RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008"

Transkript

1 18. februar RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode af 3 år fra 1. april 2008/overenskomsternes eventuelle senere udløbstidspunkt. II. Generelle lønforhøjelser Med virkning fra 1. april 2008/overenskomstperiodens start ydes en generel lønforhøjelse svarende til 3,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Med virkning fra 1. april 2009 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,82 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Med virkning fra 1. april 2009 ydes en kompensation for personalegoder som generel lønforhøjelse på 0,2 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Virkningen på reguleringsordningen neutraliseres, jf. Bilag A. Med virkning fra 1. oktober 2009 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,65 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Med virkning fra 1. april 2010 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 2,40 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts Stigningerne udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen. III. Reguleringsordning

2 a) Reguleringsordningen videreføres, jf. Bilag A b) Parterne er enige om at arbejde for, at opgørelsen af udviklingen i personalegoder i den offentlige og private sektor prioriteres i Danmarks Statistiks arbejdsgruppe under lønstatistikudvalget med henblik på så hurtigt som muligt at indgå i opgørelsen af lønudviklingen. Parterne gør status på dette arbejde 1. april c) Parterne er enige om i overenskomstperioden at se nærmere på metoden bag beregningen af reguleringsordningen d) I trepartsaftalerne indgår, at virkninger på reguleringsordningen som følge af seniorordninger og voksenelevaftalen skal neutraliseres. Korrektionen vedrørende voksenelevløn er permanent, mens der vedrørende seniorordninger er tale om en midlertidig korrektion, der skal tilbageføres i 2012, når finansieringen fra trepartsmidler ophører. Parterne er enige om, at virkningen af voksenelevaftalen for statens vedkommende kan skønnes at være så beskeden, at der ikke er grundlag for at neutralisere herfor. Der er enighed om, at neutraliseringen af virkningen af seniorordninger tages op til drøftelse, når der foreligger grundlag for at opgøre trepartsaftalernes virkning på lønstatistikken. Ved en eventuel neutralisering er der enighed om at følge samme princip, som blev anvendt ved korrektionen for en del af virkningen af de særlige feriedage. Størrelsen af korrektion opgøres ved at beregne udgiftens procentvise andel af CFU-lønsummen. e) Parterne er enige om i samarbejde med Danmarks statistik at finde en fremadrettet løsning på sektorafgrænsningen, om muligt allerede med virkning fra 1. april Danmarks Statistik arbejder p.t. herpå. IV. Lønstatistik For at give bedre statistisk grundlag for lokale lønforhandlinger vil parterne etablere en fælles arbejdsgruppe for at udvikle nye og lettilgængelige statistikværktøjer, der kan anvendes både af tillidsrepræsentanter og af den lokale ledelse. Målet er en enkel og let anvendelig lønstatistik, herunder kønsopdelt, på institutionsniveau. CFU vil desuden bidrage med forslag fra lokale tillidsrepræsentanter om databehov og detaljeringsgrad. Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til forbedring senest oktober

3 Arbejdsgruppen skal herudover løbende drøfte behov for udvikling og forbedring af statistikgrundlag og informationsmuligheder som udgangspunkt i forbindelse med de lokale lønforhandlinger. Arbejdsgruppen mødes kvartalsvis. V. Andre formål Et beløb svarende til 2,20 pct. af lønsummen pr. 31. marts 2008 anvendes til de nedenfor anførte særlige formål. 1. Nye lønsystemer a) Parterne har udarbejdet en fælleserklæring om nye lønsystemer, som vedlægges som Bilag B. Fælleserklæringen indgår desuden som bilag til rammeaftalen om nye lønsystemer dog tages pkt. 4 ud med undtagelse af sætningen Det er vigtigt, at den lokale løndannelse kommer til at virke alle steder, som flyttes op under pkt. 1. b) I rammeaftalen om nye lønsystemer foretages følgende ændringer: 1. 10, stk. 1, ændres til: 10. Pension - overenskomstansatte m.fl. For overenskomstansatte m.fl., der er omfattet af forsikringsmæssige pensionsordninger, indbetales der pensionsbidrag af den aftalte løn inden for lønintervallet, henholdsvis basislønnen samt af varige og midlertidige tillæg, fastsat efter 4, stk. 2-5, og 5, stk. 2. Herudover kan det lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn, fastsat efter 4, stk. 7, 5, stk. 3, og 6. Finansministeriet og den forhandlingsberettigede (central)organisation kan dog i den enkelte aftale om nyt lønsystem aftale ikke-pensionsgivende tillæg efter 4, stk. 2-3, og 5, stk I 9 Pension - tjenestemænd m.fl. indsættes følgende stk. 2: Stk. 2. Det kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af éngangsvederlag og resultatløn, fastsat efter 4, stk. 7, 5, stk. 3, og 6. Pensionsbidrag beregnes med den bidragssats, der i øvrigt er fastsat på det pågældende overenskomst-/aftaleområde. 3

4 c) For ansatte, der ikke er omfattet af rammeaftalen om nyt lønsystem, tilvejebringes tilsvarende hjemmel til at aftale pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn i lokallønsaftalen, cheflønsaftalen og aftalen om kontraktansættelse af chefer. 2. Lokalløn og chefløn a) Lokallønspuljerne opskrives med 0,22 pct. af lønsummen pr. 1. april 2008 for de omfattede grupper, med 0,23 pct. af lønsummen pr. 1. april 2009 og med 0,22 pct. af lønsummen pr. 1. april b) Cheflønspuljerne opskrives med 24,8 mio. kr. 1. april 2008, 24,2 mio. kr. 1. april 2009 og 23,6 mio. kr. 1. april Ved afsættelsen af midler til opskrivning af cheflønspuljerne er der taget højde for, at professorer fra 1. april 2008 ikke længere er omfattet af cheflønspuljerne. Der er endvidere taget højde for, at en række administrative chefstillinger i departementer, styrelser og direktorater vil blive omfattet af aftalen om kontraktansættelse og dermed ikke længere vil være omfattet af cheflønspuljen. Der er således foretaget en reduktion i det beløb, som cheflønspuljen opskrives med pr. 1. april 2009 og 1. april Reduktionen pr. 1. april 2009 udgør 11 pct. af den del af de enkelte ministeriers opskrivningsbeløb, der i forhold til ministeriets lønsum svarer til anvendelsesområdet for aftalen om kontraktansættelse af chefer. Reduktionen pr. 1. april 2010 udgør yderligere 11 pct. af den del af de enkelte ministeriers opskrivningsbeløb, der i forhold til ministeriets lønsum svarer til anvendelsesområdet for aftalen om kontraktansættelse af chefer. c) I aftalen om chefløn foretages følgende ændringer: 1) Ansatte i stillinger som professor er pr. 1. april 2008 ikke længere omfattet af cheflønspuljen. De øvrige bestemmelser i aftalen om chefløn gælder fortsat. 2) 5, stk. 3, om fast tillæg for regelmæssigt forekommende merarbejde ophæves. 3) 9 erstattes af følgende: 9. I forbindelse med oprettelse af nye stillinger opskrives cheflønspuljen med følgende beløb (grundbeløb niveau 1. oktober 1997): Lønramme 35 og 36: kr. 4

5 Lønramme 37: Lønramme 38 og derover: kr kr. Stk. 2. Ved nedlæggelse af stillinger nedskrives cheflønspuljen med et beløb svarende til opskrivningsbeløbet for den pågældende lønramme, jf. stk. 1. Stk. 3. For områder omfattet af aftalen om kontraktansættelse af chefer gælder, at ved stillingsledighed og ved en ansats overgang til kontraktansættelse nedskrives cheflønspuljen med det cheflønstillæg, der hidtil har været ydet til den ansatte. 4) I bilag 1 til cheflønsaftalen ophæves punkt A) Ansatte i stillinger i lønramme 35 inden for AC's forhandlingsområde, bortset fra institutionschefer. Overenskomstansatte i lønramme 35, der er ansat før aftalens virkningstidspunkt og hidtil har været omfattet af AC-overenskomstens 14, stk. 2 6, og 15, følger fortsat disse bestemmelser som en personlig ordning og kan på hidtidige vilkår overgå til bestemmelser om fastsættelse af merarbejdsgodtgørelse i form af betaling eller frihed efter drøftelse mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte. 3. Nyt lønsystem for administrative chefer i departementer mv. Der er enighed om at etablere et nyt lønsystem for administrative chefer i departementer, styrelser og direktorater, jf. Bilag C. I tilknytning hertil afsættes en pulje på kr. til et topchefprojekt. Projektets nærmere rammer drøftes mellem parterne i perioden. 4. Aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage Aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage ændres på følgende punkter, jf. Bilag D. a) De nuværende regler om lønnet forældreorlov erstattes af en model, som giver moderen og faderen hver 6 ugers lønnet forældreorlov samt yderligere 6 ugers lønnet orlov til deling. b) Der indføres en ret for partnere i registrerede partnerskaber til under visse betingelser at holde to ugers orlov med løn inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. 5. Barns 1. og 2. sygedag Bestemmelserne om barns 1. sygedag i det fælles regelsæt samt i cirkulæret om tjenestefrihed af familiemæssige årsager erstattes af følgende: 5

6 Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når 1. hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt 2. forholdene på tjenestestedet tillader det 3. barnet er under 18 år og 4. barnet er hjemmeværende. Den ansatte får under tjenestefriheden en løn, der svarer til den løn, som den ansatte ville have fået under sygdom. I grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår dog ikke visse fast påregnelige særlige ydelser, jf. Finansministeriets cirkulære af 1. december Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed for den enkelte ansatte. 6. Aftalen om tillidsrepræsentanter i staten mv. a) I aftalen om tillidsrepræsentanter i staten mv. foretages følgende ændringer: ændres til: 10. Institutionen skal anvise tillidsrepræsentanten et passende (fælles)lokale med adgang til telefon og it-udstyr, der kan anvendes til udførelse af tillidsrepræsentantopgaver. Hvis det på grund af særlige forhold ikke kan lade sig gøre, skal der optages drøftelse for at finde en anden løsning , stk. 3, formuleres således: 1) Afskedigelse af en tillidsrepræsentant kan ske med den pågældendes individuelle aftale- eller overenskomstmæssige opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder. 2) Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afskeden ske med den pågældendes sædvanlige opsigelsesvarsel, dog mindst 35 dage. 3. I 11 indsættes som nyt stk. 4: Stk. 4. Forflyttelse af en tillidsrepræsentant kan ske med den pågældendes sædvanlige afskedsvarsel, dog mindst 5 måneder. Hvis den pågældende på tidspunktet for forflyttelsen har fungeret som tillidsrepræsentant i en sammenhængende periode på mindst 5 år, skal der dog gives et varsel på mindst 6 måneder. Stk bliver herefter stk , stk. 3, nr. 1, formuleres således: 1) Opsigelsesvarslet for en tillidsrepræsentant er 6 måneder til udgangen af en måned. b) I cirkulæret til aftalen foretages følgende ændringer: 6

7 1. I bemærkningerne til 2, stk. 2, indsættes: Der kan være særlig grund til, at de ansatte og ledelsen overvejer muligheden for valg af mere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe eller genovervejer tillidsrepræsentantens vilkår i situationer, hvor institutioner lægges sammen, men hvor institutionen fortsat er placeret på forskellige geografiske lokaliteter. 2. I bemærkningerne til 2, stk. 6, indsættes: Valget er først gyldigt, når det er godkendt af organisationen, og når organisationen har anmeldt valget over for institutionen. Den nyvalgte tillidsrepræsentant er dog efter arbejdsretlig praksis omfattet af beskyttelsen allerede fra det tidspunkt, hvor institutionen er blevet bekendt med valget. Det lægges til grund, at beskyttelsen tidligst kan indtræde 1 måned, før hvervet tiltrædes. 3. I bemærkningerne til 15 indsættes: Afhængig af varigheden af hvervet og omfanget af tillidsrepræsentantopgaverne kan der være behov for efteruddannelse af den ansatte i relation til den fremtidige opgavevaretagelse. Efter anmodning fra den ansatte skal spørgsmålet om den pågældendes eventuelle behov for efteruddannelse drøftes med ledelsen efter hvervets ophør. Tilsvarende gælder sikkerhedsrepræsentanter. 7. Aftalen om senior- og fratrædelsesordninger Der er aftalt en ordning, hvor ansatte i aftalte aldersgrupper får ret til en seniorbonus, som de efter aftalte retningslinjer har ret til at veksle til et ekstraordinært pensionsbidrag eller til et antal seniordage. Der er endvidere truffet aftale om bl.a. tilbud om seniorsamtaler og ændringer af aldersgrænser i aftalen om senior- og fratrædelsesordninger, jf. Bilag E. 8. Attraktive arbejdspladser gennem samarbejde om kompetenceudvikling og arbejdsmiljø Der gennemføres initiativer vedrørende kompetenceudvikling, samarbejde og arbejdsmiljø, herunder implementering af elementer fra trepartsaftalerne, i overensstemmelse med Bilag F. 9. Fælles regelsæt I fællesoverenskomster/det fælles regelsæt foretages ændringer i overensstemmelse med Bilag G. 7

8 10. Aftalen om ansættelsesområder I aftale af 15. august 1975 om ansættelsesområder for varigt ansatte tjenestemænd og tjenestemænd ansat på prøve i staten, folkeskolen og folkekirken foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 4, formuleres således: Stk. 4. Hovedstadsområdet anses som omfattende Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune udgår. 3. Ændringen i nr. 1 har virkning for ansættelser og udnævnelser, der sker med virkning fra 1. oktober 2008 eller senere. Cirkulærebemærkning: Ændringen i nr. 2 berører ikke 4, nr. 5, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 414 af 21. juni 1993 om ophævelse af regler i folkeskolen. 11. Aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten a) I aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten foretages følgende ændringer: 1. I 11 indsættes som nyt stk. 2: Stk. 2. Ulempegodtgørelsen efter stk. 1 kan efter aftale mellem ledelsen og den ansatte konverteres til afspadsering. 2. I 12 indsættes som nyt stk. 4: Stk. 4. Hvis den ansatte er syg, når en planlagt afspadsering begynder, har den pågældende ikke pligt til at begynde afspadseringen. b) I cirkulæret til aftalen foretages følgende ændringer: 1. I bemærkningerne til 10 indsættes: Det forudsættes, at der tages størst muligt hensyn til den ansatte ved den konkrete arbejdstilrettelæggelse. Dette indebærer bl.a., at tjenesteplaner skal bekendtgøres så tidligt som muligt, og at ændringer heri tilsvarende skal varsles så tidligt som muligt. 2. I bemærkningerne til 8, 12 og 14 indsættes: Afspadsering bør så vidt muligt gives i hele eller halve dage. c) Der indføres bestemmelser om plustid i overensstemmelse med Bilag H. 8

9 12. Aftalen om arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse Aftale af 24. marts 2006 om arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse ophæves. 13. Arbejdstidsnedsættelse for ansatte på Færøerne For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte efter organisationsaftalen for socialrådgivere og ansatte efter organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere, nedsættes arbejdstiden på Færøerne med virkning fra 1. april 2009 fra gennemsnitlig 38 timer om ugen til gennemsnitlig 37 timer om ugen. 14. Arbejdstid for deltidsansatte kirkefunktionærer Parterne er enige om, at forhandling om antallet af friweekends for deltidsansatte kirkefunktionærer afventer de verserende forhandlinger om nye overenskomster og organisationsaftaler, idet resultatet for de enkelte grupper vil gælde for de tilsvarende grupper af deltidsansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer samt regulativansatte. Såfremt de verserende overenskomst- og organisationsaftaleforhandlinger afsluttes uden resultat, er Finansministeriet og Kirkeministeriet indstillet på at optage forhandling om antallet af friweekends for deltidsansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer samt regulativansatte. 15. Aftalen om suspension mv. og ulovlig udeblivelse I aftalen om suspension mv. og ulovlig udeblivelse foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 2, formuleres således: Stk. 2. Hvis der er indeholdt løn på grund af ulovlig udeblivelse som følge af anholdelse eller varetægtsfængsling, jf. stk. 1, efterbetales den indeholdte løn inkl. særlige ydelser, hvis påtale opgives, eller den pågældende frifindes. 2. I 2 indsættes som nye stykker: Stk. 6. En suspenderet tjenestemand, der er anholdt eller varetægtsfængslet, har ikke krav på løn. Stk. 7. Indeholdt løn, jf. stk. 6, efterbetales, hvis påtale opgives, eller den pågældende frifindes. 16. Aftale om kontrolforanstaltninger Der indgås en aftale om kontrolforanstaltninger i overensstemmelse med Bilag I. 9

10 17. Ferieaftalen ferieregler for udenrigstjenesten Der optages forhandlinger mellem Udenrigsministeriet og de berørte (central)organisationer med henblik på at erstatte de særlige feriebestemmelser for udsendte i udenrigstjenesten med regler om tjenestefrihed. Det forudsættes, at ændringen gennemføres inden for de hidtidige økonomiske rammer, samt at ændringen medfører færrest mulige forringelser for de berørte grupper. Ved de nye reglers ikrafttræden ophæves ferieaftalens 26, stk Overenskomsternes dækningsområde Bestemmelser i overenskomster om, at overenskomsterne ikke gælder for ansatte, der er fyldt 70 år, udgår. Det efter overenskomsten gældende pensionsbidrag udbetales til den ansatte som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt på en pensionsordning. Pensionsbidraget kan endvidere anvendes til køb af frihed. Ønske om indbetaling på pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år. Ved udbetaling som løn gælder følgende: Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet Beløbet er ikke pensionsgivende Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling For så vidt angår betaling og andre vilkår for køb af frihed gælder samme regler som for seniordage. 19. Indgåelse af lokale aftaler Parterne er enige om i aftaleperioden at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en fælles vejledning om indgåelse af lokale aftaler. Vejledningen skal beskrive rammerne for lokale forhandlinger og de lokale parters ansvar og opgaver samt give råd om god forhandlingsskik og kvalitetssikring af aftalerne. Arbejdsgruppen skal desuden overveje mulighederne for at udarbejde retningslinjer for udformningen af bestemmelser i centrale aftaler, der indeholder hjemmel til indgåelse af lokale aftaler, om opsigelse af lokale aftaler, herunder opsigelsesvarsler og skriftlighed. Parterne er enige om, at arbejdsgruppens overvejelser om retningslinjer søges afsluttet inden 1. juli

11 20. Tjenesterejseaftalen Der optages i perioden drøftelser om ændringer i tjenesterejseaftalens regler om godtgørelsesmønstret for måltidsudgifter o.l. samt udokumenteret nattillæg på forskellige former for tjenesterejser med henblik på at opnå yderligere tilpasning til skattereglerne. Udgangspunktet for drøftelserne er periodeprojektet i forlængelse af overenskomstforhandlingerne i Eventuelle ændringer bør være aftalt senest den 30. november 2008, således at disse kan træde i kraft den 1. januar Parterne er enige om, at ovennævnte ikke ændrer på tjenesterejseaftalens forudsætninger om, at ansatte på tjenesterejser har krav på at få dækket rimelige merudgifter. 21. Honorering ved udsendelse til internationale missioner Der afsættes en pulje til finansiering af honoreringen til civilt og militært personel i tilknytning til udsendelse til internationale missioner, herunder forbedring af ydelser under international fredsbevarende tjeneste (FN-tillægget). 22. Styrket anvendelse af de nye lønsystemer på erhvervsskoleområdet Med henblik på at understøtte anvendelsen af de nye lønsystemer i forhold til lærerne på erhvervsskoleområdet er parterne enige om at nedsætte en følgegruppe, jf. Bilag J. 23. Lærere og ledere ved MVU-institutioner For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte lærere og ledere ved institutioner for mellemlange uddannelser er der enighed om at overføre det resultat, der aftales for de overenskomstansatte. 24. Lærere og ledere ved SOSU-skoler For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte lærere og ledere ved SOSU-skoler er der enighed om at overføre det resultat vedrørende løn og arbejdstid, der måtte blive aftalt i forbindelse med indgåelse af overenskomst for lærere og ledere. 25. Lærere og ledere ved Voksenuddannelsescentre For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre er der enighed om at overføre de resultater vedrørende løn og arbejdstid, der måtte blive aftalt i forbindelse med indgåelse af overenskomst for henholdsvis lærere og ledere. 11

12 26. Lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler) Der sættes i perioden fokus på bedre planlægning af lærernes arbejdstid og på modernisering af lederns løn- og arbejdsvilkår, jf. Bilag K. 27. Forsikring af sikkerhedsklassificerede ansatte Parterne er enige om i overenskomstperioden at optage drøftelser om hensigtsmæssigheden af og behovet for etablering af en forsikring af sikkerhedsklassificerede ansatte på jernbaneområdet mod tab af helbredsgodkendelse, herunder at foretage en afdækning af relevante personalegrupper og dækningssituationer. 28. Pensionsforhold for åbne tjenestemandsgrupper på nyt lønsystem Parterne er enige om, at regler om pensionsforhold for åbne grupper med udgangspunkt i bilag M til resultatet af forhandlingerne mellem finansministeren og CFU pr. 1. april 2002 er implementeret med 6 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer og dermed omfattet af aftalens almindelige opsigelsesbestemmelse. 29. Revision af ydelsessammensætning mv. i supplerende pensionsordninger for tjenestemænd Parterne er enige om i aftaleperioden at drøfte krav til ydelsessammensætning mv. i supplerende pensionsordninger for tjenestemænd, jf. aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd. Drøftelserne påbegyndes i efteråret 2008, med henblik på at de ændrede regler kan træde i kraft i aftaleperioden. 30. StK Pensionsordninger a) I StK-pensionsordningen, jf. OAO-fællesoverenskomstens 7, ændres pensionsbidraget i stk. 2 fra 12,50 pct. til 15,00 pct. I aftaler og overenskomster om supplerende pension til tjenestemænd og andre ansatte med ret til tjenestemandspension på nyt lønsystem inden for lukkede grupper, hvor det er fastsat, at pensionsbidraget udgør 12,50 pct., forhøjes dette ligeledes til 15,00 pct. b) Der reserveres et beløb på kr. til pensionsformål i overenskomsten for tilsynsfunktionærer. Hvis der ikke mellem de lokale parter kan opnås enighed om anvendelse af beløbet til pensionsformål, tilbageføres det til OAO s centrale pulje 12

13 c) Der reserveres et beløb på kr. til pensionsformål i overenskomsten for korttidsansatte konstabler (HKKF). Hvis der ikke mellem de lokale parter kan opnås enighed om anvendelse af beløbet til pensionsformål, tilbageføres det til OAO s centrale pulje 31. Gruppelivsordning nr Forsikringssummen ved død i gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. forhøjes fra kr. til kr. med virkning for dødsfald, der indtræffer 1. april 2008 eller senere. Forhøjelsen finansieres af bonusmidler. Bestemmelsen om, at gruppelivsdækningen ophører med udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 67 år, ændres med virkning fra 1. april 2008 til, at gruppelivsdækningen ophører ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Ændringen finansieres af bonusmidler. 32. Ændring af ATP-satser Pr. 1. januar 2010 oprykkes ansatte inden for LC/OC s forhandlingsområde fra sats C til sats A. Pr. 1. januar 2010 forhøjes ATP-satsen for ansatte inden for AC s og OAO s forhandlingsområder, der er på sats C, med 388 kr. til kr. årligt. Forhøjelsen er betinget af tiltrædelse fra ATP s kompetente organer og gennemførelse af eventuelt nødvendig lovgivning. De anførte udgifter er 2/3 arbejdsgiverbidrag af forhøjelsen. Det er Finansministeriets, AC s og OAO s hensigt, at forhøjelsen skal følges op af tilsvarende forhøjelser ved de to følgende overenskomstfornyelser, således at de ansatte herefter er på sats A. 33. Generel ATP-forhøjelse 1. Generelle forhøjelser af ATP-satser finansieres af rammen ved overenskomstfornyelse for den periode, i hvilken forhøjelsen gennemføres 2. Da ATP-lønsummen ikke procentreguleres, reduceres finansieringen af generel regulering som nævnt i punkt 1 med et beløb, der svarer til stigningen i procentreguleringen gennem den overenskomstperiode, der udløber med udgangen af marts måned i overenskomstfornyelsesåret, beregnet af den ATP-lønsum, der lå til grund for forhandlingerne i den foregående overenskomstfornyelse. 13

14 3. For OK 08 beregnes rabatten ved ATP-forhøjelsen pr. 1. januar 2009 som procentreguleringen pr. 1. april 2005, 1. april 2006 og 1. april 2007 beregnet af ATP-lønsummen 2. kvartal 2004 på forhandlingsfællesskab Bruttoudgiften er beregnet til 36,1 mio. kr., og rabatten er beregnet til 7,9 mio. Rammebelastningen udgør således 28,2 mio. kr. 4. Eventuelle overskydende beløb ved kommende OK-fornyelser i henhold til punkterne 1 og 2 henstår for OAO s og AC s vedkommende til finansiering af oprykning til eller imod sats A. For CO II s og LC/OC s vedkommende tilføres rammen overskydende beløb. Det samme gælder for AC og OAO, når sats A-projektet er gennemført. 34. Fornyelse af overenskomster, organisationsaftaler og lønaftaler samt omklassificeringer Parterne er enige om, at der i 4 ugers vinduet kan forhandles forbedringer af løn, pension samt omklassificeringer i nylønsaftaler, organisationsaftaler, overenskomster og lignende, og at dette også gælder på delegationsområderne, inden for den afsatte puljer på i alt 2,20, jf. indledningen til pkt. V. Der gennemføres omklassificeringer i overensstemmelse med Bilag L, M og N. VI. Uden for aftaleområdet 1. Vejledning om ansattes oplysningspligt Finansministeriet har oplyst, at der i forbindelse med redigering af Personaleadministrativ Vejledning (PAV) vil blive indarbejdet en beskrivelse af de ansattes pligt til at give oplysninger til deres overordnede, herunder i forbindelse med advokatundersøgelser. Der vil endvidere blive indarbejdet henvisninger til vejledningen God adfærd i det offentlige. VII. Forbehold VIII. Dækningsområde Forhandlingsresultatet omfatter: Aftaler, der er indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af eller efter bemyndigelse fra de underskrivende centralorganisationer. 14

15 Overenskomster/organisationsaftaler, der er indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller tilsluttede organisationer, herunder overenskomster, som indgås af Finansministeriet og de kommunale og/eller regionale arbejdsgiverorganisationer i fællesskab, eller som samforhandles i kommunalt/regionalt regi. Eventuelle merudgifter som følge af gennemførelse af specielle krav, der er aftalt på det kommunale/regionale område, reguleres over den centrale, tværgående pulje. Eventuelle udgiftsafvigelser for overenskomster, der henviser til overenskomster indgået uden for det offentlige område, reguleres over puljen. Overenskomsterne indgås, efter at overenskomsterne på det private arbejdsmarked er indgået. IX. Tvistigheder Spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af forhandlingsresultatet afgøres efter de almindelige regler på det pågældende område. X. Forbehold for godkendelse Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet. København, den 18. februar 2008 Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) Flemming Vinther Finansministeriet Lars Løkke Rasmussen Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation) Anders Bondo Christensen 15

16 Akademikernes Centralorganisation Sine Sunesen 16

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer December 2008 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn generelt.... 1 2. Pension..... 3 3. Kompetenceudvikling.. 4 4. Seniorinitiativer 4 5. Tillidsrepræsentanter 4 6. Trivsel og sundhed 5 7. Fravær af familiemæssige årsager... 6

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 033-12 J.nr. 10-331-45 PKAT nr. se nedenfor Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2011 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008

OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008 OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008 Staten side 3 Kommunerne side 10 Regionerne side 16 Ja til overenskomstaftalerne side 22 - anbefaling fra medlemmer af DM s hovedbestyrelse Nej til overenskomstaftalerne side

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Cirkulære om aftale om Chefløn 2002 Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03 PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere

Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2008 Cirkulære af 30. september 2008 Perst. nr. 058-08 J.nr. 08-323-9 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere