Beretning fra Borgerrådgiveren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning fra Borgerrådgiveren"

Transkript

1 Beretning fra Borgerrådgiveren 1. halvår 2016

2 Kolding Kommune Borgerrådgivning Forord I Kolding Kommune har borgerrådgiverfunktionen eksisteret siden 1. august Jeg tiltrådte stillingen pr. 7. december Beretningen dækker perioden 1. januar- 30. juni Kolding Kommunes borgere og medarbejdere har taget godt imod mig. Jeg har deltaget i møder med forvaltningsledelsen og med diverse afdelinger i kommunen. Jeg har været begunstiget af de positive samarbejdsrelationer, som min forgænger har skabt og vil gerne yde mit bidrag til, at de kan fortsætte og udvikles. Et godt samarbejde med forvaltningerne ser jeg som ganske afgørende for, at jeg kan hjælpe med at finde hensigtsmæssige løsninger for borgerne. Jeg modtager derfor gerne feedback og forbedringsforslag på både samarbejdet og beretningen, ligesom jeg naturligvis stiller mig til rådighed for en mundtlig uddybning af beretningen. Kolding, september 2016 Vi har drøftet vores forventninger til samarbejdet, og jeg har fremhævet, at jeg via dialog vil arbejde med fokus på gode løsninger både i de konkrete sager og på et mere overordnet niveau. Rikke Laigaard-Andersen Borgerrådgiver

3 Beretning fra borgerrådgiveren Formål Borgerrådgiverfunktionens formål er at styrke dialogen mellem borgere, virksomheder og Kolding Kommune samt at styrke oplevelsen af retssikkerhed. Formålet varetages på både et konkret og et mere overordnet niveau. I den konkrete sag skal borgerrådgiveren yde hjælp og vejledning til at finde vej i den kommunale forvaltning og somme tider mægle og bidrage til at genskabe dialogen med kommunen. På et mere overordnet plan skal borgerrådgiveren være med til at styrke læringen internt i kommunen ved bl.a. at være med til at forbedre kommunens arbejdsgange og afgørelser samt modtage gode råd fra borgerne og videreformidle disse. For en yderligere uddybning af funktionen og organiseringen henviser jeg til Byrådets beslutning den 28. marts 2011, som kan ses på Hvordan har borgerrådgiveren arbejdet? Jeg søger via dialog at finde løsninger med et fremadrettet sigte. Det betyder, at min kontakt overvejende er mundtlig via telefonsamtaler og møder. Det er min erfaring, at fokus på mundtlighed fremmer kommunikationen, forståelsen af problemstillingen og den gode relation med ens samtalepartner. Jeg er optaget af at finde løsninger, men er også opmærksom på, at det somme tider forudsætter, at fortidens fejl drøftes, erkendes og undskyldes. Der er stor variation i kompleksiteten og tidsforbruget på de forskellige sager. Nogle henvendelser er løst med råd og vejledning efter blot 10 minutter. Der er andre sager, hvor borgeren kontakter borgerrådgiveren adskillige gange for løbende at få råd og vejledning og hjælp til kontakt med kommunen. Der er også sager, hvor jeg i en periode deltager i flere af borgerens møder med forvaltningen med henblik på at sikre tillid og et godt samarbejde fremover. 2 3

4 Kolding Kommune Borgerrådgivning Henvendelser i første halvår 2016 Der har været 142 henvendelser i perioden. Der er ikke en ensartet praksis i kommunerne for, hvordan borgerrådgiverne registrerer de modtagne henvendelser. Jeg har f.eks. valgt at tilføje 2 kategoriseringer henholdsvis procesretfærdighed og sparring for at kunne give et mere nuanceret og præcist billede af, hvilke henvendelser jeg modtager. Jeg har, med henblik på at underbygge det tværfaglige samarbejde, opgjort henvendelserne efter, hvilke emner borgerne henvender sig om, i stedet for hvilken forvaltning emnet hører under. Min registrering og kategorisering adskiller sig således fra den tidligere borgerrådgivers, og jeg vil derfor undlade at sammenholde de aktuelle data med data fra tidligere beretninger. En henvendelse kan indeholde flere spørgsmål relateret til forskellige fagområder. Jeg har valgt alene at registrere en sådan henvendelse som én henvendelse vedr. hovedemnet. Mange af henvendelserne har medført adskillige kontakter med borgerne i form af samtaler og møder, de er stadig alene registreret som én henvendelse.

5 Beretning fra borgerrådgiveren Hvordan henvender borgerne sig? Borgerrådgiveren har kontor på rådhuset, hvor borgerne kan møde både med og uden forudgående aftale. Mange borgere kontakter borgerrådgiveren telefonisk og nogle benytter mail/brev. Borgernes første henvendelse til borgerrådgiveren fordeler sig således: Personligt møde: 17 henvendelser Mail/brev: 36 henvendelser Telefon: 89 henvendelser 4 5

6 Kolding Kommune Borgerrådgivning Hvad er årsagen til borgernes henvendelse? De 142 henvendelser fordeler sig således: Hovedparten af henvendelserne vedrører råd og vejledning Råd og vejledning omfatter henvendelser fra borgere: som har brug for hjælp til at finde vej i den kommunale og offentlige organisation som ønsker en afgørelse eller nogle regler uddybet Råd og vejledning - 81 henv. Procesretfærdighed - 29 henv. Intern sparring - 18 henv. Klager - 10 henv. Andet - 4 henv.

7 Beretning fra borgerrådgiveren 29 af de 142 henvendelser omhandlede procesretfærdighed En del af de borgere, der henvender sig til borgerrådgiveren er indledningsvis utilfredse. Størstedelen af disse sager løses ved en samtale mellem borgeren og afdelingen ofte også med deltagelse af borgerrådgiveren. Det er således et mindre antal af de sager, hvor borgeren indledningsvist er utilfreds, som ender med en reel klage. Derfor sondrer jeg mellem klager og procesretfærdighed. Procesretfærdighed omfatter henvendelser fra borgere, som er vrede eller frustrerede over kontakten med kommunen. Det kan være fordi, de synes, at lovgivningen eller en afgørelse er hård og uretfærdig. Det kan også være fordi, de er utilfredse med selve sagsbehandlingen og f.eks. ikke har følt sig hørt og mødt ligeværdigt, eller de oplever, at deres sagsbehandler ikke har læst hele deres sag. 10 af de 142 henvendelser var klager Klager omfatter henvendelser, hvor borgere vælger at klage eller at fastholde en klage, samt henvendelser hvor borgere ønsker hjælp til at formulere en klage. 18 af de 142 henvendelser var intern sparring Intern sparring omfatter interne henvendelser fra organisationen, hvor en leder eller sagsbehandler ønsker faglig sparring med borgerrådgiveren. 6 7

8 Kolding Kommune Borgerrådgivning Hvilke emner henvender borgerne sig om? Henvendelserne inddelt efter emne og fordelingen af årsagerne: Emne/årsag Antal Råd og Proces- Klage Sparring Andet henvendelser vejledning retfærdighed Økonomi Hjælp og pleje Kommunikation Forvaltningsret Arbejdsmarkedet Familie, børn og unge Registrering, P-afgift, trafikgener Andre myndigheder og privatretlige spørgsmål

9 Beretning fra borgerrådgiveren Eksempler på henvendelser vedr. økonomi om overgang fra en ydelse til en anden om konsekvenserne af kontanthjælpsloftet om indskudslån til lejebolig om befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning om tilbagebetaling af modtagne ydelser Eksempler på henvendelser vedr. hjælp og pleje om hjælpemidler om hjemmehjælp om visitationen på senior- og sundhedsområdet bekymrede naboer til en psykisk syg bekymrede pårørende til personer med misbrugsproblemer Eksempler på henvendelser vedr. kommunikation utilfredshed med sagsbehandlere intern sparring på håndtering af konflikter utilfredshed med den mundtlige og skriftlige kommunikation Eksempler på henvendelser vedr. forvaltningsret aktindsigt partshøring, begrundelse og klagevejledning vejledningspligt Eksempler på henvendelser vedr. arbejdsmarkedet hjælp til at forstå sin sygedagpengesag utilfredshed med langvarige ressourceforløb 8 9

10 Kolding Kommune Borgerrådgivning Eksempler på henvendelser vedr. familie, børn & unge utilfredshed med samarbejdet i Familierådgivningen samarbejde og opfølgning i forhold til barns manglende skolegang Eksempler på henvendelser vedr. registrering, P-afgift og trafikgener bopælsregistrering i forbindelse med udlandsophold bopælskrav på ejendom registrering af ny adresse Henvendelser der er registreret under emnet Andre myndigheder og privatretlige spørgsmål vedrører henvendelser fra borgerne om spørgsmål, der skal behandles af f.eks. Udbetaling Danmark, SKAT, Politiet og andre offentlige instanser. Det kan også vedrører spørgsmål om arbejdsskadeerstatning og sagsanlæg. Borgerådgiveren kan ikke behandle sager, som hører under andre myndigheder. Men borgerne er blevet vejledt og hjulpet videre til rette myndighed.

11 Beretning fra borgerrådgiveren Dilemmaer Som borgerrådgiver bliver jeg opmærksom på aktuelle dilemmaer, som er forbundet med kommunens opgavevaretagelse. Eksempler: En kommune er en kompleks størrelse, som det kan være vanskelig for både borgere og medarbejdere at navigere rundt i. Der er brug for specialiseret viden inden for forskellige fagområder, og samtidig efterspørger borgerne en let og overskuelig indgang. Det nødvendiggør samarbejde på tværs af fagområder, og at kommunens medarbejdere har et godt kendskab til kommunens opgaver. Lovgivningen ændres ofte og er kompleks og detaljeret. Det forudsættes samtidig, at kommunens afgørelser er let forståelige. Det stiller krav til medarbejdernes evne til at kommunikere både skriftligt og mundtligt. Når borgere føler sig ramt af lovgivningen, retter nogle deres vrede mod kommunens medarbejdere. Medarbejderne kan således opleve at blive personligt kritiseret for at udføre deres arbejde i overensstemmelse med regler, som de måske endda ikke selv er enige i. Det fordrer ledelse og kollegial støtte

12 Kolding Kommune Borgerrådgivning Styrket Borgerkontakt Anbefalinger Jeg anbefaler: At udbrede metoden Styrket Borgerkontakt til hele organisationen, og sikre fastholdelse og brug af metoden At der generelt er fokus på at sikre viden om forvaltningsretlige regler At det på et overordnet niveau og på tværs af forvaltninger drøftes og defineres, hvad der i Kolding Kommune er god borgerservice At øge synliggørelsen af borgerrådgiverfunktionen udadtil At borgerrådgiverens beretning fremadrettet afgives en gang årligt og i øvrigt efter behov Jeg bliver i min kontakt med borgerne bekræftet i vigtigheden af, at arbejde med principperne bag metoden Styrket Borgerkontakt. Som beskrevet i den seneste borgerrådgiverberetning bygger metoden på viden om konfliktmægling, inddragelse og anerkendende kommunikation. Den fremhæver vigtigheden af, at der i forbindelse med klager (og henvendelser i øvrigt) handles hurtigt og så vidt muligt mundtligt. Mundtligheden er vigtig for at sikre en god forståelse. Den giver mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål, men den skal naturligvis efter omstændighederne suppleres med skriftlighed. Dialogen kan også gøre kommunikationen mere ligeværdig og medmenneskelig. Endelig betones vigtigheden af, at der indgås aftaler, så borgerne ved, hvad der skal ske videre i sagsforløbet, og aftalerne skal naturligvis overholdes. Som det også er beskrevet i den seneste borgerrådgiverberetning, har den tidligere borgerrådgiver og jeg i efteråret 2015

13 Beretning fra borgerrådgiveren gennemført kurser for ca. 200 medarbejdere og ledere fra Centralforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i principperne bag metoden Styrket Borgerkontakt. Eksempler på tiltag: Jeg vil anbefale, at principperne bag metoden udbredes til hele organisationen, og at de afdelinger, der allerede har deltaget i kurser fortsætter med at fokusere på at arbejde efter metoden eksempelvis ved tilbagevendende drøftelser på afdelingsmøder og kollegial supervision. Jeg bidrager naturligvis gerne i den videre udbredelse og fastholdelse af fokus på metoden. Jeg har set eksempler på uhensigtsmæssig skriftlig kommunikation, som f.eks. meget lange mailkorrespondancer, hvor det havde været hensigtsmæssigt at kontakte borgeren telefonisk, da argumentationen går i ring, og borgerens utilfredshed øges. I de situationer ville det være nyttigt at anvende principperne bag metoden Styrket Borgerkontakt. Ring før der sendes en afgørelse ud til borgen, når borgerens ansøgning ikke imødekommes. Det giver mulighed for at forklare afgørelsen mundtligt og for at invitere til, at borgeren kan ringe, hvis der opstår spørgsmål, når afgørelsen er modtaget. Send så vidt muligt ikke en afgørelse dagen før weekend og ferie, hvis afgørelsen går borgeren imod. Det er rart for borgeren at have mulighed for hurtigt at kunne komme i kontakt med kommunen

14 Kolding Kommune Borgerrådgivning Forvaltningsret Der har i første halvår været 14 henvendelser vedrørende spørgsmål om forvaltningsret f.eks. om aktindsigt og begrundelser. 5 af henvendelserne har vedrørt intern sparring. I perioden har jeg alene oplevet ganske få sager, hvor forvaltningsretlige regler ikke er overholdt. Disse observationer er blevet drøftet med de relevante ledere. Da overholdelse af reglerne om høring, begrundelse, klagevejledning, aktindsigt, tavshedspligt og pligt til at vejlede er fundamentale for borgernes retssikkerhed, kan jeg som borgerrådgiver kun opfordre til, at der generelt er fokus på at sikre viden herom også blandt nye medarbejdere. God borgerservice Hvad er god borgerservice i Kolding Kommune, er der en fælles holdning til det? Jeg vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at man på et overordnet niveau og på tværs af forvaltningerne drøfter og definerer, hvad der i Kolding Kommune er god borgerservice. Det vil tydeliggøre, hvad man som borger kan forvente, og det kunne være hjælpsomt som medarbejder og kollega at vide, hvad der forventes. Gode begrundelser Det er vigtigt, at kommunens afgørelser er ledsaget af gode begrundelser. Det er kommunen forpligtet til ifølge lovgivningen, men det er også væsentligt i forhold til kommunikationen med borgerne. En god begrundelse er en forklaring til borgeren på kommunens afgørelse. Jeg vurderer, at gode begrundelser kan bidrage til færre klager og øge borgernes tilfredshed med kontakten til kommunen. God vejledning Det er ligeledes vigtigt, at kommunen overholder sin pligt til at vejlede. Det betyder, at borgerne skal orienteres om, hvilken hjælp de kan få. Hvis en borger har søgt om en ydelse og fået afslag herpå, men ville kunne få en anden ydelse, skal borgeren oplyses herom.

15 Beretning fra borgerrådgiveren Synliggørelse af borgerrådgiverfunktionen God borgerservice og læring Når borgerne kontakter kommunen, er det vigtigt, at de oplever at blive hjulpet og mødt venligt. Hvis en medarbejder modtager en henvendelse, som ikke hører under vedkommendes arbejdsområde, bør medarbejderen sørge for, at henvendelsen bliver bragt videre til den rette person eller afdeling. Det kan være værdifuldt, at medarbejderen undersøger, hvor spørgsmålet høre til, da det giver en læring og forståelse af organisationen, som kan være nyttig i medarbejderens arbejde fremover. Selvom der har været en borgerrådgiverfunktion i kommunen siden 2011, møder jeg borgere, der giver udtryk for, at de ikke tidligere har kendt til funktionen. Jeg vurderer derfor, at det fortsat er relevant at synliggøre funktionen udadtil. Det kan gøres ved distribution af foldere til f.eks. biblioteker, Frivillig Kolding og praktiserende læger. Det kan også overvejes at lave opslag og video på kommunens facebookside, eller at der fast er en rubrik med borgerrådgiverens kontaktoplysninger i kommunens annoncer. Det kan som led i en øget synliggørelse af funktionen ligeledes overvejes, at give borgerne mulighed for at booke en tid til et møde et par gange om året i f.eks. Lunderskov, Vamdrup eller Christiansfeld. Jeg oplever dog ikke, at borgerne generelt har en udfordring med at komme til møde på rådhuset eller på forvaltningerne. De borgere, som har haft vanskeligt herved, er jeg kommet ud til ofte sammen med en leder eller sagsbehandler

16 Beretning fra borgerrådgiveren Borgerrådgiverens næste beretning Da Byrådet den 28. marts 2011 besluttede at oprette en borgerrådgiverfunktion blev det også besluttet, at borgerrådgiveren skulle afrapportere halvårligt til Økonomiudvalget og i øvrigt efter behov. De to seneste beretninger fra den tidligere borgerrådgiver er afgivet en gang årligt. Hvis beretningen gives en gang årligt, vil grundlaget for anbefalingerne være baseret på et større antal sager, og de deraf udledte anbefalinger vil stå tydeligere og stærkere. Desuden vil der være en længere periode, hvor man målrettet og mere omfattende kan arbejde med de læringsorienterede indsatsområder. Rådhuset Akseltorv 1 Telefon

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Beretning fra. borgerrådgiveren. Hillerød Kommune April 2016

Beretning fra. borgerrådgiveren. Hillerød Kommune April 2016 Beretning fra borgerrådgiveren Hillerød Kommune April 2016 1 Indhold Resume Indledning Overordnet om borgerrådgiveren Borgerrådgiverens opgaver og organisering Statistik over henvendelser Observationer

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering... 3 Hvad kan borgerrådgiveren... 4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Ressourceforbrug... 5 Hvordan

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...4 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Borgerrådgiverens beretning 2017 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...3 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren

Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren Borgerrådgiverens bemyndigelse, kompetence og opgaver Borgerrådgiveren er ansvarlig for at overvåge og sikre god og korrekt service over for borgerne i overensstemmelse

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2017

Borgerrådgiverens beretning 2017 Borgerrådgiverens beretning 2017 Borgerrådgiver Janne Andersen Esbjerg Kommune Nørregade 19 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 20 10 jaa4@esbjergkommune.dk Forord Esbjerg september 2018 Borgerrådgiverfunktionen

Læs mere

Borger- rådgiver Årsberetning 2017

Borger- rådgiver Årsberetning 2017 Borger- rådgiver Årsberetning 2017 Årsberetning Årsberetningen sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer og giver et overblik over, hvilke henvendelser borgerrådgiveren har behandlet i 2017. Beretningen

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse Borgerrådgiverens funktion...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Hjælpe og vejlede borgerne der

Læs mere

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 23 MARTS 2019 Klar RET Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar Klagesvar, der lever op til kommunens værdigrundlag og principperne for god forvaltningsskik, vil almindeligvis efterlade borgerne med

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2018

Borgerrådgiverens beretning 2018 Borgerrådgiverens beretning 2018 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...4 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Borgerrådgiverens halvårsstatus 2019

Borgerrådgiverens halvårsstatus 2019 HALVÅRSSTATUS FOR PERIODEN AUGUST 2018 TIL JANUAR 2019 Borgerrådgiverens halvårsstatus 2019 Introduktion til funktionen i Ringsted Kommune I denne halvårsstatus redegør borgerrådgiveren for funktionens

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 29. april 2015 REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE 1. Generelt om Borgerrådgiveren i Gladsaxe Kommune Om Borgerrådgiverfunktionen 1.1. Gladsaxe Kommunes

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt og ligeværdighed.

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning for 1. halvår Juli 2017

Borgerrådgiverens beretning for 1. halvår Juli 2017 Borgerrådgiverens beretning for 1. halvår 2017 Juli 2017 1 Borgerrådgiverens beretning for 1. halvår 2017 Sammenfatning Der har i det første halve år været 267 henvendelser til borgerrådgiveren, hvilket

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i anden halvdel

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...2 3.1 Sagsbehandlingstid...2 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...3 3.3 Revurdering...3 4.0 Målgruppe Hvem kan få hjælp?...3

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i første halvdel

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Borgerrådgiveren modtager skriftlige, personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne i Københavns Kommune og er dagligt i kontakt med forvaltningernes medarbejdere

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte Lov om social service 85

Vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte Lov om social service 85 Vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte Lov om social service 85 Indhold 1. Formålet med støtten... 3 2. Kerneopgaven... 3 3. Målgruppen og indsatsen... 3 4. Den rehabiliterende tilgang...

Læs mere

Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april april 2016

Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april april 2016 Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april 2015- april 2016 Nærværende beretning giver en overordnet status på borgerrådgiverens funktionsperiode fra 1. april 2015 til 31. marts 2016. 1. Borgerrådgiverfunktionen

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Mariagerfjord Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen varetager opgaver svarende

Læs mere

Bilag 2: Centralt modtagne klager

Bilag 2: Centralt modtagne klager J.nr.: 00.00.00-K00-2-16 Bilag 2: Centralt modtagne klager Forvaltningen giver i dette notat en oversigt over antallet og resultatet af centralt modtagne klagesager. Notatet giver også en beskrivelse af,

Læs mere

Klar RET DECEMBER Borgerrådgiverens vidensdeling og sparring

Klar RET DECEMBER Borgerrådgiverens vidensdeling og sparring 22 DECEMBER 2018 Klar RET Borgerrådgiverens vidensdeling og sparring Sagsbehandling og kommunal opgaveløsning handler i bund og grund om at finde løsninger, og hvis vi sammen [i kommunen] kan finde gode

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Borgermægleren

Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Borgermægleren Borgermægleren Baggrund Byrådet har besluttet, at alle afdelinger i Aarhus Kommune skal arbejde med at styrke dialogen med borgerne Byrådet ønsker at opnå: større borgertilfredshed ved, at borgerne oplever

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2

Læs mere

Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager

Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager J.nr.: 00.00.00-K00-2-16 Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager Forvaltningen giver i dette notat en oversigt over antallet og resultatet af centralt modtagne klagesager på socialområdet.

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Principper for god borgerkontakt i Mariagerfjord Kommune

Principper for god borgerkontakt i Mariagerfjord Kommune Notat Center for Byråd, Personale og Strategi Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 85.02.10-A26-1-17 Ref.: Mie Skotte Sølvkjær Direkte

Læs mere

Hovedpunkter og udfyldt skema med alle deltageres bemærkninger fra udvalgets studietur d til Silkeborg og Skanderborg kommuner.

Hovedpunkter og udfyldt skema med alle deltageres bemærkninger fra udvalgets studietur d til Silkeborg og Skanderborg kommuner. Hovedpunkter og udfyldt skema med alle deltageres bemærkninger fra udvalgets studietur d. 17-09-2014 til Silkeborg og Skanderborg kommuner. SILKEBORG Hovedpunkter fra besøget i Silkeborg: Generelt om borgerservice:

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Kolding Kommune. Handleplan. Tilbud til veteraner og deres pårørende. November 2016 Version 1.0

Kolding Kommune. Handleplan. Tilbud til veteraner og deres pårørende. November 2016 Version 1.0 Kolding Kommune Handleplan Tilbud til veteraner og deres pårørende November 2016 Version 1.0 Kolding Kommunes veteranpolitik I Kolding Kommune tror vi på, at alle voksne mennesker har gavn og glæde af

Læs mere

Vedtægter for borgerrådgiveren. i Sønderborg Kommune

Vedtægter for borgerrådgiveren. i Sønderborg Kommune Vedtægter for borgerrådgiveren i Sønderborg Kommune 2018 1 23-01-2018 Sags nr.: 17/312 Borgerrådgiverens overordnede funktion 1 Byrådet i Sønderborg Kommune har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2014 August 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. juli juni 2015

Borgerrådgiverens beretning 1. juli juni 2015 Borgerrådgiverens beretning 1. juli 2014 30. juni 2015 Indledning Da undertegnede 1. august 2011 blev ansat som den første borgerrådgiver i Kolding Kommune, kunne antallet af borgerrådgivere i Danmark

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Borgerrådgiverfunktion styrker borgernes retssikkerhed Manglende vejledning kan koste både borger og kommune dyrt Vellykket Målrettet Indsats

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

PROGRAM. Anette Faye Jacobsen Seniorforsker, ph.d. Introduktion og baggrund. Om undersøgelsen: Retssikkerhed i kommunerne. 7.

PROGRAM. Anette Faye Jacobsen Seniorforsker, ph.d. Introduktion og baggrund. Om undersøgelsen: Retssikkerhed i kommunerne. 7. PROGRAM Anette Faye Jacobsen Seniorforsker, ph.d. 7. maj 2018, Borgerservice 2018 COK/KL Nyborg Strand, Introduktion og baggrund Om undersøgelsen: Retssikkerhed i kommunerne De vigtigste resultater Hvad

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Beretningen for Borgerrådgiveren. 22. april Borgerrådgiveren. Beretning for Borgerrådgiverens virksomhed for 2012

Notat. 1 Indledning. 2 Beretningen for Borgerrådgiveren. 22. april Borgerrådgiveren. Beretning for Borgerrådgiverens virksomhed for 2012 Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 22. april 2013 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Beretning for Borgerrådgiverens virksomhed for 2012 Notat sendes/sendt til: 1 Indledning Borgerrådgiveren

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2019-2025 Indhold Forord 3 Solrød Kommune - en demensvenlig kommune 3 Indledning 5 En strategi bygget på involvering 5 Fokusområder 6 1. Støtte til mennesker med demens 7 2. Støtte til pårørende

Læs mere

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Helsingør kommune Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Borgerrådgiver Peter Korsgaard juni 2013 1 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Bedre tilsyn med plejebørn Lydsignaler til fare for handicappede Styrk borgerne Styrket Borgerkontakt Bedre tilsyn med plejebørn Borgerrådgiveren

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Strategi- og handleplan for kontrolgruppen

Strategi- og handleplan for kontrolgruppen Strategi- og handleplan for kontrolgruppen 2015-2016 Kolding Kommunes kontrolgruppe En beskrivende plan for kontrolgruppens arbejde i 2015-2016. 20.04.2015 INDLEDNING Kolding kommunes kontrolgruppe har

Læs mere

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED Det er vigtigt, at vi som medarbejdere i Holbæk Kommune kender til de rammer for borgerbetjening og retssikkerhed, som vi arbejder indenfor. Hvis vi kender

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul Fagetik Værktøjskasse Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul 1 En case Formålet med casen er at vise, hvordan et medlem eller en gruppe af medlemmer kan bruge fagetikken til at overveje hvilke fagetiske

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

VEJLEDNINGSFORPLIGTIGELSE I EN DIGITAL VERDEN. Er den binære samtale mulig?

VEJLEDNINGSFORPLIGTIGELSE I EN DIGITAL VERDEN. Er den binære samtale mulig? VEJLEDNINGSFORPLIGTIGELSE I EN DIGITAL VERDEN Er den binære samtale mulig? Digitalisering er svaret! - Hvad var spørgsmålet? Hvordan er det nu med den dér vejledningspligt? For alle forvaltningsmyndigheder

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Administrationsgrundlaget for kontrolopgaven i Holbæk Kommune

Administrationsgrundlaget for kontrolopgaven i Holbæk Kommune Administrationsgrundlaget for kontrolopgaven i Holbæk Kommune - Arbejdet med forebyggelse og håndtering af socialt bedrageri Ydelsesservice, kerneområdet Alle Kan Bidrage Godkendt på møde i Udvalget for

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2013

Borgerrådgiverens årsrapport 2013 Borgerrådgiverens årsrapport 2013 FORORD Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune åbnede dørene pr. 1. august 2011 og funktionen har således været tilgængelig for borgere, brugere og erhvervsdrivendes

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Administrationens opfølgning på de aktiviteter, der blev sat i værk, som følge af Borgerrådgiverens rapport for 2017

Administrationens opfølgning på de aktiviteter, der blev sat i værk, som følge af Borgerrådgiverens rapport for 2017 Administrationens opfølgning på de aktiviteter, der blev sat i værk, som følge af Borgerrådgiverens rapport for 2017 Anbefalinger og handlinger som vedrører hele organisationen Borgerrådgiverens rapport

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006. Der er til borgervejlederen

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Servicelovens 98 Kontaktperson til døvblinde. Om Kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Klar RET. Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1. MARTS 2011(revideret august 2015)

Klar RET. Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1. MARTS 2011(revideret august 2015) 03 MARTS 2011(revideret august 2015) Klar RET Borgerrådgiverens guide om kommunens vejledningspligt Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1 VESTER

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

God forvaltningsskik. i Varde Kommune

God forvaltningsskik. i Varde Kommune God forvaltningsskik i Varde Kommune God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune Varde Kommune ønsker, at borgere, erhvervsliv og øvrige interessenter skal opleve, at behandlingen af deres

Læs mere

Lov om social service 103

Lov om social service 103 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103 Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem

Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem Kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem Formålet med plejevederlag Hvem kan få plejevederlag? Formålet med plejevederlag er at du, som pårørende til en person, som er alvorligt syg og ønsker

Læs mere

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere