosaur eller dynamo? 13 Henning J0rgensen 1.1. Etablering af dansk arbej

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2007/0273(CNS) 12.2.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere