Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018"

Transkript

1 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet

2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven 4 4. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer de enkelte eksaminer 5 5. Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter Eksamensdatoer og frister Eventuelle yderligere oplysninger vedr. prøver 15 Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 2:15

3 1. Indledning Dette katalog for eksaminer og prøver er et supplement til den gældende studieordning for datamatikeruddannelsen med studiestart sommer 2018 på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Du kan i dette katalog finde beskrivelser af: - Studiestartsprøvens indhold - alle uddannelsens eksaminer, herunder o eksamensform o indhold o adgangskrav o bedømmelsesform - Oversigt over obligatoriske læringsaktiviteter For alle generelle eksamensregler henvises til Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne ved Erhvervsakademiet Lillebælt som ligger på ucl.dk/eal.dk (Se erhvervsakademietsvideregaaende uddannelser/regler for afholdelse af prover/ ) og til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Se BEK nr 1046 af 30/06/2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser ] 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre De studerende udprøves i uddannelseselementerne gennem et antal prøver. Tidspunkt Prøvens navn Kerneområde /uddannelseselement 2. semester Førsteårsprøve Obligatorisk uddannelseselement: Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden 3. semester Programmeringsprøve Obligatorisk uddannelseselement: Programmering og Teknologi 3. semester Systemudviklingsprøve Obligatorisk uddannelseselement: Systemudvikling 150 ECTS fordelt på prøverne Bedømmelse/ Censur (intern/ekstern) Alle 4 kerneområder 60 7 trinsskala Ekstern Programmering og Teknologi 20 7 trinsskala Ekstern Systemudvikling 10 7 trinsskala Intern 4. semester Specialiseringsprøve Specialisering 30 7 trinsskala Intern 5. semester Praktikprøve Praktikforløb 15 7 trinsskala Intern Afsluttende eksamensprojekt Afsluttende eksamensprojekt 15 7 trinsskala Ekstern Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 3:15

4 3. Beskrivelse af studiestartsprøven UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole afvikler studiestartsprøve på Datamatiker uddannelsen. Den studerende skal bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 10. Studiestartsprøven Tidsmæssig placering: Studiestartsprøven afholdes indenfor den første måned efter studiestart Formål: Formålet med studiestartsprøven er at afklare, om den studerende reelt er startet på uddannelsen, og at tydeliggøre for den studerende, at aktiv deltagelse i undervisningen er nødvendig. Desuden skal studiestartsprøven være med til at skabe refleksion over, hvordan man går fra at være elev til at være studerende. Form: Studiestartsprøven består af følgende aktiviteter, som den studerende skal gennemføre: - Intet pensum. Prøvens omfang er 1 times oplæg, samt udfyldelse af et spørgeskema. Bedømmelse: Prøven bedømmes internt med bestået/ikke bestået. Resultatet af prøven meddeles den studerende senest ved udgangen af 1. måned på studiet. Adgangsgrundlag: Intet Konsekvenser af manglende beståelse: Hvis prøven ikke bestås første gang, har den studerende mulighed for yderligere et forsøg. Omprøven afholdes umiddelbart efter første forsøg Gennemføres studiestartsprøven ikke i andet forsøg, kan den studerende ikke fortsætte på uddannelsen og udmeldes, jf. eksamensbekendtgørelsens 10 og adgangsbekendtgørelsens 37 stk punkt (Se Særligt for studiestartsprøven: Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne om klager over prøver, jf. eksamensbekendtgørelsen 10. stk. 4. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Disse forhold skal være dokumenterede. Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 4:15

5 4. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer de enkelte eksaminer Prøvens navn: Førsteårsprøven Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden ECTS: 60 ects Ekstern Tidsmæssig placering: Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på institutionens digitale læringsplatforme og Wiseflow. Eksamensform: Ekstern mundtlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt Uddybende beskrivelse af eksamensform: Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en ekstern mundtlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt og bedømmes efter 7 trinsskalaen. Gruppen må være på 3 5 studerende. Afvigelser herfra kræver en dispensation. Se gældende bestemmelse i eksamensregler på institutionens hjemmeside. Prøvens omfang er 60 ECTS. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Projektet præsenteres af projektgruppen, max. 30 min. Herefter individuel eksamination af gruppens medlemmer. Der afsættes 1/2 time pr. eksaminand inkl. votering. Formkrav til den skriftlige projektrapport Projektet skal som minimum fylde 10 normalsider og maksimum 30 normalsider. For hver studerende, som deltager i projektet, bliver det maksimale sideantal udvidet med 5 normalsider. En normalside er 2400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Diagrammer samt figurer tæller den andel af en normalside som deres areal udgør. En figur der fylder 50% af en A4 side tæller således som en halv normalside svarende til 1200 tegn. Bilag er uden for bedømmelse. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement: Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden på 1. og 2. semester Læringsmål fremgår af fællesdelen af studieordningen. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes via institutionens aktuelle digitale læringsplatforme og Wiseflow. Prøven skal være bestået inden udgang af 1. studieår, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 5:15

6 Uddannelseschefen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Prøvens sprog Dansk for Datamatiker Prøven: Projektet præsenteres af projektgruppen, max. 30 minutter. Herefter individuel eksamination af gruppens medlemmer. Der afsættes 1/2 time pr. eksaminand inkl. votering. Bedømmelse: Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Prøven bedømmes internt efter 7 trins skalaen. Adgangsgrundlag: Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Den studerende skal have deltaget i obligatoriske læringsaktiviteter i et omfang svarende til 100 study points på hhv. 1. og 2. semester. De konkrete aktiviteter og study points er beskrevet på de aktuelle digitale læringsplatforme. Opnås de 100 point ikke i et semester er der mulighed for en alternativ opgave. Beslutning om opgavens form og indhold træffes individuelt af uddannelseschef på baggrund af indstilling fra undervisere og studievejleder og en samtale med den pågældende studerende. Hvis opgavens gennemførelse ikke lever op til de aftalte kriterier, kan den studerende ikke deltage i eksamen og har brugt et eksamensforsøg. Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses som eksaminations /prøvegrundlag, skal Opfylde formkravene, jf. nedenfor og Være afleveret korrekt jf. Wiseflow Undladelse af 1. Opfyldelse af blot én eller flere deltagelsespligter eller 2. Korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Konsekvenser af manglende beståelse: Hvis prøven ikke bestås første gang har den studerende mulighed for yderligere to forsøg. 2. forsøg afholdes snarest efter 1. forsøg. Et evt. 3. forsøg afholdes snarest muligt efter andet forsøg. Omprøve foregår på samme vilkår og betingelser som ved den ordinære prøve. Se endvidere de gældende eksamensregler på institutionens hjemmeside. Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 6:15

7 Prøvens navn: Programmeringsprøve Obligatorisk uddannelseselement: Programmering og Teknologi ECTS: 20 ECTS Tidsmæssig placering: Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på institutionens digitale læringsplatforme og Wiseflow. Eksamensform: Individuel skriftlig og mundtlig prøve Ekstern Uddybende beskrivelse af eksamensform: Prøven forløber over flere dage. Første dag med en skriftlig individuel prøve. Dernæst en efterfølgende mundtlig individuel prøve. Prøven: Dag 1: De studerende får en 4 timers individuel skriftlig prøve, som finder sted i samme klasselokale under opsyn af tilsynsførende. Her løser den studerende en af fem opgaver, som evt. består af vægtede underspørgsmål. Opgaverne består af et kombineret programmerings og teknologispørgsmål. Dag 2: De studerende får 4 timer til opgaven, hvorefter de uploader opgavebesvarelse til Wiseflow. Her påbegyndes eksaminationen, der afhængig af antal studerende kan strække sig over flere dage. Eksaminationen er en mundtlig eksamination med en varighed på 25 minutter incl. votering. Eksaminationen foregår ved at den studerende fremvisning den afleverede løsning med efterfølgende spørgsmål i pensum Mundtlig individuel 20 minutters eksamen med hver studerende. Den studerende viser sin løsning, som er udarbejdet på dag 1, med efterfølgende spørgsmål og 5 minutters votering. Bedømmelse: Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement: Programmering og Teknologi på 3. semester. Der gives én individuel karakter efter 7 trinsskalaen, der bedømmes eksternt. Læringsmål fremgår af fællesdelen af studieordningen. Prøven skal være bestået inden udgangen på 2. studieår, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. Adgangsgrundlag: Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Der er 3 deltagelsespligter knyttet til prøven. Disse 3 er beskrevet og tilgængelig på institutionens digitale læringsplatforme. I fald en deltagelsespligt ikke gennemføres uden gyldig grund (sygdom, barsel eller usædvanlige forhold) opfattes det som manglende studieaktivitet og kan indebære at eventuel SU stoppes. Beslutning om konsekvens af manglende deltagelsespligt træffes individuelt af uddannelseschef på baggrund af indstilling fra undervisere og studievejleder og en samtale med den pågældende Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 7:15

8 studerende. Ikke opfyldelse af blot én eller flere deltagelsespligter betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Konsekvenser af manglende beståelse: Hvis prøven ikke bestås første gang har den studerende mulighed for yderligere to forsøg. 2. forsøg afholdes snarest efter 1. forsøg. Et evt. 3. forsøg afholdes snarest muligt efter andet forsøg. Omprøve foregår på samme vilkår og betingelser som ved den ordinære prøve. Se endvidere de gældende eksamensregler på institutionens hjemmeside. Prøvens navn: Systemudviklingsprøve Obligatorisk uddannelseselement: Systemudvikling ECTS: 10 ECTS Intern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af 3. semester Eksamensform: Individuel mundtlig prøve Uddybende beskrivelse af eksamensform og prøve: Mundtlig prøve baseret på spørgsmål, der trækkes, som dækker pensum bredt. Den studerende trækker et spørgsmål inden for det konkrete fag. Spørgsmålet er todelt: 1. spørgsmål er baseret på gennemførsel af fagets praktiske projekt 2. spørgsmål er baseret på fagets teori Spørgsmålene er kendte på forhånd og formidles til de studerende senest 4 uger før eksamen. Eksaminationen foregår uden forberedelse Eksaminationen foregår i 30 minutter inkl. votering. Spørgsmålene dækker pensum bredt. Bedømmelse: Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmålene for uddannelseselementet Der gives én individuel karakter efter 7 trinsskalaen, der bedømmes internt Adgangsgrundlag: Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Deltagelse og gennemførsel af fagets praktiske projekt. Konsekvenser af manglende beståelse: Hvis prøven ikke bestås første gang har den studerende mulighed for yderligere to forsøg. 2. forsøg afholdes snarest efter 1. forsøg. Et evt. 3. forsøg afholdes snarest muligt efter andet forsøg. Omprøve foregår på samme vilkår og betingelser som ved den ordinære prøve. Se endvidere de gældende eksamensregler på institutionens hjemmeside. Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 8:15

9 Prøvens navn: Specialiseringsprøve Tidsmæssig placering: Med udgangen af 4. semester Eksamensform: Individuel og mundtlig ECTS: 30 ects Intern Uddybende beskrivelse af eksamensform: Specialiseringsforløbet giver den studerende mulighed for at kvalificere studie og erhvervskompetencen gennem uddybning og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til it området. Uddannelsen udbyder hvert år et antal specialiseringsforløb, som annonceres/fremgår af institutionens digitale læringsplatforme og som fastlægges i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv samt ønsker fra studerende og undervisere. Den studerende kan også selv tilrettelægge specialiseringsforløb som et teoretisk og/eller praktisk uddannelsesforløb, der skal godkendes af uddannelsen. Prøven: Der afholdes intern mundtlig prøve, som kan være baseret på afleveringer, som ikke tæller med i bedømmelsen, der bedømmes efter 7 trinsskalaen. Bedømmelse: Prøven bedømmes internt efter 7 trinsskalaen. De konkrete specialiseringsforløb er beskrevet i lektionsplanen som fremgår på institutionens digitale læringsplatforme. De generelle læringsmål er som følger: Viden Den studerende har viden om Det/de valgte emners teori og praksis Det/de valgte emners relevans i forhold til IT fagets teori og praksis Færdigheder Den studerende kan Udvælge, beskrive og foretage litteratursøgning af en selvvalgt it faglig problemstilling Diskutere samfundsmæssige aspekter knyttet til det/de valgte emner Vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forhold til det/de valgte emner Formidle centrale resultater Kompetencer Den studerende kan Selvstændigt sætte sig ind i nye emner inden for fagområdets teori og/eller praksis Perspektivere og relatere det/de valgte emner i forhold til uddannelsens øvrige emneområder Adgangsgrundlag: Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Der kan være deltagelsespligter knyttet til prøven. Disse er i givet fald beskrevet på institutionens digitale læringsplatform. I fald en deltagelsespligt ikke gennemføres uden Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 9:15

10 gyldig grund (sygdom, barsel eller usædvanlige forhold) opfattes det som manglende studieaktivitet og kan indebære at eventuel SU stoppes. Beslutning om konsekvens af manglende deltagelsespligt træffes individuelt af uddannelseschef på baggrund af indstilling fra undervisere og studievejleder og en samtale med den pågældende studerende. Den studerende skal have bestået alle eksamner på 2. og 3. semester. Undladelse af opfyldelse af blot én eller flere deltagelsespligter betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Er der en eller flere af de ovennævnte forudsætninger, der ikke er overholdt, betyder det, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et prøveforsøg.. Konsekvenser af manglende beståelse: Hvis prøven ikke bestås første gang har den studerende mulighed for yderligere to forsøg. 2. forsøg afholdes snarest efter 1. forsøg. Et evt. 3. forsøg afholdes snarest muligt efter andet forsøg. Omprøve foregår på samme vilkår og betingelser som ved den ordinære prøve. Se endvidere de gældende eksamensregler på institutionens hjemmeside. Prøvens navn: Praktikprøve ECTS: 15 ects Intern Tidsmæssig placering: I midten af 5. semester Eksamensform: Prøven er intern skriftlig og mundtlig på baggrund af en individuel poster (plakat) og samtale og bedømmes efter 7 trinsskalaen. Uddybende beskrivelse af eksamensform: Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 10:15

11 Læringsmålene for praktikprøven er identiske med de individuelle læringsmål for praktikforløbet, som den studerende opstiller sammen med praktikvejlederen forud for praktikken, og som udspringer af læringsmålene for praktik i den fælles del af studieordningen. Prøven: Formkrav til den skriftlige poster er at praktikposteren skal vise: Kort beskrivelse af praktikstedet/virksomheden En beskrivelse af opgaven/opgaverne og refleksion over disse i relation til de teorier den studerende er blevet undervist i på uddannelsen og læringsmålene for praktikken også de individuelle læringsmål Refleksion over praktikforløbet og udbyttet Man kan eventuelt præsentere resultat/delresultater af de løste opgaver som supplement til posteren. Dette er uden for bedømmelse. Posterens format skal være A1. Deltagelse i præsentationsarrangement med mundtlig fremlæggelse i plenum. Hver enkelt praktikant præsenterer kort (10 minutter) sine vigtigste erfaringer og refleksioner: Hvad har jeg arbejdet med i praktikken? Hvad har jeg lært? Og hvordan forholder det sig til det, jeg har lært på uddannelsen? Tidspunktet for arrangementet fremgår af institutionens aktuelle digitale læringsplatforme. Bedømmelse: Bedømmelsen foretages på baggrund af de generelle læringsmål og den studerendes individuelle læringsmål, der, forud for praktikforløbet, er fastsat af den studerende i samarbejde med den tilknyttede virksomhed og institutionen. Prøven bedømmes internt efter 7 trinsskalaen. Prøven skal være bestået for, at den studerende kan gå til eksamen på 5. semesters afsluttende eksamensprojekt. Adgangsgrundlag: Den studerende skal: En forudsætning for at gå til prøven er, at der er gennemført et 3 måneders praktikforløb, som er godkendt af såvel praktikstedet som af institutionen (ved praktikkoordinator) Konsekvenser af manglende beståelse: Hvis prøven ikke bestås første gang, har den studerende mulighed for yderligere to forsøg. 2. forsøg afholdes snarest muligt efter første prøve og inden Afsluttende eksamensprojekt. Evt. 3. forsøg afholdes snarest muligt efter 2. forsøg og inden Afsluttende eksamensprojekt. Omprøve foregår på samme vilkår og betingelser som ved den ordinære prøve. Prøvens navn: Afsluttende eksamensprojekt ECTS: 15 ECTS Ekstern Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 11:15

12 Tidsmæssig placering: Ved udgangen af 5. semester Eksamensform: Individuel og mundtlig Uddybende beskrivelse af eksamensform: Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Der skal afleveres en projektrapport og eventuelt et produkt. Formalia for rapport: Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde Forside med titel Indholdsfortegnelse Indledning, inkl. problemformulering Hovedafsnit Konklusion Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Projektrapporten må maksimalt have et omfang på 20 normalsider + 20 normalsider pr. studerende. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Diagrammer samt figurer tæller den andel af en normalside som deres areal udgør. En figur der fylder 50% af en A4 side tæller således som en halv normalside svarende til 1200 tegn. Formulerings og staveevne Stave og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelse senest 4 uger før prøvens afvikling. Prøven: Prøven er en ekstern mundtlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 12:15

13 Gruppen må være på 3 4 studerende. Afvigelser herfra kræver en dispensation ifølge de gældende regler om dispensation, som er tilgængelige på institutionens aktuelle digitale platforme. Dog kræver det ingen dispensation at lave sin hovedopgave alene. Projektet præsenteres af projektgruppen, max. 30 min. Herefter individuel eksamination af gruppens medlemmer. Der afsættes 1/2 time pr. eksaminand inkl. votering. Ved bestået prøve er uddannelsen afsluttet. Bedømmelse: Prøven er med ekstern censur og bedømmes efter 7 trinsskalaen. Bedømmelseskriterierne er læringsmålet for prøven = Læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt, jf. den fælles del af studieordningen. Der gives én individuel samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Adgangsgrundlag: For krav til det afsluttende eksamensprojekt samt læringsmål henvises til fællesdelen af studieordningen for Datamatikeruddannelsen. Forudsætninger for at gå til prøven: Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses som eksaminations /prøvegrundlag, skal Opfylde formkravene til det afsluttende eksamensprojekt, jf. den fælles del af studieordningen Være korrekt afleveret jf. Wiseflow Undladelse korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Prøven kan først finde sted efter, at uddannelsens øvrige prøver er bestået. Konsekvenser af manglende beståelse: Hvis prøven ikke bestås første gang, har den studerende mulighed for yderligere to forsøg. 2. forsøg afholdes snarest muligt efter første prøve. Evt. 3. forsøg afholdes snarest muligt efter 2. forsøg. Omprøve foregår på samme vilkår og betingelser som ved den ordinære prøve. 5. Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter Det er fastsat af uddannelsen, at en studerende skal opfylde nogle forudsætningskrav for at kunne deltage i en eksamen. Disse forudsætningskrav kaldes obligatoriske læringsaktiviteter. Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 13:15

14 Nedenfor vises sammenhængen mellem de enkelte obligatoriske læringsaktiviteter og de tilknyttede eksaminer, samt konsekvenserne af ikke at gennemføre en konkret obligatorisk læringsaktivitet og herunder mulighed for at opfylde obligatoriske læringsaktiviteter i andet eller tredje forsøg. Obligatorisk læringsaktivitet 1. semester efterår 2018 Evt Projekt aflevering Knyttet til eksamen Førsteårsprøven Frister Nærmere frister følger Konsekvenser hvis den obligatoriske læringsaktivitet ikke gennemføres i første forsøg Ny aflevering efter aftale Konsekvenser hvis den obligatoriske læringsaktivitet ikke gennemføres i andet forsøg Ny aflevering efter aftale Konsekvenser hvis den obligatoriske læringsaktivite t ikke gennemføres i tredje forsøg 6. Eksamensdatoer og frister Eksamenskalender for 1.sem hold, der starter i efterårssemester 2018: Semester Prøvens navn Evt. afleveringsfrister Eksamens dato Dato for evt omprøve (herunder afleveringsfrist) 1. semester Studiestartsprøve 14/ / semester Førsteårsprøven Maj/Juni 2019 Juni semester Systemudviklingsprøve (Evt dato følger) Januar 2020 Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 14:15

15 Programmeringsprøve (Evt dato følger) Januar semester Specialiseringprøve Maj/Juni semester Praktikprøve Efterår 2020 Efterår semester Afsluttende Januar 2021 Januar 2021 eksamensprojekt 7. Eventuelle yderligere oplysninger vedr. prøver Se generelle regler for eksamen på ucl.dk/eal.dk: videregaaende uddannelser/regler for afholdelse af prover/ Eksamenskatalog for Datamatiker uddannelsen, Odense. Efterår 2018 Side 15:15

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 01.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020 Eksamenskatalog for IT Teknologuddannelsen Gældende for årgang 2018/2020 Termin Sommer 2018 2018 08 14 INDHOLD 1. Indledning...1 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...1 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...2

Læs mere

Eksamenskatalog for Autoteknolog

Eksamenskatalog for Autoteknolog Eksamenskatalog for Autoteknolog Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk Indhold

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 31.8.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for studiestart efterår 2018 OEAAM18eda udarbejdet 21.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for efterår 2018 OEAAM18FDA & OEAAM17EDA udarbejdet 21.08.2018 1/9 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet den 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborantuddannelsen. Årgang Gældende for efterår Udarbejdet /10

Eksamenskatalog for Laborantuddannelsen. Årgang Gældende for efterår Udarbejdet /10 Eksamenskatalog for Laborantuddannelsen Årgang 2018 Gældende for efterår-2018 Udarbejdet 31-07-2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

EKSAMENSKATALOG. Byggekoordinator

EKSAMENSKATALOG. Byggekoordinator EKSAMENSKATALOG for Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk Indhold 1. Indledning... 3

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 21-08-2018

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 21-08-2018

Læs mere

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Gældende for 2018 29. november 2018 1/9 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom

Eksamenskatalog for Finansøkonom Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for optag september 2018-20 Udarbejdet 19.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling [udarbejdet 01.08.2018] 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 4 4. Beskrivelser af

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 20.08.2018

Læs mere

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Gældende for 2018 20 august 2018 1/8 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 20.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800.

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2018 Udarbejdet 17.8.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 16.11.2018 Revideret 21.12.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart Efterår 2018 Udarbejdet 15.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf: 70105800

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 20.08.2018

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 for oeapt17f

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2017-19 Udarbejdet 04.12.2017 Revideret 08.03.2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017 Gældende for Efterår 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 21. august 2018 1/11 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Jordbrugsteknologuddannelsen

Jordbrugsteknologuddannelsen Jordbrugsteknologuddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 16.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk Indhold 1.

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for januar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for januar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for januar 2018-20 Udarbejdet 12.08.2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart forår 2018

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart forår 2018 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart forår 2018 Udarbejdet 06.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom

Eksamenskatalog for Finansøkonom Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for januar 2018-20 Version 10.01.19 INDHOLD 1. Indledning...3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 for veapt17ed1f

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2018 Udarbejdet 10. august 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor

Eksamenskatalog for Finansbachelor Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for årgang 2018-2022 Udarbejdet 18. august 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2016

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2016 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2016 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2016/2017 og efterårs/forårssemestret 2017/2018 for veapt16ed1f

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 hold veapt17ed1p

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, optaget efteråret 2016

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, optaget efteråret 2016 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, optaget efteråret 2016 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2016/2017 og efterårs/forårssemestret 2017/2018 oeapt16ed17m 08-11-2017

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2016

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2016 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2016 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2016/2017 og efterårs/forårssemestret 2017/2018 for oeapt16ed17f

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2016

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2016 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2016 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2016/2017 og efterårs/forårssemestret 2017/2018 hold veapt16ed1p

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 20.02.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor. Gældende for september

Eksamenskatalog for Finansbachelor. Gældende for september Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for september 2017-19 Udarbejdet 18. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Prøve: Udvikling

Læs mere

Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK

Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK Institutionsdel Gældende fra 1. september 2018 Uddannelseschef Rektor Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne 3 2. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK

Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK Institutionsdel Gældende fra 1. september 2014 Datamatiker Kontaktperson Jørn Vesterdal, Uddannelseschef jove@eal.dk Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i International Hospitality Management

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i International Hospitality Management Eksamenskatalog for Professionsbachelor i International Hospitality Management Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 20.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor

Eksamenskatalog for Finansbachelor Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for årgang 2018-2022 Udarbejdet 18. august 2018 Opdaterer 07. januar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C INDHOLD 1.

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 0 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 2.1 Studiestartsprøven...

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. af prøverne... 0 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1 Prøve:

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse Dato d. 28. juni 2018 Rettelsesblad til Studieordning institutionsdel for Finansøkonom 2017-2019 3. interne Sektoreksamen 4. interne brancheretning Beskrivelsen af 3. interne Sektoreksamen ændres til:

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for IT-teknolog

Studieordning for IT-teknolog Ikrafttrædelse 01-09-2018 Studieordning for IT-teknolog Del II: Institutionsdelen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 1 2. Lokale fagelementer, herunder

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Eksamenskatalog for Energiteknolog AK

Eksamenskatalog for Energiteknolog AK Eksamenskatalg fr Energiteknlg AK Gældende fr studiestart efterår 2018 udarbejdet 16.08.2018 1/7 UCL Erhvervsakademi g Prfessinshøjskle Niels Bhrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk Indhld Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING. Multimediedesigner

STUDIEORDNING. Multimediedesigner STUDIEORDNING for Multimediedesigner National del Revideret 01.08.2018 Godkendt den 15.08.2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor 1/18 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret august 2016 Side 0 af 29

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

STUDIEORDNING. IT Teknolog

STUDIEORDNING. IT Teknolog STUDIEORDNING for IT Teknolog National del Revideret 01.05.2018 Godkendt den 15.8.2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 5 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet pr. 1. februar 2017.

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet pr. 1. februar 2017. Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab Fibigerstræde 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 29-06-2017 Sagsnr.: 2016-441-00002

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 01.08.2018 Indhold Indhold... 1 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Ikke-bestået eksamen... 3

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 30

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere