2014 Udgivet den 24. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 Udgivet den 24. januar 2014"

Transkript

1 Lovtidende C 2014 Udgivet den 24. januar januar Nr. 3. Bekendtgørelse af overenskomst af 5. november 2009 med Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer Den 5. november 2009 undertegnedes i Dhaka en overenskomst mellem Danmark og Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer. Overenskomsten har følgende ordlyd: Udenrigsmin., HP j.nr. 400.E.11.Bangladesh.12. AS001398

2 23. januar Nr. 3. Oversættelse AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH CONCERNING THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS The Government of The Kingdom of Denmark and The Government of the People s Republic of Bangladesh, hereinafter referred to as the Contracting Parties, DESIRING to create favourable conditions for investments in both States and to intensify the cooperation among companies in both States with a view to stimulating the productive use of resources. RECOGNIZING that a fair and equitable treatment of investments on a reciprocal basis will serve this aim. HAVE AGREED as follows: OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING OG FOLKEREPUBLIKKEN BANGLADESHS REGERING OM FREMME OG GENSIDIG BESKYTTELSE AF INVESTERINGER Kongeriget Danmarks regering og Folkerepublikken Bangladeshs regering, herefter omtalt som de kontraherende parter, SOM ØNSKER at skabe fordelagtige vilkår for investeringer i begge stater og styrke samarbejdet mellem private foretagender i begge stater med henblik på at stimulere den produktive anvendelse af ressourcer, SOM ANERKENDER, at en rimelig og retfærdig behandling af investeringer på et gensidigt grundlag vil tjene dette formål, ER BLEVET enige om følgende: Article 1 Artikel 1 Definitions For the purposes of this Agreement: 1. The term investment means every kind of assets invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include in particular, but not exclusively: a) tangible and intangible, movable and immovable property as well as any other rights such as leases, mortgages, liens, pledges, privileges, guarantees and any other similar property rights; b) a company, shares, stocks or other forms of participation in a company, bonds and Claims of a company; c) returns reinvested, claims to money and performance pursuant to contracts having an economic value; d) industrial and intellectual property rights, including copyrights, patents, trade names, technology, trademarks, good will, know-how, and any other similar rights, e) concessions or other rights conferred by law or under contract, including concessions to search for, extract or exploit natural resources. A change in the form in which assets are invested, does not affect their character as investments. 2. The term returns means the amounts yielded by an investment and includes in particular, though not exclusively, profit, interest, capital gains, dividends, royalties or fees. Definitioner I denne overenskomst 1. skal udtrykket»investering«omfatte enhver form for aktiver etableret eller erhvervet af en investor fra den ene kontraherende part på den anden kontraherende parts territorium i overensstemmelse med sidstnævnte kontraherende parts love og forskrifter og i særdeleshed, men ikke udelukkende: a) materielle og immaterielle, løsøre og fast ejendom såvel som enhver anden rettighed, såsom leasing-kontrakter, realkredit, tilbageholdelses- og panterettigheder, tilsagn, privilegier, garantier og alle andre lignende rettigheder, b) et firma eller en virksomhed, andele, aktier eller andre former for deltagelse i et firma eller en virksomhed og gældsbeviser og gæld i et firma eller en virksomhed, c) geninvesteret udbytte, fordringer på penge og opfyldelse af kontrakt af finansiel værdi, d) industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsrettigheder, patenter, firmanavne, teknologi, varemærker, goodwill, know-how og alle andre lignende rettigheder, e) koncessioner eller andre rettigheder, som er tildelt ved lov eller kontrakt, herunder koncessioner til eftersøgning og udvinding af naturressourcer. En ændring i den måde, hvorpå midler investeres, påvirker ikke deres karakter som investering. 2. Udtrykket»udbytte«skal betyde de beløb, som investeringen afkaster, omfattende især, men ikke

3 23. januar Nr The term investor means with respect to each Contracting Party: a) Natural persons having the citizenship or nationality of, or who are permanently residing in each Contracting Party in accordance with its laws. b) Any entity established in accordance with, and recognized as a legal person by the law of that Contracting Party, such as companies, firms, associations, development finance institutions, foundations or similar entities irrespective of whether their liabilities are limited and whether or not their activities are directed at profit. 4. The term territory shall mean the area encompassed by land boundaries, as well as the sea, seabed and its subsoil beyond the territorial sea- over which the Contracting Party exercises, in accordance with its national laws and regulations and international law, sovereign rights or jurisdiction. udelukkende, fortjeneste, renter, kapitalgevinster, dividender, royalties eller honorarer. 3. Udtrykket»investor«skal for begge kontraherende parters vedkommende betyde: a) Fysiske personer med statsborgerskab eller fast bopæl i en kontraherende part i overensstemmelse med denne parts gældende lov. b) Enhver enhed etableret i overensstemmelse med og anerkendt som en juridisk person i henhold til loven i den kontraherende part, såsom selskaber, firmaer, sammenslutninger, finansieringsinstitutioner på udviklingsområdet, fonde eller lignende enheder, uanset om de har begrænset ansvar og om de måtte være rettet mod overskudsgivende virksomhed. 4. Udtrykket»territorium«skal for hver kontraherende part omfatte det territorium, som hører under dets suverænitet, såvel som maritime zoner og kontinentalsoklen, over hvilke den kontraherende part udøver suveræne rettigheder eller jurisdiktion i henhold til gældende national lov og folkeretten, suveræne rettigheder eller jurisdiktion. Article 2 Artikel 2 Promotion and protection of investment 1. Each Contracting Party shall admit investments by investors of the other Contracting Party in accordance with its legislation and administrative practice and encourage such investments, including facilitating the establishment of representative offices. 2. Investment objectives should be achieved without relaxing health, safety and environmental measures of general application. If the Contracting Party in whose territory the investment is made, suffers from a loss, destruction of damages with regard to its public health or life or the environment, including natural resources by the investor of the other Contracting Party, then the First contracting Party shall be accorded adequate and effective compensation as per its laws and regulations, and if necessary as per International law, by the investor of the other Contracting Party. 3. Investments by investors of each Contracting Party shall at all times enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party. 4. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of investors of the other Contracting Party. Investeringsfremme og -beskyttelse 1. Hver kontraherende part skal i overensstemmelse med sine love og administrativ praksis tillade investeringer fra den anden kontraherende parts investorer og fremme sådanne investeringer, herunder lette etableringen af repræsentationskontorer. 2. Investeringsformål skal kunne opnås, uden at sundheds-, sikkerheds- eller miljømæssige foranstaltninger svækkes herved. Såfremt en kontraherende part, på hvis territorium investeringen er foretaget, lider tab, ødelæggelse eller anden skade på dets offentlige sundhed, liv eller miljø, inklusive naturressourcer, forårsaget af en investor fra den anden kontraherende part, skal den første kontraherende part indrømmes passende og effektiv godtgørelse i henhold til dets love og regler, og, hvis påkrævet, i henhold til folkeretten, fra den anden kontraherende parts investor. 3. Investeringer fra investorer fra hver af de kontraherende parter skal til enhver tid nyde fuld beskyttelse og sikkerhed på den anden kontraherende parts territorium. Ingen kontraherende part må på nogen måde skade den anden kontraherende parts investorers forvaltning, opretholdelse, anvendelse, besiddelse eller afvikling af investeringer på sit territorium. 4. Hver kontraherende part skal overholde alle forpligtelser, den måtte have indgået vedrørende investeringer fra den anden kontraherende parts investorer. Article 3 Artikel 3 Treatment of investment 1. Each Contracting Party shall in its territory accord to investments made by investors of the other Contracting Party Investeringers behandling 1. Hver kontraherende part skal på sit territorium give investeringer foretaget af den anden kontraherende parts

4 23. januar Nr. 3. fair and equitable treatment which in no case shall be less favourable than that accorded to its own investors or to invests of any third state, whichever is the more favourable from the point of view of the investor. 2. Each Contracting party shall in its territory accord investors of the other Contracting Party, as regards their management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment, fair and equitable treatment which in no case shall be less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any third State, whichever of these standards is the more favourable from the point of view of the investor. investorer en rimelig og retfærdig behandling, som på ingen måde er mindre gunstig end den, der gives dens egne investorer eller investorer fra noget tredjeland, idet den set fra investors synspunkt mest gunstige behandling lægges til grund. 2. Hver kontraherende part skal på sit territorium give den anden kontraherende parts investorer en rimelig og retfærdig behandling, hvad angår forvaltning, opretholdelse, anvendelse, besiddelse eller afvikling af deres investeringer, som på ingen måde er mindre gunstig end den, der gives dens egne investorer eller investorer fra noget tredjeland, idet den set fra investors synspunkt mest gunstige behandling lægges til grund. Article 4 Artikel 4 Exceptions The Provisions of this Agreement relative to the granting of treatment not less favourable than that accorded to the investors of each Contracting Party or of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from: a) membership of any existing or future Regional Economic Integration Organisation or customs union of which one of the Contracting Parties is or may become a party, or b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation. Undtagelser Bestemmelserne i denne aftale vedrørende tilståelsen af en ikke mindre gunstig behandling end den, der gives investorer fra nogen af de kontraherende parter eller noget tredjeland, skal ikke udlægges som en forpligtelse for den ene kontraherende part til at tilbyde investorer fra den anden kontraherende part fordelene ved nogen behandling, præference eller privilegier, der hidrører fra: a) medlemskab af enhver eksisterende eller fremtidig regional økonomisk organisation eller toldunion, i hvilken nogen af de kontraherende parter er eller måtte blive part, eller b) enhver international overenskomst eller ordning, som helt eller fortrinsvis vedrører beskatning, eller enhver national lovgivning, som helt eller fortrinsvis vedrører beskatning. Article 5 Artikel 5 Expropriation and compensation 1. Investments of investors of each Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures, having effect equivalent to nationalization or expropriation, hereinafter referred to as expropriation, in the territory of the other Contracting Party except for expropriations made in the public interest, on a basis of non-discrimination, carried out under due process of law, and against prompt, adequate and effective compensation. 2. Such compensation shall amount to the fair market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or impending expropriation became known in such a way as to affect the value of the investment, hereinafter referred to as the valuation date. 3. Such compensation, in whose territory the investment is made, shall be paid promptly on the basis of the rate of exchange existing for that currency on the valuation date and include interest at a commercial rate established on a market basis (e.g. LIBOR) Ekspropriation og erstatning 1. Investeringer fra de kontraherende parters investorer må ikke nationaliseres, eksproprieres eller underkastes foranstaltninger med tilsvarende virkning som nationalisering eller ekspropriation (i det følgende benævnt»ekspropriation«) på den anden kontraherende parts territorium, medmindre det sker af hensyn til almenvellet, på et ikke-diskriminatorisk grundlag, med behørig retsgyldighed og mod en omgående, fyldestgørende og effektiv erstatning. 2. Denne erstatning skal svare til den rimelige markedsværdi af den eksproprierede investering umiddelbart før ekspropriationen eller den forestående ekspropriation blev offentlig kendt, og derved kunne påvirke investeringens værdi (i det følgende benævnt»vurderingsdag«). 3. Denne rimelige markedsværdi skal beregnes i en frit konvertibel valuta på basis af den gældende markedsvekselkurs for den pågældende valuta på vurderingsdagen. Erstatning skal betales omgående og skal indeholde renter til handelsværdi baseret på markedsniveau fra ekspropriationsdagen frem til betalingsdagen.

5 23. januar Nr The investor affected shall have a right to prompt review under the law of the Contracting Party making the expropriation, by a judicial or other competent and independent authority of that Contracting Party, of its case, of the valuation of its investment, and of the payment of compensation, in accordance with the principles set out in paragraph 1 of this Article. 5. When a Contracting Party expropriates the assets of a company or an enterprise in its territory, which is incorporated or constituted under its law, and in which investors of the other Contracting Party have an investment, the provisions of this Article shall apply to ensure prompt, adequate and effective compensation for those investors for any impairment or diminishment of the fair market value of such investment resulting from the expropriation. 4. Den berørte investor skal ved domsmyndighed eller anden kompetent og uafhængig myndighed på den eksproprierende kontraherende parts territorium have ret til omgående i henhold til loven i den kontraherende part, som foretager ekspropriationen, at få prøvet lovligheden af sagen og af erstatningsvurderingen af investeringen og af erstatningsbetalingen, i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i stk. (1) i denne Artikel. 5. Når en kontraherende part eksproprierer et firmas eller en virksomheds aktiver på sit territorium, som er indregistreret eller oprettet ved dennes lov, og når investorer fra den anden kontraherende part har en investering i firmaet eller virksomheden, herunder igennem aktier eller andele, skal reglerne i denne Artikel sikre omgående, fyldestgørende og effektiv erstatning til sådanne investorer for enhver skade eller formindskelse af den rimelige markedsværdi af en sådan investering, som måtte være forårsaget af ekspropriationen. Article 6 Artikel 6 Compensation for losses 1. Investors of the Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, State of National Emergency, revolt, insurrection, or riot in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or investors of any third State, whichever of these standards is the more favourable from the point of view of the investor. 2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, an investor of a Contracting Party who, in any of the situation referred to in that paragraph, suffers a loss in the area of another Contracting Party resulting from: a) requisitioning of its investment or part thereof by the latter's forces or authorities, or b) destruction of its investment or part thereof by the latter's forces or authorities, which was not required by the necessity of the situation. shall be accorded, restitution or compensation which in either case shall be prompt, adequate and effective and shall be freely transferable. Erstatning for tab 1. Investorer fra en kontraherende part, hvis investeringer på den anden kontraherende parts territorium lider tab på grund af krig eller anden væbnet konflikt, revolution, national undtagelsestilstand, revolte, oprør eller uroligheder på sidstnævnte kontraherende parts territorium, skal gives en behandling af sidstnævnte kontraherende part, hvad angår genindsættelse i tidligere rettigheder, skadesløsholdelse, erstatning eller anden fyldestgørelse, der ikke er mindre gunstig end den, som sidstnævnte kontraherende part giver sine egne investorer eller investorer fra noget tredjeland, idet den udfra investors synspunkt mest gunstige behandling lægges til grund. 2. Uden præjudice for stk. 1 i denne Artikel skal en kontraherende parts investor, som i en af de i stk. 1 nævnte situationer lider et tab på den anden kontraherende parts territorium som følge af: a) rekvirering af sin investering eller dele deraf, foretaget af den andens styrker eller myndigheder, eller b) tilintetgørelse af sin investering eller dele deraf, foretaget af den andens styrker eller myndigheder, som ikke var påkrævet i den foreliggende situation, ydes genindsættelse i tidligere rettigheder eller erstatning, som i alle tilfælde skal være omgående, fyldestgørende og effektiv. Article 7 Artikel 7 Transfer of capital and returns 1. Each Contracting Party, guarantee to the investors of the other Contracting Party, free transfers of payments related to their investments including in particular though not exclusively: a) the initial capital or any additional capital for the maintenance and development of an investment; Overførsel af kapital og udbytte 1. Hver kontraherende part skal med hensyn til investeringer på sit territorium af den anden kontraherende parts investorer tillade overførsel ind og ud af territoriet af: a) startkapitalen og enhver yderligere kapital til vedligeholdelse og udvikling af en investering;

6 23. januar Nr. 3. b) the invested capital or the proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment; b) den investerede kapital eller provenuet fra salg eller hel eller delvis likvidation af en investering; c) interest, dividends, profit and other returns realised; c) renter, dividender, fortjenester og andet realiseret udbytte; d) payments made for the reimbursement of the credits for investments, and interest due; d) betalinger, som udgør afdrag på gæld vedrørende investeringer, og forfaldne renter; e) payments derived from rights enumerated in paragraph 1 (d) of Article 1 of this Agreement; e) betalinger, der hidrører fra rettigheder nævnt i Artikel 1, stk. (1), d) i denne aftale; f) unspent earning and other remuneration of personnel engaged from abroad in connection with an investment; f) ikke-anvendte indtægter og andre indkomster tilhørende udenlandske ansatte, som har arbejde i forbindelse med en g) compensation, restitution, indemnification or other settlement pursuant to Article 5 and 6; h) Payments arising out of a settlement of a dispute, according to Articles 9 and Transfers of payments under paragraph 1 of this Article shall be effected without delay and in a freely convertible currency. 3. Transfers shall be made at the market rate of exchange existing on the date of transfer with respect to spot transactions in the currency to be transferred. In the absence of a market for foreign exchange, the rate to be used will be the most recent exchange rate applied to inward investments. 4. The provisions of the foregoing paragraphs of this Article do not prejudice a Contracting Party s exercise in good faith of its international obligations or of its rights and obligations by virtue of its participation or association in a free trade area, customs union, common market, economic and monetary union or any other form of regional cooperation or integration. investering; g) erstatning, genindsættelse i tidligere rettigheder, skadesløsholdelse eller anden afgørelse, jfr. Artikel 5 og 6; h) betalinger som følge af bilæggelse af tvister, jfr. Artikel 9 og Overførsler af betalinger i henhold til stk. (1) i denne Artikel skal ske uden forsinkelse og i en frit konvertibel valuta. 3. Overførsler skal foretages til markedsvekselkursen gældende på overførselsdagen med hensyn til locotransaktioner i den valuta, hvori overførslen sker. I mangel af et marked for fremmed valuta skal den kurs, der anvendes, være den seneste vekselkurs anvendt til indgående investeringer. 4. De foregående bestemmelser i denne Artikel skal ikke præjudicere enhver kontraherende parts udøvelse i god tro af dets internationale forpligtelser eller af dets rettigheder og forpligtelser i kraft af dets deltagelse i eller tilknytning til en frihandelszone, toldunion, fællesmarked, økonomisk eller monetær union eller enhver anden form for regionalt samarbejde eller integrering. Article 8 Artikel 8 Subrogation 1. If one Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own investors under a guarantee it has accorded in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting party shall recognize: a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction, of any right or claim by the investor to the former Contracting party or to its designated agency and b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that investor. 2. The rights or claims so subrogated shall not exceed the original rights or claims of the investor. 3. Subrogations of the rights and obligations of the indemnified investor shall also apply to the transfer of payments affected in accordance with Article 7 of this Agreement. Subrogation 1. Hvis en kontraherende part eller dennes designerede agent foretager betaling til sine egne investorer under en garanti, den har givet med hensyn til en investering på den anden kontraherende parts territorium, skal sidstnævnte kontraherende part anerkende: a) overdragelsen af en hvilken som helst rettighed eller fordring fra investoren til førstnævnte kontraherende part eller dennes designerede agent, hvad enten den foretages i henhold til lov eller retshandel, og b) at førstnævnte kontraherende part eller dennes designerede agent er berettiget til i kraft af subrogation at udøve investorens rettigheder og gennemføre investorens fordringer. 2. De således overdragne rettigheder eller krav skal ikke overstige de oprindelige rettigheder eller krav. 3. Overdragelse af den skadesløsholdte investors rettigheder og forpligtelser gælder også overførsel af relevante betalinger i overensstemmelse med artikel 7 i denne aftale. Article 9 Artikel 9

7 23. januar Nr. 3. Settlement of disputes between a contracting party and an investor of the other contracting party 1. Any disputes concerning an investment between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably. 2. If any such dispute cannot be settled within six months following the date on which the dispute has been raised by the investor through written notification to the Contracting Party, either Contracting Party may refer the dispute, to a competent court of the Contracting Party or to international arbitration to one of the following fora: a) The international Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) for settlement by arbitration under the Washington Convention 18 March 1965 on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States provided both Contracting Parties are parties to the said Convention: or b) the Additional Facility of the Centre, if the Centre is not available under the Convention; or c) an ad hoc tribunal set up under Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The appointing authority under the said rules shall be the Secretary General of ICSID; or d) by arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC). 3. For the purpose of this Article and Article 25(2)(b) of the said Washington Convention, any legal person which is constituted in accordance with the legislation of one Contracting Party and which, before a dispute arises, was controlled by an investor of the other Contracting Party, shall be treated as a national of the other Contracting Party. 4. Any arbitration under paragraph 2 b)-d) of this Article shall, at the request of either party to the dispute, be held in a state that is a party to the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, June 10, The consent given by each Contracting Party and the submission of the dispute under paragraph (2) shall constitute the written consent and written agreement of the parties to the dispute to its submission for settlement for the purposes of Chapter III of the Washington Convention (Jurisdiction of the Centre) and for the purpose of the Additional Faculty Rules, Article 1 of the UNCITRAL Arbitration Rules, the Rules of Arbitration of the ICC and Article II of the New York Convention. 6. In any proceeding involving an investment dispute, a Contracting Party shall not assert, as a defense, counterclaim or for any other reason, that indemnification or other compensation for all or part of the alleged damages has been received pursuant to an insurance or guarantee contract. 7. Any arbitral award rendered pursuant to this Article shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Bilæggelse af tvister mellem en kontraherende part og en investor fra den anden kontraherende part 1. Enhver tvist vedrørende en investering mellem en investor fra den ene kontraherende part og den anden kontraherende part skal så vidt muligt søges bilagt mindeligt. 2. Hvis en sådan tvist ikke kan blive afgjort inden seks måneder efter datoen, hvor tvisten er blevet rejst af investoren gennem skriftlig notifikation til den kontraherende part, kan begge kontraherende parter henvise tvisten til en kontraherende parts kompetent domstol eller til international voldgift ved et af de følgende fora: a) Det Internationale Center for Bilæggelse af Investeringstvister (ICSID) til voldgiftsafgørelse under Washingtonkonventionen af 18. marts 1965 om bilæggelse af investeringstvister mellem stater og statsborgere i andre Stater forudsat begge kontraherende parter er parter til den nævnte konvention; eller b) Centrets Additional Facility, hvis Centret ikke er tilgængelig i henhold til konventionen; eller c) en ad hoc voldgiftsdomstol nedsat i henhold til de voldgiftsregler, der gælder for FN s Kommission for International Handelsret (UNCITRAL). Den udnævnende myndighed under de nævnte regler skal være generalsekretæren for ICSID; eller d) ved voldgift i overensstemmelse med det Internationale Handelskammers (ICC) voldgiftsregler. 3. For så vidt angår denne Artikel og Artikel 25(2) (b) af den nævnte Washingtonkonvention, skal enhver juridisk person, som er dannet i overensstemmelse med lovgivningen i den ene kontraherende part, og som inden en tvist opstår, var kontrolleret af en investor fra den anden kontraherende part, behandles som en statsborger i den anden kontraherende part. 4. Enhver voldgift under stk. 2 b) d) i denne Artikel skal, på anmodning af nogen af parterne i tvisten blive afholdt i en stat, som er part i De Forenede Nationers Konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser udfærdiget i New York den 10. juni 1958 (New York Konventionen). 5. Samtykket givet af hver kontraherende part i henhold til stk. 2 og indbringelsen af tvisten af en investor under det nævnte stk. skal udgøre parternes skriftlige samtykke og aftale om tvistens indbringelse til bilæggelse for så vidt angår kapitel II af Washingtonkonventionen (Centrets retshåndhævelse) og for så vidt angår the Additional Facility Rules, Artikel 1 i UNCITRAL voldgiftsreglerne, ICC voldgiftsreglerne samt New York Konventionens Artikel II. 6. I enhver procedure om en investeringstvist, skal en kontraherende part ikke påberåbe sig, som forsvar, modkrav eller af nogen som helst anden grund, at erstatning eller anden kompensation for hele eller dele af de påståede skader er blevet erlagt i henhold til en forsikring eller en garantikontrakt. 7. Enhver voldgiftskendelse afsagt i henhold til denne Artikel skal være endelig og bindende for tvistens parter. Hver

8 23. januar Nr. 3. Contracting Party shall carry out without delay the provisions of any such award and provide in its territory for the enforcement of such award. kontraherende part skal uden forsinkelse iværksætte en kendelses bestemmelser og foretage fuldbyrdelse af kendelsen på sit territorium. Article 10 Artikel 10 Settlement of disputes between the contracting parties Bilæggelse af tvister mellem de kontraherende parter 1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled as far as possible by negotiations. 2. If a dispute according to paragraph 1 of this Article cannot be settled within six (6) months, it shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitration tribunal. 3. Such arbitral tribunal shall be constituted ad hoc as basis as follows: each Contracting Party shall appoint one arbitrator and these two arbitrators shall agree upon a national of a third State as their chairman to be appointed by the two Contracting Parties. Such arbitrators shall be appointed within two (2) months from the date on which one Contracting Party has informed the other Contracting Party, of its intention to submit the dispute to an arbitration tribunal and the Chairman shall be appointed within two (2) months following the appointment of the two arbitrators. 4. If the periods specified in paragraph 3 of this Article are not observed, either Contracting Party may, in the absence of any other relevant arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President of the International Court of Justice is a national of either of the Contracting Parties or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President or in case of his inability the member of the International Court of Justice next in seniority should be invited under the same conditions to make the necessary appointments. 1. Tvister mellem de kontraherende parter vedrørende fortolkningen og anvendelsen af denne overenskomst skal så hurtigt som muligt bilægges gennem forhandlinger. 2. Hvis en tvist ikke kan bilægges inden for seks måneder i henhold til denne Artikels stk. 1, skal den efter anmodning fra enhver af de kontraherende parter forelægges for en voldgiftsdomstol. 3. En sådan voldgiftsdomstol skal nedsættes på et ad hoc grundlag på følgende måde: hver kontraherende part skal udnævne en voldgiftsmand og disse to voldgiftsmænd skal være enige i udpegelsen af en statsborger fra et tredjeland til formand for domstolen. Sådanne voldgiftsmænd skal være udpeget inden for to (2) måneder fra datoen den ene kontraherende part har informeret den anden kontraherende part om, at den har til hensigt at forelægge tvisten for en voldgiftsdomstol, og formanden for domstolen skal være udpeget inden for to (2) måneder efter udpegningen af de to voldgiftsmænd. 4. Hvis de angivne perioder i stk. 3 i denne Artikel ikke bliver overholdt, kan enhver af de kontraherende parter i mangel af anden aftale opfordre præsidenten for Den Internationale Domstol til at foretage de nødvendige udpegelser. Hvis præsidenten for Den Internationale Domstol er statsborger i en af de kontraherende parter, eller hvis han på anden vis er forhindret i at udføre nævnte funktion, skal vicepræsidenten eller i tilfælde af hans manglende evne, det medlem af Den Internationale Domstol næst i anciennitet, opfordres til, under de samme betingelser, til at foretage de nødvendige udpegelser 5. The tribunal shall establish its own rules of procedure. 5. Domstolen skal etablere sine egne procesregler. 6. The arbitral tribunal shall reach its decision on the basis of the present Agreement and applicable rules of international law. It shall reach its decision by a majority of votes; the decision shall be final and binding. 7. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its legal representation in the arbitration proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The arbitration tribunal may however, in its award determine another distribution costs. 6. Voldgiftsdomstolen skal træffe en beslutning på grundlag af denne overenskomst og folkerettens anvendelige regler. Den skal træffe sin afgørelse ved flertalsafgørelse; beslutningen skal være endelig og bindende. 7. Hver kontraherende part skal bære omkostningerne for sit eget voldgiftsmedlem ved domstolen og for sin medvirken i voldgiftssagen. Omkostningerne til formanden og de øvrige omkostninger skal bæres ligeligt af de kontraherende parter. Domstolen kan imidlertid i sin kendelse fastsætte en anden fordeling af omkostningerne. Article 11 Artikel 11 Consultations Each Contracting Party may propose to the other Party to consult on any matter affecting the application of this Agreement. These consultations shall be held on the proposal Konsultationer Enhver af de kontraherende parter kan foreslå den anden part at konsultere om en hvilken som helst sag, der vedrører anvendelsen af denne overenskomst. Konsultationerne skal efter forslag fra en af de kontraherende parter afholdes på et

9 23. januar Nr. 3. of one of the Contracting Parties at a place and at a time agreed upon through diplomatic channels. sted og et tidspunkt, der er opnået enighed om gennem diplomatiske kanaler. Article 12 Artikel 12 Applicability of this agreement The provisions of this Agreement shall apply to all investments made by investors of one Contracting party in the territory of the other Contracting Party prior to or after the entry into force of the Agreement. It shall, however, not be applicable to dispute which have arisen prior to its entry into force. Overenskomstens anvendelsesområde Bestemmelserne i denne overenskomst skal omfatte alle investeringer foretaget af den ene kontraherende parts investorer på den anden kontraherende parts territorium før eller efter overenskomstens ikrafttrædelse. Den skal imidlertid ikke omfatte uoverensstemmelser eller tvister, som er opstået før dens ikrafttræden. Article 13 Artikel 13 Amendments At the time of entry into force of this Agreement or at any time thereafter the provisions of this Agreement may be amended in such manner as may be agreed between the Contracting Parties. Such amendments shall enter into force when the Contracting Parties have notified each other that the constitutional requirements for the entry into force have been fulfilled. Ændringer Ved ikrafttrædelsen af denne overenskomst eller på et hvilket som helst senere tidspunkt kan bestemmelserne i denne overenskomst ændres på en sådan måde, som de kontraherende parter er enige om. Sådanne ændringer skal træde i kraft, når de kontraherende parter har meddelt hinanden, at de forfatningsmæssige krav for ikrafttrædelse er blevet opfyldt. Article 14 Artikel 14 Territorial extension This Agreement shall not apply to the Faroe Islands and Greenland. The provisions of this Agreement may be extended to the Faroe Islands and Greenland as may be agreed between the Contracting Parties in an Exchange of Notes. Territorial udstrækning Denne overenskomst skal ikke gælde for Færøerne og Grønland. Bestemmelserne i denne overenskomst kan udvides til at omfatte Færøerne og Grønland i henhold til aftale herom ved noteveksling mellem de kontraherende parter. Article 15 Artikel 15 Entry into force The Contracting Parties shall notify each other when the constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement shall enter into force thirty days after the date of the last notification. Ikrafttrædelse Denne overenskomst træder i kraft tredive dage efter den dato, hvor de kontraherende parters regeringer skriftligt har meddelt hinanden, at de forfatningsmæssige krav for denne overenskomsts ikrafttrædelse er blevet opfyldt. Article 16 Artikel 16 Duration and termination 1. This Agreement shall remain in force for a period of ten years. It shall remain in force thereafter until either Contracting Party notified in writing the other Contracting Party of its intention to terminate this Agreement. The notice of termination shall become effective one year after the date of notification. 2. In respect of investments made prior to the date of when the notice of termination of this Agreement becomes Varighed og ophør 1. Denne overenskomst skal forblive i kraft i ti år og skal derefter forblive i kraft, med mindre den ene kontraherende part skriftligt meddeler den anden kontraherende part sin hensigt om at opsige overenskomsten. Meddelelsen om opsigelse får virkning et år efter notifikationsdatoen. 2. For så vidt angår investeringer foretaget før den dato, hvor meddelelsen om opsigelse af denne overenskomst får

10 23. januar Nr. 3. effective, the provisions of Article 1 to 12 shall remain in force for a further period of ten (l0) years from that date. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their respective states, have signed this Agreement. DONE in duplicate at Dhaka on 5 th November 2009 in the English language. FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK Einar Hebogård Jensen FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH Dewan Zakir Hossain virkning, skal bestemmelserne i Artiklerne 1 til 12 forblive i kraft i yderligere en tiårsperiode fra denne dato. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, behørigt bemyndigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne overenskomst. UDFÆRDIGET i to eksemplarer i Dhaka den 5. november 2009 på engelsk. FOR KONGERIGET DANMARKS REGERING Einar Hebogård Jensen FOR FOLKEREPUBLIKKEN BANGLADESHS REGERING Dewan Zakir Hossain Overenskomsten, der i henhold til artikel 14 ikke omfatter Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 15 i kraft den 27. februar Udenrigsministeriet, den 23. januar 2014 HOLGER K. NIELSEN

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGE RING OG REPUBLIKKEN CHILES REGERING OM FREMME OG GENSIDIG BESKYTTELSE AF INVESTERINGER

OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGE RING OG REPUBLIKKEN CHILES REGERING OM FREMME OG GENSIDIG BESKYTTELSE AF INVESTERINGER 248 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1996 [DANISH TEXT - TEXTE DANOIS] OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGE RING OG REPUBLIKKEN CHILES REGERING OM FREMME OG

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - et overblik Indhold Værnetings- og voldgiftsaftaler Forskelle Fordele og ulemper Voldgiftsaftaler Voldgiftsinstitutter eller voldgiftslov (ad hoc

Læs mere

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 Kontraktklausuler om konflikthåndtering v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 2 De næste 2 x 45 minutter Indledende bemærkninger omkring kontraktklausuler om konflikthåndtering

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Låneaftale Loan note Låntager [Navn, adresse og CVR-nr. på låntager] Borrower [Name, Adress and CVR-no. on the Borrower] Långiver Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Lender Accelerace

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v. 1. Aftale af 19. februar 2013 om

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension The Application is a translation into English of the original Application Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus 6584-4 april 2014 in Danish. In case of

Læs mere

Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion

Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion International ret 1 og 9- Retspleje 28.4 Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion Reglerne om beskyttelse af udenlandske investeringer er genstand for stor bevågenhed i udlandet,

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC DENMARK

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC DENMARK of Directive 2009/110/EC DENMARK Final Report Version 2.0 08/02/2013 www.tipik.eu Tipik Communication Agency S.A. Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brussels Tel. +32.2.235.56.70 Fax +32.2.235.56.99 info@tipik.eu

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør PRESSEKONFERENCE Regnskab for 2012 Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Personal Banking 7. februar 2013 Hele pressemødet webcastes

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

LÅNEANSØGNING 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER POSTNUMMER:

LÅNEANSØGNING 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER POSTNUMMER: LÅNEANSØGNING 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER NAVN 1. LÅNEANSØGER FØDSELSDATO - ALDER NATIONALITET PASNUMMER NIE NUMMER CIVILSTAND STILLING NAVN FØDSELSDATO - ALDER NATIONALITET PASNUMMER NIE NUMMER CIVILSTAND

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere