N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse"

Transkript

1 N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse med offentlige ordregiveres 1 konkurrenceudsættelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk. April 2011 Side 1/13 1. Indledning Formålet med notatet er at give et overblik over aftale- og regelgrundlaget, når man som ordregiver står overfor at skulle overdrage medarbejdere eller tage stilling til, om der skal ske overdragelse af medarbejdere til en ekstern leverandør. Notatet er et supplement til/en overbygning på den række af faglige notater, som er udarbejdet med henblik på en uddybende behandling af de relevante processuelle og juridiske problemstillinger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, jf. vedlagte bilag Kollektive aftaler MED/SU Der findes i de kollektive aftaler om MED/SU regler om information og inddragelse af medarbejdere. Hertil kommer, at der på det kommunale arbejdsmarked findes et Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering. Det påhviler ledelsen at informere om og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og arbejdsforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. 1 I forhold til de aftaleretlige regler redegøres der alene for de regler, der gælder på det kommunale område.

2 Informationen skal gives på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold, så navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at foretage en passende analyse af situationen med henblik på en eventuel efterfølgende drøftelse i udvalget. I tilknytning til de generelle bestemmelser om medindflydelse og medbestemmelse findes der et protokollat, der specifik beskæftiger sig med processen i forbindelse med omstillinger, udbud og udliciteringer. Det fremgår bl.a. heraf, at information af medarbejderrepræsentanterne skal ske i så god tid, at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i den sagsfremstilling, som skal danne grundlag for den politiske behandling af et givet omstillingsprojekt, herunder udbud. Efter den politiske beslutning om gennemførelse af udbud sker inddragelsen af medarbejderne i MED-udvalget, og det påhviler ledelsen i særlig grad at inddrage medarbejderne i processen. Protokollatet angiver forskellige muligheder for tilrettelæggelse af processen, fx i form af nedsættelse af projektgrupper. Manglende overholdelse af forpligtelsen til at informere om og drøfte beslutning om virksomhedsoverdragelse kan efter omstændighederne sanktioneres med en godtgørelse. Det fremgår endvidere af Overenskomst for rengøringsassistenter 1, stk. 3 indgået mellem KL og 3F, at i det tilfælde, hvor der ikke er oprettet et lokalt samarbejds-/med-udvalg, er kommunen forpligtet til at inddrage den lokale faglige organisation inden, der træffes endelig beslutning om at overdrage opgaven i entreprise. Endelig skal det nævnes, at der på det kommunale område findes en lukket gruppe af reglementsansatte pædagoger, som kan være ansat i henhold til Reglement for pædagoger ved daginstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst af 30. marts Det fremgår her, at ændring af bestemmelser om forhold, som angår institutionens opgaver, organisation eller personalebehov, fastsættes af kommunalbestyrelsen efter forudgående forhandling med de berørte forhandlingsberettigede organisationer. dvs. BUPL. Du kan finde mere om de aftalebaserede regler om information og inddragelse her: Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og KTO, særligt 4, 6-8 og 21 2

3 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg indgået mellem KL og KTO, særligt 15-17, 23 og 29 Protokollat om medarbejderes inddragelse og medvirken ved omstillinger, udbud og udlicitering. Overenskomst for rengøringsassistenter 1, stk. 3, indgået mellem KL og 3F. Reglement af 1976 for pædagoger ved daginstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. På Udbudsportalen.dk ligger følgende notater om emnet: Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MEDreglerne Information og forhandling 3. Virksomhedsoverdragelsesloven 3.1. Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Når en offentlig ordregiver udliciterer en opgave, skal der foretages en analyse af, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse for at vurdere, om det berørte personale skal overdrages til den eksterne leverandør. Loven finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del af en virksomhed, jf. lovens 1, stk. 1. Loven finder anvendelse på såvel offentlige som private virksomheder, der udøver økonomisk aktivitet, uanset om de virker med gevinst for øje. Der stilles tre betingelser for, at loven finder anvendelse; overførslen skal indebære et arbejdsgiverskifte, overførslen skal ske ved aftale, og overførslen skal vedrøre en virksomhed eller en del heraf, dvs. der skal ske overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. Virksomhedsoverdragelsesloven finder ikke anvendelse ved administrativ eller ved lov foretaget omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller en overførsel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder. Der skal foretages en analyse af, om loven finder anvendelse ved førstegangsudlicitering, ved tilbagetagelse samt ved flergangsudliciteringer (den såkaldte trekantssituation) Erhververs indtræden i rettigheder og pligter Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens 2, at erhverver indtræder umiddelbart i de rettigheder og pligter, der bestod på overtagelsestidspunk- 3

4 tet i henhold til kollektiv overenskomst og aftale, samt individuel aftale om løn- og arbejdsforhold. Erhverver er alene forpligtet til at følge de individuelle rettigheder i den løbende overenskomstperiode. Dette under forudsætning af, at erhverver frasiger sig overdragers kollektive overenskomster og dermed ikke indtræder som part i disse, jf. nedenfor om lovens 4 a Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Det er i strid med virksomhedsoverdragelsesloven at afskedige medarbejdere på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, jf. lovens 3, stk. 1. Der kan imidlertid lovligt iværksættes afskedigelser af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Såfremt overdragelsen medfører væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene til skade for lønmodtageren, kan lønmodtageren ophæve ansættelsen. Ophævelsen sidestilles her med en afskedigelse, hvorefter lønmodtageren har krav på arbejdsgivers opsigelsesvarsel og eventuel fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 3, stk Tillidsrepræsentanter m.fl. Det er udgangspunktet, at repræsentanter for de lønmodtagere, der berøres af virksomhedsoverdragelsen bevarer deres hidtidige retsstilling og funktion efter overdragelsen, jf. lovens 4, stk. 1. Beskyttelsen gælder tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og repræsentanter, der i henhold til kollektiv overenskomst har fået tillagt særlig beskyttelse (fx medlemmer af MED/SU), herunder suppleanter for tillidsrepræsentanter etc. Hertil kommer medarbejdervalgte repræsentanter i et selskabs bestyrelse. Medfører overdragelsen imidlertid, at grundlaget for lønmodtagerrepræsentationen ophører, er lønmodtagerrepræsentanten alene omfattet af reglerne om beskyttelse af lønmodtagerrepræsentanter i en periode, der regnet fra funktionens ophør svarer til det overenskomst- eller aftalemæssigt fastsatte varsel for opsigelse af lønmodtagerrepræsentanten, jf. lovens 4, stk Frasigelse af overdragers kollektive overenskomst Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens 4 a, at erhverver senest 3 uger efter den faktiske overtagelse af virksomheden skal underrette det pågældende fagforbund, såfremt denne ikke ønsker at tiltræde overenskom- 4

5 sten. I modsat fald anses erhververen for at have tiltrådt overenskomsten og bliver stillet som part i overenskomsten i stedet for overdrager. Hvis erhververen ikke tiltræder overdragers overenskomst, skal spørgsmål om overtrædelse af de berørte lønmodtageres rettigheder og pligter i henhold til overdragers kollektive overenskomst, afgøres ved fagretlig behandling og endeligt ved arbejdsretten, såfremt en af parterne begærer det, jf. lovens 4 a, stk. 2. Erhverver opnår således ved denne bestemmelse proceshabilitet i forhold til de nævnte fora. Endelig fremgår det af lovens 4, stk. 3, at de berørte lønmodtagere har ret til gennem deres faglige organisation at kræve forhandling med erhverver om løn- og ansættelsesforhold, hvis virksomheden er omfattet af kollektiv overenskomst med en anden faglig organisation Information og forhandling Det følger af lovens 5, at overdrager i rimelig tid inden overdragelsen skal informere lønmodtagernes repræsentanter om: datoen for overdragelsen, årsagen til overdragelsen, overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne og eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne Der påhviler endvidere erhverver en tilsvarende pligt til at informere berørte medarbejdere i dennes virksomhed om overtagelsen. Endelig skal overdrager indlede forhandlinger med lønmodtagerrepræsentanterne, såfremt der i forbindelse med overdragelsen iværksættes foranstaltninger overfor lønmodtagerne, jf. lovens 6, stk. 1. En tilsvarende fo r- pligtelse gælder for erhverver i forhold til dennes ansatte, jf. lovens 6, stk. 2. Du kan bl.a. læse mere om reglerne for virksomhedsoverdragelse her: Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Lov nr. 111 af 21. marts 1979, ændret ved lov nr. 441 af 7. juni 2001 bekendtgjort ved LBK nr. 710 af 20. august 2002.) På Udbudsportalen.dk findes følgende notater om virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser: Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse Virksomhedsoverdragelse ved hjemtagelse af opgaver 5

6 Frasigelse af kollektive overenskomster Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Tillidsrepræsentanter mv. Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Information og forhandling Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 4. Krav til ansættelsesvilkår ud over virksomhedsoverdragelsesloven Spørgsmålet er her om og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud kan stille krav om løn- og ansættelsesvilkår, samt i hvilket omfang disse kan række udover virksomhedsoverdragelseslovens beskyttelsesperiode, dvs. den løbende overenskomstperiode Medarbejdere ansat af leverandøren efter udbuddet For medarbejdere ansat af leverandøren efter udbuddet må det antages, at det ikke vil være lovligt at stille krav om, at de kommunale løn- og ansættelsesvilkår skal følges i hele eller dele af kontraktperioden. I forhold til disse medarbejdere vil en kommune imidlertid i henhold til ILO-konvention 94 kunne stille krav om, at leverandøren for de medarbejdere, der er beskæftiget med opgavevaretagelsen - følger de for området sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, som er gældende inden for det lokale område, hvor arbejdet udføres. Det vil i givet fald her være de private overenskomsters løn- og ansættelsesvilkår på området, der vil gælde. Da man ønsker at bringe opgaven ud på det private marked, må det også være overenskomsterne på det private arbejdsmarked, der må betegnes som sædvanlige Medarbejdere, der overføres fra kommunen For så vidt angår de medarbejdere, der overføres fra kommunen, sikrer virksomhedsoverdragelsesloven, at overførte medarbejdere bevarer deres hidtidige individuelle løn- og ansættelsesvilkår i den indeværende overenskomstperiode. Såfremt en kommune ønsker at sikre medarbejdernes individuelle løn- og ansættelsesvilkår i en periode ud over virksomhedsoverdragelseslovens beskyttelsesperiode, kræves det, at kommunen ud fra saglige hensyn fastsætter krav herom i kontrakten med leverandøren. 6

7 På baggrund af en udtalelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet må det konkret vurderes, hvilke krav en kommune sagligt kan stille til en kontrak t- part. Det vil således ikke være lovligt at formulere en generel regel om, at der altid skal stilles krav om, at en privat leverandør i hele kontraktperioden skal følge de kommunale løn- og ansættelsesvilkår for de medarbejdere, der overføres til leverandøren. Det fremgår videre af udtalelsen, at en kommune derimod kan påtage sig altid at skulle vurdere, om der foreligger saglige kommunale hensyn, som kan begrunde en konkret bestemmelse om, at dette vilkår skal gælde. Disse hensyn kunne fx tænkes at være personalepolitiske hensyn og muligvis også hensyn til driftssikkerhed, kontinuitet og stabilitet i opgaveløsningen. Disse hensyn kan alene antages at gøre sig gældende ved førstegangsudbud. Længden af den periode, hvor de individuelle vilkår løber, skal være proportional og derfor vurderes i forhold til det konkrete hensyn, man ønsker at varetage. En kommune kan således ikke træffe mere vidtgående foranstaltninger, end formålet med foranstaltningen tilsiger. I de tilfælde, hvor der fx er tale om en meget lang kontraktperiode, skal det konkret vurderes, om det saglige hensyn er til stede. En kommune vil kunne opstille en politik om, at kommunen i forhold til hvert enkelt udbud (førstegangsudbud) skal foretage en konkret vurdering af, om det er lovligt at stille krav om, at leverandøren skal følge de individuelle løn- og ansættelsesvilkår (jf. virksomhedsoverdragelsesloven) i en nærmere periode ud over virksomhedsoverdragelseslovens beskyttelsesperiode, herunder i hele kontraktperioden. Du kan læses mere om emnet her: Udtalelse fra Statsforvaltningen Midtjylland af 12. august 2008; Fil/273.pdf På Udbudsportalen.dk finder du følgende notat om emnet: Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesloven? 5. Anvendelse af arbejdsklausuler - ILO-konvention 94 Spørgsmålet er her, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster. 7

8 Det er her særlig relevant at vurdere følgende lovgivning/retsgrundlag: EUtraktatretlige principper, ILO-konvention nr. 94, lov om udstationering af lønmodtagere samt offentligretlige grundsætninger. Det må lægges til grund, at et krav i forbindelse med et udbud om at følge danske overenskomster ikke må anvendes til at udelukke udenlandske virksomheder fra at deltage i danske udbudsforretninger. Kravet må heller ikke anvendes således, at det indebærer forskelsbehandling eller konkurrencebegrænsninger. Det fremgår af en udtalelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det ikke vil være lovligt generelt at stille krav om, at kommunens leverandører er part i eller i forbindelse med kontraktindgåelsen med kommunen indtræder som part i (danske) kollektive overenskomster. Spørgsmålet er herefter, om det vil være lovligt for en kommune at stille krav om, at leverandøren skal følge danske kollektive overenskomster. Det må antages, at et generelt krav om, at leverandører i det hele skal følge danske overenskomster, vil kunne være i strid med EU-traktatretlige samt offentligretlige retsgrundsætninger; særligt om proportionalitet og forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet. Det må videre antages, at et generelt krav om, at leverandører i det hele skal følge danske overenskomster, vil kunne udgøre en forskelsbehandling af leverandørerne i strid med EU-traktaten, idet de danske leverandører vil have lettere ved at opfylde betingelserne end de udenlandske. Kravet om, at leverandøren i det hele skal følge danske overenskomster, må således antages at være mere byrdefuldt for den udenlandske leverandør end den danske. Du kan læses mere om emnet her: ILO-konvention 94 ratificeret i 1957 Cirkulæreskrivelse nr. 115 af 27. juni 1990 samt Cirkulæreskrivelse nr. 114 af 18. maj 1966 Lov om udstationering af lønmodtagere, LBK nr. 849 af 21. juni På Udbudsportalen.dk finder du følgende notat om emnet: Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? 8

9 6. Tjenestemænd Tjenestemænd er ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Tjenestemænd er ikke forpligtet til lade sig overdrage til en ekstern leverandør. Der kan tilbydes tjenestemænd et frivilligt udlån til den eksterne leverandør. Der udarbejdes i givet fald en udlånsaftale mellem den offentlige arbejdsgiver, tjenestemanden og eventuelt dennes faglige organisation. Den offentlige arbejdsgiver vil fortsat være ansættelsesmyndighed i forhold til tjenestemanden, ligesom pensionstilsagnet fortsat påhviler den offentlige arbejdsgiver. Herudover indgås en aftale mellem den offentlige arbejdsgiver/ordregiver og den eksterne leverandør, som bl.a. regulerer betaling af løn og pension samt håndtering af ansættelsesretlige sanktioner, ophør af udlån o.l. Du kan læses mere om emnet her: Tjenestemandsregulativ Pensionsregulativ På Udbudsportalen.dk finder du følger notat om emnet: Udlån af tjenestemænd 7. Videregivelse af oplysninger om medarbejderne I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse skal der ske videregivelse af personaleoplysninger, dels i udbudsfasen til potentielle tilbudsgivere, dels i forhold til den konkrete leverandør, der har fået kontrakten. Disse forhold reguleres primært af henholdsvis EU-retlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed og persondatalovens behandlingsregler Videregivelse af oplysninger til tilbudsgivere I udbud, hvor medarbejderforpligtelserne har betydning for tilbudsgiver, dvs. i udbud, hvor leverandøren i tilbuddet skal medregne udgiften til de forpligtelser, der følger af virksomhedsoverdragelsesloven, er ordregiver forpligtet til i udbudsmaterialet at stille relevante oplysninger om rettigheder og forpligtelser i forhold til medarbejderne til rådighed for tilbudsgiver. Ved elektronisk videregivelse af personoplysninger finder persondatalovens behandlingsregler anvendelse. Det må antages, at ordregiver vil kunne stille relevante ikke-fortrolige og almindeligt fortrolige - oplysninger om medarbejdere til rådighed for potentielle tilbudsgivere uden samtykke fra de pågældende medarbejdere med hjemmel i persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7. 9

10 I forhold til på hvilken måde en ordregiver kan offentliggøre personoplysninger om medarbejdere i et udbudsmateriale må udgangspunktet være, at det sker i en form, der i videst muligt omfang sikrer anonymitet. Personoplysninger, der behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles, jf. persondatalovens 5, stk. 3. Ordregiver skal fx konkret vurdere, om det er i overensstemmelse med 5 at offentliggøre medarbejderoplysninger på internettet. Udgangspunktet vil være, at videregivelse skal begrænses til, at fremsendelse af medarbejderoplysninger sker til den eller de potentielle tilbudsgivere, der rekvirerer udbudsmaterialet. De pågældende medarbejdere bør forud for videregivelse generelt informeres herom, jf. princippet om god databehandlingsskik i 5, stk Videregivelse af oplysninger til den konkrete leverandør Når ordregiver har besluttet at udlicitere en opgave til en bestemt ekstern leverandør, skal der tages stilling til udveksling af personaleoplysninger imellem ordregiver og leverandøren. Persondataloven regulerer hvilke personaleoplysninger, ordregiver kan overdrage til leverandøren. Hertil kommer, at ordregiver i kontrakten bør sikre sig at kunne få oplysninger fra leverandøren, når ordregiver ved kontraktophør enten ønsker at tilbagetage opgaven eller efter et genudbud at overdrage opgaven til en ny leverandør. Retsforholdet imellem overdrageren og erhververen er ikke reguleret af virksomhedsoverdragelsesloven men beror på de aftaler, disse parter har indgået, eller almindelige obligationsretlige principper i det omfang, der ikke er truffet aftaler mellem parterne. Hvis ordregiver, fx. en kommune, i forbindelse med, at kommunen har udliciteret en opgave til en privat leverandør, overdrager personalesager i elektronisk form, vil der være tale om en behandling i persondatalovens forstand. Videregivelse af personoplysninger til en privat leverandør i forbindelse med udlicitering af en opgave, vil efter omstændighederne kunne ske inden for rammerne af persondatalovens 6, stk. 1, 7, stk. 2, nr. 4, og 8, stk. 6, jf. 7, stk. 2, nr. 4. Dette følger af, at den private leverandør indtræder umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der består på overdragelse s- tidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst og individuel aftale om 10

11 løn- og arbejdsforhold. Medarbejderens ansættelse hos den nye arbejdsgiver betragtes herefter som en fortsættelse af ansættelsesforholdet ikke et nyt ansættelsesforhold. Personalesagerne skal inden overdragelsen være gennemgået og ajourførte for at sikre, at registreringen/opbevaringen af de pågældende personaleoplysninger hos ordregiver er i overensstemmelse med persondatalovens 5 8. Kontraktophør I forbindelse med kontraktophør skal ordregiver i kontrakten sikre sig a d- gang til de nødvendige oplysninger om de medarbejdere, der er knyttet til kontrakten og deres ansættelsesforhold hos leverandøren. Ordregiver bør i kontrakten med leverandør 1 sikre sig, at denne loyalt medvirker til, at der kan foretages en vurdering af om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Endvidere bør leverandøren forpligtes til - når loven finder anvendelse at afgive oplysninger om medarbejdernes lønog ansættelsesvilkår. Endelig bør leverandøren forpligtes til at medvirke til udarbejdelse af en refusionsopgørelse. Overdragelse af medarbejderoplysninger ved kontraktens ophør Leverandør 1 vil kunne overdrage relevante medarbejderoplysninger til ordregiver i forbindelse med, at kontrakten ophører, og opgaven tilbagetages inden for rammerne af persondatalovens 6, stk. 1, nr. 2 og 7, 7, stk. 2, nr. 4 og 8, stk. 4 og 5 2. Som udgangspunkt vil der således ikke være krav om medarbejderens samtykke. Overdragelse af medarbejderoplysninger til brug for genudbud/orientering forud for tilb a- getagelse af opgaven. Datatilsynet har udtalt, at videregivelse af ikke-fortrolige og almindeligt fortrolige oplysninger omfattet af persondatalovens 6, i forbindelse med udførelsen af en due diligence vil kunne ske inden for rammerne af, jf. 6, stk. 1, nr. 7. Er der tale om videregivelse af følsomme oplysninger omfattet af 7-8 (oplysninger om rent private forhold ), vil det absolutte udgangspunkt være, at den ansattes samtykke er påkrævet. 3 Datatilsynet har ikke taget stilling til, i hvilket omfang leverandøren kan videregive oplysninger til ordregiver til brug for vurdering af genudbud. Det må antages, at videregivelse af oplysninger fra leverandør 1 til ordregiver til 2 Samme sted side 68 øverst 3 Jf. Datatilsynets Nyhedsbrev af 14. juni 2001 Due Diligence undersøgelser (reference skal tjekkes) 11

12 brug for et genudbud eller en orientering af ordregiver forud for tilbagetagelse kan sidestilles med en due diligence, hvor situationen også er den, at der pågår undersøgelser forud for en eventuel overtagelse. Du kan læses mere om emnet her: Lov om behandling af personoplysninger; Lov nr. 429 af (persondataloven) På Udbudsportalen.dk finder du følgende notater om emnet: Hvilke oplysninger skal stilles til rådighed for tilbudsgiver Udveksling af personaleoplysninger imellem ordregiver og leverandøren 12

13 Bilag 1 Samlet oversigt over uddybende faglige notater vedrørende medarbejderforhold ved konkurrenceudsættelse. Notaterne findes på Udbudsportalen.dk. Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne Information og forhandling Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse Virksomhedsoverdragelse ved hjemtagelse af opgaver Frasigelse af kollektive overenskomster Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Tillidsrepræsentanter mv. Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Information og forhandling Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesloven? Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Udlån af tjenestemænd Hvilke medarbejderoplysninger skal stilles til rådighed for tilbudsgiver? Udveksling af personaleoplysninger imellem ordregiver og leverandøren 13

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-1 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Vejdirektoratet Strækningstilsynet det tidligere vejmandstilsyn

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 7 Vilkår for virksomhedsoverdragelse September 2013 Dokument nr. 2013-7 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet: MLA Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 i sag nr. AR2009.0469: Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II ved DI for Falck Danmark

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse

Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse Side 1 af 12 Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. Ved kontraktens afslutning

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere