DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien, hvor han blev ramt bagfra af et lastvognstog, der var kommet på afveje. Bent blev efter ulykken indbragt til Århus Sygehus, hvor han henlå i coma. Lægerne forventede, at Bent ville komme til sig selv inden for cirka 6 måneder. For at muliggøre den videre drift af Bents kunstgalleri bestemte statsforvaltningen (tidligere: Statsamtet) den 5. januar 2007, at der skulle iværksættes værgemål for Bent, jf. værgemålslovens 5, stk. 1. Det bestemtes i den forbindelse, at værgemålet skulle angå»enhver disposition i forbindelse med kunstgalleriet«, jf. værgemålslovens 5, stk. 3. Bents bror brugtvognsforhandleren Verner blev samtidig af statsforvaltningen beskikket som værge for Bent, jf. værgemålslovens 14. Den 11. januar solgte Verner gennem sin brugtvognsforretning den varevogn, som hørte til Bents galleri. Bilen blev solgt for kr. kontant til tømrer Terkel Thomsen. Verner havde altid syntes, at det var uhensigtsmæssigt med en varevogn til det lille galleri, idet Bent efter Verners mening udmærket kunne klare de begrænsede transportopgaver i sin private personbil, der var større end den lille varevogn. Verner havde for nylig foreslået Bent, at varevognen skulle sælges, men Bent havde fastholdt, at han var glad for vognen og ønskede at beholde den. Bents søn Ulrik købte på sin 14 års fødselsdag den 15. januar af cykelhandler Mogens Madsen en cykel en mountainbike til kr., hvilket svarede til Mogens indkøbspris. Cyklen var på udsalg og nedsat fra kr. Cyklen blev solgt på kredit, således at Ulrik betalte 500 kr. med det samme, mens restkøbesummen på kr. skulle betales senest den 1. maj. De 500 kr., som Ulrik betalte kontant, havde han tjent ved at hjælpe naboerne med havearbejde. Ulriks mor Bents hustru var død, og Bent havde derfor forældremyndigheden alene over Ulrik. 1

2 Ulrik kørte ikke på cyklen efter købet, idet hans hensigt var at sælge cyklen med fortjeneste, når Mogens udsalg ophørte. Det lykkedes da også for Ulrik den 1. marts at sælge cyklen til en 19-årig kammerat for kr. Af disse kr. brugte Ulrik kr. på en tivolitur, mens han betalte kr. til en nabo, som berettiget krævede dette beløb i erstatning, efter at Ulrik havde ødelagt en af naboens termoruder ved et stenkast. De sidste kr. indsatte Ulrik på sin konto i Kreditbanken. Mandag den 16. april vågnede Bent op fra sin coma, og i de kommende dage blev han efterhånden sit gamle jeg, uden mén efter trafikulykken. Fredag den 20. april blev Bent orienteret dels om Verners salg af varevognen, dels om Ulriks køb af cyklen. For så vidt angik varevognen rettede Bent henvendelse til Terkel og krævede, at handlen skulle gå tilbage. Bent krævede desuden erstatning af både Terkel og Verner i videst muligt omfang. Bent henviste herved til, at værgemålet ikke var tinglyst, at han Bent ikke havde godkendt handlen, hvilket måtte være en betingelse, når Verner udmærket vidste, at Bent ikke ønskede at sælge varevognen, og at varevognens reelle værdi var kr. Terkel og Verner bestred ethvert krav, men ingen af dem bestred, at varevognen var kr. værd. For så vidt angik cyklen rettede Bent henvendelse til Mogens og fortalte, at cyklen ikke længere var i Ulriks besiddelse, idet den var blevet solgt til anden side. Bent meddelte, at restkøbesummen for cyklen ikke ville blive betalt, at Mogens måtte tilbagebetale de 500 kr., han havde modtaget i udbetaling på cyklen, og at ethvert krav fra Mogens ville blive bestridt. Mogens krævede, at Ulrik godtgjorde ham det størst mulige beløb. Mogens gjorde i den forbindelse gældende, at han i hvert fald kunne beholde de 500 kr., han havde modtaget som udbetaling, og at Ulrik hvilket Bent ikke bestred så ud til at være langt ældre, end han i virkeligheden var. Der anmodes om en stillingtagen til de rejste krav. 2

3 Løsningseksempel til opgave nr. 1 Varevognen Værgemålet for Bent omfatter»enhver disposition i forbindelse med kunstgalleriet«, jf. 5, stk. 3, i værgemålsloven (VML). Da der ikke er truffet bestemmelse om andet, kan den ifølge VML 14 beskikkede værge Verner handle på Bents vegne i anliggender, der er omfattet af værgemålet, jf. VML 5, stk. 4. Verners salg af varevognen falder ind under værgemålet, således som det er afgrænset af statsforvaltningen. (Se Lærebogen s. 140 ff. [s. 135 ff.]). Bent gør gældende, at værgemålet er utinglyst. Dette er imidlertid irrelevant: Tinglysning i personbogen finder kun sted ved umyndiggørelse, dvs. når den pågældende er frataget retlig handleevne, jf. VML 6, stk. 3, og tinglysningslovens 48. (Se Lærebogen s. 144 [s. 138]). Bent gør endvidere gældende, at han er uforpligtet, fordi han ikke har godkendt handlen, og fordi han tidligere over for Verner har tilkendegivet, at han ikke ønskede at sælge varevognen. Ifølge VML 26, stk. 1, 1. pkt., skal værgen spørge den, der er under værgemål, før der træffes beslutninger i»vigtigere anliggender«. (Se Lærebogen s. 141 [s. 136]). Salget af varevognen må i hvert fald i det foreliggende tilfælde, hvor Bent har tilkendegivet sin stilling betragtes som et»vigtigere«anliggende. Da det på grund af Bents coma har været meningsløst at spørge ham, har Verner ikke været forpligtet hertil, jf. VML 26, stk. 1, 2. pkt. Verner har imidlertid været så udmærket bekendt med Bents holdning, at situationen svarer til, at Verner havde spurgt Bent og fået nej. Spørgsmålet er herefter, om dette kan gøres gældende over for Terkel. Dette må besvares benægtende ud fra en ordlydsfortolkning af VML 5, stk. 4, om værgens handleevne, der ikke indeholder indskrænkninger for det tilfælde, at den, der er sat under værgemål, ikke er blevet spurgt eller på forhånd har erklæret, at han ikke ønsker at indgå bestemte retshandler. (Se Lærebogen s. 141 [s. 136]). Terkel kan altså beholde varevognen. (Det bemærkes, at der ikke foreligger en usædvanlig disposition, som kræver statsforvaltningens samtykke, jf. værgemålsbekendtgørelsens 10, stk. 1. I hvert fald kan et sådant manglende samtykke ikke gøres gældende over for den godtroende Terkel). (Se Lærebogen s. 141 [s. 136]). Spørgsmålet er herefter, om Bent kan kræve erstatning af Verner og/eller Terkel som følge af, at varevognen, der var kr. værd, blev solgt for kr., dvs. med et tab på kr. Det kan umiddelbart fastslås, at Bent ikke kan kræve erstatning af Terkel, der har købt vognen af værgen, brugtvognsforhandleren Verner endog uden at have nogen viden om værgemålet. Terkel har ikke handlet ansvarspådragende, men har blot kunnet gå ud fra, at han indgik en fordelagtig handel. For så vidt angår Verner følger det af VML 31, at en værge, som tilsidesætter sine forpligtelser, er erstatningsansvarlig over for den, der er under værgemål, for skade, der forvoldes ved forsætligt eller uagtsomt forhold. (Se Lærebogen s. 144 f. [s. 139]). I det foreliggende tilfælde handler Verner uagtsomt: Verners fejlvurdering af værdien ( kr. = 20%) ligger ikke inden for rammerne af det (begrænsede) skøn, som tilkommer en værge, hvilket er særligt klart, fordi Verner er brugtvognsforhandler og derfor bør kende værdien. 3

4 Konklusionen vedrørende varevognen er, at Terkel kan beholde denne, og at Bent har et erstatningskrav mod Verner på kr. Cyklen Ulrik, der er under 18 år, er umyndig, jf. VML 1, stk. 1, og kan ikke forpligte sig ved retshandler eller råde over sin formue, jf. VML 1, stk. 2. Aftalen vedrørende cyklen er derfor ugyldig, hvilket kan gøres gældende af både Ulriks værge (Bent) og Mogens, jf. VML 44. Mogens kræver, at Ulrik skal godtgøre ham»det størst mulige beløb«. Mogens kan påberåbe sig pengereglen. En person, der i god tro modtager penge som betaling, må normalt kunne stole på, at betaleren har ret til at råde over pengene. (Se Lærebogen s. 147 f. [s. 141 f.]). Mogens er klart i god tro, navnlig da Ulrik ser ud til»at være langt ældre, end han i virkeligheden [er]«. (De 500 kr. er ikke selverhverv, da Ulrik har tjent beløbet, før han fyldte 15 år, jf. VML 42, stk. 1, nr. 1). Mogens kan herefter vælge ikke at gøre ugyldighed gældende og erklære sig tilfreds med det pengebeløb (500 kr.), han allerede har modtaget, hvis han giver afkald på restkøbesummen. Vælger Mogens derimod at gøre ugyldighed gældende, skal opgøret mellem Ulrik og Mogens ske efter VML 45, stk. 1. Udgangspunktet er, at ydelserne skal tilbageleveres, eller at deres værdi skal erstattes. Den umyndige skal dog kun yde erstatning i det omfang, det modtagne skønnes at være kommet ham til nytte. (Lærebogen s. 149 f. [s. 143 f.]). I opgaveteksten er det oplyst, at Ulrik har solgt cyklen for kr. De kr., som er i behold på Ulriks bankkonto, og som er et surrogat for cyklen, må anses for at være kommet ham til nytte. Det samme gælder de kr., som er anvendt til dækning af naboens berettigede erstatningskrav, idet Ulrik ved denne betaling er blevet frigjort for gæld. De kr., som Ulrik har brugt på en tivolitur, er derimod ikke kommet ham til nytte. Det samlede»nyttebeløb«er derfor kr. Da købesummen for cyklen blev aftalt til kr., kan Mogens selvsagt ikke kræve et større beløb. Da Mogens allerede har modtaget 500 kr., skal Ulrik kun betale yderligere kr.»lærebogen«er Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 5. udgave (2006). Sidehenvisninger til Lærebogens 4. udgave (2001) er anført i firkantet parentes. 4

5 Opgave nr. 2 Ebba Einersen ejede en lille landejendom, hvor hun havde sine egne tre heste opstaldet. Søndag den 29. april 2007 ved middagstid ville Ebba lukke hestene ud, så de kunne nyde det gode vejr på en græsfold, der lå tæt ved ejendommen. Inden Ebba slap hestene løs, gennemgik hun hegnet omkring folden og konstaterede, at hegnet var i fejlfri stand, herunder at det var strømførende, som det skulle være. Ebba lukkede hestene ind på folden én efter én. Da den sidste hest Stjerne blev lukket ind til de to andre, løb de alle tre af sted i glæde. Hestene styrede lige imod hegnet. De to af hestene, Donna og Frans, standsede, inden de nåede hegnet, men det gjorde Stjerne ikke. I forårskådhed løb hesten direkte igennem hegnet ud på den hovedvej, der gik lige forbi folden. Ude på vejen kom Anton Andersen kørende i sin Skoda med den tilladte hastighed. Da Stjerne kom løbende ud på vejen, foretog Anton en undvigemanøvre for at undgå at ramme hesten. Herved kom Anton over i den modsatte side af vejen, hvor han kørte ind i Bente Busk, der kom kørende i sin Volvo. Ved sammenstødet fik Antons bil en skade, som det kostede kr. at udbedre. Antons Skoda var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Safesikring uden selvrisiko. Anton fik ved sammenstødet et kompliceret benbrud og fik senere konstateret et varigt mén på 10 %. Bentes Volvo fik ved sammenstødet en bule, som det kostede kr. at udbedre. Volvoen var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Duosikring uden selvrisiko. Lige bagved Anton Andersen kørte Carlo Castberg i sin Mercedes. Hesten Stjerne løb lige ind foran Carlo, der ikke kunne nå at undvige. Carlo påkørte derfor hesten med det resultat, at Stjerne blev dræbt på stedet. Carlo slap uskadt, men Mercedes en, som var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Topforsikring, blev totalskadet. Forsikringen var tegnet med en selvrisiko på kr. Mercedes ens genanskaffelsesværdi var kr. Stjerne, der før uheldet havde en værdi på kr., var forsikret mod død ved ulykkestilfælde i forsikringsselskabet Horsesafe. Hvorledes er parternes erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 5

6 Løsningseksempel til opgave nr Skaden på A s Skoda ( kr.) A s kaskoforsikring i forsikringsselskabet Safesikring dækker skaden på kr. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en evt. skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 358 f.). Det kan først og fremmest overvejes, om E er ansvarlig som besidder af hesten Stjerne. DL omfatter kun personskade, og det relevante ansvarsgrundlag for E er derfor culpa (Lærebogen s. 182). Ifølge opgaveteksten har E kontrolleret hegnet, inden hun slap hestene løs, og E har dermed ikke handlet culpøst i relation til den indtrådte skade. E er derfor ansvarsfri, og Safesikring har ikke regres mod hende. Dernæst kan det overvejes, om Safesikring har regres mod B s ansvarsforsikring i Duosikring. B er ansvarlig på objektivt grundlag for de skader, som Volvoen forvolder, jf. FL 101, stk. 1. Ansvaret bortfalder ikke, selv om Skodaen er kaskoforsikret, jf. EAL 21, nr. 1 (Lærebogen s. 357 f.). Da der er tale om et sammenstød mellem de to biler, bestemmes det ud fra FL 103, stk. 2,»under hensyn til de foreliggende omstændigheder, om og med hvor stort et beløb erstatning bør ydes«(lærebogen s. 173 f.). Eftersom det er A, der bærer hovedskylden for ulykken, og der ikke kan indfortolkes et nødretsforbehold i færdselslovens objektive ansvar, jf. U V (Lærebogen s. 157), har Safesikring ikke regres mod B s ansvarsforsikring i Duosikring, jf. FL 103, stk A s personskade A får et varigt mén på 10 % ved sammenstødet med B, jf. EAL 4 (Lærebogen s. 263 f.). A kan desuden kræve godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL 3 (Lærebogen s. 264 ff.). E er ikke som besidder af hesten Stjerne ansvarlig på objektivt grundlag for skaden i henhold til DL Det objektive ansvar omfatter nemlig ikke en situation som denne, hvor hesten forvolder en skade uden at»bide, stange eller slaa«(lærebogen s. 181 f.). E kan heller ikke pålægges et culpaansvar (jf. ovenfor under pkt. 1). A kan kræve erstatning for sin personskade hos B s ansvarsforsikring, da B er ansvarlig på objektivt grundlag, og da A ikke har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. FL 103, stk. 1, jf. 101, stk. 1 og 2 (Lærebogen s. 167 ff., 171 f. og 172 f.). 3. Skaden på Volvoen ( kr.) B s kaskoforsikring i forsikringsselskabet Duosikring dækker skaden på kr. Spørgsmålet er herefter, om Duosikring har regres til en evt. skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 358 f.). Som anført ovenfor under pkt. 1 er E ikke ansvarlig for skaden, da det objektive ansvar i henhold til DL ikke gælder for tingsskade, og da E ikke har handlet culpøst. Duosikring har fuld regres til A s ansvarsforsikring i Safesikring, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 21, nr. 1, og FL 101, stk. 1, 108, stk. 1, og 103, stk. 2, da B er uden skyld i uheldet (Lærebogen s. 173 f., 174 ff. og 357 f.). 6

7 4. Skaden på Mercedes en ( kr.) Mercedes en er ikke dækket af en kaskoforsikring, og C s eneste mulighed for at få dækket sit tab er at rette et krav mod E, som er ejer af hesten Stjerne, der forårsager uheldet. (Det er selvsagt uden betydning i denne sammenhæng, at bilen er ansvarsforsikret, idet ansvarsforsikringen kun dækker skader, som forvoldes på tredjemand). Da E ikke hæfter på objektivt grundlag for tingsskade, og da hun ikke har handlet uagtsomt, har C ingen mulighed for at kræve erstatning hos E, jf. tilsvarende ovenfor under pkt. 1. C må derfor selv bære sit tab. 5. Skaden på Stjerne ( kr.) Hesten er tingsforsikret i forsikringsselskabet Horsesafe, der udbetaler kr. til E. Spørgsmålet er herefter, om Horsesafe har regres til en evt. skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 358 f.). C er ansvarlig på objektivt grundlag for de skader, som han forvolder som ejer og fører af sit motorkøretøj, jf. FL 101, stk. 1. Da der er tale om et færdselsansvar, bortfalder C s ansvar ikke i henhold til EAL 19, jf. 21, nr. 1 (Lærebogen s. 357 f.). Horsesafe har derfor mulighed for at rette et regreskrav mod Mercedes ens ansvarsforsikring i selskabet Topforsikring, jf. FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 21, nr. 1. Der er ikke grundlag for nedsættelse af kravet med henvisning til skadelidtes (E s) egen skyld, jf. FL 101, stk. 3, og ovenfor under pkt. 1 (Lærebog s. 170). Topforsikring kan ikke over for skadelidte E påberåbe sig, at ansvarsforsikringen er tegnet med en selvrisiko, da ansvarsforsikringen skal dække skadelidtes tab, uanset hvilke begrænsninger der måtte være aftalt i det interne forhold mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren, jf. FL 108, stk. 1. Topforsikring kan dog kræve selvrisikoen på kr. af C, selv om C (formentlig) ikke har handlet uagtsomt (Lærebogen s. 174 ff. og 183 (om interne begrænsninger på hundeansvarsforsikringer)).»lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 7

8 Opgave nr. 3 Mandag den 2. april 2007 indgik TV-fabrikant Søren Svendsen, København, og radio- og TV-forhandler Karl Kold, Århus, aftale om Kolds køb af 200 fladskærmstv er, model»colour«, til levering cf Kolds forretningsadresse den 1. maj Transporten skulle ifølge aftalen forestås af den vognmand, som Svendsen sædvanligvis benyttede til transportopgaver af denne karakter, nemlig Viggo Verner. Købesummen aftaltes til kr. pr. TV, svarende til i alt kr., som Kold skulle betale senest den 1. juni Svendsens almindelige salgspris for fladskærmene var kr., dvs. at Svendsen pga. det store antal skærme, som aftalen angik, havde ydet Kold en rabat på 200 kr. pr. stk. Den 29. april kontaktede Svendsen vognmand Viggo Verner og bad ham om at afhente TV erne med henblik på at fragte dem til Århus den 1. maj. Verner forlangte kr. for at forestå transporten, og Svendsen betalte straks, hvad Verner forlangte. Kl om morgenen den 1. maj indfandt Verner sig hos Svendsen. Fjernsynene blev lastet på Verners lastvogn, og Verner satte kursen mod Kold i Århus. Samme dag kl. 8 talte Svendsen i telefon med en af sine gamle forretningsforbindelser, Arne Abel. Abel fortalte, at han pga. svære økonomiske vanskeligheder ikke ville være i stand til at betale Svendsens tilgodehavende på kr. som aftalt. Som følge af Abels manglende betaling ville Svendsen få likviditetsproblemer, og Svendsen skrev derfor straks en SMS til Verner. SMS en, som Verner læste med det samme, havde følgende ordlyd:»du må IKKE udlevere fjernsynene til Kold uden at få pengene (i alt kr.) samtidig. VH. Svendsen«. Svendsen skrev umiddelbart efter følgende til Kold:»Jeg vil kun sælge til dig, hvis du betaler kontant. Du bedes have købesummen ( kr.) klar i kontanter eller på check, når varerne ankommer her i formiddag«. Kold læste Svendsens mail straks ved modtagelsen, men foretog sig ikke yderligere. 8

9 Kl var Verner nået til Odense, og han standsede ved et motorvejscafeteria for at få noget at spise. Han var meget sulten og glemte at låse lastvognen, da han forlod den på rastepladsen. Mens Verner spiste, stjal ukendte tyve 3 fladskærmstv er fra lastvognens lastrum, hvilket Verner dog ikke umiddelbart opdagede. Kl. ca ankom Verner til Kolds forretningsadresse i Århus. Verner havde på det tidspunkt glemt alt om Svendsens SMS, og Kold fik derfor uden at Verner forlangte købesummen betalt udleveret de 197 fladskærme, der var tilbage på lastvognen. Verner kørte herefter tilbage til København. Da Kold begyndte at bære fjernsynene ind på sit lager, opdagede han, at der manglede 3 stk. Kold ringede straks til Svendsen og sagde, at han nægtede at betale for de 3 manglende fladskærme. Svendsen hævdede, at Kold var forpligtet til at betale for de 3 fladskærme, og erindrede Kold om en, hvori Svendsen havde krævet kontant betaling. Svendsen forlangte på det grundlag at få tilbageleveret de 197 fladskærme, som var i Kolds besiddelse. Kold nægtede at tilbagelevere noget som helst. Kold krævede størst mulig erstatning af Svendsen i anledning af det passerede. Kolds almindelige videresalgspris på fladskærme af den pågældende type var kr., hvilket Svendsen ikke bestred. Svendsen krævede også størst mulig erstatning af Kold, herunder refusion af de kr., som Svendsen havde betalt til Verner for at transportere fladskærmene. Både Svendsen og Kold nægtede at betale erstatning til den anden. Hvorledes er retsstillingen mellem Svendsen og Kold? 9

10 Løsningseksempel til opgave nr. 3 Der foreligger et handelskøb, jf. KBL 4, da Kold er radio-/tv-forhandler, og Svendsen er TV-fabrikant (Lærebogen s. 37 f.). Der foreligger endvidere et genuskøb, jf. KBL 3, da aftalen blot angår»200 fladskærmstv er, model»colour««(lærebogen s. 33 ff.). 1. Skal K betale for de manglende 3 fladskærme? Hvorvidt Kold skal betale for de 3 fladskærme, der er blevet stjålet under transporten, beror på, hvem af parterne, Kold eller Svendsen, der bærer risikoen for tyveriet. Verner handler (formentlig) culpøst ved at glemme at aflåse lastvognen, da han forlader den på en offentligt tilgængelig motorvejsrasteplads, men hverken Kold eller Svendsen hæfter for de skader, som Verner forvolder. (Det er forudsat ved aftalen, at transporten forestås af en selvstændigt virkende tredjemand). I forholdet mellem Kold og Svendsen har tyveriet derfor karakter af en hændelig begivenhed (Lærebogen s. 69 f. og 91 f.). Købet er indgået med klausulen»cf Kolds forretningsadresse«, hvilket indebærer, at leveringsstedet bestemmes iht. KBL 10, jf. 63, stk. 2. Herefter bærer Kold risikoen for tyveriet, da risikoen for hændelige begivenheder går over på køberen, når varen overgives til selvstændig fragtfører, dvs. Verner (Lærebogen s. 44 f. og 46 f.). Kold er derfor forpligtet til at betale for de 3 manglende fladskærme. 2. Kan Svendsen kræve de 197 fladskærme tilbageleveret? For så vidt angår spørgsmålet, om Svendsen kan kræve de 197 tilbageværende fladskærme udleveret, må der først og fremmest tages stilling til, om Kold er i misligholdelse. Kold er ved købeaftalen af 2. april indrømmet henstand med betaling af købesummen indtil den 1. juni. Der er med andre ord tale om et kreditkøb. Svendsen kan ikke ensidigt ændre på aftalen herom ved at sende Kold en mail, hvoraf det fremgår, at Svendsen nu kræver kontant betaling. Kolds passivitet overfor Svendsens herunder det forhold, at han tager imod varen kan ikke opfattes som en accept af, at aftalen har ændret karakter og er blevet et kontantkøb. Svendsens kan derfor ikke opfattes som et kontantforbehold, der kan berettige Svendsen til ophævelse af købet, på trods af at varen er overgivet til Kold, sml. KBL 28, stk. 2 (Lærebogen s. 170 ff.). Svendsen er herefter ikke berettiget til at kræve de 197 fladskærme tilbageleveret, men kan selvsagt kræve købesummen betalt til forfaldstid, dvs. 1. juni. Kold skal betale den fulde købesum på kr., dvs. ikke blot for de 197 fladskærme, men tillige for de 3 fladskærme, der var blevet stjålet, jf. ovenfor pkt Parternes erstatningskrav Svendsen kræver, at Kold betaler omkostningerne ved transporten med Verner. Det fremgår udtrykkeligt af KBL 63, stk. 1, at sælgeren i cf-køb skal afholde omkostningerne ved transporten af salgsgenstanden. Svendsen får derfor ikke medhold i sit krav. Eftersom hverken Svendsen eller Kold er berettiget til at hæve (helt eller delvist), fastholdes købet. Kold skal betale købesummen for alle 200 fladskærme ( kr.), men ingen af parterne er erstatningsansvarlige over for hinanden. 10

11 »Lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004). 11

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold:

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave 1 Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: Fremtidig arv skal være

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål - 1 Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forvaltningen af umyndiges midler er et retsområde, som de fleste personer møder på et tidspunkt i

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2017 Opgave nr. 1 Anton Ask var indehaver af»ask Office Supply«i Risskov ved Aarhus. Firmaet havde kun kunder i Aarhusregionen og kun en enkelt ansat, Bo Bak, som havde titel

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL Sommereksamen 2008 Skriftlig prøve i: 11943 Erhvervsjura Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle NB! I bedømmelsen af besvarelsen vægter OPGAVE 1 med 2/3 og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 I 1991 blev Trine og Ib gift. Umiddelbart forinden havde de oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 359 2016-3719 AA mod Ejendomsmægler Tina Halskov [adresse] [by] og Ejendomsmægler CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 Anders Andersen driver en meget velrenommeret fødevarevirksomhed fra Odense, der bl.a. har specialiseret sig i fremstilling og salg af fødevarer.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14726 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34881995 Kinnerup Autokommission A/S Grindstedvej 2 9310 Vodskov Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1.

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere