TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva."

Transkript

1 TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva.

2 Indholdsfortegnelse Dato 20. September Forord Godkendelse/Overdragelse Bygherre sørger for DONG Energy Forsikringsforhold (Betingelser) Rummets udformning Fundament, kabelgrav og gulve Særligt for stationer med væskefyldte transformere Tag og dæk Mur Vådrum Isolering Indretning af stationsrummet Placering af netstation Uvedkommende installationer Brandsikkerhed Rummet Dør Skinnegennemføring/stikkabler Ventilation Naturlig ventilation Mekanisk ventilation Fremtidig vedligeholdelse Installationer i stationsrummet Magnetfelter Adgangsforhold Systemjording Skitse af skinnegennemføring Skitse af døråbning - murhul Skitse af kabelgrave Skitse 1, transformerstation til rum i rådighed 1 x 1000 kva Skitse 2, transformerstation til rum i rådighed 2 x 1000 kva... 15

3 1 Forord I forbindelse med projektering og udførelse af netstationer i rum der stilles til rådighed (RTR) for DONG Energy skal disse retningslinjer følges. 2 Godkendelse/Overdragelse Bygherre eller dennes repræsentant skal sørge for de nødvendige godkendelser, inden byggeriet starter. Bygherre overdrager rummet til DONG Energy, når det er godkendt. 2.1 Bygherre sørger for Byggetilladelse Godkendelse fra brandmyndigheder Andre nødvendige tilladelser Bygningstegning 2.2 DONG Energy Godkender bygningstegning for transformerstation. Godkender placering af ventilationsriste og lysinstallation. Godkender råbygning/stationsrum og adgangsforhold. Forhold vedrørende adgang til netstationen og rummet vedligeholdelse medtages i deklarationen. Efter godkendelse overdrages transformerrummet til DONG Energy og rummet bliver herefter aflåst. 3 Forsikringsforhold (Betingelser) Kundens brandforsikring skal dække brændte bygningsdele, målertavle, elinstallation og produktionstab, som er forårsaget af en brand i transformerstationen. Dong Energy dækker skader på transformerstationens elektriske anlæg. Dette er angivet i de almindelige betingelser for tilslutning og anvendelse af DONG Energy's elnet se nedenstående link: bution%20-%20leveringsbetingelser%20per%201%20april% pdf Side 3 af 15

4 4 Rummets udformning 4.1 Fundament, kabelgrav og gulve Forskalling er valgfri. Bunden i kabelgraven skal være mindst 100 mm tyk, og den skal afrives plant. Derudover skal kabelgravene dækkes med en vandfast krydsfinerplade, som skal være mindst 30 mm tyk. I den ene ende af hver plade skal der være et hul på mindst 30 mm, som skal bruges når pladen skal tages op. Hvis pladen er længere end 1 meter skal den deles i to lige store stykker. Gulvet skal være mindst 100 mm tykt, og det skal maskinglittes. Gulvet skal kunne bære en 1000 kva transformer, som vejer 3400 kg fordelt på 4 hjul. 4.2 Særligt for stationer med væskefyldte transformere Det er et krav i Stærkstrømsbekendtgørelsen, at transformerens kølevæske kan opsamles i tilfælde af lækage. Derfor skal gulvet under hver transformer udformes som et kar, der kan rumme minimum 500 liter kølevæske. Transformeren placeres over karet på I-jern. Kørebredden I-jern min. 200 mm. 4.3 Tag og dæk Der skal anvendes glat forskalling og undersiden skal behandles med støvbinder. Præfabrikerede dækelementer kan anvendes efter aftale. Alle revner mellem elementer tætnes. Gibsonit, letbeton og lignende må ikke anvendes. Loftshøjden skal mindst være 2600 mm. 4.4 Mur Rummets vægge skal udføres i 150 mm armeret beton for at kunne holde til en trykstigning fra dannelsen af en lysbue. For netstationer med to eller flere transformere skal der være cellevægge. Disse kan være enkeltstenmur eller beton. De skal være mindst 110 mm tykke, og 2200 mm høje. Overfladen af den indvendige væg skal vandskures. Hvis det er en skrabefuget blank mur, skal den støvbindes. 4.5 Vådrum Vådrum over netstationen accepteres ikke af hensyn til eventuel vandindtrængning. Side 4 af 15

5 4.6 Isolering Rummet er et "koldt" rum. Der må derfor ikke efterisoleres i stationsrummet. 5 Indretning af stationsrummet Alle betjeningsorganer og andet udstyr som f.eks. rumføler, termostat, stikkontakt og afbryder for lys, placeres udenfor det afspærrede område og således at sikkerhedsafstanden til spændingsførende dele af højspændingsanlægget kan overholdes ved korrekt arbejdsprocedure. Lysinstallationen mærkes så det klart fremgår fra hvilken tavle og gruppe i bygningen, den forsynes fra. 6 Placering af netstation Netstationer ønskes som udgangspunkt placeret i terrænniveau. Når bygherre ønsker netstation placeret i kælderen, skal man være opmærksom på grundvandsstanden kan give problemer med oversvømmelse af kabelgrav m.m.. Det skal derfor sikres at kablerne, der er etableret i rør til netstationen, ikke kommer til at virke som drænledninger. Alle kabelgennemføringer i facader skal tætnes med Rotec RS-100/RS-50. Det skal sikres at netstationen ikke bliver oversvømmet ved kraftig regn, samt ved tilbageløb af vand gennem kloakken. Derudover er der yderligere krav til netstationer med tørtransformere. Disse netstationer skal være placeret over terrænniveau eller steder, hvor vandet kan løbe væk fra netstation i tilfælde af skybrud. Hvis netstationen er placeret i en kælder, skal der være et frit areal på 2,5x2,5 meter foran døren. Der kan evt. etableres en skakt til at nedfire transformeren i. Skakten størrelse skal aftales med DONG Energy men den skal mindst være 2,5x2,5 meter. Hvis skakten dækkes med en rist, skal den være let at tage af. Det skal desuden undersøges om der er underliggende drænrør, kloakrør eller fjernvarmerør, som vil være i vejen og til gene for kabelgraven i rummet. I områder hvor grundvandstanden er høj, f.eks. pga. inddæmning af tidligere havområder, skal der ved etableringen af 10kV og 0,4 kv kabelgrav etableres en pumpesump, hvorfra det er muligt at oppumpe eventuelt tilløbet vand. Kabelgravene forbindes indbyrdes med rør. Hvis en netstation anbringes i en P-kælder eller lignende skal det i projekteringsfasen sikres, at rampens hældning ikke er for stejl til at få transformeren ned af rampen. Dækket skal kunne bære vægten af transformer og truck (ca. 8,5 T). Lofthøjden skal minimum 2,2 meter. 7 Uvedkommende installationer I stationsrummet må der ikke være fremmede installationer som nedløbsrør, ventilationsrør, VVS installationer, uvedkommende elinstallationer, samt ledende konstruktionsdele. Side 5 af 15

6 8 Brandsikkerhed 8.1 Rummet Rummet er en brandcelle. Bygningsdele mod andre rum skal derfor være mindst REI 90. Se under skinnegennemføring for hvordan brandtætningen skal udføres. 8.2 Dør Indvendige Branddøre skal opfylde BS60 og være af stål. En standard dør som fabrikat Daloc type S80 opfylder BS60 kravene. Døre til det fri kan være en 2 mm tyk jerndør En standard dør som fabrikat Daloc type S60 evt. forsynet med ventilationsriste opfylder kravene i Stærkstrømbekendtgørelsen. Bygherren leverer og monterer døren til rummet. Døren skal være med "Ruko" lås og smæklås, samt kunne åbnes indefra uden brug af nøgle. DONG Energy leverer og monterer cylinderen til låsen. Derudover skal den kunne åbnes 115 grader udad og døren skal mindst være 1200 x 2500 mm uanset transformer størrelse. Hvis døren ikke kan åbnes 115 grader skal der anvendes en tofløjet dør. 9 Skinnegennemføring/stikkabler Forbindelsen mellem DONG Energys transformer og kundens tavle, er normalt en skinnegennemføring. Se skitse. Skinnegennemføringen er en del af kundens tavle og leveres derfor af bygherren. Hvis kundens tavle ikke er i nærheden af stationsrummet, kan forbindelsen være en "kanalskinne". Kanalskinnen er en del af kundes tavle og skal som følge deraf være kortslutningssikker. Kanalskinnen leveres af bygherren. Ved skinnegennemføring i rum til rådighed, skal der i indgangen af kundens lavspændingstavle installeres en maksimalafbryder til beskyttelse af tavlen i henhold til SB afsnit 6. Bemærk at skinnekassen ikke må gå helt igennem væggen og ind i stationsrummet (se skitse af skinnegennemføring). Ligeledes skal bygherre etablere og betale for brandsikring af gennemføringen, da det er en del af kundens lavspændingstavle. Skinnegennemføringen skal være brandsikker som REI 90 og udføres af en autoriseret håndværker. Derudover skal den mærkes med hvem der har udført den. 10 Ventilation Rummet skal ventileres med naturlig ventilation. Ventilationskanaler skal have brandspjæld, hvis det ikke er ud til det fri. Derudover skal bygningsreglementet overholdes. Side 6 af 15

7 10.1 Naturlig ventilation Det er bygherrens ansvar, at ventilationen i rummet er dimensioneret til et luftskifte på mindst 2300 m 3 /h pr. transformer. For at opnå dette skal ventilationsristenes frie areal være 0,21 m 2, og ventilationsristene skal være anbragt i hver sin væg. Hvis dette ikke er muligt skal ventilationsriste når de er placeret i samme væg have et frit areal på 0,42 m 2 for at opnå luftskiftet på 2300 m 3 /h. Ventilationsristene skal placeres så indtaget er så langt nede mod gulvet som muligt og udtaget skal være placeret så højt i rummet som muligt. Hvis der er mulighed for et placere en taghætte gøres dette i stedet for den øverst placerede ventilationsrist. Bygherre leverer og monterer det nødvendige antal ventilationsriste. Kravene til en ventilationsrist: Man må ikke kunne få fingrene ind igennem til spændingsførende dele. Risten skal være støbt fast eller boltet på indersiden af muren. Som f.eks. Trox type AGS i målene 1225x425 (Brede x højde). - Skitse af ventilationsrist 425 mm 1225 mm I tilfælde hvor rummet indrettes til 2 eller flere transformere, placeres et sæt ventilationsriste for hver transformer rummet indrettes til. DONG Energy skal godkende placeringen af ventilationsristene Mekanisk ventilation Hvis naturlig ventilation ikke kan sikre det nødvendige luftskifte, skal der etableres mekanisk ventilation. Bygherren etablerer alle nødvendige installationer. Ventilationsanlægget skal dimensioneres til et luftskifte på 2300 m 3 /h pr. transformer. Den mekaniske ventilation skal termostatstyres, og ventilationen skal normalt starte ved en rumtemperatur på 30 C og stoppe ved 25 C. Termostat og det øvrige ventilationsanlæg skal placeres uden for rummet. Føleren placeres Side 7 af 15

8 i rummet fri af ventilationsåbninger og således at den kan skiftes uden at gøre stationen spændingsløs. Hvis bygherre vil have alarm for defekt ventilationsanlæg, skal den give alarm ved en rumtemperatur på 40 C. Rumtermostaten kan være af typen Hager (EK EAN ). Se nedenstående billede: DONG Energy monterer et kontakttermometer i transformeren. Når olietemperaturen er mere end 70 C, giver kontakttermometret alarm til en døgnovervåget tavle, og DONG Energy skal have besked. Hvis transformertemperaturen stiger til 100 C udkobles transformeren. Bygherren leverer alle signalkabler og DONG Energy monterer dem i rummet. Ventilationsanlægget er en del af bygningen og drift og vedligeholdelse varetages og bekostes af dennes ejer/bruger. Bemærk at der i henhold til krav om støj i boligområder højst må være 30dB i skel om natten. Generelt skal det undgås at placere ventilationsriste ud til P-kælder. Hvis dette skal gøres indsættes et filter i ventilationsristen. Ventilationsriste der ikke er ud til den fri, skal forsynes med brandspjæld, som betales og opsættes af bygherren. Det lokale brandvæsen skal kontaktes for vejledning i det aktuelle tilfælde. Filteret vedligeholdes af bygherren. 11 Fremtidig vedligeholdelse Udskiftning af ventilationsfilter, når denne er tilstoppet, påhviler bygherre. Vedligeholdelse af eludrustning påhviler Dong Energy. 12 Installationer i stationsrummet Bygherren skal levere og montere lysinstallationen i rummet. Lysinstallationen skal tilsluttes ejendommes elinstallationen. Lysinstallationen skal være kapslingskasse IP44 og skal bestå af - 1 afbryder og 1 stikkontakt med jord. Side 8 af 15

9 - 1 lysrørsarmatur med 36 W lysrør pr. transformer. Armaturet skal placeres over gangareal og uden for bommen, så lysrøret kan skiftes uden at afbryde for spændingen i stationen. 13 Magnetfelter Vi skal tage hensyn til Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip vedrørende magnetfelter. Se brochure "om magnetfelter" fra Dansk Energi. Denne brochure kan findes på følgende link: 8lowres.pdf.ashx Det betyder, at man ved placeringen af elektriske anlæg bør vurdere, om placeringen er hensigtsmæssig i forhold til steder hvor personer opholder sig meget. Dette kunne være arbejdsplader, beboelsesejendomme, skoler, børnehavner o. lign. Vær opmærksom på at magnetfelterne kan forstyrre andre magnetiske apparater, så som billedrørsfjernsyn og PC skærme. 14 Adgangsforhold DONG Energy skal godkende adgangsforholdene. Der skal kunne køres til netstationen med en lastbil. Kørevejen til transformerstationen skal være mindst 3 meter bred. Ved adgang gennem port, skal frihøjden være mindst 4 meter. Hvis der er en nedfiringsskakt til stationen, skal der være en fast trappe med gelænder. Fra tilkørselsvej og til netstationen må der højst være 25 meter. Så DONG Energy kan koble et mobilt elværk på ved fejl og revision. Et mobilt elværk vejer 32 ton. Hvis det kan være et problem, at tilslutte et mobilt elværk ved RTR stationer, kan det derfor alternativt aftales, at tilslutningen kan ske i kundens tavle enten direkte eller i et særligt tilslutningspunkt i terræn og ekstra udgifterne til dette påhviler bygherre. DONG Energy eller bemyndiget personel skal have adgang på alle tider af døgnet til netstationen. Adgangsforholdene skal være sådan at DONG Energy alene kan skaffe sig adgang til netstationen af hensyn til driften af elnettet. Vælger man f.eks. en elektronisk låsemekanisme skal den fungere under en strømafbrydelse. 15 Systemjording Bygherren kan anvende TN-C/TN-C-S system i installationen. PE-leder må ikke føres ind i stationsrummet, men tilsluttes i kundens hovedtavle. DONG Energys jordleder er tilsluttet på skinnegennemføringens nulskinne i stationsrummet. Der er derfor en ubetydelig impedans mellem kundens PE-leder og DONG Energys jordleder. Bygherre skal etablere et jordingsfikspunkt, som OBO Bettermann 205/B-M12-V4A, i netstationen. Fikspunktet skal være fastboltet eller fastsvejst til bygningens jernarmering. Jernarmeringen skal være sammenboltet/svejst på samtlige vægge/gulve/lofter. Se skitse nedenfor: Side 9 af 15

10 - Skitse af jording princip i Rum til rådighed 25 mm2 25 mm2 95 mm2 4 x 25 mm eller 95 mm2 25 mm kva transformer Hovedjordsskinne 2K+T 25 mm2 OBO 95 mm2 95 mm2 Lavspændingstavle 25 mm2 Armering Følge Jord skal være 25 mm2 Direkte jord skal være 95 mm2 Side 10 af 15

11 16 Skitse af skinnegennemføring Brandtætning Højspændingsrum Skinnegennemføring Hovedtavle Lavspændingsrum Eksempel på skinnegennemføring Maksimalt 630 kva Min. 140 Min. 140 Min Alle huller ø x 60 mm 10 x 60 mm 10 x 60 mm 10 x 60 mm Isolationsplade Alle mål er i mm. Maksimalt 1000 kva Min. 140 Min. 140 Min x 100 mm Isolationsplade 10 x 100 mm 10 x 100 mm 10 x 100 mm Alle huller ø14 Isolationsplade skal være forsænket 0-20 mm i forhold til væg i tranformerrum. Ubenyttede huller i skinner tilspændes med bolt og møtrik Alle mål er i mm. Side 11 af 15

12 17 Skitse af døråbning - murhul Vandret Snit 1240 mm Figur 1 Dørramme 1240 mm Døråbning 1200 mm Lodret Snit Figur 2 Vandnæse 60 Montage beslag Figur 1 Figur 2 Side 12 af 15

13 18 Skitse af kabelgrave Højspændingsgrav 30 mm vandfast krydsfinerplade til afdækning af den åbne del af kabelgraven for at styre pladen påsættes en lægte i pladens forkant 250 Rør for transformerkablerne mellem højspændingskabelgrav og transformer Som rør kan anvendes korrugerede plastrør ø mm R = 600 Min. ø110 mm rør Lodret snit Lodret snit Lavspændingsgrav 30 mm vandfast krydsfinerplade til afdækning af den åbne del af kabelgraven for at styre pladen påsættes en lægte i pladens forkant 100 Hul for kabler 400 x Lodret snit Vandret snit Side 13 af 15

14 19 Skitse 1, transformerstation til rum i rådighed 1 x 1000 kva Skraveret område kan skinnegennemføringen være 1m 2m 3m 4m min min m Korrugerede plastrør 2m A Oliesump 500l 1000 kva transformer Taghætte 1700 A min K+T m B 400 Lavspændingstavle 100 B 4m ø Korrugerede plastrør Volume > 500 liter Understøtninger skal sikre at kølevæske kan passere Snit A-A Snit B-B Side 14 af 15

15 20 Skitse 2, transformerstation til rum i rådighed 2 x 1000 kva Skraveret område kan 1m 2m 3m 4m skinnegennemføringen være min m min m Korrugerede plastrør A Oliesump 500l 1000 kva transformer kva transformer A 2m 3m 100 Taghætte Min 4900 B B 4m 2K+2T Lavspændingstavle 5m 100 ø Korrugerede plastrør Understøtninger skal sikre at kølevæske kan passere Volume > 500 liter Snit A-A Volume > 500 liter 800 Snit B-B Side 15 af 15

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Reglementets tekniske regler m.v. er anført i almindelig tekst. Tekst i kursiv indeholder baggrund og forklarende kommentarer.

Reglementets tekniske regler m.v. er anført i almindelig tekst. Tekst i kursiv indeholder baggrund og forklarende kommentarer. Reglement for indretning af sikringsrum og murgennembrydninger Reglementet med ændringer er udgivet af Beredskabsstyrelsen september 2003 (B 1329-03 / ISBN 87-91133-48-3) Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere