NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i virksomheder eller institutioner under Selvstyret eller kommunerne i Grønland Indholdsfortegnelse Side Kap. 1 Ansættelse Overenskomstens område og definitioner... 4 Kap. 2 Arbejdstid Arbejdstid... 5 Kap. 3. Grundløn samt anciennitetsbestemmelser Grundløn for journalister og driftsteknikere m.v Anciennitet... 6 Kap. 4. Tillæg til løn Tillæg til særlig stilling Tillæg til driftsteknikere med særlige opgaver Tillæg til journalister m.v. med særlige opgaver Tillæg til informationsmedarbejdere, og chefer Personligt tillæg Funktion i højere stilling af 43

2 Kap. 5. Merarbejde og vagttillæg Overarbejdsbetaling for journalister m.v Merarbejde og afspadsering m.m. for driftsteknikere m.v Vagttillæg for journalister m.v Vagttillæg for driftsteknikere m.v Hjemmevagt for driftsteknikere m.v Varsling af tildelt tjeneste for driftsteknikere m.v Opgørelse af arbejdstiden for driftsteknikere m.v Kap. 6. Pensionsbestemmelser Pensionsbidrag Kap. 7. Særlige ansættelsesvilkår Til- og fratrædelsesfrirejser Feriefrirejse Fribefordring af bagage Frirejse i Grønland Rejseforsikring (Rejseulykkes- og bagageforsikring) Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring Boliger Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Vikaransættelse Kap. 8. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter Tjenestefrihed og fridage Tjenestefrihed i forbindelse med efter- og videreuddannelse Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse af 43

3 31 Tjenestefrihed ved barns sygdom Tjenestefrihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse Omsorgsdage Ferie Særlige pligter Kap. 9. Lønudbetaling mv Udbetaling af løn, variable løndele, mv Løn under sygdom, militærtjeneste samt efterløn Graviditet, barsel og adoption Erstatning Kap. 10. Ansættelsens ophør Opsigelsesvarsel Meddelelse om opsigelse Forhandling og voldgift Kap. 11. Tillidsrepræsentanter m.v Bestemmelser vedr. tillidsrepræsentanter Kap. 12. Overgangsregler og gyldighedsperiode Overgangsregler Overenskomstens gyldighedsperiode Bilag 1. Tabel over pensionsgivende overgangstillæg for Journalister Protokollat vedr. journalistikse medarbejdere i København Protokollat vedr. studieadjunkter Ilisimatusarfik Rammeaftale om seniorordninger af 43

4 Kap. 1 Ansættelse. 1 Overenskomstens område og definitioner Denne overenskomst omfatter journalister m.v. og driftsteknikere, der ansættes i virksomheder eller institutioner under Selvstyret, Nukissiorfiit, Telepost A/S, A/S boligselskabet INI eller kommunerne i Grønland. Stk. 2. Ansættelse efter denne overenskomst forudsætter, at medarbejderen har gennemgået den anordnede journalist- eller pressefotografuddannelse i Danmark eller Grønland eller gennemført driftsteknikeruddannelsen og som udfører driftsteknikerarbejde. Stk. 3. Hvor der i overenskomsten står journalister m.v. gælder bestemmelsen for journalister, pressefotografer, programmedarbejdere, versionister, informationsmedarbejdere og informationschefer. Stk. 4. Hvor der i overenskomsten står driftsteknikere m.v. gælder bestemmelsen for driftsteknikere, film- og tv- produktionsteknikere (FTP ere), medieteknikere, AV-assistenter, og MTMuddannede. Stk. 5. Undtaget fra overenskomsten er ansættelse på tjenestemandslignende vilkår, på prøve i en tjenestemandsstilling, tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommune eller en koncessioneret virksomhed. Stk. 6. I særlige tilfælde, hvor medarbejderens uddannelsesmæssige og/eller erhvervsmæssige baggrund taler herfor, kan ansættelse ske efter aftale mellem overenskomstparterne. Stk. 7. Ledige stillinger opslås i de grønlandske medier og/eller i web-udgaven af Journalisten, med mindre andet aftales mellem arbejdsgiveren og fællestillidsrepræsentanten. 4 af 43

5 Kap. 2 Arbejdstid 2 Arbejdstid Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig svarende til gennemsnitlig 173 1/3 timer månedligt eller timer pr. år. Stk. 2. Rejsetid er fuld arbejdstid. Er rejsetiden kortere end arbejdstidsnormen på rejsedagen, er arbejdstidsnormen dog altid opfyldt. Stk. 3. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke i tjenestetiden, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte. Stk. 4. Under ophold udenfor hjemstedet afholdes de for ansættelsesforholdet gældende normale fridage. Stk. 5. Arbejdsfri dage eller arbejdsfri perioder, der opstår tilfældigt ved f.eks. trafikforbindelsers svigten, medregnes i tjenestetiden som udført arbejde. Kap. 3. Grundløn samt anciennitetsbestemmelser 3 Grundløn for journalister m.v. og driftsteknikere Grundlønnen for journalister m.v. og driftsteknikere udgør følgende beløb pr. måned: trin Anciennitet Pr Pr år , , år , , år , , år , , år , , år , , flg.år , ,98 5 af 43

6 Stk. 2. Informationschefer aflønnes på skalatrin 7 uanset anciennitet. Stk. 3. Journalister m.v. som var ansat den 4. oktober 2005 under denne overenskomst, oppebærer udover grundlønnen et pensionsgivende overgangstillæg, bestemt ud fra det skalatrin de befandt sig på ved overgangen til den nuværende skala i stk. 1, jf. bilag 1. Tillægget er ikke anciennitetsbestemt. 4 Anciennitet Lønancienniteten beregnes efter det antal år, den pågældende har været beskæftiget efter at have gennemført uddannelsen. Stk. 2. Aftjent militær værnepligt efter uddannelsens afslutning medregnes i ancienniteten. Stk. 3. Sker ansættelse i henhold til 1, stk. 5, kan der mellem overenskomstparterne træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. Kap. 4. Tillæg til løn 5 Tillæg til særlig stilling Ved ansættelse i en stilling der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i 3 nævnte grundlønninger, træffes der mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/ Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat speciel aftale om tillæg til lønnen og eventuelt andre vilkår. Som momenter, der kan indgå i vurderingen af, om et sådant tillæg kan komme på tale, kan. nævnes: 6 af 43

7 - væsentlige stillingsændringer, der indebærer, at en ansat pålægges et nyt særligt ansvarsområde, - særlige sproglige kvalifikationer udover grønlandsk og dansk der er nødvendige for varetagelsen af stillingen, - uddannelsesmæssig baggrund, der ligger ud over det, der er forudsat for ansættelsen i stillingen, når denne er nødvendig for opgaveløsningen. Der ydes ikke tillæg som følge af den almindelige teknologisk udvikling. Stk. 2. Forhandling om tillæg efter stk. 1 skal påbegyndes senest seks uger efter, at der er fremsat forslag herom fra en af parterne. 6 Tillæg til driftsteknikere med særlige opgaver Til driftsteknikere, der arbejder med produktion af TV, og som har fuldført en efteruddannelse indenfor TV-teknik, der er tilrettelagt mellem KNR s ledelse og tillidsrepræsentanten og godkendt af KNR s ledelse, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 905,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Til driftstekniker på KNR s regionalafdelinger, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 905,00 kr. pr. måned. Stk. 3. Til driftsteknikerstillingerne i Ilulissat og Qaqortoq ydes et rådighedstillæg som kompensation for overarbejde. Rådighedstillægget udbetales som et fast, månedligt beløb, der beregnes som overtidsbetaling i henhold til 12, stk. 8, for gennemsnitlig 18 timer pr. måned. Pålægges medarbejderen opgaver, der medfører betydelig merarbejde ud over det forudsatte, optages der forhandlinger mellem fællestillidsrepræsentanten og Naalakkersuisut om ydelse af eventuel kompensation. 7 af 43

8 Stk. 4. Til driftsteknikere, der fungerer som teknisk producer, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stk. 5. Til driftsteknikere der udfører journalistisk arbejde som speaker eller med at producere en udsendelse klar til afvikling (f.eks. musikprogram, interview), ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stopper driftsteknikeren med at udføre det journalistiske arbejde ifm sit daglige arbejde, bortfalder tillægget. Stk. 6. Til driftsteknikere der udfører supervision overfor kolleger og eksterne freelancere i forbindelse med brugen af de nye digitale produktionssystemer, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stopper driftsteknikeren med at udføre supervision ifm sit daglige arbejde bortfalder tillægget. Stk. 7. Driftsteknikere, der vejleder elever fra FTP-uddannelsen ydes et ikke pensionsgivende praktikvejledertillæg på 1000 kr. pr. måned. 7 Tillæg til journalister m.v. med særlige opgaver Til journalister m.v., der udfører teknisk redigering af indholdsproduktioner, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stopper journalisten med at udføre teknisk redigering i forbindelse med sit daglige arbejde bortfalder tillægget. Stk. 2. Journalister, der vejleder praktikanter fra journaliststudiet ydes et ikke pensionsgivende praktikvejledertillæg på kr. pr. måned. Stk. 3. Til stuedieværter, yde ikke pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. 8 af 43

9 Stk. 4. Til journalister placeret på KNRs regionskontorer i Ilulissat og Qaqortoq, ydes et rådighedstillæg som kompensation for overarbejde. Rådighedstillægget udbetales som fast månedligt beløb for 16 timer af den i 3 nævnte grundløn pr. måned. Pålægges medarbejderen opgaver, der medfører betydelig merarbejde ud over det forudsatte, optages der forhandlinger mellem fællestillidsrepræsentanten og Grønlands Landsstyre om ydelse af eventuel kompensation. Stk. 5. Ved regionalstudierne ydes journalister, der a: er ansvarlige ledere af regionalstudierne, et ikke pensionsgivende tillæg på kr pr. måned, eller der b: pålægges et redaktionelt eller ledelsesmæssigt ansvar, et ikkepensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. Stk. 6. Til redaktører ved KNR ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Stk. 7. Til journalister som varetager funktionen som redaktionssekretærer ved KNR ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Stk. 8. Til afdelingsleder i Tusagassiornermik Immikkoortortaq/Afdeling for Journalistik på Ilisimatusarfik, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr ,78 pr. måned. Stk. 9. Til faglærer i Tusagassiornermik Immikkoortortaq/Afdeling for Journalistik på Ilisimatusarfik, ydes et ikke pensionsgivende tillæg på kr ,00 pr. måned. Stk. 10. KNR indgår aftale med Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat om tildeling af vederlag for fotografisk arbejde. 9 af 43

10 Stk. 11. Til journalister der færdigproducerer arbejdsopgaver med samme indhold på to sprog, ydes ikke- pensionsgivende tillæg på 660,00 kr. pr. måned. 8 Tillæg til informationsmedarbejdere, og chefer. Stk. 1. Informationschefer ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Tillægget stiger efter 2 års ansættelse til kr , og efter 4 års ansættelse til kr pr. måned. Stk. 2. Informationsmedarbejdere med redaktionelt ansvar, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr pr. måned. Stk. 3. Til informationsmedarbejdere ydes, et ikke-pensionsgivende tillæg, på kr ,25 pr. måned. Stk. 4. Tillæggene ydes for stillingernes særlige karakter samt bortfald af retten til ydelser i henhold til 12, overarbejdsbetaling, samt 14, vagttillæg, i overenskomsten. Informationsmedarbejdere har adgang til merarbejdsbetaling efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende bestemmelser om merarbejde om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd. Stk. 5. Til informationsmedarbejdere omfattet af stk. 2 og 3, som er ansat i virksomheder eller institutioner under Selvstyret eller kommunerne i Grønland, ydes et pensionsgivende månedligt tillæg på 803,98 kr. 9 Personligt tillæg Ud over grundlønnen i 3 og tillæggene i 6 og 7 kan der under hensyntagen til den enkelte medarbejders kvalifikationer, opgavens karakter m.v. ydes et pensionsgivende personligt tillæg til grundlønnen. 10 af 43

11 Stk. 2. Der er mellem parterne aftalt følgende kriterier for tildeling af personlige tillæg: Rekruttering. F.eks. særlig erhvervserfaring specialiseret viden personlige kvalifikationer Fastholdelse. F.eks. Personlige og faglige kvalifikationer, der i særlig grad understøtter virksomhedens udvikling, Sikring af kontinuitet og stabilitet i kraft af ansvarlighed, faglighed og erfaring Udvikling. F.eks. Omstillingsevne og mobilitet i forhold til opgaveprofiler Fleksibilitet og kreativitet i opgaveløsningen Innovativ Evne til samarbejde og udvikling af teamarbejdet Opgaver/arbejdsfunktioner f.eks. Udviklingsopgaver Projektopgaver Specialistopgaver Instruktions-/vejledningsopgaver 11 af 43

12 Stk. 3. Personlige tillæg ydes normalt inden for min ,- kr. pr. år, og max ,- kr. pr. år. Stk. 4. Det personlige tillæg aftales mellem den enkelte virksomhed og medarbejderen, som har ret til at medbringe en tillidsrepræsentant til forhandlingerne. Forud for forhandlingerne skal virksomheden orientere tillidsrepræsentanten om den forestående forhandling, ligesom tillidsrepræsentanten skal orienteres om forhandlingsresultatet. Stk. 5. Det personlige og tilbageførte tillæg til puljen f.eks. som følge af stillingskift eller ophør i ansættelsen forhandles løbende, da puljen principielt hele tiden skal være udmøntet. Stk. 6. Tillæg kan gives som månedlige tillæg eller som engangsvederlag. Engangsvederlag er ikke omfattet af stk. 3. Stk. 7. Såfremt der ikke opnås enighed om fordelingen af de afsatte midler som er nedskrevet til kr. og pr. 31. oktober 2013 udmøntet, optages der forhandling mellem overenskomstens parter om anvendelse af midlerne. Midler der frigøres i overenskomstperioden f.eks. som følge af medarbejderes stillingsskift eller ophør i ansættelsen - genanvendes umiddelbart og skal så vidt muligt udmøntes inden overenskomstperiodens udløb. 10 Funktion i højere stilling Såfremt en ansat fungerer i en højere stilling, og såfremt denne funktion varer i mindst 15 kalenderdage i sammenhæng, uden afbrydelse i form af sygdom og/eller ferie, ydes der medarbejderen et ikke-pensionsgivende funktionsvederlag. 12 af 43

13 Stk. 2. Hvis tjenesten i højere stilling har været afbrudt på grund af sygdom eller ferie, bevarer den ansatte dog retten til betaling for tjeneste i højere stilling efter fraværsperiodens ophør, såfremt der ved tjenestens genoptagelse forsat udføres tjeneste i den højere stilling. Stk. 3. Vederlag efter stk. 1 beregnes som forskellen mellem medarbejderens egen løn (ekskl. pensionsbidrag) og lønnen for den pågældende højere stilling (ekskl. pensionsbidrag). Kap. 5. Merarbejde og vagttillæg 11 Overarbejdsbetaling for journalister m.v. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Arbejde, som går ud over den i 2 fastsatte normale ugentlige arbejdstid, og som er beordret, kontrolleret og godkendt som overarbejde, kompenseres med tjenestefrihed i forholdet 1:1½. Stk. 2. Afspadsering kan, såfremt tjenesten tillader det, efter aftale med den ansatte henlægges til samlet afspadsering indenfor 6 måneder, eventuelt i forbindelse med ferie. Stk. 3. Er der mellem ledelsen og den ansatte enighed herom, kan overarbejde efter omstændighederne kompenseres med en overtidsbetaling, på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den pågældendes årsløn efter 3, med tillæg af 50%. Stk. 4. For arbejde af særlig art eller under særlige omstændigheder kan der i stedet for den i stk. 1. omhandlede overtidsbetaling tillægges medarbejdere en på forhånd af Naalakkersuisut godkendt engangsbetaling, som ikke kan modregnes. 13 af 43

14 Stk. 5. Redaktører kan i stedet for overarbejdsbetaling få merarbejdsbetaling efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende bestemmelser om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd. 12 Merarbejde og afspadsering m.m. for driftsteknikere m.v. Til driftsteknikere ydes der i perioden 1. april d. 31. marts 2008, ud over lønnen i henhold til 3, et rådighedstillæg på 1.725,00 kr. pr. måned. Rådighedstillægget honorerer overarbejde i indtil 45 timer inden for hvert kvartal. Rådighedstillægget dækker ikke ophold i hjemmet under tilkaldevagt, jf. 15. Stk. 2. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Stk. 3. I perioden 1. april d. 31. marts 2008 gælder flg.: Beordret og kontrolleret overarbejde, som strækker sig ud over 45 timer i kvartalet, skal afspadseres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Det optjente antal timer udover 45 timer i kvartalet afspadseres med frihed svarende til det optjente antal timer med tillæg i tid af 50 %. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overtid. Tidspunktet for afspadsering fastsættes efter aftale og under hensyn til tjenestens tarv. Stk. 4. Fra 1. april 2008 gælder følgende: Beordret og kontrolleret overarbejde skal afspadseres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Overarbejdet afspadseres med frihed svarende til det optjente antal timer med tillæg i tid af 50 %. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overtid. Tidspunktet for afspadsering fastsættes efter aftale og under hensyn til tjenestens tarv. Stk. 5. Afspadseringsdage skal tildeles senest kl syvendedagen forud. Afspadseringsdage, der holdes i normperiodens sidste 7 dage, kan tildeles med 3 dages varsel. Sammenhængende afspadseringsdage i et antal af 7 eller mere skal dog tildeles senest kl dage forud. 14 af 43

15 Stk. 6. Såfremt en afspadsering inddrages, skal der gives et varsel på 72 timer, regnet fra kl i afspadseringsdøgnet. Hvis dette varsel ikke overholdes, betragtes de således inddragne afspadseringstimer som omlagte timer, jf. 16, stk. 2. Stk. 7. Afspadsering kan, såfremt tjenestens tarv tillader det, efter aftale med den ansatte, henlægges til samlet afspadsering indenfor 6 måneder, eventuelt i forbindelse med ferie. Stk. 8. Der kan dog i ganske særlige tilfælde ydes overtidsbetaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den i henhold til overenskomstens 3 fastsatte årsløn plus tillæg på 50 %. Udbetaling af overtidsbetaling kan kun ske, hvis det ikke af hensyn til tjenestens tarv er muligt at afspadsere. Overarbejdsbetaling udbetales i kvartalet efter, at det er udført. 13 Vagttillæg for journalister m.v. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde, som helt eller delvist falder i følgende tidsrum, ydes nedenstående tillæg: Hverdage kl : 217,00 kr : 211,00 kr : 153,00 kr : 158,00 kr. Stk. 2. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde på lørdage samt søn- og helligdage betales for de første 8 timer kr. 330,00. For arbejde herudover betales kr. 330, af 43

16 Stk. 3. For bagvagter/programvagter ved radioen og tv med tilkaldepligt på hverdage i tidsrummet kl til kl ydes kr. 250,00. For bagvagter/programvagter ved radioen og tv med tilkaldepligt på lørdage samt søn- og helligdage ydes kr. 400, Vagttillæg for driftsteknikere m.v. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde, som helt eller delvist falder i følgende tidsrum, ydes nedenstående tillæg: Hverdage kl : 125,00 kr : 72,00 kr : 55,00 kr : 95,00 kr. Stk. 2. For vagttjeneste og andet forud tilrettelagt eller beordret arbejde på lørdage samt søn- og helligdage betales kr. 370, Hjemmevagt for driftsteknikere m.v. Tilkaldevagt fra hjemmet honoreres med timebetaling på 20,14 kr. Stk. 2. Hvert opkald tæller som 1 times arbejde. Herefter beregnes overarbejde pr. påbegyndt time, i hvilken der udføres effektivt arbejde. Flere opkald inden for samme time tæller kun som én times arbejde. 16 af 43

17 16 Varsling af tildelt tjeneste for driftsteknikere m.v. Begyndelses- og sluttidspunktet for hver dags tjeneste, skal meddeles ved opslag på det faste arbejdssted og er bindende fra kl syvendedagen forud. Ved ændringer efter dette tidspunkt må tjenesteledelsen sikre sig, at de ansatte der er berørt af omlægningen bliver informeret. Stk. 2. Såfremt der må ændres i normaltjenestens placering i forhold til den, der er fastlagt i tjenestelisten, skal der gives et varsel på mindst 72 timer. Hvis dette varsel ikke overholdes, ydes der en godtgørelse for omlagte timer på 20,00 kr. pr. omlagt time. Ved omlagte timer forstås, de timer hvor den ansatte ifølge tjenestelisten ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjenestetimer. 17 Opgørelse af arbejdstiden for driftsteknikere m.v. Arbejdstidsskema føres hver dag af den ansatte og afleveres i overensstemmelse med den særlige instruks herom. Angivelserne på arbejdstidsskemaet kontrolleres og attesteres af den ansattes foresatte én gang hver 14. dag. Kap. 6. Pensionsbestemmelser 18 Pensionsbidrag Med virkning fra d. 1. april 2013 betaler vedkommende arbejdsgiver 10,25% af den i 3 og 6 nævnte løn som bidrag til driftsteknikeres m.v. pension. Den ansattes bidrag udgør 3,42 % af beløbet. Arbejdsgiverens bidrag udgør 6,84 %. 17 af 43

18 Stk. 2. Som bidrag til journalisters m.v. pension betaler arbejdsgiveren 10 % af den i 3 og 6 nævnte løn til den ansattes pension. Den ansattes bidrag udgør 5 % af beløbet, som arbejdsgiver tilbageholder i den ansattes løn. Stk. 3. Pensionsbidragene indbetales af arbejdsgiveren til Mediernes Pension eller efter anvisning af pensionsfonden til en under forsikringsrådets tilsyn stående pensionskasse eller forsikringsmæssig pensionsordning, godkendt af Naalakkersuisut. Kap. 7. Særlige ansættelsesvilkår 19 Til- og fratrædelsesfrirejser Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til ansatte, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. 25, stk. 1, a) og b). Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: a) Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansættelsen, og såfremt der ikke allerede har været afholdt feriefrirejse i det pågældende kalenderår. b) Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle - eller dermed ligestillede - opnår retten til frirejsen. c) Fratræden ved pension. d) Ved afskedigelse ydes der fratrædelsesfrirejse, selvom betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt. 18 af 43

19 Stk. 3. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En ikke udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelse af til- og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbillet tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft-havnen eller omvendt. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og Kastrup Lufthavn og eller omvendt. Stk. 7. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. Stk. 8. Ved til- og fratrædelsesfrirejser i Grønland godtgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem bopælen og tjenestested og eller omvendt. Udgifter til ophold og fortæring under disse rejser godtgøres efter de til enhver tid gældende regler om dagpenge. Stk. 9. Ved eventuel genansættelse til tjeneste i Grønland kan tidligere ansættelse af mindst et års varighed medregnes ved beregningen af ret til fratrædelsesfrirejse. En sådan frirejse kan tidligst bevilges efter 24 måneders tjeneste, regnet fra genansættelsen. 19 af 43

20 20 Feriefrirejse Til ansatte, der ikke i kraft af sin ægtefælles eller dermed ligestilledes ansættelsesvilkår har ret til feriefrirejse i det pågældende år, ydes et ferierejsetillæg på 755,00 kr. pr. måned. Stk. 2. For hver ansat, der modtager ferierejsetillæg efter stk. 1, indbetaler arbejdsgiveren et bidrag på 137,00 kr. pr. måned til Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat s Feriehjælpefond. Midlerne i Feriehjælpefonden anvendes til støtte for medarbejdere i forbindelse med ferieafvikling. De til enhver tid gældende vedtægter samt revideret regnskab for Feriehjælpefonden fremsendes til orientering til Naalakkersuisut. Stk. 3. Til journalister m.v. som er ansat i henhold til nærværende overenskomst før 1. januar 1996, eller som tidligere har været ansat i henhold til nærværende overenskomst før 1. januar 1996, og bliver genansat i en stilling omfattet af overenskomsten fra en stilling, hvor retten til feriefrirejse var et ansættelsesvilkår, ydes efter 2 års kontinuerlig tjeneste, regnet fra ansættelsen, for hver tjenesteperiode af 2 års varighed een feriefrirejse. Stk. 4. Feriefrirejsen skal anvendes inden udgangen af 1. år af den efterfølgende tjenesteperiode, idet retten ellers bortfalder. Stk. 5. Retten til feriefrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn under 18 år. Familiefrirejsen skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 6. Feriefrirejse ydes til et af den ansatte valgte bestemmelsessted i eller udenfor Grønland indenfor et maksimumbeløb svarende til billetprisen på økonomiklasse fra tjenestestedet til København og retur. 20 af 43

21 Stk. 7. Rejsetid under feriefrirejsen medregnes som arbejdstid indenfor et maksimum af 4 arbejdsdage pr. feriefrirejse. I ganske særlige tilfælde, eksempelvis ved trafikforsinkelser på grund af vejrlig, kan der efter ansøgning medregnes yderligere rejsetid i arbejdstiden. Stk. 8. Retten til feriefrirejse bortfalder, såfremt den ansatte indenfor den i stk. 3 anførte tjenesteperiode opnår feriefrirejse i kraft af sin ægtefælles eller dermed ligestilledes ansættelsesvilkår. Stk. 9. Retten til feriefrirejse er personlig og kan ikke overdrages. Evt. ikke udnyttet feriefrirejse godtgøres ikke. Stk. 10. Journalister m.v., der har ret til ferierejse efter stk. 3, kan efter eget ønske og med bindende virkning frasige sig retten til feriefrirejse for i stedet at modtage det i stk. 1 nævnte ferierejsetillæg. 21 Fribefordring af bagage I forbindelse med frirejser kan der alene vederlagsfrit medtages sådan bagage, som rejsehjemmelen giver ret til at medbringe. 22 Frirejse i Grønland Ved ansøgt eller beordret forflyttelse i Grønland ydes frirejse fra bopælen til det ny tjenestested. 21 af 43

22 23 Rejseforsikring (Rejseulykkes- og bagageforsikring) Under rejser i medfør af overenskomstens bestemmelser er medarbejderen - men ikke evt. familie - omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring. 24 Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring Der ydes flyttegodtgørelse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Landstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. 25 Boliger I stillingsopslag angives følgende vedrørende bolig: a) at der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der til stillingen er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, eller c) at der ikke anvises bolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anviste boliger, jfr. stk. 1, a) betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Selvstyrets og kommunernes ejendomme i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættelse til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. 22 af 43

23 Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jfr. stk. 1, b) betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler. 26 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser i Grønland og i Danmark efter de regler, der til hver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres eller kommunernes tjeneste i Grønland, for tiden aftale af 11. marts 1986 mellem Det offentlige Aftalenævn (NAL C-1, ). Stk. 2. De nødvendige udgifter til kostumer for KNR-TV's studieværter påhviler KNR-TV, der står for indkøbene. 27 Vikaransættelse For vikaransættelse og tidsbegrænset ansættelse gælder følgende: - Ansættelse og aflønning finder sted efter overenskomsten mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/ Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, - Tidsbegrænset ansættelse, kan maksimalt vare i 6 måneder, og kan højst forlænges 1 gang. Dog kan der ved ekstraordinære projektansættelser ske forlængelse 2 gange, - For tidsbegrænset ansættelser og projektansættelse ydes et særligt ikke pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned, - Der ydes til- og fratrædelsesfrirejse fra bopæl til tjenestestedet og retur i forbindelse med vikariat-/tidsbegrænset- /projektansættelse, 23 af 43

24 - Der kan fragtfrit med skib medtages op til 100 kg bagage fra hjembyen til tjenestestedet og den ansatte vil være omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring), - Der ydes godtgørelse for merudgifter i ansættelsesperioden efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om tjenesterejser i Grønland, - Der ydes fri bolig til vikarer der ansættes fra et andet sted end tjenestestedet. Kap. 8. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter 28 Tjenestefrihed og fridage Den ansatte skal sikres to ugentlige fridøgn, der så vidt muligt er lørdag og søndag. Ugens to fridøgn skal så vidt muligt være sammenhængende. Kan fridøgn undtagelsesvis ikke placeres i en uge, skal erstatningsfridøgn snarest gives efter aftale med medarbejderen. Stk. 2. Søgnehelligdage er principielt fridage, og det i 2 nævnte månedlige timetal nedskrives forholdsmæssigt i måneder med søgnehelligdage. Stk. 3. Journalister m.v. hvis ansættelse har varet mere end to år, kun afbrudt af ferie og tjenestefrihed i henhold til overenskomsten, opnår ret til ½ fridag for hver måned, i hvilken ansættelsen har bestået ud over den første periode af to år, dog max. 5 fridage, svarende til 1 uges frihed pr. år. Efter yderligere to års ansættelse opnås ret til 1 fridag for hver måned, i hvilken ansættelsen har bestået ud over 4 år, dog max. i alt 10 fridage, svarende til 2 ugers frihed pr. år. Fridagene kan afholdes som enkelte fridage, dersom tjenesten tillader det, eller de kan lægges i forbindelse med afholdelse af ferie. 24 af 43

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 lt JAH. 20 11 Afsnit M. (I"laskinmestre l OVEREN'SKOMST mellem N'aalakkersuisut og MaskinmestreBea Forening for maskinmestre i Grønland. l 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit J. (jurister) OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Danmarks Jurist- og Økonomforbund for juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.fl.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår 10. Til- og fratrædelsesfrirejser... 8 11. Frirejse i Grønland... 10 12. Rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring)... 10 13. Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-Il *8 JULI Z015 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12

Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12 Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12 20 Ordinært pensionsbidrag... 12 21 Ekstraordinært pensionsbidrag... 13 Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår... 14 22 Til- og fratrædelsesfrirejser... 14 23 Ferierejsetillæg...

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medlemmer af Dansk Journalist Forbund, der ansættes til udførelse af informations-

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere) LANOMÅLINGS Afsnit T. NALUNAARUTIT - Grønlandsk lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Teknisk Landsforbund for Teknikere i Grønland. Indhoidsfortegnelse KAPITEL 1. ANSÆTTELSE

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere