Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14."

Transkript

1 Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner Hylby, Erik Rasmussen, Ester Larsen, Ingrid Jørgensen, Erling Vingborg, Hans Orla Wagner, Bent K. Nielsen, Niels Hørlyck, Per Bucholdt Andreasen, Charlotte Muus Mogensen, Anna Sophie Wiese (referent) Afbud: Ingelise Pedersen, Torben Larsen, Kirsten Pilgaard Dato: 27. september 2013 Dokument nr / /10 Kirkeministeriet c/o Ministeriet for Ligestilling og KM-1 Kirke Sagsbehandler 1. Kontor Jan Sagsbehandler Madsen ANSW Dagsorden 1. Velkomst 2. Siden sidst Orientering a) Nye love og bekendtgørelser b) Udmelding af landskirkeskatten og udligningstilskuddet Status for Fællesfonden ved Ministeriet for Ligestilling og Kirke a) Regnskab (Vedlagt Årsrapport 2012, dok.nr /13) b) Budget Folkekirken.dk v/ Ellen Aagaard [Pause aftales] Folkekirken.dk er den danske Folkekirkes hjemmeside med artikler, nyheder og web-tv om liv og tro, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Ellen Aagaard er redaktør på Folkekirken.dk og vil holde et oplæg om folkekirken.dk og dets rolle. 5. Budget 2014 ved Ministeriet for Ligestilling og Kirke Budgetforslag 2014 præsenteres af ministeriet og drøftes i budgetsamrådet (Vedlagt Budgetnotat 2014, dok.nr /13). 6. Budgetønsker 2014 Drøftelse af de forskellige budgetønsker fra stifter, uddannelsesinstitutioner samt andre organisationer. Budgetfølgegruppen præsenterer deres overvejelser til indstilling til ministeren. Den endelige indstilling udarbejdes med inddragelse af budgetsamrådets tilkendegivelser. (Budgetønsker og budgetønskenotat, er vedlagt) 7. Eventuelt 8. [Frokost]

2 Ad1Velkomst Formanden bød velkommen til budgetsamrådet og det nye medlem. Side 2 Ad2 Kort orientering Status for lovgivning Ministeriet for Ligestilling og Kirke orienterede om ny lovgivning mv. -Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende serviceeftersyn af gravminderegistreringsordningen er sendt i høring. -Der er sendt et lovforslag i høring, så man kan have blandet anvendelse ved kirker, der tages delvist ud af brug. -Der arbejdes på at gøre biskoppernes ansættelse tidsbegrænset. Udkast til lovforslag er sendt i høring. -Cirkulære om salg af præste- og kirkeembedets ejendomme er sendt i høring. Oprindeligt kunne man kun sælge kirkelige ejendomme ved auktioner, men fremover kan salg foregå ved tilbud fra to ejendomsmæglere. Derved kan kirkelige ejendomme sælges i normal handel, hvilket gør processen mindre kompliceret for et menighedsråd. -Herudover er bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter sendt i høring, der indebærer en samling af præsteudannelserne, videns- og konfirmandcenter i en institution fra 2014 med én rektor. Dispositionsbegrænsning Som følge af, at lønudviklingen i 2013 har vist sig lavere end forudsat i finanslov 2013, har Finansministeriet nedjusteret lønindekset for Det er indarbejdet for 2014 i rammerne, men for 2013 er der udmeldt en dispositionsbegrænsning. Da fællesfonden følger den samme prisregulering, som er gældende i staten, er der lavet en tilsvarende beregning for fællesfonden. Med henblik på at give de påvirkede bevillingsmodtagere tid til tilpasning, indarbejdes virkningen for 2013 først i Reguleringen er dog beskeden. Landskirkeskatten Landskirkeskatten 2014 blev i lighed med tidligere år udmeldt i juli. Udviklingen var tilfredsstillende, da udskrivningsgrundlaget ikke er blevet forringet, som det ellers var frygtet. Afskaffelsen af Kompensationen for anden lovgivnings påvirkning af kirkeskatten betyder, at en lovbetinget ændringfår fuld effekt. Udskrivningsgrundlaget er i de fleste ligningsområder vokset mere end den generelle pris- og lønudvikling i samfundet.

3 Ad 3 Status for fællesfonden Ministeriet for Ligestilling og Kirke redegjorde for Årsrapport 2012 for fællesfonden. Årsrapporten og Rigsrevisionens erklæring er offentliggjort på Enkelte områder blev drøftet. Side 3 Et medlem af budgetfølgegruppen bemærkede, at det er forhåbningen, at centerdannelsen i stifterne kan optimere udnyttelsesgraden af præstelønnen. Et medlem af budgetsamrådet spurgte om årsagen til, at nogle stifter bruger mere end normeringen. Formanden oplyste, at f.eks. vikarindsættelse ved sygdom eller studieorlov medregnes i opgørelsen, men at det jf. statens regler ikke giver vanskeligheder i forbindelse med normeringen i finansloven, da normeringen samlet overholdes. Et medlem påpegede, at det er anført i årsrapporten, at implementering og drift af GIAS er tilfredsstillende, og spurgte om det også er stifternes indtryk. Et medlem af budgetfølgegruppen oplyste, at GIAS fungerer over forventningen, hvorimod KAS har givet store vanskeligheder. Et medlem af budgetsamrådet spurgte om årsagen til, at der ikke et regnskab for stiftsmidlerne. Ministeriet oplyste, at som konsekvens af vanskelighederne i KAS er det ikke færdigt. Der blev afleveret et regnskab til Rigsrevisionen i april, men Rigsrevisionen blev efterfølgende anmodet om ikke at revidere det, da regnskabet skulle genåbnes af hensyn til at lette fejlretning i KAS. Meget er gået galt i implementeringen af KAS, og det forsinker regnskabet, da regnskabsåret ikke kan lukkes. Problemet er beløbsmæssigt småt, men har store tekniske konsekvenser, for vi kan ikke postere os ud af det efterfølgende. Stiftsmiddelregnskabet for 2012 afleveres endeligt til Rigsrevisionen i september. Et medlem spurgte, om det er korrekt, at det kun Folkekirkens IT og stiftsadministrationerne, som kan beholde overskuddet. Ministeriet oplyste, at It og stifterne har videreførelsesadgang for underskud og overskud. I princippet kan mindreforbrug godt overføres for alle driftsbevillinger. Præsteløn kan dog ikke videreføres, da der ikke er videreførelsesadgang på finanslovsbevillingen. Et medlem af budgetsamrådet spurgte, hvem der har besluttet sammenlægning af præsteuddannelserne, og om placeringen af rektor i Løgumkloster? Ministeriet oplyste, at begge dele er en ministerbeslutning efter indstilling fra bestyrelsen for præsternes uddannelse og efterudannelse. Sammenlægningen havde som præmis, at der fortsat skulle være aktiviteter i København, Aarhus og Løgumkloster. Så det er en del af en opgavedelingen, at rektorstillingen skal ligge i Løgumkloster, mens Videnssøjlen får hjemme i Aarhus og Uddannelsessøjlen i København. Stillingen er slået op med bolig, og det er et politisk valg. Formanden anførte, at det ikke er budgetfølgegruppen eller budgetsamrådets opgave, at forholde sig til sammenlægningen. Budgetfølgegruppen kan rådgive ministeren om økonomien, men ikke beslutte, om institutionerne skal sammenlægges eller ej. Det er en ministerbeslutning efter indstilling fra bestyrelsen for præsteuddannelserne. To medlemmer påpegede, at man forsøger at afvikle tjenesteboliger generelt blandt offentligt ansatte tjenestemænd. En rektorbolig virker som et tilbageslag. Dette medførte en diskussion af præsters boligpligt.

4 Ministeriet orienterede om proces for analyse af kirkemusikskoler i relation til behov, økonomi og organisering. Der opereres med en treårig horisont, for at sikre, at elever kan færdiggøre uddannelsen. Side 4 Budgetopfølgning Der er ingen forventning om store afvigelser fra budgettet. Afvigelser i perioderegnskabet skyldes periodisering. Formanden bemærkede, at for præster kan det tilføjes, at de store ældre årgange nu går på pension, og erstattes af nye, billigere kandidater. Ad 4 Folkekirken.dk ved Ellen Aagaard Redaktør Ellen Aagaard orienterede om folkekirken.dk s arbejde og opgaver. Ad 5 Budget 2014 Ministeriet indledte med at oplyse, at kirkeskatteprocenten er faldet i 2013, trods det faktum, at folkekirken bruger flere penge. Man havde de senere år ikke sænket kirkeskatten, som man umiddelbart havde forventet. Med andre ord anvendes der samlet set flere ressourcer også når der tages højde for pris- og lønudviklingen. Budgettet blev systematisk gennemgået. Det blev understreget, at der efter genopretningen af fællesfondens kassebeholdning i 2011, nu fokuseres på pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer. Derfor øges hensættelserne med ca. 3,5 mio. kr. årligt, hvilket ses som et reduceret resultat. Denne løsning er bl.a. valgt, fordi fællesfonden ikke må budgettere med et underskud med mindre det er dækket af tidligere års videreførelser. Udgiften til tjenestemandsansatte kirkefunktionærers pension forventes at toppe omkring år 2031, hvorefter man forventer et fald. Et medlem af budgetsamrådet spurgte, hvorledes kvaliteten af provstirevisionen sikres. Et medlem af budgetfølgegruppen oplyste, at stiftet kan kontaktes. Det er stiftsadministrationen, der er kontraktholder. De nye kontrakter fra 2013 gør det lettere at stille krav til provstirevisor, og stifternes arbejdsgruppe fra udbuddet fortsætter i den kommende periode med at koordinere på tværs af stifterne og understøtte opfølgningen på revisorerne. Stifternes samarbejde med provstirevisor har tidligere været meget forskelligt, men der tilstræbes nu en vis ensartethed. Punkt 6 Omprioriteringspuljen Budgetfølgegruppen redegjorde for principperne for 2-pct.-besparelsen og omprioriteringspuljen. Ansøgninger og budgetfølgegruppens indstilling til ministeren blev drøftet. Budgetsamrådets bemærkninger mv. indgår i budgetfølgegruppens videresagsbehandling herunder i indstillingen til ministeren.

5 Punkt 7 Eventuelt Et medlem af budgetsamrådet spurgte, hvor pensionshensættelserne posteres i regnskabet. Ministeriet oplyste, at de står på fællesfondens balance, og forrentes til fordel for pensionsordningen. Der arbejdes på en aftale med et pengeinstitut for at sikre en bedre forrentning, da det er mange penge. Opgaven skal ses i sammenhæng med diskussionen om at lave en stiftsbank, så menighedsrådende kan deponere opsparing i Stifternes fælles Kapitalforvaltning fremfor i banken. Menighedsråd og provstier harca. 1,6 mia. i frie midler og opsparing og ikke alt er anbragt lige hensigtsmæssigt. Side 5 [Næste møde er med budgetsamrådet den 18.marts 2014]

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere