DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND OVERENSKOMST. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND OVERENSKOMST. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08"

Transkript

1 DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND OVERENSKOMST for korister ansat ved Den Jyske Opera 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE s 1. OVERENSKOMSTENS OMRADE...3 s 2. PERSONKREDS s 3. FUNKT ONARLOV s 4. GRUNDLON...5 s 5. T 11AG s 6. LONUDBETAL NG s 7. ARBEJDSTTDSBESTEMMELSER...6 s B. PENS ON s 9. TJENESTEPLTGTER...6 s I0.PAKLADN NG MV. Oc BRUGAF REKVTSTTTER...7 s 11. BARNS 1. SYGEDAG B s I2.TJENESTEFR HED...9 s 13. OPSTGELSE s 14. FER E s 15. LOKALE UOVERENSSTEMMELSER...11 s 16. LOKALAFTALER s 17. OVRTGE ANSATTELSESVTLKAR FOR MANEDSLONNEDE...12 s 18. IKRAFTTRADEN OG OpStcELSE...12 BTLAG BILAG BILAG 3 SUPPLERENDE AFTALER VEDRORENDE LON.OG ANSATTELSES.VI LKAR FOR MAN N EDE

3 s 1. OVERENSKOMSTENS OMRADE Overenskomsten omfatter korister ansat ved Den Jyske Opera. s 2. PERSONKREDS Overenskomsten omfatter personale, der ansettes som korister, til varig ansattelse eller som assistenter for en tidsbegranset periode pa en kontra ktsa nsattelse el ler ti I proje kta nsettelse BEMERKNINGER: Ved anseffelse som vikar i en fast stilling gelder de i overenskomsten aftalte lan- og ansettelsesvilkdr. Stk. 2. Ansettelsens varighed For projektansattelse gelder folgende regler, med mindre andet aftales lokalt: a) Ved nyindstudering af sceniske produktioner udgor ansettelsesperioden mindst 60 sammenhangende dage, jf. dog punkt b). b) Ved nyindstudering af serforestillinger, genoptagelser og koncertprojekter kan ansattelsesperioden nedsettes til mindst 6 dage. Som genoptagelse anses tillige praver og opforelser, der finder sted i samme sason som nyindstuderingen efter en arbejdsfri mellemperiode pd mindst 30 dage. BEM/ERKNINGER: Som eksempel pd sarforestillinger kan opfarelser, som alene finder sted i Arhus og/eller ganske fd andre steder. stk.3 Ansettelse sker efter forudg6ende deltagelse i foresyngning. Foresyngningen bedsmmes af et panelbest6ende af operachefen, korets kunstneriske leder og korchefen, samt 3 reprasentanter for koret udpeget af dette. Ved stemmelighed er operachefens stemme afgorende. Desuden tilknyttes en stemmesagkyndig som observatsr og rddgiver. Denne udpeges af Den Jyske Operas ledelse, men tilstrabes udpeget i enighed mellem ledelsen og tillidsrepresentanten. 3

4 Panelet er dommerkomite ved alle foresyngninger : - ved interne foresyngninger med henblik p6 varig ansattelse' - ved interne ad hoc foresyngninger indstillet af operachefen. - ved 6bne ordinare foresyngninger hvert tredje 6r med henblik p6 opdatering af assistentlisten (liste over de lost tilknyttede korister som operaen benytter). - samt ved lsbende ledige stillinger Der afholdes ansettelsessamtale blandt kvalificerede kandidater forud for ansattelse. Som assisfenf er optages kun de, som dommerkomiteen ved ordiner foresyngning finder egnede. Sdfremt Den Jyske Operas ledelse finder det nadvendigt, kan supplering af assistenter finde sted mellem ovennevnte ordinere foresyngninger ved foresyngning for panelet. Alle assisfenfer fratreder i forbindelse med ordinar foresyngning, og sdvel optagelse for en ny 3-drig periode som placering pd assisf entlisten afhanger af deltagelse i den ordinere foresyngning. Den Jyske Operas ledelse kan fravige den rekkefalge, hvoriassisfenferne er placeret pd assisf entlisten. Fravigelsen skal begrundes skriftligt over for korets bestyrelse senesf 7 dage far kontraktindgdelse. Der kan lokalt indgds aftale om fravigelse af bestemmelser om assistentlisten. stk.4. Prsvetiden er 6 mdneder. Prsvetid finder kun anvendelse for forstegangsansatte. Ved fornyelse af en kontraktansettelse er der ingen pravetid. I provetiden er der en m6neds opsigelse til den 1. i en m6ned. s 3. FUNKTTONARLOV For de ansatte galder vilk6r efter funktionerlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afuigelser herfra. Ansatte, som ikke er omfattet af funktionerlovens anvendelsesomrdde, er tillagt funktionersfafus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle mdnedslannede ansatte har ret til lsn under fraver pd grund af sygdom (f. funktionerlo' 4

5 vens S 5), fratradelsesgodtgarelse (jf. funktionarlovens $ 2al samt efterlan (jf. funktionerlovens S 8). Hvor der i funktionerloven anvendes begrebet "uafbrudt beskaftigelse" og "ansettelsestid", beregnes denne som hidtidig opsigelse s a n ci e n n itet. s 4. GRUNDLON Medarbejderne overgdr pr til aflsnning efter de til enhver tid galdende skalatrinslonninger for tjenestemand i staten stedtillag lv. Aflonningen af korister sker p6 folgende mdde: Pr. 1. oktober 2008 sker aflsnning pd skalatrin 30. Pr. 1. oktober 2009 sker aflonning pd skalatrin 32. Pr. 1. oktober 2010 sker aflsnning p6 skalatrin 34. stk. 2. Grundlonnen dakker det daglige korarbejde. sfk. 3. Ansattelse af kortere varighed (mindre end en m6ned) aflonnes pr. dag med af drslsnnen fif. SS 4 og 5) x 7, 4 timer. s 5. TTLLAG Tilleg kan ydes ud over grundlonnen. Tillag baseres pa de funktioner (arbejds- og ansvarsomrdde), der er knyttet til den enkelte stilling. Funktionerne skal vere sarlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsettes varetaget for grundlonnen jf. stk. 2. stk.2. Korister har pligt til at varetage smd eller mellemstore roller i sceniske produktioner, samt roller i bsrneforestillinger, efter operachefens bestemmelse. For koristers varetagelse af roller indg6s der lokalt aftale om tillag, jf. Bilag 1. OK-OB 5

6 BEMARKNINGER: Medmindre andet aftales lokalt, galder de tilleg mv., der falger af bilag 1. stk.3. Tillag aftales decentralt (mellem Den Jyske Opera og tillidsreprasentanten) pa grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Tillag gives som midlertidige pensionsgivende tillag. s 6. LONUDBETALING Lsnnen udbetales mdnedsvis bagud. S 7. ARBEJDSTI DSBESTEMMELSER I tilslutning til overenskomsten er indg6et protokollat om arbejdstid m.v. hvoraf de narmere regler om arbejdstid og tjenestens tilretteleggelse fremg6r. s 8. PENSION Der indbetales pensionsbidrag til et mellem parterne aftalt pensionsforsikringsselskab. stk.2. Pensionsordningen oprettes efter /" 6rs ansattelse efter denne overenskomst. sfk 3. Det samlede pensionsbidrag udgor 16,99 o/o af de pensionsgivende londele. Egetbidraget udgor 113 af det samlede pensionsbidrag. Lonspecifikationen skal indeholde oplysning herom. stk. 4. Den Jyske Opera indbetaler pensionsbidraget til pensionsordningen m6- nedsvis bagud i tilknytning til lonudbetalingen. s e. TJENESTEPLIGTER sfk. 7. OK-OB 6

7 Korister er forpligtede til at medvirke ved alle af Den Jyske Opera eller i samarbejde med Den Jyske Opera foranstaltede musikfremforelser i indog udland. stk.2. I tjenesten kan indgdr medvirken ved Den Jyske Operas ovrige virksomhed og tjenester, hvor musik fremfsres i mindre grupper eller solistisk uden dirigent. sfk. 3. Tjenesten kan desuden omfatte radio-, tv-, video- og cd-indspilninger og lignende tekniske frembringelsesmidler, herunder internet, til s6vel internt som eksternt brug. Retningslinier herfor fastlagges i konkrete tilfalde af operachefen efter d roftelse med ti I I Det er pr. 1. april 2008 aftalt, at alle radiorettigheder til det i tjenesten producerede overdrages til Den Jyske opera som led i ansettelsesforholdet mellem operaen og den enkelte korist uden yderligere honorering. BEMERKNINGER: Denne aftale begrenser ikke de ansaffes mulighed for at oppebare vederlag fra GRAMEX, Copy-Dan og lignende forualtnrngsse/skaber. stk.4. Brug af elektro-akustisk regulering md kun finde sted efter forudgdende orientering af tillidsrepresentanten. srk. 5. lngen m6 under en prove forlade sin plads uden provelederens tilladelse, uanset om det pa proveplanen fastsatte tidspunkt overskrides. sfk 6. Den Jyske Opera kan, uden serlig tilladelse fra de medvirkende korister, i forbindelse med streaming pd operaens hjemmeside anvende optagne brudstykker og klip fra det i tjenesten producerede. s I0.PAKLADN NG MV. OG BRUGAF REKVTSTTTER Rekvisittel sarlige masker, parykker og al anden p6kladning, der er synlig for publikum, leveres af Den Jyske Opera. Hvis en korist foretrakker selv at levere s6dan bekladning, skal dette godkendes af operachefen. 7

8 stk.2. Almindelig anvendt sminke og sminkerekvisitter leveres af koristen selv. sfk. 3. Koristerne er forpligtet til at behandle de udleverede kostumer, rekvisitter og noder med omhu og kan i modsat fald p6drage sig et erstatningsan- SVAT. stk. 4. Til prover i "kost og mask" og forestillinger skal koristerne i rimelig tid sikre sig, at de af dem anvendte rekvisitter og kostumer er til stede. Er det ikke tilfeldet, skal meddelelse herom straks gives til produktionslederen. sfk. 5. Det pihviler koristen selv at anskaffe festdragt. Festdragt for herrer best6r af kjole og hvidt og for damer tilsvarende af sort nederdel/bluse. Operachefen kan bestemme, at korets medlemmer skal bere festdragt. sfk. 6. Udgiften til anskaffelse, reparation og renholdelse af koristens egne bekledningsgenstande dekkes ikke af Den Jyske Opera, og der ydes ikke godtgorelse for brugen. stk.7. P6kladning ved koncerter skal vare ensartet og aftales mellem Den Jyske Opera og tillidsreprasentanten. stk. B. Der betales et pensionsgivende kostumetillag pdr kr. 150,00 pr. m6ned (ureguleret) mod at skreddersalen kan treffe aftale med den ansatte udenfor korets arbejdstid, og uden at det er varslet i ugeplanen. s 11. BARNS 1. SYGEDAG Den ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfelde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed pdr et barns 1. sygedag, ndr folgende betingelser er opfyldt: 1) Barnet er under 1B Ar og har ophold hos den ansatte, 2) fraver er nsdvendigt af hensyn til barnet, og 3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene pa arbejdsstedet. BEMERKNINGER: 8

9 I vurderingen af om tjenestefrihed skal imsdekommes, indgdr en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefritagelsen regnes ikke som sygefraver. stk.2. Under tjenesten efter stk. 1, har den ansatte ret til lsn. Der udbetales ikke a rbejdsbestemte og a rbejdstidsbestemte ti I leg. sfk. 3. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravar inddrages. s 12. TJENESTEFRIHED Ledelsen kan give en ansat tjenestefrihed uden lsn i en pa forh6nd fastsat periode. Tjenestefriheden bevilges i almindelighed ikke ud over 1 6r ad gangen. Hvis tjenestefriheden gives med et formal, der er i Den Jyske Operas interesse, kan ledelsen bestemme, at der helt eller delvist skal udbetales lsn under tjenestefriheden. Bevilget tjenestefrihed med lan kan tilbagekaldes, hvis det skonnes nodvendigt af hensyn til operaens drift. stk.2. Hvis det er foreneligt med operaens drift, kan ledelsen imsdekomme en anmodning fra koristen om nedsat tjenestetid for begranset tid eller indtil videre mod tilsvarende lonnedsattelse. sfk. 3. Hvis en korist snsker tjenestefrihed enkelte dage/aftener f.eks. til varetagelse af en koncert i eget regi, kan dette bevilges af ledelsen. stk.4. Hvis der er eller kommer et arrangement i Den Jyske Opera regi pa en tjenestefri dag, trakkes den, der har tjenestefrihed, i lan. Er der ikke noget Den Jyske Opera-arrangement trekkes den pageldende ikke i lon. sfk. 5. Hvis et arrangement pd en tjenestefri dag ligger i forlengelse af et proveforlab, m6 den, der snsker tjenestefrihed, vere indstillet p6 ogs6 at tage tjenestefrihed fra praveforlabet. Der foretages lantrak for hele perioden. sfk. 6. Ekstraordinar tjenestefrihed i ovrigt uden lsn kan gives. Retningslinier vedrsrende ekstraordinar tjenestefrihed fastsettes af operachefen efter droftelse mellem tillidsreprasentanten, korledelsen og operachefen. OK-OB I

10 s 13. OPSTGELSE Funktionerlovens opsigelsesvarsler anvendes, n6r en varigt ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens $ 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. stk.2. Meddelelse om uansagt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlagges kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Dansk Kor Forbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. sfk. 3. Nir den ansatte meddeles uansogt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes Dansk Kor Forbund skriftligt herom. Underretningen skal indeholde s6- danne oplysninger, at det fornsdne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som folger af henholdsvis forvaltningsloven eller straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres Dansk Kor Forbund herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har f6et kopi af meddelelsen om afsked med henblik pd eventuel udlevering til forbundet. stk.4. Dansk Kor Forbund kan krave sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis forbundet skonner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller arbejdspladsens forhold. Forbundet kan krave forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 m6ned efter afsendelsen af den i stk. 3 navnte meddelelse. s 14. FER E De ansatte er fortsat aftalt omfattet af Aftale om ferie for personale ansat i Regioner af 1. juni 2007 (APV ) med de undtagelser der folger nedenfor OK-OB BEMERKNINGER: Det bemerkes at det er den gamle ferieaftale af. 21. juni 2007, der gelder for medarbejderne. Eventuelle senere endringer i den regionale ferieaftale vil sdledes ikke gelde dette overenskomstomrdde. 10

11 stk.2. Det er desuden aftalt, at de ansatte fra ansettelsesstart har ret til yderligere 5 serlige fridage i hver Disse serlige fridage kan afvikles som enkeltdage eller samlet efter ledelsens beslutning. Eventuelt lkke afholdte serlige fridage vil ikke blive udbetalt iforbindelse med den ansattes ophor hos Den Jyske Opera. stk.3 Placeringen af de 6 ugers ferie og de 5 sarlige fridage varsles overfor medarbejderne senest den 15. februar for den kommende sason. Avrige fridage varsles rullende halv6rligt. s 15. LOKALE UOVERENSSTEMMELSER Forinden en sag om lokal uenighed, om forstdelsen eller anvendelsen af overenskomsten og tilhorende protokollater/bilag indbringes for maglingsmode, jf. den geldende hovedaftale, skal der lokalt afholdes msde mellem representanter for Den Jyske Opera og Dansk Kor Forbunds reprasentanter. Sdfremt en af parterne snsker det, udarbejdes skriftlige msdereferater, som bor indeholde: 1) en precis formulering af, hvad uenigheden drejer sig om, 2) hvem der deltog i msdet, 3) hvor og hvorn6r msdet fandt sted, 4) parternes stilling til uenigheden, 5) parternes underskrifter Der kan ikke ved dette made traffes aftale, som strider mod overenskomstens bestemmelser. s 16. LOKALAFTALER Mellem Den Jyske Operas ledelse og tillidsreprasentanten kan der indgds aftaler, der fraviger eller supplerer bestemmelserne i denne overenskomsts $ 7, samt det tilhsrende protokollat om arbejdstid m.v. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel pdr 6 mdneder til en 30. juni. Efter udlobet af den lokale aftale galder bestemmelserne i narvarende overenskomst med tilhorende protokollater. 11

12 s 17. OVRIGE ANSATTELSESVILKAR FOR MANEDSLONNEDE stk.1. En rakke af de gamle amtskommunale supplerende aftaler (APV'er) er aftalt forelobig fortsat at vere galdende i den ordlyd de havde pr. 31.marts Disse fremg6r af bilag 3 til overenskomsten. Heraf fremgdr ligeledes hvilke amtskommunale aftaler, der ikke langere er geldende mellem parterne. Hvor det har varet muligt p6 tidspunktet for overenskomstfornyelsen 2008 har parterne aftalt, hvilke nye supplerende aftaler fra det statslige omride, der skal galde for medarbejderne. Disse fremg6r ligeledes af bilag 3 til overenskomsten s 18. IKRAFTTRADEN OG OPSIGELSE Overenskomsten trader i kraft den 01'04'2008. stk.2. Overenskomsten kan opsiges med 3 mdneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den Opsigelse skal ske skriftligt. sfk. 3. lndtil der indg6s en ny overenskomst, fastsattes aflonningen som den lon der er geldende den dag, pa hvilken overenskomsten bliver opsagt til. Kobenhavn, den 28. januar 2011 For Den Jyske Opera Giordano Bellinca For Det Falles Forha Steen Pade t For DANSK KOR FORBUND: Henriette Elimar t'.. /--*:----* 12

13 BILAG 1 HONORERING FOR VARETAGELSE AF SMA ELLER MELLEMSTORE ROLLER INDDELING AF SOLISTPARTIER I 4 KATEGORIER I DE SENESTE OPFORTE VARKER PA DEN JYSKE OPERA. I Hovedrol- Ier ll Store Biroller lll Smd biroller 'mindre rollef' lv Korsolil Rigoletto Rigolette Gilda Hertugen Sparafucile Maddalena Monterone, Giovanna, Ceprano Marullo Borsa Fru Ceprano Vagt Page Flagermusen Eisenstein Rosalinde Adele Dr. Falke Alfredo Dr. Frank Fengselsbetjent (Frosch) Dr. Blind lda De lystige Koner Falstaff Hr. Ford Fru Ford Fru Page Hr. Page Fenton Anna Fr. Cajus Slender Vart Borgere Orfeus i Underverdenen Orfeus Eurydice Jupiter Pluto/Aristeus Den off. Mening Styx Cupido Venus Diana Juno Minerva Bacchus Mars Merkur La Boh6me Candide Rodolfo Mimi Marcello Candide Kunigunde Voltaire etc. Musetta Schaunard Colline Den gamle Dame Paquette Maximillian etc. Guvernar Vanderdendur OSV Benoit Alcindoro Papignol Toldbetjente Baron/Baronnesse Joden Arkebiskopen OSV. OSV 13

14 Figaro Susanna Greven Grevinden Marcellina Bartolo Basilio Cuzio Antonio Barbarina To bondepiger Kategori lv: Korsoli: lntet tillag. Kategori lll: SmA biroller - mindre roller: 200,00 kr. pr. forestilling. Kategori ll: Store biroller: Tillegget gradueres, jf. bilag 2. Kategori l: Hovedroller: Hvis en korist skal varetage en hovedrolle tilbydes orlov, og koristen/solisten forhandler lon med operachefen. 14

15 BILAG 2 Honorering af sangere, der er ansat som korister, ved faktisk dublering af roller, de har faet tildelt til indstudering i den pdgaldende forestilling. CANDIDE (operette musical) Dusar:2.000 kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. Dusan kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling kr. forestilling d kr. forestilling d 500 kr. forestilling kr. lll Dusar Honorar: 1. og 2. forestilling kr. 3.og 4. forestilling kr forestilling 6 60 kr. Dusar: 500 kr. Honorar'.60 kr. (Gelder kun "Candide" - fremover ingen honorar) 15

16 FIGAROS BRYLLUP Dussr:3.000 kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. Duson kr. Honorar: 1. og 2. 3.og 4. 5.og forestilling a kr. forestilling kr. forestilling kr. forestilling kr. Duson kr. Honorar: 1. og 2. 3.og forestilling kr. forestilling kr. forestilling 5 60 kr. Dusan 500 kr. Honorar 0 kr. OK-OB 16

17 BILAG 3 SUPPLERENDE AFTALER VEDRORENDE LON-OG ANSATTELSES-V] LKAR FOR MAN EDSLON N EDE APV nr ( tekst galdende pr. 31.marts 2008) APV navn (Amtskommunale aftaler) Supplerende aftaler fra Statens omride, der erstatter APV pr. l.april 2008 Kommentarer Ansettelsesbreve APV erfortsatgaldende i overenskomstperioden i den ordlyd den havde or. 31.marts Lonninger Finansministeriets lsnoversigt for tjenestemand istaten. APV Udg6r pr 't.12.1 Lonberegning I lsnfradrag Cirk.nr. 169 af vedrsrende orundbelsbsniveau. APV galder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde pr. 31. marts Gruppeliv APV Udg6r pr Tilrettelaggelse af arbejdstid Aftale af 18. juli 2003 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrsrende implementering af arbejdstidsdirektivet. Cirkulare nr. 91 af 18t APV Udg6r pr 't.28.1 Deltidsarbejde Aftale af 2. september 1999 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrorende implementering af deltidsdirektivet. Cirkulare nr. 134 af o 't.27.1 Tidsbegranset ansattelse Lov om tidsbegrenset ansattelse nr. 370 af , samt galdende aftaler mellem Finansministeriet og Centralorganisationeme vedrsrende tidsbeorenset ansatte APV Udg6r pr APV Udg6r pr Befordringsgodtg orelse APV geelder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde or. 31. marts O9.2 Aftale om fravar af familiemassige 6rsager (Barsel mv.) APV galder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd aftalen havde pr. 31. marts Ferie APV gelder fortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde pr. 31. marts Tjenestefrihed uden lsn Bekendtgorelse om ret til tjenestefrihed uden lon til narmere afgrensede form6l. Bek. Nr. 518 af APV Udgdr pr O5.2 Decentrale arbejdstider APV galderfortsat i overenskomstperioden i den ordlyd den havde or. 31. marts 'l 17.1 Konvertering af ulempetillag APV galder fortsat i overenskomstperioden iden ordlyd den havde or. 31. marls

18 Seniorpolitik Galder fortsat i overenskomstperioden iden ordlyd aftalen havde pr. 31. marts Det bemarkes at teatrene ikke har adgang til afsatte 3-partsmidler pd statens omrade Kompetence-udvikling Galder fortsat, i overenskomstperioden i den ordlyd aftalen havde pr. 31. marts Det bemerkes at teatrene ikke har adgang til afsatte 3-partsmidler p6 statens omr5de. 1't.08.1 Socialt Kapitel Cirk.nr af om job p6 sarlige vilkdr. APV Udg6r pr SU og tillidsreprasentanter Cirk. nr Aftale af 30. september 2008 om tillidsreprasentanter i staten m.v. Ci*ulere nr Aftale af 8. maj 2008 Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder oq institutioner. APV udg6r pr Fofgende supplerende aftaler (APV'er) udgar pr OO8 og bliver ikke erstattet af tilsvarende statslige aftalen Supplerende Pension APV Udg6r pr 'l Resultatlon APV udg6r pr Lonanciennitet APV Udg6r pr Arem6lsan-sattelse APV Udsdr pr Merarbejde tiltjenestemand uden hojeste APV Udg6r pr arbeidstid Gruppeliv APV Udg6r pr Virksomhedsoverenskomster Udg6r pr Retstvistaftalen Udgdr pr MED og tillidsreprasen-tanter Sammenhangen-de personalepolitisk draftelse Opsamlingsordninoen APV Udg6r pr Udg6r pr APV Udg6r pr OK-OB 18

DANSK KOR FORBUND DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG PROTOKOLLAT. arbejdstid mv. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08

DANSK KOR FORBUND DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG PROTOKOLLAT. arbejdstid mv. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08 DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND PROTOKOLLAT om arbejdstid mv. for korister ansat ved Den Jyske Opera 2008 2 S 1. omraor I tilslutning til overenskomsten for korister ansat ved Den Jyske

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT

DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale og personale beskæftiget med billetsalg samt portvagt -/receptionspersonale ved teatre

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1 Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse.

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Oktober 2001 J.nr. APV1100-19858 Individuel kontraktansættelse Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Forlængelse af overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.13 XX/2013 Side 1

Forlængelse af overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.13 XX/2013 Side 1 Forlængelse af overenskomst for lærere ved sprogcentre Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...4 1. Hvem er omfattet...4 2. Personafgrænsning - månedslønnede og timelønnede...5

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

50.01 A O.08 9/2010 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 A O.08 9/2010 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 5 1. Hvem

Læs mere

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Indledning... 4 Side 2 Kapitel 1. Ansættelsesbreve... 4 1. Ansættelsesbreve...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter KL FOA - Fag og Arbejde 61.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 61.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 5 1. Hvem er omfattet... 5 2. Afgrænsning

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forstandere ved AMU-centre

Forstandere ved AMU-centre Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 026-11 PKAT 0692 J.nr. 08-333/09-4 Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2011 Dataark PKAT med specifikation Organisationsaftale Forhandlingsberettiget

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vedr.: OK-08 placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger

Vedr.: OK-08 placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 236.123 HKB Direkte tlf.nr.: 3347 0621 23. september 2007 Vedr.: OK-08 placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) 5.60.01 Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 015-04 PKAT nr. 0065 J.nr. 01-333/51-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale 2008 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

64.41 O.08 45/2010 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.08 45/2010 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles Forbund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND OVERENSKOMST for socialpædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HT.60.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Cirkulære om overenskomst for. Læger i staten. Cirkulære af 5. august 2014. Modst. nr. 047-14. PKAT nr. 067. J.nr. 2014-1513-0094

Cirkulære om overenskomst for. Læger i staten. Cirkulære af 5. august 2014. Modst. nr. 047-14. PKAT nr. 067. J.nr. 2014-1513-0094 Cirkulære om overenskomst for Læger i staten 2014 Cirkulære af 5. august 2014 Modst. nr. 047-14 PKAT nr. 067 J.nr. 2014-1513-0094 Dataark PKAT med specifikation 067 Overenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Overførselsaftale. Særaftale X

Overførselsaftale. Særaftale X Særaftale X Overførselsaftale Dansk Industri, Tele Danmark A/S, CO-industri og Telekommunikationsforbundet anerkender og respekterer at overførselsaftalen af 5. november 1996, incl. samtlige bilag mv.

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

4.5.2. Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

4.5.2. Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 4.5.2 1995 Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2 4.5.2 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale Kommunernes Landsforening eningen af Kommuner i Københavns Amt Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST JOURNALISTER I KL Mellem KL og Dansk Journalistforbund pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Protokollat vedrørende fornyelsen af tiltrædelsesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale

Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale AMTSRÅDSFORENINGEN 32.03.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet, både for så

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.41 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Regionernes Lønningsog Takstnævn Offentligt ansatte 2013-2015 mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Rengøringsassistenter m.fl. 1. april 2013-31. marts 2015 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS-

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

34.01.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

34.01.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og arbejdsforhold for husassistenter m.fl. **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT**

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2008 Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. 07-333/24-2 Dataark PKAT med specifikation 0231 Bioanalytikere Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem DEMKO A/S og AC-organisationerne 1 Parterne er enige i, at spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår søges løst gennem indgåelse af kollektiv overenskomst. Medarbejdere, som ikke er omfattet

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 5. februar 2016 Modst. nr. 003-16 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten (Til samtlige ministerier

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere