Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på under Garantifondens vedtægter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter."

Transkript

1 Formidlingsaftale om salg Buen 7, 6000 Kolding tel fax Sag nr./ref.: / Tue Højvang Hattens 1. Parterne Stilling: Adresse: Undertegnede sælger: Mikkel Bryggers Gade 1 og undertegnede sælger: Dansk Ejendomsmæglerforening - side København K Tlf.priv./arb./mobil: / / / / og medundertegnede ejendomsmægler har dags dato indgået følgende formidlingsaftale om salg: 2. Ejendommen Ejendomstype Matr.nr. Beliggende Villa 4i Vork By, Egtved m.fl. Vorkvej 73, 6040 Egtved Ejerl.nr. 3. Værdiansættelse og udbudspris Ejendomsmægleren har værdiansat ejendommen til en kontantpris på kr ,00 den til forventet salg indenfor den i pkt. 9 nævnte periode. Værdiansættelsen sker under forudsætning af, at en efterfølgende byggeteknisk gennemgang eller andre oplysninger, der ikke er tilgængelige på vurderingstidspunktet, ikke udviser forhold ved ejendommen, der væsentligt forrykker ejendomsmæglerens forudsætninger. Sælger er rådgivet om, at ydre omstændigheder kan have indflydelse på salgsprisen, f.eks. generelle konjunkturændringer, ændrede renteforhold, ændrede beskatningsregler og ændrede registreringer for ejendommens miljøforhold mv. 4. Ejendomsmæglerens vederlag og udlæg Ejendomsmæglers vederlag i alt inkl. moms jf. pkt Anslåede udlæg til tredjemand inkl. moms jf. pkt og Vederlag og udlæg i alt inkl. moms kr ,00 kr ,75 kr ,75 Sælger er gjort opmærksom på, at udgifter som sælger betaler direkte til 3. mand til f.eks. tilstandsrapport, energimærkning og egen rådgiver ikke er medtaget i ovenstående beregning. 5. Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andre X jf. pkt 8 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andet X jf. pkt 8 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytningen til omsætning af fast ejendom Hvis ja, hvilke: X 6. Ejendomsmæglerens sikkerhedsstillelse Ejendomsmægleren har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti på kr ,00 jf. bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar 2007 via: TRYG Såfremt udbetaling af evt. tilgodehavende hos ejendomsmægleren ikke sker rettidigt, skal sælger af hensyn til renteberegningen anmelde dette krav til Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond senest 3 måneder efter frigivelsen af købesummen. Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på under Garantifondens vedtægter. Formular nr OKTOBER 2009

2 Dansk Ejendomsmæglerforening side 2 7. Ejendommens forhold Sælger har fået udleveret informationsmateriale om huseftersynsordningen, ejerskifteforsikring, energimærkning af bygninger og valg af bygningssagkyndig og energikonsulenter udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, samt de af Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdede lister over bygningssagkyndige. Sælger er rådgivet om indholdet af det udleverede materiale, herunder informeret om sælgers muligheder for selv at rekvirere en bygningssagkyndig. Sælger er informeret om, at ejendomsmægleren ikke må rekvirere en bygningssagkyndig, men at ejendomsmægleren alene må henvise til forsikringsselskab, som herefter rekvirerer en bygningssagkyndig. Ejendomsmægleren har ikke indflydelse på, hvilken bygningssagkyndig forsikringsselskabet udpeger. Sælger er informeret om, at den bygningssagkyndige eller forsikringsselskabet skal fakturere sælger direkte. Byggeteknisk gennemgang og/eller tilstandsrapport Sælger er rådgivet om muligheden for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, og om reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Ejendomsmægleren anser en byggeteknisk gennemgang for påkrævet: Ejendommen er omfattet af reglerne i kap. 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Tilstandsrapport under lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Sælger ønsker at benytte reglerne om tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring Ejendomsmægleren gives fuldmagt til via forsikringsselskab at rekvirere tilstandsrapport Byggeteknisk gennemgang udenfor lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Sælger ønsker at få foretaget en byggeteknisk gennemgang af ejendommen Ejendomsmægleren gives fuldmagt til at rekvirere en byggeteknisk gennemgang: Energimærkning Er ejendommen omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger: Hvis ja har sælger pligt til at udlevere gyldig energimærkning til køber. Energimærkninger dateret fra og med 1. januar 2006 er gyldige i 5 år. Energimærkning for sommerhuse med et samlet etageareal under 120 m² dateret fra og med 1. januar 2007 er dog gyldige i 10 år. Energimærkninger dateret før 1. januar 2006 er gyldige i 3 år - dog gælder særlige regler vedrørende energimærkning af bygninger over m². Foreligger der gyldig energimærkning: Hvis ejendommen er omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, og køber ikke har fået udleveret gyldig energimærkning, har køber ret til efter påkrav at lade energimærket udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist Ejendomsmægleren gives fuldmagt til via forsikringsselskab at rekvirere energimærkning: Forsikringer Ejendommens forsikringsforhold undersøges af ejendomsmægleren, og i nødvendigt omfang indhenter ejendomsmægleren et forsikringstilbud. Ejendomsmægleren gives fuldmagt til at rekvirere tilbud på ejerskifteforsikring 8. Oplysning om samarbejdsparter mv. jf. pkt. 5 Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Pengeinstitut Forsikringsselskab Andre Hvilke: Totalkredit Hvilke: Middelfart Sparekasse Hvilke: NEM Forsikring Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Hvis ja, hvorfra: Forsikringer Hvis ja, hvorfra: NEM Forsikring Annoncering Hvis ja, hvorfra: Kolding Ugeavis, Egtved Posten, Fredericia Ugeavis Andre ydelser Hvis ja, hvorfra: Sælger har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse. Formular nr NOVEMBER 2008

3 Dansk Ejendomsmæglerforening side 3 9. Aftalens varighed Aftalen er gældende i 6 måneder fra dato, men kan af begge parter opsiges skriftligt uden varsel. Aftalen kan skriftligt forlænges med 3 måneder ad gangen. Udløber eller opsiges aftalen af sælger eller ejendomsmægler, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og udlæg til tredjemand. Opsiges aftalen af sælger, betales der vederlag, medmindre opsigelsen kan lægges ejendomsmægleren til last. Vederlaget kan kun under særlige omstændigheder overstige ¼ af det vederlag mv., sælger skulle have betalt, hvis ejendommen var solgt til den aftalte kontantpris. Afstås ejendommen i aftaleperioden, betaler sælger vederlag, herunder øvrige salgsfremmende foranstaltninger, udlæg til tredjemand for annoncering, markedsføring mv. og dokumentationsomkostninger i henhold til denne aftale uanset hvem, der har udarbejdet købsaftalen. Såfremt der efter aftalens ophør indgås en købsaftale på grundlag af ejendomsmæglerens indsats og uden en anden registreret formidlers medvirken, tilfalder der ligeledes ejendomsmægleren vederlag, dog kun såfremt det må antages, at indgåelsen af købsaftalen er blevet udskudt for at holde ejendomsmægleren ude. Undlader sælger at underskrive et købstilbud på basis af den aftalte udbudspris, betragtes formidlingsaftalen som opsagt af sælger, mv. og der og betales dokumentationsomkostninger, vederlag for det udførte som arbejde om samt ejendommen øvrige salgsfremmende var solgt af ejendomsmægleren. foranstaltninger, udlæg til tredjemand for annoncering, markedsføring mv. og dokumentationsomkostninger, som om ejendommen var solgt af ejendomsmægleren. 10. Betaling Ejendomsmæglerens vederlag: Vederlag i alt inkl. moms overført fra salgsbudgettet, pkt. 4 kr ,00 Vederlaget er beregnet 1,95% ex. moms af kt.prisen dog minimum kr ,00 f.s.v.a. de * markerede felter i salgsbudg. pt. 4, Øvrige salgsfremmende foranstaltninger I alt inkl. moms overført fra salgsbudgettet, pkt kr ,00 Vederlaget er beregnet i henhold til salgsbudget. Vederlag i alt kr ,00 Vederlaget forfalder Ved købsaftalens underskrift eller senest datoen for 1.deponering iflg. købsaftale Udlæg til tredjemand for annoncering, markedsføring mv.: Når ejendommen er solgt eller kommisionsforholdet er ophørt. I alt inkl. moms overført fra salgsbudgettet, pkt Betaling forfalder Når ejendommen er solgt eller kommissionsforholdet er ophørt. kr , Dokumentation: Skønnede udgifter til dokumentationsomkostninger og andre udlæg inkl. moms overført fra salgsbudgettet, pkt. 6 Betaling forfalder Når ejendommen er solgt eller kommissionsforholdet er ophørt. Betaling i alt kr ,25 kr ,75 I ovenstående indgår såvel faste, anslåede som maksimerede beløb. Der henvises til specifikationen i salgsbudgettet. Formular nr JUNI 2009

4 Dansk Ejendomsmæglerforening Side Dokumentation Sælger refunderer ejendomsmæglerens udlæg for nødvendig dokumentation, uanset om ejendommen sælges, hvilket bl.a. kan omfatte: Tingbogsattest, aktudskrifter, kommunalt oplysningsskema, BBR-ejermeddelelse, skatte- og vurderingsattest, ejerlejlighedsskema, ejerlejlighedskort, matrikelkort, bygningstegninger, tegningsudskrifter, oplysning om ejer- og grundejerforening, pantebrevskopier og restgældsoplysninger. 12. Fuldmagt Ejendomsmægleren gives hermed fuldmagt til at indhente relevante dokumenter og oplysninger om tekniske, juridiske og økonomiske forhold samt ejendomsskatteoplysninger, herunder oplysninger om prioritetsforhold og gældsforhold samt restancer hos realkreditinstitutter, pengeinstitutter og private kreditorer, forsikringsselskaber, grund- og ejerforeninger samt forsyningsselskaber og offentlige myndigheder. Fuldmagten omfatter tillige, at ejendomsmægleren er berettiget til hos relevante realkreditinstitutter at få oplyst kontrolkoden, med henblik på oplysninger om restgæld, restancer mv., og hos forsyningsselskaber at få oplyst om forbrug mv. og hos forsikringsselskaber at få oplysninger om ejendommens forsikringsforhold, forsikringspræmien, eventuelle forbehold i forsikringen mv. Oplysningerne indhentes til brug for ejendomsmæglerens opfyldelse af de lovmæssige krav til oplysning om ejendommens forhold i forbindelse med salg af ejendommen. 13. Andre vilkår Legitimation Sælger er gjort opmærksom på, at ejendomsmægleren i henhold til lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve, at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse oplysninger i mindst 5 år. Ejendommens prioritering Sælger gøres opmærksom på, at såfremt der i formidlingsaftalens løbetid foretages ændring i ejendommens prioritering, er sælger forpligtet til at give ejendomsmægleren meddelelse herom. Fravalgte ydelser Udover de af sælger valgte ydelser jf. salgsbudgettets pkt. 4.2., og tilbyder ejendomsmægler endvidere følgende ydelser, som er fravalgt af sælger: Eventuel uudnyttet tinglysningsafgift Sælger gøres opmærksom på, at sælger i henhold til købsaftalens pkt. 13 er pligtig til at give køber alle relevante oplysninger vedrørende reduktion af tinglysningsafgift. Ved pantebreve (ejerpantebreve undtaget) tinglyst efter den 1. juli 2007, kan der på pantebrevet være noteret en afgiftsfritagelse, som kan anvendes som besparelse ved en senere tinglysning af pantebreve på ejendommen. Sælger er derfor pligtig til at give ejendomsmægleren oplysning om, hvorvidt sælger på sine pantebreve har en sådan uudnyttet afgiftsfritagelse noteret. Sælger bekræfter ved sin underskrift at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 14. Underskrifter Dato Sælger Cpr.nr. Ejendomsmægler Sælger Cpr.nr. Tiltrædes som sælgers ægtefælle Sælgers ægtefælle Formular nr OKTOBER 2009

5 Fravalg af tilstandsrapport Buen 7, 6000 Kolding tel fax Undertegnende sælger Stilling: Adresse: Mikkel Bryggers Gade København K Tlf.priv./arb/mobil: / / / / Ejendommen Matr.nr. 4i Vork By, Egtved m.fl. Beliggende Vorkvej 73, 6040 Egtved Ejerl.nr. bekræfter herved at jeg af den medvirkende ejendomsmægler er gjort bekendt med reglerne om tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., hvor jeg som sælger har mulighed for ved fremlæggelse af en tilstandsrapport efter huseftersynsordningen og en forsikringsoplysning for køber, at frigøre mig for det 10-årige ansvar for fysiske fejl ved ejendommen, som normalt er gældende, at jeg ikke har ønsket at lade udarbejde en tilstandsrapport for den solgte ejendom at jeg i den forbindelse er gjort bekendt med, at konsekvensen af, at jeg ikke udleverer en tilstandsrapport, oplysning om forsikring til køber og tilbud om at betale halvdelen af forsikringspræmien, er den, at jeg overfor køber og evt. senere erhververe ved dom kan blive pålagt at skulle udrede erstatning eller forholdsmæssigt afslag for evt. fysiske fejl, f.eks. skjulte fejl, der måtte være ved ejendommen på handelstidspunktet. Dette gælder også skjulte fejl, som jeg ikke er bekendt med, men som siden måtte vise sig at være til stede på handelstidspunktet. Underskrifter Dato: Sælger: Sælger/sælgers ægtefælle: Bør opbevares af ejendomsmægleren i 10 år Formular nr DECEMBER 2007

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Rådgivningsaftale vedr. eget salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website:

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere