NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i virksomheder eller institutioner under Selvstyret eller kommunerne i Grønland Indholdsfortegnelse Side Kap. 1 Ansættelse Overenskomstens område og definitioner... 4 Kap. 2 Arbejdstid Arbejdstid... 5 Kap. 3. Grundløn samt anciennitetsbestemmelser Grundløn for journalister og driftsteknikere m.v Anciennitet... 6 Kap. 4. Tillæg til løn Tillæg til særlig stilling Tillæg til driftsteknikere med særlige opgaver Tillæg til journalister m.v. med særlige opgaver Tillæg til informationsmedarbejdere, og chefer Personligt tillæg Funktion i højere stilling af 43

2 Kap. 5. Merarbejde og vagttillæg Overarbejdsbetaling for journalister m.v Merarbejde og afspadsering m.m. for driftsteknikere m.v Vagttillæg for journalister m.v Vagttillæg for driftsteknikere m.v Hjemmevagt for driftsteknikere m.v Varsling af tildelt tjeneste for driftsteknikere m.v Opgørelse af arbejdstiden for driftsteknikere m.v Kap. 6. Pensionsbestemmelser Pensionsbidrag Kap. 7. Særlige ansættelsesvilkår Til- og fratrædelsesfrirejser Feriefrirejse Fribefordring af bagage Frirejse i Grønland Rejseforsikring (Rejseulykkes- og bagageforsikring) Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring Boliger Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Vikaransættelse Kap. 8. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter Tjenestefrihed og fridage Tjenestefrihed i forbindelse med efter- og videreuddannelse Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse af 43

3 31 Tjenestefrihed ved barns sygdom Tjenestefrihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse Omsorgsdage Ferie Særlige pligter Kap. 9. Lønudbetaling mv Udbetaling af løn, variable løndele, mv Løn under sygdom, militærtjeneste samt efterløn Graviditet, barsel og adoption Erstatning Kap. 10. Ansættelsens ophør Opsigelsesvarsel Meddelelse om opsigelse Forhandling og voldgift Kap. 11. Tillidsrepræsentanter m.v Bestemmelser vedr. tillidsrepræsentanter Kap. 12. Overgangsregler og gyldighedsperiode Overgangsregler Overenskomstens gyldighedsperiode Bilag 1. Tabel over pensionsgivende overgangstillæg for Journalister Protokollat vedr. journalistikse medarbejdere i København Protokollat vedr. studieadjunkter Ilisimatusarfik Rammeaftale om seniorordninger af 43

4 Kap. 1 Ansættelse. 1 Overenskomstens område og definitioner Denne overenskomst omfatter journalister m.v. og driftsteknikere, der ansættes i virksomheder eller institutioner under Selvstyret, Nukissiorfiit, Telepost A/S, A/S boligselskabet INI eller kommunerne i Grønland. Stk. 2. Ansættelse efter denne overenskomst forudsætter, at medarbejderen har gennemgået den anordnede journalist- eller pressefotografuddannelse i Danmark eller Grønland eller gennemført driftsteknikeruddannelsen og som udfører driftsteknikerarbejde. Stk. 3. Hvor der i overenskomsten står journalister m.v. gælder bestemmelsen for journalister, pressefotografer, programmedarbejdere, versionister, informationsmedarbejdere og informationschefer. Stk. 4. Hvor der i overenskomsten står driftsteknikere m.v. gælder bestemmelsen for driftsteknikere, film- og tv- produktionsteknikere (FTP ere), medieteknikere, AV-assistenter, og MTMuddannede. Stk. 5. Undtaget fra overenskomsten er ansættelse på tjenestemandslignende vilkår, på prøve i en tjenestemandsstilling, tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommune eller en koncessioneret virksomhed. Stk. 6. I særlige tilfælde, hvor medarbejderens uddannelsesmæssige og/eller erhvervsmæssige baggrund taler herfor, kan ansættelse ske efter aftale mellem overenskomstparterne. Stk. 7. Ledige stillinger opslås i de grønlandske medier og/eller i web-udgaven af Journalisten, med mindre andet aftales mellem arbejdsgiveren og fællestillidsrepræsentanten. 4 af 43

5 Kap. 2 Arbejdstid 2 Arbejdstid Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig svarende til gennemsnitlig 173 1/3 timer månedligt eller timer pr. år. Stk. 2. Rejsetid er fuld arbejdstid. Er rejsetiden kortere end arbejdstidsnormen på rejsedagen, er arbejdstidsnormen dog altid opfyldt. Stk. 3. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke i tjenestetiden, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte. Stk. 4. Under ophold udenfor hjemstedet afholdes de for ansættelsesforholdet gældende normale fridage. Stk. 5. Arbejdsfri dage eller arbejdsfri perioder, der opstår tilfældigt ved f.eks. trafikforbindelsers svigten, medregnes i tjenestetiden som udført arbejde. Kap. 3. Grundløn samt anciennitetsbestemmelser 3 Grundløn for journalister m.v. og driftsteknikere Grundlønnen for journalister m.v. og driftsteknikere udgør følgende beløb pr. måned: trin Anciennitet Pr Pr år , , år , , år , , år , , år , , år , , flg.år , ,98 5 af 43

6 Stk. 2. Informationschefer aflønnes på skalatrin 7 uanset anciennitet. Stk. 3. Journalister m.v. som var ansat den 4. oktober 2005 under denne overenskomst, oppebærer udover grundlønnen et pensionsgivende overgangstillæg, bestemt ud fra det skalatrin de befandt sig på ved overgangen til den nuværende skala i stk. 1, jf. bilag 1. Tillægget er ikke anciennitetsbestemt. 4 Anciennitet Lønancienniteten beregnes efter det antal år, den pågældende har været beskæftiget efter at have gennemført uddannelsen. Stk. 2. Aftjent militær værnepligt efter uddannelsens afslutning medregnes i ancienniteten. Stk. 3. Sker ansættelse i henhold til 1, stk. 5, kan der mellem overenskomstparterne træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. Kap. 4. Tillæg til løn 5 Tillæg til særlig stilling Ved ansættelse i en stilling der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i 3 nævnte grundlønninger, træffes der mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/ Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat speciel aftale om tillæg til lønnen og eventuelt andre vilkår. Som momenter, der kan indgå i vurderingen af, om et sådant tillæg kan komme på tale, kan. nævnes: 6 af 43

7 - væsentlige stillingsændringer, der indebærer, at en ansat pålægges et nyt særligt ansvarsområde, - særlige sproglige kvalifikationer udover grønlandsk og dansk der er nødvendige for varetagelsen af stillingen, - uddannelsesmæssig baggrund, der ligger ud over det, der er forudsat for ansættelsen i stillingen, når denne er nødvendig for opgaveløsningen. Der ydes ikke tillæg som følge af den almindelige teknologisk udvikling. Stk. 2. Forhandling om tillæg efter stk. 1 skal påbegyndes senest seks uger efter, at der er fremsat forslag herom fra en af parterne. 6 Tillæg til driftsteknikere med særlige opgaver Til driftsteknikere, der arbejder med produktion af TV, og som har fuldført en efteruddannelse indenfor TV-teknik, der er tilrettelagt mellem KNR s ledelse og tillidsrepræsentanten og godkendt af KNR s ledelse, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 905,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Til driftstekniker på KNR s regionalafdelinger, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 905,00 kr. pr. måned. Stk. 3. Til driftsteknikerstillingerne i Ilulissat og Qaqortoq ydes et rådighedstillæg som kompensation for overarbejde. Rådighedstillægget udbetales som et fast, månedligt beløb, der beregnes som overtidsbetaling i henhold til 12, stk. 8, for gennemsnitlig 18 timer pr. måned. Pålægges medarbejderen opgaver, der medfører betydelig merarbejde ud over det forudsatte, optages der forhandlinger mellem fællestillidsrepræsentanten og Naalakkersuisut om ydelse af eventuel kompensation. 7 af 43

8 Stk. 4. Til driftsteknikere, der fungerer som teknisk producer, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stk. 5. Til driftsteknikere der udfører journalistisk arbejde som speaker eller med at producere en udsendelse klar til afvikling (f.eks. musikprogram, interview), ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stopper driftsteknikeren med at udføre det journalistiske arbejde ifm sit daglige arbejde, bortfalder tillægget. Stk. 6. Til driftsteknikere der udfører supervision overfor kolleger og eksterne freelancere i forbindelse med brugen af de nye digitale produktionssystemer, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stopper driftsteknikeren med at udføre supervision ifm sit daglige arbejde bortfalder tillægget. Stk. 7. Driftsteknikere, der vejleder elever fra FTP-uddannelsen ydes et ikke pensionsgivende praktikvejledertillæg på 1000 kr. pr. måned. 7 Tillæg til journalister m.v. med særlige opgaver Til journalister m.v., der udfører teknisk redigering af indholdsproduktioner, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stopper journalisten med at udføre teknisk redigering i forbindelse med sit daglige arbejde bortfalder tillægget. Stk. 2. Journalister, der vejleder praktikanter fra journaliststudiet ydes et ikke pensionsgivende praktikvejledertillæg på kr. pr. måned. Stk. 3. Til stuedieværter, yde ikke pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. 8 af 43

9 Stk. 4. Til journalister placeret på KNRs regionskontorer i Ilulissat og Qaqortoq, ydes et rådighedstillæg som kompensation for overarbejde. Rådighedstillægget udbetales som fast månedligt beløb for 16 timer af den i 3 nævnte grundløn pr. måned. Pålægges medarbejderen opgaver, der medfører betydelig merarbejde ud over det forudsatte, optages der forhandlinger mellem fællestillidsrepræsentanten og Grønlands Landsstyre om ydelse af eventuel kompensation. Stk. 5. Ved regionalstudierne ydes journalister, der a: er ansvarlige ledere af regionalstudierne, et ikke pensionsgivende tillæg på kr pr. måned, eller der b: pålægges et redaktionelt eller ledelsesmæssigt ansvar, et ikkepensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stk. 6. Til redaktører ved KNR ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Stk. 7. Til journalister som varetager funktionen som redaktionssekretærer ved KNR ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Stk. 8. Til afdelingsleder i Tusagassiornermik Immikkoortortaq/Afdeling for Journalistik på Ilisimatusarfik, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr ,78 pr. måned. Stk. 9. Til faglærer i Tusagassiornermik Immikkoortortaq/Afdeling for Journalistik på Ilisimatusarfik, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr ,00 pr. måned. Stk. 10. KNR indgår aftale med Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat om tildeling af vederlag for fotografisk arbejde. 9 af 43

10 Stk. 11. Til journalister der færdigproducerer arbejdsopgaver med samme indhold på to sprog, ydes ikke- pensionsgivende tillæg på 660,00 kr. pr. måned. 8 Tillæg til informationsmedarbejdere, og chefer. Stk. 1. Informationschefer ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Tillægget stiger efter 2 års ansættelse til kr , og efter 4 års ansættelse til kr pr. måned. Stk. 2. Informationsmedarbejdere med redaktionelt ansvar, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Stk. 3. Til informationsmedarbejdere ydes, et ikke-pensionsgivende tillæg, på kr ,25 pr. måned. Stk. 4. Tillæggene ydes for stillingernes særlige karakter samt bortfald af retten til ydelser i henhold til 12, overarbejdsbetaling, samt 14, vagttillæg, i overenskomsten. Informationsmedarbejdere har adgang til merarbejdsbetaling efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende bestemmelser om merarbejde om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd. Stk. 5. Til informationsmedarbejdere omfattet af stk. 2 og 3, som er ansat i virksomheder eller institutioner under Selvstyret eller kommunerne i Grønland, ydes et pensionsgivende månedligt tillæg på 803,98 kr. 9 Personligt tillæg Ud over grundlønnen i 3 og tillæggene i 6 og 7 kan der under hensyntagen til den enkelte medarbejders kvalifikationer, opgavens karakter m.v. ydes et pensionsgivende personligt tillæg til grundlønnen. 10 af 43

11 Stk. 2. Der er mellem parterne aftalt følgende kriterier for tildeling af personlige tillæg: Rekruttering. F.eks. særlig erhvervserfaring specialiseret viden personlige kvalifikationer Fastholdelse. F.eks. Personlige og faglige kvalifikationer, der i særlig grad understøtter virksomhedens udvikling, Sikring af kontinuitet og stabilitet i kraft af ansvarlighed, faglighed og erfaring Udvikling. F.eks. Omstillingsevne og mobilitet i forhold til opgaveprofiler Fleksibilitet og kreativitet i opgaveløsningen Innovativ Evne til samarbejde og udvikling af teamarbejdet Opgaver/arbejdsfunktioner f.eks. Udviklingsopgaver Projektopgaver Specialistopgaver Instruktions-/vejledningsopgaver 11 af 43

12 Stk. 3. Personlige tillæg ydes normalt inden for min ,- kr. pr. år, og max ,- kr. pr. år. Stk. 4. Det personlige tillæg aftales mellem den enkelte virksomhed og medarbejderen, som har ret til at medbringe en tillidsrepræsentant til forhandlingerne. Forud for forhandlingerne skal virksomheden orientere tillidsrepræsentanten om den forestående forhandling, ligesom tillidsrepræsentanten skal orienteres om forhandlingsresultatet. Stk. 5. Det personlige og tilbageførte tillæg til puljen f.eks. som følge af stillingskift eller ophør i ansættelsen forhandles løbende, da puljen principielt hele tiden skal være udmøntet. Stk. 6. Tillæg kan gives som månedlige tillæg eller som engangsvederlag. Engangsvederlag er ikke omfattet af stk. 3. Stk. 7. Såfremt der ikke opnås enighed om fordelingen af de afsatte midler som er nedskrevet til kr. og pr. 31. oktober 2013 udmøntet, optages der forhandling mellem overenskomstens parter om anvendelse af midlerne. Midler der frigøres i overenskomstperioden f.eks. som følge af medarbejderes stillingsskift eller ophør i ansættelsen - genanvendes umiddelbart og skal så vidt muligt udmøntes inden overenskomstperiodens udløb. 10 Funktion i højere stilling Såfremt en ansat fungerer i en højere stilling, og såfremt denne funktion varer i mindst 15 kalenderdage i sammenhæng, uden afbrydelse i form af sygdom og/eller ferie, ydes der medarbejderen et ikke-pensionsgivende funktionsvederlag. 12 af 43

13 Stk. 2. Hvis tjenesten i højere stilling har været afbrudt på grund af sygdom eller ferie, bevarer den ansatte dog retten til betaling for tjeneste i højere stilling efter fraværsperiodens ophør, såfremt der ved tjenestens genoptagelse forsat udføres tjeneste i den højere stilling. Stk. 3. Vederlag efter stk. 1 beregnes som forskellen mellem medarbejderens egen løn (ekskl. pensionsbidrag) og lønnen for den pågældende højere stilling (ekskl. pensionsbidrag). Kap. 5. Merarbejde og vagttillæg 11 Overarbejdsbetaling for journalister m.v. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Arbejde, som går ud over den i 2 fastsatte normale ugentlige arbejdstid, og som er beordret, kontrolleret og godkendt som overarbejde, kompenseres med tjenestefrihed i forholdet 1:1½. Stk. 2. Afspadsering kan, såfremt tjenesten tillader det, efter aftale med den ansatte henlægges til samlet afspadsering indenfor 6 måneder, eventuelt i forbindelse med ferie. Stk. 3. Er der mellem ledelsen og den ansatte enighed herom, kan overarbejde efter omstændighederne kompenseres med en overtidsbetaling, på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den pågældendes årsløn efter 3, med tillæg af 50%. Stk. 4. For arbejde af særlig art eller under særlige omstændigheder kan der i stedet for den i stk. 1. omhandlede overtidsbetaling tillægges medarbejdere en på forhånd af Naalakkersuisut godkendt engangsbetaling, som ikke kan modregnes. 13 af 43

14 Stk. 5. Redaktører kan i stedet for overarbejdsbetaling få merarbejdsbetaling efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende bestemmelser om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd. 12 Merarbejde og afspadsering m.m. for driftsteknikere m.v. Til driftsteknikere ydes der i perioden 1. april d. 31. marts 2008, ud over lønnen i henhold til 3, et rådighedstillæg på 1.725,00 kr. pr. måned. Rådighedstillægget honorerer overarbejde i indtil 45 timer inden for hvert kvartal. Rådighedstillægget dækker ikke ophold i hjemmet under tilkaldevagt, jf. 15. Stk. 2. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Stk. 3. I perioden 1. april d. 31. marts 2008 gælder flg.: Beordret og kontrolleret overarbejde, som strækker sig ud over 45 timer i kvartalet, skal afspadseres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Det optjente antal timer udover 45 timer i kvartalet afspadseres med frihed svarende til det optjente antal timer med tillæg i tid af 50 %. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overtid. Tidspunktet for afspadsering fastsættes efter aftale og under hensyn til tjenestens tarv. Stk. 4. Fra 1. april 2008 gælder følgende: Beordret og kontrolleret overarbejde skal afspadseres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Overarbejdet afspadseres med frihed svarende til det optjente antal timer med tillæg i tid af 50 %. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overtid. Tidspunktet for afspadsering fastsættes efter aftale og under hensyn til tjenestens tarv. Stk. 5. Afspadseringsdage skal tildeles senest kl syvendedagen forud. Afspadseringsdage, der holdes i normperiodens sidste 7 dage, kan tildeles med 3 dages varsel. Sammenhængende afspadseringsdage i et antal af 7 eller mere skal dog tildeles senest kl dage forud. 14 af 43

15 Stk. 6. Såfremt en afspadsering inddrages, skal der gives et varsel på 72 timer, regnet fra kl i afspadseringsdøgnet. Hvis dette varsel ikke overholdes, betragtes de således inddragne afspadseringstimer som omlagte timer, jf. 16, stk. 2. Stk. 7. Afspadsering kan, såfremt tjenestens tarv tillader det, efter aftale med den ansatte, henlægges til samlet afspadsering indenfor 6 måneder, eventuelt i forbindelse med ferie. Stk. 8. Der kan dog i ganske særlige tilfælde ydes overtidsbetaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den i henhold til overenskomstens 3 fastsatte årsløn plus tillæg på 50 %. Udbetaling af overtidsbetaling kan kun ske, hvis det ikke af hensyn til tjenestens tarv er muligt at afspadsere. Overarbejdsbetaling udbetales i kvartalet efter, at det er udført. 13 Vagttillæg for journalister m.v. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde, som helt eller delvist falder i følgende tidsrum, ydes nedenstående tillæg: Hverdage kl : 217,00 kr : 211,00 kr : 153,00 kr : 158,00 kr. Stk. 2. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde på lørdage samt søn- og helligdage betales for de første 8 timer kr. 330,00. For arbejde herudover betales kr. 330, af 43

16 Stk. 3. For bagvagter/programvagter ved radioen og tv med tilkaldepligt på hverdage i tidsrummet kl til kl ydes kr. 250,00. For bagvagter/programvagter ved radioen og tv med tilkaldepligt på lørdage samt søn- og helligdage ydes kr. 400, Vagttillæg for driftsteknikere m.v. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde, som helt eller delvist falder i følgende tidsrum, ydes nedenstående tillæg: Hverdage kl : 125,00 kr : 72,00 kr : 55,00 kr : 95,00 kr. Stk. 2. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde på lørdage samt søn- og helligdage betales kr. 370, Hjemmevagt for driftsteknikere m.v. Tilkaldevagt fra hjemmet honoreres med timebetaling på 20,14 kr. Stk. 2. Hvert opkald tæller som 1 times arbejde. Herefter beregnes overarbejde pr. påbegyndt time, i hvilken der udføres effektivt arbejde. Flere opkald inden for samme time tæller kun som én times arbejde. 16 af 43

17 16 Varsling af tildelt tjeneste for driftsteknikere m.v. Begyndelses- og sluttidspunktet for hver dags tjeneste, skal meddeles ved opslag på det faste arbejdssted og er bindende fra kl syvendedagen forud. Ved ændringer efter dette tidspunkt må tjenesteledelsen sikre sig, at de ansatte der er berørt af omlægningen bliver informeret. Stk. 2. Såfremt der må ændres i normaltjenestens placering i forhold til den, der er fastlagt i tjenestelisten, skal der gives et varsel på mindst 72 timer. Hvis dette varsel ikke overholdes, ydes der en godtgørelse for omlagte timer på 20,00 kr. pr. omlagt time. Ved omlagte timer forstås, de timer hvor den ansatte ifølge tjenestelisten ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjenestetimer. 17 Opgørelse af arbejdstiden for driftsteknikere m.v. Arbejdstidsskema føres hver dag af den ansatte og afleveres i overensstemmelse med den særlige instruks herom. Angivelserne på arbejdstidsskemaet kontrolleres og attesteres af den ansattes foresatte én gang hver 14. dag. Kap. 6. Pensionsbestemmelser 18 Pensionsbidrag Med virkning fra d. 1. april 2013 betaler vedkommende arbejdsgiver 10,25% af den i 3 og 6 nævnte løn som bidrag til driftsteknikeres m.v. pension. Den ansattes bidrag udgør 3,42 % af beløbet. Arbejdsgiverens bidrag udgør 6,84 %. 17 af 43

18 Stk. 2. Som bidrag til journalisters m.v. pension betaler arbejdsgiveren 10 % af den i 3 og 6 nævnte løn til den ansattes pension. Den ansattes bidrag udgør 5 % af beløbet, som arbejdsgiver tilbageholder i den ansattes løn. Stk. 3. Pensionsbidragene indbetales af arbejdsgiveren til Mediernes Pension eller efter anvisning af pensionsfonden til en under forsikringsrådets tilsyn stående pensionskasse eller forsikringsmæssig pensionsordning, godkendt af Naalakkersuisut. Kap. 7. Særlige ansættelsesvilkår 19 Til- og fratrædelsesfrirejser Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til ansatte, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. 25, stk. 1, a) og b). Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: a) Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansættelsen, og såfremt der ikke allerede har været afholdt feriefrirejse i det pågældende kalenderår. b) Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle - eller dermed ligestillede - opnår retten til frirejsen. c) Fratræden ved pension. d) Ved afskedigelse ydes der fratrædelsesfrirejse, selvom betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt. 18 af 43

19 Stk. 3. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En ikke udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelse af til- og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbillet tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft-havnen eller omvendt. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og Kastrup Lufthavn og eller omvendt. Stk. 7. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. Stk. 8. Ved til- og fratrædelsesfrirejser i Grønland godtgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem bopælen og tjenestested og eller omvendt. Udgifter til ophold og fortæring under disse rejser godtgøres efter de til enhver tid gældende regler om dagpenge. Stk. 9. Ved eventuel genansættelse til tjeneste i Grønland kan tidligere ansættelse af mindst et års varighed medregnes ved beregningen af ret til fratrædelsesfrirejse. En sådan frirejse kan tidligst bevilges efter 24 måneders tjeneste, regnet fra genansættelsen. 19 af 43

20 20 Feriefrirejse Til ansatte, der ikke i kraft af sin ægtefælles eller dermed ligestilledes ansættelsesvilkår har ret til feriefrirejse i det pågældende år, ydes et ferierejsetillæg på 755,00 kr. pr. måned. Stk. 2. For hver ansat, der modtager ferierejsetillæg efter stk. 1, indbetaler arbejdsgiveren et bidrag på 137,00 kr. pr. måned til Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat s Feriehjælpefond. Midlerne i Feriehjælpefonden anvendes til støtte for medarbejdere i forbindelse med ferieafvikling. De til enhver tid gældende vedtægter samt revideret regnskab for Feriehjælpefonden fremsendes til orientering til Naalakkersuisut. Stk. 3. Til journalister m.v. som er ansat i henhold til nærværende overenskomst før 1. januar 1996, eller som tidligere har været ansat i henhold til nærværende overenskomst før 1. januar 1996, og bliver genansat i en stilling omfattet af overenskomsten fra en stilling, hvor retten til feriefrirejse var et ansættelsesvilkår, ydes efter 2 års kontinuerlig tjeneste, regnet fra ansættelsen, for hver tjenesteperiode af 2 års varighed een feriefrirejse. Stk. 4. Feriefrirejsen skal anvendes inden udgangen af 1. år af den efterfølgende tjenesteperiode, idet retten ellers bortfalder. Stk. 5. Retten til feriefrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn under 18 år. Familiefrirejsen skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 6. Feriefrirejse ydes til et af den ansatte valgte bestemmelsessted i eller udenfor Grønland indenfor et maksimumbeløb svarende til billetprisen på økonomiklasse fra tjenestestedet til København og retur. 20 af 43

21 Stk. 7. Rejsetid under feriefrirejsen medregnes som arbejdstid indenfor et maksimum af 4 arbejdsdage pr. feriefrirejse. I ganske særlige tilfælde, eksempelvis ved trafikforsinkelser på grund af vejrlig, kan der efter ansøgning medregnes yderligere rejsetid i arbejdstiden. Stk. 8. Retten til feriefrirejse bortfalder, såfremt den ansatte indenfor den i stk. 3 anførte tjenesteperiode opnår feriefrirejse i kraft af sin ægtefælles eller dermed ligestilledes ansættelsesvilkår. Stk. 9. Retten til feriefrirejse er personlig og kan ikke overdrages. Evt. ikke udnyttet feriefrirejse godtgøres ikke. Stk. 10. Journalister m.v., der har ret til ferierejse efter stk. 3, kan efter eget ønske og med bindende virkning frasige sig retten til feriefrirejse for i stedet at modtage det i stk. 1 nævnte ferierejsetillæg. 21 Fribefordring af bagage I forbindelse med frirejser kan der alene vederlagsfrit medtages sådan bagage, som rejsehjemmelen giver ret til at medbringe. 22 Frirejse i Grønland Ved ansøgt eller beordret forflyttelse i Grønland ydes frirejse fra bopælen til det ny tjenestested. 21 af 43

22 23 Rejseforsikring (Rejseulykkes- og bagageforsikring) Under rejser i medfør af overenskomstens bestemmelser er medarbejderen - men ikke evt. familie - omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring. 24 Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring Der ydes flyttegodtgørelse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Landstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. 25 Boliger I stillingsopslag angives følgende vedrørende bolig: a) at der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der til stillingen er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, eller c) at der ikke anvises bolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anviste boliger, jfr. stk. 1, a) betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Selvstyrets og kommunernes ejendomme i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættelse til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. 22 af 43

23 Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jfr. stk. 1, b) betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler. 26 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser i Grønland og i Danmark efter de regler, der til hver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres eller kommunernes tjeneste i Grønland, for tiden aftale af 11. marts 1986 mellem Det offentlige Aftalenævn (NAL C-1, ). Stk. 2. De nødvendige udgifter til kostumer for KNR-TV's studieværter påhviler KNR-TV, der står for indkøbene. 27 Vikaransættelse For vikaransættelse og tidsbegrænset ansættelse gælder følgende: - Ansættelse og aflønning finder sted efter overenskomsten mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/ Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, - Tidsbegrænset ansættelse, kan maksimalt vare i 6 måneder, og kan højst forlænges 1 gang. Dog kan der ved ekstraordinære projektansættelser ske forlængelse 2 gange, - For tidsbegrænset ansættelser og projektansættelse ydes et særligt ikke pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned, - Der ydes til- og fratrædelsesfrirejse fra bopæl til tjenestestedet og retur i forbindelse med vikariat-/tidsbegrænset- /projektansættelse, 23 af 43

24 - Der kan fragtfrit med skib medtages op til 100 kg bagage fra hjembyen til tjenestestedet og den ansatte vil være omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring), - Der ydes godtgørelse for merudgifter i ansættelsesperioden efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om tjenesterejser i Grønland, - Der ydes fri bolig til vikarer der ansættes fra et andet sted end tjenestestedet. Kap. 8. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter 28 Tjenestefrihed og fridage Den ansatte skal sikres to ugentlige fridøgn, der så vidt muligt er lørdag og søndag. Ugens to fridøgn skal så vidt muligt være sammenhængende. Kan fridøgn undtagelsesvis ikke placeres i en uge, skal erstatningsfridøgn snarest gives efter aftale med medarbejderen. Stk. 2. Søgnehelligdage er principielt fridage, og det i 2 nævnte månedlige timetal nedskrives forholdsmæssigt i måneder med søgnehelligdage. Stk. 3. Journalister m.v. hvis ansættelse har varet mere end to år, kun afbrudt af ferie og tjenestefrihed i henhold til overenskomsten, opnår ret til ½ fridag for hver måned, i hvilken ansættelsen har bestået ud over den første periode af to år, dog max. 5 fridage, svarende til 1 uges frihed pr. år. Efter yderligere to års ansættelse opnås ret til 1 fridag for hver måned, i hvilken ansættelsen har bestået ud over 4 år, dog max. i alt 10 fridage, svarende til 2 ugers frihed pr. år. Fridagene kan afholdes som enkelte fridage, dersom tjenesten tillader det, eller de kan lægges i forbindelse med afholdelse af ferie. 24 af 43

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr. 17.43/000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/95 13. februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte TV DJ/FAF - ansatte Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte 1. Overenskomstens anvendelsesområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på ansatte medarbejdere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere