Privat pasning information til forældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privat pasning information til forældre"

Transkript

1 Privat pasning information til forældre Forord Du kan som forælder til et barn i alderen 0 år- skolestart vælge at få tilskud til privat pasning i stedet for en plads i et kommunalt/selvejende dagtilbud eller privatinstitution. Der findes flere forskellige muligheder indenfor privat pasning. Du kan f.eks. indgå aftale med en privat pasningsordning som er selvstændig erhvervsdrivende eller indgå aftale med en privat børnepasser du ansætter og hermed er arbejdsgiver for. Det kan du læse nærmere om i Privat pasning - krav til oprettelse og drift og nedenfor: Endvidere har du mulighed for at kombinere en plads i et dagtilbud med fleksibel pasning. Denne mulighed kaldes et kombinationstilbud. Ved fleksibel pasning kan du indgå aftale med en fleksibel pasningsordning som er selvstændig erhvervsdrivende eller indgå aftale med en fleksibel børnepasser du ansætter og hermed er arbejdsgiver for. Det kan du læse nærmere om under Kombinationstilbud samt i Fleksibel pasning Krav til oprettelse og drift. Hvad er privat pasning Du har mulighed for at få dit barn passet i en privat pasningsordning, af en selvstændig privat børnepasser, eller selv ansætte en privat børnepasser, med tilskud fra Morsø Kommune. En privat pasningsordning kan være: En selvstændig erhvervsdrivende, Eller en juridisk person, i form af aktie og anpartsselskaber, fonde og selvejende institutioner, foreninger eller andre virksomheder, som indgår aftale med forældre omkring pasning af et eller flere børn. En privat pasningsordning kan etableres som en dagplejelignende ordning i hjemlige omgivelser for op til max 10 børn eller som en institutionslignende ordning i andre godkendte lokaler. En privat børnepasser kan være: Den børnepasser, der er ejer af den private pasningsordning En børnepasser, der er ansat i en privat pasningsordning

2 En børnepasser der er ansat af forældre til at passe et eller flere børn fra en eller flere familier. Jævnfør Dagtilbudslovens 78 skal kommunen også give tilladelse til og føre tilsyn med private pasningsordninger der drives uden offentlige midler, såfremt der modtages mere end to børn i den private pasningsordning, og såfremt den private pasningsordning finansieres helt eller delvist ved betaling fra forældrene. Privat pasningsordning Børnepasseren i en privat pasningsordning er ikke ansat af kommunen, men kommunen skal godkende og føre tilsyn med ordningen. For at blive godkendt skal den private pasningsordnings fysiske rammer samt børnepasserens faglige og personlige kvalifikationer godkendes af Morsø Kommune efter gældende lovgivning og Morsø Kommunes Krav til oprettelse og drift. Du kan læse om de krav der helt præcist gælder i Privat pasningsordning - Krav til oprettelse og drift. Ansat børnepasser Du har også mulighed for selv at ansætte en privat børnepasser til at passe dit barn i din bolig eller børnepasserens bolig. Morsø Kommune har ingen arbejdsgiverforpligtelser i forhold til den ansatte. Det er alene dig, der indgår aftale om privat pasning og herved også dig der har arbejdsgiverforpligtigelsen. Morsø Kommune skal godkende den private børnepasser og den aftale, der indgås. Du kan læse nærmere herom i afsnittet Særligt når du som forældre ansætter en privat børnepasser og bliver arbejdsgiver. Forskelle på privat pasning og dagtilbud vigtig viden inden du træffer dit valg Det er væsentligt at understrege, at privat pasning på flere områder adskiller sig fra de pasningsmuligheder, der betegnes som dagtilbud. Dagtilbud omfatter den kommunale dagpleje, kommunale/selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner. Det betyder at de støttemuligheder der f.eks. er til et barn med særlige behov i en kommunal/selvejende daginstitution/dagpleje ikke tilsvarende kan finde sted i privat pasning. der ikke stilles de samme faglige krav som til et dagtilbud der ikke er pligt til at stille anden pasning til rådighed ved sygdom, ferie, kurser eller lignende, hvilket betyder at du selv skal finde alternative løsninger når den private børnepasser holder fri Morsø Kommune ikke har forpligtigelser i forhold til kompetenceudvikling og lignende

3 tilrettelæggelse af hverdagen, indholdet og samarbejdet alene er et anliggende mellem den private pasningsordning eller den private børnepasser og forældre. der er en gensidig opsigelsesmulighed af pasningsaftalen. Aftaler der indgås mellem en privat børnepasser/privat pasningsordning og forældre, sker på et privatretligt grundlag, og er derfor gensidig juridisk bindende. der ikke kan ydes økonomisk fripladstilskud Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig følgende, inden du underskriver en aftale: Gensidige forventninger til samarbejdet (særlige aftaler noteres i standard pasningsaftalen) At der i aftalen fremgår hvor mange feriedage/lukkedage der er på et år At der er et rimeligt opsigelsesvarsel At du har kendskab til optagelse i dagtilbud i forlængelse af privat pasning (enten ved ophør efter aftalt dato, eller ved ophør før tid). Du anbefales også at nærlæse de beskrevne regler og rammer. Endvidere skal du være opmærksom på, at der ikke kan indgås aftaler om pasning med tilskud, som Morsø Kommune ikke har godkendt. Pasningsaftale Du skal som forælder aftale vilkår sammen med den private pasningsordning eller private børnepasser. Denne dialog skal munde ud i en pasningsaftale, som er den gældende kontrakt mellem dig og den private børnepasser/pasningsordning. Morsø Kommune skal godkende pasningsaftalen, før den kan træde i kraft. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i aftalens ordlyd og forventningsafstemmer med den private børnepasser/pasningsordning, inden du underskriver den. Det er dig der ansøger om tilskud og derfor også dig der er ansvarlig for udfyldelse af aftalen. Pasningsaftalen skal bl.a. indeholde: Pasningstilbuddets indhold Antal pasningstimer Antal ferie/lukkedage Den månedlige betaling (hvor meget og hvordan betaler du) Om børnepasseren får løn/feriegodtgørelse under ferien. Det gensidige opsigelsesvarsel. Læs afsnittet nedenfor opsigelsesvarsel og udmeldelse Aftaler i forbindelse med børnepasserens evt. længerevarende sygdom Når du som forældre er arbejdsgiver skal aftalen derudover indeholde:

4 Aftaler om indholdet af øvrige arbejdsopgaver og den tid, der bruges på dem. Udføres der opgaver som f.eks. rengøring, indkøb, pasning af søskende og lignende, vil der ske en tilsvarende reduktion i beregningen af tilskuddet Aftaler om kost/logi Pasningsaftalen underskrives af begge parter og sendes til Morsø Kommune hurtigst muligt. Du kan finde pasningsaftalerne under "Læs mere". Vær opmærksom på at vælge den pasningsaftale der gælder for den ordning du indgår aftale om. (Standard pasningsaftale Privat pasningsordning selvstændig erhvervsdrivende eller Standard pasningsaftale ansat privat børnepasser) Ændringer i pasningsaftalen Enhver ændring i forhold til pasningsaftalen skal via ny pasningsaftale godkendes af Morsø Kommune. Det kan være den private børnepassers eller den private pasningsordnings flytning til ny bopæl, periodisk ophør, åbningstider, ændring af opsigelsesvarsel, ophør af samarbejde eller lukkedage m.m. Tilskud til betaling Du kan som forælder ansøge om tilskud til privat pasning via Morsø kommunes selvbetjeningsløsning Minpladsanvisning. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor stor din månedlige udgift til børnepasning er samt timetallet for pasning. Du kan højest modtage 75 % af din udgift, men efter gældende regler er der et maks. tilskud. Tilskuddet nedsættes den 1. i den måned barnet fylder 3 år. Max. årligt tilskud gældende fra : ,00 kr. til børn i alderen 0-2 år ,00 kr. til børn i alderen 3 år til skolestart Pasningstilskuddet er fastsat på grundlag af fuldtidspasning, det vil sige 48 timer ugentligt og derover. Der ydes et reduceret tilskud til deltidspasning. Inden du kan modtage tilskuddet skal følgende være opfyldt: Du skal være bosat i Morsø Kommune Du skal indgå en pasningsaftale med en børnepasser, som du selv finder og pasningsaftalen og den person, der skal passe barnet skal være godkendt af Morsø Kommune Du må ikke modtage fuldtids barselsdagpenge eller orlovsydelse til børnepasning, til det barn der søges tilskud til

5 Søskendetilskud Har du mere end ét barn optaget i et kommunalt/selvejende dagtilbud, SFO/klub, privatinstitution eller privat pasning, får du automatisk søskendetilskud. Der er særlige regler i forhold til beregning af søskendetilskuddet. Det kan du læse mere om på Morsø Kommunes hjemmeside under Center for Skoler og Dagtilbud - Søskendetilskud. Økonomisk fripladstilskud Ifølge Dagtilbudsloven kan der ikke ydes økonomisk fripladstilskud til privat pasning. SKAT Tilskuddet er skattefrit for dig, men for den private børnepasser eller den private pasningsordning er det fulde beløb skattepligtig indtægt. Indtjeningen er B-indkomst og det er Morsø Kommune der indberetter lønnen til SKAT. Flytning til anden kommune Hvis I flytter bopælskommune, men dit barn fortsætter pasning hos den samme private børnepasser, er det vigtigt, at Morsø Kommune orienteres om flytningen, idet tilskuddet skal udbetales fra bopælskommunen. Du skal selv søge om tilskud til privat pasning hos den kommune I flytter til. Vær opmærksom på at du kan opkræves tilbagebetaling af tilskud fra Morsø kommune. Samtidig kan tilflytterkommunen nægte at yde tilskud med tilbagevirkende kraft, hvorfor du kan komme i en situation med manglende tilskud i flere måneder. Ferie/lukkedage/sygdom i den private pasningsordning Som udgangspunkt lukker den private pasningsordning i forbindelse med planlagt ferie, fridage, kursusdeltagelse og sygdom, og du skal selv finde anden pasning til dit barn. Ved sygdom gælder almindeligvis det aftalte gensidige opsigelsesvarsel. Hvis en privat børnepasser bliver alvorligt syg, kan kommunen i helt særlige tilfælde efter konkret vurdering, inddrage godkendelse af pasningsaftalen og den private pasning. Dette vil bero på en vurdering af sygefraværets længde og udsigten til at genoptage arbejdet. I Morsø Kommune udbetales der tilskud for 12 måneder, uanset om den private pasningsordning holder ferielukket eller ej. Dog kan der maksimalt udbetales tilskud for 30 lukkedage i perioden 1. maj til 30. april. Hvis antallet af lukkedage overstiger 30 dage, skal du meddele dette til Morsø Kommune. Det betyder at hvis der er over 30 lukkedage, reduceres tilskuddet tilsvarende og du vil få en regning på det for meget udbetalte tilskud.

6 Vikar De selvstændige erhvervsdrivende som nedsætter sig som private pasningsordninger har mulighed for at ansætte en vikar. Brugen af vikar er af midlertidig karakter og forældre skal altid informeres om brug af vikar. Vikaren, som benyttes, skal godkendes af Morsø Kommune. Tavshedspligt Ved alle former for privat pasning er den private børnepasser omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Tavshedspligt, er pligten for en person til ikke at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende er blevet bekendt med gennem sit arbejde i offentlig tjeneste eller hverv eller i visse private erhverv. Underretningspligt Ved alle former for privat pasning er den private børnepasser omfattet skærpet underretningspligt, jf. Servicelovens 153. Som udgangspunkt bør forældre altid orienteres og inddrages i forhold, som angår deres børns trivsel og udvikling. Det gælder også, når der underrettes til de sociale myndigheder om, at deres barn har brug for støtte. Forældre må ikke underrettes, i sager om vold og overgreb, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre eller andre i et forældrelignende forhold til barnet. Ved behov for vejledning, kan der rettes henvendelse til Morsø Kommune. Opsigelse eller ændring af pasningsaftalen Det skal fremgå af pasningsaftalen med hvilke varsler, henholdsvis du og den private børnepasser kan opsige aftalen. Morsø Kommune anbefaler opsigelsesvarsel på 1 måned fra en vilkårlig dato. Indgår I aftale om en anden og længere opsigelsesfrist end den anbefalede, skal du være opmærksom på, at det kan have konsekvenser, f.eks. ved den private børnepassers sygdom, ved fraflytning, ved nye og andre behov eller ved samarbejdsproblemer. Når du underskriver en aftale om privat pasning, indgår du en privatretlig aftale. Det betyder, at hvis du underskriver en aftale på f.eks. 3 måneders opsigelse, så kan du ikke i opsigelsesperioden få dit barn passet andre steder med tilskud. Efter gældende lov, kan forældre ikke få 2 tilskud på samme tid til samme barn. Hvis et barn af pædagogiske årsager ikke får den tilstrækkelige støtte og den rette indsats, kan Morsø Kommune inddrage godkendelsen, hvormed tilskuddet ophører. Dit barn vil herefter straks få tilbudt plads i et dagtilbud efter gældende regler.

7 I forbindelse med opsigelse fra en privat pasning i øvrigt, er dit barn sikret en plads i et kommunalt dagtilbud i et af kommunens fire garantidistrikter senest en måned fra den dato du retter henvendelse til Pladsanvisningen dog tidligst dagen efter udmeldelsesdatoen. Hvis kommunen inddrager en godkendelse Hvis en privat pasning får inddraget sin godkendelse, er Morsø Kommune forpligtet til at skaffe plads til børnene i et dagtilbud hurtigst muligt dog senest inden for en måned fra den dato inddragelsen effektueres. Særligt når du som forældre ansætter en privat børnepasser og bliver arbejdsgiver Når du ansætter en privat børnepasser til at passe dit barn, har Morsø Kommune ingen arbejdsgiverforpligtigelser i forhold til den ansatte. Det er alene dig, der indgår aftale om børnepasning og herved også dig der har arbejdsgiverforpligtigelser. Flere forældre kan også gå sammen om at ansætte en privat børnepasser. Pasning af barnet i eget hjem Ved godkendelse af de fysiske rammer, foretages der sikkerhedsmæssige vurderinger, således at du og børnepasseren kan være tryg ved rammerne pasningen foregår i. Er I flere forældre der går sammen om at ansætte en børnepasser, i ét af forældrenes hjem, vil de fysiske rammer skulle godkendes efter samme rammer som private pasningsordninger, hvor der passes op til 5 børn. Når du skal ansætte en privat børnepasser, skal du være opmærksom på følgende krav i forbindelse med den ansattes egnethed Den private pasning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. Det indebærer blandt andet, at læringsforståelsen i den private pasning vil skulle bygge på et bredt læringsbegreb, der understøtter børns kropslige og motoriske, sociale, emotionelle (følelsesmæssige) og kognitive (tankemæssige) læring og dannelse. Den private pasning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk. I særlige tilfælde kan hovedsproget være et andet end dansk, såfremt det vurderes ikke at have integrationsmæssige konsekvenser.

8 Derudover gælder at den ansatte: Skal have privat straffe-og børneattest uden forhold, der hindrer pasning af børn på forsvarlig vis Skal have ophold- og arbejdstilladelse, såfremt den ansatte kommer fra et land uden for EU/EØS Skal kunne tale dansk som hovedsprog og fremvise dokumentation for gennemført 9. klasses afgangseksamen i dansk med min. karakteren 2, bestået Prøve i Dansk 2, eller et tilsvarende niveau Skal gennemføre en personlig samtale vedr. personlig og faglige kvalifikationer og findes egnet Såfremt der er tale om en person under 18 år, skal personens værge også underskrive alt, som den ansatte underskriver. Før du kan få tilskud Skal børnepasseren godkendes af Morsø Kommune og du skal: Registreres med et CVR.-/SE-nr. hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ( Tegne lovpligtige forsikringer (arbejdsskadeforsikring) Aftale løn med børnepasseren Indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Følge reglerne i Lov om ferie og indbetale til Feriekonto Følge arbejdsmiljøloven Nyttige adresser Oplysning om Feriekonto og ATP får du hos ATP Koncernen, Oplysning om arbejdsmiljøkravene får du hos Arbejdstilsynet, Oplysning om forsikringsspørgsmål får du hos Forsikring og pension, Når Morsø kommune har modtaget din ansøgning om tilskud, vil en konsulent fra Center for Skoler og Dagtilbud kontakte dig og aftale et møde med dig og børnepasseren. På mødet vurderes børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer og pasningsaftalen udfyldes.

9 Inden mødet skal du indsende: Dokumentation for at den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er tegnet og der foreligger et CVR.-/se.nr. Dokumentation af arbejdstilladelse, hvis børnepasseren kommer fra et land udenfor EU/EØS Dokumentation for gennemført 9. klasses afgangseksamen i dansk med min. karakteren 2, bestået Prøve i Dansk 2, eller et tilsvarende niveau Aftalen underskrives af både dig og børnepasseren ved mødet. Kommunens tilbud om administration Når du ansætter en privat børnepasser og hermed er arbejdsgiver, er der opgaver i forhold til f.eks. udbetaling af løn, indbetaling af ATP og feriepenge, sygedagpenge og dagpenge ved barsel, der skal varetages. Du kan vælge selv at administrere disse opgaver, men Morsø Kommune kan også tilbyde dig, at du mod et gebyr svarende til omkostningerne ved opgaven lader et privat firma varetage ordningen. Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende dette, er du velkommen til at kontakte Center for Skoler og Dagtilbud. Se kontaktoplysninger i afsnittet hvor kan jeg søge yderligere oplysninger kontaktoplysninger og postadresser. Tilsyn Morsø Kommune fører tilsyn med privat pasning efter gældende lovgivning og efter kommunens Privat pasningsordning -krav til oprettelse og drift. Der føres såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn. Den private pasningsordning er forpligtet til at samarbejde med Morsø Kommune i forhold til tilsyn. Den private pasningsordning modtager efter hvert tilsyn en tilsynsrapport, som skal være tilgængelig på et synligt sted indtil næste tilsynsrapport modtages. Hvis den private børnepasser er ansat af forældre og arbejder på barnets bopæl, tilsendes rapporten til forældrene. Sprogvurdering af børn uden for dagtilbud Efter Dagtilbudsloven stilles der krav til den enkelte kommune om, at alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes. Efter Dagtilbudsloven har forældre pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering samt ved behov, efterfølgende sprogstimulering. Forældre der benytter Privat pasning vil derfor blive kontaktet med henblik på en sprogvurdering.

10 Hvor kan jeg søge yderligere oplysninger Kontaktoplysninger og post adresser Økonomi Alle henvendelser om tilskud til privat pasning skal ske til Center for Skoler og Dagtilbud, Adressen finder du nederst på Morsø kommunes hjemmeside. Godkendelse og spørgsmål af pædagogisk karakter Alle henvendelser vedr. godkendelser og/eller spørgsmål af pædagogisk karakter skal ske til konsulenter for Børn og Dagtilbud på tlf Post adresser Personfølsom post. Al post som indeholder personfølsomme oplysninger (navn, adresse, CPR nummer mv.) skal sendes til Morsø kommunes sikker digital post. Adressen findes på Morsø kommunes hjemmeside. Almindelige forespørgsler, eller beskeder til Center for Skoler og Dagtilbud, uden personfølsomme oplysninger kan mailes til: Klageadgang Beslutning om ikke at godkende en privat børnepasser/privat pasningsordning, eller en godkendelse inddrages fordi gældende krav ikke efterleves, kan ikke indgives til anden administrativ myndighed. Hvis du oplever bekymrende praksis eller mangel på overholdelse af indgået pasningsaftale, kan du henvende dig til konsulenter for Center for Skoler og Dagtilbud. I forbindelse med henvendelse, har forvaltningen notatpligt jfr. Offentlighedsloven 13. Kommunen indgår ikke i privatretlige forhold som f.eks. uoverensstemmelser imellem børnepasser og forældre.

11 Ofte stillede spørgsmål Hvor gammel skal mit barn være for at jeg kan få tilskud? Der gives tilskud til privat pasning for børn i alderen 24 uger til skolestart. Der må dog ikke være nogen af forældrene, der har fuldtids barselsorlov til barnet. Jeg har søgt om tilskud til en privat pasningsordning men jeg har ikke modtaget nogen bevilling. Din ansøgning vil blive behandlet indenfor 14 dage efter modtagelsen af de oplysninger vi har brug for. Bemærk, at ansøgningen ikke kan bevilges før vi har modtaget en underskrevet pasningsaftale, og at denne er godkendt af konsulenter fra Center for Skoler og Dagtilbud. Hvordan ved jeg, om den private pasning er godkendt af kommunen? En godkendt privat pasningsordning får en skriftlig godkendelse af kommunen, og hvis han/hun ønsker det, kommer vedkommende på kommunens hjemmeside under Privat pasningsordning kontaktoplysninger private børnepassere. Du kan bede om at se godkendelsesbrevet. Er børnepasseren ikke registreret kan du kontakte Center for Skoler og Dagtilbud. Kan jeg bruge tilskuddet til at passe mine egne børn? Nej, tilskuddet til privat pasning kan ikke bruges til pasning af dine egne børn. Du kan søge tilskud til pasning af egne børn. Det kan du læse mere om Morsø Kommunes hjemmeside under pasning af egne børn. Kan tilskuddet tages med til brug for betaling af pasning i udlandet? Nej tilskuddet kan ikke bruges til betaling af pasning i udlandet. Kan mit barn passes ved en børnepasser fra en anden kommune? Ja dit barn må gerne passes ved en godkendt privat børnepasser fra en anden kommune. Den private pasning skal godkendes af Morsø kommune efter samme principper som øvrige private pasningsordninger. Kan jeg få tilskud, når jeg er på barsel? Der kan ikke udbetales tilskud, hvis der afholdes fuldtidsbarsel på det barn, der søges tilskud til. Forældre på deltidsbarsel derimod kan godt modtage tilskud. Kan jeg søge fripladstilskud til en privat pasningsordning? Til en privat pasningsordning kan der ikke søges økonomisk eller pædagogisk fripladstilskud. Hvor mange børn kan jeg søge tilskud til? Der er ingen begrænsning for hvor mange børn du kan søge tilskud til. Kan kommunen afvise at udbetale tilskuddet? Kommunen kan afvise at godkende pasningsaftalen, hvis det skønnes, at de fysiske rammer eller den person som forældrene vil indgå aftale med, ikke er egnet til opgaven.

12 Ligeledes kan en godkendelse af en pasningsaftale inddrages, hvis forholdene ændrer sig - f.eks. hvis du flytter fra kommunen. Dette vil medføre, at tilskuddet ikke kan udbetales. Hvornår får jeg mit tilskud? Tilskuddet bliver udbetalt månedsvis forud og indsættes på din NemKonto den første bankdag i måneden. Den første gang tilskuddet skal udbetales er udbetalingsdatoen betinget af, at din bevilling er dannet i tide. Hvis ikke dit bevilgede tilskud når at komme med til den 1. i den måned dit barn starter, vil der ske udbetaling den næstkommende 1. Hvis dit tilskud er inddraget, vil du have modtaget et brev fra Center for Skoler og Dagtilbud i din e-boks, med oplysning om årsag til inddragelsen. Prisen på min private pasning stiger, kan jeg så få mere i tilskud? Du kan få 75 % af dine udgifter dækket, dog fastsættes der hvert år et max tilskud. Du skal indsende en ny underskrevet pasningsaftale, som skal godkendes og du vil modtage en ny bevilling. Hvornår vil der ske ændringer i tilskuddets størrelse? Hvis dit barn fylder 3 år i pasningsperioden, vil dit tilskud falde den 1. i den måned dit barn fylder 3 år. Tilskuddet reguleres hvert år til 1. januar. Min private børnepasser er syg, skal jeg stadigvæk betale? Det er den konkrete pasningsaftale, der er indgået mellem dig og børnepasseren, der afgør hvor længe I skal betale løn under sygdom. Kun ved helt særlige tilfælde og efter konkret vurdering, kan kommunen inddrage godkendelse af den private pasningsordning. Det alene hvis aftalegrundlaget bortfalder. Kan vi ansætte en au pair som privat børnepasser? Nej, der gives ikke tilskud til au pair, da de kun har opholdstilladelse og ikke arbejdstilladelse.

Hvad er et kombinationstilbud

Hvad er et kombinationstilbud Hvad er et kombinationstilbud Har du som forælder et dokumenteret pasningsbehov der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan du ansøge om et kombinationstilbud. Det betyder at du både

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 12-09-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Bilag 1 kombinationstilbud Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Det skal være muligt for forældre at have en almen deltidsplads

Læs mere

Tilskud til Private pasningsordninger

Tilskud til Private pasningsordninger Tilskud til Private pasningsordninger Sagsnr.: 18/36499 Dato: 25.10.2018 1 Lovpligtig orientering til forældre om forskellen mellem privat pasning og dagtilbud Af Dagtilbudslovens 81, stk. 2 fremgår, at

Læs mere

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning Privat pasningsordning Krav til oprettelse og drift [18.7.2018] Indhold PRIVAT PASNINGSORDNING - GENERELLE OPLYSNINGER 3 DAGTILBUDSLOVEN 3 PASNINGSORDNINGENS NAVN 4 KRAV TIL DEN PRIVATE PASNINGSORDNING

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Tilskud til privat pasning 2019

Tilskud til privat pasning 2019 Børn og Uddannelse Tilskud til privat pasning 2019 Orientering til forældre Indholdsfortegnelse Den private pasningsordning.3 Generelt-uanset valg-vær opmærksom på.3 Godkendelse af privat passer 5 Tilsyn

Læs mere

Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger. Generelle oplysninger

Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger. Generelle oplysninger Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger Generelle oplysninger 1 Oktober 2018 18/23683 Forældre kan vælge at få deres barn passet

Læs mere

Private pasningsordninger - information og retningslinjer

Private pasningsordninger - information og retningslinjer Private pasningsordninger - information og retningslinjer 2018 I denne folder kan du læse om: Hvad en privat pasningsordning er Krav til børnepassere i private pasningsordninger Tilsyn med private pasningsordninger

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80)

Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80) Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80) Indledende bemærkninger Retningslinjerne for private passere og private pasningsordninger er indskrevet i Dagtilbudslovens bestemmelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Privat pasningsordning. Krav til oprettelse og drift

Privat pasningsordning. Krav til oprettelse og drift Privat pasningsordning Krav til oprettelse og drift Godkendt i Byrådet den 18 juni, 2018 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Dagtilbudsloven... 4 Pasningsordningens navn... 4 Krav til den

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen. I enkelte

Læs mere

Private pasningsordninger. Godkendelse. Hvem kan passes? Aftaletyper

Private pasningsordninger. Godkendelse. Hvem kan passes? Aftaletyper PRIVAT PASNING 1 Private pasningsordninger Norddjurs kommune giver jævnfør dagtilbudslovens 80, forældre med børn i alderen 30 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn normalt optages i børnehaveklasse,

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Indledning Det er et lovmæssigt krav, at Haderslev kommune forud for godkendelse af en pasningsaftale skal orientere forældrene

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Side 1 Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Godkendelse/Tilsyn... 4 Lovgrundlag... 4 Tilskud 2011... 4 Tavshedspligt... 5 Klage...

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Privat børnepasning Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Indhold: Forord 4 Privat børnepasning i eget eller udenfor eget hjem.... 5-6 Generelle bestemmelser for pasningsordninger

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Dagtilbud Dagtilbud er tilbud for børn i alderen 0-6 år og består af: Kommunale dagplejere Kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner

Læs mere

Børn og Undervisning Dagtilbudsafdelingen Bellisvej Nørre-Snede. Privat pasning Dagtilbudslovens kap. 15 og 15a 80-85a

Børn og Undervisning Dagtilbudsafdelingen Bellisvej Nørre-Snede. Privat pasning Dagtilbudslovens kap. 15 og 15a 80-85a Børn og Undervisning Dagtilbudsafdelingen Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Privat pasning Dagtilbudslovens kap. 15 og 15a 80-85a Privat pasning Som kommune har vi et ansvar for at tilgodese barnets tarv. Kommunen

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Fleksibel pasningsordning. Krav til oprettelse og drift

Fleksibel pasningsordning. Krav til oprettelse og drift Fleksibel pasningsordning Krav til oprettelse og drift Godkendt i Byrådet den 18.06.2018 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Dagtilbudsloven... 4 Den fleksible pasningsordnings navn... 4 Krav

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Retningslinjer for private pasningsordninger. Dagtilbud og Skole

Retningslinjer for private pasningsordninger. Dagtilbud og Skole Retningslinjer for private pasningsordninger Dagtilbud og Skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Krav til den private passer... 3 Generelle kriterier... 3 Hjemmets fysiske rammer...

Læs mere

PRIVAT PASNING GÆLDENDE RAMMER FOR PRIVAT PASNING

PRIVAT PASNING GÆLDENDE RAMMER FOR PRIVAT PASNING PRIVAT PASNING GÆLDENDE RAMMER FOR PRIVAT PASNING Indhold Privat børnepasser i Tønder Kommune... 3 Generelle oplysninger... 3 Dagtilbudsloven... 6 Pasningsordningens navn... 7 Krav til den private pasningsordning...

Læs mere

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset 1 Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 305600 Brevid. 2810528 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat

Læs mere

Administrationsgrundlag for private pasningsordninger

Administrationsgrundlag for private pasningsordninger Administrationsgrundlag for private pasningsordninger Indholdsfortegnelse Dagtilbudsloven... 3 Definition af private pasningsordninger... 3 1.1. Privat pasningsordning... 3 1.2. Ung i huset ordning...

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-8-18 Etablering Kommunale dagplejere pr. 1. august 2018 Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privat pasning i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privat pasning i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privat pasning i Vejle kommune efter 78 85 i Dagtilbudsloven Vedtaget 12.11.2015 og revideret i BFU 21.06.18 1.0 Lovgivning og standarder på området Dagtilbudslovens 78-79 der

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til at ansætte en privat passer

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til at ansætte en privat passer Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til at ansætte en privat passer Du kan få tilskud til at ansætte en person, der passer dit barn i dit eget hjem. Sådan fungerer ordningen Som forælder kan du vælge

Læs mere

Krav til oprettelse og drift af private pasningsordninger i Esbjerg Kommune

Krav til oprettelse og drift af private pasningsordninger i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af private pasningsordninger i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02.10.2014 - ajourført redaktionelt ift. Vejledning om Dagtilbud

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger i Varde Kommune.

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger i Varde Kommune. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger i Varde Kommune. 1. Indledning Forældre har mulighed for at få deres børn passet i en privat pasningsordning hos en privat selvstændig

Læs mere

Godkendelse af og tilsyn med. private pasningsordninger. i Aarhus Kommune. (ansatte børnepassere)

Godkendelse af og tilsyn med. private pasningsordninger. i Aarhus Kommune. (ansatte børnepassere) Godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Aarhus Kommune (ansatte børnepassere) Juli 2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Godkendelse af privat pasningsordning... 4 1.1 De fysiske

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning Daginstitutionsafdelingen Ikast-Brande Kommune Bellisvej 2 8766 Nørre Snede Privat børnepasning 1 Privat børnepasning Som kommune har vi et ansvar for at tilgodese barnets tarv. Kommunen skal sikre, at

Læs mere

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger Rudersdal Kommunes Tilskud til private pasningsordninger Lovgrundlag Det lovmæssige grundlag for private pasningsordninger herunder muligheden for kommunalt tilskud er beskrevet i 78-81 i Lov om dag-,

Læs mere

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Haderslev Kommunale dagpleje Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 53 60 Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, tlf. 74 34 11 47 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Center for Skoler, Institutioner og Kultur. 4. juli Notat

Center for Skoler, Institutioner og Kultur. 4. juli Notat Center for Skoler, Institutioner og Kultur 4. juli 2017 Notat Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Mål for dagtilbud 0-6-års området...

Læs mere

Bilag 5b: Godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger samt tilskud til disse.

Bilag 5b: Godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger samt tilskud til disse. Bilag 5b: Godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger samt tilskud til disse. 1. Indledning Forældre har mulighed for at få deres barn passet i en privat pasningsordning hos en privat selvstændig

Læs mere

Godkendelse af privat pasningsordning

Godkendelse af privat pasningsordning Godkendelse af privat pasningsordning Hermed gives godkendelse til etablering af privat pasningsordning efter bestemmelserne i dagtilbudslovens 78, 79 og 81. Type Forældrene er arbejdsgivere Sæt x Børnepasseren

Læs mere

Retningslinjer for børnepasning

Retningslinjer for børnepasning 2018 Retningslinjer for børnepasning Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Egedal Kommune er godkendt af Familieudvalget d. 4. december 2018 og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne er

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Frit valg ordningen i Viborg Kommune

Frit valg ordningen i Viborg Kommune Frit valg ordningen Frit valg ordningen betyder, at Viborg Kommune giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at benytte privat pasning i stedet for at benytte et kommunalt dagtilbud. Frit Valg

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2 februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse 1. Børnepasningen må ikke overlades til en ikke godkendt person... 2 2. Kontrakt mellem børnepasser og forældre... 2 2.1. Udbetaling

Læs mere

Godkendelse af privat pasningsordning

Godkendelse af privat pasningsordning Godkendelse af privat pasningsordning Hermed gives godkendelse til etablering af privat pasningsordning efter bestemmelserne i dagtilbudslovens 78, 79 og 81 Type Forældrene er arbejdsgivere Sæt x Børnepasseren

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Regler om økonomisk fripladstilskud 2019

Regler om økonomisk fripladstilskud 2019 Regler om økonomisk fripladstilskud 2019 Søg om økonomisk fripladstilskud Du kan søge eller ændre dit nuværende økonomiske fripladstilskud på Minpladsanvisning med dit NemID. Dit barn skal være indmeldt

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Godkendelse af privat pasningsordning

Godkendelse af privat pasningsordning Godkendelse af privat pasningsordning Hermed gives godkendelse til etablering af privat pasningsordning efter bestemmelserne i dagtilbudslovens 78, 79 og 81. Type Forældrene er arbejdsgivere Sæt x Børnepasseren

Læs mere

Retningslinjer for private pasningsordninger i Egedal kommune 2018

Retningslinjer for private pasningsordninger i Egedal kommune 2018 Retningslinjer for private pasningsordninger i Egedal kommune 2018 2 Indholdsfortegnelse Privat pasningsordning 3 Forudsætning for at blive godkendt som privat pasningsordning... 3 Opstart af privat pasningsordning...

Læs mere

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Godkendelse af privat pasningsordning

Godkendelse af privat pasningsordning Godkendelse af privat pasningsordning Hermed gives godkendelse til etablering af privat pasningsordning efter bestemmelserne i dagtilbudslovens 78, 79 og 81 Type Forældrene er arbejdsgivere Sæt x Børnepasseren

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Opdateret oktober 2018 Indhold

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning Sagsnr.: 17/5612 Dato: 20-12-2018 Retningslinjer Pladsanvisning Den Digitale Pladsanvisning På www.aabenraa.dk (under selvbetjening) kan du via Den Digitale Pladsanvisning: Skriv dit barn op. Kontrollere

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN BØRN & KULTUR - DAGTILBUD Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN December 2009 Forord I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, i en puljeordning

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Hermed informerer vi om ændringer på dagtilbudsområdet fra samt nye takster og tilskud, vedtaget i Byrådet.

Hermed informerer vi om ændringer på dagtilbudsområdet fra samt nye takster og tilskud, vedtaget i Byrådet. ADMINISTRATIONEN - DAGTILBUD & SKOLE Pladsanvisningen Dato: 16. november 2018 Kære forældre E-mail: dagtilbudogskole@vejen.dk Information om dagtilbud, førskole, SFO og fripladsskala 2019 Hermed informerer

Læs mere

Retningslinjer for børnepasning

Retningslinjer for børnepasning 2018 Retningslinjer for børnepasning Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Egedal Kommune er godkendt af kommunalbestyrelsen [DATO] og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer Kommune den 2. december 2013 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning

Læs mere

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009 Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved Privat børnepasning i Odense Kommune 2009 Forord Denne pjece er en informationsguide til forældre i Odense Kommune, som ønsker at benytte

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

ordningen sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. 2

ordningen sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. 2 Sagsbehandler: Ulla Schødt Pædagogisk Konsulent, Børn Unge og Læring Red. Nov.17 Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Komune. Generelt Efter dagtilbudslovens 78 kræver etablering

Læs mere