Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på salær i forbindelse med en handel med en nedlagt landbrugsejendom, hvor de indklagede udfærdigede købsaftale med fejlagtig oplysning om, at ejendommen ikke var omfattet af mulighed for at fraskrive sig ansvaret for bygningsmangler. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Den 2. februar 2008 indgik klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af et nedlagt landbrug.

2 2 Det fremgik af formidlingsaftalen bl.a.: Det fremgik endvidere af formidlingsaftalen bl.a.: Det fremgik endeligt af formidlingsaftalen punkt 13 Andre Vilkår bl.a.:

3 3 Klager fik endvidere udleveret salgsbudget dateret 16. januar Det fremgik heraf bl.a.:

4 4 Den 28. marts 2008 underskrev klager en købsaftale om salg af ejendommen. Køber underskrev samme dag købsaftalen, det fremgik af denne bl.a.: Den 31. marts 2008 fremsendte de indklagede deres faktura i handlen. Det fremgik heraf bl.a.:

5 5 Den 5. juni 2008 fremsendte klagers advokat et brev til de indklagede, hvoraf det fremgik, at klager ved brev af 22. maj 2008 havde modtaget et krav om erstatning på kr ,00 grundet ulovlige elinstallationer på ejendommen. Klagers advokat anførte videre, at det af den af de indklagede udfærdigede købsaftale fejlagtigt fremgik, at handlen ikke var omfattet af reglerne om tilstandsrapport. Oplysning herom var fejlagtig, idet der var tale om et nedlagt landbrug. Klagers advokat meddelte de indklagede, at i det omfang klager måtte blive erstatningsansvarlig eller blive idømt betaling af et forholdsmæssigt afslag over for køber, ville klagers advokat holde de indklagede ansvarlig herfor. Klagers advokat krævede endvidere, at de indklagede skulle afstå fra salær. Sagen blev herefter af de indklagede anmeldt over for deres ansvarsforsikringsselskab. Til sagen er fremsendt kopi af syn- og skønsrapport af 15. april 2009, som er indhentet i forbindelse med retssag mellem klager og køber. Det fremgår af denne rapport bl.a.:

6 6 Retssagen er endnu ikke afgjort. Klagers advokat har i forbindelse med klagesagen meddelt, at klager ikke ønskede, at nævnet skulle tage stilling til, om de indklagede er erstatningsansvarlige over for klager, men alene om de indklagede som følge af det mangelfulde arbejde skal fortabe deres salær. Klager har bl.a. anført: De indklagede skal fortabe deres salær. Klager solgte sin ejendom et nedlagt landbrug ved købsaftale underskrevet af klager og køber den 28. marts På købsaftalens s. 2, pkt. 5 var der udstreget, hvor der blev henvist til tilstandsrapport/sundhedsattest. Under aftalens punkt 16 Individuelle vilkår var det endvidere anført, at Sælger og køber er oplyst om og bekendt med konsekvenserne af, at salget ikke er omfattet af kap. 1 i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, og der således ikke kan udarbejdes en autoriseret tilstandsrapport. Klager opnåede derfor ikke den i lovens 2 anførte ansvarsfrihed, uanset at der eksempelvis var foretaget en bygningsgennemgang og udarbejdet en af Home sundhedsattest på ejendommen. Denne oplysning i købsaftalen er direkte forkert, idet ejendommen er omfattet af

7 7 reglerne, hvorefter der kan udarbejdes tilstandsrapport. De indklagedes undladelse af at foranledige dette gennemført medfører, at klager ikke er fri for det ansvar, som denne normalt ville være fri for, såfremt de gældende regler i lov om forbrugerbeskyttelse var blevet efterlevet. Forholdet har medført, at købers advokat ved stævning af 18. september 2008 har krævet erstatning på kr ,00 af køber under henvisning til ulovlige elinstallationer på ejendommen. Det fremgår af syn- og skønsrapport af 15. april 2009, at såfremt de indklagede havde ladet udarbejde tilstandsrapport, ville de ulovlige elinstallationer have fået benævnelsen UN. Samtidig ville en sælger i god tro være fritaget for ansvar, og skulle således ikke betale et eventuelt forholdsmæssigt afslag. I den konkrete sag er sælger en ældre dame, som intet begreb har om elinstallationer, og der foreligger derfor ikke ond tro. Der er direkte årsagssammenhæng mellem undladelsen af at udarbejde tilstandsrapport og ejerskifteforsikring, og det krav, som nu er rejst mod klager. Såfremt de indklagede havde sørget for tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring, kunne køber via en udvidet dækning have haft forsikring mod ulovlige installationer. Den mulighed har køber ikke haft, da tilbud om ejerskifteforsikring grundet indklagedes forsømmelse ikke har været fremme i handlen. Køber ville i så fald kunne have haft en udvidet dækning med selvrisiko på kr ,00. Klager påstår således det erlagte mæglersalær tilbagebetalt. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling af udgift til markedsføringsbidrag kr ,00 inkl. moms, udgift til plantegning/foto, kr ,00 inkl. moms samt restgældsoplysninger, 625,00 inkl. moms. De indklagede har bl.a. anført: De indklagedes ansvarsforsikringsselskab har meddelt nævnet, at det ikke repræsenterer de indklagede i forhold til spørgsmålet, om de indklagede skal fortabe deres salær. De indklagede har trods nævnets opfordring hertil valgt ikke at fremkomme med kommentarer til dette spørgsmål. De indklagedes ansvarsforsikringsselskab AIG Europe har bl.a. anført: Det er oplyst, at der ikke har været udarbejdet tilstandsrapport i forbindelse med

8 8 handlen af ovennævnte ejendom. Dette er sket efter de indklagedes rådgivning til klager. Denne rådgivning blev ydet ud fra oplysningerne om, at det var en delvis erhvervsejendom, og at ejendommen trængte til renovering. Det har efterfølgende vist sig, at denne rådgivning muligvis var forkert. Imidlertid er el-installationer ikke omfattet af de forhold, som undersøges af den bygningssagkyndige, hvorfor køber ikke ville have været stillet bedre i forhold til eventuelle ulovlige el-installationer, selvom der havde været udarbejdet en tilstandsrapport. Der er således ikke årsagssammenhæng mellem den manglende tilstandsrapport og omkostningerne til udbedring af el-installationerne. Det fremgik af salgsopstillingen, at ejendommen manglede færdiggørelse. Ifølge de indklagedes oplysning var det åbenlyst, at ejendommen trængte til renovering. Køber skulle renovere ejendommen, hvorfor det næppe er sandsynligt, at de ville have tegnet en ejerskifteforsikring, og endnu mere usandsynligt, at de ville have tegnet en udvidet dækning. Det af klager anførte om, at køber kunne have tegnet en udvidet ejerskifteforsikring er alene spekulationer. Klagers erstatningskrav afvises således på grund af manglende årsagssammenhæng. Nævnet udtaler: De indklagede har i formidlingsaftalen angivet, at ejendommen var omfattet af reglerne i kapitel 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Det fremgår ligeledes, at sælger af ejendommen var rådgivet om muligheden for en byggeteknisk gennemgang, og rådgivet om reglerne i ovennævnte lov. Det fremgik videre, at der var sat kryds i rubrikken Ja med hensyn til, om sælger af ejendommen ønskede at benytte sig af reglerne om tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring. Og det var angivet, at de indklagede havde fuldmagt til via forsikringsselskab at rekvirere tilstandsrapport. Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at de indklagede i købsaftalen fejlagtigt oplyste, at ejendommen ikke var omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og dermed ikke omfattet af klagers mulighed for som sælger at frasige sig ansvaret for bygningsmangler via tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring. Som følge af det af de indklagede mangelfulde mæglerarbejde finder nævnet, at de indklagede herefter skal fortabe deres salær, kr ,50 inkl. moms. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er

9 9 berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at det fremgår af 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Af 10, stk. 3, fremgår, at formidleren ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. I 11, stk. 3, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom er det bestemt, at hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikationskravet er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget. Nævnet finder, at de indklagede ikke på tilstrækkelig vis i salgsbudgettet har specificeret den aftalte annoncering, idet det heraf ikke fremgår, hvor mange og hvilken størrelse annoncer, klager får for det aftalte beløb. De indklagede har herefter også af denne grund ikke krav på betaling af kr ,00 inkl. moms, jf. lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3. Nævnet har videre bemærket, at de indklagede i deres faktura har opkrævet udgifter til plantegning/foto, kr ,00 inkl. moms og restgældsoplysninger, 625,00 inkl. moms. De indklagede har ikke dokumenteret at have afholdt udgift hertil, og nævnet kan derfor ikke godkende de indklagedes krav på betaling heraf. Efter sagens udfald skal de indklagede betale klager det af dem til nævnet indbetalte gebyr på kr. 700,00. Konklusion: De indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato in solidum til klager betale kr ,50 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,50 fra 30. januar 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted.

10 10 Da indklagede ikke løbende bidrager til nævnets drift via medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal de indklagede, jf. 25, stk. 1 og 2, i Vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling, inden 30 dage betale kr ,00 til nævnet for behandling af nærværende klagesag. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere