DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND OVERENSKOMST. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND OVERENSKOMST. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08"

Transkript

1 DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND OVERENSKOMST for korister ansat ved Den Jyske Opera 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE s 1. OVERENSKOMSTENS OMRADE...3 s 2. PERSONKREDS s 3. FUNKT ONARLOV s 4. GRUNDLON...5 s 5. T 11AG s 6. LONUDBETAL NG s 7. ARBEJDSTTDSBESTEMMELSER...6 s B. PENS ON s 9. TJENESTEPLTGTER...6 s I0.PAKLADN NG MV. Oc BRUGAF REKVTSTTTER...7 s 11. BARNS 1. SYGEDAG B s I2.TJENESTEFR HED...9 s 13. OPSTGELSE s 14. FER E s 15. LOKALE UOVERENSSTEMMELSER...11 s 16. LOKALAFTALER s 17. OVRTGE ANSATTELSESVTLKAR FOR MANEDSLONNEDE...12 s 18. IKRAFTTRADEN OG OpStcELSE...12 BTLAG BILAG BILAG 3 SUPPLERENDE AFTALER VEDRORENDE LON.OG ANSATTELSES.VI LKAR FOR MAN N EDE

3 s 1. OVERENSKOMSTENS OMRADE Overenskomsten omfatter korister ansat ved Den Jyske Opera. s 2. PERSONKREDS Overenskomsten omfatter personale, der ansettes som korister, til varig ansattelse eller som assistenter for en tidsbegranset periode pa en kontra ktsa nsattelse el ler ti I proje kta nsettelse BEMERKNINGER: Ved anseffelse som vikar i en fast stilling gelder de i overenskomsten aftalte lan- og ansettelsesvilkdr. Stk. 2. Ansettelsens varighed For projektansattelse gelder folgende regler, med mindre andet aftales lokalt: a) Ved nyindstudering af sceniske produktioner udgor ansettelsesperioden mindst 60 sammenhangende dage, jf. dog punkt b). b) Ved nyindstudering af serforestillinger, genoptagelser og koncertprojekter kan ansattelsesperioden nedsettes til mindst 6 dage. Som genoptagelse anses tillige praver og opforelser, der finder sted i samme sason som nyindstuderingen efter en arbejdsfri mellemperiode pd mindst 30 dage. BEM/ERKNINGER: Som eksempel pd sarforestillinger kan opfarelser, som alene finder sted i Arhus og/eller ganske fd andre steder. stk.3 Ansettelse sker efter forudg6ende deltagelse i foresyngning. Foresyngningen bedsmmes af et panelbest6ende af operachefen, korets kunstneriske leder og korchefen, samt 3 reprasentanter for koret udpeget af dette. Ved stemmelighed er operachefens stemme afgorende. Desuden tilknyttes en stemmesagkyndig som observatsr og rddgiver. Denne udpeges af Den Jyske Operas ledelse, men tilstrabes udpeget i enighed mellem ledelsen og tillidsrepresentanten. 3

4 Panelet er dommerkomite ved alle foresyngninger : - ved interne foresyngninger med henblik p6 varig ansattelse' - ved interne ad hoc foresyngninger indstillet af operachefen. - ved 6bne ordinare foresyngninger hvert tredje 6r med henblik p6 opdatering af assistentlisten (liste over de lost tilknyttede korister som operaen benytter). - samt ved lsbende ledige stillinger Der afholdes ansettelsessamtale blandt kvalificerede kandidater forud for ansattelse. Som assisfenf er optages kun de, som dommerkomiteen ved ordiner foresyngning finder egnede. Sdfremt Den Jyske Operas ledelse finder det nadvendigt, kan supplering af assistenter finde sted mellem ovennevnte ordinere foresyngninger ved foresyngning for panelet. Alle assisfenfer fratreder i forbindelse med ordinar foresyngning, og sdvel optagelse for en ny 3-drig periode som placering pd assisf entlisten afhanger af deltagelse i den ordinere foresyngning. Den Jyske Operas ledelse kan fravige den rekkefalge, hvoriassisfenferne er placeret pd assisf entlisten. Fravigelsen skal begrundes skriftligt over for korets bestyrelse senesf 7 dage far kontraktindgdelse. Der kan lokalt indgds aftale om fravigelse af bestemmelser om assistentlisten. stk.4. Prsvetiden er 6 mdneder. Prsvetid finder kun anvendelse for forstegangsansatte. Ved fornyelse af en kontraktansettelse er der ingen pravetid. I provetiden er der en m6neds opsigelse til den 1. i en m6ned. s 3. FUNKTTONARLOV For de ansatte galder vilk6r efter funktionerlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afuigelser herfra. Ansatte, som ikke er omfattet af funktionerlovens anvendelsesomrdde, er tillagt funktionersfafus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle mdnedslannede ansatte har ret til lsn under fraver pd grund af sygdom (f. funktionerlo' 4

5 vens S 5), fratradelsesgodtgarelse (jf. funktionarlovens $ 2al samt efterlan (jf. funktionerlovens S 8). Hvor der i funktionerloven anvendes begrebet "uafbrudt beskaftigelse" og "ansettelsestid", beregnes denne som hidtidig opsigelse s a n ci e n n itet. s 4. GRUNDLON Medarbejderne overgdr pr til aflsnning efter de til enhver tid galdende skalatrinslonninger for tjenestemand i staten stedtillag lv. Aflonningen af korister sker p6 folgende mdde: Pr. 1. oktober 2008 sker aflsnning pd skalatrin 30. Pr. 1. oktober 2009 sker aflonning pd skalatrin 32. Pr. 1. oktober 2010 sker aflsnning p6 skalatrin 34. stk. 2. Grundlonnen dakker det daglige korarbejde. sfk. 3. Ansattelse af kortere varighed (mindre end en m6ned) aflonnes pr. dag med af drslsnnen fif. SS 4 og 5) x 7, 4 timer. s 5. TTLLAG Tilleg kan ydes ud over grundlonnen. Tillag baseres pa de funktioner (arbejds- og ansvarsomrdde), der er knyttet til den enkelte stilling. Funktionerne skal vere sarlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsettes varetaget for grundlonnen jf. stk. 2. stk.2. Korister har pligt til at varetage smd eller mellemstore roller i sceniske produktioner, samt roller i bsrneforestillinger, efter operachefens bestemmelse. For koristers varetagelse af roller indg6s der lokalt aftale om tillag, jf. Bilag 1. OK-OB 5

6 BEMARKNINGER: Medmindre andet aftales lokalt, galder de tilleg mv., der falger af bilag 1. stk.3. Tillag aftales decentralt (mellem Den Jyske Opera og tillidsreprasentanten) pa grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Tillag gives som midlertidige pensionsgivende tillag. s 6. LONUDBETALING Lsnnen udbetales mdnedsvis bagud. S 7. ARBEJDSTI DSBESTEMMELSER I tilslutning til overenskomsten er indg6et protokollat om arbejdstid m.v. hvoraf de narmere regler om arbejdstid og tjenestens tilretteleggelse fremg6r. s 8. PENSION Der indbetales pensionsbidrag til et mellem parterne aftalt pensionsforsikringsselskab. stk.2. Pensionsordningen oprettes efter /" 6rs ansattelse efter denne overenskomst. sfk 3. Det samlede pensionsbidrag udgor 16,99 o/o af de pensionsgivende londele. Egetbidraget udgor 113 af det samlede pensionsbidrag. Lonspecifikationen skal indeholde oplysning herom. stk. 4. Den Jyske Opera indbetaler pensionsbidraget til pensionsordningen m6- nedsvis bagud i tilknytning til lonudbetalingen. s e. TJENESTEPLIGTER sfk. 7. OK-OB 6

7 Korister er forpligtede til at medvirke ved alle af Den Jyske Opera eller i samarbejde med Den Jyske Opera foranstaltede musikfremforelser i indog udland. stk.2. I tjenesten kan indgdr medvirken ved Den Jyske Operas ovrige virksomhed og tjenester, hvor musik fremfsres i mindre grupper eller solistisk uden dirigent. sfk. 3. Tjenesten kan desuden omfatte radio-, tv-, video- og cd-indspilninger og lignende tekniske frembringelsesmidler, herunder internet, til s6vel internt som eksternt brug. Retningslinier herfor fastlagges i konkrete tilfalde af operachefen efter d roftelse med ti I I Det er pr. 1. april 2008 aftalt, at alle radiorettigheder til det i tjenesten producerede overdrages til Den Jyske opera som led i ansettelsesforholdet mellem operaen og den enkelte korist uden yderligere honorering. BEMERKNINGER: Denne aftale begrenser ikke de ansaffes mulighed for at oppebare vederlag fra GRAMEX, Copy-Dan og lignende forualtnrngsse/skaber. stk.4. Brug af elektro-akustisk regulering md kun finde sted efter forudgdende orientering af tillidsrepresentanten. srk. 5. lngen m6 under en prove forlade sin plads uden provelederens tilladelse, uanset om det pa proveplanen fastsatte tidspunkt overskrides. sfk 6. Den Jyske Opera kan, uden serlig tilladelse fra de medvirkende korister, i forbindelse med streaming pd operaens hjemmeside anvende optagne brudstykker og klip fra det i tjenesten producerede. s I0.PAKLADN NG MV. OG BRUGAF REKVTSTTTER Rekvisittel sarlige masker, parykker og al anden p6kladning, der er synlig for publikum, leveres af Den Jyske Opera. Hvis en korist foretrakker selv at levere s6dan bekladning, skal dette godkendes af operachefen. 7

8 stk.2. Almindelig anvendt sminke og sminkerekvisitter leveres af koristen selv. sfk. 3. Koristerne er forpligtet til at behandle de udleverede kostumer, rekvisitter og noder med omhu og kan i modsat fald p6drage sig et erstatningsan- SVAT. stk. 4. Til prover i "kost og mask" og forestillinger skal koristerne i rimelig tid sikre sig, at de af dem anvendte rekvisitter og kostumer er til stede. Er det ikke tilfeldet, skal meddelelse herom straks gives til produktionslederen. sfk. 5. Det pihviler koristen selv at anskaffe festdragt. Festdragt for herrer best6r af kjole og hvidt og for damer tilsvarende af sort nederdel/bluse. Operachefen kan bestemme, at korets medlemmer skal bere festdragt. sfk. 6. Udgiften til anskaffelse, reparation og renholdelse af koristens egne bekledningsgenstande dekkes ikke af Den Jyske Opera, og der ydes ikke godtgorelse for brugen. stk.7. P6kladning ved koncerter skal vare ensartet og aftales mellem Den Jyske Opera og tillidsreprasentanten. stk. B. Der betales et pensionsgivende kostumetillag pdr kr. 150,00 pr. m6ned (ureguleret) mod at skreddersalen kan treffe aftale med den ansatte udenfor korets arbejdstid, og uden at det er varslet i ugeplanen. s 11. BARNS 1. SYGEDAG Den ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfelde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed pdr et barns 1. sygedag, ndr folgende betingelser er opfyldt: 1) Barnet er under 1B Ar og har ophold hos den ansatte, 2) fraver er nsdvendigt af hensyn til barnet, og 3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene pa arbejdsstedet. BEMERKNINGER: 8

9 I vurderingen af om tjenestefrihed skal imsdekommes, indgdr en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefritagelsen regnes ikke som sygefraver. stk.2. Under tjenesten efter stk. 1, har den ansatte ret til lsn. Der udbetales ikke a rbejdsbestemte og a rbejdstidsbestemte ti I leg. sfk. 3. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravar inddrages. s 12. TJENESTEFRIHED Ledelsen kan give en ansat tjenestefrihed uden lsn i en pa forh6nd fastsat periode. Tjenestefriheden bevilges i almindelighed ikke ud over 1 6r ad gangen. Hvis tjenestefriheden gives med et formal, der er i Den Jyske Operas interesse, kan ledelsen bestemme, at der helt eller delvist skal udbetales lsn under tjenestefriheden. Bevilget tjenestefrihed med lan kan tilbagekaldes, hvis det skonnes nodvendigt af hensyn til operaens drift. stk.2. Hvis det er foreneligt med operaens drift, kan ledelsen imsdekomme en anmodning fra koristen om nedsat tjenestetid for begranset tid eller indtil videre mod tilsvarende lonnedsattelse. sfk. 3. Hvis en korist snsker tjenestefrihed enkelte dage/aftener f.eks. til varetagelse af en koncert i eget regi, kan dette bevilges af ledelsen. stk.4. Hvis der er eller kommer et arrangement i Den Jyske Opera regi pa en tjenestefri dag, trakkes den, der har tjenestefrihed, i lan. Er der ikke noget Den Jyske Opera-arrangement trekkes den pageldende ikke i lon. sfk. 5. Hvis et arrangement pd en tjenestefri dag ligger i forlengelse af et proveforlab, m6 den, der snsker tjenestefrihed, vere indstillet p6 ogs6 at tage tjenestefrihed fra praveforlabet. Der foretages lantrak for hele perioden. sfk. 6. Ekstraordinar tjenestefrihed i ovrigt uden lsn kan gives. Retningslinier vedrsrende ekstraordinar tjenestefrihed fastsettes af operachefen efter droftelse mellem tillidsreprasentanten, korledelsen og operachefen. OK-OB I

10 s 13. OPSTGELSE Funktionerlovens opsigelsesvarsler anvendes, n6r en varigt ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens $ 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. stk.2. Meddelelse om uansagt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlagges kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Dansk Kor Forbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. sfk. 3. Nir den ansatte meddeles uansogt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes Dansk Kor Forbund skriftligt herom. Underretningen skal indeholde s6- danne oplysninger, at det fornsdne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som folger af henholdsvis forvaltningsloven eller straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres Dansk Kor Forbund herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har f6et kopi af meddelelsen om afsked med henblik pd eventuel udlevering til forbundet. stk.4. Dansk Kor Forbund kan krave sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis forbundet skonner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller arbejdspladsens forhold. Forbundet kan krave forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 m6ned efter afsendelsen af den i stk. 3 navnte meddelelse. s 14. FER E De ansatte er fortsat aftalt omfattet af Aftale om ferie for personale ansat i Regioner af 1. juni 2007 (APV ) med de undtagelser der folger nedenfor OK-OB BEMERKNINGER: Det bemerkes at det er den gamle ferieaftale af. 21. juni 2007, der gelder for medarbejderne. Eventuelle senere endringer i den regionale ferieaftale vil sdledes ikke gelde dette overenskomstomrdde. 10

11 stk.2. Det er desuden aftalt, at de ansatte fra ansettelsesstart har ret til yderligere 5 serlige fridage i hver Disse serlige fridage kan afvikles som enkeltdage eller samlet efter ledelsens beslutning. Eventuelt lkke afholdte serlige fridage vil ikke blive udbetalt iforbindelse med den ansattes ophor hos Den Jyske Opera. stk.3 Placeringen af de 6 ugers ferie og de 5 sarlige fridage varsles overfor medarbejderne senest den 15. februar for den kommende sason. Avrige fridage varsles rullende halv6rligt. s 15. LOKALE UOVERENSSTEMMELSER Forinden en sag om lokal uenighed, om forstdelsen eller anvendelsen af overenskomsten og tilhorende protokollater/bilag indbringes for maglingsmode, jf. den geldende hovedaftale, skal der lokalt afholdes msde mellem representanter for Den Jyske Opera og Dansk Kor Forbunds reprasentanter. Sdfremt en af parterne snsker det, udarbejdes skriftlige msdereferater, som bor indeholde: 1) en precis formulering af, hvad uenigheden drejer sig om, 2) hvem der deltog i msdet, 3) hvor og hvorn6r msdet fandt sted, 4) parternes stilling til uenigheden, 5) parternes underskrifter Der kan ikke ved dette made traffes aftale, som strider mod overenskomstens bestemmelser. s 16. LOKALAFTALER Mellem Den Jyske Operas ledelse og tillidsreprasentanten kan der indgds aftaler, der fraviger eller supplerer bestemmelserne i denne overenskomsts $ 7, samt det tilhsrende protokollat om arbejdstid m.v. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel pdr 6 mdneder til en 30. juni. Efter udlobet af den lokale aftale galder bestemmelserne i narvarende overenskomst med tilhorende protokollater. 11

12 s 17. OVRIGE ANSATTELSESVILKAR FOR MANEDSLONNEDE stk.1. En rakke af de gamle amtskommunale supplerende aftaler (APV'er) er aftalt forelobig fortsat at vere galdende i den ordlyd de havde pr. 31.marts Disse fremg6r af bilag 3 til overenskomsten. Heraf fremgdr ligeledes hvilke amtskommunale aftaler, der ikke langere er geldende mellem parterne. Hvor det har varet muligt p6 tidspunktet for overenskomstfornyelsen 2008 har parterne aftalt, hvilke nye supplerende aftaler fra det statslige omride, der skal galde for medarbejderne. Disse fremg6r ligeledes af bilag 3 til overenskomsten s 18. IKRAFTTRADEN OG OPSIGELSE Overenskomsten trader i kraft den 01'04'2008. stk.2. Overenskomsten kan opsiges med 3 mdneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den Opsigelse skal ske skriftligt. sfk. 3. lndtil der indg6s en ny overenskomst, fastsattes aflonningen som den lon der er geldende den dag, pa hvilken overenskomsten bliver opsagt til. Kobenhavn, den 28. januar 2011 For Den Jyske Opera Giordano Bellinca For Det Falles Forha Steen Pade t For DANSK KOR FORBUND: Henriette Elimar t'.. /--*:----* 12

13 BILAG 1 HONORERING FOR VARETAGELSE AF SMA ELLER MELLEMSTORE ROLLER INDDELING AF SOLISTPARTIER I 4 KATEGORIER I DE SENESTE OPFORTE VARKER PA DEN JYSKE OPERA. I Hovedrol- Ier ll Store Biroller lll Smd biroller 'mindre rollef' lv Korsolil Rigoletto Rigolette Gilda Hertugen Sparafucile Maddalena Monterone, Giovanna, Ceprano Marullo Borsa Fru Ceprano Vagt Page Flagermusen Eisenstein Rosalinde Adele Dr. Falke Alfredo Dr. Frank Fengselsbetjent (Frosch) Dr. Blind lda De lystige Koner Falstaff Hr. Ford Fru Ford Fru Page Hr. Page Fenton Anna Fr. Cajus Slender Vart Borgere Orfeus i Underverdenen Orfeus Eurydice Jupiter Pluto/Aristeus Den off. Mening Styx Cupido Venus Diana Juno Minerva Bacchus Mars Merkur La Boh6me Candide Rodolfo Mimi Marcello Candide Kunigunde Voltaire etc. Musetta Schaunard Colline Den gamle Dame Paquette Maximillian etc. Guvernar Vanderdendur OSV Benoit Alcindoro Papignol Toldbetjente Baron/Baronnesse Joden Arkebiskopen OSV. OSV 13

14 Figaro Susanna Greven Grevinden Marcellina Bartolo Basilio Cuzio Antonio Barbarina To bondepiger Kategori lv: Korsoli: lntet tillag. Kategori lll: SmA biroller - mindre roller: 200,00 kr. pr. forestilling. Kategori ll: Store biroller: Tillegget gradueres, jf. bilag 2. Kategori l: Hovedroller: Hvis en korist skal varetage en hovedrolle tilbydes orlov, og koristen/solisten forhandler lon med operachefen. 14

15 BILAG 2 Honorering af sangere, der er ansat som korister, ved faktisk dublering af roller, de har faet tildelt til indstudering i den pdgaldende forestilling. CANDIDE (operette musical) Dusar:2.000 kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. Dusan kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling kr. forestilling d kr. forestilling d 500 kr. forestilling kr. lll Dusar Honorar: 1. og 2. forestilling kr. 3.og 4. forestilling kr forestilling 6 60 kr. Dusar: 500 kr. Honorar'.60 kr. (Gelder kun "Candide" - fremover ingen honorar) 15

16 FIGAROS BRYLLUP Dussr:3.000 kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. Duson kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling a kr. forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. Duson kr. Honorar: 1. og 2. 3.og forestilling kr. forestilling kr. forestilling 5 60 kr. Dusan 500 kr. Honorar 0 kr. OK-OB 16

17 BILAG 3 SUPPLERENDE AFTALER VEDRORENDE LON-OG ANSATTELSES-V] LKAR FOR MAN EDSLON N EDE APV nr ( tekst galdende pr. 31.marts 2008) APV navn (Amtskommunale aftaler) Supplerende aftaler fra Statens omride, der erstatter APV pr. l.april 2008 Kommentarer Ansettelsesbreve APV erfortsatgaldende i overenskomstperioden i den ordlyd den havde or. 31.marts Lonninger Finansministeriets lsnoversigt for tjenestemand istaten. APV Udg6r pr 't.12.1 Lonberegning I lsnfradrag Cirk.nr. 169 af vedrsrende orundbelsbsniveau. APV galder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde pr. 31. marts Gruppeliv APV Udg6r pr Tilrettelaggelse af arbejdstid Aftale af 18. juli 2003 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrsrende implementering af arbejdstidsdirektivet. Cirkulare nr. 91 af 18t APV Udg6r pr 't.28.1 Deltidsarbejde Aftale af 2. september 1999 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrorende implementering af deltidsdirektivet. Cirkulare nr. 134 af o 't.27.1 Tidsbegranset ansattelse Lov om tidsbegrenset ansattelse nr. 370 af , samt galdende aftaler mellem Finansministeriet og Centralorganisationeme vedrsrende tidsbeorenset ansatte APV Udg6r pr APV Udg6r pr Befordringsgodtg orelse APV geelder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde or. 31. marts O9.2 Aftale om fravar af familiemassige 6rsager (Barsel mv.) APV galder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd aftalen havde pr. 31. marts Ferie APV gelder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde pr. 31. marts Tjenestefrihed uden lsn Bekendtgorelse om ret til tjenestefrihed uden lon til narmere afgrensede form6l. Bek. Nr. 518 af APV Udgdr pr O5.2 Decentrale arbejdstider APV galderfortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde or. 31. marts 'l 17.1 Konvertering af ulempetillag APV galder fortsat i overenskomstperioden iden ordlyd den havde or. 31. marls

18 Seniorpolitik Galder fortsat i overenskomstperioden iden ordlyd aftalen havde pr. 31. marts Det bemarkes at teatrene ikke har adgang til afsatte 3-partsmidler pd statens omrade Kompetence-udvikling Galder fortsat, i overenskomstperioden i den ordlyd aftalen havde pr. 31. marts Det bemerkes at teatrene ikke har adgang til afsatte 3-partsmidler p6 statens omr5de. 1't.08.1 Socialt Kapitel Cirk.nr af om job p6 sarlige vilkdr. APV Udg6r pr SU og tillidsreprasentanter Cirk. nr Aftale af 30. september 2008 om tillidsreprasentanter i staten m.v. Ci*ulere nr Aftale af 8. maj 2008 Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder oq institutioner. APV udg6r pr Fofgende supplerende aftaler (APV'er) udgar pr OO8 og bliver ikke erstattet af tilsvarende statslige aftalen Supplerende Pension APV Udg6r pr 'l Resultatlon APV udg6r pr Lonanciennitet APV Udg6r pr Arem6lsan-sattelse APV Udsdr pr Merarbejde tiltjenestemand uden hojeste APV Udg6r pr arbeidstid Gruppeliv APV Udg6r pr Virksomhedsoverenskomster Udg6r pr Retstvistaftalen Udgdr pr MED og tillidsreprasen-tanter Sammenhangen-de personalepolitisk draftelse Opsamlingsordninoen APV Udg6r pr Udg6r pr APV Udg6r pr OK-OB 18

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond s1 Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond". Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

VEDTE,,GTER. RsnnsVand A/S. for. $ 1 Navn og hjemsted. Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S

VEDTE,,GTER. RsnnsVand A/S. for. $ 1 Navn og hjemsted. Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S RsnnsVand A/S,$andem;rndsr'ej 1A 'ii?0i) Rmntt.T1f. 569t {}404 'Tel*f:rx ir{i!}101 VEDTE,,GTER for Ronne Vand A/S $ 1 Navn og hjemsted Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S Stk. 2. Selskabets hjemsted

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Lokalaftale for korister ansat ved Den Jyske Opera

Lokalaftale for korister ansat ved Den Jyske Opera Lokalaftale for korister ansat ved Den Jyske Opera I tilslutning til overenskomst og protokollat er indgået denne lokalaftale. Iflg. protokollatets 2 stk. 5 præciserer og tilsidesætter denne aftale protokollatets

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense)

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) \" I Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) Kapitel 1: Navn, hjemsted og formal 5 1. TietgenSkolen er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune, Region

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) Foreningen af Ars Novas Sangere

mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) Foreningen af Ars Novas Sangere BEMÆRKNING HENRIETTE 2/2-11: Timeløn 232 kr. Diætsatser følger statens takster. OVERENSKOMST 1. Almindelige bestemmelser mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) og Foreningen af Ars Novas Sangere 1.1

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter 1. marts 2010-1. marts 2014 1 Overenskomstens omrâde Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrdgivere/sociaiformidiere

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden 01.04.2008-31.12.2009,,four.nr. 20021229-4717 Modt:cer ili Ick'r.l

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for sceneteknisk personale m.v. beskæftiget på Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for sceneteknisk personale m.v. beskæftiget på Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for sceneteknisk personale m.v. beskæftiget på Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater 2013

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Den ansatte kan vailge et kontant beiob i stedet for den del af pensionsbi draget, som overstiger 15,79%

Den ansatte kan vailge et kontant beiob i stedet for den del af pensionsbi draget, som overstiger 15,79% KL LED ERNE Tid: Den 25. februar 2011 ki. 13.00 Sted: Emne: Deltagere: KL i ornveise pr. 1. april 2011 af protokollat vedr, lon og ansatteisesvi1kàr for tekniske mestre m.fl. (scene, h s og lyd) ved Musikhuset

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere