RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008"

Transkript

1 18. februar RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode af 3 år fra 1. april 2008/overenskomsternes eventuelle senere udløbstidspunkt. II. Generelle lønforhøjelser Med virkning fra 1. april 2008/overenskomstperiodens start ydes en generel lønforhøjelse svarende til 3,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Med virkning fra 1. april 2009 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,82 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Med virkning fra 1. april 2009 ydes en kompensation for personalegoder som generel lønforhøjelse på 0,2 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Virkningen på reguleringsordningen neutraliseres, jf. Bilag A. Med virkning fra 1. oktober 2009 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,65 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Med virkning fra 1. april 2010 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 2,40 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Stigningerne udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen. III. Reguleringsordning

2 a) Reguleringsordningen videreføres, jf. Bilag A b) Parterne er enige om at arbejde for, at opgørelsen af udviklingen i personalegoder i den offentlige og private sektor prioriteres i Danmarks Statistiks arbejdsgruppe under lønstatistikudvalget med henblik på så hurtigt som muligt at indgå i opgørelsen af lønudviklingen. Parterne gør status på dette arbejde 1. april c) Parterne er enige om i overenskomstperioden at se nærmere på metoden bag beregningen af reguleringsordningen d) I trepartsaftalerne indgår, at virkninger på reguleringsordningen som følge af seniorordninger og voksenelevaftalen skal neutraliseres. Korrektionen vedrørende voksenelevløn er permanent, mens der vedrørende seniorordninger er tale om en midlertidig korrektion, der skal tilbageføres i 2012, når finansieringen fra trepartsmidler ophører. Parterne er enige om, at virkningen af voksenelevaftalen for statens vedkommende kan skønnes at være så beskeden, at der ikke er grundlag for at neutralisere herfor. Der er enighed om, at neutraliseringen af virkningen af seniorordninger tages op til drøftelse, når der foreligger grundlag for at opgøre trepartsaftalernes virkning på lønstatistikken. Ved en eventuel neutralisering er der enighed om at følge samme princip, som blev anvendt ved korrektionen for en del af virkningen af de særlige feriedage. Størrelsen af korrektion opgøres ved at beregne udgiftens procentvise andel af CFU-lønsummen. e) Parterne er enige om i samarbejde med Danmarks statistik at finde en fremadrettet løsning på sektorafgrænsningen, om muligt allerede med virkning fra 1. april Danmarks Statistik arbejder p.t. herpå. IV. Lønstatistik For at give bedre statistisk grundlag for lokale lønforhandlinger vil parterne etablere en fælles arbejdsgruppe for at udvikle nye og lettilgængelige statistikværktøjer, der kan anvendes både af tillidsrepræsentanter og af den lokale ledelse. Målet er en enkel og let anvendelig lønstatistik, herunder kønsopdelt, på institutionsniveau. CFU vil desuden bidrage med forslag fra lokale tillidsrepræsentanter om databehov og detaljeringsgrad. Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til forbedring senest oktober

3 Arbejdsgruppen skal herudover løbende drøfte behov for udvikling og forbedring af statistikgrundlag og informationsmuligheder som udgangspunkt i forbindelse med de lokale lønforhandlinger. Arbejdsgruppen mødes kvartalsvis. V. Andre formål Et beløb svarende til 2,20 pct. af lønsummen pr. 31. marts 2008 anvendes til de nedenfor anførte særlige formål. 1. Nye lønsystemer a) Parterne har udarbejdet en fælleserklæring om nye lønsystemer, som vedlægges som Bilag B. Fælleserklæringen indgår desuden som bilag til rammeaftalen om nye lønsystemer dog tages pkt. 4 ud med undtagelse af sætningen Det er vigtigt, at den lokale løndannelse kommer til at virke alle steder, som flyttes op under pkt. 1. b) I rammeaftalen om nye lønsystemer foretages følgende ændringer: 1. 10, stk. 1, ændres til: 10. Pension - overenskomstansatte m.fl. For overenskomstansatte m.fl., der er omfattet af forsikringsmæssige pensionsordninger, indbetales der pensionsbidrag af den aftalte løn inden for lønintervallet, henholdsvis basislønnen samt af varige og midlertidige tillæg, fastsat efter 4, stk. 2-5, og 5, stk. 2. Herudover kan det lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn, fastsat efter 4, stk. 7, 5, stk. 3, og 6. Finansministeriet og den forhandlingsberettigede (central)organisation kan dog i den enkelte aftale om nyt lønsystem aftale ikke-pensionsgivende tillæg efter 4, stk. 2-3, og 5, stk I 9 Pension - tjenestemænd m.fl. indsættes følgende stk. 2: Stk. 2. Det kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af éngangsvederlag og resultatløn, fastsat efter 4, stk. 7, 5, stk. 3, og 6. Pensionsbidrag beregnes med den bidragssats, der i øvrigt er fastsat på det pågældende overenskomst-/aftaleområde. 3

4 c) For ansatte, der ikke er omfattet af rammeaftalen om nyt lønsystem, tilvejebringes tilsvarende hjemmel til at aftale pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn i lokallønsaftalen, cheflønsaftalen og aftalen om kontraktansættelse af chefer. 2. Lokalløn og chefløn a) Lokallønspuljerne opskrives med 0,22 pct. af lønsummen pr. 1. april 2008 for de omfattede grupper, med 0,23 pct. af lønsummen pr. 1. april 2009 og med 0,22 pct. af lønsummen pr. 1. april b) Cheflønspuljerne opskrives med 24,8 mio. kr. 1. april 2008, 24,2 mio. kr. 1. april 2009 og 23,6 mio. kr. 1. april Ved afsættelsen af midler til opskrivning af cheflønspuljerne er der taget højde for, at professorer fra 1. april 2008 ikke længere er omfattet af cheflønspuljerne. Der er endvidere taget højde for, at en række administrative chefstillinger i departementer, styrelser og direktorater vil blive omfattet af aftalen om kontraktansættelse og dermed ikke længere vil være omfattet af cheflønspuljen. Der er således foretaget en reduktion i det beløb, som cheflønspuljen opskrives med pr. 1. april 2009 og 1. april Reduktionen pr. 1. april 2009 udgør 11 pct. af den del af de enkelte ministeriers opskrivningsbeløb, der i forhold til ministeriets lønsum svarer til anvendelsesområdet for aftalen om kontraktansættelse af chefer. Reduktionen pr. 1. april 2010 udgør yderligere 11 pct. af den del af de enkelte ministeriers opskrivningsbeløb, der i forhold til ministeriets lønsum svarer til anvendelsesområdet for aftalen om kontraktansættelse af chefer. c) I aftalen om chefløn foretages følgende ændringer: 1) Ansatte i stillinger som professor er pr. 1. april 2008 ikke længere omfattet af cheflønspuljen. De øvrige bestemmelser i aftalen om chefløn gælder fortsat. 2) 5, stk. 3, om fast tillæg for regelmæssigt forekommende merarbejde ophæves. 3) 9 erstattes af følgende: 9. I forbindelse med oprettelse af nye stillinger opskrives cheflønspuljen med følgende beløb (grundbeløb niveau 1. oktober 1997): Lønramme 35 og 36: kr. 4

5 Lønramme 37: Lønramme 38 og derover: kr kr. Stk. 2. Ved nedlæggelse af stillinger nedskrives cheflønspuljen med et beløb svarende til opskrivningsbeløbet for den pågældende lønramme, jf. stk. 1. Stk. 3. For områder omfattet af aftalen om kontraktansættelse af chefer gælder, at ved stillingsledighed og ved en ansats overgang til kontraktansættelse nedskrives cheflønspuljen med det cheflønstillæg, der hidtil har været ydet til den ansatte. 4) I bilag 1 til cheflønsaftalen ophæves punkt A) Ansatte i stillinger i lønramme 35 inden for AC's forhandlingsområde, bortset fra institutionschefer. Overenskomstansatte i lønramme 35, der er ansat før aftalens virkningstidspunkt og hidtil har været omfattet af AC-overenskomstens 14, stk. 2 6, og 15, følger fortsat disse bestemmelser som en personlig ordning og kan på hidtidige vilkår overgå til bestemmelser om fastsættelse af merarbejdsgodtgørelse i form af betaling eller frihed efter drøftelse mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte. 3. Nyt lønsystem for administrative chefer i departementer mv. Der er enighed om at etablere et nyt lønsystem for administrative chefer i departementer, styrelser og direktorater, jf. Bilag C. I tilknytning hertil afsættes en pulje på kr. til et topchefprojekt. Projektets nærmere rammer drøftes mellem parterne i perioden. 4. Aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage Aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage ændres på følgende punkter, jf. Bilag D. a) De nuværende regler om lønnet forældreorlov erstattes af en model, som giver moderen og faderen hver 6 ugers lønnet forældreorlov samt yderligere 6 ugers lønnet orlov til deling. b) Der indføres en ret for partnere i registrerede partnerskaber til under visse betingelser at holde to ugers orlov med løn inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. 5. Barns 1. og 2. sygedag Bestemmelserne om barns 1. sygedag i det fælles regelsæt samt i cirkulæret om tjenestefrihed af familiemæssige årsager erstattes af følgende: 5

6 Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når 1. hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt 2. forholdene på tjenestestedet tillader det 3. barnet er under 18 år og 4. barnet er hjemmeværende. Den ansatte får under tjenestefriheden en løn, der svarer til den løn, som den ansatte ville have fået under sygdom. I grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår dog ikke visse fast påregnelige særlige ydelser, jf. Finansministeriets cirkulære af 1. december Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed for den enkelte ansatte. 6. Aftalen om tillidsrepræsentanter i staten mv. a) I aftalen om tillidsrepræsentanter i staten mv. foretages følgende ændringer: ændres til: 10. Institutionen skal anvise tillidsrepræsentanten et passende (fælles)lokale med adgang til telefon og it-udstyr, der kan anvendes til udførelse af tillidsrepræsentantopgaver. Hvis det på grund af særlige forhold ikke kan lade sig gøre, skal der optages drøftelse for at finde en anden løsning , stk. 3, formuleres således: 1) Afskedigelse af en tillidsrepræsentant kan ske med den pågældendes individuelle aftale- eller overenskomstmæssige opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder. 2) Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afskeden ske med den pågældendes sædvanlige opsigelsesvarsel, dog mindst 35 dage. 3. I 11 indsættes som nyt stk. 4: Stk. 4. Forflyttelse af en tillidsrepræsentant kan ske med den pågældendes sædvanlige afskedsvarsel, dog mindst 5 måneder. Hvis den pågældende på tidspunktet for forflyttelsen har fungeret som tillidsrepræsentant i en sammenhængende periode på mindst 5 år, skal der dog gives et varsel på mindst 6 måneder. Stk bliver herefter stk , stk. 3, nr. 1, formuleres således: 1) Opsigelsesvarslet for en tillidsrepræsentant er 6 måneder til udgangen af en måned. b) I cirkulæret til aftalen foretages følgende ændringer: 6

7 1. I bemærkningerne til 2, stk. 2, indsættes: Der kan være særlig grund til, at de ansatte og ledelsen overvejer muligheden for valg af mere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe eller genovervejer tillidsrepræsentantens vilkår i situationer, hvor institutioner lægges sammen, men hvor institutionen fortsat er placeret på forskellige geografiske lokaliteter. 2. I bemærkningerne til 2, stk. 6, indsættes: Valget er først gyldigt, når det er godkendt af organisationen, og når organisationen har anmeldt valget over for institutionen. Den nyvalgte tillidsrepræsentant er dog efter arbejdsretlig praksis omfattet af beskyttelsen allerede fra det tidspunkt, hvor institutionen er blevet bekendt med valget. Det lægges til grund, at beskyttelsen tidligst kan indtræde 1 måned, før hvervet tiltrædes. 3. I bemærkningerne til 15 indsættes: Afhængig af varigheden af hvervet og omfanget af tillidsrepræsentantopgaverne kan der være behov for efteruddannelse af den ansatte i relation til den fremtidige opgavevaretagelse. Efter anmodning fra den ansatte skal spørgsmålet om den pågældendes eventuelle behov for efteruddannelse drøftes med ledelsen efter hvervets ophør. Tilsvarende gælder sikkerhedsrepræsentanter. 7. Aftalen om senior- og fratrædelsesordninger Der er aftalt en ordning, hvor ansatte i aftalte aldersgrupper får ret til en seniorbonus, som de efter aftalte retningslinjer har ret til at veksle til et ekstraordinært pensionsbidrag eller til et antal seniordage. Der er endvidere truffet aftale om bl.a. tilbud om seniorsamtaler og ændringer af aldersgrænser i aftalen om senior- og fratrædelsesordninger, jf. Bilag E. 8. Attraktive arbejdspladser gennem samarbejde om kompetenceudvikling og arbejdsmiljø Der gennemføres initiativer vedrørende kompetenceudvikling, samarbejde og arbejdsmiljø, herunder implementering af elementer fra trepartsaftalerne, i overensstemmelse med Bilag F. 9. Fælles regelsæt I fællesoverenskomster/det fælles regelsæt foretages ændringer i overensstemmelse med Bilag G. 7

8 10. Aftalen om ansættelsesområder I aftale af 15. august 1975 om ansættelsesområder for varigt ansatte tjenestemænd og tjenestemænd ansat på prøve i staten, folkeskolen og folkekirken foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 4, formuleres således: Stk. 4. Hovedstadsområdet anses som omfattende Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune udgår. 3. Ændringen i nr. 1 har virkning for ansættelser og udnævnelser, der sker med virkning fra 1. oktober 2008 eller senere. Cirkulærebemærkning: Ændringen i nr. 2 berører ikke 4, nr. 5, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 414 af 21. juni 1993 om ophævelse af regler i folkeskolen. 11. Aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten a) I aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten foretages følgende ændringer: 1. I 11 indsættes som nyt stk. 2: Stk. 2. Ulempegodtgørelsen efter stk. 1 kan efter aftale mellem ledelsen og den ansatte konverteres til afspadsering. 2. I 12 indsættes som nyt stk. 4: Stk. 4. Hvis den ansatte er syg, når en planlagt afspadsering begynder, har den pågældende ikke pligt til at begynde afspadseringen. b) I cirkulæret til aftalen foretages følgende ændringer: 1. I bemærkningerne til 10 indsættes: Det forudsættes, at der tages størst muligt hensyn til den ansatte ved den konkrete arbejdstilrettelæggelse. Dette indebærer bl.a., at tjenesteplaner skal bekendtgøres så tidligt som muligt, og at ændringer heri tilsvarende skal varsles så tidligt som muligt. 2. I bemærkningerne til 8, 12 og 14 indsættes: Afspadsering bør så vidt muligt gives i hele eller halve dage. c) Der indføres bestemmelser om plustid i overensstemmelse med Bilag H. 8

9 12. Aftalen om arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse Aftale af 24. marts 2006 om arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse ophæves. 13. Arbejdstidsnedsættelse for ansatte på Færøerne For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte efter organisationsaftalen for socialrådgivere og ansatte efter organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere, nedsættes arbejdstiden på Færøerne med virkning fra 1. april 2009 fra gennemsnitlig 38 timer om ugen til gennemsnitlig 37 timer om ugen. 14. Arbejdstid for deltidsansatte kirkefunktionærer Parterne er enige om, at forhandling om antallet af friweekends for deltidsansatte kirkefunktionærer afventer de verserende forhandlinger om nye overenskomster og organisationsaftaler, idet resultatet for de enkelte grupper vil gælde for de tilsvarende grupper af deltidsansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer samt regulativansatte. Såfremt de verserende overenskomst- og organisationsaftaleforhandlinger afsluttes uden resultat, er Finansministeriet og Kirkeministeriet indstillet på at optage forhandling om antallet af friweekends for deltidsansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer samt regulativansatte. 15. Aftalen om suspension mv. og ulovlig udeblivelse I aftalen om suspension mv. og ulovlig udeblivelse foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 2, formuleres således: Stk. 2. Hvis der er indeholdt løn på grund af ulovlig udeblivelse som følge af anholdelse eller varetægtsfængsling, jf. stk. 1, efterbetales den indeholdte løn inkl. særlige ydelser, hvis påtale opgives, eller den pågældende frifindes. 2. I 2 indsættes som nye stykker: Stk. 6. En suspenderet tjenestemand, der er anholdt eller varetægtsfængslet, har ikke krav på løn. Stk. 7. Indeholdt løn, jf. stk. 6, efterbetales, hvis påtale opgives, eller den pågældende frifindes. 16. Aftale om kontrolforanstaltninger Der indgås en aftale om kontrolforanstaltninger i overensstemmelse med Bilag I. 9

10 17. Ferieaftalen ferieregler for udenrigstjenesten Der optages forhandlinger mellem Udenrigsministeriet og de berørte (central)organisationer med henblik på at erstatte de særlige feriebestemmelser for udsendte i udenrigstjenesten med regler om tjenestefrihed. Det forudsættes, at ændringen gennemføres inden for de hidtidige økonomiske rammer, samt at ændringen medfører færrest mulige forringelser for de berørte grupper. Ved de nye reglers ikrafttræden ophæves ferieaftalens 26, stk Overenskomsternes dækningsområde Bestemmelser i overenskomster om, at overenskomsterne ikke gælder for ansatte, der er fyldt 70 år, udgår. Det efter overenskomsten gældende pensionsbidrag udbetales til den ansatte som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt på en pensionsordning. Pensionsbidraget kan endvidere anvendes til køb af frihed. Ønske om indbetaling på pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år. Ved udbetaling som løn gælder følgende: Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet Beløbet er ikke pensionsgivende Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling For så vidt angår betaling og andre vilkår for køb af frihed gælder samme regler som for seniordage. 19. Indgåelse af lokale aftaler Parterne er enige om i aftaleperioden at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en fælles vejledning om indgåelse af lokale aftaler. Vejledningen skal beskrive rammerne for lokale forhandlinger og de lokale parters ansvar og opgaver samt give råd om god forhandlingsskik og kvalitetssikring af aftalerne. Arbejdsgruppen skal desuden overveje mulighederne for at udarbejde retningslinjer for udformningen af bestemmelser i centrale aftaler, der indeholder hjemmel til indgåelse af lokale aftaler, om opsigelse af lokale aftaler, herunder opsigelsesvarsler og skriftlighed. Parterne er enige om, at arbejdsgruppens overvejelser om retningslinjer søges afsluttet inden 1. juli

11 20. Tjenesterejseaftalen Der optages i perioden drøftelser om ændringer i tjenesterejseaftalens regler om godtgørelsesmønstret for måltidsudgifter o.l. samt udokumenteret nattillæg på forskellige former for tjenesterejser med henblik på at opnå yderligere tilpasning til skattereglerne. Udgangspunktet for drøftelserne er periodeprojektet i forlængelse af overenskomstforhandlingerne i Eventuelle ændringer bør være aftalt senest den 30. november 2008, således at disse kan træde i kraft den 1. januar Parterne er enige om, at ovennævnte ikke ændrer på tjenesterejseaftalens forudsætninger om, at ansatte på tjenesterejser har krav på at få dækket rimelige merudgifter. 21. Honorering ved udsendelse til internationale missioner Der afsættes en pulje til finansiering af honoreringen til civilt og militært personel i tilknytning til udsendelse til internationale missioner, herunder forbedring af ydelser under international fredsbevarende tjeneste (FN-tillægget). 22. Styrket anvendelse af de nye lønsystemer på erhvervsskoleområdet Med henblik på at understøtte anvendelsen af de nye lønsystemer i forhold til lærerne på erhvervsskoleområdet er parterne enige om at nedsætte en følgegruppe, jf. Bilag J. 23. Lærere og ledere ved MVU-institutioner For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte lærere og ledere ved institutioner for mellemlange uddannelser er der enighed om at overføre det resultat, der aftales for de overenskomstansatte. 24. Lærere og ledere ved SOSU-skoler For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte lærere og ledere ved SOSU-skoler er der enighed om at overføre det resultat vedrørende løn og arbejdstid, der måtte blive aftalt i forbindelse med indgåelse af overenskomst for lærere og ledere. 25. Lærere og ledere ved Voksenuddannelsescentre For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre er der enighed om at overføre de resultater vedrørende løn og arbejdstid, der måtte blive aftalt i forbindelse med indgåelse af overenskomst for henholdsvis lærere og ledere. 11

12 26. Lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler) Der sættes i perioden fokus på bedre planlægning af lærernes arbejdstid og på modernisering af lederns løn- og arbejdsvilkår, jf. Bilag K. 27. Forsikring af sikkerhedsklassificerede ansatte Parterne er enige om i overenskomstperioden at optage drøftelser om hensigtsmæssigheden af og behovet for etablering af en forsikring af sikkerhedsklassificerede ansatte på jernbaneområdet mod tab af helbredsgodkendelse, herunder at foretage en afdækning af relevante personalegrupper og dækningssituationer. 28. Pensionsforhold for åbne tjenestemandsgrupper på nyt lønsystem Parterne er enige om, at regler om pensionsforhold for åbne grupper med udgangspunkt i bilag M til resultatet af forhandlingerne mellem finansministeren og CFU pr. 1. april 2002 er implementeret med 6 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer og dermed omfattet af aftalens almindelige opsigelsesbestemmelse. 29. Revision af ydelsessammensætning mv. i supplerende pensionsordninger for tjenestemænd Parterne er enige om i aftaleperioden at drøfte krav til ydelsessammensætning mv. i supplerende pensionsordninger for tjenestemænd, jf. aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd. Drøftelserne påbegyndes i efteråret 2008, med henblik på at de ændrede regler kan træde i kraft i aftaleperioden. 30. StK Pensionsordninger a) I StK-pensionsordningen, jf. OAO-fællesoverenskomstens 7, ændres pensionsbidraget i stk. 2 fra 12,50 pct. til 15,00 pct. I aftaler og overenskomster om supplerende pension til tjenestemænd og andre ansatte med ret til tjenestemandspension på nyt lønsystem inden for lukkede grupper, hvor det er fastsat, at pensionsbidraget udgør 12,50 pct., forhøjes dette ligeledes til 15,00 pct. b) Der reserveres et beløb på kr. til pensionsformål i overenskomsten for tilsynsfunktionærer. Hvis der ikke mellem de lokale parter kan opnås enighed om anvendelse af beløbet til pensionsformål, tilbageføres det til OAO s centrale pulje 12

13 c) Der reserveres et beløb på kr. til pensionsformål i overenskomsten for korttidsansatte konstabler (HKKF). Hvis der ikke mellem de lokale parter kan opnås enighed om anvendelse af beløbet til pensionsformål, tilbageføres det til OAO s centrale pulje 31. Gruppelivsordning nr Forsikringssummen ved død i gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. forhøjes fra kr. til kr. med virkning for dødsfald, der indtræffer 1. april 2008 eller senere. Forhøjelsen finansieres af bonusmidler. Bestemmelsen om, at gruppelivsdækningen ophører med udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 67 år, ændres med virkning fra 1. april 2008 til, at gruppelivsdækningen ophører ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Ændringen finansieres af bonusmidler. 32. Ændring af ATP-satser Pr. 1. januar 2010 oprykkes ansatte inden for LC/OC s forhandlingsområde fra sats C til sats A. Pr. 1. januar 2010 forhøjes ATP-satsen for ansatte inden for AC s og OAO s forhandlingsområder, der er på sats C, med 388 kr. til kr. årligt. Forhøjelsen er betinget af tiltrædelse fra ATP s kompetente organer og gennemførelse af eventuelt nødvendig lovgivning. De anførte udgifter er 2/3 arbejdsgiverbidrag af forhøjelsen. Det er Finansministeriets, AC s og OAO s hensigt, at forhøjelsen skal følges op af tilsvarende forhøjelser ved de to følgende overenskomstfornyelser, således at de ansatte herefter er på sats A. 33. Generel ATP-forhøjelse 1. Generelle forhøjelser af ATP-satser finansieres af rammen ved overenskomstfornyelse for den periode, i hvilken forhøjelsen gennemføres 2. Da ATP-lønsummen ikke procentreguleres, reduceres finansieringen af generel regulering som nævnt i punkt 1 med et beløb, der svarer til stigningen i procentreguleringen gennem den overenskomstperiode, der udløber med udgangen af marts måned i overenskomstfornyelsesåret, beregnet af den ATP-lønsum, der lå til grund for forhandlingerne i den foregående overenskomstfornyelse. 13

14 3. For OK 08 beregnes rabatten ved ATP-forhøjelsen pr. 1. januar 2009 som procentreguleringen pr. 1. april 2005, 1. april 2006 og 1. april 2007 beregnet af ATP-lønsummen 2. kvartal 2004 på forhandlingsfællesskab Bruttoudgiften er beregnet til 36,1 mio. kr., og rabatten er beregnet til 7,9 mio. Rammebelastningen udgør således 28,2 mio. kr. 4. Eventuelle overskydende beløb ved kommende OK-fornyelser i henhold til punkterne 1 og 2 henstår for OAO s og AC s vedkommende til finansiering af oprykning til eller imod sats A. For CO II s og LC/OC s vedkommende tilføres rammen overskydende beløb. Det samme gælder for AC og OAO, når sats A-projektet er gennemført. 34. Fornyelse af overenskomster, organisationsaftaler og lønaftaler samt omklassificeringer Parterne er enige om, at der i 4 ugers vinduet kan forhandles forbedringer af løn, pension samt omklassificeringer i nylønsaftaler, organisationsaftaler, overenskomster og lignende, og at dette også gælder på delegationsområderne, inden for den afsatte puljer på i alt 2,20, jf. indledningen til pkt. V. Der gennemføres omklassificeringer i overensstemmelse med Bilag L, M og N. VI. Uden for aftaleområdet 1. Vejledning om ansattes oplysningspligt Finansministeriet har oplyst, at der i forbindelse med redigering af Personaleadministrativ Vejledning (PAV) vil blive indarbejdet en beskrivelse af de ansattes pligt til at give oplysninger til deres overordnede, herunder i forbindelse med advokatundersøgelser. Der vil endvidere blive indarbejdet henvisninger til vejledningen God adfærd i det offentlige. VII. Forbehold VIII. Dækningsområde Forhandlingsresultatet omfatter: Aftaler, der er indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af eller efter bemyndigelse fra de underskrivende centralorganisationer. 14

15 Overenskomster/organisationsaftaler, der er indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller tilsluttede organisationer, herunder overenskomster, som indgås af Finansministeriet og de kommunale og/eller regionale arbejdsgiverorganisationer i fællesskab, eller som samforhandles i kommunalt/regionalt regi. Eventuelle merudgifter som følge af gennemførelse af specielle krav, der er aftalt på det kommunale/regionale område, reguleres over den centrale, tværgående pulje. Eventuelle udgiftsafvigelser for overenskomster, der henviser til overenskomster indgået uden for det offentlige område, reguleres over puljen. Overenskomsterne indgås, efter at overenskomsterne på det private arbejdsmarked er indgået. IX. Tvistigheder Spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af forhandlingsresultatet afgøres efter de almindelige regler på det pågældende område. X. Forbehold for godkendelse Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet. København, den 18. februar 2008 Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) Flemming Vinther Finansministeriet Lars Løkke Rasmussen Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation) Anders Bondo Christensen 15

16 Akademikernes Centralorganisation Sine Sunesen 16

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Finansministeriet, Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg 18. februar 2008 RESULTATET

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret Cirkulære om aftale om Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret 2008 Cirkulære af 26. november 2009 Perst. nr. 077-09 J.nr. 09-868-18

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Læs hele forliget og hent plancher på

Læs hele forliget og hent plancher på Offentligt Ansattes Organisationers gennemgang af hovedpunkterne i forliget mellem CFU og Finansministeriet for perioden 1. april 2008 31. marts 2011 Rammen s. 4 Rammen OKO8 s. 4 Generelle lønstigninger

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Cirkulære om protokollat til

Cirkulære om protokollat til Cirkulære om protokollat til Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og aftale om lønsystem for lærere ved erhvervsskoler

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer CIR nr 9011 af 21/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-400-10 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn

Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn 1995 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM LOKALLØN OG CHEFLØN Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 12. juni 1995 om lokalløn og chefløn

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015

Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015 Cirkulære om aftale om Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015 2016 Cirkulære af 15. juni 2016 Modst. nr. 025-16 J.nr. 2015-1621-0014 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning...

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 29.10.03 J. nr. 5.1./02-05-1 Om: Implementering af CFU-forligets Bilag M Den 10. oktober 2003 blev en rapport fra arbejdsgruppen om de generelle principper der er fastlagt i bilag M til

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

OK11. Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Resultatet af PERSONALESTYRELSEN

OK11. Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Resultatet af PERSONALESTYRELSEN PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2011 OK11 12. februar 2011 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE

Læs mere

Informations- møde om OK08

Informations- møde om OK08 Informations- møde om OK08 Februar 2008 Velkomst og indledning v/ Lisbeth Lollike Program Velkomst og indledning Økonomi og løn Barsel, barns 2. sygedag, plustid Senior, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere