MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2008"

Transkript

1 Meddelelse nr. 13, 2008 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2008 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2008 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni For god ordens skyld oplyses, at MT Højgaard a/s ejes 46 % af Monberg & Thorsen A/S. Med venlig hilsen Monberg & Thorsen A/S Meddelelsen er også tilgængelig på Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. CVR-nr

2

3 Fortsat tilfredsstillende resultatfremgang Omsætningen i første halvår er på kr. 5,4 mia., hvilket er 9% mindre end samme periode sidste år. Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 176 mio., hvilket er en fremgang på kr. 73 mio. i forhold til sidste år på trods af aktivitetsnedgangen. Den realiserede resultatgrad er på 3,3% mod 1,7% i første halvår. Perioderesultatet er påvirket af en tilfredsstillende udvikling i moderselskabet, hvor forretningsområderne og forretningsenhederne har realiseret et resultat på niveau med det forventede. Dattervirksomhederne har ligeledes opnået et tilfredsstillende resultat om end lidt lavere end sidste år. Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør kr. 354 mio., hvilket er en markant fremgang på kr. 464 mio. i forhold til første halvår. Uændrede forventninger til 2008 Ordrebeholdningen udgør kr. 10,7 mia. ved udgangen af andet kvartal, hvilket er på niveau med ordrebeholdningen ved årets begyndelse. For 2008 forventes en omsætning på ca. kr. 11 mia. og et resultat før skat i niveauet kr. 300 mio. Forventningerne er uændret i forhold til de udmeldte forventninger i årsrapporten for. Koncernens effektive skatteprocent forventes at ligge på niveau med den danske skattesats. Delårsrapport for 1. halvår 2008 Side 2 af 12

4 Hoved- og nøgletal for koncernen Beløb i mio. kr kvartal 2. kvartal 2008 År til dato År til dato Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster og resultat i associerede virksomheder Resultat før skat Resultat efter skat Balance Aktiekapital Egenkapital Balancesum Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Investeret kapital Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Nøgletal (%) Bruttomargin 6,4 5,0 6,2 4,7 4,7 Overskudsgrad (EBIT-margin) 3,3 2,0 3,2 1,6 1,7 Resultatgrad (før-skat margin) 3,4 2,3 3,3 1,7 2,7 Afkast af investeret kapital (ROIC) * 17,2 8,7 19,0 Egenkapitalforrentning (ROE) * 10,4 5,2 20,9 Egenkapitalandel 26,6 22,4 24,5 Resultat og udvandet resultat pr. aktie (EPS og EPS-D), Kr. ** 6,7 2,8 12,0 4,8 21,3 Øvrige informationer Ordrebeholdning, ultimo Gennemsnitligt antal medarbejdere Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Sammenligningstallene for halvåret er tilpasset den ændrede regnskabspraksis vedrørende indregning af omsætning fra projektudviklingssager. Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Definitionen af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. *) Ikke omregnet til helårstal. **) Beregningen af EPS og EPS-D er baseret på en aktiestørrelse på nominelt kr. 20. Delårsrapport for 1. halvår 2008 Side 3 af 12

5 Ledelsens beretning Koncernoversigt Administrativ Service Forretningsudvikling, Forretningssystemer, HR, Kommunikation Indkøb, Arbejdsmiljø & Kvalitet Marketing Forretningsområder Forretningsenheder Dattervirksomheder Anlæg Byggeri Forsyning Udland MT Højgaard Tømrer/Snedker Projektering Projektudvikling Ajos a/s Enemærke & Petersen a/s Lindpro a/s Promecon a/s Scandi Byg a/s Seth S.A. (60 %) Greenland Contractors I/S (67 %) Koncernen er organiseret i fire forretningsområder og tre forretningsenheder samt de særskilt profilerede dattervirksomheder og fælles funktioner. Forretningsområderne Anlæg, Byggeri og Forsyning, der udfører kabel- og ledningsarbejder, er landsdækkende. De internationale aktiviteter, der primært omfatter anlægsopgaver, varetages af forretningsområde Udland. Forretningsenhederne MT Højgaard Tømrer/Snedker, Projektering og Projektudvikling løser både opgaver for eksterne kunder og for de fire forretningsområder. Dattervirksomheder omfatter koncernens dattervirksomheder og fælles ledede virksomheder med særskilt profilerede kompetencer. Delårsrapport for 1. halvår 2008 Side 4 af 12

6 Resultatopgørelse Koncernens omsætning i andet kvartal er på kr. 2,9 mia. mod kr. 3,1 mia. i samme periode sidste år. I første halvår er realiseret en omsætning på kr. 5,4 mia., hvilket er 9% mindre end samme periode sidste år. Omsætningsnedgangen kan primært henføres til det generelle fald i aktiviteten på det danske bygge- og anlægsmarked. Aktivitetsniveauet i udlandet har derimod været støt stigende. Omsætningen fordeler sig på aktiviteter, som vist i nedenstående oversigt. Omsætning - mio. kr. 1. halvår halvår Året Anlæg Byggeri Forsyning Udland Forretningsenheder Dattervirksomheder Elimineringer/øvrige MT Højgaard koncern Resultat af primær drift i andet kvartal er et overskud på kr. 94 mio. mod kr. 60 mio. i andet kvartal. For første halvår er resultatet af primær drift et overskud på kr. 170 mio., hvilket er en fremgang på kr. 75 mio. i forhold til sidste år - på trods af aktivitetsnedgangen. Halvårsresultatet er påvirket af en tilfredsstillende udvikling i moderselskabet, hvor forretningsområderne og forretningsenhederne har realiseret et resultat på niveau med det forventede. Resultatet er positivt påvirket af resultatafregningen i forbindelse med afleveringen af boligbyggeri i eget regi. Dattervirksomhederne har ligeledes opnået et tilfredsstillende resultat om end lidt lavere end sidste år. Enemærke & Petersen og Scandi Byg har leveret bedre resultater end ventet, mens Ajos og Promecon har haft lavere resultater. Resultatet i de øvrige dattervirksomheder er på niveau med det forventede. De finansielle poster og resultatandele i associerede virksomheder udgør en nettoindtægt på kr. 6 mio. i første halvår, hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 176 mio., hvilket er en fremgang på kr. 73 mio. i forhold til sidste år. Den realiserede resultatgrad er på 3,3% mod 1,7% i første halvår. Resultatet efter skat er et overskud på kr. 132 mio. mod et overskud på kr. 54 mio. i samme periode sidste år. Delårsrapport for 1. halvår 2008 Side 5 af 12

7 Balance Koncernens balancesum udgør kr mio. pr. 30. juni 2008, hvilket er en reduktion på 2% i forhold til ultimo. Egenkapitalen udgør kr mio., hvilket giver en egenkapitalandel på 26,6% mod 24,5% ved udgangen af. I perioden er egenkapitalen udover resultatet påvirket af udbetalt udbytte for på kr. 50 mio. Det rentebærende nettoindestående er i 2008 vokset med kr. 210 mio. til kr. 402 mio. ved udgangen af andet kvartal, hvilket primært skyldes en mindre binding i tilgodehavender og varebeholdninger. Pengestrømme og kapitalberedskab Pengestrømme fra driftsaktiviteterne er påvirket af en mindre binding i tilgodehavender og varebeholdninger, og udgør kr. 354 mio., hvilket er en markant fremgang på kr. 464 mio. i forhold til første halvår. Pengestrømme til investeringer udgør netto kr. -95 mio., og er påvirket med kr. 23 mio. vedrørende køb af virksomheder. Nettoinvesteringerne i materielle anlægsaktiver vedrører primært udskiftning af og nyinvestering i entreprenørmateriel, og udgør kr. 72 mio. mod kr. 91 mio. i samme periode sidste år, hvor BMS indgik i koncernen. Pengestrømme fra finansiering, der i forhold til sidste år er påvirket af betalingen af udbytte til aktionærerne på kr. 50 mio., udgør kr. -66 mio. mod kr. -42 mio. i samme periode sidste år, Den samlede likviditetsvirkning for første halvår er på i alt kr. 193 mio. mod kr mio. sidste år. Koncernens kapitalberedskab, beregnet som likvide beholdninger inklusive likvider i joint ventures samt værdipapirer og uudnyttede trækningsmuligheder, er pr. 30. juni 2008 på kr. 989 mio., hvilket anses for tilfredsstillende. I kapitalberedskabet indgår likvider i joint ventures med kr. 294 mio., mod kr. 179 mio. i samme periode sidste år, som alene er til rådighed for disse. Ordrebeholdning Ordrebeholdningen udgør kr mio. ved udgangen af andet kvartal, hvilket er på niveau med ordrebeholdningen ved årets begyndelse. Mio. kr halvår 1. halvår Hele året Ordrebeholdning primo Ordreindgang i perioden Produktion i perioden Ordrebeholdning ultimo Delårsrapport for 1. halvår 2008 Side 6 af 12

8 I ordrebeholdningen indgår en række større ordrer, som strækker sig over flere år. Nærtstående parter MT Højgaard a/s er ejet af Højgaard Holding a/s (54%) og Monberg & Thorsen A/S (46%), der begge er noteret på OMX Den Nordiske Børs København. Der har ikke i perioden, bortset fra koncerninterne transaktioner som er elimineret i koncernregnskabet, samt normalt ledelsesvederlag, været gennemført væsentlige transaktioner med betydende aktionærer, bestyrelse eller direktion eller andre nærtstående parter. Transaktionerne mellem MT Højgaard a/s og øvrige koncernvirksomheder sker på markedsmæssige vilkår, og har i perioden ikke væsentligt påvirket MT Højgaards finansielle stilling eller resultat. Forventninger til 2008 Der er sket et fald i 2008 i aktiviteten på bygge- og anlægsmarkedet i Danmark fra det meget høje niveau i til et mere normalt niveau som følge af en afdæmpning i konjunkturerne. Tilbagegangen er bredt funderet, men kan især tilskrives et markant fald i det private boligbyggeri og et ualmindeligt lavt aktivitetsniveau inden for alment boligbyggeri. På udlandsområdet har der været et stigende aktivitetsniveau i 2008, hvor der er fokus på selektiv udvælgelse af projektmuligheder i forhold til egne kompetencer og ressourcer. Ordrebeholdningen og markedsudsigterne ved indgangen til andet halvår giver fortsat en forventning om en omsætning på ca. kr. 11 mia. i 2008 og et resultat før skat i niveauet kr. 300 mio. Forventningerne er uændret i forhold til de udmeldte forventninger i årsrapporten for. Koncernens effektive skatteprocent forventes at ligge på niveau med den danske selskabsskattesats. Forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling er i sagens natur forbundet med usikkerhed og risici, der kan medføre, at udviklingen afviger i forhold til det forventede. For en beskrivelse af risici og usikkerhedsfaktorer henvises til afsnittet Risikofaktorer i årsrapporten for. De væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer er uændret i forhold til de beskrevne i årsrapporten. Delårsrapport for 1. halvår 2008 Side 7 af 12

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2008 for MT Højgaard a/s. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Søborg, den 27. august 2008 Direktion Kristian May Jens Bak-Nyhus Peter Kofoed Adm. koncerndirektør Koncerndirektør Koncerndirektør Johnny Rasmussen Koncernøkonomidirektør Bestyrelse Per Møller Jørgen Nicolajsen Irene Chabior* Formand Næstformand Uddannelseskonsulent Stefan Hansen* Curt Germundsson Erik D. Jensen Specialarbejder Poul Lind Bent Pedersen Lars Rasmussen Poul M. Rørup* Finanschef *) Medarbejderrepræsentant Delårsrapport for 1. halvår 2008 Side 8 af 12

10 Koncernresultatopgørelse Beløb i mio. kr. 2. kvartal 2. kvartal År til dato År til dato Hele året Nettoomsætning 2.827, , , , ,8 Produktionsomkostninger , , , , ,7 Bruttoresultat 182,8 152,4 335,6 277,1 554,1 Salgsomkostninger -33,4-38,2-62,9-66,0-127,5 Administrationsomkostninger -55,6-54,3-102,8-116,1-232,8 Resultat af primær drift 93,8 59,9 169,9 95,0 193,8 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder -0,6 0,0-0,6 0,0 0,0 Finansielle poster 5,3 11,8 6,9 8,0 117,3 Resultat før skat 98,5 71,7 176,2 103,0 311,1 Skat af resultatet -24,7-40,0-44,1-48,7-75,9 Resultat efter skat 73,8 31,7 132,1 54,3 235,2 Periodens resultat fordeler sig således Aktionærer i MT Højgaard a/s 73,8 31,0 132,1 53,3 234,3 Minoritetsaktionærer 0,0 0,7 0,0 1,0 0,9 I alt 73,8 31,7 132,1 54,3 235,2 Resultat og udvandet resultat pr. aktie (EPS og EPS-D), kr. 6,7 2,8 12,0 4,8 21,3 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Side 9 af 12

11 Koncernbalance 2008 Beløb i mio. kr Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 79,8 74,5 64,0 Materielle aktiver 737,1 914,5 699,9 Udskudte skatteaktiver 166,2 200,7 210,3 Øvrige finansielle aktiver 16,7 7,3 13,7 Langfristede aktiver i alt 999, ,0 987,9 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 539,1 487,5 604,5 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.014, , ,4 Igangværende entreprisekontrakter 598,9 423,8 426,0 Øvrige tilgodehavender 259,6 156,6 297,5 Værdipapirer 149,0 49,9 149,0 Likvide beholdninger 381,7 213,0 342,4 Kortfristede aktiver i alt 3.942, , ,8 Aktiver i alt 4.942, , ,7 Passiver Moderselskabets andel af egenkapitalen 1.313, , ,3 Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 Egenkapital i alt 1.313, , ,3 Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv. 98,7 165,3 115,9 Udskudte skatteforpligtelser 0,7 21,5 0,7 Andre hensatte forpligtelser 84,1 65,4 69,1 Langfristede forpligtelser i alt 183,7 252,2 185,7 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv. 30,5 217,0 182,8 Igangværende entreprisekontrakter 1.315, , ,2 Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.224, , ,7 Andre kortfristede forpligtelser 874,3 730, ,0 Kortfristede forpligtelser i alt 3.444, , ,7 Forpligtelser i alt 3.628, , ,4 Passiver i alt 4.942, , ,7 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Side 10 af 12

12 Egenkapitalopgørelse for koncernen Beløb i mio. kr. Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat Foreslået udbytte MT Højgaards andel i alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital ,0 0,4 960,9 50, ,3 0, ,3 Periodens resultat 132,1 132,1 132,1 Valutakursreguleringer, udenlandske virk. 0,3 0,3 0,3 Totalindkomst i alt 0,0 0,3 132,1 0,0 132,4 0,0 132,4 Udloddet udbytte -50,0-50,0-50,0 Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 0,3 132,1-50,0 82,4 0,0 82,4 Egenkapital ,0 0, ,0 0, ,7 0, ,7 Egenkapital ,0-2,8 780,0 0,0 997,2 23, ,8 Periodens resultat 53,3 53,3 1,0 54,3 Valutakursreguleringer, udenlandske virk. -1,3-1,3 0,0-1,3 Totalindkomst i alt 0,0-1,3 53,3 0,0 52,0 1,0 53,0 Afgang af minoritetsinteresser -17,1-17,1 Udloddet udbytte 0,0-7,5-7,5 Egenkapitalbevægelser i alt 0,0-1,3 53,3 0,0 52,0-23,6 28,4 Egenkapital ,0-4,1 833,3 0, ,2 0, ,2 Koncernpengestrømsopgørelse 2008 Beløb i mio. kr. År til dato År til dato Hele året Drift Resultat af primær drift 169,9 95,0 193,8 Driftsposter uden likviditetsvirkning 22,2 96,4 119,8 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital mv. 192,1 191,4 313,6 Ændringer i driftskapital mv. 161,8-301,6-386,2 Pengestrøm fra driftsaktivitet 353,9-110,2-72,6 Nettoinvesteringer ekskl. værdipapirer -95,3-61,1 266,6 Nettoinvesteringer i værdipapirer 0,0 38,0-199,0 Pengestrømme til investeringsaktivitet -95,3-23,1 67,6 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -65,8-42,0-35,4 Pengestrømme, netto 192,8-175,3-40,4 Likviditet primo 177,1 217,5 217,5 Likviditet ultimo 369,9 42,2 177,1 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Side 11 af 12

13 Kvartalsopdelt koncernresultatopgørelse 2008 Beløb i mio. kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Nettoomsætning 2.500, ,3 Produktionsomkostninger , ,5 Bruttoresultat 152,8 182,8 Salgsomkostninger -29,5-33,4 Administrationsomkostninger -47,2-55,6 Resultat af primær drift 76,1 93,8 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,0-0,6 Finansielle poster 1,6 5,3 Resultat før skat 77,7 98,5 Skat af resultatet -19,4-24,7 Resultat efter skat 58,3 73,8 Resultat fordeler sig således Aktionærer i MT Højgaard a/s 58,3 73,8 Minoritetsaktionærer 0,0 0,0 I alt 58,3 73,8 Beløb i mio. kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Nettoomsætning 2.865, , , , ,8 Produktionsomkostninger , , , , ,7 Bruttoresultat 124,7 152,4 104,8 172,2 554,1 Salgsomkostninger -27,8-38,2-19,2-42,3-127,5 Administrationsomkostninger -61,8-54,3-53,9-62,8-232,8 Resultat af primær drift 35,1 59,9 31,7 67,1 193,8 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,0 0,0 0,2-0,2 0,0 Finansielle poster -3,8 11,8-5,0 114,3 117,3 Resultat før skat 31,3 71,7 26,9 181,2 311,1 Skat af resultatet -8,7-40,0-6,8-20,4-75,9 Resultat efter skat 22,6 31,7 20,1 160,8 235,2 Resultat fordeler sig således Aktionærer i MT Højgaard a/s 22,3 31,0 20,1 160,9 234,3 Minoritetsaktionærer 0,3 0,7 0,0-0,1 0,9 I alt 22,6 31,7 20,1 160,8 235,2 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Side 12 af 12

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2008

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2008 24.11.08 Meddelelse nr. 15, 2008 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2008 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2008 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2008

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2008 23.05.08 Meddelelse nr. 10, 2008 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2008 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2008 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts 2008.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2009

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2009 31.08.09 Meddelelse nr. 11, 2009 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2009 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2009 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2009.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2009

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2009 24.11.09 Meddelelse nr. 15, 2009 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2009 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2009 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år.

Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år. Fremgang som forventet i første halvår Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år. Omsætningen i første halvår er på

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2010

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2010 28.05.10 Meddelelse nr. 16, 2010 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2010 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2010 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts 2010.

Læs mere

Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal Delårsrapporten er urevideret.

Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal Delårsrapporten er urevideret. Delårsrapport for 1. kvartal 2007 (1/1 31/3 2007) Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal 2007. Delårsrapporten er urevideret. Søborg den

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2010

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2010 23.11.10 Meddelelse nr. 22, 2010 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2010 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2010 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2010

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2010 30.08.10 Meddelelse nr. 19, 2010 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2010 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2010 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2010.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2004

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2004 27.08.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2004 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2004 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2004

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2004 19.05.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 13, 2004 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2004 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31.

Læs mere

Delårsrapport for første halvår 2012

Delårsrapport for første halvår 2012 Side 1/10 Delårsrapport for første halvår 2012 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2012. Resultat for første halvår Omsætningen i 1.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2011

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2011 24.05.11 Meddelelse nr. 11, 2011 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2011 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2011 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts 2011.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2007

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2007 21.11.07 Meddelelse nr. 16, 2007 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2007 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2007 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2006

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2006 21.11.06 Meddelelse nr. 17, 2006 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2006 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2006 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005.

Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005. Resultatfremgang som forventet Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005. Omsætningen i første kvartal er på kr. 2.343

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2012 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september 2012.

Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2012 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september 2012. 15.11.12 Meddelelse nr. 22, 2012 MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2012 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2012 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2005

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2005 22.11.05 Meddelelse nr. 19, 2005 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2005 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2005 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2011

MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2011 22.11.11 Meddelelse nr. 20, 2011 MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2011 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2011 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2006

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2006 23.08.06 Meddelelse nr. 13, 2006 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2006 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2006 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2006.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2005

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2005 18.05.05 Meddelelse nr. 12, 2005 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2005 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts 2005. For

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2003

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2003 28.05.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2003 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2003 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31.

Læs mere

Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 31. mart 2013.

Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 31. mart 2013. 22.05.13 Meddelelse nr.16, 2013 MT Højgaard A/S delårsrapport for 1. kvartal 2013 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 31. mart 2013.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2003

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2003 27.11.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 20, 2003 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2003 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal for 2003 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Side 1/11 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2012. Resultat i første kvartal er utilfredsstillende Resultat før skat er som forventet

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2014

Delårsrapport for 3. kvartal 2014 19.11.14 Meddelelse nr. 19, 2014 Delårsrapport for 3. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2014.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010

Delårsrapport for 3. kvartal 2010 23.11.10 Fondsbørsmeddelelse nr. 23, 2010 Delårsrapport for 3. kvartal 2010 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 28.08.14 Meddelelse nr. 14, 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014. Delårsrapporten

Læs mere

Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2013.

Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2013. 28.08.13 Meddelelse nr. 26, 2013 MT Højgaard A/S delårsrapport for 1. halvår 2013 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2013.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2005

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2005 29.08.05 Meddelelse nr. 17, 2005 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2005 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2005.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Højgaard Holding A/S. Ordinær generalforsamling mandag den 16. april 2012

Højgaard Holding A/S. Ordinær generalforsamling mandag den 16. april 2012 Højgaard Holding A/S Ordinær generalforsamling mandag den 16. april 2012 1 Højgaard Holding koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard Ny managementkontrakt med Banedanmark om produktion

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2004

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2004 22.11.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 23, 2004 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2004 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 28.05.10 Meddelelse nr. 17, 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 23.05.08 Meddelelse nr. 11, 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2008. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Højgaard Holding A/S. mandag den 8. april 2013

Højgaard Holding A/S. mandag den 8. april 2013 Højgaard Holding A/S Ordinær generalforsamling mandag den 8. april 2013 Højgaard Holding koncernen Væsentligste t aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard Højgaard Industri producerer betonsveller for Banedanmark,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Resultat af første halvår:

Resultat af første halvår: 1/11 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 28. maj 2014 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 24. februar 2017 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2011

Delårsrapport for 1. kvartal 2011 24.05.11 Meddelelse nr. 12, 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2011. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 31.08.09 Fondsbørsmeddelelse nr. 12, 2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2009.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2011

Delårsrapport for 3. kvartal 2011 22.11.11 Meddelelse nr. 21, 2011 Delårsrapport for 3. kvartal 2011 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2011.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2003

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2003 27.08.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2003 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2003 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2003 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1/ /3 2009

Halvårsrapport for perioden 1/ /3 2009 Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. kvartal 2008 24.11.08 Fondsbørsmeddelelse nr. 16, 2008 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1/ /3 2012

Halvårsrapport for perioden 1/ /3 2012 1/11 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 30.5.2012 Ref.: JSZ/til Halvårsrapport for perioden 1/10 2011-31/3 2012 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2012 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling Højgaard Holding a/s Generalforsamling fredag den 23. april 2010 1 Koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard a/s. Managementkontrakten med Banedanmark om produktion af betonsveller løber

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 26.05.09 Meddelelse nr. 9, 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2009. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2008

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2008 Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Selskabet fastholder forventningen om et resultat før skat på 120 mio. for hele regnskabsåret 2010/2011.

Selskabet fastholder forventningen om et resultat før skat på 120 mio. for hele regnskabsåret 2010/2011. 1/11 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.8.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for perioden 1/10 31/

Kvartalsmeddelelse for perioden 1/10 31/ Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks1040 1007 København Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Åbyhøj, 28.02.2008 Ref.: JSZ/til Tel +45 8744 2222 Fax +45

Læs mere