Din brugermanual GAGGENAU RW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual GAGGENAU RW496280 http://da.yourpdfguides.com/dref/3547406"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:. Sikkerheds og advarselshenvisninger.. Bortskaffelse..... Lær skabet at kende... Betjeningselement..... Opstilling Rumtemperatur og ventilation kontrolleres... Transport... Opstilling og tilslutning af skabet.. Skabet tændes... Grundfunktioner.. Skab slukkes eller tages ud af brug..... Placering af flasker.... Praktiske tips til opbevaring af vin Drikketemperaturer.... Temperering..... Minutur....

3 . Grundindstillinger Præsentationslys Skab rengøres.... Skift lyskilde..... Energibesparelse Støj mens skabet er tændt... Afhjælpning af små forstyrrelser Displaymeldinger. Kundeservice.... nye skab udmærker sig ved at være meget energibesparende. Hvert skab, som forlader vores fabrik, har gennemgået en kontroltest og er blevet kontrolleret grundigt for fejl og mangler. Hvis du har spørgsmål - især i forbindelse med opstilling og tilslutning af skabet - er du velkommen til at kontakte vores kundeservice, se kapitel Kundeservice. Yderligere oplysninger og et udvalg af vores produkter kan du finde på vores hjemmeside. Læs brugs og opstillingsvejledningen og alle andre informationer, der følger med skabet, og følg anvisningerne. Opbevar venligst brugs og opstillingsvejledningen og øvrigt materiale til senere brug og giv dem videre til en senere ejer. Sikkerheds og advarselshenvisninger Før skabet tages i brug Læs brugsanvisningen og monteringsvejledningen grundigt! De indeholder vigtige oplysninger om opstilling, brug og vedligeholdelse. Opbevar venligst brugs og opstillingsvejledningen og øvrigt materiale til senere brug og giv dem videre til en senere ejer. Teknisk sikkerhed D Dette skab indeholder små mængder af kølemidlet R600a, som er meget miljøvenligt, men brandbart. Ved transport og opstilling af skabet skal du være opmærksom på, at kølekredsløbet ikke er blevet beskadiget. Udsivende kølemiddel kan føre til øjenskader eller antændes. I tilfælde af beskadigelser - Hold åben ild og tændkilder væk fra skabet. - Træk stikket ud. - Luft rummet ud et par minutter. - Kontakt en servicetekniker. Rumstørrelsen, hvor skabet placeres, er afhængig af kølemiddelmængden i skabet. Hvis skabet lækker, kan der opstå en brandbar gas luft blanding, hvis opstillingsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal rummet være mindst 1 m3. Kølemiddelmængden i dit skab finder du på typeskiltet inde i skabet. D Skift af nettilslutningsledning og udførelse af andre reparationer må kun foretages af en servicetekniker. Udføres installations og reparationsarbejde forkert, kan der opstår fare for brugeren. Under brug D Der må aldrig benyttes elektriske apparater i skabet (f. eks. varmeaggregater, elektriske ismaskiner osv.). Eksplosionsfare! Skabet må under ingen omstændigheder afrimes eller rengøres med et damprengøringsapparat! Dampen kan komme i kontakt med elektriske dele og udløse kortslutning. Risiko for stød! D 4 Bortskaffelse D Anvend hverken spidse eller skarpkantede genstande til at fjerne rim og islag. Kølemiddelrørerne kan blive beskadiget. Udsprøjtende kølemiddel kan antændes eller føre til øjenskader. Væsker i dåser og flasker med brandbare drivgasser (f.eks. spraydåser) samt eksplosive stoffer må ikke opbevares i skabet. Eksplosionsfare! Brug ikke sokkel, skuffer og dør som trinbræt. Træk stikket ud eller slå hovedafbryderen fra, før skabet afrimes og rengøres. Træk i stikket, ikke i ledningen. Spiritus med høj alkoholprocent må kun opbevares i tætlukkede og opretstående flasker. Olie og fedt må ikke komme i kontakt med plastikdelene og dørpakningen. Plastikdele og dørpakning kan blive porøse. Ventilations og udluftningsåbningerne på skabet må aldrig dækkes til eller spærres. Dette skab må kun blive brugt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende viden, hvis de overvåges af en sikkerhedsansvarlig person eller modtager instruktioner fra denne person. x Emballage bortskaffes Emballagen beskytter dit skab mod transportskader. Alle benyttede materialer er miljøvenlige og egnet til genbrug. Vær med til at hjælpe: Bortskaf emballagen iht. gældende regler og bestemmelser. Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet.

4 Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen kontaktes. D D D x Gamle skabe bortskaffes Gamle skabe er ikke værdiløst affald! Sørg for at gøre det gamle apparat ubrugeligt, og kontakt dit genbrugscenter, før det gamle apparat smides ud. Dette skab/denne maskine er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, der gælder i hele EU området.! D D D D Advarsel Gamle apparater D D D Børn i husholdningen D Træk stikket ud. Klip ledningen over og fjern stikket. Lad hylder og beholdere blive i skabet, så børn ikke har så nemt ved at klatre ind i skabet! Skabet er ikke legetøj for børn. Fare for kvælning! Emballage og emballagedele må ikke opbevares i nærheden af, hvor der er børn. De kan blive kvalt, hvis de pakker sig ind i foldekartoner og folie! Skabet er ikke legetøj for børn! Hvis skabet har en dørlås: Opbevar nøglen uden for børns rækkevidde! D D D Generelle bestemmelser Skabet er egnet D Køleskabe indeholder kølemiddel og isolationsgas. Kølemiddel og gas skal bortskaffes iht. gældende regler og bestemmelser. Vær opmærksom på, at kredsløb og rør ikke bliver beskadiget under transporten til en miljøvenlig genbrugsstation.

5 til køling af drikkevarer. Skabet er beregnet til anvendelse i private husholdninger. Skabet er støjdæmpet iht. EF direktiv 89/336/EEC. Kuldekredsløbet er afprøvet for uigennemtrængelighed. Dette produkt er i overensstemmelse med pågældende sikkerhedsbestemmelser for elektriske apparater (EN 60335/2/24). 5 Lær skabet at kende Denne brugsvejledning gælder for flere modeller. Illustrationerne kan afvige fra modellerne. 1 B C 2 A 3 D Hovedafbryder TÆNDT/SLUKKET for hele skabet Dørlås Udtrækbare flaskehylder Ventilationsgitter (ventilation og udluftning) A B C D Klimazone til højre (fra +4 C til +21 C) Klimazone til venstre oppe (fra +4 C til +21 C) Betjeningselement Klimazone til venstre nede (fra +4 C til +21 C) 6 Betjeningselement Visning Visningen midt på displayet viser de aktuelle indstillinger til de enkelte klimazoner. Opbygningen i displayet svarer til skabets opbygning. Symbol? B C a = q u Billedet viser visningen af displayet. Under normal brug vises alle symboler sjældent på samme tid. Taster Tasterne til højre og venstre for displayet aktiveres ved berøring. Tasterne har forskellige funktioner afhængigt af indstillingen. Symbolet ved siden af tasten viser, hvilken funktion tasten har for tiden. Afhængigt af den pågældende funktion kan et symbol have forskellige betydninger. b c d 3 f m G Betydning Grundindstillinger Tilbage/til venstre Fremad/til højre Værdi sænkes Værdi øges Bekræftes/gemmes Informationsvindue Temperering Ikke temperering Præsentationslysscenario valgt Præsentationslys for alle klimazoner tændes/slukkes samtidigt Humidity Minutur Rum (klimazone) vælges Melding fra det interne diagnosesystem Bekræftes Hvile funktion, intet lys Slettes/proces afbrydes n F 7 Opstilling Opstillingssted Placer skabet et tørt, godt ventileret rum. Skabet bør ikke placeres et sted, hvor det er udsat for direkte sollys, og det må ikke være i nærheden af en varmekilde som komfur, radiator osv. Hvis det ikke kan undgås at placere skabet ved siden af en varmekilde, skal der anvendes en egnet isoleringsplade eller følgende mindsteafstand skal overholdes til varmekilden: D D Opstilling og tilslutning af skabet Skabet skal opstilles af en fagmand iht. vedlagte monteringsvejledning. Når skabet er opstillet, ventes i mindst ½ time, før skabet tages i brug. Under transporten kan det ske, at olien i kompressoren strømmer ind i kølesystemet.! Advarsel! Til elektro og gaskomfurer: 10 cm. Til brændeovn: 30 cm. Sikre skabet, så det ikke kan vippe! Vippesikringen skal være monteret på skabet, før dørene åbnes (se monteringsvejledningen). Den indvendige side af skabet skal rengøres, før det tages i brug for første gang (se Skab rengøres). Gulvet på opstillingsstedet må ikke kunne give efter. Forstærk evt. gulvet. Skabet skal stå lodret. Elektrisk tilslutning Brug ikke forlængerledninger eller fordelere. Dette skab tilsluttes via en fast installeret stikdåse. Stikdåsen skal være frit tilgængelig. Skabet må kun tilsluttes V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmæssig installeret stikkontakt. Stikdåsen skal være sikret med en 10 A til 16 A sikring. På skabe til ikke europæiske lande skal typeskiltet kontrolleres for, om værdierne for spænding og strøm passer sammen. Typeskiltet findes nederst til højre i køleafdelingen. Ledningen må kun udskiftes af en autoriseret fagmand.! Rumtemperatur og ventilation kontrolleres Rumtemperatur Skabet er egnet til en omgivelsestemperatur mellem +16 C og +38 C. Ventilation Ventilation og udluftning finder sted nederst på skabet via ventilationsgitteret. Luften på skabets bagvæg og underside bliver varm. Den opvarmede luft skal kunne cirkulere frit. Ellers skal kompressoren yde mere. Dermed øges strømforbruget. Derfor: Ventilations og udluftningsåbninger må under ingen omstændigheder tildækkes! Advarsel! Skabet må under ingen omstændigheder forbindes med elektroniske energisparestik og vekselrettere, der omformer jævnstr&os styktal opnås ved at lægge flaskerne skiftevis mod hinanden. D D Når flaskeudtrækkene sættes i på et senere tidspunkt, lægges flaskeudtrækket på udtræksskinnen og trykkes ned. Flaskeudtrækkene falder i hak ved at trykke dem ned. D Det angivede antal flasker kan variere afhængigt af flaskeform og størrelse. Sørg for, at flaskerne ikke berører køleafdelingens væg. Dugvandet kan evt. trænge ind i skabet via flaskerne. Varme drikkevarer skal afkøles uden for skabet. Pas på: Spiritus med høj alkoholprocent må kun opbevares i tætlukkede og opretstående flasker. Der må ikke opbevares eksplosive stoffer i skabet. D D D D 11 Praktiske tips til opbevaring af vin Udtagning af udtræksskinnerne D D Træk udtræksskinnernes oplåsning A i pilens retning. Løft den forreste del af udtræksskinnerne og tag dem ud. Flaskevine skal altid pakkes ud de må ikke opbevares i kasser eller kartoner i køleskabet. Gamle flasker skal være lagt ned på en sådan måde, at korkproppen altid fugtes. Der må aldrig være luft mellem vin og korkprop. De åbne flaskehylder er særlig velegnet, da de ikke afbryder luftcirkulationen. Derved tørrer luftfugtigheden, der kondenserer på flaskerne, hurtigt igen. Vinen skal tempereres (chambreres) langsomt, før den drikkes; tag f.eks. rosevin ud af skabet ca. 2-5 timer og rødvin 4-5 timer, før den skal drikkes, så har du den rigtige drikketemperatur. Hvidvin tages først ud af skabet, når den skal drikkes. Sekt og champagne bør stilles i køleskabet, kort før den skal drikkes. Vine skal helst køles ved noget lavere temperatur end den ideelle serveringstemperatur, da vintemperaturen stiger 1 til 2 C, når vinen skænkes i glas! D D D D Udtræksskinnerne sættes først på plads i den bageste åbning, så i den forreste åbning, hvorefter de trykkes ned, til de falder i hak. D Kontroller kulde zonerne! Luftcirkulationen i skabet sørger for, at der opstår zoner med forskellig temperatur: D De koldeste zoner findes op mod skabets bagvæg og over den nederste hylde.

6 Henvisning: Brug de koldeste zoner til at opbevare f.eks. sekt, hvidvin, champagne, rosevin. Den varmeste zone er øverst i skabet. Henvisning: Opbevar f.eks. rødvin i den varmeste zone. D 12 Drikketemperaturer Den rigtige serveringstemperatur er afgørende for, hvordan vinen smager og dermed også, om du nyder at drikke vinen. Vi anbefaler følgende serveringstemperaturer: Vintype Bordeaux rød Côtes du Rhône rød/barolo Bourgogne rød/ Bordeaux rød Portvin Ung bourgogne rød Unge rødvine Ung Beaujolais/ gamle hvidvine med lidt restsukker Gamle hvidvine/chardonnay Sherry Unge hvidvine fra Spätlese Hvidvine fra Loire/ Entre deux Mers Drikke temperatur 18 C 17 C 16 C 15 C 14 C 12 C 11 C 10 C 9 C 8 C 7 C 5. Indstil den ønskede måltemperatur, som vinen skal have, med hhv. A. 6. Taste q Tempereringsprocessen startes. Med tasten u afbrydes en temperering. Tryk på tasten q. kan indstilles separat for hver klimazone. Henvisning: Vin bør altid tempereres langsomt. Opvarm den ikke i varmt vand eller på radiatoren. foreslås altid den sidst valgte indstilling. 1. også Grundfunktioner. 2. Stil vinflasker ind i klimazonen. 3. signal bruges til at minde om, at f.eks. drikkevarer skal tages ud af en klimazone efter et vist stykke tid. den ønskede tid med eller A. Med tasten F kan countdown afbrydes efter behov. 4. Taste a Countdown startes. Minutur tændes 1. 3 Funktionen Minutur er valgt. I displayet fremkommer 10: tasten? Lysere/mørkere Stærkere/svagere Beep/klik/tone slukket [SPROG] Temperaturenhed 31 DD MM YY F C [STANDBY SCREEN] [LYDSTYRKE TASTETONE] [LYSSTYRKE DISPLAY] [KONTRAST DISPLAY] [TASTETONE] 23:59 3. Med tasterne i midten B eller C eller A ændres den valgte grundindstilling. Udvalget vises kort. 31 DD MM YY F C Sider tændt/slukket [ALLE KLIMAZONER TÆNDT], [TÆND KUN HØJRE SIDE], [TÆND KUN VENSTRE SIDE] [HVILE FUNKTION] [ON]/[OFF] Ved [ON] er signaltonen slukket ved tastetryk. Den udvendige belysning forbliver slukket, når dørene åbnes. Præsentationslyset bliver i den aktuelle tilstand. Belysningen i displayet er dæmpet DD MM YY 4. Der kan ændres flere grundindstillinger efter hinanden, uden at menuen skal forlades. Ændre yderligere grundindstillinger eller forlad menuen med tasten a. [PRÆSENTATIONS Otte scenarier til LYSSCENARIER] præsentationsbelysningen. [LYSSCENARIER TIL DØRÅBNING] Seks lysscenarier til at tænde/ slukke for præsentationslyset, når dørene åbnes. 15 Præsentationslys Præsentationslyset for klimazonerne kan tændes automatisk på bestemte ugedage og på bestemte tider; det er styret af en af otte scenarier. Det indstillede scenarie forbliver gemt og kan vælges og startes efter behov. Følgende kan indstilles i scenariet: 6. [START?] Med [JA] tasten G startes scenariet. Indstilling Forklaring [VÆLG RUM/HYLDE] En eller flere klimazoner er oplyst på samme tid. [VÆLG STARTTID] [VÆLG VARIGHED] Starttid for belysningen, kan indstilles i timer og minutter. Belysningens varighed, kan indstilles i skridt på 30 minutter, fra starttid. Ugedag eller flere ugedage, hvor præsentationsbelysningen tændes. Præsentationslysscenario ændres 1. Med tasten? åbnes menuen Grundindstillinger. 2. Vælg funktionen [PRÆSENTATIONSLYS SCENARIER] med de øverste taster B hhv. C. [VÆLG DAG] DD MM YY F C Præsentationslysscenarie startes 1. Med tasten? åbnes menuen Grundindstillinger. 2. Vælg funktionen [PRÆSENTATIONSLYS SCENARIER] med de øverste taster B hhv. C. 3. Skift mellem de eksisterende scenarier med de midterste taster B eller C. 4. Vælg scenario og bekræft med a. F C DD MM YY 5. Bekræft [ÆNDRE?] med G [JA]. 3. Skift mellem de eksisterende scenarier med de midterste taster B eller C. Også indstillingen [INGEN SCENARIO FOR PRÆSENTATIONSLYS] kan vælges. I dette tilfælde er der ingen præsentationsbelysning. Er et præsentationslysscenario allerede tændt, vises dette først. 4. Vælg scenario og bekræft med a. 5. Bekræft [ÆNDRE?] med a [NEJ] Vælg kombination og bekræft med a. 7. [VÆLG STARTTID] Fravælg med tasterne B eller C den tid, fra hvilken belysningen skal være aktiveret. 11. [VÆLG DAG] Skift mellem ugedagene med tasterne B eller C. Den valgte dag vises med en kraftig indramning. Aktiver den valgte dag med G. Aktiverede dage vises med en let indramning. Med F kan en aktiveret dag fravælges igen. 23:00 8. Taste a 9. [VÆLG VARIGHED] Vælg den ønskede belysningsvarighed (i skridt på 30 minutter) med tasterne B eller C. 12. Taste a C 13. [START?] Med [JA] tasten G gemmes ændringen og scenariet startes. Med [NEJ] tasten a gemmes ændringen. Scenariet startes ikke. 22:0 h 10. Taste a 17 Skab rengøres Lysscenarier indstilles, når døren åbnes Med lysscenarierne styres det, hvordan præsentations lyset forholder sig, når skabets døre åbnes. 1. Sluk for skabet, træk netstikket ud eller sluk for sikringen, før skabet rengøres! 2. Tag fødevarerne ud af skabet og opbevar dem et køligt sted. 3. Dørpakningen må kun rengøres med rent vand. Sørg for at tørre den rigtigt tør efter rengøring. 4. Rengør skabet med lunkent opvaskevand. Vand fra rengøringen må ikke trænge ind i betjeningselementet eller belysningen. 5. Efter rengøringen sættes stikket i eller sikringen tændes; tænd skabet.! Scenario 0 (intet lysscenario) 1 Forklaring Døråbning ændrer ikke præsentationslys. Er der tændt for præsentations lyset, forbliver det tændt, når døren åbnes. Er der tændt for præsentations lyset, slukkes det, når døren åbnes. Er der slukket for præsentations lyset, tændes det, når døren åbnes. Er der slukket for præsentations lyset, forbliver det slukket, når døren åbnes. Er der tændt for præsentations lyset, forbliver det tændt, når døren åbnes. Den udvendigt liggende belysning forbliver slukket Advarsel 5 Rengør aldrig skabet med et damprengøringsapparat! Dampen kan komme i kontakt med spændingsførende dele, hvilket kan føre til kortslutning eller stød! Den varme damp kan beskadige overflader af plast.

7 Powered by TCPDF ( Bemærk D Brug ikke sand eller syreholdige rengørings og opløsningsmidler. Hylder og beholdere må aldrig sættes i opvaske maskinen. Delene kan deformeres. 1. Med tasten? åbnes menuen Grundindstillinger. 2. Vælg funktionen [LYSSCENARIER TIL DØRÅBNING] med de øverste taster B hhv. C. 3. Skift mellem de eksisterende scenarier med de midterste taster B eller C. D Støvfilter rengøres Er støvfilteret 2 snavset, eller fremkommer [FIL] i displayet, rengøres støvfilteret. Derved bibeholdes skabets ydelsesevne og der spares strøm. Bemærk Sørg under rengøringen for, at lamellerne i ventilations gitteret ikke beskadiges, på den måde bibeholdes ventilationen og udluftningen. 4. Vælg scenario og bekræft med a. 18 Skift lyskilde Rengøring 1. Støvfilter udbygges Ventilationsgitter 1 trækkes af fortil. En evt. vippesikring tages ud af sokkeldelen i midten. Støvfilter 2 trækkes let opad med i grebet, til det falder ud af hak, herefter trækkes det ud fortil. 2. Støvfilter rengøres Støvfilter 2, slidser 3 og sidevendte gitre 4 rengøres med støvsuger. 1. Sluk for hoveafbryderen. 2. Træk stikket ud og/eller slå sikringen fra. 3. Skift lyskilde. Udvendigt liggende lys til døråbning foroven Det øverste, udvendigt liggende døråbningslys belyser klimazonerne øverst til venstre og højre. Berør kun lysmidler med en ren og tør klud. 3. Støvfilter indbygges Støvfilter 2 skydes op og ind i holderen og trykkes så nedefra hen til skabet, til det falder i hak. En evt. vippesikring indbygges i den dertil indrettede holder. 4. Ventilationsgitter 1 sættes i igen. Reservelampe: 12 volt, G4, 5 watt Udvendigt liggende døråbningslys nede Det nederste døråbningslys er anbragt under betjenings elementet og oplyser klimazonen nederst til venstre. Løsne metalbøjlen for at åbne døråbningslyset. Berør kun lysmidler med en ren og tør klud. Reservelampe: 12 volt, G4, 5 watt 19 Støj mens skabet er tændt LED præsentationslys indvendige rum Præsentationslyset til de indvendige rum i skabet er udstyret med vedligeholdelsesfrie LED lamper. Normale lyde Brumme - motorer (f.eks. kompressorer, ventilatorer) kører. Lydsvagt klukken og rislen høres - typisk, når kølemidlet strømmer gennem rørene. Klikke - kontakter og magnetventiler tænder/slukker. ikke optiske instrumenter direkte ind i strålen. Fare for øjenskader! Reparationer på denne belysning må kun udføres af kundeservice eller en autoriseret fagmand. Reservelysmidler kan købes i handlen: V vekselstrøm, GX53, 1,5 watt Energibesparelse D Opstil skabet i et tørt, ventilerbart rum; ikke direkte i solen eller i nærheden af varme kilder (f.eks. radiator, komfur). Anvend ellers en isoleringsplade. Varme retter og drikke afkøles, før de sættes i skabet. Sørg for, at døren ikke åbnes mere end nødvendigt. Rengør støvfilteret med regelmæssige mellemrum. Derved bibeholdes ydelsensevnen og der spares strøm. Anvendes enkelte klimazoner ikke, kan disse slukkes for et vist stykke tid (se Skab tages ud af brug/ slukkes). D D D D 20 Afhjælpning af små forstyrrelser Før du kontakter kundeservice: Find ud af om du selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp af nedenstående. Vær opmærksom på, at garantien ikke gælder ved besøg for at afhjælpe betjeningsfejl/driftsstop m.m., som du selv kan afhjælpe, og at der i sådanne tilfælde opkræves normalt honorar! Afhjælpning Udskift pæren. Tænd igen, når der er brug for den side af skabet. Lamperne lyser igen ved at lukke og åbne døren. Fejl Belysningen fungerer ikke. y g g Mulig årsag Pæren er defekt. Den side af skabet, der skal belyses, er slukket. Døren var åben i for lang tid. Belysningen slukkes efter ca. 10 min. Displaymeldinger Skabet er udstyret med et automatisk diagnosesystem, der gør opmærksom på mulige vedligeholdelsesprocesser og fejlkilder. Når en melding fremkommer, vises symbolet m i displayet. Der kan fremkomme flere meldinger på en gang. Melding vises 1. Meldingen fremkommer, i displayet ses symbolet m. 4. Ved flere meldinger vises herefter den næste. 5. Afhjælpes problemet ikke, vises symbolet m i displayet ved siden af den pågældende klimazone. Advarselsmeldingen (se skridt 1) vises igen og igen, indtil problemet er afhjulpet. Meldinger Betegnelse 2. Taste m Meldingen vises. 3. Gennemfør vedligeholdelsen eller fejlafhjælpningen og bekræft med den pågældende taste G. Bestemte vedligeholdelsesprocesser kan du også gennemføre på et senere tidspunkt. Tryk i dette tilfælde [SENERE PÅMINDELSE?] på tasten G nederst til højre i displayet. Efter et bestemt stykke tid gøres du igen opmærksom på vedligeholdelses processen. [FIL STØVFILTER RENGØRES] Forklaring Kontroller, om støvfilteret er snavset, rengør det med en støvsuger efter behov, se Støvfilter rengøres. 21 Kundeservice En kundeservice i nærheden af dit hjem kan du finde i telefonbogen eller i kundeservicefortegnelsen. Hvis du kontakter kundeservice, bør du altid oplyse skabets produkt (E Nr.) og fabrikationsnummer (FD). Disse angivelser findes på typeskiltet. Det er vigtigt at have E nummer (produktnummer) og FD nr. (fabrikationsnummer) parat, når du henvender dig til kundeservice. Dermed kan du spare tid og penge. 22 Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl Wery Straße 34 D München www. gaggenau.com (8811) da * *.

Din brugermanual BALAY 3KIB4850 http://da.yourpdfguides.com/dref/3655149

Din brugermanual BALAY 3KIB4850 http://da.yourpdfguides.com/dref/3655149 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BALAY KI4BYU4 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571716

Din brugermanual BALAY KI4BYU4 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571716 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RC

Din brugermanual GAGGENAU RC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ZI9235 http://da.yourpdfguides.com/dref/608507

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ZI9235 http://da.yourpdfguides.com/dref/608507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ZI9235 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: P46S-HHB P46D-HHB Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et Pevino vinkøleskab. Venligst læs og følg alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Indhold SP XV 36. Funktioner, 2 Bemærkninger Datablad. Dansk, 1

Brugervejledning. Indhold SP XV 36. Funktioner, 2 Bemærkninger Datablad. Dansk, 1 Brugervejledning VINKÆLDER FORNO Dansk, 1 SP XV 36 Indhold Funktioner, 2 Bemærkninger Datablad Installation, 3 Placering og tilslutning af strøm Teknisk information Produktbeskrivelse, 4 Indvendige dele

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO2590DT6 http://da.yourpdfguides.com/dref/609797

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO2590DT6 http://da.yourpdfguides.com/dref/609797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX SANTO2590DT6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual CONSTRUCTA CK66443

Din brugermanual CONSTRUCTA CK66443 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab KE 9700-0-2TZ

Brugsanvisning. Køleskab KE 9700-0-2TZ Brugsanvisning Køleskab KE 9700-0-2TZ Indholdsfortegnelse 1. Køleskabet 5 2. Sikkerheds- og advarselshenvisninger 6 Før skabet tages i brug Anbefalet brug Generel sikkerhed Børn i husholdningen HCA advarsel

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nova

Da: Betjeningsvejledning Nova Da: Betjeningsvejledning Nova Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ATLAS KF490 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere