NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i virksomheder eller institutioner under Selvstyret eller kommunerne i Grønland Indholdsfortegnelse Side Kap. 1 Ansættelse Overenskomstens område og definitioner... 4 Kap. 2 Arbejdstid Arbejdstid... 5 Kap. 3. Grundløn samt anciennitetsbestemmelser Grundløn for journalister og driftsteknikere m.v Anciennitet... 6 Kap. 4. Tillæg til løn Tillæg til særlig stilling Tillæg til driftsteknikere med særlige opgaver Tillæg til journalister m.v. med særlige opgaver Tillæg til informationsmedarbejdere, og chefer Personligt tillæg Funktion i højere stilling af 43

2 Kap. 5. Merarbejde og vagttillæg Overarbejdsbetaling for journalister m.v Merarbejde og afspadsering m.m. for driftsteknikere m.v Vagttillæg for journalister m.v Vagttillæg for driftsteknikere m.v Hjemmevagt for driftsteknikere m.v Varsling af tildelt tjeneste for driftsteknikere m.v Opgørelse af arbejdstiden for driftsteknikere m.v Kap. 6. Pensionsbestemmelser Pensionsbidrag Kap. 7. Særlige ansættelsesvilkår Til- og fratrædelsesfrirejser Feriefrirejse Fribefordring af bagage Frirejse i Grønland Rejseforsikring (Rejseulykkes- og bagageforsikring) Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring Boliger Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Vikaransættelse Kap. 8. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter Tjenestefrihed og fridage Tjenestefrihed i forbindelse med efter- og videreuddannelse Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse af 43

3 31 Tjenestefrihed ved barns sygdom Tjenestefrihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse Omsorgsdage Ferie Særlige pligter Kap. 9. Lønudbetaling mv Udbetaling af løn, variable løndele, mv Løn under sygdom, militærtjeneste samt efterløn Graviditet, barsel og adoption Erstatning Kap. 10. Ansættelsens ophør Opsigelsesvarsel Meddelelse om opsigelse Forhandling og voldgift Kap. 11. Tillidsrepræsentanter m.v Bestemmelser vedr. tillidsrepræsentanter Kap. 12. Overgangsregler og gyldighedsperiode Overgangsregler Overenskomstens gyldighedsperiode Bilag 1. Tabel over pensionsgivende overgangstillæg for Journalister Protokollat vedr. journalistikse medarbejdere i København Protokollat vedr. studieadjunkter Ilisimatusarfik Rammeaftale om seniorordninger af 43

4 Kap. 1 Ansættelse. 1 Overenskomstens område og definitioner Denne overenskomst omfatter journalister m.v. og driftsteknikere, der ansættes i virksomheder eller institutioner under Selvstyret, Nukissiorfiit, Telepost A/S, A/S boligselskabet INI eller kommunerne i Grønland. Stk. 2. Ansættelse efter denne overenskomst forudsætter, at medarbejderen har gennemgået den anordnede journalist- eller pressefotografuddannelse i Danmark eller Grønland eller gennemført driftsteknikeruddannelsen og som udfører driftsteknikerarbejde. Stk. 3. Hvor der i overenskomsten står journalister m.v. gælder bestemmelsen for journalister, pressefotografer, programmedarbejdere, versionister, informationsmedarbejdere og informationschefer. Stk. 4. Hvor der i overenskomsten står driftsteknikere m.v. gælder bestemmelsen for driftsteknikere, film- og tv- produktionsteknikere (FTP ere), medieteknikere, AV-assistenter, og MTMuddannede. Stk. 5. Undtaget fra overenskomsten er ansættelse på tjenestemandslignende vilkår, på prøve i en tjenestemandsstilling, tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommune eller en koncessioneret virksomhed. Stk. 6. I særlige tilfælde, hvor medarbejderens uddannelsesmæssige og/eller erhvervsmæssige baggrund taler herfor, kan ansættelse ske efter aftale mellem overenskomstparterne. Stk. 7. Ledige stillinger opslås i de grønlandske medier og/eller i web-udgaven af Journalisten, med mindre andet aftales mellem arbejdsgiveren og fællestillidsrepræsentanten. 4 af 43

5 Kap. 2 Arbejdstid 2 Arbejdstid Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig svarende til gennemsnitlig 173 1/3 timer månedligt eller timer pr. år. Stk. 2. Rejsetid er fuld arbejdstid. Er rejsetiden kortere end arbejdstidsnormen på rejsedagen, er arbejdstidsnormen dog altid opfyldt. Stk. 3. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke i tjenestetiden, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte. Stk. 4. Under ophold udenfor hjemstedet afholdes de for ansættelsesforholdet gældende normale fridage. Stk. 5. Arbejdsfri dage eller arbejdsfri perioder, der opstår tilfældigt ved f.eks. trafikforbindelsers svigten, medregnes i tjenestetiden som udført arbejde. Kap. 3. Grundløn samt anciennitetsbestemmelser 3 Grundløn for journalister m.v. og driftsteknikere Grundlønnen for journalister m.v. og driftsteknikere udgør følgende beløb pr. måned: trin Anciennitet Pr Pr år , , år , , år , , år , , år , , år , , flg.år , ,98 5 af 43

6 Stk. 2. Informationschefer aflønnes på skalatrin 7 uanset anciennitet. Stk. 3. Journalister m.v. som var ansat den 4. oktober 2005 under denne overenskomst, oppebærer udover grundlønnen et pensionsgivende overgangstillæg, bestemt ud fra det skalatrin de befandt sig på ved overgangen til den nuværende skala i stk. 1, jf. bilag 1. Tillægget er ikke anciennitetsbestemt. 4 Anciennitet Lønancienniteten beregnes efter det antal år, den pågældende har været beskæftiget efter at have gennemført uddannelsen. Stk. 2. Aftjent militær værnepligt efter uddannelsens afslutning medregnes i ancienniteten. Stk. 3. Sker ansættelse i henhold til 1, stk. 5, kan der mellem overenskomstparterne træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. Kap. 4. Tillæg til løn 5 Tillæg til særlig stilling Ved ansættelse i en stilling der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i 3 nævnte grundlønninger, træffes der mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/ Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat speciel aftale om tillæg til lønnen og eventuelt andre vilkår. Som momenter, der kan indgå i vurderingen af, om et sådant tillæg kan komme på tale, kan. nævnes: 6 af 43

7 - væsentlige stillingsændringer, der indebærer, at en ansat pålægges et nyt særligt ansvarsområde, - særlige sproglige kvalifikationer udover grønlandsk og dansk der er nødvendige for varetagelsen af stillingen, - uddannelsesmæssig baggrund, der ligger ud over det, der er forudsat for ansættelsen i stillingen, når denne er nødvendig for opgaveløsningen. Der ydes ikke tillæg som følge af den almindelige teknologisk udvikling. Stk. 2. Forhandling om tillæg efter stk. 1 skal påbegyndes senest seks uger efter, at der er fremsat forslag herom fra en af parterne. 6 Tillæg til driftsteknikere med særlige opgaver Til driftsteknikere, der arbejder med produktion af TV, og som har fuldført en efteruddannelse indenfor TV-teknik, der er tilrettelagt mellem KNR s ledelse og tillidsrepræsentanten og godkendt af KNR s ledelse, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 905,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Til driftstekniker på KNR s regionalafdelinger, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 905,00 kr. pr. måned. Stk. 3. Til driftsteknikerstillingerne i Ilulissat og Qaqortoq ydes et rådighedstillæg som kompensation for overarbejde. Rådighedstillægget udbetales som et fast, månedligt beløb, der beregnes som overtidsbetaling i henhold til 12, stk. 8, for gennemsnitlig 18 timer pr. måned. Pålægges medarbejderen opgaver, der medfører betydelig merarbejde ud over det forudsatte, optages der forhandlinger mellem fællestillidsrepræsentanten og Naalakkersuisut om ydelse af eventuel kompensation. 7 af 43

8 Stk. 4. Til driftsteknikere, der fungerer som teknisk producer, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stk. 5. Til driftsteknikere der udfører journalistisk arbejde som speaker eller med at producere en udsendelse klar til afvikling (f.eks. musikprogram, interview), ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stopper driftsteknikeren med at udføre det journalistiske arbejde ifm sit daglige arbejde, bortfalder tillægget. Stk. 6. Til driftsteknikere der udfører supervision overfor kolleger og eksterne freelancere i forbindelse med brugen af de nye digitale produktionssystemer, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stopper driftsteknikeren med at udføre supervision ifm sit daglige arbejde bortfalder tillægget. Stk. 7. Driftsteknikere, der vejleder elever fra FTP-uddannelsen ydes et ikke pensionsgivende praktikvejledertillæg på 1000 kr. pr. måned. 7 Tillæg til journalister m.v. med særlige opgaver Til journalister m.v., der udfører teknisk redigering af indholdsproduktioner, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stopper journalisten med at udføre teknisk redigering i forbindelse med sit daglige arbejde bortfalder tillægget. Stk. 2. Journalister, der vejleder praktikanter fra journaliststudiet ydes et ikke pensionsgivende praktikvejledertillæg på kr. pr. måned. Stk. 3. Til stuedieværter, yde ikke pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. 8 af 43

9 Stk. 4. Til journalister placeret på KNRs regionskontorer i Ilulissat og Qaqortoq, ydes et rådighedstillæg som kompensation for overarbejde. Rådighedstillægget udbetales som fast månedligt beløb for 16 timer af den i 3 nævnte grundløn pr. måned. Pålægges medarbejderen opgaver, der medfører betydelig merarbejde ud over det forudsatte, optages der forhandlinger mellem fællestillidsrepræsentanten og Grønlands Landsstyre om ydelse af eventuel kompensation. Stk. 5. Ved regionalstudierne ydes journalister, der a: er ansvarlige ledere af regionalstudierne, et ikke pensionsgivende tillæg på kr pr. måned, eller der b: pålægges et redaktionelt eller ledelsesmæssigt ansvar, et ikkepensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stk. 6. Til redaktører ved KNR ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Stk. 7. Til journalister som varetager funktionen som redaktionssekretærer ved KNR ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Stk. 8. Til afdelingsleder i Tusagassiornermik Immikkoortortaq/Afdeling for Journalistik på Ilisimatusarfik, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr ,78 pr. måned. Stk. 9. Til faglærer i Tusagassiornermik Immikkoortortaq/Afdeling for Journalistik på Ilisimatusarfik, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr ,00 pr. måned. Stk. 10. KNR indgår aftale med Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat om tildeling af vederlag for fotografisk arbejde. 9 af 43

10 Stk. 11. Til journalister der færdigproducerer arbejdsopgaver med samme indhold på to sprog, ydes ikke- pensionsgivende tillæg på 660,00 kr. pr. måned. 8 Tillæg til informationsmedarbejdere, og chefer. Stk. 1. Informationschefer ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Tillægget stiger efter 2 års ansættelse til kr , og efter 4 års ansættelse til kr pr. måned. Stk. 2. Informationsmedarbejdere med redaktionelt ansvar, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Stk. 3. Til informationsmedarbejdere ydes, et ikke-pensionsgivende tillæg, på kr ,25 pr. måned. Stk. 4. Tillæggene ydes for stillingernes særlige karakter samt bortfald af retten til ydelser i henhold til 12, overarbejdsbetaling, samt 14, vagttillæg, i overenskomsten. Informationsmedarbejdere har adgang til merarbejdsbetaling efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende bestemmelser om merarbejde om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd. Stk. 5. Til informationsmedarbejdere omfattet af stk. 2 og 3, som er ansat i virksomheder eller institutioner under Selvstyret eller kommunerne i Grønland, ydes et pensionsgivende månedligt tillæg på 803,98 kr. 9 Personligt tillæg Ud over grundlønnen i 3 og tillæggene i 6 og 7 kan der under hensyntagen til den enkelte medarbejders kvalifikationer, opgavens karakter m.v. ydes et pensionsgivende personligt tillæg til grundlønnen. 10 af 43

11 Stk. 2. Der er mellem parterne aftalt følgende kriterier for tildeling af personlige tillæg: Rekruttering. F.eks. særlig erhvervserfaring specialiseret viden personlige kvalifikationer Fastholdelse. F.eks. Personlige og faglige kvalifikationer, der i særlig grad understøtter virksomhedens udvikling, Sikring af kontinuitet og stabilitet i kraft af ansvarlighed, faglighed og erfaring Udvikling. F.eks. Omstillingsevne og mobilitet i forhold til opgaveprofiler Fleksibilitet og kreativitet i opgaveløsningen Innovativ Evne til samarbejde og udvikling af teamarbejdet Opgaver/arbejdsfunktioner f.eks. Udviklingsopgaver Projektopgaver Specialistopgaver Instruktions-/vejledningsopgaver 11 af 43

12 Stk. 3. Personlige tillæg ydes normalt inden for min ,- kr. pr. år, og max ,- kr. pr. år. Stk. 4. Det personlige tillæg aftales mellem den enkelte virksomhed og medarbejderen, som har ret til at medbringe en tillidsrepræsentant til forhandlingerne. Forud for forhandlingerne skal virksomheden orientere tillidsrepræsentanten om den forestående forhandling, ligesom tillidsrepræsentanten skal orienteres om forhandlingsresultatet. Stk. 5. Det personlige og tilbageførte tillæg til puljen f.eks. som følge af stillingskift eller ophør i ansættelsen forhandles løbende, da puljen principielt hele tiden skal være udmøntet. Stk. 6. Tillæg kan gives som månedlige tillæg eller som engangsvederlag. Engangsvederlag er ikke omfattet af stk. 3. Stk. 7. Såfremt der ikke opnås enighed om fordelingen af de afsatte midler som er nedskrevet til kr. og pr. 31. oktober 2013 udmøntet, optages der forhandling mellem overenskomstens parter om anvendelse af midlerne. Midler der frigøres i overenskomstperioden f.eks. som følge af medarbejderes stillingsskift eller ophør i ansættelsen - genanvendes umiddelbart og skal så vidt muligt udmøntes inden overenskomstperiodens udløb. 10 Funktion i højere stilling Såfremt en ansat fungerer i en højere stilling, og såfremt denne funktion varer i mindst 15 kalenderdage i sammenhæng, uden afbrydelse i form af sygdom og/eller ferie, ydes der medarbejderen et ikke-pensionsgivende funktionsvederlag. 12 af 43

13 Stk. 2. Hvis tjenesten i højere stilling har været afbrudt på grund af sygdom eller ferie, bevarer den ansatte dog retten til betaling for tjeneste i højere stilling efter fraværsperiodens ophør, såfremt der ved tjenestens genoptagelse forsat udføres tjeneste i den højere stilling. Stk. 3. Vederlag efter stk. 1 beregnes som forskellen mellem medarbejderens egen løn (ekskl. pensionsbidrag) og lønnen for den pågældende højere stilling (ekskl. pensionsbidrag). Kap. 5. Merarbejde og vagttillæg 11 Overarbejdsbetaling for journalister m.v. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Arbejde, som går ud over den i 2 fastsatte normale ugentlige arbejdstid, og som er beordret, kontrolleret og godkendt som overarbejde, kompenseres med tjenestefrihed i forholdet 1:1½. Stk. 2. Afspadsering kan, såfremt tjenesten tillader det, efter aftale med den ansatte henlægges til samlet afspadsering indenfor 6 måneder, eventuelt i forbindelse med ferie. Stk. 3. Er der mellem ledelsen og den ansatte enighed herom, kan overarbejde efter omstændighederne kompenseres med en overtidsbetaling, på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den pågældendes årsløn efter 3, med tillæg af 50%. Stk. 4. For arbejde af særlig art eller under særlige omstændigheder kan der i stedet for den i stk. 1. omhandlede overtidsbetaling tillægges medarbejdere en på forhånd af Naalakkersuisut godkendt engangsbetaling, som ikke kan modregnes. 13 af 43

14 Stk. 5. Redaktører kan i stedet for overarbejdsbetaling få merarbejdsbetaling efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende bestemmelser om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd. 12 Merarbejde og afspadsering m.m. for driftsteknikere m.v. Til driftsteknikere ydes der i perioden 1. april d. 31. marts 2008, ud over lønnen i henhold til 3, et rådighedstillæg på 1.725,00 kr. pr. måned. Rådighedstillægget honorerer overarbejde i indtil 45 timer inden for hvert kvartal. Rådighedstillægget dækker ikke ophold i hjemmet under tilkaldevagt, jf. 15. Stk. 2. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Stk. 3. I perioden 1. april d. 31. marts 2008 gælder flg.: Beordret og kontrolleret overarbejde, som strækker sig ud over 45 timer i kvartalet, skal afspadseres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Det optjente antal timer udover 45 timer i kvartalet afspadseres med frihed svarende til det optjente antal timer med tillæg i tid af 50 %. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overtid. Tidspunktet for afspadsering fastsættes efter aftale og under hensyn til tjenestens tarv. Stk. 4. Fra 1. april 2008 gælder følgende: Beordret og kontrolleret overarbejde skal afspadseres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Overarbejdet afspadseres med frihed svarende til det optjente antal timer med tillæg i tid af 50 %. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overtid. Tidspunktet for afspadsering fastsættes efter aftale og under hensyn til tjenestens tarv. Stk. 5. Afspadseringsdage skal tildeles senest kl syvendedagen forud. Afspadseringsdage, der holdes i normperiodens sidste 7 dage, kan tildeles med 3 dages varsel. Sammenhængende afspadseringsdage i et antal af 7 eller mere skal dog tildeles senest kl dage forud. 14 af 43

15 Stk. 6. Såfremt en afspadsering inddrages, skal der gives et varsel på 72 timer, regnet fra kl i afspadseringsdøgnet. Hvis dette varsel ikke overholdes, betragtes de således inddragne afspadseringstimer som omlagte timer, jf. 16, stk. 2. Stk. 7. Afspadsering kan, såfremt tjenestens tarv tillader det, efter aftale med den ansatte, henlægges til samlet afspadsering indenfor 6 måneder, eventuelt i forbindelse med ferie. Stk. 8. Der kan dog i ganske særlige tilfælde ydes overtidsbetaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den i henhold til overenskomstens 3 fastsatte årsløn plus tillæg på 50 %. Udbetaling af overtidsbetaling kan kun ske, hvis det ikke af hensyn til tjenestens tarv er muligt at afspadsere. Overarbejdsbetaling udbetales i kvartalet efter, at det er udført. 13 Vagttillæg for journalister m.v. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde, som helt eller delvist falder i følgende tidsrum, ydes nedenstående tillæg: Hverdage kl : 217,00 kr : 211,00 kr : 153,00 kr : 158,00 kr. Stk. 2. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde på lørdage samt søn- og helligdage betales for de første 8 timer kr. 330,00. For arbejde herudover betales kr. 330, af 43

16 Stk. 3. For bagvagter/programvagter ved radioen og tv med tilkaldepligt på hverdage i tidsrummet kl til kl ydes kr. 250,00. For bagvagter/programvagter ved radioen og tv med tilkaldepligt på lørdage samt søn- og helligdage ydes kr. 400, Vagttillæg for driftsteknikere m.v. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde, som helt eller delvist falder i følgende tidsrum, ydes nedenstående tillæg: Hverdage kl : 125,00 kr : 72,00 kr : 55,00 kr : 95,00 kr. Stk. 2. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde på lørdage samt søn- og helligdage betales kr. 370, Hjemmevagt for driftsteknikere m.v. Tilkaldevagt fra hjemmet honoreres med timebetaling på 20,14 kr. Stk. 2. Hvert opkald tæller som 1 times arbejde. Herefter beregnes overarbejde pr. påbegyndt time, i hvilken der udføres effektivt arbejde. Flere opkald inden for samme time tæller kun som én times arbejde. 16 af 43

17 16 Varsling af tildelt tjeneste for driftsteknikere m.v. Begyndelses- og sluttidspunktet for hver dags tjeneste, skal meddeles ved opslag på det faste arbejdssted og er bindende fra kl syvendedagen forud. Ved ændringer efter dette tidspunkt må tjenesteledelsen sikre sig, at de ansatte der er berørt af omlægningen bliver informeret. Stk. 2. Såfremt der må ændres i normaltjenestens placering i forhold til den, der er fastlagt i tjenestelisten, skal der gives et varsel på mindst 72 timer. Hvis dette varsel ikke overholdes, ydes der en godtgørelse for omlagte timer på 20,00 kr. pr. omlagt time. Ved omlagte timer forstås, de timer hvor den ansatte ifølge tjenestelisten ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjenestetimer. 17 Opgørelse af arbejdstiden for driftsteknikere m.v. Arbejdstidsskema føres hver dag af den ansatte og afleveres i overensstemmelse med den særlige instruks herom. Angivelserne på arbejdstidsskemaet kontrolleres og attesteres af den ansattes foresatte én gang hver 14. dag. Kap. 6. Pensionsbestemmelser 18 Pensionsbidrag Med virkning fra d. 1. april 2013 betaler vedkommende arbejdsgiver 10,25% af den i 3 og 6 nævnte løn som bidrag til driftsteknikeres m.v. pension. Den ansattes bidrag udgør 3,42 % af beløbet. Arbejdsgiverens bidrag udgør 6,84 %. 17 af 43

18 Stk. 2. Som bidrag til journalisters m.v. pension betaler arbejdsgiveren 10 % af den i 3 og 6 nævnte løn til den ansattes pension. Den ansattes bidrag udgør 5 % af beløbet, som arbejdsgiver tilbageholder i den ansattes løn. Stk. 3. Pensionsbidragene indbetales af arbejdsgiveren til Mediernes Pension eller efter anvisning af pensionsfonden til en under forsikringsrådets tilsyn stående pensionskasse eller forsikringsmæssig pensionsordning, godkendt af Naalakkersuisut. Kap. 7. Særlige ansættelsesvilkår 19 Til- og fratrædelsesfrirejser Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til ansatte, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. 25, stk. 1, a) og b). Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: a) Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansættelsen, og såfremt der ikke allerede har været afholdt feriefrirejse i det pågældende kalenderår. b) Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle - eller dermed ligestillede - opnår retten til frirejsen. c) Fratræden ved pension. d) Ved afskedigelse ydes der fratrædelsesfrirejse, selvom betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt. 18 af 43

19 Stk. 3. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En ikke udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelse af til- og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbillet tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft-havnen eller omvendt. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og Kastrup Lufthavn og eller omvendt. Stk. 7. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. Stk. 8. Ved til- og fratrædelsesfrirejser i Grønland godtgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem bopælen og tjenestested og eller omvendt. Udgifter til ophold og fortæring under disse rejser godtgøres efter de til enhver tid gældende regler om dagpenge. Stk. 9. Ved eventuel genansættelse til tjeneste i Grønland kan tidligere ansættelse af mindst et års varighed medregnes ved beregningen af ret til fratrædelsesfrirejse. En sådan frirejse kan tidligst bevilges efter 24 måneders tjeneste, regnet fra genansættelsen. 19 af 43

20 20 Feriefrirejse Til ansatte, der ikke i kraft af sin ægtefælles eller dermed ligestilledes ansættelsesvilkår har ret til feriefrirejse i det pågældende år, ydes et ferierejsetillæg på 755,00 kr. pr. måned. Stk. 2. For hver ansat, der modtager ferierejsetillæg efter stk. 1, indbetaler arbejdsgiveren et bidrag på 137,00 kr. pr. måned til Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat s Feriehjælpefond. Midlerne i Feriehjælpefonden anvendes til støtte for medarbejdere i forbindelse med ferieafvikling. De til enhver tid gældende vedtægter samt revideret regnskab for Feriehjælpefonden fremsendes til orientering til Naalakkersuisut. Stk. 3. Til journalister m.v. som er ansat i henhold til nærværende overenskomst før 1. januar 1996, eller som tidligere har været ansat i henhold til nærværende overenskomst før 1. januar 1996, og bliver genansat i en stilling omfattet af overenskomsten fra en stilling, hvor retten til feriefrirejse var et ansættelsesvilkår, ydes efter 2 års kontinuerlig tjeneste, regnet fra ansættelsen, for hver tjenesteperiode af 2 års varighed een feriefrirejse. Stk. 4. Feriefrirejsen skal anvendes inden udgangen af 1. år af den efterfølgende tjenesteperiode, idet retten ellers bortfalder. Stk. 5. Retten til feriefrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn under 18 år. Familiefrirejsen skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 6. Feriefrirejse ydes til et af den ansatte valgte bestemmelsessted i eller udenfor Grønland indenfor et maksimumbeløb svarende til billetprisen på økonomiklasse fra tjenestestedet til København og retur. 20 af 43

21 Stk. 7. Rejsetid under feriefrirejsen medregnes som arbejdstid indenfor et maksimum af 4 arbejdsdage pr. feriefrirejse. I ganske særlige tilfælde, eksempelvis ved trafikforsinkelser på grund af vejrlig, kan der efter ansøgning medregnes yderligere rejsetid i arbejdstiden. Stk. 8. Retten til feriefrirejse bortfalder, såfremt den ansatte indenfor den i stk. 3 anførte tjenesteperiode opnår feriefrirejse i kraft af sin ægtefælles eller dermed ligestilledes ansættelsesvilkår. Stk. 9. Retten til feriefrirejse er personlig og kan ikke overdrages. Evt. ikke udnyttet feriefrirejse godtgøres ikke. Stk. 10. Journalister m.v., der har ret til ferierejse efter stk. 3, kan efter eget ønske og med bindende virkning frasige sig retten til feriefrirejse for i stedet at modtage det i stk. 1 nævnte ferierejsetillæg. 21 Fribefordring af bagage I forbindelse med frirejser kan der alene vederlagsfrit medtages sådan bagage, som rejsehjemmelen giver ret til at medbringe. 22 Frirejse i Grønland Ved ansøgt eller beordret forflyttelse i Grønland ydes frirejse fra bopælen til det ny tjenestested. 21 af 43

22 23 Rejseforsikring (Rejseulykkes- og bagageforsikring) Under rejser i medfør af overenskomstens bestemmelser er medarbejderen - men ikke evt. familie - omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring. 24 Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring Der ydes flyttegodtgørelse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Landstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. 25 Boliger I stillingsopslag angives følgende vedrørende bolig: a) at der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der til stillingen er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, eller c) at der ikke anvises bolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anviste boliger, jfr. stk. 1, a) betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Selvstyrets og kommunernes ejendomme i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættelse til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. 22 af 43

23 Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jfr. stk. 1, b) betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler. 26 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser i Grønland og i Danmark efter de regler, der til hver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres eller kommunernes tjeneste i Grønland, for tiden aftale af 11. marts 1986 mellem Det offentlige Aftalenævn (NAL C-1, ). Stk. 2. De nødvendige udgifter til kostumer for KNR-TV's studieværter påhviler KNR-TV, der står for indkøbene. 27 Vikaransættelse For vikaransættelse og tidsbegrænset ansættelse gælder følgende: - Ansættelse og aflønning finder sted efter overenskomsten mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/ Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, - Tidsbegrænset ansættelse, kan maksimalt vare i 6 måneder, og kan højst forlænges 1 gang. Dog kan der ved ekstraordinære projektansættelser ske forlængelse 2 gange, - For tidsbegrænset ansættelser og projektansættelse ydes et særligt ikke pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned, - Der ydes til- og fratrædelsesfrirejse fra bopæl til tjenestestedet og retur i forbindelse med vikariat-/tidsbegrænset- /projektansættelse, 23 af 43

24 - Der kan fragtfrit med skib medtages op til 100 kg bagage fra hjembyen til tjenestestedet og den ansatte vil være omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring), - Der ydes godtgørelse for merudgifter i ansættelsesperioden efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om tjenesterejser i Grønland, - Der ydes fri bolig til vikarer der ansættes fra et andet sted end tjenestestedet. Kap. 8. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter 28 Tjenestefrihed og fridage Den ansatte skal sikres to ugentlige fridøgn, der så vidt muligt er lørdag og søndag. Ugens to fridøgn skal så vidt muligt være sammenhængende. Kan fridøgn undtagelsesvis ikke placeres i en uge, skal erstatningsfridøgn snarest gives efter aftale med medarbejderen. Stk. 2. Søgnehelligdage er principielt fridage, og det i 2 nævnte månedlige timetal nedskrives forholdsmæssigt i måneder med søgnehelligdage. Stk. 3. Journalister m.v. hvis ansættelse har varet mere end to år, kun afbrudt af ferie og tjenestefrihed i henhold til overenskomsten, opnår ret til ½ fridag for hver måned, i hvilken ansættelsen har bestået ud over den første periode af to år, dog max. 5 fridage, svarende til 1 uges frihed pr. år. Efter yderligere to års ansættelse opnås ret til 1 fridag for hver måned, i hvilken ansættelsen har bestået ud over 4 år, dog max. i alt 10 fridage, svarende til 2 ugers frihed pr. år. Fridagene kan afholdes som enkelte fridage, dersom tjenesten tillader det, eller de kan lægges i forbindelse med afholdelse af ferie. 24 af 43

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem Marts 2012 OVERENSKOMST mellem SAS Konsortiet i Danmark, SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S, Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S, SAS Ground Services DK A/S og HK Luftfart SAS 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE...

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere