Dimittendundersøgelse University College Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse University College Syddanmark"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse University College Syddanmark Dimission januar og juni 2015 STUDENTER FOKUS august 2015 MJAN

2 Dimittendundersøgelsen Metode... 1 Svarprocent... 2 Undersøgelsernes resultater i hovedtræk... 2 Læsevejledning... 3 Beskrivelse af dimittenderne... 3 Arbejdsmarkedet... 4 Efter- og videreuddannelse... 4 Vurdering af UC Syddanmark... 4 Bilag: Beskrivelse af dimittenderne... 7 Bilag: Arbejdsmarkedet... 9 Bilag: Efter- og videreuddannelse Bilag: Vurdering af UC Syddanmark... 12

3 Dimittendundersøgelsen 2015 På Professionshøjskolen University College Syddanmark gennemføres systematiske dimittendundersøgelser for samtlige grunduddannelser. Undersøgelserne gennemføres hvert halve år i forbindelse med dimissionen på professionsuddannelserne. Hver uddannelse får således enten årligt eller halvårligt tilsendt resultaterne fra dimittendundersøgelsen, der vedrører netop deres dimittender. Derudover laves denne årlige afrapportering for hele UC Syddanmark, hvor den enkelte uddannelse kan sammenligne sine resultater med de øvrige af UC Syddanmarks uddannelser. Som supplement til dimittendundersøgelsen gennemføres for øvrigt en beskæftigelsesundersøgelse et år efter dimission. Formålet er at bidrage til en løbende og kvalificeret vurdering af, om UC Syddanmark uddanner til beskæftigelse eller videreuddannelse, og om uddannelsesinstitutionen dækker et regionalt arbejdsmarkedsbehov. Derudover kan dimittendundersøgelserne også bidrage til identifikation af indsatsområder, det være sig både fagligt og socialt, på enkelte uddannelsessteder eller på tværs af campusserne. Metode Af nedenstående tabel fremgår, hvilke uddannelsessteder der indgår i rapporten. Eftersom nogle uddannelser afholder dimission 2 gange i året gennemføres også dimittendundersøgelsen 2 gange om året. I tabellen fremgår således også, hvilke uddannelser der har indgået i dimittendundersøgelserne i hhv. januar og juni. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem studiekontorerne og Studenter Fokus. Sidstnævnte har udfærdiget det spørgeskema, som dimittenderne svarer på, og som danner grundlag for rapporten. Studiekontorerne har sørget for at levere kontaktoplysninger på dimittenderne. Uddannelse Dimission Administrationsbacheloruddannelsen Januar 2015 Bioanalytikeruddannelsen Januar 2015 Ergoterapeutuddannelsen Januar og juni 2015 Ernæring og Sundhed Januar 2015 Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation Januar 2015 Fysioterapeutuddannelsen (Esbjerg) Januar og juni 2015 Fysioterapeutuddannelsen (Haderslev) Januar 2015 Grafisk Kommunikation Juni 2015 Jordemoderuddannelsen Januar og juni 2015 uddannelsen (Esbjerg) Juni 2015 uddannelsen (Haderslev) juni 2015 Medie og Sonokommunikation Januar 2015 Pædagoguddannelsen (Esbjerg) Januar og juni 2015 Pædagoguddannelsen (Kolding) Januar og juni 2015 Pædagoguddannelsen (Aabenraa) Januar og juni 2015 Socialrådgiveruddannelsen (Esbjerg) Januar og juni 2015 Socialrådgiveruddannelsen (Aabenraa) Januar 2015 Sygeplejerskeuddannelsen (Esbjerg) Januar og juni 2015 Sygeplejerskeuddannelsen (Sønderborg) januar og juni 2015 For samtlige uddannelser gælder, at adresser på dimittenderne indsamles, og ca. 2 uger før dimissionsdatoen får dimittenderne tilsendt en med tilhørende linkhenvisning til et spørgeskema. 1 Dimittendernes svarfrist er i første omgang 14 dage efter modtagelsen af e- mailen, og 2 dage før denne svarfrist udløber, udsendes en påmindelse til alle dem, der på det tidspunkt ikke har gennemført deres besvarelse. Efter de 14 dage igangsættes en rykkerprocedure. Dem, der ikke har gennemført en besvarelse, får igen tilsendt en mail, hvori de informeres om, at svarfristen er blevet forlænget 2-3 dage. Dernæst følger en ekstra rykkerprocedure for de uddannelser, der efter udsættelsen af svarfristen fortsat har en svarprocent under 70 %. Deres dimittender får således igen en rykker, hvor de informeres om, at svarfristen grundet lav deltagelse forlænges 2-3 dage. Herefter lukkes for yderligere besvarelser. 1 Enkelte dimittender nås aldrig med undersøgelsen. Hvis deres mailboks ikke er tilgængelig eller mail-adressen ugyldig (og det ikke er muligt at få oplyst en gyldig mail-adresse), så modtager de ikke invitationen om at deltage. Der kan også være tilfælde, hvor invitationen fanges af dimittendens spam-filter. I de to førstnævnte tilfælde modtager afsenderen en fejlmelding, og således kan man med sikkerhed sige, at disse dimittender aldrig har modtaget spørgeskemaet. 1

4 Svarprocent Nedenstående tabel viser svarprocenten for hver uddannelse. Svarprocenten er her udregnet således, at det er andelen af gennemførte besvarelser (dvs. ekskl. delvise besvarelser) ud af det samlede antal udsendte s ekskl. tilfælde hvor afsender har modtaget fejlmeldinger. Som det fremgår, er der et par uddannelsessteder, som opnår en høj svarprocent. 14 ud af de 19 har en svarprocent lavere end 70 %, og heraf har 9 uddannelser en svarprocent på under 50 %. Til gengæld er der 5 uddannelser, som opnår en svarprocent på eller over 70 %, og totalt bliver svarprocenten således 50 %, hvilket må konkluderes at være på grænsen til, at udgøre et fornuftigt grundlag i forhold til at kunne foretage generelle retvisende fortolkninger. Den absolut højeste svarprocent findes dog hos Jordemoderuddannelsen med hele 84 %, tæt derefter findes Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation med 79 % samt Ernæring og Sundhed med 78 %. Til gengæld har Grafisk Kommunikation den laveste svarprocent, idet den ligger på 19 %. Uddannelse Antal udsendte spørgeskemaer Antal svar Svarprocent Administrationsbacheloruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring og Sundhed Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation Fysioterapeutuddannelsen (Esbjerg) Fysioterapeutuddannelsen (Haderslev) Grafisk Kommunikation Jordemoderuddannelsen uddannelsen (Esbjerg) uddannelsen (Haderslev) Medie og Sonokommunikation Pædagoguddannelsen (Esbjerg) Pædagoguddannelsen (Kolding) Pædagoguddannelsen (Aabenraa) Socialrådgiveruddannelsen (Esbjerg) Socialrådgiveruddannelsen (Aabenraa) Sygeplejerskeuddannelsen (Esbjerg) Sygeplejerskeuddannelsen (Sønderborg) I alt % Undersøgelsernes resultater i hovedtræk Undersøgelserne viser i hovedtræk følgende: UC Syddanmark imødekommer i høj grad en lokal uddannelsesefterspørgsel, hvilket underbygges af at hele 76,5 % af dimittenderne boede i regionen, inden de søgte ind på en uddannelse i UC Syddanmark. Fysioterapeutuddannelsen (Esbjerg), Grafisk Kommunikation, Jordemoderuddannelsen, Medio og Sonokommunikation, Ernæring og Sundhed samt Pædagoguddannelsen i Aabenraa er uddannelser, som i et vist omfang også tiltrækker studerende uden for regionen. 31,3 % har fået job (4 % af lærer i Haderslev og 5,9 % af socialrådgiver i Åbenrå angiver at de har haft fast arbejde inden de dimitterede) og 62,8 % søger job. I UC Syddanmark for 80,3 % af de dimittender, der har fået job allerede inden dimissionen job i regionen. 81,5 % af dimittenderne overvejer at påbegynde videreuddannelse inden for en overskuelig tidshorisont (max 4 år efter endt uddannelse). 15,9 % overvejer at påbegynde uddannelsen med det samme. 2

5 I det efterfølgende kan man læse mere om dimittendundersøgelsen og dens resultater. Læsevejledning Beskrivelse af dimittenderne: Dette afsnit omhandler baggrundsoplysninger om dimittenderne der indgår i undersøgelsen - såsom køn, alder, bopælsregion. De relaterede tabeller (Tabel 1-4) er i bilag fra side 7. Arbejdsmarkedet: Afsnittet behandler emnet jobsøgning og beskæftigelse dvs. hvorvidt dimittenderne har søgt job, og om de har fået job. Dernæst kommer spørgsmålet omkring, hvor de har fået job - rent geografisk. De relaterede tabeller (Tabel 5-8) er i bilag fra side 9. Efter- og videreuddannelse: Dette afsnit sætter fokus på dimittendernes overvejelser omkring efterog videreuddannelse, dvs. hvorvidt de overhovedet har efter- og videreuddannelse i deres overvejelser, og i givet fald hvilket uddannelsesniveau og hvornår. De relaterede tabeller (Tabel 9-11) er i bilag fra side 11. Vurderingen af UC Syddanmark: Som en afslutning på dimittendundersøgelsen bedes dimittenderne levere en vurdering af UC Syddanmark på udvalgte områder samt angive, hvorvidt de ville anbefale UC Syddanmark til andre. De relaterede tabeller (Tabel 12-24) er i bilag fra side 12. Beskrivelse af dimittenderne Kønsfordelingen på dimittenderne (Tabel 1) er overordnet således, at kvinderne udgør hele 76,1 %. Mændene er i undertal på de fleste uddannelser, men der er dog en mere ligelig fordeling på administrationsbachelorer, erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation, fysioterapeut (Esbjerg) og medie og Sonokommunikation hvor mændene udgør 44 % eller derover af dimittenderne. Mht. aldersfordeling (Tabel 2) udgør dimittender under 24 stadig flertallet (39,2%), mens de årige udgør den næststørste gruppe (34%) og dem over 40 udgør den fjerdestørste gruppe med 10,1 %. Der er dog nogle uddannelser, hvor der ikke er dimittender i sidstnævnte aldersgruppe det gælder fysioterapeutuddannelsen (Esbjerg), grafisk kommunikation, jordemoder og medio og sonokommunikation. De uddannelser, som har flest dimittender under 24, er erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation, ergoterapeut og fysioterapeut (Esbjerg) her tilhører over 50 % af dimittenderne den yngste aldersgruppe, mens under 30 % af dimittender fra administrationsbachelorer, medio og sonokommunikation, socialrådgiveruddannelsen (Aabenraa) og socialrådgiveruddannelsen (Esbjerg) er under 24 år. Dimittendundersøgelsen fokuserer også på den geografiske fordeling (Tabel 3). 76,5 % af alle dimittenderne boede oprindeligt i region Syddanmark og for omkring halvdelen af uddannelserne gælder, at over 80 % allerede boede i regionen inden de påbegyndte deres uddannelse. Men for syv uddannelser forholder det sig anderledes: Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation henter ca. 14 % fra Nordjylland og 7 % fra Tyskland. Medio og sonokommunikation henter 37,5 % fra region Midtjylland og 37,5 % fra region Hovedstaden. Fysioterapeutuddannelsen (Esbjerg) inkluderer 30,8 % nordmænd. Pædagoguddannelsen (Aabenraa) henter 17 % fra Tyskland. uddannelsen (Haderslev) henter 18 % fra Tyskland. Jordemoderuddannelsen får 25 % fra Midtjylland samt 8,3 % fra Hovedstaden. Grafisk kommunikations dimittender kommer dels fra Midtjylland (36 %) og dels Hovedstaden (50 %). Der er dog også syv uddannelser, hvor endda over 90 % af dimittenderne kommer fra region Syddanmark, det er administrationsbachelor, bioanalytiker, lærer i Esbjerg, pædagoguddannelsen i Esbjerg, sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg, sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg og socialrådgiverne i Aabenraa. 3

6 Spørges der til, hvilket land dimittenden kommer fra (Tabel 4), så er der 88,7 % fra Danmark, næsten 3,5 % fra Tyskland og 3,1 % fra Norge. Arbejdsmarkedet 31,3 % har fået job og 62,8 % søger job 4 % af lærer i Haderslev og 5,9 % af socialrådgiver i Åbenrå angiver at de har haft fast arbejde inden de dimitterede (Tabel 5). Hvis man kigger på ergoterapeutuddannelsen, ernæring & sundhed, grafisk, pædagog i Esbjerg, Kolding og Aabenraa, er det over tre fjerdedele af de jobsøgende dimittender, som ikke har fået job.(tabel 5) Det skal her tilføjes, at netop ikke alle dimittender er jobsøgende. De modtager spørgeskemaet 1-2 uger før dimission, og 5,4 % er på daværende tidspunkt hverken jobsøgende eller i beskæftigelse (Tabel 5). Ud af disse dimittender svare ca. 12 %, at de ønsker at vente med jobsøgning til efter bacheloreksamen, men der er også næsten ca. 48 % som går direkte på barsel (dog er det kun 14 personer som er gået på barsel), og ca. 10 % vil påbegynde efter- og videreuddannelse (Tabel 6, der kan gives flere svarmuligheder). Administrationsbachelor ligner meget de andre uddannelser, hvilket er atypisk, da denne uddannelse normalt har færrest dimittender der er gået i gang med jobsøgning inden dimission, og her er begrundelsen primært, at de har haft fast arbejde. Men det er ikke tilfældet i Af de 31,3 % der har fået job inden dimissionen har 80,3 % af de dimittender fået job i region Syddanmark (Tabel 7). Det er ca. 15 % flere end forrige år. Hvis man går tilbage og betragter den geografiske fordeling på uddannelserne, så vil man her se en vis sammenhæng (Tabel 8). 92,8 % af dem der boede i region Syddanmark før de påbegynde en uddannelse, har også fået job i region Syddanmark efterfølgende. Nordjyderne er ligeledes tilbøjelige til at finde job i region Syddanmark, for her er det tilsvarende tal 75 % (dvs. 3 dimittender). Afslutningsvis er der også de dimittender, som før havde boet i region Hovedstaden, og her har 1 fundet job i region Syddanmark. Efter- og videreuddannelse Som nævnt i forbindelse med ovenstående afsnit, så er det ikke alle dimittender, der straks søger arbejde. Enkelte ønsker f.eks. at påbegynde efter- og videreuddannelse umiddelbart efter deres professionsbacheloruddannelse. Ca. 10 % af dem, som ikke havde søgt job, gav netop dette som begrundelse. Ud af samtlige dimittender svarer lidt over en tredjedel, at de overvejer at gå i gang med en efter- og videreuddannelse (Tabel 9). Ud af dem som overvejer efter- og videreuddannelse svarer 15,9 %, at de ønsker at gå i gang umiddelbart efter deres dimission (Tabel 10). Ca. 45 % svarer inden for 1-2 år, og hvis man ser på andelen, der overvejer efter- og videreuddannelse inden for 4 år, så er det 81,5 %. Især dimittender fra erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation, fysioterapeut Esbjerg, lærer i Esbjerg og sygeplejerske i Sønderborg overvejer efter- og videreuddannelse fælles for dem er, at mindst 50 % af dimittenderne overvejer efter- og videreuddannelse.(tabel 9). Omvendt er der på administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut i Haderslev, lærer i Haderslev, medie og sonokommunikation, pædagog i Kolding og socialrådgiver i Esbjerg færre end 30 % af dimittenderne, som har disse overvejelser. De få fra administrationsbachelor og medie og sonokommunikation som overvejer efter- og videreuddannelse har dog også det tilfælles, at de forventer at gå i gang med en efter- og videreuddannelse inden for 2 år, det samme er ikke tilfældet for dimittenderne fra lærer i Haderslev, ergoterapeut, socialrådgiver i Esbjerg og pædagog i Kolding. Andre steder ved dimittenderne ikke om de vil påbegynde efter- og videreuddannelse. Det gælder f.eks. dimittender fra ergoterapeut, lærer i Haderslev og til dels socialrådgiver i Esbjerg. (tabel 10) Ud af dem, som overvejer efter- og videreuddannelse, er der langt flest, som har en kandidatgrad i deres overvejelser. Det gælder nemlig 72,8 %, mens 26,7 % overvejer master, 25,4 % overvejer kurser, og 17,8 % overvejer en diplomuddannelse (Tabel 11). På de 19 uddannelser er kandidatgraden nr. 1 for næsten alle, med undtagelse af grafisk og fysioterapeut i Esbjerg hvor master ligger højst. Vurdering af UC Syddanmark Som en afslutning på dimittendundersøgelsen bedes dimittenderne levere en vurdering af UC Syddanmark på udvalgte områder. De præsenteres for nogle udsagn om UC Syddanmark og bedes svare på en skala fra meget enig til meget uenig. De bedes også angive, hvorvidt de ville anbefale UC Syddanmark til andre. 4

7 Dimittenderne bedes f.eks. tage stilling til udsagnet UC Syddanmark leverer undervisning der er faglig relevant for din profession (Tabel 12) her svarer 90,5 % af dimittenderne, at de er enige. Som supplement til det udsagn bedes de også tage stilling til om UC Syddanmark er ajour med den nyeste viden indenfor deres uddannelse (tabel 13), og her svarer 75,4 % af dimittenderne, at de er enige. I begge tilfælde er niveauet generelt højt overalt på alle uddannelserne. Når det gælder udsagnet UC Syddanmark har en tilfredsstillende kobling mellem teori og praktik (Tabel 14), svarer 70,1 %, at de er enige heri. Imens dimittender fra bioanalytiker, ernæring og sundhed og jordemoderuddannelsen næsten alle er enige i udsagnet. Dernæst kommer udsagnet som handler om UC Syddanmarks fysiske rammer, biblioteket og IT ressourcer er tilfredsstillende (Tabel 15,16 og 17). I forhold til de fysiske rammer erklære 53,2 % sig enig. I forhold til biblioteket erklærer 74,9 % sig enige. I forhold til IT ressourcer erklærer 55,1 % sig enig. Nogle uddannelser er mindre tilfredse end andre. I forhold til de fysiske rammer ligger socialrådgiver Aabenraa og sygeplejerske Sønderborg under 30 % i at være enige. I forhold til biblioteket ligger medio og sonokommunikation under 30 % i at være enige. I forhold til IT ressourcer ligger pædagog Kolding under 30 % i at være enige. Mht. studiemiljøet, så bedes dimittenderne tage stilling til både studiemiljøet på deres egen uddannelse og studiemiljøet på Campus. Umiddelbart er der en lille forskel på vurderingen. 60,1 % vil erklære sig enige i udsagnet der er et godt studiemiljø på uddannelsen (Tabel 18), mens 52,4 % giver samme vurdering, når det gælder studiemiljø på Campus (Tabel 19). Dimittenderne fra administrationsbachelor er de mest kritiske mht. studiemiljøet på uddannelsen, mens man på fysioterapeut Haderslev og jordmoderuddannelsen i Esbjerg har de mest tilfredse dimittender, idet over 80 % af deres dimittender mener, der er et godt studiemiljø på deres uddannelse. Hvis man betragter vurderingen af studiemiljøet på Campus, så er der generelt en lidt lavere andel af dimittenderne, som mener studiemiljøet er godt, men der er imidlertid nogle steder, hvor dimittenderne mener studiemiljøet er bedre på campus end på uddannelsen. Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation, administrationsbachelor, bioanalytiker og pædagog i Aabenraa har alle det tilfælles, at flere dimittender erklærer sig mere enig i udsagnet der er et godt studiemiljø på Campus end i udsagnet der er et godt studiemiljø på uddannelsen. Dimittenderne bedes også tage stilling til, om de mener UC Syddanmark er internationalt engageret, og her erklærer 50,6 % sig enig (Tabel 20). I denne sammenhæng er dimittender fra socialrådgiver i Aabenraa samt administrationsbachelorerne de mest kritiske for her er kun hhv. 18,8 % og 0 % enige (hvilket også var tilfældet året før). På erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation og medie og sonokommunikation giver dimittenderne en helt anden vurdering, for her er det ca %, som erklærer sig enig i, at UC Syddanmark er internationalt engageret. Når dimittendernes bedes vurdere udsagnet på UC Syddanmark er den tværfaglige/tværprofessionelle undervisning højt prioriteret, erklærer 51,1 % sig enige (Tabel 21). Hos lærer i Haderslev er det dog under 30 % som erklærer sig enig, mens socialrådgiverne i Esbjerg og jordemoder er de to uddannelser, hvor dimittenderne oftest er enige i udsagnet. Et andet punkt som berøres, er de studerendes medindflydelse (Tabel 22), hvor 45,7 % erklærer sig enig i udsagnet som studerende har du haft medindflydelse på din uddannelse. Her kan man nævne erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation og medio og sonokommunikation, hvor dimittenderne i hhv. 72,7 % og 75 % af tilfældene erklærer sig enig i udsagnet (hvilket også var de mest enige året før), mens man på socialrådgiver Aabenraa og sygeplejerske i Esbjerg finder 18,8 % eller færre som er enig i udsagnet. Når det handler om, hvorvidt UC Syddanmark er synlig i medierne, svarer kun 34,7 % af dimittenderne, at de kan erklære sig enige i udsagnet (Tabel 23). Forskellen på uddannelserne svinger lige fra, 72,8 % af dimittenderne fra bioanalytiker som erklærer sig enig, og til 11,1 % af dimittenderne fra administrationsbachelorer som er enige. Afslutningsvist angiver dimittenderne, hvorvidt de ville anbefale UC Syddanmark til andre, og her siger 82,9 %, at de ville, mens 4,5 % svarer, at de ikke ville anbefale UC Syddanmark (Tabel 24). Den resterende andel giver svaret ved ikke. Sammenligner man med de tre tidligere år, så er der en lille stigning fra forrige år, som vil anbefale UC Syddanmark, for i 2014 var tallet 77,9 %, og i 2013 var tallet 79,5 %. I 2012 var tallet 81,2 %. Såfremt man sammenligner på tværs af uddannelserne, så er der overalt en 5

8 klar majoritet af dimittender, som vil anbefale UC Syddanmark. Lavest tilslutning er hos lærer Haderslev og socialrådgiver Aabenraa, hvor andelen lige under 63 %, mens den tilsvarende andel ved ergoterapeut, jordemoder og medie og sonokommunikation ligger på 100 %. 6

9 Bilag: Beskrivelse af dimittenderne Tabel 1 Hvilket Køn er du? Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Mand 44,4% 25,0% 13,6% 50,0% 0,0% 46,2% 29,4% 18,0% 0,0% 21,0% 26,0% 100,0% 13,8% 14,7% 24,1% 10,7% 5,9% 10,3% 0,0% 23,9% Kvinde 55,6% 75,0% 86,4% 50,0% 100,0% 53,8% 70,6% 82,0% 100,0% 79,0% 74,0% 0,0% 86,2% 85,3% 75,9% 89,3% 94,1% 89,7% 100,0% 76,1% I alt Tabel 2 Hvad er din Alder? Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E ,1% 41,7% 50,0% 57,1% 42,9% 84,6% 41,2% 36,0% 33,3% 49,0% 30,0% 11,1% 43,1% 35,3% 38,9% 28,6% 11,8% 51,7% 46,7% 39,2% ,6% 16,7% 27,3% 21,4% 28,6% 15,4% 35,3% 64,0% 58,3% 31,0% 28,0% 66,7% 33,8% 44,1% 35,2% 17,9% 11,8% 24,1% 30,0% 34,0% ,1% 16,7% 4,5% 14,3% 9,5% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 8,0% 11,0% 22,2% 13,8% 11,8% 18,5% 14,3% 23,5% 3,4% 10,0% 10,5% ,1% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 8,3% 3,0% 18,0% 0,0% 6,2% 2,9% 3,7% 17,9% 29,4% 3,4% 3,3% 6,4% 40 og derover 11,1% 25,0% 9,1% 7,1% 19,0% 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 10,0% 14,0% 0,0% 3,1% 5,9% 3,7% 21,4% 23,5% 17,2% 10,0% 10,1% I alt Tabel 3 Hvor boede du umiddelbart før du påbegyndte uddannelsen på UC Syddanmark? Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Region Syddanmark 100,0% 100,0% 86,4% 78,6% 71,4% 65,4% 70,6% 9,0% 58,3% 95,0% 79,0% 25,0% 93,8% 88,2% 71,7% 78,6% 94,1% 92,6% 96,7% 76,5% Region Midtjylland 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 28,6% 0,0% 11,8% 36,0% 25,0% 3,0% 4,0% 37,5% 6,2% 5,9% 7,5% 14,3% 0,0% 3,7% 0,0% 10,1% Region Nordjylland 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 1,1% Region Sjælland 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% Region Hovedstaden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 55,0% 8,3% 3,0% 0,0% 37,5% 0,0% 2,9% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% Færøerne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% Grønland 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tyskland 0,0% 0,0% 4,5% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 2,8% Norge 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 11,8% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,7% 0,0% 0,4% I alt

10 Tabel 4 Hvilket land kommer du fra? Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Danmark 66,7% 81,8% 95,5% 85,7% 90,5% 65,4% 88,2% 100,0% 91,7% 97,0% 72,0% 100,0% 100,0% 94,1% 79,2% 89,3% 88,2% 100,0% 100,0% 88,7% Sverige 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Norge 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 34,6% 11,8% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% Island 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% Færøerne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% Grønland 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,3% Tyskland 0,0% 0,0% 4,5% 7,1% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,9% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 3,5% Andet 22,2% 18,2% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 2,0% 0,0% 0,0% 5,9% 1,9% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% I alt

11 Arbejdsmarkedet Tabel 5 Søger du arbejde? Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Ja 66,7% 63,6% 100,0% 57,1% 81,0% 69,2% 52,9% 92,0% 66,7% 21,0% 21,0% 62,5% 72,3% 73,5% 69,8% 60,7% 64,7% 44,4% 53,3% 62,8% Nej 0,0% 9,1% 0,0% 7,1% 4,8% 3,8% 0,0% 8,0% 0,0% 14,0% 5,0% 12,5% 13,8% 8,8% 5,7% 3,6% 0,0% 3,7% 3,3% 5,4% Har fået arbejde 33,3% 27,3% 0,0% 35,7% 14,3% 26,9% 47,1% 0,0% 33,3% 65,0% 70,0% 25,0% 13,8% 17,6% 24,5% 35,7% 29,4% 51,9% 43,3% 31,3% Ikke relevant, da jeg under studiet har haft fast arbejde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,5% I alt Tabel 6 Angiv årsagen til, at du ikke har søgt arbejde (studerende der har svaret nej til, at de søger arbejde) Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Jeg vil vente til efter bacheloreksamen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 11,9% Jeg går på barsel 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 33,0% 33,0% 0,0% 66,7% 66,7% 66,7% 100,0% 100,0% 0,0% 47,6% Jeg ønsker ikke at bruge minuddannelse 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% Jeg vil ud at rejse/holde et "sabbatår" 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 33,0% 67,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,4% Jeg påbegynder anden uddannelse 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 17,0% 0,0% 100,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,1% I alt

12 Tabel 7 I hvilken region er arbejdspladsen? Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Region Syddanmark 100,0% 100,0% 100,0% 60,0% 66,7% 28,6% 75,0% 50,0% 89,0% 90,0% 50,0% 88,9% 100,0% 92,3% 70,0% 100,0% 85,7% 100,0% 80,3% Region Midtjylland 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 4,0% 2,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 30,0% 0,0% 7,1% 0,0% 4,4% Region Nordjylland 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Region Sjælland 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Region Hovedstaden 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 4,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,5% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 33,3% 71,4% 0,0% 25,0% 4,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 9,8% I alt Tabel 8 I hvilken region er arbejdspladsen? Krydset med: Hvor boede du umiddelbart før du før du påbegynde uddannelsen på UC Syddanmark Re. Syd. Re. Midt Re. Nord Re. Sjæ Re. Ho Andet I alt Region Syddanmark 92,8 % 43,5 % 75 % 0,0 % 20 % 0,0% 82,4% Region Midtjylland 3,9 % 43,5 % 0,0 % 50 % 0,0 % 0,0% 7,1% Region Nordjylland 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0% 0,4% Region Sjælland 0,5 % 0,0 % 0,0 % 50 % 20 % 0,0% 1,1% Region Hovedstaden 0,5 % 25 % 25 % 0,0 % 60 % 0,0% 2,2% Andet 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0% 6,7% I alt

13 Efter- og videreuddannelse Tabel 9 Overvejer du at gå i gang med en efter- og videreuddannelse? Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Ja 22,2% 27,3% 19,0% 57,1% 33,3% 60,0% 29,4% 33,0% 41,7% 50,0% 26,0% 25,0% 33,8% 23,5% 39,6% 28,6% 41,2% 44,4% 55,2% 36,3% Nej 66,7% 54,5% 47,6% 14,3% 42,9% 20,0% 35,3% 50,0% 33,3% 24,0% 32,0% 50,0% 33,8% 44,1% 26,4% 57,1% 29,4% 33,3% 13,8% 37,3% Ved ikke 11,1% 18,2% 33,3% 28,6% 23,8% 20,0% 35,3% 17,0% 25,0% 26,0% 42,0% 25,0% 32,3% 32,4% 34,0% 14,3% 29,4% 22,2% 31,0% 26,4% I alt Tabel 10 Hvornår overvejer du at gå i gang med efter- og videreuddannelse? Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Med det samme 50,0% 0,0% 25,0% 37,5% 42,9% 13,3% 20,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 50,0% 9,1% 12,5% 19,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 15,9% Inden for 1-2 år 50,0% 66,7% 25,0% 37,5% 42,9% 60,0% 60,0% 75,0% 40,0% 43,0% 47,0% 50,0% 36,4% 37,5% 47,6% 50,0% 28,6% 25,0% 31,3% 44,9% Inden for 3-4 år 0,0% 33,3% 0,0% 12,5% 14,3% 13,3% 20,0% 25,0% 40,0% 24,0% 13,0% 0,0% 31,8% 37,5% 14,3% 12,5% 28,6% 41,7% 31,3% 20,7% Om 5 år eller senere 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 13,0% 0,0% 22,7% 12,5% 9,5% 12,5% 14,3% 8,3% 12,5% 6,4% Ved ikke 0,0% 0,0% 50,0% 12,5% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 20,0% 14,0% 27,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,5% 25,0% 28,6% 25,0% 12,5% 12,1% I alt Tabel 11 Hvilken efter- og videreuddannelse overvejer du at gå i gang med? (Du må gerne sætte flere kryds) Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Master 0,0% 0,0% 50,0% 12,5% 28,6% 46,7% 40,0% 100,0% 20,0% 0,0% 33,0% 0,0% 22,7% 12,5% 9,5% 25,0% 42,9% 33,3% 31,3% 26,7% Kandidat 100,0% 66,7% 100,0% 75,0% 71,4% 40,0% 80,0% 75,0% 100,0% 86,0% 47,0% 50,0% 90,9% 87,5% 66,7% 75,0% 85,7% 41,7% 43,8% 72,8% Diplom 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 20,0% 14,0% 13,0% 0,0% 31,8% 25,0% 38,1% 50,0% 28,6% 33,3% 31,3% 17,8% Kurser 0,0% 33,3% 25,0% 0,0% 28,6% 40,0% 40,0% 25,0% 40,0% 14,0% 53,0% 0,0% 31,8% 0,0% 57,1% 37,5% 14,3% 25,0% 18,8% 25,4% Ny professionsuddannelse 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 28,6% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% Andet 0,0% 33,3% 0,0% 12,5% 14,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 13,0% 50,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 14,3% 33,3% 25,0% 11,8% I alt

14 Vurdering af UC Syddanmark Tabel 12 UC Syddanmark leverer undervisning der er faglig relevant for din profession Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 22,2% 45,5% 23,8% 16,7% 28,6% 24,0% 29,4% 58,0% 91,7% 30,0% 19,0% 37,5% 23,8% 30,3% 33,3% 7,1% 18,8% 33,3% 51,7% 32,9% Enig 77,8% 54,5% 66,7% 58,3% 71,4% 68,0% 70,6% 33,0% 8,3% 60,0% 56,0% 50,0% 58,7% 57,6% 54,9% 82,1% 62,5% 59,3% 44,8% 57,6% Hverken enig eller uenig 0,0% 0,0% 4,8% 16,7% 0,0% 4,0% 0,0% 8,0% 0,0% 10,0% 21,0% 0,0% 14,3% 9,1% 5,9% 3,6% 12,5% 3,7% 3,4% 6,2% Uenig 0,0% 0,0% 4,8% 8,3% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 1,6% 0,0% 5,9% 3,6% 6,3% 3,7% 0,0% 2,2% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% I alt Tabel 13 UC Syddanmark er ajour med den nyeste viden indenfor din uddannelse Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 22,2% 36,4% 19,0% 16,7% 33,3% 24,0% 17,6% 25,0% 75,0% 20,0% 18,0% 25,0% 19,0% 9,1% 23,5% 17,9% 0,0% 14,8% 17,2% 22,8% Enig 44,4% 54,5% 61,9% 58,3% 61,9% 48,0% 58,8% 33,0% 25,0% 60,0% 47,0% 50,0% 55,6% 54,5% 54,9% 50,0% 81,3% 51,9% 48,3% 52,6% Hverken enig eller uenig 33,3% 9,1% 9,5% 16,7% 4,8% 12,0% 17,6% 25,0% 0,0% 15,0% 28,0% 12,5% 12,7% 27,3% 13,7% 21,4% 12,5% 25,9% 13,8% 16,4% Uenig 0,0% 0,0% 4,8% 8,3% 0,0% 12,0% 5,9% 17,0% 0,0% 2,0% 4,0% 0,0% 7,9% 9,1% 2,0% 10,7% 6,3% 7,4% 13,8% 5,8% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 4,8% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% Ved ikke 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 12,5% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 1,5% I alt

15 Tabel 14 UC Syddanmark har en tilfredsstillende kobling mellem studie og praktik Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 0,0% 45,5% 19,0% 9,1% 19,0% 28,0% 29,4% 17,0% 66,7% 5,0% 12,0% 25,0% 30,2% 18,2% 33,3% 10,7% 0,0% 25,9% 37,9% 22,7% Enig 55,6% 45,5% 28,6% 54,5% 76,2% 36,0% 52,9% 42,0% 33,3% 45,0% 32,0% 37,5% 50,8% 66,7% 51,0% 53,6% 50,0% 44,4% 44,8% 47,4% Hverken enig eller uenig 33,3% 9,1% 38,1% 18,2% 0,0% 20,0% 11,8% 33,0% 0,0% 25,0% 21,0% 25,0% 7,9% 6,1% 11,8% 25,0% 18,8% 25,9% 10,3% 17,9% Uenig 11,1% 0,0% 9,5% 18,2% 4,8% 16,0% 0,0% 8,0% 0,0% 20,0% 18,0% 0,0% 11,1% 3,0% 3,9% 10,7% 18,8% 3,7% 3,4% 8,4% Meget uenig 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 5,0% 18,0% 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 3,4% 2,9% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% I alt Tabel 15 På UC Syddanmark er de fysiske rammer (f.eks. lokaler, kantine) tilfredsstillende Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 33,3% 27,3% 0,0% 9,1% 9,5% 24,0% 17,6% 8,0% 41,7% 32,0% 16,0% 12,5% 23,8% 6,1% 23,5% 0,0% 6,3% 11,1% 3,4% 16,1% Enig 55,6% 54,5% 38,1% 45,5% 42,9% 40,0% 17,6% 33,0% 50,0% 42,0% 49,0% 37,5% 39,7% 33,3% 39,2% 46,4% 0,0% 25,9% 13,8% 37,1% Hverken enig eller uenig 0,0% 18,2% 14,3% 45,5% 38,1% 20,0% 47,1% 25,0% 8,3% 18,0% 16,0% 12,5% 12,7% 24,2% 21,6% 14,3% 6,3% 25,9% 10,3% 19,9% Uenig 11,1% 0,0% 33,3% 0,0% 9,5% 12,0% 11,8% 25,0% 0,0% 9,0% 9,0% 25,0% 19,0% 21,2% 13,7% 28,6% 31,3% 14,8% 34,5% 16,3% Meget uenig 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 4,0% 5,9% 8,0% 0,0% 0,0% 11,0% 0,0% 4,8% 15,2% 2,0% 10,7% 56,3% 22,2% 37,9% 10,1% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% I alt Tabel 16 Biblioteket på UC Syddanmark har klædt dig på, så du kan finde relevant viden og information til dit studium og din fremtidige profession Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 33,3% 36,4% 33,3% 9,1% 47,6% 64,0% 23,5% 25,0% 41,7% 28,0% 25,0% 0,0% 47,6% 48,5% 51,0% 25,0% 31,3% 51,9% 48,3% 35,3% Enig 33,3% 54,5% 57,1% 27,3% 28,6% 32,0% 35,3% 25,0% 58,3% 57,0% 42,0% 12,5% 31,7% 39,4% 41,2% 35,7% 62,5% 37,0% 41,4% 39,6% Hverken enig eller uenig 22,2% 0,0% 9,5% 18,2% 14,3% 4,0% 29,4% 42,0% 0,0% 12,0% 18,0% 37,5% 17,5% 9,1% 2,0% 25,0% 0,0% 7,4% 10,3% 14,7% Uenig 0,0% 9,1% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 5,9% 8,0% 0,0% 2,0% 2,0% 25,0% 1,6% 3,0% 0,0% 3,6% 6,3% 0,0% 0,0% 4,0% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% Ved ikke 11,1% 0,0% 0,0% 36,4% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 25,0% 0,0% 0,0% 5,9% 3,6% 0,0% 3,7% 0,0% 5,1% I alt

16 Tabel 17 UC Syddanmark stiller de nødvendige IT ressourcer til rådighed (IT service, arbejdspladser, benyttelse af egen PC) Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 22,2% 27,3% 9,5% 36,4% 9,5% 24,0% 5,9% 33,0% 33,3% 20,0% 23,0% 12,5% 23,8% 0,0% 25,5% 10,7% 12,5% 11,1% 6,9% 18,3% Enig 22,2% 45,5% 42,9% 27,3% 33,3% 36,0% 35,3% 50,0% 25,0% 40,0% 51,0% 62,5% 31,7% 18,2% 39,2% 21,4% 50,0% 33,3% 34,5% 36,8% Hverken enig eller uenig 11,1% 0,0% 23,8% 9,1% 42,9% 20,0% 11,8% 8,0% 25,0% 28,0% 12,0% 12,5% 27,0% 39,4% 23,5% 25,0% 18,8% 29,6% 37,9% 21,3% Uenig 11,1% 18,2% 19,0% 18,2% 14,3% 16,0% 29,4% 8,0% 8,3% 10,0% 7,0% 0,0% 15,9% 27,3% 5,9% 32,1% 6,3% 18,5% 13,8% 14,7% Meget uenig 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 2,0% 5,0% 0,0% 1,6% 15,2% 3,9% 7,1% 6,3% 0,0% 6,9% 4,0% Ved ikke 11,1% 9,1% 4,8% 9,1% 0,0% 4,0% 11,8% 0,0% 8,3% 0,0% 2,0% 12,5% 0,0% 0,0% 2,0% 3,6% 6,3% 7,4% 0,0% 4,8% I alt Tabel 18 Der er et godt studiemiljø på uddannelsen (trivsel i klassen/på holdet, gode faglige arrangementer, sociale tilbud) Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 11,1% 27,3% 14,3% 18,2% 19,0% 20,0% 29,4% 42,0% 50,0% 15,0% 12,0% 25,0% 14,3% 3,0% 21,6% 0,0% 6,3% 11,1% 10,3% 18,4% Enig 11,1% 27,3% 61,9% 27,3% 57,1% 44,0% 64,7% 33,0% 33,3% 42,0% 44,0% 37,5% 36,5% 54,5% 45,1% 32,1% 37,5% 55,6% 48,3% 41,7% Hverken enig eller uenig 44,4% 45,5% 23,8% 45,5% 19,0% 28,0% 5,9% 25,0% 16,7% 28,0% 21,0% 25,0% 20,6% 18,2% 25,5% 21,4% 37,5% 22,2% 13,8% 25,6% Uenig 22,2% 0,0% 0,0% 9,1% 4,8% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 9,0% 0,0% 15,9% 18,2% 3,9% 21,4% 18,8% 3,7% 24,1% 9,0% Meget uenig 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 9,0% 0,0% 12,7% 6,1% 3,9% 10,7% 0,0% 7,4% 3,4% 3,5% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% I alt Tabel 19 Der er et godt studiemiljø på Campus (sociale tilbud, fredagsbar, faglige arrangementer eller lign. på tværs af uddannelser eller klasser/hold) Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 11,1% 9,1% 9,5% 18,2% 23,8% 28,0% 17,6% 17,0% 16,7% 15,0% 17,0% 12,5% 6,3% 6,1% 21,6% 3,6% 6,3% 3,7% 3,4% 13,0% Enig 22,2% 54,5% 57,1% 54,5% 42,9% 36,0% 47,1% 25,0% 50,0% 42,0% 25,0% 37,5% 55,6% 45,5% 52,9% 25,0% 25,0% 37,0% 13,8% 39,4% Hverken enig eller uenig 44,4% 18,2% 23,8% 9,1% 28,6% 28,0% 23,5% 50,0% 8,3% 28,0% 50,0% 12,5% 12,7% 18,2% 11,8% 46,4% 43,8% 22,2% 27,6% 26,7% Uenig 11,1% 0,0% 9,5% 9,1% 0,0% 8,0% 5,9% 8,0% 16,7% 12,0% 8,0% 12,5% 15,9% 18,2% 7,8% 3,6% 18,8% 18,5% 24,1% 10,9% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 6,3% 6,1% 2,0% 0,0% 0,0% 7,4% 31,0% 2,9% Ved ikke 11,1% 18,2% 0,0% 9,1% 4,8% 0,0% 5,9% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 25,0% 3,2% 6,1% 3,9% 21,4% 6,3% 11,1% 0,0% 7,1% I alt

17 Tabel 20 UC Syddanmark er internationalt engageret Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 0,0% 18,2% 4,8% 36,4% 14,3% 8,0% 11,8% 8,0% 16,7% 12,0% 18,0% 0,0% 19,0% 3,0% 15,7% 3,6% 6,3% 11,1% 17,2% 11,8% Enig 0,0% 45,5% 28,6% 54,5% 38,1% 36,0% 23,5% 42,0% 58,3% 32,0% 49,0% 75,0% 42,9% 33,3% 45,1% 39,3% 12,5% 29,6% 51,7% 38,8% Hverken enig eller uenig 22,2% 9,1% 47,6% 0,0% 28,6% 28,0% 41,2% 25,0% 8,3% 35,0% 16,0% 12,5% 23,8% 39,4% 23,5% 32,1% 31,3% 22,2% 17,2% 24,4% Uenig 33,3% 0,0% 4,8% 0,0% 4,8% 12,0% 5,9% 8,0% 8,3% 8,0% 2,0% 0,0% 1,6% 3,0% 3,9% 10,7% 6,3% 11,1% 6,9% 6,9% Meget uenig 11,1% 9,1% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 12,0% 16,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 3,6% 6,3% 0,0% 3,4% 4,7% Ved ikke 33,3% 18,2% 14,3% 0,0% 14,3% 16,0% 17,6% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 12,5% 11,1% 21,2% 11,8% 10,7% 37,5% 25,9% 3,4% 13,5% I alt Tabel 21 På UC Syddanmark er den tværfaglige/tværprofessionelle undervisning højt prioriteret Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 11,1% 18,2% 9,5% 18,2% 0,0% 8,0% 17,6% 25,0% 25,0% 12,0% 2,0% 0,0% 12,7% 9,1% 11,8% 21,4% 12,5% 7,4% 13,8% 12,4% Enig 33,3% 54,5% 33,3% 45,5% 52,4% 44,0% 29,4% 25,0% 50,0% 25,0% 23,0% 50,0% 42,9% 21,2% 41,2% 46,4% 50,0% 44,4% 24,1% 38,7% Hverken enig eller uenig 44,4% 18,2% 42,9% 27,3% 23,8% 36,0% 17,6% 42,0% 25,0% 35,0% 46,0% 37,5% 23,8% 33,3% 27,5% 21,4% 31,3% 37,0% 24,1% 31,3% Uenig 11,1% 0,0% 14,3% 9,1% 23,8% 12,0% 17,6% 8,0% 0,0% 22,0% 23,0% 0,0% 19,0% 30,3% 7,8% 10,7% 6,3% 11,1% 20,7% 13,0% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,6% 0,0% 0,0% 2,0% 5,0% 0,0% 1,6% 3,0% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 17,2% 3,0% Ved ikke 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 12,5% 0,0% 3,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% I alt Tabel 22 Som studerende har du haft medindflydelse på din uddannelse Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 0,0% 27,3% 0,0% 18,2% 19,0% 4,0% 11,8% 8,0% 8,3% 10,0% 2,0% 37,5% 7,9% 9,1% 7,8% 3,6% 6,3% 3,7% 17,2% 10,6% Enig 22,2% 45,5% 33,3% 54,5% 38,1% 36,0% 58,8% 17,0% 58,3% 38,0% 30,0% 37,5% 34,9% 36,4% 35,3% 21,4% 12,5% 14,8% 41,4% 35,1% Hverken enig eller uenig 33,3% 18,2% 61,9% 18,2% 28,6% 40,0% 23,5% 42,0% 25,0% 32,0% 33,0% 12,5% 27,0% 39,4% 39,2% 53,6% 43,8% 44,4% 27,6% 33,8% Uenig 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 8,0% 5,9% 33,0% 8,3% 12,0% 18,0% 0,0% 19,0% 12,1% 15,7% 14,3% 18,8% 33,3% 6,9% 12,2% Meget uenig 11,1% 0,0% 4,8% 9,1% 0,0% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 16,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 7,1% 12,5% 3,7% 6,9% 4,8% Ved ikke 11,1% 9,1% 0,0% 0,0% 9,5% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 12,5% 4,8% 3,0% 2,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 3,5% I alt

18 Tabel 23 UC Syddanmark er synlig i medierne Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Meget enig 0,0% 27,3% 4,8% 9,1% 14,3% 8,0% 11,8% 33,0% 0,0% 10,0% 7,0% 0,0% 7,9% 0,0% 3,9% 7,1% 6,3% 3,7% 10,3% 8,7% Enig 11,1% 45,5% 28,6% 36,4% 23,8% 20,0% 5,9% 17,0% 25,0% 30,0% 28,0% 62,5% 22,2% 21,2% 29,4% 14,3% 12,5% 33,3% 27,6% 26,0% Hverken enig eller uenig 22,2% 18,2% 42,9% 27,3% 33,3% 32,0% 52,9% 25,0% 33,3% 32,0% 26,0% 12,5% 38,1% 33,3% 41,2% 39,3% 37,5% 37,0% 37,9% 32,7% Uenig 11,1% 0,0% 4,8% 18,2% 14,3% 20,0% 17,6% 8,0% 16,7% 10,0% 16,0% 0,0% 17,5% 27,3% 7,8% 17,9% 6,3% 11,1% 13,8% 12,5% Meget uenig 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 17,0% 0,0% 2,0% 4,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 10,7% 0,0% 3,7% 3,4% 3,1% Ved ikke 44,4% 9,1% 19,0% 9,1% 14,3% 16,0% 11,8% 0,0% 25,0% 15,0% 19,0% 25,0% 14,3% 15,2% 17,6% 10,7% 37,5% 11,1% 6,9% 16,9% I alt Tabel 24 Vil du anbefale University College Syddanmark til andre? Adm. Bio. Ergo. E&I E&S Fys.(E) Fys.(H) Grafisk Jordem. E Ja 66,7% 90,9% 100,0% 72,7% 95,2% 84,0% 87,5% 75,0% 100,0% 82,0% 63,0% 100,0% 85,5% 78,8% 90,2% 78,6% 56,3% 85,2% 82,8% 82,9% Nej 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 4,8% 4,0% 6,3% 8,0% 0,0% 8,0% 14,0% 0,0% 6,5% 3,0% 3,9% 7,1% 0,0% 0,0% 10,3% 4,5% Ved ikke 33,3% 9,1% 0,0% 18,2% 0,0% 12,0% 6,3% 17,0% 0,0% 10,0% 23,0% 0,0% 8,1% 18,2% 5,9% 14,3% 43,8% 14,8% 6,9% 12,7% I alt

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Dimission januar og juni 2016 STUDENTER FOKUS august 2016 MJAN Dimittendundersøgelsen 2016... 1 Metode... 1 Svarprocent... 2 Undersøgelsernes resultater i hovedtræk... 2 Læsevejledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse

Beskæftigelsesundersøgelse Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN. Januar 2017 UC SYD

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN. Januar 2017 UC SYD ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN Januar 2017 UC SYD Dimittendundersøgelse, januar 2017 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse januar 2017 (dimittender fra januar 2016) side 10 Marts 2017 Dimittendundersøgelse, Ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD ERGOTERAPEUT Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD Dimittendundersøgelse, juni 2016 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse juni 2016 (dimittender fra juni 2015) side 10 August 2016 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2017 UC SYD

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2017 UC SYD ERGOTERAPEUT Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2017 UC SYD Dimittendundersøgelse, juni 2017 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse juni 2017 (dimittender fra juni 2016) side 11 August 2017 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

ERNÆRING OG SUNDHED. Januar 2017 UC SYD

ERNÆRING OG SUNDHED. Januar 2017 UC SYD ERNÆRING OG SUNDHED Januar 2017 UC SYD Dimittendundersøgelse, januar 2017 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse januar 2017 (dimittender fra januar 2016) side 11 Marts 2017 Dimittendundersøgelse, Ernæring

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Esbjerg

Pædagoguddannelsen i Esbjerg Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse 2014 Pædagoguddannelsen i Esbjerg Dimittendundersøgelse, juni 2014 side 1 Beskæftigelsesundersøgelse, dimittender fra juni 2013 side 11 August 2014 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD

Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD Registerbaseret undersøgelse af studerende dimitteret i studieårene 2011/2012-2014/2015 StudenterFokus Februar 2018 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. KVARTALSRAPPORT 2018

1. KVARTALSRAPPORT 2018 1. KVARTALSRAPPORT 2018 Nøgletal 1. januar til 30. april 2018 1. Kvartalsrapport 2018 er udarbejdet af Ledelsessekretariatet, maj 2018 Side 1 / 8 INDLEDNING Kvartalsrapporten udpeger væsentlige områder

Læs mere

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018 StudenterFokus Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/2016-2017/2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Frafald indenfor det første studieår (overordnet)... 2 Køn...

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Professionshøjskolernes. fastholdelse af. tiltrækning og. dimittender. November 2018

Professionshøjskolernes. fastholdelse af. tiltrækning og. dimittender. November 2018 Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender November 2018 Hovedresultater En tredjedel af de studerende flytter for at tage en uddannelse Professionshøjskolerne tiltrækker i gennemsnit

Læs mere

Vi har brug for din feedback: Hjælp os med den løbende forbedring af UC Syddanmarks Itløsninger

Vi har brug for din feedback: Hjælp os med den løbende forbedring af UC Syddanmarks Itløsninger Vi har brug for din feedback: Hjælp os med den løbende forbedring af UC Syddanmarks Itløsninger ved at deltage i denne brugerundersøgelse. Det tager 10-12 minutter. Undersøgelsen er ikke anonym, da vi

Læs mere

41-45 år 46 år eller derover

41-45 år 46 år eller derover Hvilket køn er du? 85 15 181 Kvinde Mand Hvor gammel er du? 2 42 17 1 8 7 14 181 Under 2 år 2-25 år 26-3 år 31-35 år 36-4 år 41-45 år 46 år eller derover Hvilken uddannelse studerer du på? 7 2 6 2 4 7

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Til uddannelsesudvalget ved Bioanalytikeruddannelsen Degnevej 16 Postboks 509 6705 Esbjerg Ø T 7266 2000 E ucsyd@ucsyd.dk W ucsyd.dk EAN CVR 30 84 04 02 Referat til 13. møde

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af ny funktionsperiode for udvalget.

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af ny funktionsperiode for udvalget. BILAG TIL VEDTÆGT I. Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 1 medlem som den til enhver tid udpegede regionsformand for Danske Bioanalytikere. 2 medlemmer

Læs mere

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Kolofon Dato 6. februar 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent University College Sjælland Kvalitet Slagelsevej

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Januar 2019 Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Generelt om uddannelsen Sygeplejersker uddannes på landets professionshøjskoler 1. Man kan uddanne sig til sygeplejerske 23 steder i Danmark fra Rønne til

Læs mere

Aftagerevaluering. Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer. Januar 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Aftagerevaluering. Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer. Januar 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Aftagerevaluering Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer Januar 2016 Tværgående Uddannelsesudvikling, Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af...

Så velfærdskæden ikke hopper af... Så velfærdskæden ikke hopper af... Temamøder om udvikling af en national handlingsplan for de videregående velfærdsuddannelser Temamøde 1: Øget rekruttering til uddannelserne 8. januar 2009 i Danske Regioner,

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 Bilag 7.3.1 Dato 4. marts 2013 Initialer Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 1.0 Baggrund Studentertilfredshedsundersøgelsen er foretaget i efteråret 2012 på alle Metropols uddannelser.

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2018

2. KVARTALSRAPPORT 2018 2. KVARTALSRAPPORT 2018 Nøgletal 1. maj til 31. juli 2018 2. Kvartalsrapport 2018 er udarbejdet af Ledelsessekretariatet, august 2018 Side 1 / 14 INDLEDNING Kvartalsrapporten udpeger væsentlige områder

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Fakta om uddannelser til hele Danmark

Fakta om uddannelser til hele Danmark Fakta om uddannelser til hele Danmark Indhold 1. Professionsuddannelsernes placering i Danmark 2. Optag af studerende i og uden for de fire store byer 3. Tiltrækning og fastholdelse af dimittender 4. Uddannelsesudbud

Læs mere

Vi vil også gerne vide lidt om dine forventninger og din motivation for at vælge uddannelsen.

Vi vil også gerne vide lidt om dine forventninger og din motivation for at vælge uddannelsen. UC SYD Dimittendundersøgelse Det er nu ca. ½ år siden, du dimitterede fra videreuddannelsen på UC SYD. Vi ønsker med denne spørgeskemaundersøgelse at følge op på, hvilken betydning uddannelsesforløbet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Fakta om uddannelser til hele Danmark

Fakta om uddannelser til hele Danmark Fakta om uddannelser til hele Danmark Indhold 1. Professionsuddannelsernes placering i Danmark 2. Optag af studerende i og uden for de fire store byer 3. Tiltrækning og fastholdelse af dimittender 4. Uddannelsesudbud

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af ny funktionsperiode for udvalget.

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af ny funktionsperiode for udvalget. Godkendt af bestyrelsen den 19. juni 2018 Dato 12.06.2018 Journal nr. 0-01-01-1/2018 Reference BFMO BILAG TIL VEDTÆGT I. Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen og tilknyttede efterog videreuddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede arbejde/job...

Læs mere

1. KVARTALSRAPPORT 2017

1. KVARTALSRAPPORT 2017 1. KVARTALSRAPPORT 2017 Nøgletal 1. januar til 31. marts 2017 1. Kvartalsrapport 2017 er udarbejdet af Ledelsessekretariatet, maj 2017 Side 1 / 17 INDLEDNING Kvartalsrapporten udpeger væsentlige områder

Læs mere

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1. Kort om sygeplejerskeuddannelsen 2. Søgning og studerende 3. Udvikling i optag i og uden for de fire store byer 4. Sygeplejersker har lav ledighed og flere

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015 Uddannelsesevaluering Eftera r 205 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Fakta om pædagoguddannelsen Indhold

Fakta om pædagoguddannelsen Indhold Fakta om pædagoguddannelsen Indhold 1. Kort om pædagoguddannelsen 2. Søgning og optag 3. Frafald på pædagoguddannelsen 4. Pædagoguddannelsen i og uden for de fire store byer 5. Optagne studerendes uddannelsesbaggrund

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.04 baggrund og analyse Storbyen trækker Storbyen trækker i de syddanske unge og det samme gør muligheden

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Vi har brug for din feedback: Hjælp os med den løbende forbedring af UC Syddanmarks

Vi har brug for din feedback: Hjælp os med den løbende forbedring af UC Syddanmarks Vi har brug for din feedback: Hjælp os med den løbende forbedring af UC Syddanmarks IT-løsninger ved at deltage i denne brugerundersøgelse. Det tager ca. 10 minutter. Undersøgelsen er ikke anonym, da vi

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

stud_puls en sammenligning på udbudsniveau for studieårene 2015/2016 og 2016/2017

stud_puls en sammenligning på udbudsniveau for studieårene 2015/2016 og 2016/2017 stud_puls en sammenligning på udbudsniveau for studieårene 2015/2016 og 2016/2017 Indholdsfortegnelse stud_puls... 0 en sammenligning på udbudsniveau... 0 for studieårene 2015/2016 og 2016/2017... 0 stud_puls...

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen 2016 Side 1 af 19 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Dokumentation for de fastsatte indikatorer. Bilag til Absalons statusredegørelse 2018

Dokumentation for de fastsatte indikatorer. Bilag til Absalons statusredegørelse 2018 Dokumentation for de fastsatte indikatorer Bilag til Absalons statusredegørelse 2018 Bilagsoversigt Strategisk mål 1: Forsyne arbejdsmarkedet med dimittender med relevante kompetencer i Professionshøjskolen

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Uddannelsesevaluering Eftera r 2014

Uddannelsesevaluering Eftera r 2014 Uddannelsesevaluering Eftera r 4 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Robotteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering Eftera r 2017

Uddannelsesevaluering Eftera r 2017 Uddannelsesevaluering Eftera r 2017 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Produktion TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse PAU Campus Esbjerg & Kolding StudenterFokus

Beskæftigelsesundersøgelse PAU Campus Esbjerg & Kolding StudenterFokus Beskæftigelsesundersøgelse PAU Campus Esbjerg & Kolding 2018 StudenterFokus Indholdsfortegnelse Resume 1 Analyse 1 Bilag med krydsninger 7 Resumé Undersøgelsens resultater Samlet er der rettet henvendelse

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Dimittendundersøgelse Dimittendernes vurdering af deres uddannelses relevans Januar 2016 Tværgående Uddannelsesudvikling Konsulent Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 22. september 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution... 3 1.4 Population

Læs mere

Kandidatundersøgelsen 2015

Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen er fra i november/december 2015. Undersøgelsen er udelukkende udført blandt kandidater, der er dimitteret fra Designskolen Kolding juni 2015. Undersøgelsen

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg. En undersøgelse af de studerendes vurdering af Aalborg som studieby

Uddannelsesbyen Aalborg. En undersøgelse af de studerendes vurdering af Aalborg som studieby Uddannelsesbyen Aalborg En undersøgelse af de studerendes vurdering af Aalborg som studieby Disposition - (Kort) beskrivelse af uddannelsesstrategien - Beskrivelse af spørgeskemaets opbygning og målgruppen

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere