.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!"

Transkript

1 I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol Partøjs Fortegnelse II: Pag Er Ny Fartøjs Fortegnelse IV: Pag (23/8 1910). Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! to ret indregistreret eller maalt. efter Loven af 13/ ), Certifikater: i Bygget 1866 af Burmeister og Wain, København, ifl. Bilbrev dat. København 29/ Stk. 8 MHK. = 40 IHK. Dampmaskine. Fabrikat: Burmeister og Wain. Ingen Dæk og ingen Plaster. Skarp Boug med glat Stævn. Agterskib med rundt Spejl. Klinkbygget af Jern. Ingen Inderklædning. Længde: 41'0". Bredde: 9'8". Dybde: 5*5". dw. 13,13 brutto. '7,4-1 netto. ifl. Maale hevis dat. København 27/ Ifl. Bilbrev dat København 29/ samt Testamente dat. København 10/ bygget til: Formand Jul. W. Olsen, København, med 2/3 Part. J. 0. Løves Finke, Jacobine Løve, Kbhvn. med 1/3 Part.

2 ss Dagmar. (Bugserskib). "S L W P. III - 1. Berlingske Tidende Mandag Morgen 29. Juni 1863: Dampbugseerfartøi paa Odense Fjord. I Odenses Kommunalbestyrelsesmøde i Fredags vedtoges det, ifølge "Fyens Stiftstidende", at anskaffe et Dampbugseerfartøi, bygget af Jern, paa 20 Hestes Kraft og af en Drægtighed af ca. 63 Ions. Det antages at ville koste ca Bigsdaler. Berlingske Tidende Onsdag Aften 12. Oktober 1864= Dampbaaden "Dagmar", der er bestemt til at fare som Bugserbaad paa Odense Kanal, ankom, ifl. "Fyens Stiftstidende" i Søndags Middags til Odense. Baaden er smuk og solid og gjør i enhver Henseende dens Bygmestre, Dhxr. Baumgarten og Burmeister i Kjøbenhavn, Ære. I Mandags foretog Kommissionen i Eorening med Kommunalbestyrelsen en Prøvefart med den, der i enhver Henseende faldt tilfredsstillende ud. Maskinen arbeidede med stor Lethed, og ved de foretagne Opmaalinger viste det sig, at Baaden gik 8 Miil i Vagten imod Strømmen..raa Tilbagetouren toges en fuldtlastet Skonnert, stor 52 Komme&celæster, paa Slæb, og Baaden udførte Bugseringen med stor Lethed. Berlingske Tidende Mandag Aften 20. Marts 1865: Odense Handelsforenings Bestyrelse har, efter hvad "Fyens Stiftstidende" har erfaret, paa Forslag af Grosserer V. Petersen besluttet at henvende sig til Kanalkommissionen med Opfordring om at lade den nye Dampbugseerbaad "Dagmar", 5 & 4 Gange om Ugen om Sommeren foretage en Tour mellem Odense og Samsø. Ved en saadan Foranstaltning vilde der ikke alene for Reisende mellem Jylland og Fyen indvindes en Tidsbesparelse af 7 a 8 Timer, men det tør ogsaa antages, at det tidligere livlige Samqyem mellem Samsø og det nordlige Fyen kunde blive gjenoprettet. Berlingske Tidende Fredag Aften 24. Marts 1865: I Odense Handelsforenings Medlemsmøde i Onsdags vedtoges det eensstemmigt ved Hjælp af Dampskibet "Dagmar", at tilveiebringe en Forbindelse mellem Odense og Samsø. Helsingør Avis Torsdag 6. April 1865: Odense, den 4de April: - Efterat Dampbaaden "Dagmar" har brækket Isen, er Seiladsen nu aaben paa Odense Fjord, og Dampbaaden er idag afgaaet

3 1. ss Dagmar. (Bugserskib). H L W P. Registreringsprotokoller: TI-402. XTY-47. Eegistreringsdato: 7/ (Omregistrering) Certifikater: 7/ / Bygget 1864 af Burmeister og Wain, København, ifl. Bilbrev dat. København 10/ Stk. 20 rok. = 100 IHK. Compoundmaskine. Fabrikat: Burmeister og Wain. 1 Dæk. 2 Master. Skarp Boug med glat Stævn. Agterskib med rundt Spejl. Halvruf forude. Huse midtskibs i Borde. Halvruf agter. Klinkbygget af Jern. Ufuldstændig Inderklædning. Længde: 73 f 2". Bredde: 12 f 4". Dybde: 6»3 n. dw. 37,91 brutto. 18,95 netto. Ifl. Bilbrev dat. København 10/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Odense 28/ bygget til: Odense Byraad, Odense. Maalt efter Ombygning. (Hovedmaal uforandrede). Der er tilbygset Maskinruf og der er nu 2 Huse midt skibs. Tonnagen er ifl. Maalebevis dat. Helsingør 19/ ændret til: 36,98 brutto. 18,49 netto.

4 FA KRONBORG ss Dagmar. (Bugserskib). B" L W P III for at bugsere flere af de Skibe, som har s v Havn i Korshavn, til Enden af Ganalen. Ligeledes er Canalen aaben indtil Skibhusene, hvorimod den ; øvrise Deel, fra Skibhusene til Bassinet, endnu i belagt med meget tyk lis. Efter hvad der er meddelt; vil Canalkommissionen imorgen lade foretage forsøg, paa at faae Isen brækket paa sidstnævnte Strækning,! og der er saaledes Udsigt til, at Odense Havn vil j være blandt dem, som først blive aabnet for Skibs- i farten«. I Berlingske Tidende Onsdag Aften 19. April 1865= Den paatænkte Dampskibsforbindelse mellem Odense og Samsø maa, ifølge "Byens Avis", nu betragtes som sikkret. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 9. Maj 1865: Som "Fyens Stiftstidende" have erfaret, har Ministeriet ikke havt nogen Betænkelighed ved at lade Bugserdampbaaden gaae i åen omhandlede Bart mellem Odense og Samsøe, ligesom det heller ikke efter de oplyste Omstændigheder har fundet noget at erindre imod, at Dampskibet i Sommermaanederne gaaer uden Assurance. Ben eneste Betingelse, Ministeriet har stillet, er, at Handelsforeningen, efter dennes Tilbud, garanterer de virkelige Udgifter. Berlingske Tidende Lørdag Aften 1. Juli 1865: Dampskibsforbindelsen mellem Odense og Samsø, der foreløbig har været stillet i Bero, da Bugseerdamperen "Dagmar" i denne Tid har havt en indbringende iseskjæftigelse ved at transportere Jernbanemateriel fra Aarhuus til Odense, vil, efter hvad "ii'yens Avis" har erfaret, tage sin Begyndelse Mandag den 17de Juli. "Dagmar" vil algaae fra udense hver Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 7,30 Morgen og retournere fra Samsø samme Dage efter at have optaget Posten fra de Koldbykaas anløbende Post- dampskibe. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 4. Juli 1865: Dampbaaden "Dagmar" begynder en regelmæssig Part mellem Odense og Samsø Mandagen den 17de Juli d. A. og afgaaer indtil videre 3 Gange ugentlig fra Odense Canal-Bassin hver Mandag, Onsdag og Fredag Morgen Kl og tilbage fra Samsø de samme Dage strax efter Postdampskibenes Ankomst fra Aarhuus og Korsør omtrent

5 ss Dagmar. (Bugserskib). N L W P III - 3 B. T. 4/ (2): Kl. 2 Eftermiddag. Passagerer medtages for en.betaling af 2 Rigsdaler første Plads og 1 Rigsdaler anden Plads pro persona, indbefattet Færgepenge ved Samsø. De Passagerer, som retournerer samme Dag eller første Eeise derefter, betale for Ketouren kun Færgepenge, 24 Skilling pro persona. Uconfirmerede Børn betale kun halv Fragt. Mellem Odense og Samsø medtages Vægtvarer til 24 Skilling pr. 100 Pund, andet ttods i Forhold, dog kun forsaavidt rlads haves. Expeditionen skeer i Koldby-Kaas paa Samsø hos Hr. rostexpediteur.beissenherz og i Odense hos Hr. Canalfoged Andersen. Odense Oanalkommission, åen 1ste Juli 1865-r Berlingske i'idende Onsdag Aften 12. Juli 1865: Dampbaaden "Dagmar", Kapitain N. Fischer, fra Odense, med Jerntransportbaadene tør og 18 paa Slæb, bestemt til.nyholm, ankom hertil Rheden i Formiddags. Berlingske Tidende Mandag Aften 24. Juli 1865: Fra Aalborg skrives den 22de ds.: JUn Ke is ende ankom idag, som igaar Morges Kl. 7? 30 var seilet med den nye Dampbaad "Dagmar" fra Odense til samsø og, eit-er et Ophold der paa halvanden Time, videre med jrostdampskibet fra Korsør til Aarhuus og gik hertil med Posten, som ankom imorges Kl. 4?30, altsaa hele Heisen hertil fra udense, inklusive Opholdet paa Samsø, i kun 21 Timer, r os ten mellem Aalborg og Odense over Korsør bruger ellers 1/3 mere i'id. Da nu Dampskibet "Dagmar" gaaer 3 Gange ugentlig, mandag, Onsdag og Fredag, fra Odense til anførte Jilokiceslet og ved Samsø korresponderer med Postdampskibet til Aarhuus, og da alle Dampskibe skulle medtage Post samt alle Foster besørges ad hurtigste Vei, tillade vi os at gjøre Postbestyrelsen opmærksom paa dette for at foranledige denne nye Postvei benyttet mellem de fyenske og jydske Stationer.

6 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (Bugserskib). Hil?, Berlingske Tidende Fredag Aften 4. August 1865: Efter at der, som bekjendt, flere Gange var gjort forgæves Anstrengelser herfra Pyen for at xormaae Postvæsenet til at etablere en direkte Forbindelse mellem Fyen og Aarhuus, navnlig ved at lade Dampskibene mellem Korsør og Aarhuus anløbe et; Punkt paa den fyenske Kyst, lykkedes det for nogen Tid siden den herværende Handelsforening at formaae Kanalkommissionen til, idetmindste i Sommermaanederne, at sætte Odense i en direkte Forbindelse med Aarhuus ved Dampbaaden "Dagmar" via Samsø. Paa Grund af tilfældige omstændigheder blev den regelmæssige Forbindelse først etableret den 17de Juli og har saaledes kun varet i ca. 14 Dage. j Skjøndt, som bekendt, enhver ny Dampskibsroute i den første Tid sjældent bliver stærkt afbenyttet, ; har "Dagmar" dog i de sidste 14 Dage paa 7 Beiser befordret 212 passagerer mellem Odense og Samsøe, og om end enkelte af disse ere befordrede mellem Odense og Samsøe direkte, falder dog den langt overveiende Deel paa Routen mellem Odense og Aarhuus, hvilket synes at tyde paa, at der ved en hurtig og billig Forbindelse vil blive en meget levende Freavents mellem disse to Byer. Hyborg Avis Mandag 15. August 1866: For nogen Tid siden har Dampbaaden "Dagmar" aabnet en ny Eoute mellem Odense og Horsens. Der gjøres ugentlig to Farter, og saavel paa Hen- som Hjemreisen anløbes Bogense. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 15. Juni Helsingør, l*f. Juni 1869: - Dampskibet "Dagmar", Capt. Fischer, af og fra Odense, ledig, er idag indkommen heri Havnen og skal paa den herværende Bedding for at renses og males i Bunden.

7 ss Dagmar. (I). N F T

8 ss Dagmar. N F I M Registreringsprotokol: Københavns Skibsregister Registreringsdato: 28/ (Omregistrering). Certifikater: 28/ gget 1/ i Hebburn, County of Darham, af Andrew Leslie of Newcastle on Ityne. 1 Stk. 90 HHK. = IHK. Dobbeltcompoundmaskine. Fabrikat: Andrew Leslie. 1 Dæk og 1 ufuldstændigt Overdæk. 2 Master. Glat lodretstaaende Stævn. Agterskib med halvrundt Spejl. Bak. Halvdæk agter. Hytte agter. Ruf midtskibs. Klinkbygget af Jern. Fuldstændig Inderklædning. 7 vandtætte Skodder. Længde: 204'1" Bredde: 26 7" Dybde: 14 4". dw. 712,71 brutto. 525,15 netto. Ifl. Bill of Sale dat. Newcastle on Vyne 18/ og Nationalitets- og Bjendoms Erklæring dat. København 27/ indkøbt fra Hewcastle af: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. Indførselstolden er ifl. Kvittering dat. Københavns toldkammer 4/ betalt med Rigsbankdaler, ; 4 Mark, 8 Skilling, som er % af Købesummen, ; Ifl. Skrivelse dat. København 19/ er Skibet : totalt forlist paa den svenske Kyst ved Lerhamn syd for Kullen den 19/ paa Rejsen Hull - Kømngsberg med Stykgods. I Certifikatet afleveret.! Eegistrering afsluttet 19/ (Ddslettelsesproto-j kol ITr. I. Pag 31) i

9 ss Dagmar (l). N F T M. IV / Pillau fra Hull 19/1 186? 26/3 z/h 13A 28A 1/6 15/6 26/6 lo/7 22/7 V8 15/8 29/8 7/9 2o/9 7/lo 2l/lo 1/11 16/11 23/H 9/12 Antverpen fra Danzig Gravesend fra Kønigsberg Hull fra London Pillau fra London Gravesend fra Kønigsberg Gravesend fra København Pillau fra London Hull fra Kønigsberg Pillau fra Hull Hull fra Kønigsberg Pillau fra Hull Hull fra København Pillau fra Hull Hull fra Kønigsberg Pillau fra Hull Hull fra Kønigsberg Pillau fra Hull Hull fra Kønigsberg Pillau fra Hull Danzig fra Pillau Hull fra Kønigsberg 2o/ /3 2A e/k 13 A 29A 3/5 11/5 3o/5 19/6 26/6 V7 9/7 12/7 18/7 8/8 12/8 25/8 28/8 Danzig fra København Pillau fra London Hull fra London Danzig fra Kønigsberg Gravesend fra Kønigsberg via Danzig Pillau fra London Danzig fra Pillau Hull fra Danzig Hull fra Stettin Danzig fra Aarhus Hull fra Danzig Hull fra Danzig Pillau fra Hull Danzig fra Pillau Hull fra Danzig København fra Kønigsberg Hull fra Kønigsberg via København København fra Hull Pillau fra Hull via København 1, /r\ ^nlr Ti an o-i o* "fva Vi

10 . ss Dagmar (l). N F T M. IV / København fra Danzig 24/9 København fra Hull 29/9 Pillau fra Hull via København lo/lo A n tverpen fra Kønigsberg 23/11 København fra Kønigsberg 27/11 Antverpen fra Kønigsberg via København 3/12 Gravesend fra Antverpen 12/12 London til København 9/ Gravesend fra Danzig 17/1 London til København 3o/l Pillau fra London via København 5/2 Pillau til Danzig 8/2 København fra Danzig 17/2 Gravesend fra Danzig via København 21/2 London til København 26/2 København fra London 2/3 Pillau fra London via København 8/3 Danzig fra Pillau 12/3 København fra Danzig 16/3 Gravesend fra Danzig via København 26/3 Gravesend til København 1/4 København 13/4 København fra Kønigsberg 16/4 Gravesend fra Kønigsberg via København 28/4 København fra London 17/5 Helvoet fra København 29/5 Hull til København 2/6 København' fra Hull 5/6 Pillau fra Hull via København 9/6 Danzig fra Pillau 16/6 Hull fra Danzig 29/6 København fra Hull 3/7 Pillau fra Hull via København 7/7 Danzig fra Pillau lo/7 København fra Danzig 24/7 København fra Antverpen 28/7 Pillau fra København 3/8 København fra Kønigsberg 6/8 Dunkerque fra Kønigsberg via København 12/8 Antverpen fra Dunkerque 18/8 Antverpen til København 22/8 København fra Antverpen 24/8 Pillau fra Antverpen via København

11 ss Dagmar (l). N F T M. IV 4/ Pillau til København 5/1 København 8/1 København til London lo/l 12/l Gravesend pass. Selskabets ss "Esbern Snare" i Nordsøen der var paa Rejse London-Esbjerg hvortil den ankom den 11/1 og rapporterede. 2o/l Gravesend til København 24/1 København 23/1 København til Pillau 27/1 Pillau 14/2 Pillau til København l6/2 København 6/3 København til London 7/3 Helsingør for Reparation af Havari 12/3 Helsingør til London 16/3 London 23/3 London til København 3o/3 København 1/4 København til Pillau 7/4 Danzig 17/4 København til London 2o/4 London 27/4 London til København 1/3 Køb enhavn 2/5 København til Kønigsberg 4/5 Pillau 13/5 Pillau til Rotterdam 14/3 pass. København 18/5 pass. Helvoetssluis til Rotterdam 24/3 Rotterdam til London 25/5 London 1/6 London til København 5/6 København 6/6 København til Kønigsberg 14/6 Pillau til London via København 15/6 København 19/6 København til London 23/6 London 29/6 London til København 1/7 pass. Hanstholm for østgaaende 2/7 pass. Helsingør for sydgaaende Kl Em» - København 4/7 København til Kønigsberg med Stykgods 12/7 Pillau til London via København 14/7 København

12 ss Dagmar (1). N F T M. IV / Gravesend fra København 16/9 København fra London 2o/9 Pillau fra London via København 26/9 København fra Kønigsberg 30/9 Gravesend fra Kønigsberg via København 12/lo København fra London 2l/lo København fra Kønigsberg 25/I0 Gravesend fra København 4/11 København fra London 6/11 Pillau fra London via København 17/11 København fra Kønigsberg 6/12 Pillau fra London 13/12 København fra Kønigsberg 24/12 Hull fra Aarhus 3o/12 København fra Hull 3/1 1* 37o 15/1 23/1 24/1 29/1 4/2 8/3 2/4 6/4 16/4 25A 17/5 25/5 3o/5 9/6 11/6 18/6 2o/6 pass pass Pillau København fra Kønigsberg Antverpen til Grimsby Grimsby fra Antverpen København fra Hull via Grimsby Danzig fra København Danzig til London Gravesend fra Danzig Hull fra London Pillau fra London via Hull København fra Kønigsberg til London Pillau fra London København ;fra Kønigsberg Gravesend fra København København fra London Pillau fra London via København København fra Kønigsberg til London Gravesend fra København

13 HANDELS- OG SØFARTSMUSEER ss Dagmar (l). N F T M. IV - 17/ pass. 18/7 pass. 21/7 27/7 29/7 pass. 3o/7 1/8 3/8 7/8 13/8 15/8 - pass. 16/8 pass. 19/8 2/9 3/9 7/9 9/9 pass, lo/9 11/9 12/9 21/9 23/9 25/9 26/9 pass. 29/9 5/lo 7/lo pass. 8/I0 lo/lo 12/lo I8/I0 2l/lo 22/1o 24/1o 28/I0 2/11 6/11 pass. 7/11 8/11 lo/il 17/11 18/11 19/11 2o/ll København til London Helsingør for nordgaaende Kl. 12,15 Em. Hirtshals for vestgaaende London London til Kønigsberg via København Hirtshals for østgaaende København København til Kønigsberg Kønigsberg Bolderaa fra Windau Pillau til Antverpen via København København for Bunkers Helsingør for nordgaaende Kl. ^,h^ Hanstholm for vestgaaende Antverpen Antverpen til London London London til København Hanstholm for østgaaende København København til Kønigsberg Pillau Pillau til København København København til London Hirtshals for vestgaa.ende London London til København Hanstholm for østgaaende København København til Kønigsberg Pillau Pillau til København København til London via Aarhus Aarhus Aarhus til London London London til København Hirtshals for østgaaende København København til Kønigsberg Pillau Pillau til København København København til London via Aarhus Aarhus Em.

14 ss Dagmar (l) N F 1 M. IV 22/11 25/H 3o/ll 1879 Aarhus til London London London til København 3/12 pass. Skagen for sydgaaende 4/12 København 7/12 København til Pillau 8/12 Pillau 17/12 Pillau til København 19/12 København 23/12 28/12 København til London London

15 Y - 1. ss Dagmar. H" ]? I Billeder: U.- - I Uegativ: Fuldmægtig J. P. Hielsen, Kyhavn 1S S København K.

16 JJJ ss Dagmar. H* F II, Skibet var oprindelig bestilt til et af G-rosserer C. P. A. Koch, København, i Forbindelse med engelske Firmaer stiftet Selskab: Anglo - Danish Steamship Co., København, men da Kochs engelske Forbindelser paa Grund af en Pengekrise trak sig tilbage, allerede inden Skibene, der var bestilt 4, nemlig foruden "Dagmar" ogsaa "Ang lo-dane", "Thyra" og "Valdemar", var færdigbyggede,, strandede Foretagendet, og Det Forenede Dampskibs Sel skab overtog Skibene. Berlingske Tidende Mandag Aften 10. December 1866: Frederikshalm, den 8de December: - Dampskibet "Dagmar", Capitain Langberg, af Kjøbenhavn s fra Kønigsberg til Hull med Korn s der to Gange har været oppe ved Skagen, indkom igaar heri Havnen formedelst stormfuldt Veir og for at indtage Kul.

17 ss Dagmar (II) ex Theben. K K M B..r : O; - Q"\

18 I - 1. ss Dagmar ex Theben. IEMB. Begistreringsprotokoller: VI»41. XIV Københavns Skibsregister; I Eegistreringsdato: 14/8 1873> Certifikater: mterims Nationalitets Certifikat dat. Generalkonsulatet i Hamborg 25/ / / / Bygget 1872 af Denton, Sray & Co., West Hartlepool, ifl. Bilbrev dat. 15/ Stk. 120 NHK. = 540 IHE. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 28" - 56,5 I!. Slaglængde: 36". Fabrikat: Blair & Co., Ltd., Stockton on llyne. 1 Dæk og Stormdæk (Awning Deck). 2 Master. 3 Luger, Skarpt Forskib med glat Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. Kommand ohus. Slinkbygget af Jern. Ufuldstændig Inderklædning. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: 180 Tons. Længde: 218 * 9" Bredde: 27 3" Dybde: 16*6". 139 / H61 dw ,71 brutto. 774,67 netto. Ifl. Skøde dat. Hamborg 23/ og nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. 21/ som "Theben" købt fra "Dampfschiffs G-esellschaft Kosmos", Hamborg, af: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København,

19 - 2 ss Dagmar ex Theben. H K M B og omdøbt til "Dagmar". Ifl. Generaldirektoratets Skrivelse af 7/ er Indførselstolden indbetalt i Finanshovedkassen med Rigsbankdaler, 85 Skilling, som er J/o af Købesummen, ' Efter Tilbygning af Huf midtskibs er Tonnagen ifl. 1 Maalebevis dat. 30/ forandret til: \ 1.222,86 brutto. 831,48 netto. I Henhold til Certifikat af 11/ er Skibet blevet ommaalt efter Apteringsforandringer og Tonnagen er ifl. Maalebeviset: 1.174,62 brutto. 774,25 netto. i Ifølge anmeldelse Nr. 144/1916 dat. 29/ er Skibet solgt til:, Stockholm. Udslettet af Register 2/3 19l6 - Udslettelsesprctokol Nr. 3 - II - Eegistreringsprotokol Nr

20 HANDELS- OG oøs-artsiviusedt II - ss Dagmar es Theben. H K M B. Maritime Deposition dat. G-oole 10/ Søforhør i København l/ll Juli 1899 grundstødte "Dagmar", Kapt. L. S.! Gade, fra Huelva til G-oole med Jernerts, paa Humber- ] floden udfor troole Hess i godt sigtbart Vejer. i El. 5 Em. lettede "Dagmar" fra Hull Hed med Lods ombord og blev bugseret af en Slæbebaad op ad Humber-; floden, men 2 Timer senere tog Skibet Grunden, og da : Vandet var faldende lykkedes det ikke at bringe "Dag-! mar" flot før efter 2 Dages Forløb, efter, at der var: losset ca. 133 Tons af Ladningen i Lægtere. Skibet tog ingen videre Skade, derimod blev Maskinen bety- j delig beskadiget. Aarsagen til Grundstødningen skyldes uheldig Ha- i vigering fra Lodsens og Slæbebaadens Side. j

21 = ^ ^ ~ ss Dagmar ez Theben. N K M B nationaltidende fredag Aften 7. Marts 1879 s Dampskibet "Dagmar", der afgik til London i Gaar Morges, er i Morges returneret til Helsingør med Lækage i Bougen. "Dagmar" fulgtes med ss "Phønix" indtil Kl. 7 i Aftes, da "Dagmar" maatte vende om.

22 XV ss Dagmar es Theben. 3ST K M B. 18/ /3 1/4 14/4 20/4 21/4 27/4 29/4 30/4 2/5 11/5 15/5 25/5 31/5 5/6 12/6 13/6 14/6 17/6 23/6 24/6 27/6 V7 5/7 6/7 11/7 13/7 16/7 23/7 26/7 30/7 3V7 2/8 4/8 6/8 10/8 12/8 13/8 27/8 30/8 2/9 4/9 11/9 13/9 18/9 pass. pass. ank* ank«pass. pass. afg* pass. afg* ank* pass. pass. pass. Newcastle til Bordeaux Bordeaux Bordeaux til Stettin - Kønigsberg. Stettin Swinemtinde til Kønigsberg Kønigsberg Pillau til Antverpen via Køben-; havn. København, Skagen for vestgaaende Antverpen Antverpen til Bordeaux Bordeaux Bordeaux Køb enhavn Stettin Swinemtinde København til Antverpen Hanstholm for vestgaaende Antverpen Antverpen til Hull Hull Hull København København til Kønigsberg Kønigsberg Kønigsberg til Hull ; Køb enhavn Hull Hull til København Køb enhavn København til Kønigsberg Kønigsberg Kønigsberg til Bolderaa Riga Libau København til London Hanstholm for vestgaaende London London København København til Kønigsberg Pillau Pillau Køb enhavn Skagen til London ' '

23 J JY l ss Lag jmar ex Theben. 3ST K M B. 22/9 4/10 5/10 8/10 10/10 19/10 20/10 23/10 24/10 27/10 5/H 10/11 11/11 18/11 20/11 1/12 3/12 6/12 11/12 21/12 27/ pass. pass. arak. pass. pink. pink. afg«ank o London Skagen for østgaaende København fra London København til Kønigsberg Pillau Pillau Køb enhavn København til London Skagen for vestgaaende L ond on London Hirtshals for østgaaende Køb enhavn København til Kønigsberg Pillau Pillau til København København København til London London London Køb enhavn 2/1 5/1 H/1 13/1 16/1 21/1 23/1 26/1 29/1 6/2 7/2 18/2 21/2 23/2 28/2 1/5 8/3 10/3 11/3 16/3 18/3 23/3 6/4 7/ afg«pass. pass. ank, pass. København til Pillau Pillau Pillau til London Skagen for vestgaaende London London til Cxrimsby Grimsby Grrimsby til København København København til Pillau Pillau Pillau Hanstholm for vestgaaende London London til Antverpen Antverpen Antverpen til København Hanstholm for østgaaende København København til Heufahrwasser Lansig Pillau Pillau til København - Antverp Køb enhavn

24 TV - ss Dagmar ex Theben. H K M B. 11/ /4 15/4 25/4 28/4 29/4 3/5 4/5 13/5 15/5 16/5 17/5 20/5 27/5 30/5 2/6 3/6 10/6 11/6 15/6 16/6 18/6 26/6 27/6 17/7 22/7 23/7 27/7 30/7 9/8 12/8 13/8 15/8 16/8 26/8 28/8 31/8 1/9 4/9 11/9 13/9 14/9 16/9 18/9 23/9 pass. pass. passa pass. pass. pass. pass. pass. København til Antverpen Hanstholm for vestgaaende Antverpen Antverpen til København - Kønigsberg. Skagen for østgaaende København København til Kønigsberg Pillau Pillau København København til London Skagen for vestgaaende London London til København - Kønigsberg. Køb enhavn København til Kønigsberg Pillau Pillau Køb enhavn København til London Hanstholm for vestgaaende London Hanstholm for østgaaende København Pillau Pillau til København - London København København til London London London Hirtshals for østgaaende København København til Kønigsberg Pillau Pillau til København Køb enhavn København til London Skagen for vestgaaende London London til København Hanstholm for østgaaende København København til Kønigsberg Pillau Kønigsberg

25 IV s s Dagmar ex Theben. H K M B. 25/ /9 30/9 1/10 4/10 14/10 17/10 20/10 21/10 1/11 3/H 5/11 10/11 16/11 19/H 20/11 21/11 1/12 3/12 5/12 6/12 10/12 16/12 18/12 19/12 22/12 24/12 pass. mk* pass. pass. pass. pass. pass. Pillau til København Køb enhavn København til London Skagen for vestgaaende London London København København til Kønigsberg Pillau København fra Kønigsberg København til London Skagen for vestgaaende London London til Kønigsberg Hanstholm for østgaaende Øresund for sydgaaende Pillau Pillau Køb enhavn København til London Hanstholm for vestgaaende London London Hanstholm for Køb enhavn København Pillau østgaaende 5/ /1 10/1 10/1 ll/l 14/1. 28/1 29/1 31/1 10/2 12/2 14/2 14/2 20/2 10/3. pass. pass. pass. Pillau København København til London Helsingør for nordgaaende Kl. 11,30 Em. Hanstholm for vestgaaende London København fra London Køb enhavn Pillau Pillau København København ixx London Helsingør for nordgaaende Kl. 2,30 Em. efter for Taage. London London til København Ankring

26 * ro ro bø ro,m bø ro M\ <H cd ri 'H cd ri cd Pi cd cd Pt cd ri ro cd M H *H P cd cd CD H H 0) <D p H H rq ta H s M ft ^ M M 0 bi) M bq M cd cd cd a s H H -P ri ri > > cd cd bq cd Pi 0) c* 0) h- UJ LU CO 3 2 < o G; eo Q s: (0 o, E w - J m s* < I pq å N S3 a S,Q & en M Q> 00 ri fe cd d ri 0) ri ri S o bi) <d o -P ri w H H O -P <H ri > Cd rd ri <y ro H cd,d CQ -P cd cd H H o ti.q H H,0 rq ^ ri M FH F4 N M nt H! ri «o m ro t*d ro,m bo ro <H cd ri CH cd cij ft ro cd ft ^ M H ft fn M M co eb * ro hi) M b, M bq cd M " <H q *H cd ri cd cd cd Pi cd <3 CD cd cd bq -p CO ta U o n=( a ri ri H f> Q> O fe co,ri x Q> -P p [>CQ O) cd ri.o M cd s» eb K M 03 ttf> ro «H cd cd ft ri cd Q> H H.O H H M PH FN M M co Kl bø M bo M bo ro,m <H ri *H ri <H cd cd ro cd ro cd ft Cd OD H cd I O t O t A ^ t A t n t A 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l A i n i n i A l A l A t A i n i n i n i A U ) ^ ^ V D k > «D VO ^ VGMD VOc c- t l> C- C-CO oo op ^ in h co vo ir- H H-=d-^-vot>-cnoo~\ooj K\voc\j^mt>-oouD c o o H ^ - c n r i i M i A i > ^ i A i > c o H H ^ m oo cx^ -=3- tr\ GO H H H H O J C M t O v H H H H C M C M E A ^ r H ^ r - i H C M C M K N ^ r - j H ^ c x j C N J O J C M C\J CM CM C\J C\J

27 CD <D h LU W r> HO 5 U. CQ w o s! cg LLl O < X a pq ^ ri CD,Q CD.ri (D -d ri CD cd ro bø p ro 0) > U o Vi cd ro bo -P ro o <H o cd ri -ri.ri 8 o -P ri bo TJ ^ ro o) S 8 «co p HI m CQ ro ro ^{ bøcq cd <H cd Pi ro P* <a tø CD ri ri o CD cd ri cd o bo i-q -P ro H CD -p o <H ro cd ^3 ri ri ri dcd o o P" F* cd cd CD bøq^nzs d>cd H H p c bø d r<t3 i rnzi i ^ r O H H. Q Q ^ j O O t a Q - H ' H G i F H F H P i M M i ^ P m M M F M M M c o t - = l P M M F H F M bi) M bø bø,m bø,m børo V j d V i V f r i V i d V i c d cdcdcdcdcdcdcdropf»ro a bø bø M bq ro M bø <H { H ri VI cd d <M ro cd cd cd A cd ro H H FM H H -P ri cd CD cd cd bo -P m ta fn o ro ro bq M bq M bøcq M bøcq f H r i V H d ^ H r o d C H C d c d c d c d c d r o P i c d c d P i bø U CD & ro bø H ri & M H H -P H bø H 0 ri U -P H fe 0) O cd ro rq ri ri M,d CQ o o -p bø cd CD CD H H ro H,o,Q O O ta *H *a s M H I H I M M M M F N M M. ^ M M bø ^ <j bq y 4 bø <H i <H f 3 Vi cd c 3 cd c d cd cd co e- GO H cd CO GO 00 CO G0 O O O O O O O O O O H H H H H H H H H H C M C M C M C 0 C O ^ O \ ^ c y i C ^ c r \ O ^ c y \ c r. ( ^ H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H ro CTi H CO H C\i H H CM CM * V O O t A ^ U ) O l A C O CD O C O O C M I A y ) A h m O i a y ) H H t < A O E O - = t - V O G O ^» > O^ LT\ H EA CM CM to H H H H C M C M t O H H H CM CM CM tn H H H H H C M C M C M CMCM

28 HANDELS- OG oøfartsmuseet V - 1. ss Dagmar ex Theben. I\F KM B. Billeder: U. - I. Let Porenede Dampskibs Selskab Pag. 20, Let Forenede Dampskibs Selskab Pag. 24. Negativer; Pladearkiv

29 ss Dagnar ex Alsen. N P C G. hit. - 1, Bygget G. Hcwaldt, Kiel. 1 Stk. 80 NHK. - 33o IHK. Tregar.gsmaskine. Cylinderdiameter: ih 1/8-23 5/8-39" Slaglængde: 23 3/8" 2 Stk. skotske Kedler hver med 1 glat Kanal. Risteflade 76 Kvadratfod. Hedeflade 1.2^8 Kvadratfod. Arbejdstryk 163 Pund pr. Kvadrattomme. Hedler og Maskine fra Gebr. Howaldt, Kiel. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 29 Fod. Brodæk hh Fod. h vandtætte Skodder. Vandballast: 225 Tons. 195,0 x 30,0 x 13,8 Fod. 127 / l.ooo dw. 768 brutto h68 netto. Som ss "Alsen" oprindelig bygget til: Nord-Ostsee Rhederei (E. Russ), Hamburg, og i Henhold til Anmeldelse N r. 486/190^ dat. 31/lo 19o4 købt fra dette Rederi af: A/S. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Esbjerg, og omdøbt til "Dagmar". Indregistreret 1/11 I90A-. 2o/lo 1916 anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Skagerak, Bløbenhavn. 18/ minesprængt ved Orfordness. Besætningen reddet. Skibets Værdi Kr. 8ho Udslettet af Register 14/ Udslettelsesprotokol Nr Registreringsprotokol Nr /3 19o6 reddet Besætningen fra Evert "Aurora" af Rendeburg, der var sunken ud for Ystad.

30 FA KRONBORG ss Dagmar ex Thor ex Einn. (Bugserskib). H H V R. 1-1 Registreringsprotokoller: V Københavns Skibsregister: I Registreringsdato: 6/ Certifikater: 6/ /5 Bygget 1872 af Skibsbygmester W. J. Bonnesen, Malmø, ifl. Bilbrev dat. 10/ Stk. 40 NHK = IHK. Dampmaskine Eabrikat: Malmø 1 Dæk. 1 Mast. Middelfyldig Boug med glat Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. Kravelbygget af Eg og Eyr. Bak. Halvdæk. Euldstændig Inderklædning. Længde: 76«1". Bredde: 14 r 0". Dybde: 7! 3" dw. 50,91 brutto. 28,45 netto. Som ss "Finn" ifølge Købsbrev dat. Malmø 27/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat København 29/ købt fra Malmø af: A/S. Københavns Skibsvandforsynings Selskab, med Premierløjtnant i Søværnet J. S. Paulsen, som bestyrende Reder, og omdøbt til "Thor". Indførselstolden er ifølge Kvittering dat. Københavns Toldkammer 3/ betalt med 765 Rigsdaler, som er W af Købesummen, Rigsdaler. Ifølge Skøde dat. København ll/ og nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 8/5

31 ; ss Dagmar ex Alsen. N P C G. Bilag I - 1. Sø- og Handelsretten i København gør vitterligt: Aar 1917 åen 3. Januar blev Ekstraret sat af Rettens Næstformand Kriminalretsassessor Hump og dens Medlemmer: Kaptajn Olsen og Kaptajn Tidemand, og foretoges: Nr. 25/1917- Søforhør i Anledning af, at ss "Dagmar" har haft Kollision og er sænket. Af Besætningen mødte: Kaptajn H. M. Sørensen 1. Styrmand S. Kallesen 2. Styrmand M. L. Jensen 1. Mester H. Høybye 2. Mester I. C. Rasmussen Hovmester Th. Thøgersen Messedreng J. Jensen Matros S. Sindalsen Matros J. Abrahamsen Matros Aa. Knudsen Matros N. J. Nielsen Fyrbøder L. Nielsen Fyrbøder H. C. Pedersen. For de private Assurandører mødte Laptajn Fabricius. For Krigsforsikringen mødte Kaptajn Fenger. For Rederiet "Skagerak" mødte Inspektør Kaae. "Dagmars" Kendingsbogstaver var N P C G. Kaptajnen forklarer, at Skibsdagbogen er gaaet tabt. Der fremlagdes Uddrag af Skibsdagbogen, der oplæstes for og godkendtes af de mødende. Kaptajnen forklarer, at "Dagmar" havde Lods. Lodsen og 1. Styrmand var paa Broen. Der var derimod ingen særlig Udkigsmand. Der saas Vrag forskellige Steder, og Lodsen havde sagt, at der var Minefare hele Vejen. Der var adskillige Dampere i Sigte sejlende paa samme Rute. "Dagmar" var den næstsidste. Ingen af de andre Skibe led nogen Skade. Der var ingen Undervandsbaad at se, og man havde heller ikke bemærket Miner. 1. Styrmand forklarer, at han var paa Broen og intet havde bemærket til Undervandsbaade eller Miner. Eksplosionen foregik aldeles uventet og ødelagde straks hele Agterskibet. Matros Nielsen forklarer, at han var til Rors og havde intet bemærket til Undervandsbaade eller Miner inden Eksplosionen. Kaptajnen forklarer at Skibet gik i Ballast, og intet medførte, der kunde forvolde Eksplosion. Ingen af Besætningen havde været paa Agterskibet, og alle blev reddede. Den ene Redningsbaad gik i Drift, da de gik om Bord i "Morsø", den anden blev taget paa Slæb af Minedamperen, men gik tabt undervejs. Der fremlægges Udskrift af Søforklaring, afgiven for Konsulatet i Hull. Uddraget oplæstes for og godkendtes af de mødende.

32 ss Dagmar ex Alsen. N P C G. ;Bilag 1-2, Ingen af de mødende begæredes yderligere adspurgt. Søforhøret sluttet. Retten hævet. Rump. 0. Tidemand. H. S. A. Olsen. De fremlagte Dokumenter lyder efter hverandre saa- ledes: Marius Nielsen & Søn. Rederi- og Skibsmægler Forretning. Dampskibsselskaberne "Progress", "Skjalm Hvide" - "Skagerak". København ø. 29- Januar Østbanegade 3-> Mandag. Til Sø- og Handelsretten, hersteds. I Anledning af Søforhøret, som skal afholdes, til- ; lader vi os herved at meddele Dem, at ss "Dagmar" afgik den \h m ds. fra Trouville ballastet til Methil, hvor den' skulde indtage en Ladning Kul til Korsør. Damperen var bygget i 1888 hos Hoxvaldtswerke, Kiel,! og lastede ca Tons inclusive Bunkers, Register i Tonnage 768 Brutto, ^-68 Netto, var klassificeret i Lloyds Register loo A 1. Skibet var krigsforsikret for Kr. 8^ fordelt; saaledes:! Krigsforsikringen for danske Skibe Kr \ Danske Dampskibsrederes gensidige Krigsinteresse- ; forsikring for Skibe Kr og har vi givet samtlige interesserede Paster fornøden Underretning om Afholdel- j sen af Søforhøret. - Rederiet repræsenteres af Inspek- ; tør J. Kaae ved Søforhøret. : Med Højagtelse ' : Dampskibs-Aktieselskabet Skagerak. (ulæseligt Navn) Nr. 25/1917- Fuemlagt i Sø- og Handelsretten den 3o. Januar \ Harald Thomsen, fg. Ass. \ Udtog af "Dagmars" Dagbog for Rejsen Trouville - Methil. Hull, 2o. Januar Søndag den Xh. Januar. Efter at have losset en Lad-' ning Træ afgik Kl. 12 Middag i Ballast fra Trouville be-, stemt til Methil. Kl. 2 Em. kvitterede Lodsen paa Havre Red, fortsatte Rejsen. Mandag den 15- Januar Kl. ca. 3 2tø. passerede Dungeness. Kl. 3j3o Fm. blev af et engelsk Vagtskib ordret til Ankers. Kl. ca. 2 Em. fik Tilladelse til at fortsætte Rejsen. Kl. ca. 3 Em. blev af Vagtskibet i Dovras ordret til Ankers. Tirsdag den l6. Januar Kl. ca. 2 Em. fik Lods om Bord med Tilladelse til at fortsætte Rejsen. Kl. ca. j

33 ss Dagmar ex Alsen. N P C G. Bilag ,3o Em-, ankrede efter Lodsens Ordre i Edinbourgh Channel. Onsdag den 17. Januar Kl. 8,3o Fra. lettede Anker og fortsatte Rejsen. Vind NO. Storm. Kl. ca. 2 Em. ankrede begrundet paa Storm i Black Deep. Torsdag den 18. Januar Kl. ca. 8 Fm. lettede Anker og fortsatte Rejsen. Kl. 8,3o Fm. blev beordret til An- kers af Vagtskibet. Kl. ca. lo,3o Fm. fik Tilladelse til at fortsætte Rejsen, Kl. ca. 2 Em. passerede Shipwash Fyrskib. Vind NO. haard Kuling og høj Sø. Fyldte Vand paa Agterdækket for bedre at holde Skruen i Vandet. Kl. ; ca. 3J3O Em. ramtes Skibet antagelig af en Mine. Eksplo-; sionen skete antagelig under Agterskibet. Hele Agterskibet blev fuldstændig afrevet, og Maskinen stoppede selv. Hele Besætningen mødte straks ved Redningsbaadene,; som hurtigst muligt blev firet i Vandet, ca. 3 Minutter beregnes at være forløbet, fra Eksplosionen indtraf, til begge Redningsbaade med hele Besætningen og Lodsen om Bord forlod Skibet. Skibet var da allerede sunket saa dybt, at Vandet var ved at gaa op paa Overbygningen. Straks efter at Baadene havde forladt Skibet, rejste dette sig ret op paa Agterenden, i hvilken Stilling det ' blev staaende i en ca.?~ Time, hvorefter det pludselig s Da Skibet sank saa hurtigt, blev der ingen Tid til at bjerge Skibspapirerne eller Dagbøgerne. Den Del af :_ Besætningen, som havde Frivagt, maatte i en meget mangelfuld Paaklædning løbe til Baadene. Kaptajnen fik netop Tid til at tage Besætningens Søfartsbøger med. Ellers er intet bjerget. Sejlede med begge Baadene over til ss "Morsø" af København, som var stoppet op ved Ulykkes- ; stedet. Straks efter kom en engelsk Minesweper hen til "Morsø" og optog hele "Dagmar"s Besætning, som samme ; Dags Aften blev taget ind til Harwich, hvor de overnat- : tede om Bord i et Krigsskib. Fredag den 19. Januar. Blev hele Besætningen ved den danske Konsuls Foranstaltning sendt til Hull. L. N. Kallesen, 1. Styrmand H. Høybye, 1. Mester H. M. Sørensen, Fører. ; Nr. 25/1917. Fremlagt i Sø- og Handelsretten den ; 3o. Januar 1917«' Harald Thomsen, Ass. [ Søforklaring. Dampskibet "Dagmar" af Esbjerg sunket ved Eksplosion. : Konsulatet i Hull den 25. Januar Konsulatspaategning. \ Søforklaring. j Aar 1917 åen 25. Januar Kl. 11,30 Fm. optoges ef- \ ter forudgaaende Berammelse paa det danske Konsulat i Hull Søforklaring i Anledning af, at Dampskibet "Dagmar"- af Esbjerg, Kaptajn H. M. Sørensen, undervejs fra Trou- \ ville til Methil i Ballast, den 18. ds. som Følge af j Eksplosion er sunket. ] Konsulen fremlagde Kaptajnene Anmeldelse og den \ denne bilagte Papport og bemærkede, at han til Forklar- i ingen havde varslet den i Anmeldelsen af Kaptajnen som!

34 ss Dagmar ex Alsen. N P C G. " Bilag I - h. muligvis interesseret Person, nemlig Kaptajn Fr. Madsen,' Repræsentant for Skibets Assurandører. Tilstede var Kaptajn Fr. Madsen. Mødt var endvidere Kaptajnen og efter forudgaaende I Aftale med Konsulen af Besætningen: 1. Styrmand Søren Nielsen Kallesen 1. Maskinmester Å. H. A. Høybye og Matros N. J. Nielsen. Kaptajnen forklarede, at Skibet er bygget i Aaret 1888 i Kiel af Staal og Jern og maalte ^67,75 RTN. og har Kendingsbogstaverne NPCG. Den af Kaptajnen fremlagte Rapport var som følger: (Udelades her, da den er enslydende med den for Sø- og Handelsretten under Søforhøret den 3o. Januar 1917 fremlagte Rapport.) Fremstaar Kaptajn Sørensen, der nu under Henvisning, til den eventuelle Edsaflæggelse og til Lovens strenge Straf for Mened behørigt formanes til Sandhed og navnlig, derved ogsaa gøres opmærksom paa, at det er hans uvæger-' lige Pligt intet at fordølge, som kan tjene til Oplysning. Komparenten forklarer at have været i Besiddelse af; Næringsbevis som Skibsfører, udstedt i Nordby paa Fanø, som dog er gaaet tabt med Skibet. Komparenten forklarer: at hedde Hans Mortensen Sørensen, at være født i Korsør den 3«November l88o, at hans Bopæl er Korsør, at han hverken har været straffet eller tiltalt, at han har ført Skibet siden i November Maaned Kaptajnens skriftlige Rapport samt Anmeldelsen gen-' nemgaas Punkt for Punkt med Kaptajnen, der Punkt for Punkt fastholder samme og intet ved at tilføje. Paa Foranledning forklarer Kaptajnen: 1. at han ikke kan tænke sig andre herboende end den af ham opgivne, der selv eller som Repræsentanter for Trediemand er interesserede i Sagen. 2. at Skibet ved dets Afgang fra Trouville var i fuldstændig god og sødygtig Stand og da laa 7 Fod for > og lo Fod agter. 3. at Skibet var i Ballast, og at der ikke fandtes om Bord noget Gods af nogensomhelst Art. 4. at Lodsen og 1. Styrmand befandt sig paa Broen, da Eksplosionen indtraf, og Matros J. Nielsen var til Rors. 5. at Skibet blev navigeret efter Lodsens Ordre og fulgte Trackbøjerne. 6. at han, da Eksplosionen skete, befandt sig i Kahytten, just i Færd med at forlade denne for at gaa paa Broen.

35 ss Dagmar ex Alsen. N P C G. Bilag 1-5, 7. at han fik fat i Folkenes Søfartsbøger, som laa paa Bordet, hvorimod der ikke var Tid til at medtage Journaler og Skibspapirerne, som derfor gik tabt med Skibet. Oplæst. Godkendt. Aftraadt. Konsulen bemærker, at heller ikke han kender andre;' interesserede her end den af Kaptajnen opgivne. Fremstaar 1. Styrmand S. N. Kallesen, som ved den omhandlede Lejlighed stod paa Broen sammen med Lodsen, > og som, under Henvisning til den eventuelle Edsaflæggel-I se og til Lovens strenge Straf for Mened behørigt formanes til Sandhed og navnlig derved ogsaa gøres opmærk- i som paa, at det er hans uvægerlige Pligt intet at fordølge, som kan tjene til Oplysning. Komparenten foreviser sit Bevis som Styrmand, date- ; ret Fanø Birk 15. August Komparenten forklarer: at hedde Søren Nielsen Kallesen, at være født i Nordby paa Fanø den 2o. Marts 1888, at hans Bopæl er Nordby paa Fanø, at han hverken har været straffet eller tiltalt, at han har faret med Skibet i 3 Maaneder. ; Kaptajnens Rapport samt Anmeldelsen og Kaptajnens Forklaring gennemgaas Punkt for Punkt med Komparenten, der Punkt for Punkt tiltræder samme og intet ved at til-! føje. Paa Foranledning forklarer Komparenten: 8. at han og Lodsen stadig holdt god Udkig for eventuel- : le flydende Genstande paa Søen, men har ingen set.: Oplæst. Godkendt. Aftraadt. Fremstaar Rorsmanden, Matros Niels J. Nielsen, der ; under Henvisning til den eventuelle Edsaflæggelse og til: Lovens strenge Straf for Mened behørigt formaes til Sandhed og navnlig derved ogsaa gøres opmærksom paa, at det ; er hans uvægerlige Pligt intet at fordølge, som kan tje-; ne til Oplysning. Komparenten forklarer: at hedde Niels Jepsen Nielsen, at være født i Ydby den 19. Juli 1896, at hans Bopæl er Thisted, at han hverken har været straffet eller tiltalt, at han har faret med Skibet i h Maaneder, Den af Kaptajnen indgivne Rapport og Anmeldelse samt Kaptajnens Forklaring gennemgaas Punkt for Punkt med Komparenten, der Punkt for Punkt tiltræder samme og : intet ved at tilføje.

36 ss Dagmar ex Alsen. N P C G. 'Bilag 1-6. Paa Foranledning forklarer Komparenten: 9. at heller ikke han havde set nogen Mine eller Under-! vandsbaad, skønt han samtidig med at passe sin Styring stadig havde set udover Horisonten. Oplæst. Godkendt. Aftraadt. i Fremstaar 1. Maskinmester Højbye, som ved den om- ; handlede Tid som vagthavende Officer befandt sig i Ma- skinrummet, og som under Henvisning til den eventuelle Edsaflæggelse og til Lovens strenge Straf for Mened be- : hørigt formaes til Sandhed og navnlig derved ogsaa gøres opmærksom, at det er hans uvægerlige Pligt intet at fordølge, som kan tjene til Oplysning. Komparenten forklarer: at hedde Aage Henry Alexius Højbye, [ at være født i Sundby den 3- Juni l885j at hans Bopæl er Ballerup, at han hverken har været straffet eller tiltalt, at han har faret med Skibet som Maskinmester siden 24. April Den af Kaptajnen indgivne Rapport og Anmeldelse samt Kaptajnens Forklaring gennemgaas Punkt for Punkt med Komparenten, der Punkt for Punkt tiltræder samme, saavidt ham bekendt, og ved intet at tilføje. Paa Foranledning forklarer Komparenten: 10. at han, da Eksplosionen skete, lukkede Hoveddampventilen og løb straks paa Dæk, 11. at Maskindagbogen, som laa i hans Kammer, blev efterladt om Bord, da Maskinrummet fyldtes med Vand, hvorfor Skibet maatte forlades hurtigst muligt, og Maskindagbogen gik tabt med Skibet. Forelæst. Godkendt. Aftraadt. Paa Konsulens Forespørgsel til Kaptajn Madsen samt til Kaptajnen - der var bleven gjort med foranstaaende Forklaringer - om yderligere Spørgsmaal ønskes rettet til de alt afhørte, svarede begge benægtende. Konsulens mener det ikke i Undersøgelsens Interesse nødvendigt at afhøre flere af de af Besætningen mødte, og heri er saavel Kaptajn Madsen samt Skibets Fører enige. Samtlige Deponenter, der var bleven afhørt enkeltvis, fremtræder nu samlede og bekræfter - efter samlet at være blevet behørigt formanet til Edsaflæggelse - hver for sig deres Forklaring med Lovens Ed. Konsulen henleder endnu Kaptajnens Opmærksomhed paa hans Forpligtelse til i sin Tid i Danmark at melde sig til Søforhør. Søforklaringen sluttet til Kl. 1. (Undertegnet) H. Pattinson, Konsul.

37 ss Dagmar ex Alsen. N P C G. Bilag 1-7. At foranstaaende er rigtig Afskrift af Konsulatets Protokol over Søforklaring for Dampskibet "Dagmar" bevidnes herved. Det kgl. danske Konsulat i Hull, den 25- Januar Pattinson, Konsul. (Konsulatsstempel.) Nr. 25/1917- Fremlagt i Sø- og Handelsretten den 30. Januar Harald Thomsen, fg. Assistent.

38 ss Dagmar ex Thor ex Finn. (Bugserskib). N H V B. 1-2, solgt til: G-rosserer H. E. Hansen* København. Efter indgivet Andragende har Generaldirektoratet ved Eesoliition af 8/ bevilget, at Navnet ændres til "Dagmar" Ved Skøde dat. København 2/ og Nationalitets og Ejendoms Erklæring dat. 14/ solgt til: Grosserer S. Cohn, København, Ved Skøde dat. København ll/lo 1880 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. 13/ solgt til: Københavns Havnevæsen, København. Ifølge Anmeldelse af 17/l 1895 fra Havnekaptajn W. ltiders paa Københavns Havnevæsens Vegne, er Skibet ved Skøde af 17/ solgt til: Firmaet I. F. Schonlein, St. Petersborg, Salgssum Kr. 20*000.- Certifikatet bortkommet. Natio nalitetsmærker udhuggede. Udslettet af Skibsregistret ifølge Beslutning af 17/ (Udslettelsesprotokol Nr. 3-2).

39 H/s. Dagmar. (Jernbanefærge). NBMC. /OXQS. Færgen gaar ind til Fredericia Ait* ' y^i it&w *. V 1^ mfa ' B*^ ff^gøfwi jjfjs ^PyNffJ atf%k*t JifftffTt.

40 1-1 Hjuldampf serge Dagmar. NBMC. /OXQS. Eegistreringsprotokoller: Hegistreringsdato: 5/ Certifikater: 5/ Bygget 1889 af Burmeister og Wain, København, ifl. Bilbrev dat. København 30/ Stk. 150 NHK. = 430 1HK. Oompoundmaskine. Cylinderdiameter; 32" -60". Slaglængde: 45". 2 Stk. Kedler. Fabrikat: Burmeister og Wain Dæk. Ingen Master. Ens i 1 or- og Agterskib, afrundet ved Dækket og med lodrette Stævne. 2 Hjulkassehuse. Rathus. Klinkbygget af Staal. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 70 Tons. længde: 160 S". Bredde: 25! 5". Dybde: 10'6". 16 / 90 dw. 331,99 brutto. 138,94 netto. Enkeltsporet Jernbanefærge. Ifl. Bilbrev dat. København 30/ og Erklæring dat. København 4/ bygget til: De danske Statsbaner.

41 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET H/s. Dagmar. (Jernbanefærge). N B M C. / 0 X Q S. ;Int Ifølge Anmeldelse Nr. 469/l9o4 dat. 19/lo 19o4 er Skibet hos A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibssværft ombygget og forlænget. Nye Hovedmaal og Tonnage: 2o6,^f x 43^ x io,9 Fod. Vandballast 7o Tons. 16 / 9o dw. h38 brutto 238 netto. Skibet har samtidig skiftet Hjemsted fra Masnedsund til Fredericia. Registreret I9/I0 19o4. 3o/12 19^>5 anmeldt solgt til Fa. Petersen % Albech, København, og ophugget.

42 II - 1. Hjuldampfærge Dagmar. HBMC. /OXQS. Søforhør i Vordingborg 27/ Juli 1898 Kl. 3 Em. opstod Ild i "Dagmar", der var "beliggende i Masnedø Pærgehavn, formentlig i en Tvistbeholdning, der opbevaredes i et i Maskinrummet anbragt Træskab. Ilden bredte sig til Passagerkahytterne? der tildels ødelagdes. Under Ledelse af Styrmand P. M. Eieok fra Dampfærgen "Thyra", der var beliggende i samme Havn, blev Ilden slukket i Løbet af 2-3 limer ved Hjælp af Brandslanger fra "Thyras" Dampsprøjte. Aarsagen var Selvantændelse i åen nævnte noget fugtige Tvistbeholdning, ca. 15 Pund, og det ses af en Skrivelse af 3/ fra Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Præstø Amt, at Tvistbeholdninger ombord i Dampfærger og Dampskibe fremtidig ville blive opbevarede i dernskabe eller Jernpøse.

43 7-1. Hjuldampfærge Dagmar. H B M C. / 0 X Q S Billeder: D. - I

44 I - ss Dagmar es Wilhelmine. (aaben Passager Skruedampbaad.). Registreringsprotokoller: Partøjs Portegnelse II Pag Kr By Partøjs Portegnelse I Pag (6/9 1895). Registreringsdatos Registreringsbevis dat. Kolding 28/ Certifikater: Byggeaar og Byggested kendes ikke. 1 Stk. 12 ETHK. = IHK. Dampmaskine. Pabrikat: Ingen Dæk. 1 Mast. Middelfyldig Boug. Hækbygget Ågterskib. Opbygning. Klinkbygget af Jern. Ingen Inderklædning. Længde: 39 f 6". Bredde: 8»4". Dybde: 4' 9". dw. 13?57 brutto. 8,44 netto. ifl. Maalebevis dat. Kolding 28/ Ifl. Bescheinigung dat. Rendsburg 23/ som ss "Wilhelmine" købt fra Rendsbors af: Skipper C. B. P. Strandby, Kolding. og omdøbt til "Dagmar". Indførselstolden er betalt til Kolding Toldkammer den 25/ med Kr , som er % af Købesummen, Reichsmark.

45 KANDELS- OG SØFARTSMUSEET I ss Dagmar ex Wilhelmine. (aaben Passager Skruedampbaad). Yed Skøde dat. Kolding 2/ solgt til: Yinhandler M. Christoffersen, Predericia, og Urmager Munk, Predericia. Hyt Maalebrev dat. Predericia 10/ med samme Tonnage.

46 vi O' V; Vi V O UJ E te < o Q 2: <o o C * *

47 ss Dagmar Mærsk. (I). (Tankskib). 0 W J C. \ Int Bygget I969 - Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij', Amsterdam. Byggenummer. Gudmoder 29/5 1969: Mrs. Carter; Gray. 1 Stk IKK. Stal-Laval Dampturbine. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 1 Dæk. 1 Mast. 2 Lademaster. vandtætte Skodder. Vandballast; 335 x h8 x 2o Meter. 2o9.4oo dw. 10^.680,51 brutto 77.o9o,o4 netto. Ifølge Anmeldelse dat. 28/ er Skibet bygget til et Interessentskab, bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 29/8 19&9-

48 tss Dagmar Mærsk. (I). (Tankskib). O W J C Int. 1. Bygget 1969 _ Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij, Amsterdam. Byggenummer: Gudmoder den 29/5 1969: Mrs. Carter Gray. 1 Stk IHK. Stal-Laval Dampturbine. Staalskib med helsvejst Skrog. 1 Dæk. 1 Mast. 2 Lademaster. Maskine agter vandtætte Skodder. Vandballast: 333 x ^0 x 2o Meter. 2o9.^oo dw. lo^,68l,51 brutto 77.o9o,o^ netto. Ifølge Anmeldelse dat. 28/ er Skibet bygget til et Interessentskab bestaaende af: A/S, Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 29/8 19&9.

49 ss Dagmar Mærsk. (I). (Tankskib). 0 J C. V Billeder: Marsk Post 2/1969: Søsætning af Agterskib 3/1969: Byggestadier V1969: Prøvetur Negativer: Litteratur: Mærsk Post 3/1969: Byggeteknik

50 Q> u m o 1 w ^ 1 '! f O) H UJ Ul CO -p ri o o M CD :l ; > U. CQ z CO O og < 3 " UJ D z. < X ri u 0) rs CQ O <i.-"%.t.. - -s- I'''i in,.. tv\ I,

51 Ql HANDELS- OG SØFARTSMUSEET, ss Dagny ex Kordstjernan ex Costante ex Bellbore. Int. - 1, N L Q H. Bygget k882 - H. Mc. Intyre & Co., Paisley. 1 Stk. 133 NHK. = 6oo IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 26-52" Cylinderdiameter: h2 u 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 glatte Kanaler. Risteflade 8h Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 8o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 8o Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra Muir & Houston, Glasgow. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master, h Luger. Bak 31 Fod. Bro 13 Pod. Halvdsek 116 Fod. 5 vandtætte Skodder. Dobbeltbundtanke 268 Tons Vandballast. 233,8 x 32,8 x 17,3 Pod. 2oo / l.hoo dw. l.o9 brutto 669 netto. Ifølge Anmeldelse Kr. ^7Vl9ol dat. l8/ll 19ol er Skibet som ss "Nordstjernan" købt fra Wickberg & Sønner. Sundsvall af: A/S. Dampskibsselskabet Dania, Esbjerg, for 9-ooo Pund Sterling og omdøbt til "Dagny". Indregistreret 2o/ll 19ol. Il/lo 1916 anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Malm, Kobenhavn. 3o/ anmeldt solgt til: A/S. Christiansholms Fabriker, København. 11/ anmeldt solgt til: A/S. Det Forenede Bugserselskab, København. 26/ anmeldt solgt til: Rederi A/B. Olani (O. Olsson), Åhus, for Kr. 2o3-ooo.- Intet Navneskifte. Udslettet af Register 26/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. l6-49.

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t>

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t> HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG Ask«N D P M. S~i t> ss Ask, B" D P HANDELS- OG SØFARTSMUSES! PÅ KRONBORG - 1 Begistreriagsprotokol; XIV-4-6. Registreringsdato: 17/10 1891. Certifikater: 17/10 1891,

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. Int. - 1. Bygget I898 - Wm. Gray 8c Co. Ltd., W. Hartlepool. Byggenummer 355» Søsat 7/4

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863-

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863- HANDELS- CG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG ss Struer ex Kiel. I - i. Registreringsprotokoller: Fartøjs fortegnelse II Pag. 33- iflr. 634. Begistreringsdato: Registreringsbevis dat. Struer 27/9 1876. Certifikater:

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i UJ IJI (0 '.li (6 r - 05 O r/j 0) O 1 itj Q < (5 A ti. td I PH 1 1 W I t s 1 tf i ti ^ i va a> ri H F» h> w rø i i 1 i i i i i 1 i n, rw HANDEL ss Julie Lynn. N R F H. :Int Bygget 19o9 - Dundee Shipbuilding

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Bygget 1895 " Løbnitz Se Co., Renfrew. 1 Stk. NHK. - l.o5o IHK. tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde Fabrikat: Løbnitz & Co.

Bygget 1895  Løbnitz Se Co., Renfrew. 1 Stk. NHK. - l.o5o IHK. tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde Fabrikat: Løbnitz & Co. PÅ KR0N50RG s s Xenia. N H G W. Int. -! Bygget 1895 " Løbnitz Se Co., Renfrew. 1 Stk. NHK. - l.o5o IHK. tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde Fabrikat: Løbnitz & Co. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Færgerne, der gik på Lohals Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Lohals har igennem mange århundreder været et langelandsk udskibningssted for varer og personer. I 1630 bliver den sammen med Ristinge erklæret

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Berlingske Tidende Onsdag Aften 26. August 1857s. Et forventet nyt Dampskib.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 26. August 1857s. Et forventet nyt Dampskib. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET. PÅ KROMBORG H/s* Dania* (I). jjjj _T_ Berlingske Tidende Onsdag Aften 26. August 1857s "Aalborg Avis": Et forventet nyt Dampskib. Den Udvidelse, som vi senest antydede? at Dampskibsfarten

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1938 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JUNI 1939 FORHANDLES FRA D ET KONGELIGE SØKORT- ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1901 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER APRIL 1903 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1930 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI AUGUST 1931 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere