Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge København V Nævnet har modtaget klagen den 6. november Klagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med en fejlagtig oplysning i en salgsopstilling om, at den af klagerne købte ejendom var nyopført i 1972/73. Det viste sig, at ejendommen var opført i 1877 og renoveret i 1972/73. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

2 2 Af ejendommens forsikringspolice af 24. februar 1995 fremgik, at ejendommen var opført i Sælger af ejendommen havde indgivet klage over ejendomsvurderingen pr. 1. januar Den 2. december 1997 blev vurderingen ændret. Det fremgik af Skyldrådets sagsfremstilling/begrundelse bl.a.: [ ] [ ]

3 3 Af BBR-ejermeddelelse dateret den 8. januar 1998 fremgik, at det tidligere stuehus beliggende på ejendommen var opført i Det fremgik videre, at der var foretaget en væsentlig om- eller tilbygning i Klagerne fik udleveret en salgsopstilling dateret den 4. december Det fremgik heraf bl.a., at ejendommen var Nyopført i 1972 i bindingsværk med stråtag alt i god stand. Det fremgik videre, at der var tale om en mindre landbrugsejendom med en grund på m 2. På salgsopstillingens side 1 var anført: Opført Den 6. februar 2004 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen til en kontantpris på kr. med overtagelse den 1. juni Det fremgik af købsaftalen bl.a.: [ ] [ ] [ ] [ ] I købsaftalens punkt 25 var det anført: Købsaftalen består af 13 sider og Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne. Herudover har køber modtaget. Feltet, som fulgte herefter, var tomt.

4 4 Det fremgår af tingbogsoplysning om ejendommen, at det er en landbrugsejendom. Det fremgik ligeledes af købsaftalen, at klagernes rådgiver var advokat. Den 10. marts 2004 skrev kommunen til de indklagede, som svar på en af indklagede foretaget henvendelse, at ejendommen var en landbrugsejendom, som ikke kunne udstykkes til opførelse af ny selvstændig boligbebyggelse. Efter overtagelse af ejendommen konstaterede klagerne forskellige mangler ved ejendommen, og der blev iværksæt isoleret bevisoptagelse. Den 8. juni 2005 blev der afholdt et syn- og skønsmøde på ejendommen. Til stede var klagerne, sælger af ejendommen samt parternes advokater. I rapporten blev forskellige mangler ved ejendommen konstateret og prisfastsat. Skønsmanden afgav sin erklæring til byretten. Den 18. januar 2006 blev der afholdt et supplerende syn- og skønsmøde på ejendommen med tilstedeværelse af samme parter. Den supplerende skønserklæring blev afgivet. Endnu et supplerende skønsmøde blev afholdt den 27. marts 2007 med tilstedeværelse af ovennævnte parter, og denne skønserklæring blev afgivet til Civilretten 10. april Klagerne rettede henvendelse til de indklagede, og den 23. april 2008 oplyste de indklagede til klagernes advokat, at de indklagede ville se på sagen. De indklagede anførte videre, at det i salgsopstillingen anførte om, at ejendommen var nyopført i 72/73 var en skrivefejl, og at det skulle have været anført, at ejendommen var opført i 1877 og var nyrenoveret. Den 20. maj 2008 skrev de indklagedes forsikringsselskab AIG Europe til klagernes advokat bl.a.: [ ]

5 5 [ ] Den 23. maj 2008 indgav klagerne stævning mod sælger af ejendommen med påstand om, at sælger skulle betale kr. til klagerne på grund af mangler ved ejendommen. Den 10. juli 2008 skrev klagers advokat til indklagedes ansvarsforsikringsselskab AIG bl.a.: [ ]

6 6

7 7 [ ] I forbindelse med retssagen blev der udmeldt syn- og skøn. Denne skønserklæring blev afgivet den 12. juni Den 11. december 2009 afsagde byretten dom i sagen mellem klagerne og sælger. Det fremgik af dommen bl.a.: [ ] [ ]

8 8

9 9

10 10

11 [ ] 11

12 12

13 13

14 14

15 15 [ ] Klagerne har bl.a. anført: De indklagede skal betale erstatning til klagerne. Det fremgik af salgsopstillingen samt de øvrige udleverede salgsdokumenter, som blev udleveret til klagerne forud for disses køb af ejendommen, at huset beliggende på ejendommen var nyopført i 1972/73. En angivelse af, at huset er nyopført i 1972/73, må naturligt forstås således, at der var opført et hus, som overholdt det dagældende bygningsreglement, og at der var brugt tidssvarende materialer. Dette er i øvrigt tillige mundtligt bekræftet af de indklagede over for klagerne i forbindelse med fremvisningen af ejendommen. Klagerne har imidlertid konstateret, at huset beliggende på ejendommen var opført på en sådan måde, at det hverken konstruktionsmæssigt eller i forhold til materialeanvendelse m.v. stemte overens med oplysningen om, at huset skulle være nyopført i 1972/73. Det dagældende bygningsreglement er således ikke overholdt, ligesom der på ingen måde er anvendt tidssvarende materialer.

16 16 Indklagede har i forbindelse med formidlingen af ejendommen handlet ansvarspådragende ved at skabe en klar forventning hos klagerne om, at huset enten var nyopført i 1972/73 eller dog i det mindste var opført på en sådan måde, at det dagældende bygningsreglement var overholdt, samt at der var anvendt tidstypiske materialer i forbindelse med opførelsen af huset. Det kan således umiddelbart lægges til grund, at der var tale om en fejl, da de indklagede i salgsopstillingen anførte, at huset var nyopført, hvilket de indklagede da også har anerkendt. Det bestrides, at fejlen efterfølgende skulle være berigtiget dels ved udlevering af BBR-ejermeddelelse dels ved udlevering af kopi af klage til skyldrådet. Klagerne har aldrig modtaget kopi af klage til skyldrådet. Endvidere er oplysningerne anført i BBR-ejermeddelelsen alene baseret på tidligere ejeres indberetning og kan derfor ikke lægges til grund med nogen nærmere nøjagtighed. Selv om dette var tilfældet, så fremgik det da også af BBRejermeddelelsen, at der har været en væsentlig om- eller tilbygning i 1972, og denne oplysning sammenholdt med salgsopstillingen giver det ganske klare indtryk, at der er tale om et hus, som i hvert fald i 1972/73 måtte forventes at overholde det dagældende bygningsreglement, ligesom det skaber en klar forventning om, at der er anvendt tidssvarende materialer. Dette har vist sig ikke at være tilfældet, og de indklagede, der dels har udarbejdet salgsopstillingen dels i øvrigt indsamlet og udleveret relevante oplysninger til klagerne forinden indgåelse af købet, burde som den professionelle part i forholdet have indhentet nøjagtige oplysninger om opførelsesår samt karakteren af den væsentlige om- eller tilbygning, som var anført i BBR-ejermeddelelsen. Undladelse heraf er uden tvivl ansvarspådragende. På internettet annoncerede de indklagede ejendommen som opført i Klagerne frasorterede derfor ejendommen, da klagerne ikke var parate til en renovering af en gammel ejendom. Da klagerne ved en søgning et par måneder senere konstaterede, at der nu på internettet var angivet, at ejendommen var nyopført i 1972, henvendte klagerne sig til de indklagede. De indklagede forklarede, at værksted og stald var nyopført i 1972 og hovedhuset i 1973, men at det var bygget i gammel stil med stråtag og bindingsværk. Opførelsesåret vedrørte den oprindelige ejendom, som var nedrevet. Det visuelle indtryk, som klagerne fik i forbindelse med de indklagedes fremvisning af ejendommen, bekræftede oplysningerne om, at ejendommen var opført i 1972/73. Både materialeanvendelsen og farvevalget stemte overens med oplysningerne, og klagerne havde derfor ingen grund til at betvivle disse. I forbindelse med købsaftalens underskrivelse på de indklagedes kontor var der en

17 17 del forvirring om, hvorvidt ejendommen havde status som landbrugsejendom eller som nedlagt landbrug. Købsaftalen blev derfor ændret flere gange. De indklagede burde nærmere have undersøgt ejendommens status forinden handlens indgåelse. Af ejendommens akter på kommunens plankontor fremgik det, at de indklagede den 10. marts 2004 havde modtaget et svar om, at ejendommen er en landbrugsejendom. Oplysningsskemaet fra kommunen var ikke bilagt bygningstegning og tankattest, og klagerne var henvist til selv at kontakte teknisk forvaltning for at se dokumenterne. Det viste sig endvidere ved et besøg på teknisk forvaltning, at der aldrig var søgt om byggetilladelse til en eneste af bygningerne. Forvirringen omkring dokumenterne medførte en del korrespondance mellem de indklagede og klagernes advokat. De indklagede mødte ikke op ved overdragelsen af ejendommen. Klagerne var ikke orienteret herom og heller ikke indforstået hermed. Efter overtagelsen måtte klagerne flere gange rykke de indklagede for bilag til refusionsopgørelsen. Klagerne skal bemærke, at afsnittet: Hun husker tydeligt, at de den dag, hvor de overtog ejendommen, fik gennemgået ejendommen, herunder fortalt hvorledes ejendommen var renoveret i byrettens dom under den ene klagers forklaring er fejlplaceret, idet denne udtalelse ikke var klagers, men i stedet sælgers. Klagernes påstand er herefter, at de indklagede hverken har udvist rettidig omhu, levet op til deres professionelle professionsansvar eller deres undersøgelsespligt, og de indklagede har derved formidlet handlen på forkert grundlag til skade for klagerne. De indklagedes ansvarsforsikringsselskab AIG Europe (nu navneændret til Chartis) har bl.a. anført: Det bestrides, at de indklagede er erstatningsansvarlige over for klagerne. Der henvises til AIG Europes brev af 20. maj 2008 til klagernes advokat. Chartis har endvidere anført, at retten i dommen bemærker, at retten ikke finder, at der er afgivet garanti for ejendommens alder, idet dokumenterne i handlen angiver forskellige datoer for opførelsen. Klagerne har haft al mulig anledning til at søge forholdet afklaret, da de blev opmærksomme på, at datoerne var forskellige. Dette er imidlertid ikke sket. Rettens konklusion er, at [den ene klagers navn] måtte således forvente, at hun

18 18 købte en ejendom opført i 1877 med væsentlig om- eller tilbygning fra Klagerne var således i ond tro om, at ejendommen skulle være fra 1972 og dermed er erstatningsbetingelserne i forhold til indklagedes oplysninger om ejendommens alder ikke opfyldt. Ses der på de mangler, som ejendommen har i forhold til opfyldelse af bygningsreglementet fra 1972, hvor om- og tilbygningen har fundet sted, er det mangler, som de indklagede ikke har haft kendskab til og ej heller haft mistanke om. Der er ingen undersøgelsespligt for de indklagede for disse forhold, og klagerne valgte selv at fravælge gennemgang af en bygningssagkyndig. Dermed har de indklagede heller ikke handlet ansvarspådragende vedrørende dette forhold. De indklagede har ikke handlet ansvarspådragende, hvorfor klagernes krav afvises. Nævnet udtaler: I forbindelse med handlens indgåelse forelå der modstridende oplysninger om, hvorvidt ejendommen var opført i 1877 og ombygget/renoveret i 1972/73, eller om ejendommen var nyopført i 1972/73, og dermed var omfattet af det på dette tidspunkt gældende bygningsreglement. Nævnet finder det kritisabelt, at de indklagede både anførte, at der var tale om en nyopført ejendom i 1972/73 og anførte, at der var tale om en ejendom opført i Nævnet finder, at klagerne har eller burde have haft kendskab til de modstridende oplysninger - dels via de indklagedes annoncering på internettet, dels idet der af BBR-ejermeddelelse, ejendommens forsikring med mere fremgik forskellige opførelsesår for ejendommen. Klagerne besigtigede ejendommen med egen byggesagkyndig, og klagernes advokat gennemgik ligeledes ejendommens dokumenter. Nævnet finder derfor, at klagerne, såfremt det var afgørende betydning for dem, nærmere burde have søgt afklaret, hvorvidt det var korrekt, at ejendommen var nyopført i 1972/73. Klagerne havde derfor haft mulighed for at kræve en indeståelse for, at ejendommen var nyopført i 1972/73. Nævnet kan herefter ikke pålægge de indklagede at betale erstatning til klagerne for mangler ved ejendommen, som ikke kunne forventes ved en i 1972/73 nyopført ejendom. Nævnet finder det videre kritisabelt, at indklagede ikke forinden udfærdigelse af købsaftalen havde endelig afklaring af, om ejendommen var en landbrugsejendom eller et nedlagt landbrug. Da købsaftalen imidlertid korrekt er udfærdiget som

19 19 vedrørende en landbrugsejendom, finder nævnet ikke anledning til yderligere i den forbindelse. Konklusion: Som følge af kritikken skal de indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere