DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND OVERENSKOMST. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND OVERENSKOMST. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08"

Transkript

1 DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND OVERENSKOMST for korister ansat ved Den Jyske Opera 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE s 1. OVERENSKOMSTENS OMRADE...3 s 2. PERSONKREDS s 3. FUNKT ONARLOV s 4. GRUNDLON...5 s 5. T 11AG s 6. LONUDBETAL NG s 7. ARBEJDSTTDSBESTEMMELSER...6 s B. PENS ON s 9. TJENESTEPLTGTER...6 s I0.PAKLADN NG MV. Oc BRUGAF REKVTSTTTER...7 s 11. BARNS 1. SYGEDAG B s I2.TJENESTEFR HED...9 s 13. OPSTGELSE s 14. FER E s 15. LOKALE UOVERENSSTEMMELSER...11 s 16. LOKALAFTALER s 17. OVRTGE ANSATTELSESVTLKAR FOR MANEDSLONNEDE...12 s 18. IKRAFTTRADEN OG OpStcELSE...12 BTLAG BILAG BILAG 3 SUPPLERENDE AFTALER VEDRORENDE LON.OG ANSATTELSES.VI LKAR FOR MAN N EDE

3 s 1. OVERENSKOMSTENS OMRADE Overenskomsten omfatter korister ansat ved Den Jyske Opera. s 2. PERSONKREDS Overenskomsten omfatter personale, der ansettes som korister, til varig ansattelse eller som assistenter for en tidsbegranset periode pa en kontra ktsa nsattelse el ler ti I proje kta nsettelse BEMERKNINGER: Ved anseffelse som vikar i en fast stilling gelder de i overenskomsten aftalte lan- og ansettelsesvilkdr. Stk. 2. Ansettelsens varighed For projektansattelse gelder folgende regler, med mindre andet aftales lokalt: a) Ved nyindstudering af sceniske produktioner udgor ansettelsesperioden mindst 60 sammenhangende dage, jf. dog punkt b). b) Ved nyindstudering af serforestillinger, genoptagelser og koncertprojekter kan ansattelsesperioden nedsettes til mindst 6 dage. Som genoptagelse anses tillige praver og opforelser, der finder sted i samme sason som nyindstuderingen efter en arbejdsfri mellemperiode pd mindst 30 dage. BEM/ERKNINGER: Som eksempel pd sarforestillinger kan opfarelser, som alene finder sted i Arhus og/eller ganske fd andre steder. stk.3 Ansettelse sker efter forudg6ende deltagelse i foresyngning. Foresyngningen bedsmmes af et panelbest6ende af operachefen, korets kunstneriske leder og korchefen, samt 3 reprasentanter for koret udpeget af dette. Ved stemmelighed er operachefens stemme afgorende. Desuden tilknyttes en stemmesagkyndig som observatsr og rddgiver. Denne udpeges af Den Jyske Operas ledelse, men tilstrabes udpeget i enighed mellem ledelsen og tillidsrepresentanten. 3

4 Panelet er dommerkomite ved alle foresyngninger : - ved interne foresyngninger med henblik p6 varig ansattelse' - ved interne ad hoc foresyngninger indstillet af operachefen. - ved 6bne ordinare foresyngninger hvert tredje 6r med henblik p6 opdatering af assistentlisten (liste over de lost tilknyttede korister som operaen benytter). - samt ved lsbende ledige stillinger Der afholdes ansettelsessamtale blandt kvalificerede kandidater forud for ansattelse. Som assisfenf er optages kun de, som dommerkomiteen ved ordiner foresyngning finder egnede. Sdfremt Den Jyske Operas ledelse finder det nadvendigt, kan supplering af assistenter finde sted mellem ovennevnte ordinere foresyngninger ved foresyngning for panelet. Alle assisfenfer fratreder i forbindelse med ordinar foresyngning, og sdvel optagelse for en ny 3-drig periode som placering pd assisf entlisten afhanger af deltagelse i den ordinere foresyngning. Den Jyske Operas ledelse kan fravige den rekkefalge, hvoriassisfenferne er placeret pd assisf entlisten. Fravigelsen skal begrundes skriftligt over for korets bestyrelse senesf 7 dage far kontraktindgdelse. Der kan lokalt indgds aftale om fravigelse af bestemmelser om assistentlisten. stk.4. Prsvetiden er 6 mdneder. Prsvetid finder kun anvendelse for forstegangsansatte. Ved fornyelse af en kontraktansettelse er der ingen pravetid. I provetiden er der en m6neds opsigelse til den 1. i en m6ned. s 3. FUNKTTONARLOV For de ansatte galder vilk6r efter funktionerlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afuigelser herfra. Ansatte, som ikke er omfattet af funktionerlovens anvendelsesomrdde, er tillagt funktionersfafus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle mdnedslannede ansatte har ret til lsn under fraver pd grund af sygdom (f. funktionerlo' 4

5 vens S 5), fratradelsesgodtgarelse (jf. funktionarlovens $ 2al samt efterlan (jf. funktionerlovens S 8). Hvor der i funktionerloven anvendes begrebet "uafbrudt beskaftigelse" og "ansettelsestid", beregnes denne som hidtidig opsigelse s a n ci e n n itet. s 4. GRUNDLON Medarbejderne overgdr pr til aflsnning efter de til enhver tid galdende skalatrinslonninger for tjenestemand i staten stedtillag lv. Aflonningen af korister sker p6 folgende mdde: Pr. 1. oktober 2008 sker aflsnning pd skalatrin 30. Pr. 1. oktober 2009 sker aflonning pd skalatrin 32. Pr. 1. oktober 2010 sker aflsnning p6 skalatrin 34. stk. 2. Grundlonnen dakker det daglige korarbejde. sfk. 3. Ansattelse af kortere varighed (mindre end en m6ned) aflonnes pr. dag med af drslsnnen fif. SS 4 og 5) x 7, 4 timer. s 5. TTLLAG Tilleg kan ydes ud over grundlonnen. Tillag baseres pa de funktioner (arbejds- og ansvarsomrdde), der er knyttet til den enkelte stilling. Funktionerne skal vere sarlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsettes varetaget for grundlonnen jf. stk. 2. stk.2. Korister har pligt til at varetage smd eller mellemstore roller i sceniske produktioner, samt roller i bsrneforestillinger, efter operachefens bestemmelse. For koristers varetagelse af roller indg6s der lokalt aftale om tillag, jf. Bilag 1. OK-OB 5

6 BEMARKNINGER: Medmindre andet aftales lokalt, galder de tilleg mv., der falger af bilag 1. stk.3. Tillag aftales decentralt (mellem Den Jyske Opera og tillidsreprasentanten) pa grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Tillag gives som midlertidige pensionsgivende tillag. s 6. LONUDBETALING Lsnnen udbetales mdnedsvis bagud. S 7. ARBEJDSTI DSBESTEMMELSER I tilslutning til overenskomsten er indg6et protokollat om arbejdstid m.v. hvoraf de narmere regler om arbejdstid og tjenestens tilretteleggelse fremg6r. s 8. PENSION Der indbetales pensionsbidrag til et mellem parterne aftalt pensionsforsikringsselskab. stk.2. Pensionsordningen oprettes efter /" 6rs ansattelse efter denne overenskomst. sfk 3. Det samlede pensionsbidrag udgor 16,99 o/o af de pensionsgivende londele. Egetbidraget udgor 113 af det samlede pensionsbidrag. Lonspecifikationen skal indeholde oplysning herom. stk. 4. Den Jyske Opera indbetaler pensionsbidraget til pensionsordningen m6- nedsvis bagud i tilknytning til lonudbetalingen. s e. TJENESTEPLIGTER sfk. 7. OK-OB 6

7 Korister er forpligtede til at medvirke ved alle af Den Jyske Opera eller i samarbejde med Den Jyske Opera foranstaltede musikfremforelser i indog udland. stk.2. I tjenesten kan indgdr medvirken ved Den Jyske Operas ovrige virksomhed og tjenester, hvor musik fremfsres i mindre grupper eller solistisk uden dirigent. sfk. 3. Tjenesten kan desuden omfatte radio-, tv-, video- og cd-indspilninger og lignende tekniske frembringelsesmidler, herunder internet, til s6vel internt som eksternt brug. Retningslinier herfor fastlagges i konkrete tilfalde af operachefen efter d roftelse med ti I I Det er pr. 1. april 2008 aftalt, at alle radiorettigheder til det i tjenesten producerede overdrages til Den Jyske opera som led i ansettelsesforholdet mellem operaen og den enkelte korist uden yderligere honorering. BEMERKNINGER: Denne aftale begrenser ikke de ansaffes mulighed for at oppebare vederlag fra GRAMEX, Copy-Dan og lignende forualtnrngsse/skaber. stk.4. Brug af elektro-akustisk regulering md kun finde sted efter forudgdende orientering af tillidsrepresentanten. srk. 5. lngen m6 under en prove forlade sin plads uden provelederens tilladelse, uanset om det pa proveplanen fastsatte tidspunkt overskrides. sfk 6. Den Jyske Opera kan, uden serlig tilladelse fra de medvirkende korister, i forbindelse med streaming pd operaens hjemmeside anvende optagne brudstykker og klip fra det i tjenesten producerede. s I0.PAKLADN NG MV. OG BRUGAF REKVTSTTTER Rekvisittel sarlige masker, parykker og al anden p6kladning, der er synlig for publikum, leveres af Den Jyske Opera. Hvis en korist foretrakker selv at levere s6dan bekladning, skal dette godkendes af operachefen. 7

8 stk.2. Almindelig anvendt sminke og sminkerekvisitter leveres af koristen selv. sfk. 3. Koristerne er forpligtet til at behandle de udleverede kostumer, rekvisitter og noder med omhu og kan i modsat fald p6drage sig et erstatningsan- SVAT. stk. 4. Til prover i "kost og mask" og forestillinger skal koristerne i rimelig tid sikre sig, at de af dem anvendte rekvisitter og kostumer er til stede. Er det ikke tilfeldet, skal meddelelse herom straks gives til produktionslederen. sfk. 5. Det pihviler koristen selv at anskaffe festdragt. Festdragt for herrer best6r af kjole og hvidt og for damer tilsvarende af sort nederdel/bluse. Operachefen kan bestemme, at korets medlemmer skal bere festdragt. sfk. 6. Udgiften til anskaffelse, reparation og renholdelse af koristens egne bekledningsgenstande dekkes ikke af Den Jyske Opera, og der ydes ikke godtgorelse for brugen. stk.7. P6kladning ved koncerter skal vare ensartet og aftales mellem Den Jyske Opera og tillidsreprasentanten. stk. B. Der betales et pensionsgivende kostumetillag pdr kr. 150,00 pr. m6ned (ureguleret) mod at skreddersalen kan treffe aftale med den ansatte udenfor korets arbejdstid, og uden at det er varslet i ugeplanen. s 11. BARNS 1. SYGEDAG Den ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfelde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed pdr et barns 1. sygedag, ndr folgende betingelser er opfyldt: 1) Barnet er under 1B Ar og har ophold hos den ansatte, 2) fraver er nsdvendigt af hensyn til barnet, og 3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene pa arbejdsstedet. BEMERKNINGER: 8

9 I vurderingen af om tjenestefrihed skal imsdekommes, indgdr en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefritagelsen regnes ikke som sygefraver. stk.2. Under tjenesten efter stk. 1, har den ansatte ret til lsn. Der udbetales ikke a rbejdsbestemte og a rbejdstidsbestemte ti I leg. sfk. 3. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravar inddrages. s 12. TJENESTEFRIHED Ledelsen kan give en ansat tjenestefrihed uden lsn i en pa forh6nd fastsat periode. Tjenestefriheden bevilges i almindelighed ikke ud over 1 6r ad gangen. Hvis tjenestefriheden gives med et formal, der er i Den Jyske Operas interesse, kan ledelsen bestemme, at der helt eller delvist skal udbetales lsn under tjenestefriheden. Bevilget tjenestefrihed med lan kan tilbagekaldes, hvis det skonnes nodvendigt af hensyn til operaens drift. stk.2. Hvis det er foreneligt med operaens drift, kan ledelsen imsdekomme en anmodning fra koristen om nedsat tjenestetid for begranset tid eller indtil videre mod tilsvarende lonnedsattelse. sfk. 3. Hvis en korist snsker tjenestefrihed enkelte dage/aftener f.eks. til varetagelse af en koncert i eget regi, kan dette bevilges af ledelsen. stk.4. Hvis der er eller kommer et arrangement i Den Jyske Opera regi pa en tjenestefri dag, trakkes den, der har tjenestefrihed, i lan. Er der ikke noget Den Jyske Opera-arrangement trekkes den pageldende ikke i lon. sfk. 5. Hvis et arrangement pd en tjenestefri dag ligger i forlengelse af et proveforlab, m6 den, der snsker tjenestefrihed, vere indstillet p6 ogs6 at tage tjenestefrihed fra praveforlabet. Der foretages lantrak for hele perioden. sfk. 6. Ekstraordinar tjenestefrihed i ovrigt uden lsn kan gives. Retningslinier vedrsrende ekstraordinar tjenestefrihed fastsettes af operachefen efter droftelse mellem tillidsreprasentanten, korledelsen og operachefen. OK-OB I

10 s 13. OPSTGELSE Funktionerlovens opsigelsesvarsler anvendes, n6r en varigt ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens $ 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. stk.2. Meddelelse om uansagt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlagges kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Dansk Kor Forbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. sfk. 3. Nir den ansatte meddeles uansogt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes Dansk Kor Forbund skriftligt herom. Underretningen skal indeholde s6- danne oplysninger, at det fornsdne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som folger af henholdsvis forvaltningsloven eller straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres Dansk Kor Forbund herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har f6et kopi af meddelelsen om afsked med henblik pd eventuel udlevering til forbundet. stk.4. Dansk Kor Forbund kan krave sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis forbundet skonner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller arbejdspladsens forhold. Forbundet kan krave forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 m6ned efter afsendelsen af den i stk. 3 navnte meddelelse. s 14. FER E De ansatte er fortsat aftalt omfattet af Aftale om ferie for personale ansat i Regioner af 1. juni 2007 (APV ) med de undtagelser der folger nedenfor OK-OB BEMERKNINGER: Det bemerkes at det er den gamle ferieaftale af. 21. juni 2007, der gelder for medarbejderne. Eventuelle senere endringer i den regionale ferieaftale vil sdledes ikke gelde dette overenskomstomrdde. 10

11 stk.2. Det er desuden aftalt, at de ansatte fra ansettelsesstart har ret til yderligere 5 serlige fridage i hver Disse serlige fridage kan afvikles som enkeltdage eller samlet efter ledelsens beslutning. Eventuelt lkke afholdte serlige fridage vil ikke blive udbetalt iforbindelse med den ansattes ophor hos Den Jyske Opera. stk.3 Placeringen af de 6 ugers ferie og de 5 sarlige fridage varsles overfor medarbejderne senest den 15. februar for den kommende sason. Avrige fridage varsles rullende halv6rligt. s 15. LOKALE UOVERENSSTEMMELSER Forinden en sag om lokal uenighed, om forstdelsen eller anvendelsen af overenskomsten og tilhorende protokollater/bilag indbringes for maglingsmode, jf. den geldende hovedaftale, skal der lokalt afholdes msde mellem representanter for Den Jyske Opera og Dansk Kor Forbunds reprasentanter. Sdfremt en af parterne snsker det, udarbejdes skriftlige msdereferater, som bor indeholde: 1) en precis formulering af, hvad uenigheden drejer sig om, 2) hvem der deltog i msdet, 3) hvor og hvorn6r msdet fandt sted, 4) parternes stilling til uenigheden, 5) parternes underskrifter Der kan ikke ved dette made traffes aftale, som strider mod overenskomstens bestemmelser. s 16. LOKALAFTALER Mellem Den Jyske Operas ledelse og tillidsreprasentanten kan der indgds aftaler, der fraviger eller supplerer bestemmelserne i denne overenskomsts $ 7, samt det tilhsrende protokollat om arbejdstid m.v. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel pdr 6 mdneder til en 30. juni. Efter udlobet af den lokale aftale galder bestemmelserne i narvarende overenskomst med tilhorende protokollater. 11

12 s 17. OVRIGE ANSATTELSESVILKAR FOR MANEDSLONNEDE stk.1. En rakke af de gamle amtskommunale supplerende aftaler (APV'er) er aftalt forelobig fortsat at vere galdende i den ordlyd de havde pr. 31.marts Disse fremg6r af bilag 3 til overenskomsten. Heraf fremgdr ligeledes hvilke amtskommunale aftaler, der ikke langere er geldende mellem parterne. Hvor det har varet muligt p6 tidspunktet for overenskomstfornyelsen 2008 har parterne aftalt, hvilke nye supplerende aftaler fra det statslige omride, der skal galde for medarbejderne. Disse fremg6r ligeledes af bilag 3 til overenskomsten s 18. IKRAFTTRADEN OG OPSIGELSE Overenskomsten trader i kraft den 01'04'2008. stk.2. Overenskomsten kan opsiges med 3 mdneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den Opsigelse skal ske skriftligt. sfk. 3. lndtil der indg6s en ny overenskomst, fastsattes aflonningen som den lon der er geldende den dag, pa hvilken overenskomsten bliver opsagt til. Kobenhavn, den 28. januar 2011 For Den Jyske Opera Giordano Bellinca For Det Falles Forha Steen Pade t For DANSK KOR FORBUND: Henriette Elimar t'.. /--*:----* 12

13 BILAG 1 HONORERING FOR VARETAGELSE AF SMA ELLER MELLEMSTORE ROLLER INDDELING AF SOLISTPARTIER I 4 KATEGORIER I DE SENESTE OPFORTE VARKER PA DEN JYSKE OPERA. I Hovedrol- Ier ll Store Biroller lll Smd biroller 'mindre rollef' lv Korsolil Rigoletto Rigolette Gilda Hertugen Sparafucile Maddalena Monterone, Giovanna, Ceprano Marullo Borsa Fru Ceprano Vagt Page Flagermusen Eisenstein Rosalinde Adele Dr. Falke Alfredo Dr. Frank Fengselsbetjent (Frosch) Dr. Blind lda De lystige Koner Falstaff Hr. Ford Fru Ford Fru Page Hr. Page Fenton Anna Fr. Cajus Slender Vart Borgere Orfeus i Underverdenen Orfeus Eurydice Jupiter Pluto/Aristeus Den off. Mening Styx Cupido Venus Diana Juno Minerva Bacchus Mars Merkur La Boh6me Candide Rodolfo Mimi Marcello Candide Kunigunde Voltaire etc. Musetta Schaunard Colline Den gamle Dame Paquette Maximillian etc. Guvernar Vanderdendur OSV Benoit Alcindoro Papignol Toldbetjente Baron/Baronnesse Joden Arkebiskopen OSV. OSV 13

14 Figaro Susanna Greven Grevinden Marcellina Bartolo Basilio Cuzio Antonio Barbarina To bondepiger Kategori lv: Korsoli: lntet tillag. Kategori lll: SmA biroller - mindre roller: 200,00 kr. pr. forestilling. Kategori ll: Store biroller: Tillegget gradueres, jf. bilag 2. Kategori l: Hovedroller: Hvis en korist skal varetage en hovedrolle tilbydes orlov, og koristen/solisten forhandler lon med operachefen. 14

15 BILAG 2 Honorering af sangere, der er ansat som korister, ved faktisk dublering af roller, de har faet tildelt til indstudering i den pdgaldende forestilling. CANDIDE (operette musical) Dusar:2.000 kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. Dusan kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling kr. forestilling d kr. forestilling d 500 kr. forestilling kr. lll Dusar Honorar: 1. og 2. forestilling kr. 3.og 4. forestilling kr forestilling 6 60 kr. Dusar: 500 kr. Honorar'.60 kr. (Gelder kun "Candide" - fremover ingen honorar) 15

16 FIGAROS BRYLLUP Dussr:3.000 kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. Duson kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling a kr. forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. Duson kr. Honorar: 1. og 2. 3.og forestilling kr. forestilling kr. forestilling 5 60 kr. Dusan 500 kr. Honorar 0 kr. OK-OB 16

17 BILAG 3 SUPPLERENDE AFTALER VEDRORENDE LON-OG ANSATTELSES-V] LKAR FOR MAN EDSLON N EDE APV nr ( tekst galdende pr. 31.marts 2008) APV navn (Amtskommunale aftaler) Supplerende aftaler fra Statens omride, der erstatter APV pr. l.april 2008 Kommentarer Ansettelsesbreve APV erfortsatgaldende i overenskomstperioden i den ordlyd den havde or. 31.marts Lonninger Finansministeriets lsnoversigt for tjenestemand istaten. APV Udg6r pr 't.12.1 Lonberegning I lsnfradrag Cirk.nr. 169 af vedrsrende orundbelsbsniveau. APV galder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde pr. 31. marts Gruppeliv APV Udg6r pr Tilrettelaggelse af arbejdstid Aftale af 18. juli 2003 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrsrende implementering af arbejdstidsdirektivet. Cirkulare nr. 91 af 18t APV Udg6r pr 't.28.1 Deltidsarbejde Aftale af 2. september 1999 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrorende implementering af deltidsdirektivet. Cirkulare nr. 134 af o 't.27.1 Tidsbegranset ansattelse Lov om tidsbegrenset ansattelse nr. 370 af , samt galdende aftaler mellem Finansministeriet og Centralorganisationeme vedrsrende tidsbeorenset ansatte APV Udg6r pr APV Udg6r pr Befordringsgodtg orelse APV geelder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde or. 31. marts O9.2 Aftale om fravar af familiemassige 6rsager (Barsel mv.) APV galder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd aftalen havde pr. 31. marts Ferie APV gelder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde pr. 31. marts Tjenestefrihed uden lsn Bekendtgorelse om ret til tjenestefrihed uden lon til narmere afgrensede form6l. Bek. Nr. 518 af APV Udgdr pr O5.2 Decentrale arbejdstider APV galderfortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde or. 31. marts 'l 17.1 Konvertering af ulempetillag APV galder fortsat i overenskomstperioden iden ordlyd den havde or. 31. marls

18 Seniorpolitik Galder fortsat i overenskomstperioden iden ordlyd aftalen havde pr. 31. marts Det bemarkes at teatrene ikke har adgang til afsatte 3-partsmidler pd statens omrade Kompetence-udvikling Galder fortsat, i overenskomstperioden i den ordlyd aftalen havde pr. 31. marts Det bemerkes at teatrene ikke har adgang til afsatte 3-partsmidler p6 statens omr5de. 1't.08.1 Socialt Kapitel Cirk.nr af om job p6 sarlige vilkdr. APV Udg6r pr SU og tillidsreprasentanter Cirk. nr Aftale af 30. september 2008 om tillidsreprasentanter i staten m.v. Ci*ulere nr Aftale af 8. maj 2008 Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder oq institutioner. APV udg6r pr Fofgende supplerende aftaler (APV'er) udgar pr OO8 og bliver ikke erstattet af tilsvarende statslige aftalen Supplerende Pension APV Udg6r pr 'l Resultatlon APV udg6r pr Lonanciennitet APV Udg6r pr Arem6lsan-sattelse APV Udsdr pr Merarbejde tiltjenestemand uden hojeste APV Udg6r pr arbeidstid Gruppeliv APV Udg6r pr Virksomhedsoverenskomster Udg6r pr Retstvistaftalen Udgdr pr MED og tillidsreprasen-tanter Sammenhangen-de personalepolitisk draftelse Opsamlingsordninoen APV Udg6r pr Udg6r pr APV Udg6r pr OK-OB 18

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre

Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre KL Dansk Musiker Forbund Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Indholdsfortegnelse Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 2

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere)

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) DETFÆLLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK SKUESPILLERFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved folketeatret.dk

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Overenskomst for teknisk service

Overenskomst for teknisk service Overenskomst for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 4 1.

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

40.41 O.08 28/2010 Side 1

40.41 O.08 28/2010 Side 1 Side 1 Overenskomst for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere,

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.08 50/2010 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.08 50/2010 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Ledernes Hovedorganisation Maskinmestrenes ening Teknisk

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.11 13/2012 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.11 13/2012 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere