STUDIE- OG ORDENSREGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIE- OG ORDENSREGLER"

Transkript

1 STUDIE- OG ORDENSREGLER for Viborg Gymnasium & HF Som elev på Viborg Gymnasium & HF skal man udvise ansvarlighed, hensynsfuldhed og omtanke. Man skal med andre ord opføre sig fornuftigt. Dette gælder over for kammerater, lærere, skolens øvrige personale og skolens fysiske rammer i alle situationer, hvor man handler som elev på Viborg Gymnasium & HF. Og det omfatter adfærd på skolen og uden for skolen, fx i elevernes fritid, eller på digitale platforme, hvis adfærden har indflydelse på undervisningsmiljøet på Viborg Gymnasium & HF. Skolens forskellige regler skal følges, og bryder man reglerne, bliver man stillet til ansvar for det. Skolens ledelse kan dispensere fra ordensreglerne, fx hvor det er fagligt begrundet i et bestemt undervisningsforløb. På Viborg Gymnasium & HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Alle elever og ansatte på Viborg Gymnasium & HF er orienteret om reglerne, som også er offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside. 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Studieregler... 3 Undtagelser og særlige tilfælde Ordensregler... 3 Lokaler, inventar, undervisningsmidler og teknisk udstyr... 3 Oprydning... 4 Påklædning... 4 Mobning... 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Lyd- og billedoptagelser... 5 Religionsdyrkelse, ekstreme holdninger og adfærd Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne... 5 Sanktioner... 5 Betingede sanktioner... 6 Midlertidig hjemsendelse fra skolen Fraværsregler... 6 Sanktioner ved brud på fraværsreglerne trin: Samtale om fravær trin: Skriftlig advarsel trin: Yderligere sanktioner... 7 Ved manglende aflevering af større skriftlige opgaver og/eller udeblivelse fra års- og terminsprøver... 7 Manglende eksamensgrundlag (portfolio, rapportsamling mm.) Snyd... 7 Ved større skriftlige opgaver og års- og terminsprøver... 8 Ved eksamen Oprykning Klage Ikrafttræden

3 1. Studieregler På Viborg Gymnasium & HF gælder følgende regler: Eleverne skal møde til og deltage aktivt i, den del af undervisningen, som kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, fx ved ekskursioner, studieture m.v. Eleverne har i forbindelse med dags-ekskursioner pligt til at betale et minimumsbeløb på 80 kr. pr. døgn. Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning. Eleverne skal aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver til tiden og uden at snyde i besvarelserne. Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende. Det er ikke tilladt at snyde eller medvirke til snyd i undervisningen eller til eksamen. Undtagelser og særlige tilfælde Hvis en elev på grund af et handicap eller en funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i undervisningen, kan skolen fritage en elev for dele af undervisningen. Eleven kan i sådanne tilfælde få tilbud om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Dette gælder også elever, som i en afgrænset periode ikke kan deltage aktivt i undervisningen. Viborg Gymnasium & HF kan i denne situation bede eleven om at skaffe en lægeerklæring som dokumentation for fritagelsen. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. ved længerevarende sygdom. Eleven skal selv betale for lægeerklæringen. 2. Ordensregler Elever på Viborg Gymnasium & HF skal overholde almene normer for god orden og samvær og sikre respektfulde relationer mellem eleverne og mellem eleverne og skolens ansatte. Herudover har eleverne pligt til rette sig efter de konkrete anvisninger, som skolen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde god orden på skolen. På Viborg Gymnasium & HF gælder herudover følgende regler om orden og samvær: Lokaler, inventar, undervisningsmidler og teknisk udstyr Eleverne skal behandle institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Dette gælder også skolens tekniske udstyr, herunder IT-udstyr. Skolen stiller netværk, udstyr og programmer til rådighed til skolearbejde. Misbrug må ikke finde sted, fx ulovligt download, lagring eller deling af digitalt materiale på skolens netværk og udstyr. Eleven har selv ansvaret for de handlinger, som foretages på skolens computere og netværk. 3

4 Oprydning For at undervisningen kan finde sted i et behageligt miljø, skal eleverne sørge for, at klasselokalerne er ryddelige, og at stolene bliver hængt op under bordene. Spisning skal som hovedregel foregå i kantinen og ved bordene i området omkring kantinen. Tallerkener, bestik mv. skal blive i kantineområdet, og eleverne skal selv rydde op efter spisning. Det betyder, at de selv samler beskidte tallerkener, bestik mm. på rullebordene på skolen. Det er ikke tilladt at spise i undervisningen. Lærerne kan ved særlige lejligheder dispensere fra ovenstående, eksempelvis ved fødselsdage o.l. Påklædning Eleverne skal i skoletiden være hensigtsmæssigt påklædt, hvor det er pædagogisk eller sikkerhedsmæssigt begrundet. Dette indebærer bl.a., at eleverne skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bære kitler efter lærerens anvisning i naturvidenskabelige og kunstneriske fag. Mobning På Viborg Gymnasium & HF tolererer vi ikke mobning. Ved mobning forstår vi det at udsætte et andet menneske for en systematisk, nedværdigende og krænkende behandling, herunder bevidst udelukkelse. Det kan være både fysisk, verbalt og ved brug af digitale medier. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb. Mobning er en adfærd, der klart er i strid med skolens værdier. Mobning forebygger vi bedst ved at have opmærksomhed på det, der foregår i undervisningen og i det sociale miljø blandt eleverne. Opmærksomhed gælder også herunder på de sociale medier, jf. skolens trivsels- og antimobbepolitik. Rygning Rygning må, jf. rygeloven, ikke foregå på skolens område. Det er heller ikke tilladt at ryge på de tilstødende arealer. Rygning henvises til det offentlige areal ved busholdepladsen. Disse rygeregler gælder også for e-cigaretter og snus. Alkohol og euforiserende stoffer Man må ikke medtage, indtage, uddele eller sælge alkohol eller euforiserende stoffer på skolen. Dette gælder også ved skoleaktiviteter uden for skolens område. Det er desuden forbudt at møde på skolen eller ved de nævnte aktiviteter i påvirket tilstand. Ovenstående gælder også som udgangspunkt på studieture, sprogskolerejser, udvekslingsture og ekskursioner under rejsen og under programmet, ligesom eleverne skal være klar til dagens program. Overtrædelser kan medføre hjemsendelse for egen regning. I forbindelse med studieture aftaler lærerne de nødvendige regler om fremmøde, aktiv deltagelse, hjemkomst om aftenen, et begrænset alkoholforbrug uden for undervisningen osv. med eleverne. Skolen kan efter konkret mistanke bede en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol eller euforiserende stoffer. 4

5 Øl og vin er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse. Hvis skolen opdager, at elever medbringer, indtager eller formidler euforiserende stoffer, vil man straks blive meldt til politiet. Der henvises til Viborg Gymnasium & HF s rusmiddelspolitik. Lyd- og billedoptagelser Det er kun tilladt at lave lyd- og billedoptagelser af begivenheder på skolens område - eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område - til intern brug på skolen. Alle optagelser er underlagt gældende lov om persondatabeskyttelse. Udbredelse af sådanne optagelser på internettet eller på anden vis kan kun ske efter tilladelse fra skolens ledelse. Det er ikke tilladt at optage og distribuere lyd- og billedoptagelser, som kan krænke elever eller ansatte på Viborg Gymnasium & HF. Det gælder også optagelser med et indhold, som kan krænke modtagerens blufærdighed eller andres personlige integritet. Ovenstående gælder også videreformidling (deling) af lyd- og billedoptagelser. Religionsdyrkelse, ekstreme holdninger og adfærd Religionsdyrkelse anses på Viborg Gymnasium & HF som en privat sag, og derfor er religiøs forkyndelse og lignende ikke tilladt på skolen. Det er ikke tilladt at tilskynde eller påvirke elever til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd, herunder at fremme social kontrol af andre elever. 3. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Viborg Gymnasium & HF mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning. I andre tilfælde kan skolen vælge at give eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Hvis en elev har fået en advarsel for at snyde, bortfalder den normalt ikke. Sanktioner Hvis en elev på trods af en skriftlige advarsel overtræder Viborg Gymnasium & HF s lokale studieog ordensregler, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt: 1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter. 2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 skoledage. Skolen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær. 3) Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender private genstande i undervisningen, fx mobiltelefoner eller andet udstyr. 4) Tilbageholdelse af private genstande, herunder mobiltelefon eller lignende, i op til et døgn også selv om det ligger ud over undervisningstiden. 5) I særligt graverende tilfælde: Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen. 5

6 Betingede sanktioner En sanktion kan gøres betinget af, at eleven ikke igen overtræder studie- og ordensreglerne, evt. i en nærmere fastsat periode. Ligeledes kan en sanktion gøres betinget af nærmere vilkår, som er pædagogisk begrundet. Det kan fx være betinget af: - at en skade udbedres inden for en nærmere angiven frist, - at eleven gennemfører aktiviteter, som kan forebygge, at eleven gentager det skete - at eleven og eventuelt andre forurettede elever, ansatte eller andre gennem samtale får løst konflikten. Midlertidig hjemsendelse fra skolen Som led i behandlingen af en sag kan Viborg Gymnasium & HF beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt, mens skolen undersøger sagen nærmere. Midlertidig hjemsendelse er fx mulig, hvis skolen vurderer, at en elev er til fare for andre elever og/eller ansatte, mens sagen bliver behandlet af skolen og andre offentlige myndigheder. 4. Fraværsregler Eleverne har mødepligt og skal deltage i al undervisning og andre aktiviteter, skolen afholder i skoletiden, ligesom der er pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver til tiden. Det betyder, at alle forsømmelser registreres, herunder for sent fremmøde samt opgaver, der ikke afleveres rettidigt. Fraværsreglerne har som formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. I hvert modul registreres fremmøde/fravær. Forsømmelsesregistreringerne vil være tilgængelige på skolens studieadministrative system (Lectio), og der er således mulighed for selv at kontrollere forsømmelserne. Hvis eleven ikke er enig i de registrerede forsømmelser, skal den pågældende lærer kontaktes hurtigst muligt. Eleverne har pligt til at angive fraværsårsagen i Lectio, og det er elevens ansvar at notere den korrekte fraværsårsag. Skolen foretager hver måned en vurdering af den enkeltes fraværstimer i forhold til antallet af afholdte moduler. Skriftligt fravær kontrolleres ligeledes og elever kan indkaldes til sanktionering, eksempelvis til Skrivelørdag hvor der er mødepligt. I bekendtgørelsen om Studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser godskrives fravær i forbindelse med elevrådsarbejde, herunder udvalgsarbejde med deltagelse af elevrådsmedlemmer, samt borgerligt ombud. Andre skolerelaterede aktiviteter godskrives ikke. Elever, der på grund af et handicap, funktionsvanskeligheder eller lignende ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan bede skolens ledelse om fritagelse for dele af undervisningen. I sådanne tilfælde vil man normalt blive afkrævet en lægeerklæring, som man selv skal betale for. 6

7 Sanktioner ved brud på fraværsreglerne Skolen griber ind ved for store forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvornår skolen reagerer med følgende advarsler og sanktioner: 1. trin: Samtale om fravær I tilfælde af forsømmelsesproblemer gives normalt først en mundtlig advarsel. 2. trin: Skriftlig advarsel En skriftlig advarsel er en kraftig henstilling om at bringe forsømmelserne ned. Advarslen sendes via eboks til elever og til elevens forældre/værge, når eleven er under 18 år. Der er en frist på 14 dage til at svare, før advarslens træder i kraft. Advarsler bortfalder normalt ved skoleårets udløb, men kan i særlige tilfælde først udløbe efter et år, hvis skolen beslutter dette. 3. trin: Yderligere sanktioner I tilfælde af fortsatte forsømmelser (moduler/skriftlige afleveringer) efter en skriftlig advarsel kan følgende sanktioner kan iværksættes: Fratagelse af retten til SU som en konsekvens af manglende studieaktivitet. Henvisning til at aflægge prøve i udvalgte eller alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år ( særlige vilkår ). I de pågældende fag gives ikke årskarakter ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder. Man kan miste retten til at aflægge prøve i et eller flere fag, der afsluttes i det pågældende år, og skolens ledelse skal i så fald tillade, at eleven går det pågældende skoleår om. I særligt graverende tilfælde: Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen. Ved manglende aflevering af større skriftlige opgaver og/eller udeblivelse fra års- og terminsprøver Hvis en elev ikke afleverer sin større skriftlige opgave inden for fristen, afgør rektor, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave eller aflægge en ny prøve. Manglende eksamensgrundlag (portfolio, rapportsamling mm.) Ved eksamen gælder det, at elevens eksamensgrundlag, fx en portfolio med rapporter eller øvelser, skal leve op til de formelle krav i læreplanen, for at eleven kan komme til eksamen i det pågældende fag. 5. Snyd Eleverne skal undlade snyd eller lignende adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse. 7

8 Det opfattes som snyd, hvis en elev ved skriftlige arbejder helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig. Hvis en lærer i den daglige undervisning mistænker en elev for at snyde, fx at besvarelsen er afskrift fra en anden opgavebesvarelse, tager læreren en personlig samtale med den pågældende elev. Hvis/når en lærer har konstateret, at en elevs opgavebesvarelse vurderes som snyd, skal eleven aflevere en ny opgavebesvarelse. Åbenlyst snyd, der indbringes for ledelsen, udløser første gang en skriftlig advarsel og kan i alvorlige tilfælde medføre bortvisning fra skolen i en uge. Ved gentagelse er maksimumssanktionen, at den pågældende elev aflægger prøve i alle fag på det pågældende klassetrin (særlige vilkår). I særligt alvorlige tilfælde kan en elev bortvises. Ved større skriftlige opgaver og års- og terminsprøver Hvis en elev snyder i forbindelse med større skriftlige opgaver eller års- og terminsprøver, bliver eleven bortvist fra prøven og modtager en skriftlig advarsel. Ved særlige alvorlige tilfælde kan eleven blive udelukket fra undervisningen i en periode på op til 10 dage. Ved gentagelse er sanktionen, at den pågældende elev ikke bliver indstillet til prøve i de fag, der afsluttes det pågældende år og dermed ikke oprykkes til næste klasse. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Ved eksamen Ved eksamen gælder eksamensbekendtgørelsen. Her medfører snyd, at man bortvises fra den pågældende prøve. Sanktionerne ovenfor vedr. snyd følger de samme procedurer, som gælder for fraværsreglerne. En advarsel i forbindelse med snyd bortfalder dog normalt ikke ved skoleårets udløb eller efter et år. 6. Oprykning Viborg Gymnasium & HF har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Oprykning af en elev til næste klassetrin er betinget af, at eleven har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Eleven har krav på oprykning, når eleven har gennemført de krævede prøver og større skriftlige opgaver og har mindst 2,0 i uvægtet gennemsnit af eksaminer, årsprøver, årskarakterer og i 1.g interne prøver i NV og AP. Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 i gennemsnit ved afslutningen af skoleåret, og hvis det på baggrund af faglig vurdering skønnes, at eleven ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af 8

9 undervisningen, kan eleven nægtes oprykning. Eleven, eller hvis eleven er under 18 år elevens forældre/værge, får mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af rektor. 7. Klage Elever kan klage over afgørelser i forhold til sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne og oprykning til næste klasse. Klageinstansen er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet. Klagen indgives inden 10 dage efter afgørelsen til rektor. Hvis klagen ikke imødekommes, kan rektor skrive en udtalelse om klagen. Rektors udtalelse om klagen sendes til eleven, så denne er modtaget senest 7 dage efter modtagelse af klagen, hvorefter eleven inden for en frist på 5 dage kan fremkomme med sine bemærkninger til rektors udtalelse. Rektors udtalelse og bemærkningerne hertil vedlægges klagen til Undervisningsministeriet. 8. Ikrafttræden Studie- og ordensreglerne er senest vedtaget i bestyrelsen den 17. september Nærværende studie- og ordensregler, der er en større tilpasning af ovennævnte regler, så de følger Bekendtgørelsen af 13. september 2017 om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser, er efter høring i elevrådet og drøftelse i skolens samarbejdsudvalg den 26. februar 2018 endeligt udformet og på den baggrund vedtaget i skolens bestyrelse den 19. marts De nye studie- og ordensregler træder i kraft den 1. april

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium På Aalborg City Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Generelt Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium På Nørre Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13.

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 Indhold Studie- og ordensregler for Tietgen Handelsgymnasium... 2 1. Studieregler... 2 Almindelige normer for elevernes studiemæssige forhold:...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Vi prioriterer udvikling af læring og sociale kompetencer i et såvel dynamisk og kreativt som fysisk og psykisk sundt læringsmiljø, der understøtter gymnasiets

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Alle elever på Viborg Katedralskole har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler, sådan som de er formuleret nedenfor. Grundlaget for skolens ordensregler er Undervisningsministeriets

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studieregler på Allerød Gymnasium

Studieregler på Allerød Gymnasium Studieregler på Allerød Gymnasium Studiereglerne gælder fra 9/10 2018 og for alle elever på Allerød Gymnasium. Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens studieregler. Tilstedeværelse Skolens

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018

Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018 Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018 På Solrød Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER GRUNDLAG Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads, som bygger på demokratiske principper, der kræver engagement i respektfulde relationer

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf.

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf. Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 1 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen Gældende fra 13. august 2018 Det er et af Himmelev Gymnasiums mål at fastholde og udvikle et attraktivt læringsmiljø, som bygger på faglighed og dannelse. Skolens undervisningstilbud skal til stadighed

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 1.8.2018 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX (herunder pre-ib), HF og IB. Kolding Gymnasium er dagligt et uddannelsessted med mange

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Ajourført marts 2019 på baggrund af BEK nr. 1212 af 11.10.2018 Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Udarbejdet juni 2018 på baggrund af BEK nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 Svendborg Tekniske Gymnasium Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) er et lærested og en arbejdsplads, hvor over 500 mennesker har deres daglige gang. ne skal medvirke til

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 1. august 2019 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne.

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne. Studie- og ordensregler for Det frie Gymnasium Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017 og skal bidrage

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC Studie- og ordensregler for gymnasierne på ZBC bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier, bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for Rungsted Gymnasium

Studie- og ordensregler for Rungsted Gymnasium Studie- og ordensregler for Rungsted Gymnasium På Rungsted Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2018-2019 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Odense Katedralskole Gymnasium og HF Jernbanegade 34 DK-5100 Odense C

Odense Katedralskole Gymnasium og HF Jernbanegade 34 DK-5100 Odense C Odense Katedralskole Gymnasium og HF Jernbanegade 34 DK-5100 Odense C Studie- og ordensregler på Odense Katedralskole Skolens studie- og ordensregler er udformet på baggrund af Lov om de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus

Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensreglerne har som formål at støtte et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne på VHG og dermed bidrage til de studieforberedende

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 12. oktober 2017 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler på HCØ

Studie- og ordensregler på HCØ Studie- og ordensreglement på HCØ_2018 Studie- og ordensregler på HCØ På H.C. Ørsted Gymnasiet har vi en fælles faglig vision. Den vil vi realisere i et tæt samarbejde på tværs af en solid faglighed og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Indhold Generelle regler for god opførsel... 1 Oprydning i klasselokalerne...2 Kantineområdet Bibliotek/Videnscenter Fællesområder...2 Tobaksrygning, alkohol og euforiserende stoffer...2

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus & HF

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus & HF Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus & HF Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.06.2018 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+.

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+. Studieregler Som elev på Teknisk Gymnasium Sønderjylland har du mødepligt, og vi forventer, at du møder til tiden, ikke forlader undervisningen i utide, deltager aktivt i al undervisning, afleverer dine

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium Studie- og ordensregler har som vigtigste formål at fremme den enkeltes læringsudbytte og bidrage til et levende og aktivt undervisningsmiljø præget af gensidig

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler for Marie Kruses Skoles gymnasieafdeling

Studie- og ordensregler for Marie Kruses Skoles gymnasieafdeling Studie- og ordensregler for Marie Kruses Skoles gymnasieafdeling Formål og generelle bestemmelser Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser;

Læs mere

Studie- og ordensregler for Rungsted Gymnasium

Studie- og ordensregler for Rungsted Gymnasium Studie- og ordensregler for Rungsted Gymnasium På Rungsted Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077

Læs mere

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland FGU Midt- og Østsjællands ordens- og samværsregler skal fremme et godt undervisningsmiljø for både elever og medarbejdere. Der er tale om regler, som

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler

Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler Studie- og ordensreglerne for HF & VUC Nordsjælland bygger på den gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelsen

Læs mere

Studie og ordensregler Århus Statsgymnasium, November 2018

Studie og ordensregler Århus Statsgymnasium, November 2018 Studie og ordensregler Århus Statsgymnasium, November 2018 Indhold Studieregler... 2 Regler for undervisningen... 2 Før lektionen... 2 Under lektionen... 2 Efter lektionen... 2 Skriftlige afleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Espergærde Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for elever på Espergærde Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for elever på Espergærde Gymnasium og HF August 2018 Formål Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest

Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest Mødepligt og studieaktivitet Der er mødepligt til al undervisning, og der registreres tilstedeværelse/fravær i hver enkelt lektion. I følgende

Læs mere