DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA"

Transkript

1 DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn i den kommunale og i den regionale sektor i perioden februar 2014 til februar 2015 er illustreret i figur 1. Figur 1: Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede, brutto- og nettoløn, i procent. februar Kilde: SIRKA, februar Nettoløn er grundløn og tillæg. er nettoløn, genetillæg, pension, beregnet pension for tjenestemænd samt særlig feriegodtgørelse. Bemærk, at hele landet også indeholder fælleskommunale virksomheder m.v. Personaletallet i kommunerne er faldet med 0,8 % målt ved fuldtidsbeskæftigede, og i regionerne er personaleforbruget steget med 0,3 %. Samlet er beskæftigelsen i kommuner og regioner faldet med 0,5%. Nettolønnen er for alle ansatte i kommunerne steget med 1,4 % og i regionerne med 1,2 %. Tilsvarende er bruttolønnen steget med 1,3 % i kommunerne og tilsvarende med 1,3 % i regionerne for alle ansatte.

2 LØNUDVIKLING I perioden februar stiger bruttolønnen for alle ansatte i kommuner og regioner samlet set med 1,4 %, jf. tabel 1. I såvel regionerne som kommunerne stiger bruttolønnen for alle ansatte med 1,3 %. De aftalte stigninger i perioden udmøntes pr. oktober 2014 som generelle lønstigninger er: KL/KTO og KL/SHK: Oktober 2014 (0,37+0,26) 0,63% RLTN/KTO: Oktober 2014 (0,37+0,35) 0,72% RLTN/SHK: Oktober 2014 (0,36+0,37) 0,73% nen i kommuner og regioner i alt er steget med 1,4 % for alle ansatte februar Yderligere sker der på området for lærere m.fl. ved folkeskolen og specialundervisning forhøjelser pr. august Pr. august indføres et tillæg for udfasning af 60-årsreglen. Tillægget svarer til ca. 300 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Tillægget er lidt højere for ansatte med ret til tjenestemandspension. Tabel 1: Udviklingen i bruttoløn i kommuner og regioner, procent, februar Hele Landet Kommuner Alle ansatte Alle ansatte ekskl. fleksjob og ekstr. ord. Ovk.- og tjmndansatte Ansatte begge år i samme stilling 1,4 1,1 1,2 1,8 1,3 1,1 1,1 1,8 Regioner 1,3 1,2 1,2 1,7 Kilde: SIRKA. omfatter grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Hele landet indeholder også fælleskommunale virksomheder m.v. Bemærk at lønudviklingen for ansatte begge år i samme stilling er beregnet med fastholdt beskæftigelsesgrad. For alle ansatte eksklusiv ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte er bruttolønnen steget 1,2 % i regionerne og med 1,1 % i kommunerne. For gruppen af overenskomst- og tjenestemandansatte er stigningen i bruttolønnen på 1,2 % i regionerne og 1,1 % i kommunerne. Betydningen af periodens personaleomsætning for den opgjorte lønudvikling for alle ansatte kan illustreres ved ansatte begge år i samme stilling, for hvem bruttolønnen i regionerne er øget med 1,7 % og i kommunerne med 1,8%. 2

3 Af nedenstående tabel 2 ses udviklingen på de enkelte dele af bruttolønnen. Tabel 2: Udviklingen i løndele i kommuner og regioner, alle ansatte, procent, februar Lokale tillæg Grundløn Centrale Tillæg Genetillæg Pension Løn ekskl. genetillæg Hele Landet 0,9-0,4 13,2-0,5 1,8 1,4 1,4 Kommuner 0,8-1,5 17,5-2,6 1,8 1,3 1,4 Regioner 1,2 2,2 0,0 1,3 1,6 1,3 1,3 Kilde: SIRKA, lønudvikling, februar er grundløn, tillæg, genetillæg, særlig feriegodtgørelse og pension, herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Det ses blandt andet, at den regionale stigning i bruttoløn i denne periode er upåvirket af ændringen i genetillæg. Den kommunale lønudvikling påvirkes negativt med 0,1 pct.point af udviklingen i genetillæg. Det skal bemærkes, at de kommunale udviklingstal for løndelene lokale og centrale tillæg er påvirkede af de overenskomster og arbejdstidsaftaler, der træder i kraft august 2014 på undervisningsområdet. Se i øvrigt afsnittet om datagrundlaget. PERSONALEFORBRUG Fra februar 2014 til februar 2015 falder personaleforbruget med 0,5 % i den kommunale og regionale sektor samlet, hvilket svarer til 2.885,3 færre ansatte målt som fuldtidsbeskæftigede. Tabel 3 viser ændringerne målt i fuldtidsbeskæftigede fordelt på nogle udvalgte ansættelsesformer og fordelt på arbejdsgiverområder. Tabel 3: Udviklingen i personaleforbruget i kommuner og regioner, februar Der er 2.885,3 færre fuldtidsbeskæftigede i kommuner og regioner i februar 2015 set i forhold til februar Alle ansatte Fleksjob og ekskstr. Ord Elever Ovkansatte og tj.mænd Månedslønnede Timelønnede Hele Landet , ,8-101,5 995, , ,8 Kommuner , ,2 6,1 337, , ,6 Regioner 400,7-271,6-91,9 764,2 845,9-445,2 Kilde: SIRKA, lønudvikling, februar Bemærk, at fra og med maj 2014 ændres i optælling af elever, således at kun personer ansat på en stillingskode svarende til elev optælles som elever. Dette flyttede knapt 400 personer fra elever langt overvejende i kommunerne. Note: Alle ansatte er summen af fleksjob + ekstr.ord.ansatte + elever + overenskomstansatte + tjenestemænd eller summen af Månedslønnede+timelønnede. 3

4 I kommunerne er personaleforbruget samlet set faldet med 3.159,4 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til et fald på 0,8 %. Det ses yderligere at elever, ekstraordinært ansatte samt fleksjob samlet set falder med 3.497,1 fuldtidsbeskæftigede (8,5 %). Gruppen af overenskomstansatte og tjenestemænd er faldet med 337,7 fuldtidsbeskæftigede svarende til et fald på 0,1 %. Overenskomstansatte og tjenestemænd er steget med 337,7 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne og steget med 764,2 fuldtidsbeskæftigede i regionerne I regionerne er personaleforbruget samlet set steget med 400,7 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til en stigning på 0,3 %. Faldet i elever, ekstraordinært ansatte samt fleksjob er på 363,5 fuldtidsbeskæftigede (5,2 %). Gruppen af overenskomstansatte og tjenestemænd er steget med 1.300,6 fuldtidsbeskæftigede svarende til en stigning på 1,2 %. Pr. august 2014 trådte nye regler vedrørende ansættelse som timelønnet i kraft. Det betyder, at flere der før var ansat som timelønnede nu vil blive ansat som månedslønnede. Yderligere vil flere af de nuværende timelønsansatte få ændret deres aflønningsform til månedslønnede. I beskæftigelsesgradstatistikken vil man kunne se en stigende andel månedslønnede med en beskæftigelse på 0-19 timer pr. uge. Seniorjobordningen, der i kommunerne tidligere har været i kraftig vækst, er nu faldende, Pr. februar 2014 var ansatte i seniorjob og pr. februar 2015 var fuldtidsbeskæftigede i seniorjob. Det vil sige et fald på 723 fuldtidsbeskæftigede. Fra januar 2015 til februar 2015 er der et uændret antal ansatte i seniorjob. Pr. 1. januar 2013 trådte en ny ordning vedr. fleksjobansættelser i kraft. I tabel 4 er opgjort omfanget af ansatte på såvel den nye som den gamle ordning. Tabel 4. Antal personer på ny og gammel fleksjobordning. Februar 2015 Ny ordning Gammel ordning Andel på ny ordning Kommuner 4.383, ,0 26,6 Regioner 217, ,0 12,4 Kilde: KRL I KRLs statistikker indgår den tid kommunen har lønudgift for. De to fleksjobordninger adskiller sig fra hinanden ved, at der for den nye ordnings vedkommende aflønnes for de timer den ansatte arbejder effektivt. Det vil sige, at tid til skånehensyn ikke indgår. Ansatte i fleksjob efter den gamle ordning lønnes for alle timer inkl. de timer deres beskæftigelse er nedsat. I realiteten aflønnes langt de fleste på den tidligere ordning som heltidsbeskæftigede, mens ansatte på den nye ordning gennemsnitligt betragtet aflønnes for knapt 30% af fuld tid. 4

5 PERSONALEOM- SÆTNING Personaleomsætningen for månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemandsansatte i kommuner og regioner ses i tabel 5 nedenfor. Tabel 5: Personaleomsætning i kommuner og regioner, månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, februar Kommuner Regioner Antal personer februar Afgang i alt i procent 13,1 10,9 Afgang til andet overenskomstomr. 1,6 1,3 Antal personer februar Tilgang i alt i procent 15,5 13,2 Tilgang til andet overenskomstomr. 1,6 1,3 Kilde: SIRKA, personaleomsætning, februar Hovedtendenserne er: Afgangen i alt er for kommunerne 13,1 % og regionerne 10,9 %. Afgang i alt vil for kommunernes vedkommende eksempelvis være: 1. Afgang ud af kommunen, dvs. til en region, stat, privat eller ud af arbejdsmarkedet. 2. Afgang som følge af ændringer i afgrænsningsbetingelserne. Det vil sige ændring fra månedslønnet til timelønnet, ændring fra overenskomstansat eller tjenestemand til elev, fleksjob eller ekstraordinært ansat Afgang til andet overenskomstområde er personaleomsætning mellem overenskomstområder. I kommunerne udgør denne form for personaleomsætning 1,6 %. I regionerne er det 1,3 %. Tilgangen i alt er i kommunerne 15,5 %. Regionerne oplever en tilgang på 13,2 %. Tilgang for en region vil eksempelvis være: 1. tilgang ude fra, dvs. fra en kommune, stat, privat eller uden for arbejdsmarkedet eller 2. tilgang som følge af ændringer i afgrænsningsbetingelserne. Personale, der i februar 2014 var timelønnede, men som nu er ansat som månedslønnede vil være en tilgang. Eller personer, der i februar 2014 var ekstraordinært ansatte er i februar 2015 i job i regionerne på overenskomstmæssige vilkår. 5

6 I tabel 6 vises lønniveauet for tilgang og afgang, samt for ansatte begge år. Tabel 6: Løn tilgang og afgang, månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, februar Lan- Hele det Fuldtid afgang afgang Fuldtid ansat begge år Fuldtid tilgang tilgang , , , Kommuner , , , Regioner 9.485, , , Kilde: SIRKA, personaleomsætning DATAGRUNDLAG Pr. august 2014 gennemførtes en ændring i datagrundlaget. Optælling af specialundervisningstillæg ændret KRL er blevet opmærksomme på, at de specialundervisnings-, Høre-tale-, og sprogstøttetillæg, der er aftalt som en del af lærernes overenskomst under funktionsløn er indberettet som værende genetillæg for kommuner, der anvender KMD og funktionstillæg for kommuner, der anvender Silkeborg Data. Pr. august 2014 ændrer KRL optællingen således at specialundervisningstillæg altid optælles som funktionsløn. Det vil kunne ses på udviklingstallene primært på overenskomstområdet for lærere ved folkeskolen m.fl. Pr. maj 2014 gennemførtes en ændring i datagrundlaget. Afgrænsning af elever KRL har hidtil i hovedtræk baseret afmærkningen af elever på baggrund af den indberettede ansættelsesstatuskode. Indberetninger ser ikke ud til at være helt ajour-førte i lønsystemerne, idet en del af disse personer tidligere har været elever i samme kommune/region. Således har der i KRLs statistikker været nogle elever på stillingskoder, der ikke normalt omfatter elever. Lønnen har typisk også været højere end den typiske elevløn. Derfor har KRL valgt at justere udsøgningen af elever til at basere sig på, om de er indberettet på en stillingskode der kan opfattes som en elevstilling. Dermed bliver de indberettede ansættelsesstatuskoder mindre vigtige i denne sammenhæng. Ændringen foretages fremadrettet og i alt flyttes knapt 400 personer væk fra elever overvejende på det kommunale område. Beskrivelser af ændringer i datagrundlaget findes også i KRL-forum. 6

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OVERBLIK 5 KAPITEL 2 DET OFFENTLIGE OG PRIVATE OVERENSKOMSTSYSTEM 7 2.1 Forskelle på det offentlige og private overenskomstsystem 8 2.2 Den historiske

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

OK-15 Forhandlingsfællesskabet

OK-15 Forhandlingsfællesskabet OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med KL 1. april 2015 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets overheads om

Læs mere