Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere"

Transkript

1 Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere Der er forholdsvis stor forskel på levetiden for efterlønnere sammenlignet med personer, der fortsætter i beskæftigelse. Mænd, der går på efterløn som 6-årig, har f.eks. i gennemsnit 2,2 år kortere tid at leve i sammenlignet med mænd, der fortsætter i beskæftigelse. Analysen viser således, at der er helbredsmæssige forskelle mellem efterlønnere og personer, der fortsætter i beskæftigelse efter 6-års alderen. Analysen afkræfter dermed en udbredt myte om, at efterlønnere har stort set samme helbredstilstand som dem, der fortsætter i beskæftigelse. af forskningschef Mikkel Baadsgaard 8. marts Analysens hovedkonklusioner Mænd, der går på efterløn som 6-årig, har en overdødelighed på 74 pct. i alderen 6-64 år i forhold til mænd, der fortsætter i beskæftigelse. For kvinder er den tilsvarende overdødelighed på 33 pct. Det viser, at efterlønsmodtagere i gennemsnit har en dårligere helbredstilstand, end personer der fortsætter i beskæftigelse. Mænd, der går på efterløn som 6-årig, har i gennemsnit 2,2 år færre leveår, end mænd der fortsætter i beskæftigelse. For kvinder er forskellen 1,3 år. Der er ligeledes store uddannelsesmæssige forskelle i restlevetiden for 6-årige. 6-årige mænd med en videregående uddannelse har f.eks. en forventet restlevetid, der er knap 3 år længere end ufaglærte mænd. Kombineres uddannelse og tilbagetrækningstidspunkt viser analysen, at mænd med en videregående uddannelse, som fortsætter i beskæftigelse som 6-årig, i gennemsnit lever 3,7 år længere end mandlige ufaglærte, der går på efterløn. Blandt kvinder er den tilsvarende forskel på 2,5 år. Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf Mobil mb@ae.dk Presseansvarlig Janus Breck Tlf Mobil jb@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Kortere restlevetid for efterlønsmodtagere Tidspunktet for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er en individuel beslutning, der påvirkes af en række forhold, herunder helbred, økonomi, familieforhold og den enkeltes beskæftigelsessituation. I denne analyse belyses de helbredsmæssige forskelle mellem dem, der trækker sig tilbage i forhold til dem, der fortsætter i beskæftigelse, ved specifikt at analysere forskelle i dødelighed og forskelle i forventede restlevetider. Til at belyse forskelle i helbredstilstand mellem efterlønsmodtagere og beskæftigede har der i tidligere analyser fra bl.a. Velfærdskommissionen været fokuseret på forskellige helbredsindikatorer fra administrative registre f.eks. antal kontakter til praktiserende læge, medicinudgifter til receptpligtig medicin samt hospitalsindlæggelser. Flere af disse analyser har konkluderet, at der ikke er nævneværdig forskel på helbredstilstanden blandt efterlønsmodtagere sammenlignet med personer i beskæftigelse. Disse sammenligninger er imidlertid behæftet med en vis usikkerhed, bl.a. fordi der er meget stor individuel variation i, hvornår den enkelte retter henvendelse til sin læge i tilfælde af sygdomssymptomer. Der kan f.eks. være store forskelle mellem mænd og kvinder samt forskelle på tværs af uddannelsesgrupper og geografiske forskelle. Forskelle i det gennemsnitlige antal lægebesøg mellem to grupper er således ikke nødvendigvis udtryk for helbredsmæssige forskelle mellem de to grupper. Dertil kommer, at overgang til efterløn i nogle tilfælde kan mindske trækket på sundhedsydelser. Højere dødelighed for efterlønsmodtagere Som alternativ til ovenstående helbredsindikatorer ses i denne analyse på dødeligheden for forskellige befolkningsgrupper. Baggrunden for at anvende dødelighed som helbredsindikator er for det første, at dødeligheden ikke er behæftet med samme måleproblemer som nævnt ovenfor. For det andet har der ikke i tidligere analyser været fokuseret på forskelle i dødelighed mellem dem, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet sammenlignet med personer, der fortsætter i beskæftigelse. 1 Konkret belyses dødeligheden for de 6-85-årige i 7/8 opdelt på arbejdsmarkedsstatus som 6-årige. Dødeligheden for de enkelte (1-års) aldersgrupper udtrykker, hvor stor en andel af aldersgruppen, der dør i løbet af et år. Dødeligheden er herefter opdelt på hvilken arbejdsmarkedsstatus, den enkelte havde som 6-årige. Som det fremgår af figur 1 og figur 2, er den aldersspecifikke dødelighed højest blandt tidligere førtidspensionister, og dødeligheden er generelt stigende med alderen. Samtidig viser figurerne, at dødeligheden blandt personer, der gik på efterløn som 6-årig, er større end dødeligheden blandt personer, der fortsat var i beskæftigelse som 6-årig. Denne overdødelighed for (tidligere) efterlønsmodtagere (målt i forhold til beskæftigede) optræder i alle aldre mellem 6 og 85 år, men der er en tendens til, at den relative overdødelighed mellem de to grupper indsnævres med alderen. 1 Gennem personlige kontakter har vi fået kendskab til, at Per H. Jensen og Jørgen Goul Andersen for Rockwoolfonden behandler samme problemstilling i analyser under publicering. 2

3 For mænd i alderen 6-64 år er den relative overdødelighed på 74 pct., mens den tilsvarende overdødelighed blandt kvindelige efterlønsmodtagere er 33 pct. Denne markante overdødelighed er en klar indikation af, at de personer, der vælger at gå på efterløn som 6-årige, i gennemsnit har et dårligere helbred, end de personer der fortsætter i beskæftigelse som 6-årig. Figur 1 Dødelighed for mænd, 7/8 Figur 2 Dødelighed for kvinder, 7/ Beskæftigelse Efterløn Førtidspension Beskæftigelse Efterløn Førtidspension Anm.: Figuren viser den aldersspecifikke dødelighed for 6-85-årige opdelt efter arbejdsmarkedstilknytning som 6-årig. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (8). Anm.: Figuren viser den aldersspecifikke dødelighed for 6-85-årige opdelt efter arbejdsmarkedstilknytning som 6-årig. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (8). Den højere dødelighed for efterlønsmodtagere sammenlignet med beskæftigede indebærer, at de personer, der går på efterløn som 6-årig, har en kortere forventet restlevetid end personer, der fortsætter i beskæftigelse. Mænd, der går på efterløn som 6-årig, har således en forventet restlevetid på 18,9 år, mens mænd, der fortsætter i beskæftigelse, har en forventet restlevetid på 21,1 år dvs. en forskel i restlevetid på 2,2 år. I boks 1 er beregningen af dødelighed og den forventede restlevetid nærmere beskrevet. Boks 1 Dødelighed og forventet restlevetid Den aldersspecifikke dødelighed er opgjort som andelen af befolkningen pr. 1. januar 7/8 som døde i løbet af 7/8 opdelt efter alderen primo 7/8. Opdelingen på arbejdsmarkedstilknytning som 6-årig er foretaget på baggrund af den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, som indeholder oplysninger om befolkningens arbejdsmarkedstilknytning fra 1982 og frem. For de personer, der boede i Danmark som 6-årig, kan arbejdsmarkedstilknytningen som 6-årig således fastlægges for personer, der i 8 var mellem 6 og 85 år. For personer over 85 år er det imidlertid ikke muligt at fastlægge den enkeltes arbejdsmarkedstilknytning som 6-årig. Den forventede restlevetid for 6-årige for en given befolkningsgruppe beregnes på baggrund af de aldersspecifikke dødeligheder for de over 6-årige tilhørende samme befolkningsgruppe. Ved beregning af den forventede restlevetid opdelt på arbejdsmarkedsstatus som 6-årig antages det beregningsteknisk, at den aldersspecifikke dødelighed er ens for efterlønsmodtagere, beskæftigede mv. for personer over 85 år. Det indebærer, at de opgjorte forskelle i den forventede restlevetid for 6-årige undervurderes mellem grupperne (efterløn, beskæftigede, førtidspension mv.). 3

4 Store uddannelsesmæssige forskelle i dødeligheden Udover arbejdsmarkedstilknytningen som 6-årig afhænger den forventede restlevetid meget af uddannelsesniveauet. Set under ét er den forventede restlevetid for mænd med en videregående uddannelse således 2,9 år længere end blandt ufaglærte mænd. En del af denne forskel kan imidlertid henføres til, at andelen af førtidspensionister (med lav forventet restlevetid) er markant højere blandt de ufaglærte end blandt personer med en videregående uddannelse. Kombineres oplysninger om uddannelse med arbejdsmarkedstilknytning som 6-årig viser tabel 1, at mænd med en videregående uddannelse, der fortsætter i beskæftigelse, har en forventet restlevetid, der er 3,7 år (22,2 år 18,5 år) højere end ufaglærte, der går på efterløn som 6-årig. Tabel 1 Forventet restlevetid for 61-årige mænd Ufaglært Erhvervsfaglig Videregående udd. I alt Beskæftigelse,7,7 22,2 21,1 Efterløn 18,5 19,1,8 18,9 Førtidspension 13,3 13,8 14,9 13,5 Ledige 18,2 18,7 19,5 18,6 Øvrige 18,5 18,,6 18,9 I alt 18,6 19,5 21,5 19,5 Anm: Den forventede restlevetid er opdelt på arbejdsmarkedstilstand som 6-årige og beregnet på baggrund af dødeligheden for 7/8. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Blandt kvinder er der ligeledes en tendens til, at efterlønsmodtagere har kortere levetid end beskæftigede, men her er forskellen kun 1,3 år dvs. lidt mere end halvt så stor som for mænd, jf. tabel 2. Blandt kvinder spiller uddannelsesniveauet ligeledes en stor rolle for den forventede restlevetid. Kvinder med en videregående uddannelse, som fortsætter i beskæftigelse som 6-årige, har f.eks. en forventet restlevetid, der er 2,5 år (25, år 22,5 år) længere end ufaglærte, der overgår til efterløn som 6-årig. Tabel 2 Forventet restlevetid for 61-årige kvinder Ufaglært Erhvervsfaglig Videregående udd. I alt Beskæftigelse 23,8 24,1 25, 24,2 Efterløn 22,5 23,2 24,4 22,9 Førtidspension 18,5 18,8 19,4 18,6 Ledige 23, 23,9 25, 23,5 Øvrige 22,9 23,2 24,1 23,1 I alt 21,8 23,1 24,3 22,5 Anm: Den forventede restlevetid er opdelt på arbejdsmarkedstilstand som 6-årige og beregnet på baggrund af dødelighederne for 7/8. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata 4

5 Stigende overdødelighed for mænd på efterløn Overdødeligheden for personer, der går på efterløn som 6-årig, sammenlignet med personer, der fortsætter i beskæftigelse, er ikke et nyt fænomen. Det har været gældende i hvert af de seneste år, som undersøgelsen dækker. Der er oven i købet en tendens til, at den relative overdødelighed gradvis er blevet større i løbet af de seneste år navnlig for mænd. Det fremgår af figur 3 og figur 4, der viser udviklingen i dødeligheden for 6-64 år for mænd og kvinder opdelt efter arbejdsmarkedstilknytning som 6-årig. Forskellen mellem de to kurver er udtryk for overdødeligheden blandt tidligere efterlønsmodtagere i forhold til personer, der fortsatte i beskæftigelse som 6-årig. 2 I perioden fra 1997 til 7 har dødeligheden for mænd, der er gået på efterløn som 6-årig, stort set været konstant, mens dødelighederne for personer, der fortsat var i beskæftigelse som 6-årig, gradvist er faldet i perioden. Fra 7 til 8 er dødeligheden for mænd, der gik på efterløn som 6-årig, imidlertid faldet lidt. Blandt kvinder er der ligeledes en tendens til, at overdødeligheden blandt efterlønsmodtagere er blevet større i løbet af de seneste år. Det skal dog bemærkes, at der knytter sig en vis usikkerhed til de årlige opgørelser af dødeligheden, idet små årlige ændringer i dødeligheden kan skyldes tilfældige forhold. Figur 3 Dødelighed for 6-64-årige mænd Figur 4 Dødelighed for 6-64-årige kvinder 2,5 2, 1,5 1,,5 2,5 2, 1,5 1,,5 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2, Efterløn Beskæftigelse Efterløn Beskæftigelse Anm.: Figuren viser den aldersstandardiserede dødelighed for årige opdelt efter arbejdsmarkedstilknytning som 6-årig. Aldersfordelingen i 8 er benyttet som vægte i standardiseringen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (8). Anm.: Figuren viser den aldersstandardiserede dødelighed for årige opdelt efter arbejdsmarkedstilknytning som 6-årig. Aldersfordelingen i 8 er benyttet som vægte i standardiseringen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (8). Ovenfor er der fokuseret på forskellene i den forventede restlevetid for personer, der går på efterløn som 6-årig, og personer der forsætter i beskæftigelse. Nedenfor undersøges i hvilket omfang den forventede restlevetid afhænger af tidspunktet for overgang til efterløn. Konkret er der set på, hvor meget kortere den forventede restlevetid er for efterlønsmodtagere ved forskellige tilbagetrækningsaldre sammenlignet med restlevetiden for personer, der fortsætter i beskæftigelse til og med 64-års alderen. Forskellen i den forventede restlevetid er beregnet for 66-årige. 2 Baggrunden for, at der her er valgt udelukkende at se på dødeligheden for de 6-64-årige, er, at det ikke er muligt at belyse udviklingen i restlevetiden fordelt på uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning over en længere periode på grund af manglende oplysninger om uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning (som 6-årig) blandt de ældre. 5

6 Størst levetidstab for dem, der går på efterløn som 6-årige Som det fremgår af figur 5, er levetidstabet (målt i forhold til beskæftigede) størst for de personer, der går på efterløn som 6-årig, og forskellen i forventet levetid mellem efterlønsmodtagere og beskæftigede aftager for stigende efterlønsalder. At levetidstabet blandt efterlønnere er størst ved overgang til efterløn som 6-årige afspejler formentlig, at dem, der trækker sig tilbage som 6-årig, i højere grad gør det af helbredsmæssige grunde (sammenlignet med dem der trækker sig tilbage som f.eks årige). Figur 5 Forventet levetidsreduktion for efterlønnere sammenlignet med beskæftigede -,5 Mænd Kvinder -,5-1, -1, -1,5-1,5-2, -2, -2,5-2,5 6 år 61 år 62 år 63 år 64 år Anm: Figuren viser, hvor meget kortere den forventede restlevetid er for personer, der går på efterløn (på forskellige alderstrin) sammenlignet med den forventede levetid for personer, der fortsætter i beskæftigelse til 64-års alderen. Den forventede restlevetid er beregnet fra 66-års alderen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata Analyserne af den lavere levetid blandt efterlønsmodtagere er som nævnt lavet ved at sammenligne dødeligheden for tidligere efterlønnere med dødeligheden for beskæftigede. I det omfang overgangen til efterløn i sig selv bidrager til at forbedre helbredstilstanden for den enkelte f.eks. på grund af mindre stress og mere tid til motion er det ikke usandsynligt, at overgangen til efterløn kan bidrag til at reducere dødeligheden lidt for den enkelte. Hvis overgangen til efterløn bidrager til at reducere dødeligheden (i gennemsnit), ville den forventede levetid blandt dem, der overgår til efterløn som 6-årig, være endnu kortere, hvis denne gruppe skulle fortsætte i beskæftigelse i nogle år. Det er imidlertid vanskeligt at måle denne effekt, men den bidrager isoleret set til, at man ved at se på dødeligheden undervurderer de helbredsmæssige forskelle mellem gruppen af efterlønsmodtagere og gruppen, der fortsætter i beskæftigelse. 6

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Ufaglærte har færre år som pensionist end akademikere

Ufaglærte har færre år som pensionist end akademikere Tilbagetrækningsreformen Ufaglærte har færre år som pensionist end akademikere Ufaglærte har udsigt til færre år på folkepension end højtuddannede. Det skyldes, at ufaglærte har en relativt høj dødelighed,

Læs mere

Stigende social ulighed i levetiden

Stigende social ulighed i levetiden Analyse lavet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed Der er store forskelle i middellevetiden for mænd og kvinder på tværs af uddannelses- og indkomstdannede og lavindkomstgrupper har kortere

Læs mere

Helbredsindikatorer for hyrevognschauffører

Helbredsindikatorer for hyrevognschauffører Analysen belyser helbredsstilstanden blandt hyrevognschauffører ud fra en række helbredsindikatorer. Der fokuseres navnlig på, hvor stor en andel af hyrevognschaufførerne, der får diabetesrelateret medicin,

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Beskæftigelsen blandt unge faldet med på 2 år

Beskæftigelsen blandt unge faldet med på 2 år Beskæftigelsen blandt unge faldet med 85. på 2 år Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt unge særlig hårdt. Unge under 35 år tegner sig for 6 pct. af beskæftigelsesfaldet.

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Gennem krisen har beskæftigelsesfaldet ramt ikke-vestlige indvandrere hårdere end danskere. Andelen af lønmodtagere blandt de 15-64-årige er således

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen

De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen I det seneste årti er der sket en forholdsvis kraftig stigning i andelen af ældre i beskæftigelse. Denne stigning er fortsat under krisen, og de ældre

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud?

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud? Hvor mange br aldrig de offentlige VEU-tilbud? På baggrund af Danmarks Statistiks register for offentlig voksen- og efteruddannelse ses der i denne analyse på VEU-indsaten for den enkelte i løbet af de

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 MAJ 2019 Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Forskellen i levetid mellem ufaglærte og akademikere reduceres betydeligt, når man ser på

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Mange bogligt svage elever ender på kontanthjælp

Mange bogligt svage elever ender på kontanthjælp Mange bogligt svage elever ender på kontanthjælp Mange kontanthjælpsmodtagere klarer sig tilsyneladende allerede dårligt i folkeskolen. Der er således en meget klar sammenhæng mellem elevernes karakterer

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Nye beskæftigelsesoplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende lønmodtagere viser, at beskæftigelsen i de seneste to år er faldet væsentligt

Læs mere

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Uddannelse har mange positive effekter for den enkelte og for samfundet. Udover at være en god investering i forhold til løn og beskæftigelse, bliver sundhedstilstanden

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken

Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken Selvom væksten i uddannelsesniveauet har været faldende de seneste år, så kan den beskedne stigning, der har været, alligevel løfte arbejdsstyrken med

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Kvinder og højtuddannede rammes af 40-års-model

Kvinder og højtuddannede rammes af 40-års-model Kvinder og højtuddannede rammes af 4-års-model Dansk Folkeparti har foreslået, at der indføres et krav om mindst 4 år på arbejdsmarkedet for at kunne modtage efterløn. Denne analyse tegner et billede af,

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid I forbindelse med fremskrivninger af antallet af efterlønsmodtagere er det afgørende at have en prognose for antallet af personer, der fremadrettet vil

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Helbredsindikatorer for buschauffører

Helbredsindikatorer for buschauffører Analysen belyser helbredsstilstanden blandt buschauffører ud fra en række helbredsindikatorer. Der fokuseres navnlig på, hvor stor en andel af buschaufførerne, der får diabetesrelateret medicin sammenlignet

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Førtidspensionisters helbred

Førtidspensionisters helbred s helbred Data og metode Det anvendte datamateriale er baseret på en fuldtælling af den danske befolkning i perioden 22-26. Data stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

Samfundet taber milliarder på uddannelsesefterslæb

Samfundet taber milliarder på uddannelsesefterslæb Samfundet taber milliarder på uddannelsesefterslæb Samfundet taber milliarder på den manglende indfrielse af uddannelsesmålsætningen i 1- planen. I stedet for at kun procent af en ungdomsårgang står uden

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Stor forskel i danskernes medicinforbrug

Stor forskel i danskernes medicinforbrug Stor forskel i danskernes medicinforbrug En ny undersøgelse af danskernes medicinkøb viser, at der er store forskelle på, hvilke grupper i samfundet der køber medicin, og hvilken slags de køber. For langt

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper. April 2017

Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper. April 2017 Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper April 7 Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper April 7 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Nye tal fra Finansministeriet understøtter de tendenser som både AE s og Eurostats tal viser: Fattigdommen stiger markant i Danmark. Ifølge tallene fra

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen 3 ud af 4 unge uden uddannelse har stået stille i uddannelsessystemet i mindst tre år 10.000 ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen Mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Social ulighed i levetiden

Social ulighed i levetiden Danmarks Statistik offentliggjorde den. februar nye tal for udviklingen i middellevetiden i Danmark. På baggrund af de bagvedliggende registertal, har AE i samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 FEBRUAR 219 4. personer under 65 år har mindst 4 år bag sig på arbejdsmarkedet Der er 4. personer mellem 55 og 64 år, som har været mindst 4

Læs mere

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere AE har for IDA undersøgt lønindkomsten for personer med relevante IDA-uddannelser på tværs af køn og herkomst. Generelt er indkomsten

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND 13. oktober 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen, direkte tlf. 33557721/30687095 Resumé: SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig

Læs mere

De fattige har ikke råd til tandlæge

De fattige har ikke råd til tandlæge De fattige har ikke råd til tandlæge går væsentlig mindre til tandlæge, end andre personer gør. Fire ud af ti fattige har slet ikke været ved tandlæge i løbet af de seneste tre år. af chefanalytiker Jonas

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Hvert 10. barn af forældre uden arbejde er blevet anbragt

Hvert 10. barn af forældre uden arbejde er blevet anbragt Hvert. barn af forældre uden arbejde er blevet anbragt Der er en stærk overrepræsentation af børn af forældre uden arbejde, som er blevet anbragt. pct. børn af forældre uden arbejde er blevet anbragt,

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Mens hver fjerde lønmodtager er begrænset på arbejdet pga. smerter, er omkring hver. lønmodtager hårdt ramt af smerter. Det er især faglærte og ufaglærte, der

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Ufaglærte bruger lægen dobbelt så meget som akademikere

Ufaglærte bruger lægen dobbelt så meget som akademikere Ufaglærte bruger lægen dobbelt så meget som akademikere AE har for første gang kortlagt sundhedstilstanden for den generation, der blev født i 195-54. Den fjerdel af generationen, der var mest syg, benyttede

Læs mere

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet Krisen har nu sendt 30.500 flere på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af marginaliserede steg fra 3. til. kvartal 011 med.750 personer. Det betyder, at der nu er godt 118.500 personer, der har været på

Læs mere

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Unge dagpengeforsikrede under 30 år har den største risiko for at blive ledige. Sammenlignet med de øvrige aldersgrupper er ledighedsrisikoen blandt de

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Kender du din pensionsalder?

Kender du din pensionsalder? Det er de færreste i dag, som kender sin pensionsalder med de nye regler fra velfærdsaftalen fra 2006, der løfter både efterløns- og folkepensionsalderen fra 2019/2024. Aftalen er mere drastisk end en

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Store dele af landet indhenter ikke de tabte job fra krisen

Store dele af landet indhenter ikke de tabte job fra krisen Store dele af landet indhenter ikke de tabte job fra krisen AE s jobprognose viser, at der i år og næste år vil komme op mod 48.000 flere personer i beskæftigelse. Beskæftigelsen forventes at stige over

Læs mere