KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 90/8 Den Europæiske Unions Tidende FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 327/2011 af 30. marts 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw (EØS-relevant tekst) EUROPA KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotorer ( 2 ), herunder også elmotorer med en frekvensomformer. Kravene gælder også for motorer, som udgør del af et motor- og ventilatorsystem. De fleste ventilatorer, som er omfattet af denne forordning, anvendes dog i kombination med motorer, som ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 640/2009. under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter ( 1 ), særlig artikel 15, stk. 1, efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, og (4) Det samlede elforbrug for motordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw er 344 TWh årligt, og det vil stige til 560 TWh i 2020, hvis de nuværende EU-markedstendenser fortsætter. Potentialet for omkostningseffektive designforbedringer er på ca. 34 TWh årligt i 2020, svarende til 16 mio. tons udledt CO 2. Derfor er ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw et produkt, for hvilket der bør fastsættes krav til miljøvenligt design. ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger. (2) I artikel 16, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF hedder det, at Kommissionen i givet fald, efter proceduren i artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, vedtager gennemførelsesforanstaltninger for produkter med elmotorsystemer. (3) Elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw er en vigtig komponent i mange produkter, som transporterer luftarter. Der er fastsat mindstekrav til elmotorers energieffektivitet i Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets ( 1 ) EUT L 285 af , s. 10. (5) Mange ventilatorer indgår i andre produkter, men bliver ikke særskilt bragt i omsætning eller taget i brug som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF ( 3 ). For at realisere det størst mulige potentiale for omkostningseffektive besparelser og lette håndhævelsen af foranstaltningen bør ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw, som indgår i andre produkter, også være omfattet af denne forordnings bestemmelser. (6) Mange ventilatorer indgår i ventilationssystemer, der er installeret i bygninger. National lovgivning, som bygger på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om energikrav til bygninger ( 4 ), kan fastsætte nye, strengere energieffektivitetskrav til sådanne ventilationssystemer med udgangspunkt i de beregninger og målemetoder, der er fastsat i nærværende forordning for så vidt angår ventilatorens virkningsgrad. ( 2 ) EUT L 191 af , s. 26. ( 3 ) EUT L 157 af , s. 24. ( 4 ) EUT L 153 af , s. 13.

2 Den Europæiske Unions Tidende L 90/9 (7) Kommissionen har gennemført en forberedende undersøgelse, hvor de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af ventilatorer er analyseret. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige. Yderligere arbejde og drøftelser viste, at anvendelsesområdet ville kunne udvides, hvis der indrømmes undtagelser for bestemte anvendelser, hvor kravene ikke ville være hensigtsmæssige. (14) Der er planlagt en revision af denne forordning senest fire år efter dens ikrafttræden. Revisionen kan igangsættes tidligere, hvis Kommissionen modtager oplysninger, som begrunder dette. Revisionen bør navnlig evaluere fastlæggelsen af teknologiuafhængige krav, potentialet for brug af frekvensomformere og behovet for antallet og omfanget af undtagelser samt medtagelsen af ventilatorer med en indgangseffekt på under 125 W. (8) Den forberedende undersøgelse viste, at motordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw omsættes på EU-markedet i stort antal, og at det er deres energiforbrug i brugsfasen, der giver den største miljøpåvirkning i løbet af deres levetid. (9) Den forberedende undersøgelse viser også, at kun elforbruget under brugen er et væsentligt miljøaspekt med relevans for produktdesignet, jf. direktiv 2009/125/EF. (10) Forbedringer af energieffektiviteten af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw bør opnås ved at anvende eksisterende frit tilgængelige omkostningseffektive teknologier, som fører til, at de samlede udgifter til anskaffelse og drift bliver lavere. (15) Energieffektiviteten for elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw bør bestemmes ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure, som anvender de nyeste, alment anerkendte måleteknikker og eventuelle harmoniserede standarder, som er fastlagt af de europæiske standardiseringsorganisationer, der er opregnet i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester ( 1 ). (16) Denne forordning ventes at øge markedsgennemtrængningen af teknologi, der forbedrer miljøresultaterne for elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw over hele deres levetid, og dermed at give en anslået årlig energibesparelse på 34 TWh i 2020, sammenlignet med en situation med uændret praksis. (11) Kravene til miljøvenligt design af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw bør harmonisere kravene til deres energieffektivitet i hele EU med det formål at bidrage til et velfungerende indre marked og en forbedring af produkternes miljøegenskaber. (12) Små ventilatorer, som drives (indirekte) af en elmotor på mellem 125 W og 3 kw, og som først og fremmest er beregnet til andre funktioner, er ikke omfattet af forordningen. Eksempelvis er en lille ventilator, som er beregnet til køling af elmotoren i en kædesav, ikke omfattet, også selv om motoren i kædesaven (som også driver ventilatoren) er på mere end 125 W. (17) I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2009/125/EF bør denne forordning specificere de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering. (18) For at lette kontrollen af overholdelsen bør det pålægges producenterne at give oplysninger i den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag IV og V til direktiv 2009/125/EF. (19) Med sigte på en yderligere reduktion af miljøvirkningerne af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw bør producenterne give relevante oplysninger om demontering, genvinding eller bortskaffelse af ventilatorerne, når de er udtjente. (13) Producenterne bør have en passende tidsramme til at ændre produkternes design og tilpasse produktionslinjerne. Tidsplanen bør lægges på en sådan måde, at negative virkninger for udbuddet af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw undgås, og der tages hensyn til omkostningsvirkningen for producenterne, herunder navnlig for små og mellemstore virksomheder, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme. (20) Der bør fastlægges referenceværdier (benchmarks) for meget energieffektive ventilatortyper, der er til rådighed i dag. Det vil bidrage til generel udbredelse af og let adgang til information, navnlig for små og mellemstore virksomheder og helt små virksomheder, hvilket yderligere befordrer integrationen af de bedste designteknologier og letter udviklingen af mere effektive produkter med sigte på at nedbringe energiforbruget. ( 1 ) EFT L 204 af , s. 37.

3 L 90/10 Den Europæiske Unions Tidende (21) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF iii) med en forsyningsspænding på > V AC eller > V DC VEDTAGET DENNE FORORDNING: iv) i giftige, stærkt korroderende eller brændbare miljøer eller miljøer med abrasive stoffer Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde 1. Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design af ventilatorer, som bringes i omsætning og ibrugtages, herunder ventilatorer, der indgår i andre energirelaterede produkter i det omfang, de er omfattet af direktiv 2009/125/EF. 2. Denne forordning finder ikke anvendelse på ventilatorer, som er integreret i: i) produkter, som kun har en enkelt elektrisk motor på højst 3 kw, og hvor ventilatoren er fastgjort på den samme aksel, som driver produktets hovedfunktion ii) tørretumblere og vaske/tørremaskiner med en maksimal elektrisk indgangseffekt 3 kw d) bragt i omsætning inden den 1. januar 2015 som erstatning for tilsvarende ventilatorer, som er integreret i produkter, der er bragt i omsætning inden den 1. januar 2013 hvis det på emballagen og i produktinformationen og den tekniske dokumentation i forbindelse med litra a), b) og c) tydeligt er angivet, at ventilatoren kun må anvendes til det formål, den er udformet til, og i forbindelse med litra d), kun må anvendes i det eller de produkter, som den er beregnet til. Artikel 2 Definitioner I denne forordning gælder definitionerne i direktiv 2009/125/EF, og derudover forstås ved: iii) køkkenemhætter, der har en maksimal elektrisk indgangseffekt til ventilator(er) på under 280 W. 3. Denne forordning finder ikke anvendelse på ventilatorer: a) som er udformet til drift i en potentielt eksplosiv atmosfære, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF ( 1 ) b) som kun er udformet til brug i nødsituationer og til korttidsdrift i forbindelse med de brandsikkerhedskrav, der er fastsat i Rådets direktiv 89/106/EF ( 2 ) c) som specifikt er udformet til drift: 1)»ventilatorq«: et apparat med roterende skovle, som anvendes til at opretholde en kontinuerlig strøm af en luftart, (normalt atmosfærisk luft) gennem apparatet, og hvis arbejde pr. masseenhed ikke overstiger 25 kj/kg, og som: er udformet til brug med eller udstyret med en elmotor med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw ( 125 W og 500 kw) til at drive rotoren (skovlhjulet) ved optimal energieffektivitet er en aksialventilator, en centrifugalventilator, en tangentialventilator eller en halvaksialventilator i) a) hvor driftstemperaturen på den transporterede luftart overstiger 100 C b) hvor den omgivende driftstemperatur for den motor, der driver ventilatoren hvis motoren er placeret uden for luftstrømmen overstiger 65 C kan være udstyret med en motor, når den bringes i omsætning eller ibrugtages 2)»rotor«: den del af ventilatoren, som overfører energi til luftstrømmen, også kaldet ventilatorhjul ii) hvor den årlige gennemsnitstemperatur af den transporterede luftart og/eller den omgivende driftstemperatur for motoren hvis motoren er placeret uden for luftstrømmen er lavere end 40 C ( 1 ) EFT L 100 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 40 af , s )»aksialventilator«: en ventilator, hvor luftarten transporteres langs en eller flere rotorers rotationsakse med en tangentiel hvirvelbevægelse, der opstår som følge af rotorens rotationsbevægelse. Aksialventilatoren kan være udstyret med et cylindrisk ventilatorhus, indløbs- eller udløbsledeskovle eller en monteringsplade eller -ring

4 Den Europæiske Unions Tidende L 90/11 4)»indløbsledeskovle«skovle anbragt før rotoren, som leder luftstrømmen mod rotoren, og som kan være regulerbare 16)»korttidsdrift«: drift af en motor ved en konstant belastning i så kort tid, at den ikke når temperaturligevægt 5)»udløbsledeskovle«skovle anbragt efter rotoren, som leder luftstrømmen bort fra rotoren, og som kan være regulerbare 6)»monteringspanel«: et panel med en åbning, hvor ventilatoren er anbragt, og som giver mulighed for at fastgøre ventilatoren til andre konstruktioner 7)»monteringsring«: en ring med en åbning, hvor ventilatoren er anbragt, og som giver mulighed for at fastgøre ventilatoren til andre konstruktioner 17)»luftbehandlingsventilator«: en ventilator, som ikke anvendes i følgende energirelaterede produkter: tørretumblere og vaske/tørremaskiner med en maksimal elektrisk indgangseffekt > 3 kw indendørsenheder til husholdningsklimaanlæg og husholdningsklimaanlæg til indendørs brug med en maksimal klimatiseringseffekt 12 kw it-produkter 8)»centrifugalventilator«: en ventilator, hvor luftarten hovedsagelig strømmer til rotoren(-erne) i aksens længderetning og strømmer bort fra rotoren(-erne) vinkelret på aksens længderetning. Rotoren kan have et eller to indløb og et ventilatorhus 9)»centrifugalventilator med lige skovle«: en centrifugalventilator, hvor rotorbladene i periferien peger i radial retning i forhold til rotationsretningen 10)»centrifugalventilator med fremadrettede skovle«: en centrifugalventilator, hvor rotorbladene i periferien peger fremad i forhold til rotationsretningen 11)»centrifugalventilator med bagudrettede skovle uden ventilatorhus (kammerventilator)«: en centrifugalventilator, hvor rotorbladene i periferien peger bagud i forhold til rotationsretningen, og som ikke har et ventilatorhus 12)»ventilatorhus«: en indkapsling omkring rotoren, som leder luftstrømmen frem til, gennem og bort fra rotoren 13)»centrifugalventilator med bagudrettede skovle med ventilatorhus«: en centrifugalventilator, hvor rotorbladene i periferien peger bagud i forhold til rotationsretningen, og som har et ventilatorhus 14)»tangentialventilator«: en ventilator, hvor luftarten strømmer gennem rotoren i en retning, som i det væsentlige er vinkelret på rotorens akse, både når luftarten strømmer ind i og ud af den ved rotorens periferi 15)»halvaksialventilator«: en ventilator, hvor luftstrømmen følger en vej gennem rotoren, der ligger mellem luftstrømmens vej i henholdsvis en centrifugalventilator og en aksialventilator 18)»trykforholdet«: stagnationstrykket ved ventilatorens udløb divideret med stagnationstrykket ved ventilatorens indløb, når ventilatoren kører med optimal energieffektivitet. Artikel 3 Krav til miljøvenligt design 1. Kravene til miljøvenligt design af ventilatorer er opstillet i bilag I. 2. De enkelte krav til ventilatorers energieffektivitet, der er opført i bilag I, punkt 2, finder anvendelse i henhold til følgende tidsplan: a) første fase: fra den 1. januar 2013 må luftbehandlingsventilatorer ikke have et lavere mål for energieffektivitet end det i bilag I, punkt 2, tabel 1, anførte mål b) anden fase: fra den 1. januar 2015 må ingen ventilatorer have et lavere mål for energieffektivitet end det i bilag I, punkt 2, tabel 2, anførte mål. 3. Kravene til produktinformation på ventilatorer, og hvordan de skal være angivet, fremgår af bilag I, punkt 3. Kravene gælder fra den 1. januar De i bilag I, punkt 2, opstillede krav til ventilatorers energieffektivitet finder ikke anvendelse på ventilatorer, som er udformet til drift: a) med en optimal energieffektivitet ved mindst omdrejninger pr. minut b) i applikationer, hvor»trykforholdet«er større end 1,11 c) som transportventilatorer til transport af ikke-luftformige stoffer i industriprocesapplikationer.

5 L 90/12 Den Europæiske Unions Tidende For dobbeltanvendelige ventilatorer, der er udformet både til ventilation under normale forhold og i nødsituationer i korttidsdrift i forbindelse med de brandsikkerhedskrav, der er fastsat i direktiv 89/106/EF, nedsættes de gældende værdier for virkningsgrad, der er anført i bilag I, punkt 2, med 10 % i forhold til tabel 1 og med 5 % i forhold til tabel 2. Artikel 6 Vejledende referenceværdier De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste ventilatorer på markedet på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne forordning er anført i bilag IV. 6. Om kravene til miljøvenligt design er overholdt, fastslås ved målinger og beregninger, der opfylder kravene i bilag II. Artikel 4 Overensstemmelsesvurdering Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8 i direktiv 2009/125/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V. Artikel 5 Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, anvende verifikationsproceduren i bilag III til denne forordning. Artikel 7 Revision Kommissionen reviderer denne forordning senest fire år efter dens ikrafttræden og forelægger konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af revisionen. Revisionen skal navnlig evaluere, om det er muligt at mindske antallet af ventilatortyper med henblik på at styrke konkurrencen på grundlag af energieffektiviteten for ventilatorer, som kan bruges til sammenlignelige formål. Revisionen skal også evaluere, om omfanget af undtagelser kan mindskes, herunder afvigelserne for dobbeltanvendelige ventilatorer. Artikel 8 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formad

6 Den Europæiske Unions Tidende L 90/13 BILAG I 1. Definitioner med henblik på bilag I KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN AF VENTILATORER 1) måleopstilling : prøve-, måle- eller brugsopstilling, som fastlægger ind- og udløbsforholdene under prøvningen for ventilatoren 2) måleopstilling A : opstilling, hvor målinger af ventilatoren foretages med frit indløb og udløb 3) måleopstilling B : opstilling, hvor målinger af ventilatoren foretages med frit indløb og et rør tilsluttet udløbet 4) måleopstilling C : opstilling, hvor målinger af ventilatoren foretages med et rør tilsluttet indløbet og frit udløb 5) måleopstilling D : opstilling, hvor målinger af ventilatoren foretages med rør tilsluttet både indløb og udløb 6) type ventilatorvirkningsgrad : ventilatorfragassens energiform, som anvendes til at bestemme ventilatorens virkningsgrad; det kan enten være den statiske virkningsgrad eller totalvirkningsgraden, idet a) ventilatorens statiske tryk (p sf ) bruges til at beregne dens lufteffekt i formlen for statisk virkningsgrad, og b) ventilatorens totaltryk (p f ) bruges til at beregne dens lufteffekt i formlen for totalvirkningsgrad 7) statisk virkningsgrad : en ventilators energieffektivitet baseret på måling af ventilatorens statiske tryk (p sf ) 8) ventilatorens statiske tryk (p sf ): ventilatorens totaltryk (p f ) minus dens dynamiske tryk korrigeret med Machfaktoren 9) stagnationstryk : trykket målt i et punkt i en luftart i bevægelse, hvis denne luftart blev sat i bero ved hjælp af en isentropisk proces 10) dynamisk tryk : det tryk, der beregnes ud fra massestrømmen, den gennemsnitlige densitet af luftarten ved udløbet og ventilatorens udløbsareal 11) Mach-faktor : korrektionsfaktor, som anvendes på det dynamiske tryk i et punkt, defineret som stagnationstrykket minus trykket målt i forhold til det absolutte nultryk, som virker på et punkt i ro i forhold til den omgivende luftart, divideret med det dynamiske tryk 12) totalvirkningsgrad : en ventilators energieffektivitet baseret på måling af ventilatorens totaltryk (p f ) 13) ventilatorens totaltryk (p f ): forskellen mellem stagnationstrykket ved ventilatorens udløb og stagnationstrykket ved ventilatorens indløb 14) virkningsgradklassificering : parameter i beregningen af målværdien for energieffektiviteten af en ventilator med en specifik tilført elektrisk indgangseffekt i det optimale driftspunkt (benævnt N i beregningen af ventilatorens energieffektivitet) 15) totalvirkningsgradklasse (η target ): den energieffektivitet, som en ventilator mindst skal nå, for at opfylde kravene; den bygger på ventilatorens tilførte elektriske indgangseffekt i det optimale driftspunkt, hvor η target er resultatet af den relevante formel i punkt 3 i bilag II, under anvendelse af det relevante heltal N for virkningsgradklassificeringen (bilag I, punkt 2, tabel 1 og 2) og ventilatorens tilførte elektriske indgangseffekt P e(d) i kw i dens optimale driftspunkt i henhold til den relevante energieffektivitetsformel 16) frekvensomformer : effektelektronisk enhed, som er indbygget i eller fungerer som et samlet system med motoren og ventilatoren, og som kontinuerligt tilpasser den tilførte strøm således, at motoren afgiver en mekanisk effekt med et moment og ved et omdrejningstal, der svarer til dens aktuelle belastning, med undtagelse af spændingsregulatorer, som kun regulerer motorens forsyningsspænding 17) samlet virkningsgrad : enten statisk virkningsgrad eller totalvirkningsgrad alt efter, hvad der er relevant. 2. Krav til ventilatorers energieffektivitet Mindstekravene til ventilatorers energieffektivitet er opstillet i tabel 1 og 2.

7 L 90/14 Den Europæiske Unions Tidende Tabel 1 Mindstekrav til ventilatorers energieffektivitet i første fase fra den 1. januar 2013 Ventilatortype Måleopstilling (A-D) Type ventilatorvirkningsgrad (statisk eller total) Effektinterval (P) i kw Totalvirkningsgradklasse Virkningsgradklassificering (N) Aksialventilator A, C statisk 0,125 P 10 η target = 2,74 ln(p) 6,33 + N 36 B, D total 0,125 P 10 η target = 2,74 ln(p) 6,33 + N 50 Centrifugalventilator med fremadrettede skovle og med radielle skovle A, C statisk 0,125 P 10 η target = 2,74 ln(p) 6,33 + N 37 B, D total 0,125 P 10 η target = 2,74 ln(p) 6,33 + N 42 Kammerventilator med bagudrettede skovle uden ventilatorhus Centrifugalventilator med bagudrettede skovle med ventilatorhus A, C statisk 0,125 P 10 η target = 4,56 ln(p) 10,5 + N 58 A, C statisk 0,125 P 10 η target = 4,56 ln(p) 10,5 + N 58 B, D total 0,125 P 10 η target = 4,56 ln(p) 10,5 + N 61 Halvaksialventilator A, C statisk 0,125 P 10 η target = 4,56 ln(p) 10,5 + N 47 B, D total 0,125 P 10 η target = 4,56 ln(p) 10,5 + N 58 Tangentialventilator B, D total 0,125 P 10 η target = 1,14 ln(p) 2,6 + N < P 500 η target = N Tabel 2 Mindstekrav til ventilatorers energieffektivitet fra den 1. januar 2015 Ventilatortype Måleopstilling (A-D) Type ventilatorvirkningsgrad (statisk eller total) Effektinterval (P) i kw Totalvirkningsgradklasse Virkningsgradklassificering (N) Aksialventilator A, C statisk 0,125 P 10 η target = 2,74 ln(p) 6,33 + N 40 B, D total 0,125 P 10 η target = 2,74 ln(p) 6,33 + N 58

8 Den Europæiske Unions Tidende L 90/15 Ventilatortype Måleopstilling (A-D) Type ventilatorvirkningsgrad (statisk eller total) Effektinterval (P) i kw Totalvirkningsgradklasse Virkningsgradklassificering (N) Centrifugalventilator med fremadrettede skovle og med radielle skovle A, C statisk 0,125 P 10 η target = 2,74 ln(p) 6,33 + N 44 B, D total 0,125 P 10 η target = 2,74 ln(p) 6,33 + N 49 Kammerventilator med bagudrettede skovle uden ventilatorhus Centrifugalventilator med bagudrettede skovle med ventilatorhus A, C statisk 0,125 P 10 η target = 4,56 ln(p) 10,5 + N 62 A, C statisk 0,125 P 10 η target = 4,56 ln(p) 10,5 + N 61 B, D total 0,125 P 10 η target = 4,56 ln(p) 10,5 + N 64 Halvaksialventilator A, C statisk 0,125 P 10 η target = 4,56 ln(p) 10,5 + N 50 B, D total 0,125 P 10 η target = 4,56 ln(p) 10,5 + N 62 Tangentialventilator B, D total 0,125 P 10 η target = 1,14 ln(p) 2,6 + N < P 500 η target = N 3. Krav til produktinformation på ventilatorer 1. De i nr. 2, punkt 1-14 anførte oplysninger skal tydeligt fremgå af: a) ventilatorens tekniske dokumentation b) de websteder med fri adgang, som tilhører ventilatorproducenterne 2. Følgende informationer skal vises: 1) samlet virkningsgrad (η), afrundet til én decimal 2) måleopstilling brugt ved bestemmelse af virkningsgraden (A-D) 3) type ventilatorvirkningsgrad (statisk eller total) 4) virkningsgrad i det optimale driftspunkt 5) hvorvidt beregningen af ventilatorens virkningsgrad forudsætter brug af en frekvensomformer og i givet fald, om frekvensomformeren er indbygget i ventilatoren eller skal monteres sammen med den 6) produktionsår 7) producentens navn eller varemærke, nummer i handelsregisteret og hjemsted 8) produktets modelnummer 9) nominel(le) motorindgangseffekt(er) (kw), masse- hhv. volumenstrøm(me) og tryk ved optimal energieffektivitet 10) omdrejninger pr. minut i det optimale driftspunkt

9 L 90/16 Den Europæiske Unions Tidende ) trykforholdet 12) oplysninger med relevans for demontering, genvinding eller bortskaffelse, når produkterne er udtjente 13) oplysninger, som er relevante i forbindelse med at mindske miljøvirkningen og sikre en optimal forventet levetid for så vidt angår montering, brug og vedligehold 14) beskrivelse af yderligere komponenter, der anvendes ved bestemmelsen af ventilatorens energieffektivitet, f.eks. rør, som ikke er beskrevet i måleopstillingen og ikke leveres med ventilatoren. 3. Oplysningerne i den tekniske dokumentation skal stå i nummerorden, som vist i punkt 2, nr Det er ikke nødvendigt, at benytte nøjagtig samme ordlyd som i listen. Oplysningerne kan gives i form af grafer, figurer eller symboler i stedet for tekst. 4. Oplysningerne i punkt 2, nr. 1-5, skal være uudsletteligt anført på eller nær ventilatorens ydelsesskilt, hvor der i forbindelse med punkt 2, nr. 5 alt efter omstændighederne skal anføres en af de to følgende formuleringer: Der skal monteres en frekvensomformer sammen med denne ventilator Denne ventilator har en indbygget frekvensomformer. 5. Producenterne skal i instruktionsbogen oplyse om alle de specifikke forholdsregler, der skal træffes, når ventilatorer samles, monteres eller vedligeholdes. Hvis det i henhold til punkt 2, nr. 5, i produktinformationskravene er anført, at der skal monteres en frekvensomformer sammen med ventilatoren, skal producenterne give nærmere oplysninger om frekvensomformerens egenskaber for at sikre en optimal brug efter samlingen.

10 Den Europæiske Unions Tidende L 90/17 BILAG II 1. Definitioner med henblik på bilag II MÅLINGER OG BEREGNINGER 1)»volumenstrøm«(q): den mængde af en given luftart, der strømmer gennem ventilatoren pr. tidsenhed (m 3 /s), og som beregnes ud fra massen af den luftart, der transporteres af ventilatoren (kg/s), divideret med luftartens densitet ved ventilatorens indløb (kg/m 3 ) 2)»kompressibilitetsfaktor«: et dimensionsløst tal, som angiver den kompressibilitet, som luftstrømmen udsættes for under prøvningen, og som beregnes som forholdet mellem det mekaniske arbejde, som ventilatoren udfører på luftarten, og det arbejde, der ville blive udført på en usammentrykkelig væske med samme massestrøm, indløbsdensitet og trykforhold, idet der anvendes»totaltryk«(k p ) eller»statisk tryk«(k ps ) for ventilatorens tryk 3) k ps er kompressibilitetskoefficienten for beregningen af ventilatorens statiske lufteffekt 4) k p er kompressibilitetskoefficienten for beregningen af ventilatorens totallufteffekt 5)»færdigsamlet (klar til brug)«: ventilator, som leveres klar til montering eller samles endeligt på stedet, således at den har alle dele, der er nødvendige for at omdanne elektrisk energi til lufteffekt, uden at der er behov for flere dele eller komponenter 6)»ikkefærdigsamlet«: samlede ventilatordele, som mindst omfatter rotoren, og hvor der er brug for en eller flere eksternt leverede dele, før den kan omdanne elektrisk energi til lufteffekt 7)»direkte drevet«: ventilatortræk, hvor rotoren er fastgjort til motorakslen, enten direkte eller via en koaksialkobling, og hvor rotoren og motoren har samme omdrejningshastighed 8)»transmission«: kraftoverførsel til ventilator, der ikke er»direkte drevet«, jf. ovenstående definition. Kraftoverførslen kan f.eks. ske ved hjælp af et remtræk, et gear eller en slipkobling 9)»laveffekttransmission«: transmission ved hjælp af en rem, hvor remmens bredde er mindre end tre gange dens højde, eller en anden transmissionsform, som ikke er»højeffekttransmission«10)»højeffekttransmission«: transmission ved hjælp af en rem, hvis bredde er mindst tre gange dens højde, en tandrem eller tandhjul. 2. Målemetode Ved overholdelse og kontrol af overholdelse af kravene i denne forordning udføres målinger og beregninger ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar metode, som anvender alment anerkendte metoder, og som fører til resultater med lille usikkerhed, herunder metoder, der er fastlagt i dokumenter, for hvilke referencenumrene er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. 3. Beregningsmetode Metoden til beregning af en specifik ventilators energieffektivitet bygger på forholdet mellem lufteffekten og den elektriske effekt, der tilføres motoren, hvor lufteffekten er produktet af luftvolumenstrømmen og totaltrykstigningen. Trykket er enten statisk tryk eller totaltryk, som er summen af det statiske og det dynamiske tryk, afhængigt af måleopstilling og type ventilatorvirkningsgrad Hvis ventilatoren leveres»færdigsamlet (klar til brug)«, måles ventilatorens lufteffekt og elektriske indgangseffekt i det optimale driftspunkt: a) Har ventilatoren ikke en frekvensomformer, beregnes den samlede virkningsgrad ved hjælp af følgende formel: hvor: η e er den samlede virkningsgrad η e = P u(s) / P e, P u(s) er ventilatorens lufteffekt (hydrauliske effekt) i dens optimale driftspunkt, beregnet i overensstemmelse med punkt 3.3 P e er den målte effekt ved ventilatormotorens eltilslutningspunkt, når ventilatoren kører med optimal energieffektivitet

11 L 90/18 Den Europæiske Unions Tidende b) Har ventilatoren en frekvensomformer, beregnes den samlede virkningsgrad ved hjælp af følgende formel: hvor: η e er den samlede virkningsgrad η e = (P u(s) / P ed ) C c, P u(s) er ventilatorens lufteffekt i dens optimale driftspunkt, beregnet i overensstemmelse med punkt 3.3 P ed er den målte effekt ved frekvensomformerens eltilslutningspunkt, når ventilatoren kører med optimal energieffektivitet C c er en kompensationsfaktor for partiel belastning som følger: for en motor med frekvensomformer og P ed 5 kw er C c = 1,04 for en motor med frekvensomformer og P ed < 5 kw er C c = 0,03 ln(p ed ) + 1, Hvis ventilatoren leveres»ikkefærdigsamlet«, beregnes ventilatorens samlede virkningsgrad i rotorens optimale driftspunkt ved hjælp af følgende formel: hvor: η e er den samlede virkningsgrad η r er rotorvirkningsgraden i henhold til P u(s) / P a, hvor: η e = η r η m η T C m C c, P u(s) er lufteffekten bestemt i rotorens optimale driftspunkt og i henhold til nedenstående punkt 3.3 P a er ventilatorens akseleffekt i rotorens optimale driftspunkt η m er motorens nominelle virkningsgrad, jf. forordning (EF) nr. 640/2009, hvor denne finder anvendelse. Hvis motoren ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 640/2009, eller hvis der ikke leveres en motor, beregnes en standardværdi for η m for motoren vej hjælp af følgende værdier: hvis den anbefalede tilførte effekt»pe«er 0,75 kw, η m = 0,000278*(x 3 ) 0,019247*(x 2 ) + 0,104395*x + 0, hvor x = Lg(P e ) og P e er defineret i punkt 3.1, litra a); hvis den anbefalede tilførte effekt til motoren»pe«er < 0,75 kw, η m = 0,1462*ln(P e ) + 0,8381 og P e er som defineret i punkt 3.1, litra a), idet den indgangseffekt, Pe, der anbefales af ventilatorproducenten, bør være tilstrækkelig til at nå ventilatorens optimale driftspunkt, når der tages hensyn til tab fra eventuelle transmissionssystemer η T er kraftoverførselssystemets virkningsgrad, og følgende standardværdier anvendes: for direkte træk η T = 1,0, hvis der er tale om en laveffekttransmission, jf. punkt 1, nr. 9, og P a 5 kw, η T = 0,96, eller 1 kw < P a < 5 kw, η T = 0,0175 * P a + 0,8725, eller P a < 1 kw, η T = 0,89 hvis der er tale om en højeffekttransmission, jf. punkt 1, nr. 10, og P a < 5 kw, η T = 0,98 eller 1 kw < P a < 5 kw, η T = 0,01 * P a + 0,93, eller P a < 1 kw, η T = 0,94 C m er kompensationsfaktoren for afstemning af komponenter = 0,9 C c er kompensationsfaktoren for partiel belastning: for en motor uden frekvensomformer C c = 1,0

12 Den Europæiske Unions Tidende L 90/19 for en motor med frekvensomformer og P ed 5 kw er C c = 1,04 for en motor med frekvensomformer og P ed < 5 kw er C c = 0,03 ln(p ed ) + 1, Ventilatorens lufteffekt, P u(s) (kw), beregnes i overensstemmelse med den måleopstilling, der er valgt af leverandøren: a) Er ventilatoren målt i overensstemmelse med måleopstilling A, bruges ventilatorens lufteffekt P us i henhold til formlen P us = q p sf k ps b) Er ventilatoren målt i overensstemmelse med måleopstilling B, bruges ventilatorens lufteffekt P u i henhold til formlen P u = q p f k p c) Er ventilatoren målt i overensstemmelse med måleopstilling C, bruges ventilatorens lufteffekt P us i henhold til formlen P us = q p sf k ps d) Er ventilatoren målt i overensstemmelse med måleopstilling D, bruges ventilatorens lufteffekt P u i henhold til formlen P u = q p f k p. 4. Metode til beregning af totalvirkningsgradklasse Totalvirkningsgradklassen er den energieffektivitet, som en ventilator af en given ventilatortype skal nå, for at opfylde denne forordnings krav (udtrykt i hele procent). Totalvirkningsgradklasssen beregnes i henhold til effektivitetsformler, som omfatter den tilførte elektriske effekt, P e(d), og mindstevirkningsgraden i henhold til bilag I. Hele effektintervallet dækkes af to formler: et interval for ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 0,125 kw til og med 10 kw, og et andet for ventilatorer med en indgangseffekt over 10 kw til og med 500 kw. Der er udviklet energieffektivitetsformler for tre serier forskellige ventilatortyper, som tager højde for deres forskellige egenskaber: 4.1. Totalvirkningsgradklassen for aksialventilatorer, centrifugalventilatorer med fremadrettede skovle og centrifugalventilatorer med radielle skovle beregnes ved hjælp af følgende formler: Effektinterval P fra 0,125 kw til 10 kw η target = 2,74 ln(p) 6,33 + N Effektinterval P fra 10 kw til 500 kw η target = 0,78 ln(p) 1,88 + N hvor indgangseffekten, P, er den elektriske tilførte energi, P e(d), og N er heltallet for den krævede virkningsgrad Totalvirkningsgradklassen for centrifugalventilatorer med bagudrettede skovle uden ventilatorhus (kammerventilatorer), centrifugalventilatorer med bagudrettede skovle med ventilatorhus og halvaksialventilatorer beregnes ved hjælp af følgende formler: Effektinterval P fra 0,125 kw til 10 kw η target = 4,56 ln(p) 10,5 + N Effektinterval P fra 10 kw til 500 kw η target = 1,1 ln(p) 2,6 + N hvor indgangseffekten, P, er den elektriske tilførte energi, P e(d), og N er heltallet for den krævede virkningsgrad Totalvirkningsgradklassen for tangentialventilatorer beregnes ved hjælp af følgende formler: Effektinterval P fra 0,125 kw til 10 kw Effektinterval P fra 10 kw til 500 kw η target = 1,14 ln(p) 2,6 + N η target = N hvor indgangseffekten, P, er den elektriske tilførte energi, P e(d), og N er heltallet for den krævede virkningsgrad. 5. Anvendelse af totalvirkningsgradklassen For at opfylde mindstekravene til energieffektivitet skal den samlede virkningsgrad η e for ventilatoren, der beregnes i henhold til den relevante metode i bilag II, punkt 3, være lig med eller større end den totalvirkningsgradklasse η target, der er fastsat ud fra virkningsgraden.

13 L 90/20 Den Europæiske Unions Tidende BILAG III VERIFIKATIONSPROCEDURE I FORBINDELSE MED MARKEDSTILSYN Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, anvende nedenstående verifikationsprocedure for de i bilag I anførte krav. 1. Medlemsstaternes myndigheder tester en enkelt enhed. 2. Modellen anses for at opfylde denne forordnings bestemmelser, hvis ventilatorens samlede virkningsgrad (η e ) mindst svarer til totalvirkningsgradklassen*0,9, beregnet ved hjælp af formlerne i bilag II (punkt 3) og de relevante virkningsgrader fra bilag I. 3. Hvis resultatet i punkt 2 ikke nås: anses modellen, hvis den pågældende model fremstilles i mængder på under fem eksemplarer årligt, for ikke at opfylde denne forordnings bestemmelser skal markedstilsynsmyndigheden, hvis modellen fremstilles i mængder på fem eksemplarer eller flere årligt, teste yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder. 4. Modellen anses for at opfylde denne forordnings bestemmelser, hvis de i punkt 3 omhandlede tre enheders gennemsnitlige samlede virkningsgrad (η e ) mindst er totalvirkningsgradklassen*0,9, beregnet ved hjælp af formlerne i bilag II (punkt 3) og de relevante virkningsgrader fra bilag I. 5. Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen for ikke at overholde forordningens krav.

14 Den Europæiske Unions Tidende L 90/21 BILAG IV VEJLEDENDE REFERENCEVÆRDIER (JF. ARTIKEL 6) I tabel 1 er anført den bedste tilgængelige teknologi på markedet for ventilatorer på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning. Disse referenceværdier nås muligvis ikke altid for alle anvendelser i det samlede effektinterval, der er omfattet af denne forordning. Tabel 1 Vejledende referenceværdier for ventilatorer Ventilatortype Måleopstilling (A-D) Type ventilatorvirkningsgrad (statisk eller total) Virkningsgrad-klassificering Aksialventilator A, C statisk 65 B-D total 75 Centrifugalventilator med fremadrettede skovle og med radielle skovle Kammerventilator med bagudrettede skovle uden ventilatorhus Centrifugalventilator med bagudrettede skovle med ventilatorhus A, C statisk 62 B-D total 65 A, C statisk 70 A, C statisk 72 B-D total 75 Halvaksialventilator A, C statisk 61 B-D total 65 Tangentialventilator B-D total 32

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6.

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6. Producerer eller importerer du ventilatorer? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra den 1. januar 2013 Fra 1. januar 2013 er der krav om miljøvenligt design af ventilatorer. Det vil sige krav til produktudformning,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 165/28 Den Europæiske Unions Tidende 26.6.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 547/2012 af 25. juni 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 278/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

V. Å. Gram A/S VENTILATOR-TEST. Erp 2013 og 2015 (EU-forordning nr. 327/2011) 1. Samlet virkningsgrad. 2. Måleopstilling, der anvendes

V. Å. Gram A/S  VENTILATOR-TEST. Erp 2013 og 2015 (EU-forordning nr. 327/2011) 1. Samlet virkningsgrad. 2. Måleopstilling, der anvendes Erp 2013 og 2015 (EU-forordning nr. 327/2011) Med det formål at mindske energiforbruget i EU med 20% inden 2020 skal bl.a. alle ventilatorer, der anvendes, opfylde et mindstekrav til virkningsgrad. Følgende

Læs mere

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 107/2009 af 4. februar 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 18.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1015 DA 01.12.2010 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 104/20 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2010 af 21. april 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2014 C(2014) 4653 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final BILAG Bilag 6 til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1)

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1) CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr.3003/3005-0003

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 342/46 Den Europæiske Unions Tidende 22.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere