6. Eventstyret programmering og Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Eventstyret programmering og Windows"

Transkript

1 6. Eventstyret programmering og Windows Indsigt i events og styresystemets rolle I det følgende skal vi se på en række mere tekniske ting vedrørende Delphi og Windows, nemlig hvordan programmer styres af hændelser. Vi har set, hvordan vores Delphiprogrammer består af en række event-procedurer, f.eks. Clickprocedurer til knap eller menupunkt. Programmets udførelse er altså bestemt af modtagelsen af hændelser (eng: events) bl.a. fra mus og tastatur. Når vi med musen klikker på en knap, fanger styresystemet (i vores tilfælde Windows) dette museklik og sender besked til programmet om, at der er klikket med musen. Programmet sørger for, at netop den knap, der er klikket, på får udført sin Click-procedure. Hensigten med dette afsnit er at give en nærmere forståelse af, hvordan disse hændelser behandles, og at vise, at et moderne styresystem er nødt til at være hændelsesstyret (eng: eventdriven). Først skal vi med nogle små eksempler se, hvordan disse hændelser fungerer i Delphiprogrammer. Dette afsnit giver også en øget forståelse for, hvordan Windows og Windowsprogrammer virker. Musehændelser Øvelse 6.1 MouseDown, MouseUp, Click Indtil nu har vi kun beskrevet musehændelsen OnClick. Vi skal se på nogle små programmer, der undersøger andre musehændelser. Hent fra Web/CD EVENTS\MEVENTS. Skærmbilledet ser således ud: Formen indeholder 6 labels, hvis Caption ændres ved visse musehændelser. Dan dig overblik over programmet ved at køre det: klik et par gange dels på Button1 eller dels i Formen uden for de to knapper. 1

2 Til knappen Button1" er knyttet tre events, nemlig MouseDown, MouseUp og Click. Hver af disse events tilføjer et x til de tre labels, der beskriver de tre hændelser: procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); LabelNedKnap.Caption:=LabelNedKnap.Caption+'x' procedure TForm1.Button1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); LabelOpKnap.Caption:=LabelOpKnap.Caption+'x' procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); LabelKlikKnap.caption:=LabelKlikKnap.Caption+'x' Til formen er der knyttet samme tre events: procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); LabelNedForm.Caption:=LabelNedForm.Caption+'x' procedure TForm1.FormMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); LabelOpForm.Caption:=LabelOpForm.Caption+'x' procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); LabelKlikForm.Caption:=LabelKlikForm.Caption+'x' Prøv nu at undersøge disse tre musehændelser nærmere. Tryk museknappen ned i Button1; bemærk det nye kryds. Slip knappen i Button1. Bemærk, at der registreres to hændelser: MouseUp og Click. Tryk museknappen ned i Button1, før musen uden for Button1 og slip den. Bemærk, at der nu ikke registreres en Click hændelse. 2

3 Tryk museknappen ned et tomt sted i Form1. Bemærk det nye kryds. Slip knappen et tomt sted. Bemærk, at der registreres to hændelser: MouseUp og Click. Tryk museknappen ned et tomt sted i Form1, før musen ind i Button1 og slip den. Læg nøje mærke til hvilke musehændelser der registreres, og hvilken komponent der får dem. Prøv endelig at bruge højre museknap og læg mærke til hændelserne. MouseMove Hent fra Web/CD EVENTS\MMOVE. Kør programmet. Og før langsomt musen som angivet ved pilen på følgende figur, og bemærk hvordan caption på form, knap og panel ændres: tallet tælles op med én hver gang, der kommer en MouseMove hændelse. Form, knap og panel har alle en MouseMove-eventprocedure, dvs. en eventprocedure, der kaldes, når musen flyttes. De tæller alle en variabel op med en og sætter Caption for komponenten til den nye værdi konverteret til en streng. Alle tre captions viser derfor hele tiden, hvor mange MouseMove hændelser, der er modtaget. Eventprocedurerne ser således ud procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer); Inc(Form1MM); Form1.Caption:=IntToStr(Form1MM); procedure TForm1.Panel1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer); Inc(Panel1MM); Panel1.Caption:=IntToStr(Panel1MM); 3

4 procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer); Inc(Button1MM); Button1.Caption:=IntToStr(Button1MM); Gentag det samme med hurtig bevægelse af musen. Det er helt åbenbart, at der nu modtages færre MouseMove hændelser. Forklaringen er, at behandlingen af hver af vores tre eventhandlere tager tid, så der er et lille tidsrum, hvor Windows ikke aflæser musen. Derfor bør de eventprocedurer, man selv skriver være så korte og hurtige som mulige. Iøvrigt ses fænomenet ved mange Windowsprogrammer og Windows selv: vi har alle oplevet, at skærmen i et øjeblik mangler at blive opdateret, eller at en menu ruller ned med nogen forsinkelse, fordi programmet er i færd med noget, som tager lidt tid. Øvelse 6.2 Museknap og position Måske har du lagt mærke til, at MouseDown- og MouseUp-procedurerne har en parameter der hedder Button af typen TMouseButton og to integerparametre, der hedder X og Y. Button har en af værdierne mbright, mbleft, mbmiddle, svarende til de tre museknapper. X og Y er musens position i det øjeblik, knappen blev trykket ned eller sluppet. Det skal vi se udnyttelsen af i et lille Delphiprojekt. Hent fraweb/cd EVENTS\MKNAPPOS og kør det. Hvilken museknap, der blev betjent, vises i venstre Editkomponent og musens position i højre Editkomponent. En bemærkning: Visse mus har en facilitet som muliggør programmering af knapperne. F.eks. kan midterste museknap programmeres til at svare til et dobbeltklik. Hvis det er gjort vil et Delphiprogram modtage et dobbeltklik, når der trykkes på midterste knap. Formens MouseDown-proceduren har følgende udseende procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); case Button of mbleft: Edit1.Text:='Venstre'; mbmiddle: Edit1.Text:='Midt'; mbright: Edit1.Text:='Højre'; Edit2.Text:='('+IntToStr(x)+','+IntToStr(y)+')'; Knappens MouseDown er knyttet til Formens MouseDown, den netop viste procedure er derfor fælles for Button1 og Form1. Denne metode fritager programmøren for at skrive samme kode to 4

5 gange. Leg lidt med programmet, klik og tryk ned både i form og på Button1. Bemærk at koordinaterne refererer til den komponent, der modtager hændelsen. Vi kunne have lavet en lignende MouseUp eventprocedure. I senere afsnit skal vi bruge musepositionen i et tegneprogram og i et puslespil. Tastaturhændelser og fokus for komponenter Det er helt åbentbart, at en musehændelse går til den komponent, musen peger på. Tastaturhændelser kan være nedtrykning af tast, indtastning af tegn eller, at en tast slippes. Disse er forskellige ligesom MouseDown, Click og MouseUp; men de er ikke knyttet til et punkt på skærmen. For at program og bruger kan vide, hvilken komponent der modtager en tastaturhændelse, har man i Windows indført, at blandt komponenterne i et vindue er der netop én komponent, der har fokus. At en komponent har fokus betyder, at det er denne komponent, der modtager en evt. tastaturhændelse. Hent Web/CD EVENTS\KEYEVENT. Dette projekt indeholder et skærmbillede med mange komponenter. Skærmbilledet viser, at Button1 er den komponent, der har i øjeblikket har fokus. Det ses ved, at Button1-knappen har et stiplet rektangel. Brugeren kan skifte fokus til andre komponenter på flere måder: 1) ved at klikke med musen på den komponent, der skal have fokus, 2) trykke på Alt+genvejstast, der knyttet til komponenten, denne genvejstast er vist ved understregning. F.eks. vil Alt+2 skifte til editkomponent med label Edit2", eller 3) man kan skifte mellem komponenterne ved at trykke Tab eller skift+tab. 5

6 Øvelse 6.3 Prøv alle disse muligheder for at skifte fokus, og bemærk, hvordan fokus vises enten ved et stiplet rektangel eller ved, at der er en skrivemarkør i komponenten. Undersøg, hvordan disse genvejstaster sættes i Delphi: en label har en property, FocusControl, den kan sættes til en komponent i formen. Iøvrigt vises det understregede bogstav ved, at man i Caption skriver et &-tegn foran bogstavet. De tre korte Edit-komponenter kan ikke gives fokus, idet de alle har deres Enabled-property sat til false. Den mest anvendelige Event til en Edit-komponent er formodentlig OnChange. I eksemplet ovenfor har de tre store Edit-komponenter hver en Change-procedure, der viser, hvordan programmet kan skifte fokus til anden komponent; hvis længden af Edit-komponentens Text er over 2, skiftes til næste Edit-komponent. Prøv at køre programmet; med fokus i Edit1 skriver du Abekatten og bemærker, hvordan fokus skifter efter hver 3. bogstav. Inden dette focusskift vises længden af Text en i Edit-komponenten bagved. procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject); Edit4.Text:=IntToStr(Length(Edit1.Text)); if Length(Edit1.Text)>2 then Edit2.SetFocus procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject); Edit5.Text:=IntToStr(Length(Edit2.Text)); if Length(Edit2.Text)>2 then Edit3.SetFocus procedure TForm1.Edit3Change(Sender: TObject); Edit6.Text:=IntToStr(Length(Edit3.Text)); if Length(Edit3.Text)>2 then Edit1.SetFocus Rækkefølgen for skift mellem komponenterne, når der trykkes på Tab-tasten, er bestemt af komponenternes TabOrder-property. Den kan enten sættes direkte i Object Inspector eller lettere med en dialogboks: vælg i menuen Edit TabOrder, så er det let at ændre TabOrder ved at ændre rækkefølgen. Den komponent, der står øverst i dialogboksen, har fokus ved programstart. Bemærk også TabStop-propertien, som er True, hvis komponenten er med i rækkefølgen, og False hvis der ikke skal stoppes ved komponenten. Øvelse 6.4 Prøv at eksperimentere med TabOrder og TabStop for komponenterne i formen. 6

7 En anden vigtig tastaturhændelse er OnKeyPress. Den giver mulighed for at reagere på et tastetryk. Vi skal i det følgende undersøge anvendelsen heraf. Start et nyt projekt i Delphi og lav en KeyPress-procedure til Form1: procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); ShowMessage('Du har tastet '+Key); Kør projektet og tryk på en bogstav-tast. Prøv også at trykke på en pil-tast eller PageUp: programmet reagerer kun på almindelige taster. Ofte ønsker man, at programmet kun reagerer på bestemte tastetryk. Hvis ShowMessage ovenfor kun skal vises, hvis brugeren trykker på a eller A, skal proceduren ændres til: procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); * if (Key='a') or (Key='A') then ShowMessage('Du har tastet '+Key); Indsæt nu en Memo i formen og kør igen programmet. Nu reagerer programmet ikke mere på tastetryk. Forklaringen er at Memo'en har fokus, og den får derfor tastetrykket i stedet for formen. Imidlertid er det ofte ønskeligt, at formen modtager tastetryk, så man undgår at skrive KeyPress-procedurer til alle komponenter i formen. Derfor kan man indstille formen til at modtage tastetryk, før de leveres videre til den komponent i formen, der har fokus: Sæt Form1's KeyPreview-property til true. Kør igen programmet og læg mærke til, at det igen reagerer på tastetryk. Hvis komponenten med fokus også har en KeyPress-procedure, vil såvel Form1 som komponenten modtage tastetrykket; formen modtager det bare først. Ønsker du at programmet reagerer på særlige taster, skal du bruge OnKeyDown-events. Disse hændelser kommer idet tasten trykkes ned. Hændelsen OnKeyUp kommer når en tast slippes. Gentegning af skærmbillede Et program, der kører under Windows, kan få sit skærmbillede gemt helt eller delvist bag et andet vindue. Om dette sker, afhænger af, hvad brugeren foretager sig. Generelt bør ethvert Windowsprogram kunne gentegne sit skærmbillede, når det får besked herom fra Windows. Delphi sørger automatisk for gentegning af alle sine komponenter. Men har et program selv tegnet i en komponents canvas, skal programmet selv kunne gentegne denne canvas. 7

8 Hent fra Web/CD EVENTS\PAINT. Start programmet, og klik på Tegn-knappen. Så får du følgende skærmbillede. Klik nu på Vis Form2-knappen, så vises Form2 oven i Form1. Luk igen Form2. Du ser nu, at tegningen er delvis ødelagt; men at de to knapper er gentegnet. Delphi komponenterne sørger selv for gentegning; medens en canvas ikke gentegnes automatisk. Det skal programmøren derfor selv sørge for. Dette er nødvendigt, Delphi kan jo ikke vide, hvordan formens indhold skal være, f.eks. efter formen har ændret størrelse. Når Windows opdager, at et vindue skal gentegnes, sender det en OnPaint-hændelse til den pågældende form. Vi skal derfor gentegne vores canvas, når denne hændelse indtræffer. Afslut programmet og se på paintu-uniten: Click-proceduren til Tegnknappen kalder en selvdefineret procedure Tegn, som tegner figuren i canvas en. (Form1 indeholder en TPaintBox, 8

9 og det er dennes canvas, der tegnes i. På den måde begrænses canvasens størrelse, så den ikke dækker hele formen; men det er en detalje). Lav en procedure til Paint-procedure i Form1: Vis i ObjectInspector events for Form1; dobbeltklik på OnPaint. Lav et kald af proceduren Tegn i denne Event-procedure: procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); Tegn Kør programmet igen. Du bemærker nu, at figuren tegnes straks ved programstart, uden du har trykket på Tegn-knappen. Det skyldes, at Form1 får en OnPaint-event, når Formen skal tegnes på skærmen. Vis Form2 og luk den igen: Form1gentegnes nu helt. Tilføj nu en linie til FormPaint-proceduren: procedure TForm2.FormPaint(Sender: TObject); Tegn; * Messagebeep(1) Der kommer nu et beep, hver gang OnPaint-eventen behandles. Kør programmet igen og bemærk beep. Prøv også at flytte Form2 medens den er vist: der kommer nu en lang række beep, idet Form1 hele tiden gentegnes. Som vi nu har set, vil Windows hele tiden generere en enorm mængde hændelser, som sendes videre til det relevante program. Man kan undre sig over, at Windows normalt fungerer rimelig hurtigt, når alle disse hændelser skal genereres, sendes videre og behandles i de enkelte programmer. Det er uden tvivl et sted, hvor programmørerne har lavet mest mulig effektiv kode, så det foregår hurtigst muligt. Bemærk i vørigt, at mange af programmerne i dette afsnit viser, hvordan man simpelt kan undersøge virkningen af Delphi, hvis man er i tvivl om, hvordan noget fungerer, f.eks. ved at sætte MessageBeep eller ShowMessage ind passende steder i programkoden. Nødvendigheden af hændelsesstyret programmering Med moderne styresystemer er det blevet absolut nødvendigt at gå over til hændelsesstyret programmering. Dette indses ved at betragte et muligt skærmbillede i Windows. Nedenstående skærmbillede viser, der er startet tre programmer:, WordPerfect 6.1, Explorer (fra en engelsk Windows 95) samt Minestryger (fra Windows 3.x). 9

10 WordPerfect er det aktive program. Lad os tænke igennem, hvad brugeren kan foretage sig. Han kan skifte til et af de andre programmer eller klikke i tastbaren (Proceslinie). Det ville ikke være hensigtsmæssigt, hvis WordPerfect skulle holde øje med, om brugeren klikkede med musen uden for dets eget vindue. I så tilfælde skulle WordPerfect nemlig sende museklikket til et andet program. Derfor er det styresystemet Windows, der aflæser museklikket og sender det til det program, der skal modtage det. Dette program, som således modtager musehændelsen, har en komponent med en event-procedure, som behandler hændelsen. (Hvis ikke det har, virker museklikket ikke!) Selvom brugeren bliver i WordPerfect, er det stadig en utrolig mængde ting, brugeren kan foretage sig: 1) Taste et nyt tegn, der skal indsættes i teksten, evt. kan han trykke på Delete eller Backspace for at slette tegn eller bruge piletasterne. 2) Vælge i menuen ved først at trykke på Alt-tasten for at aktivere menuen med tasteturet og efterfølgende bruge piletaster og Enter-tast. 3) Vælge i menuen ved at klikke med musen. 4) Vælge i menuen ved at trække med musen. 5) Vælge i menuen med et genvejstryk: Ctrl+g (betyder Gem i WordPerfect 6.1) 10

11 6) Aktivere en knap med et museklik. 7) Klikke med musen i scrollbaren (mange muligheder). 8) Trække en blok i teksten med musen. 9) Klikke med musen i teksten for at flytte markøren. 10) Minimere vinduet ved et musetryk 11) Flytte vinduet med musetræk Hvis programmet skulle foretage denne detaljerede aflæsning af mus og tastatur, ville programmet blive ret kompliceret. I stedet kan vi med hændelsesstyret programmering i Delphi sammenknytte hændelser og procedurer. Når vi skriver en Click-procedure til en knap eller menupunkt, har vi angivet, hvad der skal ske, når en sådan hændelse indtræffer; men vi skal aldrig selv undersøge, hvornår hændelsen indtræffer; og det er en stor fordel. Naturligvis undgås den komplicerede aflæsning af musen ikke. Windows og de grundliggende dele af Delphi skal kunne foretage denne aflæsning og omdirigere hændelsen til den komponent, der skal modtage den. Men det er et kæmpe fremskridt, for så er det kun Microsofts og Borlands programmører, der skal løse disse problemer. Vi andre er helt fritaget for det. I DOS-programmer får man overhovedet ingen hjælp fra styresystemet, så i DOS-programmer skal programmet selv uafbrudt foretage aflæsning af musen. At styresystemet arbejder på denne måde, betyder også, at vores egne programmer ikke uden videre må foretage sig egne ting i lang tid, for så forhindrer det styresystemet i at modtage nye hændelser imedens. Men det er egentlig fordi styresystemet (Windows 3.x og Windows95, for så vidt angår 16-bit applikationer) er for dårligt: det kunne jo bare afbryde programmet og behandle hændelser, og så lade programmet fortsætte. Så var det kun programmet selv, der virkede dødt, ikke hele styresystemet. Øvelse 6.5 Blokering af program og styresystem. Hent fra Web/CD EVENTS\BREAK. Programmet har en Kør og en Stop knap. Efter klik på Kør tælles Caption i den label, der er til venstre, op fra 0 til 4000; men hvis brugeren trykker på Stop-knappen skal løkken afbrydes. Event-procedurerne til de to knapper er procedure TForm1.ButtonRunClick(Sender: TObject); UserBreak:=False; Process; procedure TForm1.ButtonStopClick(Sender: TObject); UserBreak:=True; MessageBeep(1) 11

12 I ButtonRunClick sættes boolean-variablen UserBreak til false. Og vi starter proceduren Process, som tæller Caption op for vores label. ButtonStopClick sætter UserBreak til true og vores løkke i proceduren Process tester hele tiden, om UserBreak er blevet sand; hvis det er tilfældet, hoppes ud af proceduren. procedure TForm1.Process; var i: Integer; for i:=1 to 4000 do Label1.Caption:=IntToStr(i)+' '; Label1.Refresh; if UserBreak then Exit; { hop ud hvis UserBreak er sand } Imidlertid virker vores program ikke efter hensigten. Når proceduren process starter, blokerer den så at sige for modtagelse af hændelser. Bemærk iøvrigt hvordan hele styresystemet er blokeret: du kan f.eks. ikke skifte til et andet program eller minimalisere Formen medens løkken i Process kører; først når løkken er færdig, virker din kommando. Problemet løses ved i vores lange for-løkke at lade Windows behandle hændelser. Det gøres med sætningen Application.ProcessMessages; så Process bliver til procedure TForm1.Process; var i: integer; for i:=1 to 4000 do * Application.ProcessMessages; Label1.Caption:=IntToStr(i)+' '; Label1.Refresh; if UserBreak then exit; { hop ud hvis UserBreak er sand } Application.ProcessMessages lader Windows aflæse hændelser fra mus eller tastatur. Hvis brugeren trykke på Stop-knappen, bliver ButtonStopClick derfor udført, og vores program stopper. Tilføj denne linie til programmet, kør igen og afbryd nu ved klik på Stop-knappen. 12

13 Det ses, at programmet nu kører mærkbart langsommere. Det tager nemlig tid at udføre Application.ProcessMessages Man kan forbedre programmet lidt ved at lave den om til if i mod 10=0 then Application.ProcessMessages Så lader man kun for hver tiende værdi af i Windows aflæse hændelser. Iøvrigt kan løkken også afbrydes af et tryk på ESC. De interesserede kan se på event-proceduren hertil. 13

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Delphi - CrackMe og Keygen

Delphi - CrackMe og Keygen Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Delphi - CrackMe og Keygen Dette er min første artikel! :) Men jeg synes nu den er blevet meget god! :D Jeg giver et et eksempel på hvordan man kan lave

Læs mere

Exceptions i Delphi. Try except

Exceptions i Delphi. Try except Exceptions i Delphi Exceptions er en teknik til at fange fejl under programafviklingen. Ikke programmeringsfejl, men fejl der opstår i forskellige situationer, f.eks. en fil der mangler en fil der er skrivebeskyttet,

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning Du kan hente programmet gratis her: MS Visual Studio Basic 2010 Express http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads#d-2010-express Tryk på Install Now og følg vejledningen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Genvejstaster i COSMIC

Genvejstaster i COSMIC Genvejstaster i COSMIC Forklaring ALT-tasten Du kan bruge ALT-tasten i kombination med bogstavtasterne til at åbne menupunkter og visse knapper i funktionerne. Ved at bruge ALT understreges bestemte bogstaver

Læs mere

Arrangementer i Listevisning

Arrangementer i Listevisning Kort introduktion til Typo3-plugin ARRANGEMENTER. De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser (Internet Explorer er den almindeligste),

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure Dette dokument gennemgår et eksempel på, hvordan OPC Access 2.0 kan konfigureres til at opdatere en database via en stored procedure. OPC ACCESS 2.0 OPDATERING

Læs mere

Scratch. - introduktionshæfte

Scratch. - introduktionshæfte Scratch - introduktionshæfte Opret bruger 2 Det første, du skal gøre er at oprette dig som bruger, så dine projekter bliver gemt. Gå ind på scratch.mit.edu/ Vælg knappen Meld dig ind i Scratch i den øverste

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Spil Master Mind. Indledning.

Spil Master Mind. Indledning. side 1 af 16 Indledning. Spillet som denne rapport beskriver, indgår i et større program, der er lavet som projekt i valgfaget programmering C på HTX i perioden 9/11-98 til 12/1-99. Spillet skal give de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner Start et nyt dokument Start Word: Dobbeltklik på ikonen på skrivebordet (hvis der er en!). Klik på Word-ikonen i proceslinjen

Læs mere

Tastekombinationer i Genveje. KAPITEL 6 Genveje

Tastekombinationer i Genveje. KAPITEL 6 Genveje KAPITEL 6 Genveje Genvejstaster er tastekombinationer der er knyttet til bestemte funktioner i ZoomText så man undgår at skulle åbne ZoomText brugerfladen. Der findes genvejstaster til næsten alle funktioner

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Vejledning i at sende eller modtage et link

Vejledning i at sende eller modtage et link Vejledning i at sende eller modtage et link Det sker at man finder en spændende adresse på en hjemmeside, som man gerne vil dele med andre, eller omvendt du har modtaget link på sin mail, og skal have

Læs mere

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter.

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter. Under dette afsnit kan du lære at kende og benytte de mest nødvendige værktøjer til farvesætnings programmet Coloris. Skærmbilledet for Coloris ser således ud når du åbner for programmet (billedet kan

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com

Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com Indholdsfortegnelse Gamemaker 7.0... 3 Installation... 3 Det første spil.... 5 Trin 1: Spilidéen... 5 Trin 2: Grafik og lyd.... 6 Trin 3: Objekter og spilpladen....

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Mindmaps med Freemind

Mindmaps med Freemind Mindmaps med Freemind Et mindmap kan oversættes til at være et mentalt kort over et bestemt emne. Det kan bruges til at sætte struktur på resultatet af en brainstorm eller give overblik over et bestemt

Læs mere

Kapitel 3 Betinget logik i C#

Kapitel 3 Betinget logik i C# Kapitel 3 i C# er udelukkende et spørgsmål om ordet IF. Det er faktisk umuligt at programmere effektivt uden at gøre brug af IF. Du kan skrive små simple programmer. Men når det bliver mere kompliceret

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Etablering af forbindelse (3.1) 2. Installation i Windows (3.2)! 3. Test (3.2) 1 Introduktion Denne instruktionsmanual er til brugere af TRUST AMI MOUSE 140T

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Grafik Kristina Grundström Musik Erik Truedsson Stemme Helen Melhuish 1 INDHOLDSFORTEGNELSE WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Kapitel 1 I gang med C#

Kapitel 1 I gang med C# Kapitel 1 I gang med C# Vi skal starte med at oprette et meget simpelt program, så du kan se hvad der ligger bag et C# projekt. Når du er færdig med dette kapitel vil du have lært: Hvordan du opretter

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Fræsning. Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler.

Fræsning. Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler. 1. Case: Fræsning Omhandlende: Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler. NB! Denne øvelse er tænkt som en case,

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Scratchdag 16. maj Lær at programmere med scratch

Scratchdag 16. maj Lær at programmere med scratch Scratchdag 16. maj 2015 Lær at programmere med scratch Indhold Baggrundsbilledet... 2 Fjern Katten... 3 Indsæt Vogn... 4 Placer vognen samme sted hver gang spillet starter... 5 Bevæg vognen med piletasterne...

Læs mere

Se Billeder i Picasa.

Se Billeder i Picasa. Se Billeder i Picasa. Selvom det er vigtigt at organisere, redigere og udskrive sine billeder, er det også vigtigt, at man ønsker at lære om de forskellige måder man kan se sine billeder på. Visning af

Læs mere

Tilpasning af din tastaturgenveje

Tilpasning af din tastaturgenveje Tilpasning af din tastaturgenveje Gary Rebholz Everybody's workflow er anderledes. Selvom mange af de opgaver, vi alle udfører i vores video eller lyd redigeringsfunktioner er de samme som de opgaver alle

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere