KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport."

Transkript

1 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift til foto, dokumentationsomkostninger samt udgift til markedsføring i forbindelse med formidlingsaftalens udløb. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. Sagen angår sluttelig spørgsmålet, om klagerne har krav på erstatning for dårligt udført mæglerarbejde samt godtgørelse for, at de indklagede havde undladt at indregne et lån i salgsbudgettet. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne og de indklagede indgik den 22. oktober 2008 en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom til en kontantpris på kr ,00. Det fremgik af formidlingsaftalen bl.a.:

2 2

3 3 Klagerne fik samtidig med underskrivelse af formidlingsaftalen udleveret et salgsbudget dateret den 16. oktober I salgsbudgettet var medtaget 1 lån med en kontantlånsrestgæld på kr Der var ikke i salgsbudgettet taget forbehold for yderligere prioritetsgæld til realkreditinstitut. Det fremgik videre af salgsbudgettets punkt , at udgift til professionel fotograf, målfast tegning samt 360 graders foto ville udgøre kr ,00 inkl. moms. Indklagede opkrævede betaling for foto og dokumentationsomkostning i forbindelse med formidlingsaftalens indgåelse: De indklagede indhentede den 23. oktober 2008 tingbogsoplysning, hvoraf det fremgik, at der var 2 lån i ejendommen med henholdsvis en hovedstol på kr ,00 og en hovedstol på kr ,00. Den 11. november 2008 fremsendte det arkitektfirma, som havde udfærdiget tilstandsrapport på ejendommen en faktura til klagerne på kr ,00 inkl. moms for udfærdigelse af rapporten. Den 21. april 2009 udarbejdede indklagede et nyt salgsbudget. I dette var der som i det tidligere medtaget 1 lån.

4 4 Formidlingsaftalen udløb, uden at ejendommen var blevet solgt. Den 7. maj 2009 fremsendte de indklagede en faktura til klagerne for de indklagedes omkostninger til markedsføring, kr ,00 inkl. moms. Den 14. maj 2009 oplyste klagerne de indklagede om, at klagerne ønskede, at Klagenævnet for Ejendomsformidling skulle tage stilling til, om de indklagede havde krav på omkostninger til markedsføring med kr ,00 inkl. moms. Den 18. maj 2009 meddelte de indklagede klagerne, at de indklagede eftergav klagerne beløbet på kr ,00, og at klagerne ville modtage en kreditnota på det nævnte beløb. De indklagede har den 19. maj 2009 fremsendt kreditnota på beløbet. Klagerne har bl.a. anført: De indklagede har ikke krav på betaling af deres fakturaer. De indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport samt kompensere klagerne for dårligt udført mæglerarbejde. Klagernes ejendom var behæftet med 2 realkreditlån. De indklagede havde imidlertid kun medtaget det ene af lånene, og klagerne var ikke opmærksomme på, at det andet lån skulle fratrækkes i salgsprovenuet. Klagerne spurgte flere gange inden underskrivelsen af formidlingsaftalen, om det påførte rådighedsbeløb var det endelige beløb, som klagerne ville få udbetalt, når alle udgifter var betalt. Klagerne har aldrig fået udleveret en underskrevet genpart af formidlingsaftalen med begge parters underskrift. De indklagedes tilbagemeldinger på fremvisninger og salget generelt var mangelfulde. Der gik en måned, inden der kom til salg skilt på ejendommen. De indklagede udeblev fra møde på ejendommen. Klagerne har betalt for fotograf, kommunalt oplysningsskema og tilstandsrapport, men har ikke fået udleveret disse dokumenter ved formidlingsaftalens ophør. Klagerne er efter et halvt års samarbejde med de indklagede, uden at ejendommen blev solgt, dårligere stillet, end hvis aftalen ikke var indgået. Salgsprisen er sat ned, og huset har ikke længere nyhedens interesse hos eventuelle købere. Klagerne ønsker kompensation herfor. De indklagede har bl.a. anført:

5 5 De indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klagerne som følge af, at ejendommen ikke blev solgt. De indklagede har krav på betaling af faktura. Klagerne havde haft flere ejendomsmæglere til at vurdere ejendommen. De indklagede vurderede ejendommen til kr ,00, hvilken vurdering ikke var den højeste. På det første vurderingsmøde var klagerne ikke i besiddelse af restgældsoplysning med kontrolkode. Derfor var lånet ikke medregnet i salgsbudgettet ved underskriftmødet. Dette blev mundtligt forklaret klagerne. De indklagede fik ikke tilføjet salgsbudgettet en skriftlig kommentar herom, hvilket var en fejl. Der er dog ingen tvivl om, at klagerne er blevet orienteret om den rette sammenhæng og hele tiden vidste, at lånet skulle indfries. De indklagede har fremsendt såvel fotos som dokumenter til klagerne. Med hensyn til fakturaen på kr ,00 har de indklagede eftergivet denne over for klagerne. Klagerne var meget svære at kommunikere med i salgsperioden. Klagerne skulle skilles, og deres interne kommunikation var meget dårlig, ligesom de indklagede flere gange oplevede, at tilbagemeldinger fra de indklagede ikke blev videregivet fra den ene klager til den anden. Vedrørende de indklagedes påståede udeblivelse fra et møde var der tale om en misforståelse mellem parterne. Til salg skiltene ved ejendommen blev sat op. De indklagede oplever af og til, at unge mennesker morer sig med at fjerne skiltene og f.eks. sætte dem ved andre folks huse. På grund af markedet og de faldende priser var det nødvendigt at få en dialog med klagerne om eventuelt at nedsætte prisen. Nævnet udtaler: Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at de indklagede ikke på noget tidspunkt i salgsperioden medtog lånet med en hovedstol på kr ,00 i salgsbudgettet. Herudover finder nævnet ikke grundlag for kritik af de indklagedes salgsarbejde. Nævnet finder det ikke godtgjort, at det kan tilskrives indklagede, at ejendommen ikke blev solgt i aftaleperioden, hvorfor nævnet ikke kan pålægge de indklagede at betale erstatning til klagerne herunder erstatte udgift til tilstandsrapport. Det fremgår af formidlingsaftalen mellem klagerne og de indklagede, at der var indgået aftale om betaling af et resultatafhængigt vederlag. Det fremgår videre, at det var aftalt

6 6 mellem parterne, at såfremt aftalen udløb, skulle klagerne betale dokumentationsomkostninger samt udlæg til tredjemand. Der var ikke aftalt betaling af beløb til tredjemand. Formidlingsaftalen udløb uden salg, hvorefter de indklagede ifølge aftalen således alene har krav på udgift til dokumentationsmateriale. De indklagede har herefter ikke krav på betaling af fotograf, kr ,00 inkl. moms, idet denne udgift var en del af de indklagedes krav på vederlag i tilfælde af opsigelse eller ved et salg af ejendommen. De indklagede har dokumenteret afholdelse af udgifter til tingbogsoplysninger med kr. 150,00 samt kommunalt oplysningsskema med kr. 400,00. De indklagede har ikke dokumenteret afholdelse af udgift til restgældsoplysninger kr. 750,00 inkl. moms, og nævnet kan således ikke godkende indklagedes krav på denne udgift. Efter sagens udfald skal de indklagede betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr på kr. 250,00. Konklusion: De indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato in solidum til klagerne betale kr ,00 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,00 fra 7. maj 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand København, den 11. december 2009 T I L L Æ G T I L K E N D E L S E

7 7 Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte Aalborg Efter afsigelse af kendelse den 26. november 2009 i ovennævnte sag, har klagerne rettet henvendelse til nævnet og gjort opmærksom på, at indklagede har krævet betaling for tingbogsoplysninger med kr. 400,00. Nævnet har på ny gennemgået sagen og bemærket, at nævnet ved en fejl ikke har taget stilling til dette klagepunkt i kendelsen, hvorfor nævnet har valgt at genoptage sagen. Kendelsen ændres således: Nævnet udtaler: Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at de indklagede ikke på noget tidspunkt i salgsperioden medtog lånet med en hovedstol på kr ,00 i salgsbudgettet. Herudover finder nævnet ikke grundlag for kritik af de indklagedes salgsarbejde. Nævnet finder det ikke godtgjort, at det kan tilskrives indklagede, at ejendommen ikke blev solgt i aftaleperioden, hvorfor nævnet ikke kan pålægge de indklagede at betale erstatning til klagerne herunder erstatte udgift til tilstandsrapport. Det fremgår af formidlingsaftalen mellem klagerne og de indklagede, at der var indgået aftale om betaling af et resultatafhængigt vederlag. Det fremgår videre, at det var aftalt mellem parterne, at såfremt aftalen udløb, skulle klagerne betale dokumentationsomkostninger samt udlæg til tredjemand. Der var ikke aftalt betaling af beløb til tredjemand. Formidlingsaftalen udløb uden salg, hvorefter de indklagede ifølge aftalen således alene har krav på udgift til dokumentationsmateriale. De indklagede har herefter ikke krav på betaling af fotograf, kr ,00 inkl. moms, idet denne udgift var en del af de indklagedes krav på vederlag i tilfælde af opsigelse eller ved et salg af

8 8 ejendommen. De indklagede har i sin faktura opkrævet kr. 400,00 for tingbogsoplysninger, men har alene dokumenteret at have afholdt kr. 150,00, hvorfor nævnet alene kan godkende dette beløb. De indklagede skal derfor tilbagebetale kr. 250,00 til klagerne. De indklagede har dokumenteret afholdelse af udgifter til kommunalt oplysningsskema med kr. 400,00, som krævet. De indklagede har ikke dokumenteret afholdelse af udgift til restgældsoplysninger kr. 750,00 inkl. moms, og nævnet kan således ikke godkende indklagedes krav på denne udgift. Efter sagens udfald skal de indklagede betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr på kr. 250,00. Konklusion: De indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato in solidum til klagerne betale kr ,00 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,00 fra 7. maj 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere