2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 49,0 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 49,0 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti."

Transkript

1 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: J.nr.: 18/3 2. budgetstatus for budget budgetstatus indeholder: side 1. Sammenfatning 1 2. Hovedresultat i 2. budgetstatus 2 3. Statsgaranti eller selvbudgettering 4 4. Befolkningsprognose et væsentligt element i selvbudgettering 5 5. Pris- og Lønregulering (PL) 6 6. Budget forudsætninger + væsentlige elementer 7 A. Drift 7 B. Anlæg 9 C. Finansiering Budgetproces status Sammenfatning Denne 2. budgetstatus for budget tjener som informationsgrundlag, så Kommunalbestyrelsen kan følge med i hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Der redegøres endvidere for valg af henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering i forhold til indtægter. 2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 49,0 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti. Likviditetsunderskuddet på 49,0 mio. kr. er inkl. forskydning af udgifter (anlæg inkl. lån) fra 2018 til 2019 for 34 mio. kr., således underskuddet uden overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 er på 15,0 mio. kr. Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget, hvilket kaldes selvbudgettering. Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Såfremt der vælges selvbudgettering vil

2 der være en gevinst på 18,6 mio. kr., og det samlede resultat i 2019 bliver således et lille overskud på 3,6 mio. kr. KL og regeringen har den 7. juni 2018 indgået aftale om kommunernes økonomi for Hovedelementerne i aftalen er et løft på serviceudgifterne på 1,2 mia. kr. i forhold til aftalen for 2018 til at imødegå det demografiske pres samt et anlægsniveau på 17,8 mia. Derudover videreføres finansieringstilskuddet på 7,1 mio. kr. i Hovedresultat i 2. budgetstatus Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL har udsendt prognosemodel for 2020 til Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til 17 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for I de 17 mio. kr. indgår finansieringstilskud på 7,1 mio. kr. Modsat er indtægter fra skatter blevet nedjusteret med 22,1 mio. kr. De lavere skatteindtægter skyldes bl.a., at statsgarantien indeholder en forventning om en lavere demografisk udvikling fra 2018 til Derudover er skatteaftalen fra februar 2018 blevet udmøntet. Det medfører øget beskæftigelsesbidrag og nyt job- og pensionsfradrag fra og med 2018 med fuld indfasning i Dertil kommer, at Lejre Kommune får 4,5 mio. kr. mindre i indtægter fra selskabsskat end forventet i 2017, men omvendt 5,4 mio. kr. mere i udligning vedr. selskabsskat. I alt får Lejre Kommune 5 mio. kr. mindre i indtægter i 2019 end forudsat ved budgetvedtagelsen for Tabel 1 -Skatteindtægter og tilskud og udligning Mio. kr. Budget 2018 (2018 PL 2019 Budgetaftale Budgetforslag 2019 Kommunal indkomstskat , , ,5 Andel af skat af dødsboer -0,3 0,0-0,4 Selskabsskat -35,0-36,9-32,4 Grundskyld -148,7-149,0-151,3 Anden skat på fast ejendom -0,3-0,3-0,3 Skatter i alt , , ,9 Tilskud og udligning -144,1-123,4-139,2 Indtægter i alt , , ,1 Side 2 af 11

3 Lejre Kommunes andel af den samlede anlægsramme på 17,8 mia. kr. svarer til ca. 78 mio. kr. Budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter for 98,7 mio. kr., hvilket er ca. 21 mio. kr. mere end vores andel af anlægsrammen. Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.209,9 mio. kr. i I 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.213,7 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end den udmeldte tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Som det fremgår af tabel 2 viser 2. budgetstatus et likviditetsunderskud på 49,0 mio. kr. i Likviditetsunderskuddet på 49,0 mio. kr. er inkl. forskydning af udgifter (anlæg inkl. lån) fra 2018 til 2019 for 34 mio. kr. således underskuddet uden overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 er på 15,0 mio. kr. Tabel 2. budgetstatus for budget Budgetaftale budgetstatus 2019 BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 A. Driftsvirksomhed 1.514, , , , , ,7 B. Anlægsvirksomhed 53,8 42,9 105,8 54,6 54,6 54,6 Faste anlægsudgifter 53,8 41,7 40,2 41,7 41,7 41,7 Anlægsprojekter 0,0 1,2 15,4 12,9 12,9 12,9 Anlæg overført fra ,0 0,0 50,2 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,3 0,0 0,0 37,9 72,9 109,0 Drift og anlæg i alt 1.604, , , , , ,3 C. RENTER 9,6 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 Øvrige balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger) 2,2 2,2-10,5 1,3 1,3 1,3 D. Balanceforskydninger 2,2 2,2-10,5 1,3 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 29,4 29,4 29,4 30,5 30,7 30,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.645, , , , , ,9 Forøgelse af likviditet ( Tempelkrog Nord) 0,0 11,7 2,4 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -5,0-5,0-8,3-6,3-6,3-6,3 Tilskud og udligning ( ) -123,4-117,7-139,2-140,2-148,6-152,6 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , , , ,4 Finansiering i alt , , , , , ,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -3,7 9,1 49,0-2,6-3,5-5,6 Heraf forskydning af anlæg fra 2018 til 2019 Anlægsvirksomhed 0,0 0,0 50,1 0,0 0,0 0,0 Låneoptag 0,0 0,0-2,0 0,0 0,0 0,0 Balanceforskydninger 0,0 0,0-14,0 0,0 0,0 0,0 Budgetforslag uden anlægsforskydninger LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -3,7 9,1 15,0-2,6-3,5-5,6 Selvbudgettering ( forbedring ved i folketal) 0,0 0,0-18,6 0,0 0,0 0,0 Budgetforslag ved valg af selvbudgettering (+271 i folketal) LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -3,7 9,1-3,6-2,6-3,5-5,6 Side 3 af 11

4 I budgetforslag var der en forventning om, at driftsudgifterne ville falde 0,5 pct. fra 2018 til Den demografiske- og konjunkturbestemteudvikling betyder imidlertid, at udgifterne stiger med 0,4 pct. fra 2018 til Statsgaranti eller selvbudgettering I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet - som udgør størstedelen af Lejre Kommunes indtægter ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Statsgarantien findes kun for budgetåret (2019), mens overslagsårene ( ) altid er selvbudgetteringsskøn. Lejre Kommune har de senere år valgt statsgaranti. I 2. budgetstatus vises både resultatet ved valg af det statsgaranterede indtægtsgrundlag (A) og en foreløbig beregning ved valg af selvbudgettering (B) i ovenstående resultatopgørelse. Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag og et folketal. De to beløb er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmeldt kort tid efter indgåelse af økonomiaftalen. Folketallet følger prognosen fra Danmarks Statistik for befolkningsudviklingen. I tal fra Danmarks Statisk forventes en stigning i antallet af borgere fra pr. 1. januar 2018 til pr. 1. januar 2019, svarende til 29 borgere. Pr. 1. juni 2018 har Lejre Kommune borgere, og har derved allerede flere borgere end Danmarks Statistik forventer pr. 1. januar Ved selvbudgettering skønner Lejre Kommunen selv sit beskatningsgrundlag for personindkomster og sit folketal, mens tilskuds- og udligningsbeløb beregnes som konsekvens heraf. Det beregnede tal indgår i budgetlægningen, men både skatteindtægter, tilskud og udligning genberegnes senere ud fra den faktiske udvikling i beskatningsgrundlag og udgifter for både kommunen selv og for landet som helhed. Forskellen mellem beløbet modtaget i budgetåret og de genberegnede beløb afregnes med kommunen som efterregulering tre år efter. Den endelige efterregulering kan opgøres med den såkaldte maj-afregning for indkomstskat, der for indkomståret 2019 først kendes i maj Det samlede provenu eller tab for selvbudgetterende kommuner indgår i beregningen af kommunernes balancetilskud i Bloktilskuddet forhøjes eller reduceres, alt efter om den faktiske vækst i skat, udgifter og folketal viser sig lavere eller højere end forudsat i statsgarantien. Det er kun de selvbudgetterende kommuner som efterreguleres direkte, men summen af efterreguleringer finansieres via bloktilskudspuljen, som fordeles mellem alle landets kommuner. Derfor vil det typisk være en fordel, at flere Side 4 af 11

5 kommuner selvbudgetterer, da flere så deler risikoen for en negativ efterregulering. Beregningerne viser, at der i 2019 kan være en potentiel gevinst for Lejre Kommune på samlet set 18,6 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering. Det er en pæn gevinst, men det skal understreges, at det også giver en risiko for tab/gevinst, hvis forudsætningerne ikke holder. 4. Befolkningsprognose et væsentligt element i selvbudgettering Et væsentligt element i vurderingen af skønnet for udskrivningsgrundlaget i 2019 er udviklingen i antallet af skattepligtige og dermed udviklingen i folketallet. Hvis der forudsættes et højere folketal end den faktiske befolkningsudvikling vil det øge risikoen for, at beregningerne overvurderer gevinsten ved selvbudgettering. Den væsentligste forudsætning for befolkningsprognosen 2019 er befolkningstallet pr. 1. januar 2018 samt Lejre Kommunes forventninger til boligbyggeri i de kommende år, fertilitet og dødelighed. Der henvises endvidere til befolkningsprognosen i budgetmappen på Politiker Portalen hvor der kan læses mere om forudsætninger for befolkningsprognosen. I befolkningsprognosen er forudsat en vækst i folketallet på i alt 294 borgere mellem 1. januar 2018 og 1. januar Foreløbige statustal pr. 1. maj viser, at der er kommet 62 flere borgere i Lejre Kommune siden 1. januar 2018, og der aktuelt bor borgere i Lejre Kommune pr. 1. juni Hvorvidt befolkningsprognosen fortsat vurderes at afspejle virkeligheden har afgørende betydning for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering, idet en forventet højere vækst i folketal end forudsat i statsgarantien, alt andet lige vil give merindtægter ved valg af selvbudgettering. Omvendt kan det give betydelige tab i efterreguleringssituationen, hvis væksten udebliver. Lejre Kommunes boligbyggeprogram forventer i alt 159 nye boliger færdige i 2018, hvor de største er Søtorvet, Valdemarsgård og Vestervang. Side 5 af 11

6 Som det fremgår af nedenstående graf ligger Lejre Kommune allerede pr. 1. maj borgere over det statsgaranterede betalingsfolketal pr. 1. januar Statsgaranti OIM Eget skøn Lejre Kommune Faktisk betalingskommunefolketal I nedenstående tabel 3 sammenlignes indtægter ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering: Tabel 3 - Indtægter ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering kr. Ved statsgaranti Ved selvbudgettering Forskel Indkomstskatteprovenu 1.319, ,4 25,5 Foreløbigt tilskud og udligning 140,4 133,5-6,9 Nettoprovenu 1.460, ,9 18,6 5. Pris- og Lønregulering (PL) Budgettet er fremskrevet med KL s seneste skøn af 29. juni 2018 for udviklingen i priser- og lønninger i forhold til drift og anlæg. Dette betyder, at også eksisterende anlæg er blevet pris- og lønfremskrevet. Tabel 4 - KL s pris- og lønfremskrivning indarbejdet i budgetforslag / / / / /2022 Lønstigninger 1,25 1,72 3,16 2,70 2,70 Lønpuljer 0,00 0,24 0,07 0,00 0,00 Prisstigninger 1,61 2,01 2,01 2,01 2,01 Løn- og prisstigninger 1,40 2,00 2,80 2,50 2,50 Side 6 af 11

7 Den 28. april 2018 indgik KL overenskomstforlig (O.18) med Forhandlingsfællesskabet. Den nye overenskomst betyder en lavere udmelding om udviklingen i priser og lønninger fra dels 2017 til 2018, dels fra 2018 til Den nye udmelding er indarbejdet i 2. budgetstatus og betyder, at budgettet er fremskrevet med 9,0 mio. kr. mindre end i 1. budgetstatus. I forhold til lønninger skal der gøres opmærksom på, at fremskrivningen udelukkende indeholder aftaleelementerne fra forligene med Forhandlingsfællesskabet inkl. organisationsforligene. Den faktiske kommunale lønudvikling har de seneste par år ligget lidt højere end de aftalte lønstigninger. Denne forskel kaldes reststigningen. Reststigningen skønnes til 0,2 pct. i gennemsnit på landsplan og var på 0,17 pct. for Lejre Kommune fra 2017 til Reststigningen skyldes bl.a., at der også indgår en erfaringsbaseret lønudvikling i en række overenskomster, hvilket betyder, at der er en vis automatik i lønstigningerne for nogle grupper. Denne stigning dækkes ikke af den automatiske lønfremskrivning, men finansieres af kommunen selv. Derudover dækker reststigningen over, at der decentralt forhandles lokal løndannelse. Endelig kan personaleomsætningen både give mindre- og merudgifter. Forligene indeholder puljer til særlige formål herunder en rekrutteringspulje og nogle mindre særlige puljer. Der er i budgetforslag indarbejdet 1,9 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i efterfølgende budgetår til disse puljer. Puljerne er ikke fordelt på de enkelte bevillinger, men står under bevilling Fælles vikarpulje. Rekrutteringspuljen er primært målrettet ældre- og sundhedsområdet, herunder til et markant løft af lønnen til social- og sundhedselever, social- og sundhedsassistenter samt erfarne sygeplejersker og sygeplejersker med specialuddannelse. 6. Budget forudsætninger og væsentlige elementer A. Drift Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2019 fra det vedtagne budget (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget , PL-fremskrivning, påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. 2. budgetstatus for budget tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2018 samt overslagsår Side 7 af 11

8 2. Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). 3. Budgettet er fremskrevet med KL s seneste prognose af 29. juni omkring udviklingen i priser- og lønninger. 4. Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Lejre Kommune forventes at udgøre i alt ca. 0,3 mio. kr. som ikke pt. er indarbejdet i budget I august opgøres den præcise udgift for Lejre på bevillingsniveau. 5. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder. 6. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser, sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau Der indgår ikke i budgetforslag effekt af forenkling af erhvervsfremmesystemet. Det er aftalt mellem KL og regeringen, at den lokale erhvervsfremmeindsats skal gå fra at koste 500 mio. kr. pr. år til at koste 320 mio. kr. pr. år., mens kommunerne skal lade betalingen til de nuværende Væksthuse på 100 mio. kr. stige til 180 mio. kr. til de nye Erhvervshuse, og endelig skal ændringen føre til at kommunerne flytter 100 mio. kr. fra lokal erhvervsfremme til borgernær service. For Lejre Kommune vil dette umiddelbart betyde, at Lejre Kommune fremover skal betale ca kr. mere til væksthusene. Såfremt der ikke tilføres yderligere midler på området vil dette betyde at der bliver færre penge til de eksisterende kommunale aktiviteter. 8. Der er indarbejdet budgetforslag, 1. behandling fra Movia, som bestyrelsen har godkendt den 19. juni I økonomiaftalen for 2017 blev der aftalt et Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. I budgetforslag 2019 er der som følge heraf forudsat en reduktion på 4,6 mio. kr., som på nuværende tidspunkt ikke er konkret udmøntet. Side 8 af 11

9 Effektiviseringen kan i henhold til finansministeriet henføres til: Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring mio. kr. Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer mio. kr. Bedre indkøb og øget digitalisering mio. kr. 2,3 1,3 1,0 4,6 10. På de specialiserede socialområder udestår en endelig fordeling af udgifterne i 2019 mellem børne- og voksenområdet, men det forudsættes af den samlede ramme ikke ændres. I rammen indgår de i 2018 vedtagne besparelser. I alt 11. Der er indarbejdet Sundhedsdatastyrelsens skøn for kommunefordelte udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvilket betyder merudgifter på 5,1 mio. kr. i forhold til 1. budgetstatus. 12. Der er indarbejdet investeringsprojekt på sygedagpengeområdet. I budgetforslag indgår derfor en effektivisering på 1,5 mio. kr. på sygedagpengeområdet, og en udvidelse af den administrative budgetramme med 0,5 mio. kr., således der netto er tale om en effektivisering på 1,0 mio. kr. i 2019 og frem. Investeringsprojektet er rettet mod at få reduceret antallet af borgere på sygedagpenge efter 26. uge. Projektet har kørt i 2018 og haft gode resultater. 13. Der er indarbejdet en forøgelse af barselsfonden med 2,3 mio. kr. på baggrund af forventede udgifter i 2018 og 2019 på ca. 6 mio. kr. Ordningen er solidarisk finansieret, og skal økonomisk over en årrække kunne hvile i sig selv. Bidraget er i budgetforslag på 0,7 pct. af lønsummen. Barselsfonden er herefter på 6,0 mio. kr. i Barselsfonden, der er en fælles ordning i Lejre administreret af Center for Økonomi & HR, refunderer 80 % af merudgifterne i forbindelse med vikardækning under de ansattes barselsorlov. Barseludligningsordningens formål er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder ved at udjævne tjenestestedernes udgifter til løn under barsel, således alle tjenestesteder bidrager ligeligt til finansiering af barselsudgifter. B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2019 i alt 105,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 62,9 mio. kr. siden 1. budgetstatus. Stigningen skyldes overførsel fra 2018 til 2019 og indarbejdelse af Allerslev projektet. Side 9 af 11

10 Investeringsoversigt : Anlægsprojekter BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 Faste anlæg Broer 3,1 3,1 3,1 3,1 Asfalt og slidlag 6,0 6,0 6,0 6,0 Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti 5,6 5,6 5,6 5,6 Pulje til tilgængelighed handicap 0,5 0,5 0,5 0,5 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 18,8 20,3 20,3 20,3 Byfornyelsespulje 5,2 5,2 5,2 5,2 Anvendt borgernær teknologi 0,5 0,5 0,5 0,5 Nationalpark 0,5 0,5 0,5 0,5 Faste anlæg i alt 40,2 41,7 41,7 41,7 Anlægsprojekter Styrket vedligehold græsfodboldbaner ,7 Netdækning landsbyer 4,6 Udisponeret pulje 10,1 12,9 12,9 12,9 Anlægsprojekter i alt 15,4 12,9 12,9 12,9 Anlægsprojekter overført fra 2018 Erhvervsgrunde i Kr. Såby 0,8 Halanlæg Kirke Hyllinge 12,8 Kunstgræsbane i Osted 1,1 Degnejorden 0,6 Anvendt borgernær teknologi 0,8 Dagtilbud kapacitetstilpasning 10,0 Pendlerparkering Lejre 0,4 Udbygning af idræts- og fritidsfaciliteter Allerslev 16,5 Lejrevej 15 salg -5,4 Opførelse 12 plejeboliger 15,3 Grund til 12 plejeboliger -1,6 Udvikling lokalområder ,6 Detailprojekt og anlæg vådområde Tempelkrog Nord -2,4 Indkøb af hjælpemidler 0,2 Sarbjerg - udstykning 0,1 Færdiggørelse Baunemosen 0,4 Anlægsprojekter overført fra 2018 i alt 50,2 0,0 0,0 0,0 I alt anlægsinvesteringer 105,8 54,6 54,6 54,6 C. Finansiering Der er på finansieringsområdet siden 1. budgetstatus indarbejdet lånoptag på 2 mio. kr. vedr. energioptimeringsprojekter overført fra 2018 samt byggelån vedr. 12 nye plejeboliger på 14 mio. kr. Derudover er der indarbejdet finansieringstilskud på 7,1 mio. kr. i Lejre Kommune vil i 2019 får 33,4 mio. kr. i selskabsskat, hvilket er 4,5 mio. kr. mindre end tidligere forventet. Side 10 af 11

11 Der henvises endvidere til særskilt notat om Budgettering af skatter, tilskud og udligning, budget Budgetproces status I 2. budgetstatus er indarbejdet følgende markerede elementer og frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag indarbejdes de øvrige elementer: Status Aktivitet Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus. Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO samt Tandpleje) Øvrige tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april) Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2016 og tidligere år. Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takstkatalog Prisregulerede takster Satsreguleringer Investeringsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi Lov- og Cirkulæreprogram Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag Ansøgning afsendt i forhold til særtilskudspulje 16 og 19 Søges Ansøgning omkring lånepulje målrettet effektiviseringspotentiale ikke Beslutninger i forbindelse med FR-1 Beslutninger i forbindelse med FR-2 Side 11 af 11

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 6. september 2018 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif

Læs mere

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for NOTAT KØA Koncernøkonomi og Analyse Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Camilla Vang Taankvist KØA Koncernøkonomi og Analyse D 4470 E cavt@lejre.dk Dato: 19. august 2016

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 6. september 2018 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering.

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering. Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2019 Økonomi og Løn 20-09-2018 Resumé Hvert år til budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem at budgettere skatter, tilskud og udligning på baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2010-2013 har været det vedtagne budget 2009. I budgetaftalen for 2009 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 4. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere