Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Fields marked with * are mandatory."

Transkript

1 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige myndigheder) Fields marked with * are mandatory. Indledning

2 Det europæiske erhvervspas er et vigtigt element i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det er et elektronisk dokument for erhvervsudøvere, som ønsker at arbejde i et andet EU-land, som udstedes gennem en ny elektronisk procedure for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Der kan ansøges online, og ansøgerne modtager deres erhvervspas online gennem informationssystemet for det indre marked, som giver myndigheder fra forskellige EU-lande mulighed for at udveksle oplysninger hurtigt og effektivt. Erhvervspasset kan anvendes både af erhvervsudøvere, som ønsker at udøve deres erhverv midlertidigt eller lejlighedsvis, og erhvervsudøvere, som ønsker at etablere sig permanent i et andet EU-land. Passet har til formål at lette procedurerne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og anmeldelse af midlertidig levering af tjenesteydelser. Det gør det ved at: inddrage de europæiske erhvervsudøveres hjemlande mere anvende elektroniske procedurer såsom IMI-systemet anerkende kvalifikationer stiltiende (om muligt). Direktiv 2005/36/EF (for nyligt ændret) skitserer, hvordan erhvervspasset fungerer. Dets introduktion til de forskellige erhverv er fortsat underlagt følgende betingelser. Der skal være en betydelig mobilitet (eller potentiale for en betydelig mobilitet) inden for det pågældende erhverv. Der skal have været udtrykt tilstrækkelig interesse fra de berørte interesserede parters side. Erhvervet (eller den uddannelse, der er rettet mod udøvelse af erhvervet) skal være lovreguleret i et betydeligt antal medlemslande. Det vil sige, at erhvervspasset ikke bør indføres, før det er fastslået, at det egner sig til det pågældende erhverv, og dets virkning for EU-landene er blevet vurderet. Når erhvervspasset er blevet indført for et bestemt erhverv, kan de enkelte udøvere vælge mellem enten den forenklede procedure for erhvervspasset eller en eksisterende anerkendelsesprocedure. Formålet med spørgeskemaet er at høre om dig og din holdning til eventuelt indførelse af erhvervspasset for 7 erhverv, som er blevet udvalgt til mere dybdegående vurdering: Sygeplejesker Læger Farmaceuter Fysioterapeuter Ingeniører Bjergførere Ejendomsmæglere Kommissionen undersøger andre erhverv, som har udtrykt (eller vil udtrykke) interesse på et senere tidspunkt. N.B. Læs resuméet om, hvordan erhvervspasset kommer til at fungere (på engelsk, fransk eller tysk), inden du udfylder spørgeskemaet. EPC summary.doc

3 Spørgeskemaet er tiltænkt EU-landenes kompetente myndigheder med ansvar for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for de 7 erhverv, som er udvalgt til nærmere vurdering. Andre relevante offentlige myndigheder er også velkomne til at deltage. Udfyld spørgeskemaet for det erhverv, din myndighed er ansvarlig for. Hvis I har ansvaret for mere end ét af de 7 erhverv, bedes du udfylde spørgeskemaet for hvert af disse erhverv. Hvis du svarer på vegne af en regional, EU-omspændende eller international sammenslutning af offentlige myndigheder, bedes du udfylde spørgeskemaet for hvert land særskilt. Tak. OPLYSNINGER OM DELTAGEREN Angiv venligst navn og kontaktoplysninger på din myndighed:* Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Denmark * Er din organisation registreret i åbenhedsregistret? (Hvis din organisation er beskæftiget med aktiviteter, som falder ind under registrets anvendelsesområde, og ikke er registreret, kan du registrere den her, men det er ikke et krav at være registreret for at deltage i høringen)* Ja Nej *

4 Vælg det EU-land, din myndighed repræsenterer (Hvis I er en regional eller europæisk sammenslutning, som repræsenterer kompetente myndigheder fra flere lande (eller regioner), bedes du udfylde spørgeskemaet for hvert relevant EU-land (eller region):* Østrig Belgien Bulgarien Kroatien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Irland Italien Letland Litauen Luxembourg Malta Holland Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Storbritannien Andet * Angiv venligst yderligere oplysninger om din myndigheds rolle og de sektorer og erhverv, den er ansvarlig for:

5 For at sikre åbenhed offentliggør vi alle bidrag til høringen. Du kan godt bede om anonym offentliggørelse, hvis det ellers vil kunne skade jeres legitime interesser.* Jeg accepterer offentliggørelse af alle oplysningerne i mit bidrag Jeg ønsker ikke offentliggørelse af min myndigheds navn og adresse. Jeg accepterer ikke offentliggørelse (dit bidrag vil ikke blive taget i betragtning) * Ønsker du at indsende fortrolige oplysninger eller dokumenter, som ikke må offentliggøres, kan du sende dem til: Vælg det eller de spørgeskema(er), som er relevant for de erhverv, din myndighed har ansvar for (du kan vælge flere):* * A. Spørgeskema - sygeplejersker B. Spørgeskema - læger C. Spørgeskema - farmaceuter D. Spørgeskema - fysioterapeuter E. Spørgeskema - ingeniører F. Spørgeskema - bjergførere G. Spørgeskema - ejendomsmæglere H. Andre erhverv (ikke anført ovenfor) C. SPØRGESKEMA - FARMACEUTER 1. Vælg de erhverv, din myndighed har ansvar for (anvend den jobbetegnelse, som er angivet i databasen over lovregulerede erhverv ): * Farmaceuter Specialfarmaceuter Andre farmaceuter 2. Indførelse af erhvervspas for bestemte erhverv er underlagt en række betingelser, som er fastsat i artikel 4a, stk. 7, i direktiv 2005/36/EF, som f.eks. at der skal være udtrykt tilstrækkelig interesse fra de berørte interesserede parters side. Går din myndighed ind for indførelse af erhvervspasset for de typer farmaceuter, I har ansvar for?* Ja Ja, men kun for visse typer af de farmaceuter, min myndighed har ansvar for Nej Ved ikke *

6 OPLYSNINGER OM MOBILITET Besvar KUN disse spørgsmål, HVIS (og i det omfang) du har adgang til de pågældende oplysninger.

7 3. Hvor mange erhvervsudøvere (som din myndighed har ansvar for) udøver i øjeblikket deres erhverv permanent, og hvor mange leverer tjenester midlertidigt i dit land? Angiv også en bekræftet kilde for hver oplysning. Antal Antal permanent etablerede erhvervsudøvere: erhvervsudøvere, som leverer tjenesteydelser på midlertidig basis: Referencedato Datakilde: Farmaceuter Specialfarmaceuter Andre farmaceuter

8 3.1 Angiv eventuelle kommentarer/betragtninger, som du finder nødvendige i forbindelse med de ovennævnte oplysninger: 4. Tror du, at farmaceuters mobilitet i dit land (dvs. antallet af tilrejsende og udrejsende erhvervsudøvere) vil stige i løbet af de næste 5 år? Ja Nej Ved ikke 5. Har du dokumentation (undersøgelser/rapporter/meningsmålinger eller lignende), som kan demonstrere mobilitetstendensen for farmaceuter og/eller deres potentiale for mobilitet i fremtiden? Hvis ja, bedes du uploade relevante dokumenter: Du kan også angive et link til et onlinedokument: ANSØGNINGSPROCEDURER Besvar KUN følgende spørgsmål, HVIS du har ansvar for procedurerne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i dit land. 1) Dokumentkrav i dit land, når det fungerer som værtsland (dvs. et modtagerland) 6. Hvilke obligatoriske ansøgningsdokumenter kræver den kompetente myndighed i dit land typisk fra farmaceuter fra andre EU-lande, som ønsker at etablere sig permanent og søge om anerkendelse af deres erhvervsmæssige kvalifikationer?

9 Den kompetente myndighed i et værtsland kan bede erhvervsudøveren om flere forskellige ansøgningsdokumenter, som kan være forskellige afhængig af, hvilken ordning for anerkendelse der gælder. Farmaceuter er omfattet af automatisk anerkendelse, hvis de har én af de uddannelser, der er angivet i punkt i bilag V til direktiv 2005/36/EF, og hvis uddannelsen blev påbegyndt efter den angivne referencedato. Det betyder, at den kompetente myndighed i værtslandet ikke må bede om dokumentation for indholdet af uddannelsen. Hvis uddannelsen blev påbegyndt inden referencedatoen i bilag V, og uddannelsen ikke opfylder mindstekravene, kan farmaceuter alligevel være omfattet af automatisk anerkendelse gennem erhvervede rettigheder, hvis de kan bevise (med en attest fra hjemlandet), at de faktisk og retmæssigt har udøvet det pågældende erhverv i mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går forud for attesteringen. Hvis erhvervsudøveren ikke kan tillades automatisk anerkendelse (f.eks. en specialfarmaceut eller en farmaceut, som ikke opfylder kravene for automatisk anerkendelse), skal anerkendelsen ske gennem den generelle ordning. Det betyder, at den kompetente myndighed i værtslandet må sammenligne erhvervsudøverens uddannelse med de nationale krav og i tilfælde af væsentlige forskelle pålægge udligningsforanstaltninger inden anerkendelse. Ordningen for automatisk anerkendelse Automatisk anerkendelse gennem erhvervede rettigheder Den generelle ordning for anerkendelse Dokumentation for nationalitet (f.eks. pas eller id-kort) Certifikat for overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF Certifikat for ændret betegnelse (hvis betegnelsen for en uddannelse, som opfylder mindstekravene, ikke stemmer overens med betegnelsen i bilag V til direktiv 2005/36/EF) Certifikat for erhvervede rettigheder (attest for faktisk og retmæssig udøvelse) Bevis på uddannelse eller kvalifikationer (f.eks. kopi af eksamensbevis) Andre oplysninger om uddannelsen (varighed, emner studeret, forholdet mellem teori og praksis, fortsat faglig udvikling osv.) Certifikat udstedt af en offentlig myndighed om bevis for erhvervserfaring, hvis erhvervsudøveren er uddannet i et land uden for EØS, og vedkommendes kvalifikationer allerede er blevet anerkendt af et andet EU-land

10 Andet bevis på erhvervserfaring (f.eks. lønseddel eller attest fra arbejdsgiver) Bevis på hæderlighed/godt omdømme/at vedkommende ikke er erklæret konkurs eller blevet suspenderet fra eller forbudt at udøve sit erhverv pga. alvorlig embedsforseelse eller lovovertrædelser Lægeerklæring/egnethed til at praktisere Dokumentation for økonomisk grundlag Bevis for forsikringsdækning eller anden beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar Andre obligatoriske dokumenter 6.1 Hvis der er "Andre obligatoriske dokumenter" end dem, der er angivet ovenfor, bedes du angive nærmere: Dokumentation om navneændring 6.2. Opfordres erhvervsudøveren til at indsende andre (valgfrie) dokumenter? Ja Nej Ved ikke Hvis ja, bedes du angive, hvilke dokumenter en erhvervsudøver kan indsende frivilligt: Oversættelse af dokumenter

11 6.3 Hvor meget skal en ansøger betale for at få sine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt i dit land (i euro)? Automatisk anerkendelse Automatisk anerkendelse gennem erhvervede rettigheder Den generelle ordning for anerkendelse Bemærkninger Gennemsnitligt gebyr for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (i euro) Gebyrfrit

12 6.4 Hvordan fastsættes gebyrerne for anerkendelse i dit land? Der betales ingen gebyrer. 7. Kræver de kompetente myndigheder i dit land, at farmaceuter, som ønsker at arbejde midlertidigt, på forhånd skal indsende en skriftlig anmeldelse? Ja Nej Ved ikke 7.1 Udfører de kompetente myndigheder i dit hjemland forudgående kontrol af kvalifikationer jf. artikel 7, stk. 4, i direktiv 2005/35/EF for farmaceuter fra et andet EU-land, som ikke kan anerkendes automatisk (f.eks. specialfarmaceuter), inden tjenesteyderen første gang leverer en tjenesteydelse? Ja Nej Ved ikke

13 7.2. Hvilke eventuelle obligatoriske dokumenter anmoder den kompetente myndighed i dit land typisk om fra farmaceuter fra et andet EU-land, som ønsker at arbejde midlertidigt? Dokumenter ved forudgående anmeldelse i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF Dokumenter ved forudgående anmeldelse i henhold til artikel 7, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF Dokumentation for nationalitet (f.eks. pas eller id-kort) Bevis for lovlig etablering i hjemlandet (såsom attest fra en kompetent myndighed eller en kompetent faglig organisation eller kopi af erhvervsbevis, udskrift fra erhvervsregister, erklæring fra arbejdsgiver suppleret af skatte- eller sygesikringsdokument Bevis for at en erhvervsudøver ikke er blevet suspenderet fra eller forbudt at udøve sit erhverv, heller ikke midlertidigt, i sit hjemland (f.eks. udskrift fra retsregister eller attest fra en retlig myndighed eller politiet) Bevis for forsikringsdækning eller anden beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar Bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer Bevis for praktisk erfaring på mindst to år inden for de seneste ti år, hvis uddannelsen/erhvervet ikke er reguleret i det EU-land, vedkommende er etableret i Andre dokumenter

14 8. Beder de kompetente myndigheder i dit land normalt om oversættelser og bekræftede kopier af ansøgningsdokumenterne? Hvis ja, for hvilke dokumenter? Bekræftet kopi Almindelig oversættelse Bekræftet/autoriseret oversættelse Dokumentation for nationalitet (f.eks. pas eller id-kort) Certifikat for overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF Certifikat for ændret betegnelse (hvis betegnelsen for en uddannelse, som opfylder mindstekravene, ikke stemmer overens med betegnelsen i bilag V til direktiv 2005/36/EF) Certifikat for erhvervede rettigheder (attest for faktisk og retmæssig udøvelse) Bevis på uddannelse eller kvalifikationer (f.eks. kopi af eksamensbevis) Andre oplysninger om uddannelsen (varighed, emner studeret, forholdet mellem teori og praksis osv.) Certifikat udstedt af en offentlig myndighed om bevis for erhvervserfaring, hvis erhvervsudøveren er uddannet i et land uden for EØS, og vedkommendes kvalifikationer allerede er blevet anerkendt af et andet EU-land

15 Andet bevis på erhvervserfaring (f.eks. lønseddel eller attest fra arbejdsgiver) Bevis på hæderlighed/godt omdømme/at vedkommende ikke er erklæret konkurs eller blevet suspenderet fra eller forbudt at udøve sit erhverv pga. alvorlig embedsforseelse eller lovovertrædelser Lægeerklæring/egnethed til at praktisere Dokumentation for økonomisk grundlag Bevis for forsikringsdækning eller anden beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar Andre dokumenter

16 8.1 Hvis der er "Andre dokumenter", som ikke er angivet ovenfor, bedes du angive nærmere: Dokumentation for navneændring. 9. Hvilke betalingsformer accepterer dit land (som fungerer som værtsland) ved anerkendelsesprocedurer? Betalinger på stedet (dvs. som gennemføres direkte i myndigheden, banken, på posthuset osv.) Onlinebetalinger (dvs. som gennemføres på afstand via internettet eller mobilt udstyr) 9.2 Hvornår skal erhvervsudøverne gennemføre betalingerne i forbindelse med ansøgninger? Forud for ansøgningen (vedhæftet ansøgningen) Under ansøgningsproceduren Når ansøgningen om anerkendelse er afsluttet Andet Hvis du har valgt "Andet", bedes du angive nærmere: Der gennemføres ikke betalinger, da det er gebyrfrit. 2) Procedurer i dit land, når det fungerer som hjemland (dvs. et oprindelsesland)

17 10. Hvilke ansøgningsdokumenter anmoder farmaceuter typisk om fra myndighederne i deres hjemland (som fungerer som oprindelsesland) inden indgivelse af en ansøgning om anerkendelse af kvalifikationer i et andet EU-land? Hvilke gebyrer skal der betales for udstedelse af certifikaterne (i euro), og hvem må udstede de ønskede dokumenter? Dokumenter udstedt i hjemlandet (Sæt kryds (X)): Gennemsnitligt gebyr (i euro): Udstedende myndighed (eller relevant organ) Bevis på hæderlighed/godt omdømme/godt helbred/god vandel/at vedkommende ikke er erklæret konkurs eller blevet suspenderet fra eller forbudt at udøve sit erhverv pga. alvorlig embedsforseelse eller lovovertrædelser Bevis på erhvervserfaring, hvis en erhvervsudøver har en uddannelse fra et land uden for EØS, og denne uddannelse allerede er anerkendt af et andet EU-land Andet bevis på erhvervserfaring (f.eks. lønseddel eller attest fra arbejdsgiver) Bevis for lovlig etablering i et EØS-land (f.eks. i tilfælde af forudgående anmeldelse af midlertidigt arbejde) Certifikat for overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF x Gebyrfrit Certifikat for ændret betegnelse Certifikat for erhvervede rettigheder

18 Andre dokumenter (angiv nærmere)

19 Hvordan fastsættes gebyrerne for anerkendelse i dit land? 11. Hvilke betalingsformer accepterer dit land (som fungerer som hjemland) ved udstedelse af de dokumenter, der er angivet ovenfor i spørgsmål 10? Betalinger på stedet (dvs. som gennemføres direkte i myndigheden, banken, på posthuset osv.) Onlinebetalinger (dvs. som gennemføres på afstand via internettet eller mobilt udstyr) 11.2 Hvornår skal erhvervsudøverne gennemføre betalingerne i forbindelse med udstedelse af dokumenter? Forud for anmodning om de pågældende dokumenter Under behandlingen af anmodningen Efter udstedelse af dokumenterne Andet Ved ikke Hvis du har valgt "Andet", bedes du angive nærmere: Der gennemføres ikke betalinger, da det er gebyrfrit. 3) Andre spørgsmål i forbindelse med anerkendelsesproceduren 12. Hvilke betalingsformer er at foretrække i forbindelse med proceduren for erhvervspas? Betalinger på stedet (dvs. som gennemføres direkte i myndigheden, banken, på posthuset osv.) Onlinebetalinger (dvs. som gennemføres på afstand via internettet eller mobilt udstyr) Giv en begrundelse: Der gennemføres ikke betalinger, da det er gebyrfrit

20 13. Hvordan anmoder farmaceuter om anerkendelse af deres erhvervsmæssige kvalifikationer i dit land? (du kan vælge flere svar)? Ved onlineansøgning Ved skriftlig ansøgning (offline) Ved ikke 14. Bør det være muligt at ansøge skriftligt (offline) om erhvervspasset (ud over muligheden for at søge på nettet via en offentlig brugergrænseflade)? Ja Nej Ved ikke Begrund dit svar: 16. Beskriv farmaceuters erfaringer (positive eller negative) i forbindelse med onlineansøgning og/eller indsendelse af elektroniske dokumenter i dit land: Farmaceuter kan ikke søge online.

21 17. Hvor mange farmaceuter vil, så vidt du ved, have mulighed for at foretage en onlineansøgning om erhvervspasset? Ingen Kun få Størstedelen Et stort flertal Alle ANDRE SPØRGSMÅL 18. Hvor lang tid tager det typisk en farmaceut fra et andet EU-land at få anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer i dit land med ordningen for automatisk anerkendelse fra det øjeblik, ansøgningen sendes? 1-3 måneder Over 3 måneder Ved ikke 19. Hvor lang tid tager det typisk en farmaceut fra et andet EU-land at få anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer i dit land med den generelle ordning for anerkendelse fra det øjeblik, ansøgningen sendes? 1-4 måneder Over 4 måneder Ved ikke 20. Hvor lang tid tager det typisk en farmaceut fra et andet EU-land at foretage en anmeldelse af midlertidigt arbejde fra det øjeblik, anmeldelsen sendes? Under 1 måned 1-2 måneder Over 2 måneder Ved ikke 21. Har du yderligere kommentarer til, hvorvidt erhvervspasset egner sig til farmaceuter? SIDSTE SPØRGSMÅL

22 Yderligere bemærkninger: Her kan du uploade yderligere relevante dokumenter i forbindelse med dine svar på høringen: Tak for dit bidrag!

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Dit Europa, dine rettigheder. En praktisk guide for borgere og virksomheder om deres rettigheder og muligheder i EU s indre marked

Dit Europa, dine rettigheder. En praktisk guide for borgere og virksomheder om deres rettigheder og muligheder i EU s indre marked Dit Europa, dine rettigheder En praktisk guide for borgere og virksomheder om deres rettigheder og muligheder i EU s indre marked Kend dine rettigheder og brug dem! Ring gratis 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 3. januar 2014 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere