25. udbud. Bybuskørsel i Aarhus Kommune. Bilagsbind 3 Personale- og overenskomstforhold April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. udbud. Bybuskørsel i Aarhus Kommune. Bilagsbind 3 Personale- og overenskomstforhold April 2011"

Transkript

1 25. udbud Bybuskørsel i Aarhus Kommune Bilagsbind 3 Personale- og overenskomstforhold April 2011

2 Indholdsfortegnelse Side Forord 4 Personaleforhold Oplysninger om personaleforhold fra Busselskabet Aarhus Sporveje 5 Bilag 1 - Pensionsordning 8 Bilag 2 - Nettoficeret pension 9 Chauffører Offentlig overenskomst for buschauffører i Aarhus og Odense Decentral Arbejdstidsaftale for overenskomstansatte buschauffører 36 Protokollat 2 til den Decentral Arbejdstidsaftale 51 Lønmodel ved Busselskabet Århus Sporveje 52 Anciennitetsmodel for Busselskabet Århus Sporveje 53 Aftale om tillæg til afløsere 54 Honorering af overarbejde 55 Vejledning om afspadsering 57 Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter 58 Bilag til aftale om tillidsrepræsentanter 61 Løbende ind-/omplacering i Busselskabet 66 Speciel indplacering af chauffører 67 Honorering af chauffører ved køreplansafvigelser 68 Aftale om funktionsløn til Vejledere 69 Procedure ved afvikling af holddriftstimer, afspadsering m.v. 70 Nultolerance politik ved Busselskabet Århus Sporveje 77 Central pauseafholdelse 78 Beregning af gangtid 79 Gangtidsmåling 82 Vilkår for tjenestebytning 83 Trafikpersonale Overenskomst for trafikkontrollører/driftsassistenter 84 Lønaftale for stationsansvarlige 96 Lønmodel for trafikmestre 97 Teknisk personale Overenskomst for håndværkere (Mekanikere) 98 Overenskomst for specialarbejdere m.v. (Klargøring) 130 Lønaftale for specialarbejdere 158 Flexordning for teknisk afdeling 162 Fælles aftaler for alle grupper Aftale om holddrift, arbejdstid m.v. 163 Aftale om fravær ved familiemæssige årsager - barsel m.v. 171 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 2

3 Seniorordning (udløb ultimo 2011) 188 Rammeaftale om seniorpolitik 193 Arbejdsmiljøpolitik 201 Orlov 203 Frihed med løn til særlige begivenheder 204 Rusmiddelspolitik 205 Rygepolitik 207 Beklædningsordning 208 Tillægsoverenskomst Tillægsoverenskomst til landsoverenskomsten 209 Protokollater fra seneste overenskomstforhandling Protokollat AC 297 Protokollat chauffører 304 Protokollat HK 310 Protokollat håndværkere 328 Protokollat specialarbejdere 336 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 3

4 Generelt Dette bilagsbind indeholder oplysninger fra Busselskabet Aarhus Sporveje om de medarbejdere, det kan komme på tale at overdrage i dette udbud. Busselskabet Aarhus Sporveje påpeger heri, at arbejdsgiver skal betale hele pensionsbidraget for alle personalegrupper uanset, at overenskomsten opererer med et egetbidrag. Udgifterne hertil skal indregnes i tilbuddet. De overenskomster Busselskabet Aarhus Sporveje anvender udløb alle den 31. marts Bilagsbindet indeholder en række protokollater fra de afsluttede overenskomstforhandlinger. De fra 1. april 2011 gældende overenskomster er endnu ikke udkommet. Bilagsbindet indeholder endvidere overenskomster og oplysninger om andre ansættelsesforhold for chauffører, trafikpersonale og teknisk personale samt fællesaftaler gældende for alle grupper. Alle relevante lokalaftaler er gengivet i bilagsbindet. Dette gælder alle medarbejdergrupper, der kan komme på tale at overdrage. Tillægsoverenskomsten gældende indtil 1. marts 2012 er ligeledes gengivet i bilagsbindet. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 4

5 Busselskabets Aarhus Sporvejes oplysninger om personaleforhold. Der kan maksimalt blive tale om at overdrage følgende ansatte til et nyt busselskab: 1. Chauffører: Der vil blive overdraget indtil 150 chauffører. Alle chauffører, der kan blive tale om at overdrage, vil være ansat efter den mellem KL og 3F indgåede Overenskomst for buschauffører ved Odense Bybusser og Busselskabet Aarhus Sporveje samt indgåede lokalaftaler. Overenskomster og lokalaftaler er anført i Bilagsbind 3. Anciennitetsfordeling af alle chauffører ansat i Busselskabet Aarhus Sporveje på KL-3F overenskomsten er pr. 1. marts 2011: Løntrin Antal chauffører I alt 374 Blandt chaufførerne er der enkelte faglærte chauffører, og nogle chauffører der har efteruddannelse, der har udløst løntillæg. Løntillæggene er hovedsagligt givet i form af løntrin, og disse vil således for størstedelens tilfælde være med i ovenstående anciennitetsoversigt. 111 af ovennævnte 374 chauffører har udover løntrinsindplaceringen et kronetillæg, der i 2011 er på kr. pr. år. Aldersfordeling for alle chauffører over 55 år ansat på KL-3F overenskomsten er pr. 1. januar 2011: Fødselsår Antal chauffører I alt 88 Alle chauffører, der overdrages, vil ved overdragelsen have tjenestested på Munkevejen 4 hvor det busanlæg, der skal overtages, ligger. Det skønnes, at der blandt de overdragne vil være 1 tillidsmand og 1 arbejdsmiljørepræsentant. Det vides endnu ikke, hvilke chauffører, der vil blive overdraget. 2. Mekanikere: Der vil blive overdraget indtil 7 mekanikere. Alle mekanikere, der kan blive tale om at overdrage vil være ansat efter Overenskomst for håndværkere m. fl. indgået mellem Dansk Metal m.fl. og KL. Overenskomsten er i Bilagsbind 3. Anciennitetsfordelingen for de overenskomstansatte mekanikere, der kan blive tale om at overdrage, er pr. 1. marts 2011: Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 5

6 Løntrin Antal mekanikere I alt 7 De overdragne mekanikere forventes ved overdragelsen også at have tjenestested på Munkevejen 4. Det skønnes, at der blandt de overdragne mekanikere vil være indtil 1 tillidsmand og 1 arbejdsmiljørepræsentant. Der er ikke indgået lokalaftaler udover overenskomsten. 3. Administrativt personale - herunder trafikpersonale Der vil blive overdraget indtil 9 administrative medarbejdere, herunder trafikpersonale, AC er og HK er. Ansættelsesvilkårene er individuelle, og gennemsnitslønnen inkl. pension og tillæg pr. medarbejder er ca kr. årligt for de medarbejdere, det kan komme på tale at overdrage. Det administrative personale består både af FOAansatte (trafikpersonale ansat efter overenskomst for trafikkontrollører/driftsassistenter), AC-ere og HK-ere. Disse er fordelt på personer med og uden ledelsesopgaver, som er tilknyttet dels rent administrative opgaver og dels driftsopgaver hovedsagligt i trafikadministrationen. De overdragne medarbejdere forventes ved overdragelsen også at have tjenestested på Munkevejen 4. Det vides endnu ikke, hvilke administrative medarbejdere, der vil blive overdraget. Det skønnes, at der blandt de overdragne administrative medarbejdere vil være indtil 1 tillidsmand og 1 arbejdsmiljørepræsentant. 4. Andet personale - Klargøringspersonale Der vil blive overdraget indtil 6 klargøringsmedarbejdere. Alle klargøringsmedarbejdere, der kan blive tale om at overdrage vil være ansat efter Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere m. fl. mellem 3F og KL, samt efter den lokalt aftalte lønmodel. Oplysninger om ansættelsesvilkår findes i Bilagsbind 3. Anciennitetsfordelingen af alle overenskomstansatte klargøringsmedarbejdere ved Busselskabet Aarhus Sporveje er pr. 1. marts 2011: Løntrin Antal klargørings I alt 15 De overdragne klargøringsmedarbejdere forventes ved overdragelsen at have tjenestested på Munkevejen 4. Det skønnes at der blandt de overdragne klargøringsmedarbejdere vil være indtil 1 tillidsmand og 1 arbejdsmiljørepræsentant. Det vides endnu ikke, hvilke klargørings medarbejdere, der vil blive overdraget. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 6

7 5. Andet personale Ud over de ovennævnte personalegrupper, vil der ikke blive overdraget yderligere ansatte. 6. Alle personalegrupper For alle medarbejdere, der vil blive overdraget gælder, at der ikke er aftalt medarbejde goder i form af tentieme, gratiale eller lignende. at ingen har opsigelsesvarsel udover det i overenskomst/funktionærloven anførte og at der ikke verserer fagretslige sager med organisationers inddragelse. Det gælder desuden for alle personalegrupper at der udover den faste månedsløn, af arbejdsgiver skal indbetales den fulde pensionsindbetaling, således også medarbejderens egetbidrag på 1/3 af pensionsindbetalingen. Ovenstående følger af bilag fra den kommunale opsamlingsordning, hvor 7 foreskriver at, vedkommende institution indbetaler det samlede pensionsbidrag og orienteringsbrev fra O.02, hvor pensionen nettoficeres. Vedlægges som henholdsvis bilag 1 og bilag Medlemskab af arbejdsgiverforening. Busselskabet Aarhus Sporveje er ikke medlem af en arbejdsgiverforening. Busselskabet Aarhus Sporveje Århus den 13. april marts 2011 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 7

8 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 8

9 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 9

10 O.08 18/2009 Side 1 Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser KL Fagligt Fælles forbund - 3F Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 10

11 O.08 18/2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning Hvem er omfattet Afgrænsning månedslønnede...4 Kapitel 2. Månedslønnede Løn Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Resultatløn Personlig løngaranti og overgangstrin Funktionærlov Pension ATP Arbejdstid Overarbejde Arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Barns 1. og 2. sygedag Uniform Faglig strid Medlemskab af arbejdsløshedskasse Opsigelse Kassebeholdning (over-/underskud) Legitimationskort / fri befordring Uddannelse Bibeskæftigelse Tjenestemandsansættelse Øvrige ansættelsesvilkår Ikrafttræden og opsigelse Protokollat 1 - Individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan Formål Individuel udviklingsplan og opfølgning Drøftelse Protokollat 2 - Arbejdstid og fridage mv. ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse Ophold Fridage og afspadsering Tillæg mv Protokollat 3 - Arbejdstid, fridage m.v. ved Fynbus, Odense Bybusser21 1. Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse Ophold Fridage og afspadsering Delt tjeneste Tillæg mv Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 11

12 O.08 18/2009 Side 3 Protokollat 4 - Aftale om vilkår for ansatte i fleksjob...24 Protokollat 5 - Aftale om aktiv social- og seniorpolitik for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser Formål Aftalens dækningsområde Aftalens udmøntning Økonomi Procedure Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 12

13 O.08 18/2009 Side 4 Kapitel 1. Personafgrænsning 1. Hvem er omfattet Overenskomsten omfatter buschauffører, som er ansat ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser. Stk. 2 [O.08]Overenskomsten omfatter ikke tjenestemænd[o.08] 2. Afgrænsning månedslønnede Buschauffører, som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og 2. er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn. Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1. december eller ansættelse fra 16. januar til og med 16. februar. Kapitel 2. Månedslønnede 3. Løn Lønnen består af 4 elementer: 1. Grundløn, jf. 4, 2. Funktionsløn, jf. 5, 3. Kvalifikationsløn, jf. 6 og 4. Resultatløn, jf. 7. Stk. 2 Buschauffører er omfattet af: 1. Fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område 2. Aftale om gennemsnitsløngaranti. Fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område indeholder bl.a. bestemmelser om forhandlingssystemet, rets- og interessetvister, opsigelse og ophør af aftaler om funktions- og kvalifikationsløn. Fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område findes i KL s Løn og Personale, afsnit Aftalen om gennemsnitsløngaranti findes i KL s Løn og Personale, afsnit Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 13

14 O.08 18/2009 Side 5 Stk. 3 Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen for fuldtidsbeskæftigede. Stk. 4 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Nyantagne buschauffører er efter 2 ugers ansættelse berettiget til et lønforskud, svarende til lønnen for op til en halv måned. Der træffes lokal aftale om forskuddets afvikling. Stk. 5 De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: 1/3 af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget. 4. Grundløn Grundlønnen dækker de funktioner, som en buschauffør er i stand til at varetage, når pågældende er nyuddannet/eventuelt nyansat. Stk. 2 Grundlønnen er: Stillingsbetegnelse Løntrin pr. 1. april 2008 [O.08]Løntrin pr. 1. april 2009 Buschauffører Buschauffører, der har gennemført erhvervsuddannelsen til personbefordring 20 22[O.08] Stk. 3 Grundlønsforhøjelsen pr. 1. april 2009 sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. 5. Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stilling. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Stk. 2 Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Funktionsløn kan i øvrigt anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillæg og lignende, jf. Aftale om konvertering af ulempetillæg. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 14

15 O.08 18/2009 Side 6 Funktionsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002 er pensionsgivende. Tidligere aftaler om funktionsløn, der er ydet som ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer deres status som ikke-pensionsgivende tillæg, medmindre andet aftales. 6. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Stk. 2 Der gives en garantilønsordning til buschauffører med grundløntrin 16 [O.08](med virkning fra 1. april 2009: løntrin 18)[O.08]. Efter 4 års ansættelse ved busselskabet ydes løn svarende til løntrin 18 [O.08](med virkning fra 1. april 2009: løntrin 20)[O.08]. Efter 8 års ansættelse ved busselskabet ydes løn svarende til løntrin 20 [O.08](med virkning fra 1. april 2009: løntrin 22)[O.08], medmindre de pågældende ydes en løn svarende til løntrin 18/20 [O.08](med virkning fra 1. april 2009: løntrin 20/22)[O.08] i kraft af funktions- eller kvalifikationsløn. Stk. 3 Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002 er pensionsgivende Tidligere aftaler om kvalifikationsløn, der er givet som ikke-pensionsgivende tillæg bevarer deres status som ikke-pensionsgivende medmindre andet aftales. 7. Resultatløn [O.08]Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdere og enkelte medarbejdere. Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Resultatløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter, men det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den indsats der honoreres på forhånd er målsat. Resul- Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 15

16 O.08 18/2009 Side 7 tatløn kan fx også gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning.[o.08] 8. Personlig løngaranti og overgangstrin Buschauffører, som var ansat den 31. marts 2000, bevarede i forbindelse med overgang til Ny Løn pr. 1. april 2002 som minimum deres hidtidige samlede faste løn inklusiv tillæg, herunder f.eks. tillæg af decentral løn samt et ureguleret tillæg på årligt 1.146,00 kr. (personlig løngaranti). Denne personlige løngaranti gælder så længe de pågældende buschauffører er ansat i samme stilling, som de var ansat i ved overgang til Ny Løn. Ændres beskæftigelsesgraden, reguleres den personlige løngaranti tilsvarende. Den del af lønnen, som har været reguleret med procentreguleringen, reguleres fortsat. Aftaler om lønforbedringer af decentral løn eller af andre lokale lønordninger opretholdes kun i det omfang, der er aftalt varige ordninger for den enkelte ansatte. I modsat fald gælder den lokale aftales ordlyd. Stk. 2 Buschauffører, som ved overgang til Ny Løn blev ydet 1 overgangstrin, bevarer dette overgangstrin under ansættelsen i hidtidig stilling. Stk. 3 Overgangstrinet kan ikke modregnes i funktions- og kvalifikationsløn og evt. udligningstillæg under den pågældendes ansættelse hos selskabet. Overgangstrinet indgår ikke i vurderingen af, hvilken kvalifikations- og funktionsløn, der skal aftales for den pågældende ansatte. 9. Funktionærlov For buschauffører gælder vilkår svarende til Funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 19 Opsigelse og 25 Øvrige ansættelsesvilkår. 10. Pension Ansatte, som ikke er omfattet af Funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom, (jf. Funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. Funktionærlovens 2a) samt efterløn (jf. Funktionærlovens 8). Hvor der i Funktionærloven anvendes begrebet uafbrudt beskæftigelse og ansættelsestid, beregnes denne som hidtidig opsigelsesanciennitet. For buschauffører, som er ansat i Midttrafik Busselskabet Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser oprettes en pensionsordning i Pension Danmark, når pågældende: a) er fyldt 21 år, og Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 16

17 O.08 18/2009 Side 8 b) har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner, amter og regioner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for en 8 års periode regnet fra den 1. april Det samlede pensionsbidrag udgør 12,80% [O.08](med virkning fra 1. april 2009: 13,20%)[O.08] af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne er opfyldt i hele måneden. For optjening af karensperioden se 25, nr. 10, (Opsamlingsordningen med tilhørende fortolkningsbidrag). Selskabet kan beslutte, at anden offentlig beskæftigelse kan indgå i beregningen af karensperioden. Stk. 2 Grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og [O.08]resultatløn[O.08] er pensionsgivende, medmindre andet er aftalt, jf. dog 5, stk. 2, 6, stk. 3 og 7. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes i form af tillæg beregnes pensionsbidraget af dette tillæg Stk. 3 For deltidsansatte, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Stk. 4 Selskabet indbetaler pensionsbidraget til Pension Danmark månedsvis bagud samtidig med lønudbetalingen. Stk. 5 [O.08]For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til pensionsordningen eller at købe frihed. Ved udbetaling som løn gælder følgende: a) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af denne løndel. b) Løndelen er ikke pensionsgivende. c) Løndelen indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling. Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter bestemmelserne i 3, stk. 1 i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Ønske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år.[o.08] 11. ATP 1. For buschauffører under 67 år gælder følgende ATP-satser: Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 17

18 O.08 18/2009 Side 9 A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 81,30 kr. 162,60 kr. > 78 timer og < 117 timer 54,20 kr. 108,40 kr. > 39 timer og < 78 timer 27,10 kr. 54,20 kr. 2. [O.08]Med virkning fra 1. januar 2009 forhøjes ATP-satserne til: A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 90,00 kr. 180,00 kr. > 78 timer og < 117 timer 60,00 kr. 120,00 kr. > 39 timer og < 78 timer 30,00 kr. 60,00 kr.[o.08] Hvis lovgivningen om ATP ændres, udsendes rettelsesblad. 12. Arbejdstid For ansatte i Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje gælder bestemmelserne om arbejdstid i henhold til bestemmelserne i protokollat 2 med mindre der indgås en decentral arbejdstidsaftale mellem parterne, jf. 25 nr. 13. Stk. 2 For ansatte i Fynbus, Odense Bybusser gælder bestemmelserne om arbejdstid i henhold til bestemmelserne i protokollat 3 med mindre der indgås en decentral arbejdstidsaftale mellem parterne, jf. 25 nr Overarbejde Ved overarbejde forstås arbejde udover det antal timer, der er fastsat som normal arbejdstid den enkelte arbejdsdag for den pågældende buschauffør. Stk. 2 Overarbejde/merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. Stk. 3 Tilsigelse til overarbejde skal meddeles chaufføren dagen forud inden arbejdstids ophør. For manglende varsel til overarbejde udover 1 time betales en godtgørelse på 26,56 kr. (31/ niveau) pr. gang. Stk. 4 For timer, for hvilke der betales overarbejdstillæg, betales ikke forskudttids- og/eller weekendtillæg. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 18

19 O.08 18/2009 Side 10 Stk. 5 For overarbejde betales timeløn beregnet som 1/1924 af årslønnen, jf Til timelønnen ydes et overtidstillæg efter bestemmelserne i henhold til stk. 6 (Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje) og stk. 7 (Fynbus, Odense Bybusser) Stk. 6 For buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje gælder følgende bestemmelser: 1. Overtidstillæg For de første 3 timer et tillæg på 50%. For de efterfølgende timer betales et tillæg på 100%. For kørsel på fridage betales et tillæg på 100%. 2. Ekstratjenester mv. For ekstratjeneste, der er forårsaget ved almindelig forsinkelse, ydes der ikke godtgørelse. Er forsinkelsen over ¼ time, kan der dog af trafikledelsen gives tilladelse til bytning eller afkortning af turen for at opnå rettidig afløsning. Såfremt rettidig afløsning ikke opnås, gives der overarbejdsvederlag for den tid, hvormed tjenesten forlænges udover ¼ time. Overarbejde på anden station end hjemstationen bør principielt undgås gennem en normal mandskabssituation på alle stationer. I ekstraordinære tilfælde, hvor sådant overarbejde alligevel er uundgåeligt af hensyn til driftsafviklingen, udbetales overarbejde. Overarbejde på anden station oplyses til stationstillidsmanden. Stk. 7 For buschauffører ved Fynbus, Odense Bybusser gælder følgende bestemmelser: 1. Overarbejdstillægget udgør a) på hverdage: når arbejdet finder sted inden for de første tre timer efter arbejdstids ophør 50%, følgende timer 100%. b) på lørdage: for de første tre timer mellem kl og kl : 50%, for følgende timer mellem kl og kl samt for alle timer mellem kl og kl : 100%, c) på søn- og helligdage: 100%. d) Tilsigelse til arbejde på en inddraget vagtlistefridag anses for overarbejde og vederlægges med 100% overtidstillæg. Er den inddragne vagtlistefridag en søn- eller helligdag, gives yderligere 2 timers afspadsering. 2. Ekstrakørsel mv. For ekstrakørsel om morgenen som del af en delt tjeneste godtgøres 1 afspadseringstime udover godtgørelsen for delt tjeneste. Udføres der i forbindelse med sådan tjeneste yderligere morgenkørsel, skal den samlede tid for morgenkørsel være mindst 2 timer, idet der afregnes afspadsering på 100% overtid for tiden udover den egentlige tjenestetid. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 19

20 O.08 18/2009 Side 11 Overtidsbetaling efter stk. 1 gives dog ikke, medmindre tjenesten slutter senere end 8 minutter efter planmæssigt ophør. Fra 9 minutter til 30 minutter betales med ½ time. Fra 31 minutter betales med 1 time. Bliver fridagstjeneste aflyst på selve dagen, betales for 4 normaltimer. En buschauffør, der er særligt tilkaldt til tjeneste uden forbindelse med sin plantjeneste, skal mindst have betaling for 4 timer. For ekstrakørsel om morgenen uden forbindelse med tjenestetiden afregnes dog mindst 2 timer til afspadsering + 100% overtidsbetaling. 14. Arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet med tilhørende Aftale om hviletid og fridøgn gælder. Aftalen findes i KL s Løn og Personale afsnit og afsnit Barns 1. og 2. sygedag Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første sygedag [O.08](med virkning fra 1. april 2009 første og anden sygedag)[o.08], hvis 1. Barnet er under 18 år og 2. har ophold hos den ansatte, og 1. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 2. tjenestefrihed er forenelig med forholdene på tjenestestedet. Hvis buschaufføren misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. I vurderingen af, om anmodningen om tjenestefrihed skal imødekommes, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Stk. 2 Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3 Fravær efter denne bestemmelse noteres særskilt på de lister, der føres over ansattes sygefravær. Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær. 16. Uniform Uniform mv. udleveres efter hidtidige bestemmelser eller efter lokal aftale. 17. Faglig strid Som bestemmelser for behandling af faglig strid og overenskomstbrud gælder den mellem parterne i tilslutning til nærværende overenskomst indgåede hovedaftale. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 20

21 O.08 18/2009 Side Medlemskab af arbejdsløshedskasse Ansatte efter denne overenskomst skal være medlemmer af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. 19. Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. Stk. 2 Til den ansatte fremsendes meddelelse om uansøgt afsked. Der vedlægges en kopi af meddelelsen som den ansatte kan udlevere til forbundet ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3 Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres forbundet herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til Fagligt Fælles Forbund 3 F. Den nævnte underretning sendes til: Fagligt Fælles Forbund - 3F Kampmannsgade 4 Postboks København V. Stk. 4 Organisationen kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller selskabets forhold. Organisationen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Stk. 5 Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje/Fynbus, Odense Bybusser i mindst 8 mdr. på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan 3 F kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes overfor selskabet inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til KL. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 21

22 O.08 18/2009 Side 13 Stk. 6 [O.08]Et afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af KL og 2 af 3F, hvorefter disse i forening peger på en opmand. Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmanden. Kan enighed ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets formand. Udpegning af opmand finder i øvrigt sted i henhold til bestemmelserne i Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, kapital 2.[O.08] Stk. 7 Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller selskabets forhold, kan det pålægges selskabet at afbøde virkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 20. Kassebeholdning (over-/underskud) Selskabets kasse- og regnskabsregulativ gælder for afregning af salg af billetter/kort og kassebeholdning. 21. Legitimationskort / fri befordring Til hver buschauffør udleveres et frikort/legitimationskort med foto, der giver ret til personlig fri befordring med selskabets busser. 22. Uddannelse Under beordret uddannelse betales efter de lokale aftalte regler. 23. Bibeskæftigelse Fuldtidsbeskæftigede chauffører må ikke, uden for tjenestetiden, beskæftige sig med erhvervsmæssigt arbejde. Ved erhvervsmæssigt arbejde forstås ikke fritidsbeskæftigelse, som f.eks. fritidsundervisning, hverv i bestyrelser ol. 24. Tjenestemandsansættelse Buschauffører, der tilbydes ansættelse på tjenestemandsvilkår, kan vælge at forblive overenskomstansat. 25. Øvrige ansættelsesvilkår Følgende aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder (nummereringen henviser til protokollatets numre numre i parentes henviser til afsnit i KL s Løn- og Personale): Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 22

O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser

O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser Side 1 Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser KL Fagligt Fælles forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side O.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for teknisk service

Overenskomst for teknisk service Overenskomst for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 4 1.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for bygningskonstruktører. 32.01 O.15 35/2015 Side 1

Overenskomst for bygningskonstruktører. 32.01 O.15 35/2015 Side 1 Overenskomst for bygningskonstruktører KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen 32.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 32.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 3 1.

Læs mere

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.08 50/2010 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.08 50/2010 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Ledernes Hovedorganisation Maskinmestrenes ening Teknisk

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.11 13/2012 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.11 13/2012 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1 Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening 6.30.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 6.30.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. 1. april 2013-31.

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7...

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7... Side 1 af 32 Leveret af EG Kommuneinformation 30.11 O.11 Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl. Status Gældende Ikrafttrædelse 01-04-2011 Type Overenskomst Nummer 30.11 Udstedelse 07-07-2011

Læs mere

40.41 O.08 28/2010 Side 1

40.41 O.08 28/2010 Side 1 Side 1 Overenskomst for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere,

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1 Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst KL 40.41 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts -, Kultur- og Fritidssektoren

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomst for administration og IT mv. Overenskomst for administration og IT mv. KL HK/KOMMUNAL 30.11 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere