Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar"

Transkript

1 Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling med Århus forening. Nu er der således kun en forening, der organiserer skoleledere, viceskoleledere, administrative ledere, pædagogiske ledere, afdelingsledere og andre ledere, der er under LC lederforums overenskomst. Foreningen tæller i dag 148 medlemmer, men der sker jævnligt udskiftning i medlemsskaren. I bestyrelsen synes vi derfor, at der er behov for at gøre foreningen mere synlig. Vi satser på, at nyhedsbrevet kan være med til at opfylde dette behov. Samtidig er det vores håb, at det kan være med til at fremme en skolepolitisk dagsorden indenfor rammerne af B&U. Foreningen har to hovedopgaver. Den ene opgave er at varetage samarbejdet med B&U-forvaltningen i Århus Kommune. Den anden er at forvalte overenskomsten. Opgaven med overenskomsten omfatter også medlemmerne på Samsø samt medlemmer ansat i andre dele af kommunen. Århus forening er en værdsat samarbejdspartner. Vi er involveret i praktisk talt alle store tiltag, der tages i B&U i Århus Kommune. Vi har et godt og udviklende samarbejde med andre lederforeninger. Senest har de administrative lederes forening i Århus ALFA - indgået en samarbejdsaftale med Århus forening, så der nu er to medlemmer herfra, der deltager i vores bestyrelsesmøder. Vi samarbejder med ÅSLF (Århus SFO Lederforening), med foreningen af dagtilbudsledere og med FU ledernes forening. Ligeledes har vi en god og konstruktiv dialog med Århus Lærerforening. Udgangspunktet for Århus forening er at skabe et konstruktivt samarbejde med alle, der har en interesse i skolen. Som formand er det mit håb, at dette nyhedsbrev kan være med til at give et indblik i bestyrelsens arbejde. Stefan Møller Christiansen Formand Århus forening Dette nummer indeholder Præsentation af bestyrelsen Løn efter ansvar Tid til TR - cadeu til skolelederne Korte nyheder

2 Bestyrelsen i Århus forening Stefan M. Christiansen Grønløkkeskolen Formand repræsentant Niels Bo Nielsen Læssøesgades Skole Næstformand repræsentant Lisbeth Schmidt Andersen Viceskoleleder Hasselager Skole repræsentant Steen Helles Lystrup Skole kasserer Jørgen Mandrup Nielsen Viceskoleleder Sødalskolen repræsentant Hovedbestyrelsesmedlem Erik Mønster Sabro-Korsvejskolen Allan Hjortshøj Holme Skole Niels Petersen Sølystskolen Kurt Iversen Pædagogisk leder Mårslet Skole Thorkild Tosti Clausen Viceskoleleder Vestergårdsskolen suppleant Jens Bødstrup Christensen Administrativ leder Tovshøjskolen suppleant Jette Jul Nevado Administrativ leder Læssøesgades Skole ALFA-repræsentant Peter Nybo Administrativ leder Risskov Skole ALFA-repræsentant Side 2

3 Løn efter ansvar Den første september får skolelederne i Århus løn efter en ny aftale. Aftalen har været længe undervejs, blandt andet fordi den bygger på helt nye principper. ÅS er tilfreds med resultatet af forhandlingerne, som giver de fleste ledere en højere løn, som fastlægger en lønpolitik, der tager udgangspunkt i kompleksitet og ansvar, og hvor det er gennemskueligt, hvad der udløser lønnen. Lønforhandlingerne har stået på det meste af et år. Udgangspunktet var en helt ny situation, hvor skolelederne i Danmark havde fået deres første selvstændige overenskomst. Den betød lokale forhandlinger om blandt andet en helt ny grundlønsindplacering for alle og som konsekvens heraf også forhandlinger om en helt ny måde at sammensætte løn på. Derudover ønskede begge parter et mere forenklet og mere gennemskueligt lønsystem. Jørgen Mandrup Nielsen, der var den ene af foreningens forhandlere ser gerne, at det næste gang går hurtigere. Men når han ser tilbage på forløbet, vurderer han, at det har været nødvendigt at bruge den fornødne tid. Kommunen har været interesseret i at lave en ny aftale, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem ansvar og løn. En aftale som afspejler kommunens ledelsesgrundlag. Jørgen Mandrup Nielsen fortæller, at Århus forening gerne ville kigge på nye kriterier for løntildeling, men at lønnens størrelse selvfølgelig også har været vigtig. Målet for os har været at bringe så mange penge i spil som overhovedet muligt, at give flest muligt højere løn og at sikre, at ingen er gået ned i løn, siger han. Skolens budget bestemmer lønnen Den ny lønaftale bryder med den gamle aftales pointsystem. I den nye aftale er det skolens samlede budget, der afgør, hvad skolelederen og viceskolelederen skal have i løn. Bruttobudgettet, hvor også SFOs budget tæller med, deles ind i tre intervaller, som udløser hver sin løn. De nye tildelingskriterier bygger på den antagelse, at der er en sammenhæng mellem størrelsen på skolens budget og graden af kompleksitet i ledelsesopgaven. Hovedpunkter i lønaftalen Lønaftalen tager udgangspunkt i skolernes bruttobudget. Da parterne er enige om, at budgettet afspejler ledelsesopgavens kompleksitet en er den højest lønnede på skolen Viceskolelederen er den næsthøjest lønnede En viceskoleleder kan maksimalt tjene 90 procent af en skoleleders løn Den leder, der varetager souscheffunktionen på en skole, kaldes fremover viceskolelederen Hvis en skoles budget rykker ned på et af modellens lavere niveauer, vil skoleleder og viceskoleleder gå ned i løn Pædagogiske- og administrative ledere uden souschef-funktion tjener som udgangspunkt det samme på alle skoler. Afdelingsledere tjener som udgangspunkt det samme på alle skoler Lønaftalen træder i kraft med virkning fra 1. oktober 2009 Første gang lønnen udbetales efter den ny aftale er 1. september Side 3

4 Medlemsmøde om den ny lønaftale Tirsdag d. 7. september kl. 16:00-17:30 på Læssøesgades Skole. Vi er sikre på, at ledelsesopgaven er mere kompleks, når skolen har et budget på 50 millioner kroner, end hvis budgettet er 24 millioner kroner, siger Jørgen Mandrup Nielsen og fortæller, at ÅS og kommunen derfor er gået efter en differentieret løn. De tre niveauer er fastlagt med baggrund i ÅS s ønske om, at så mange ledere som muligt skulle stige i løn sammenholdt med billedet af, hvordan skolernes budgetter fordeler sig. Hvis man ligger lige under en af grænserne, kan det godt være, at det er svært at se den store retfærdighed, men hvis man vil have en differentiering, skal der jo være skillelinjer. Og vi synes, at det nye system er mere gennemskueligt end det gamle, siger Jørgen Mandrup Nielsen. En leder kan godt gå ned i løn Det gamle lønsystem er af og til blevet kritiseret for, at en leder kunne gå ned i løn. Det er ikke ændret med den nye aftale. Hvis bruttobudgettet et år falder til et underliggende niveau, vil lønnen blive reguleret nedad At man kan gå ned i løn er en naturlig konsekvens af, at aftalen indeholder et differentieret lønsystem, sådan må det nødvendigvis være, siger Jørgen Mandrup Nielsen. en skal tjene mest Den ny aftale har både et vandret og et lodret princip. Det vandrette princip er det, der tager udgangspunkt i skolernes bruttobudget, og som sikrer, at ledere på skoler med de mest komplekse ledelsesopgaver får højest løn. Det vandrette princip betyder også, at skoleledere altid har højere løn end ledere med mindre ansvar, også når man sammenligner på tværs af store og små skoler. Det lodrette princip handler om, hvordan lønstrukturen ser ud på den enkelte skole. Her har det været vigtigt for begge parter, at der er en tydelig sammenhæng mellem ansvar og løn. For os og for kommunen har det været vigtigt, at skolelederen entydigt tjener mest og derefter kommer næstkommanderende, siger Jørgen Mandrup Nielsen og fortæller, at nummer to i kommandorækken med den ny aftale hedder viceskolelederen, at hun maksimalt kan tjene 90 procent af, hvad skolele- Vi synes, at det nye system er mere gennemskueligt end det gamle, siger Jørgen Mandrup Nielsen, der var en af Århus fornings forhandlere. Side 4

5 deren tjener, og at hun er den næsthøjest lønnede på skolen. Viceskolelederen kan både være en pædagogisk- og en administrativ leder. Dog er det efter overenskomsten en forudsætning af vedkommende er LC-medlem. For os og for kommunen har det været vigtigt, at skolelederen entydigt tjener mest og derefter kommer næstkommanderende Jørgen Mandrup Nielsen Ledere uden souschef-funktion På det tredje ledelsesniveau har skolens bruttobudget ikke indflydelse på lønnen. Administrative- og pædagogiske ledere uden souschef-funktion får samme løn ligegyldigt, hvilken skole de er ansat på. Disse grupper har fremover mulighed for at forhandle individuel funktions- eller kvalifikationsløn på den enkelte skole. Også afdelingsledere får som udgangspunkt samme grundløn på alle skoler. Forskellige tillæg Den ny lønaftale indeholder stadig enkelte funktions- og kvalifikationstillæg. Har en skoleleder for eksempel taget en diplomuddannelse i ledelse får vedkommende et kvalifikationstillæg. Og er man eksempelvis leder på to skoler udløser det et funktionstillæg. Løn efter den ny aftale Bruttobudget mindre end 25 mio. kr. Bruttobudget mellem 25 og 50 mio. kr. Bruttobudget højere end 50 mio. kr e Trin kr. * Trin kr * Trin kr. * Viceskoleledere Trin kr * Trin kr. * Trin kr. * Pædagogiskeog administrative ledere uden souscheffunktion Trin kr * Trin kr * Trin kr * Afdelingsledere Trin kr. * Trin kr. * Trin kr. * *årligt beløb i niveau. Beløbene er angivet uden pension, men er pensionsgivende. Beløbet angivet for heltidsstillinger. Side 5

6 Tid til TR cadeau til skolelederne Ny aftale giver skoleledernes tillidsrepræsentanter tid til arbejdet. Et klart udtryk for, at Århus forenings arbejde bliver anerkendt af kommunen. Tiden vil blive brugt til at skabe optimale rammer for ledelsen på den enkelte skole. Lige inden sommerferien blev en aftale om, hvor meget tid skoleledernes tillidsrepræsentanter skal have for deres arbejde, underskrevet. Århus forening har valgt fire tillidsrepræsentanter. De fire skoler, som i perioder må afgive deres leder til tillidsarbejdet, får tildelt cirka 325 timer, som de selv kan bestemme, hvordan de vil udnytte. På min skole bruger vi timerne til at styrke teamkoordinatorerne. På den måde aflaster vi den pædagogiske leder, fortæller Niels Bo Nielsen. Han er skoleleder på Læssøesgades Skole og en af de fire tillidsrepræsentanter. To kategorier af arbejde Arbejdet som tillidsrepræsentant falder groft sagt i to kategorier. De fire tillidsrepræsentanter har delt opgaverne mellem sig. To repræsentanter tager sig primært af arbejdet vedrørende løn- og ansættelsesforhold. To andre er mere fokuseret på samarbejdet med forvaltningen omkring skolernes udvikling. Alle fire repræsentanter tager sig desuden af sager, hvor medlemmer af den ene eller anden grund har behov for støtte eller hjælp. Kommunen påskønner ÅS arbejde Århus forening har i mange år samarbejdet med forvaltningen om at sikre kvaliteten i udviklingen på skoleområdet. At der nu er lavet en aftale, som giver tid for arbejdet, er udtryk for, at man opfatter ÅS som en væsentlig samarbejdspart. ÅS har ganske gode muligheder for at få indflydelse på skoleudviklingen i Århus. Vi bliver taget med på råd i rigtig mange sammenhænge. Og der er et fantastisk potentiale til stede både i B&U, men også i byrådet i forhold til at styrke god ledelse, siger Niels Bo Nielsen og fortæller, at han ser en unik mulighed En skole, der afgiver en leder til TR-funktionen får tildelt ca. 325 timer Lederen får , - kr. i funktionstillæg for arbejdet ÅS har fire tillidsrepræsentanter De fordeler arbejdet mellem sig på følgende måde: Primært løn- og ansættelsesforhold Lisbeth Schmidt Andersen Jørgen Mandrup Nielsen Primært samarbejdet om kvaliteten i udviklingen af skolerne Stefan M. Christiansen NIels Bo Nielsen Alle fire tager sig af personsager. Side 6

7 Niels Bo Nielsen synes, at det er vigtigt hele tiden at være fokuseret på, at det er ansvaret og ikke antallet af arbejdsopgaver, der bør være rettesnoren, når skolelederarbejde skal bedømmes. for at arbejdet med løn- og ansættelsesforhold og med udviklingen af kvalitet i skoleledelsen kommer til at trække samme vej. fokuseret på, at det er ansvaret og ikke antallet af arbejdsopgaver, der bør være rettesnoren, når skolelederarbejdet skal bedømmes. Det væsentligste i TR arbejdet For Niels Bo Nielsen er den væsentligste opgave for tillidsrepræsentanten at styrke ledelsesrollen og dermed skabe rammer for det gode skolelederliv. Vi skal arbejde for at skabe klarhed over det ansvar, ledelsen skal udfylde og leve op til, siger han og fortæller, at det arbejde kaster nogle meget konkrete arbejdsopgaver af sig. Arbejdsopgaver som deltagelse i udvalg nedsat af forvaltningen, bisidderfunktion når medlemmer har vanskelige samtaler eller forhandlinger med forvaltningen om løn- og ansættelsesforhold. I dette arbejde synes Niels Bo Nielsen, at det er vigtigt hele tiden at være Vi skal arbejde for at skabe klarhed over det ansvar, ledelsen skal udfylde og leve op til. TR eller skolelederrepræsentant Tillidsrepræsentantfunktionen forbinder de fleste med en lønarbejderkultur. Det kan således være et paradoks at have en tillidsrepræsentant for ledere. Og konkret skaber det da også ind i mellem lidt støj på linjen, som for eksempel når skoleledernes tillidsrepræsentant sidder på A-siden i kommunens hovedsamarbejdsudvalg. Vi har snakket om at kalde os for skolelederrepræsentanter i stedet for tillidsrepræsentanter, for at undgå at forvirre begreberne, siger Niels Bo Nielsen. Han har dog ikke selv problemer med at udfylde sin rolle eller med at finde ud af hvem, han repræsenterer. Vi er jo selv en del af forvaltningen, så når vi udvikler skolerne, så udvikler vi også vores egne arbejdsforhold, siger Niels Bo Nielsen. Niels Bo Nielsen Side 7

8 Kort Nyt Bygholm Husk den årlige skolelederkonference på Bygholm den 11. og 12. november. I år er der igen lagt op til en spændende konference, hvor der er mulighed for at mødes med andre kolleger fra de århusianske skoler. Formandsmøde i København Den 27/8 var der formandsmøde i København. Her var alle lokale formænd samlet for bl.a. at drøfte kravene til OK 11. Forventningerne til denne overenskomst er ikke store, da udviklingen i den offentlige løn for første gang har været bedre end i det private. Det betyder, at der er færre penge at forhandle om. Se flere nyheder fra formandsmødet på hjemmesiden: nes årsmøde Torsdag den 10. og fredag den 11. marts 2011 afholdes skoleledernes årsmøde i Odense. Sørg for at sætte kryds i kalenderen og meld jer til via foreningens hjemmeside: Århus forening vil traditionen tro tage initiativ til et fælles bord for alle foreningens ledere. Ændrede ledelsesmodeller Der er gang i ansøgningerne om ændrede ledelsesmodeller. Som følge af sidste trivselsundersøgelse blev der fra forvaltningens side opfordret til, at de enkelte skoler udfordrede ledelsesstrukturen. Det har fem skoler benyttet sig af, og der er flere på vej. Århus forening sidder med i styregruppen for projektet sammen med repræsentanter fra forvaltningen og Århus Lærerforening. Opdatering af hjemmeside Århus forening vil i nærmeste fremtid opdatere foreningens hjemmeside, der befinder sig på foreningens hjemmeside. Side 8

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere