Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld."

Transkript

1 Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted By, Elsted, har GEO udført en geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse til belysning af jordbunds- og grundvandsforholdene samt miljøforholdene på grunden. Ved undersøgelsen er der på den østlige del af grunden lokaliseret et tidligere vandhul, hvor der er truffet fyldjord til,8 m under terræn. Mod sydøst er der truffet, m fyldjord, som formentlig stammer fra en tankgrav el. lign. På den nordlige og vestlige del af grunden er der fra terræn fundet 0,7, m fyld- og overjord. Fyld- og overjordsdækket underlejres mod vest af flydejord og moræneler, mens det i de øvrige områder underlejres af moræneler. Bundforholdene er velegnede for en direkte fundering af kælderløst byggeri med moderate enhedslaster. Lokalt mod øst og sydøst på grunden bliver der dog tale om ekstrafundering til, a,8 m under terræn. Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Vi forventer, at udgravnings- og funderingsarbejdet kan udføres uden væsentlige grundvandsgener. Når der foreligger et konkret projekt på grunden, skal der udføres supplerende undersøgelser. Miljøundersøgelsen belyste to sandsynlige placeringer af tanke. Der er truffet forurening med kulbrinter (olie) og PAH er samt nikkel på grunden. Forureningen med kulbrinter vurderes at være afgrænset. GEO Sødalsparken 80 Brabrand Tlf.: Fax: GEO projekt nr., Rapport, 0- CVR-nr: 9788

2 Udarbejdet for Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Att.: Helge Haubo Kalkværksvej Aarhus C Udarbejdet af Thomas Rye Simonsen, 87 6, (geoteknik) og Martin Maigaard Melchiorsen, 87 66, (miljø) Kontrolleret af Nik Okkels og Morten Kjærgaard Indhold Baggrund og formål... Undersøgelser.... Geoteknik.... Miljø..... Tanksøgning..... Boringer... Jordbunds- og grundvandsforhold... Geotekniske Vurderinger.... Fundering.... Udgravning og tørholdelse Supplerende undersøgelser... 6 Miljøforhold PID-målinger Kulbrinter PAH er Metaller Vurdering... 7 Bilag.. Geoteknisk profil - Boring..7 Feltprofiler Boring - og 7a-9a.8 Analyseresultater.9 Situationsplan Appendiks.A Analyserapporter fra MILANA A/S GEO projekt nr., Rapport, 0- /7

3 Baggrund og formål Forud for et grundsalg på Asmusgårdsvej i Hjortshøj er GEO blevet bedt om at udføre en geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at belyse jordbunds- og grundvandsforholdene samt de miljømæssige forhold på grunden. På grunden ligger en gård med flere bygninger, som i dag er i brug. Undersøgelser. Geoteknik Omfanget af den geotekniske undersøgelse svarer på nuværende tidspunkt til en geoteknisk placeringsundersøgelse efter retningslinjerne i geotekniknormen. Når der foreligger et konkret projekt, skal der udføres supplerende undersøgelser. Undersøgelsen omfatter boringer, der er placeret som vist med punkterne på vedlagte situationsplan, bilag.9. Undersøgelsespunkterne er indmålt og koteret vha. GPS-udstyr i system DVR90/J. Boringerne er ført til, meters dybde. Under borearbejdet er der registreret laggrænser, udtaget jordprøver samt udført vingeforsøg. I borehullerne er der etableret pejlerør, hvori dybden til grundvandsspejlet er målt Jordprøverne er beskrevet geologisk i GEOs laboratorium. På udvalgte prøver er der bestemt vandindhold. Jordprøverne opbevares i dage fra rapportdato. Samtlige geotekniske resultater og målinger er angivet på boreprofilerne i bilag... De benyttede signaturer og forkortelser på boreprofilerne er forklaret på vedlagte GEO-Standard.. Miljø.. Tanksøgning På adressen er der kendskab til to nedgravede tanke på hhv..00 og mindre end liter. Herudover er der i den Offentlige Informationsserver angivet en fyringsolietank. Det vides ikke, om der er tale om i alt to eller tre tanke, eller hvorvidt disse tanke er fjernede/afblændede. Derfor har GEO udført en tanksøgning med metaldetektor. Søgningen resulterede i to mulige placeringer af tanke, placeringerne fremgår af bilag.9. Lejer oplyser at en fyringsolietank (benævnt tank ) foran boligen stadig anvendes. Dansk Standard: DS/EN 997 Eurocode 7: Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening, Referenceblad for vingeforsøg (999). Dansk Geoteknisk Forening, Bulletin : Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse (99). Arkivet hos Natur og Miljø ved Aarhus Kommune GEO projekt nr., Rapport, 0- /7

4 .. Boringer Miljøundersøgelsen omfatter, udover de kombinerede miljø- og geoteknik- boringer, yderligere miljøboringer. Af de miljøboringer er boring -6 og 0 placeret på grundlag af tanksøgningen. Herudover har vi udført boring 7-9 og og 0-0- udført boring 7a-9a. Formålet med disse boringer var at afgrænse en forurening fundet i boring. Desuden er der og udført boring - til afgrænsning af en forurening fundet i boring 6. Boringerne er placeret som vist på situationsplanen i bilag.9. Boringerne er indmålt og koteret i system DVR90/J ved hjælp af GPS. De miljøboringer er ført til mellem, m og,0 m under terræn (u.t.). I boringerne er der udtaget miljøprøver fra 0, m u.t., 0, m u.t. og derefter for hver halve meter. Jordprøverne er udtaget som dobbeltprøver emballeret i hhv. diffusionshæmmende poser og redcap glas. Jordprøverne fra miljøboringerne er beskrevet af boreformanden i felten. Beskrivelserne findes i bilag..7. Alle prøver emballeret i diffusionshæmmende poser er i GEOs laboratorium målt for indhold af flygtige organiske forbindelser ved PID-måling. Ved PID-målinger måles indholdet af ioniserbare forbindelser (fx olie og opløsningsmidler) i luften over jordprøverne. Forskellige forbindelser giver forskellige værdier. PID-værdierne er således kun en indikation for en relativ forureningsgrad af prøverne. Resultatet af målingerne fremgår af profilerne, bilagene..7. Der er udvalgt 7 jordprøver til kemisk analyse med henblik på en generel dækning af forureningsgraden i jordprofilet, samt til afgrænsning af forurening. De udvalgte prøver er analyseret for indhold af totalkulbrinter (olieprodukter), PAH er (tjærestoffer) og metaller (bly, cadmium, kobber, nikkel, zink og chrom). Prøverne fra boring - er dog kun analyseret for indhold af kulbrinter. De kemiske analyser er udført af MILANA A/S. Resultaterne af analyserne er i bilag.8 sammenstillet med Aarhus Kommunes grænseværdier 6. På situationsplanen (bilag.9) er den stærkeste forurening, som er fundet i hver af boringerne vist. Analyserapporter er vedlagt i appendiks.a. Jordbunds- og grundvandsforhold Terrænet på grunden er relativt fladt og er ved borestederne indmålt i kote 6, 6,0. Historiske kort antyder, at der har været gravet og anlagt en dam el. lign. umiddelbart 6 jordtippen.aspx GEO projekt nr., Rapport, 0- /7

5 øst for den eksisterende gård. Den omtrentlige udstrækning af vandhullet, vurderet på baggrund af de gamle kort, er indtegnet på situationsplanen, bilag.9. I boring, som er placeret i den sydlige del af det område, hvor det tidligere vandhul må formodes at have været, er der øverst truffet,8 m fyldjord. I boringen er der fundet gytje, hvilket indikerer at der har været et vandhul. I boring er der truffet, m fyldjord, hvoraf en del var med olielugt. Fyldjorden stammer sandsynligvis fra en tankgrav. I boring og er der truffet 0,7, m fyld- og overjord. I boring underlejres fyldjorden af 0,9 m senglaciale flydejordsaflejringer af ler, hvorunder der er fundet moræneler. I de øvrige boringer er der fundet moræneler direkte under fyld- og overjordsdækket. De trufne ler- og moræneleraflejringer er stedvist ret fede. Ved pejling er grundvandsspejlet indmålt 0,6, m under terræn. Det målte grundvandsspejl vurderes at repræsentere sekundære grundvandsansamlinger i/over de lavpermeable leraflejringer. Grundvandsspejlet må forventes at variere med årstid og nedbør og kan formentlig stå tæt på terræn i nedbørsrige perioder. Der henvises til bilagene for en detaljeret beskrivelse af de trufne bundforhold. Geotekniske Vurderinger. Fundering Funderingen skal føres ned på bæredygtige lag. De trufne senglaciale og glaciale lag er bæredygtige for byggeri med moderate enhedsbelastninger. Oversiden af de bæredygtige lag (OSBL) er koteret på situationsplanen. Med de trufne bundforhold kan der gennemføres en direkte fundering. Dog bliver der i dele af byggefeltet mod øst og sydøst tale om en væsentlig ekstrafundering og mod nord bliver der tale om nogen ekstrafundering. Ekstrafunderingen foreslår vi foreløbigt udført som en sandpudefundering, hvor lagene over OSBL-niveau udskiftes med sandfyld i kvalitet og omfang, så der efterfølgende kan funderes i normal frostsikker dybde herpå. De største fyldforekomster (boring og ) er formentlig forholdsvis lokale. Det fundne ret fede moræneler kræver ikke ekstraforanstaltninger ved funderingen under normale forhold. Vi har imidlertid erfaring for, at beplantningens vandforbrug under ekstreme forhold (varme og nedbørsfattige somre) kan resultere i udtørring under normal, frostsikker funderingsdybde, hvorfor der ved bebyggelse af områder med ret fedt ler bør overvejes foranstaltninger til at imødegå gener herfra. Vi anbefaler at minimumsarmere fundamenterne. Herudover kan det senere vise sig nødvendigt at indføre restriktioner vedrørende beplantning. Forholdet skønnes ikke at indebære nogen væsentlig ekstraomkostning ved bebyggelse. GEO projekt nr., Rapport, 0- /7

6 Funderingen skal gennemføres efter retningslinjerne i geotekniknormen. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, dimensioneringsgrundlag for fundamenter m.v. foreslår vi fastlagt når der foreligger et konkret projekt, og der er udført supplerende undersøgelser. For en foreløbig vurdering foreslår vi forudsat, at der kan opnås en regningsmæssig bæreevne i størrelsesordenen 00 0 kn/m for stribefundamenter.. Udgravning og tørholdelse Med de trufne jordbunds- og grundvandsforhold ventes udgravninger for fundamenter, ledninger m.v. at kunne ske uden afgørende grundvandsgener. Det forventes dog nødvendigt at udføre foranstaltninger som lænsning fra pumpesumpe eller dræning for at fjerne overfladevand i udgravningerne. Det kapillarbrydende lag under gulvene skal sikres tørholdelse. For gulve udlagt mindre end 0, m over det omkringliggende terræn anbefaler vi, at tørholdelsen sikres vha. omfangsdræn med forbindelse til et veldrænende lag under gulvet. Der henvises til drænnormen 7.. Supplerende undersøgelser Når der foreligger et konkret projekt på grunden skal der udføres supplerende undersøgelser svarende til en geoteknisk parameterundersøgelse i henhold til geotekniknormen. Miljøforhold. PID-målinger Der er målt PID-værdier over baggrundsniveau i boringerne,,, 6, 7, 8, 9 og 9a. I alle lag med PID-værdier over baggrundsniveau er der efterfølgende udført kemiske analyser.. Kulbrinter I 6 jordprøver fra boringerne, 6, 7 og 9 er der påvist indhold af kulbrinter (olieprodukter) i koncentrationer over Aarhus Kommunes grænseværdier for ren jord se analyseresultaterne i bilag.8. For af disse jordprøver er der endvidere tale om en overskridelse af Aarhus Kommunes grænseværdi for let forurenet jord (boring,,0 m u.t., boring 6,, m u.t., boring 7,, m u.t. og boring 9, 0, m u.t.) Disse jordprøver må karakteriseres som stærkt forurenede. I de analyserede jordprøver er der herudover ikke påvist indhold af kulbrinter over Aarhus Kommunes grænseværdier for ren jord. 7 Dansk Standard. DS 6 Norm for dræning af bygværker m.v. GEO projekt nr., Rapport, 0-6/7

7 . PAH er I en enkelt jordprøve er der påvist indhold af benz(a)pyren som overskrider Aarhus Kommunes grænseværdi på 0, mg/kg TS for ren jord. Der er tale om boring, 0, m u.t., hvor der er konstateret 0,7 mg/kg TS. Herudover er der ikke påvist indhold af PAH er over grænseværdierne i de analyserede jordprøver.. Metaller I boring er der, m u.t. (i fyldlaget) påvist et indhold af nikkel på 7 mg/kg TS, hvilket er over Aarhus Kommunes grænseværdi på 0 mg/kg TS for lettere forurenet jord.. Vurdering Boring -9: Jorden omkring boring, 7 og 9 er stærkt forurenet med olie. Olieforureningen er fundet 0, -,0 m u.t. Forureningen er vertikalt afgrænset i boringerne 7 og 9, men ikke i boring som er stærk forurenet med olie,0 m u.t. Horisontalt er forureningerne afgrænset mod nordvest, øst og sydøst, mens forureningerne ikke er afgrænset mod vest. Boring 6: Ved boring 6 er jorden stærk olieforurenet, m u.t. Forureningen er vertikalt afgrænset og også i det store og hele horisontalt afgrænset. Forureningen vurderes på dette grundlag at ligge på matrikel a og altså udenfor matrikel bt og gk. Ved boring 6 blev der ved tanksøgningen fundet en anomali som kan skyldes en nedgravet tank. Det er nærliggende at antage at den fundne olieforurening kan have tilknytning til en eventuel tank. Boring : Jorden fra boringen er stærk forurenet med nikkel, m u.t. og let forurenet med benz(a)pyren 0, m u.t. I boringen findes fyld af ret fedt ler. Ret fedt og fedt ler har ofte naturligt forhøjet indhold af nikkel og cadmium. Det i boring fundne forhøjede indhold af nikkel kan således være et naturligt forhøjet indhold. GEO projekt nr., Rapport, 0-7/7

8 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR Crv Cfv OSBL: 6, +6 brungråt brungråt Fy Fy Re FYLD: GRUS Re FYLD: STEN W +6 Fl? Sg LER,? ret fed Fl? Sg LER? Fl? Sg LER,? ret fed Crv Cfv 6 Gl Gc MORÆNELE W +9 7 Gl Gc MORÆNELE W (%) Crv, Cfv (kn/m²) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 89 SJ Y : 06 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : Geologi Boret: : SFJ Boring : Boremetode : Tørboring 6''. DGU-nr : Bilag : S. / Boreprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :07:0

9 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR Crv Cfv W OSBL: 9, brungråt mørk brungråt Fy Fy Re FYLD: LERM Re FYLD: LERM Fy? Re FYLD??: LER +9 enk. sandlaminae, med okker og mangan, gråbrunt Gl Gl Gc MORÆNELE Gc MORÆNELE Crv Cfv 6 Gl Gc MORÆNELE W +8 7 Gl Gc MORÆNELE W (%) Crv, Cfv (kn/m²) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 8 SJ Y : 068 Sag : Boremetode : Boreprofil Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : Geologi Boret: : SFJ Boring : Tørboring 6''. GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :07:8 DGU-nr : Bilag : Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, S. /

10 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR roddele, m. tegl, m. betonstykker, mørk brungråt m. betonstykker, brungråt Fy Fy Re FYLD: LERM Re FYLD: GRUS Crv W Cv> Sten +6 tegl, brungråt Fy Re FYLD: LER, Sten Cv> Sten inhomogent, mørk gråt Fy Re FYLD: LER, Vinge afvist Vinge afvist Vinge afvist +60 inhomogent, mørk gråt Fy Re FYLD: LER, Vinge afvist 6 Fy Re FYLD: LER PID Crv W= A 7 enk. tegl, m. enk. glasskår, inhomogent, sort Fy Gl Re FYLD: GYTJ Gc MORÆNELE Cfv=6 8 gråbrunt Gl Gc MORÆNELE W +8 9 Gl Gc MORÆNELE Crv Cfv 0 Gl Gc MORÆNELE W (%) Crv, Cfv (kn/m²) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 86 SJ Y : 068 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : Geologi Boret: : SFJ Boring : Boremetode : Tørboring 6''. DGU-nr : Bilag : S. / Boreprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :08:

11 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR Cv> Sten Cv> W muldet, mørk brungråt roddele, brungråt muldpartier, m. roddele, inhomogent, brungråt Fy Fy Fy Re FYLD: SAND Re FYLD: LER, Re FYLD: LER, PID OSBL: 9, gruset, svagt muldet, inhomogent, med olielugt, brungråt med stærk olielugt, med misfarvning, brungråt Fy Fy Gl Re FYLD: SAND Re FYLD: SAND Gc MORÆNELE Crv Cfv 7 Gl Gc MORÆNELE Crv Cfv +8 8 Gl Gc MORÆNELE W 9 sandpartier, gråt Gl Gc MORÆNELE W (%) Crv, Cfv (kn/m²) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 8 SJ Y : 0608 Sag : Boremetode : Boreprofil Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : Geologi Boret: : SFJ Boring : Tørboring 6''. GeoGIS geoatlas_geogis00 - PSTGDK :08:6 DGU-nr : Bilag : Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, S. /

12 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder Ukendt 0 PID 0 FYLD: LER: STEN: TEGL, gul PID - LER, fedt, gul W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : SJ Sag : Boremetode : Feltprofil Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : Geologi Boret :: Boring : Tørboring 6''. GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK :8: DGU-nr : Bilag : Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, S. /

13 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR PID SAND, muld gruset, iflg. boreleder LER, sv mullet fyld, iflg. boreleder +60 LER, do, iflg. boreleder LER, do olie sv olie lugt, iflg. boreleder +9 MORÆNELER, gul, iflg. boreleder 6 MORÆNELER, do, iflg. boreleder +8 7 MORÆNELER MORÆNELER, grå, iflg. boreleder PID +7 9 MORÆNELER, do, iflg. boreleder W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 066 SJ Y : 80 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : Geologi Boret :: Boring : 6 Boremetode : Tørboring 6''.6 DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK :0:6

14 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR PID SAND, muld grus, iflg. boreleder +6 LER, muld, iflg. boreleder LER, do, iflg. boreleder +60 LER, grålig med olie lugt, iflg. boreleder SILT, med sv olie lugt, iflg. boreleder +9 6 MORÆNELER, gul, iflg. boreleder 7 MORÆNELER, do, iflg. boreleder +8 8 MORÆNELER, grå, iflg. boreleder PID 9 MORÆNELER, do, iflg. boreleder +7 Boring tør under borearbejdet W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 060 SJ Y : 8 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : Geologi Boret :: Boring : 7 Boremetode : Tørboring 6''.7 DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK :06:

15 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR PID SAND, gru mullet, iflg. boreleder +6 LER, grålig fyld, iflg. boreleder LER, do, iflg. boreleder +60 LER - - LER,?, iflg. boreleder +9 6 MORÆNELER, gul, iflg. boreleder 7 MORÆNELER, do, iflg. boreleder +8 8 MORÆNELER, grå, iflg. boreleder 9 MORÆNELER, do, iflg. boreleder +7 Boring tør under borearbejdet W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 060 SJ Y : 8 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : Geologi Boret :: Boring : 7a Boremetode : Tørboring 6''.8 DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK :9:

16 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder 0 DVR90 6. PID SAND, muld tegl, iflg. boreleder +6 SAND, do, iflg. boreleder LER, grålig med olie lugt, iflg. boreleder +60 LER, do, iflg. boreleder LER MORÆNELER, gul, iflg. boreleder 7 MORÆNELER MORÆNELER, do, iflg. boreleder PID 9 MORÆNELER, grå, iflg. boreleder +7 Boring tør under borearbejdet W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 0608 SJ Y : 8 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : Geologi Boret :: Boring : 8 Boremetode : Tørboring 6''.9 DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK :0:09

17 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR PID SAND, muld gru, iflg. boreleder +6 LER, muld, iflg. boreleder LER, mis farvede, iflg. boreleder +60 LER, do, iflg. boreleder MORÆNELER, gul ret fedt, iflg. boreleder +9 6 MORÆNELER, do, iflg. boreleder 7 MORÆNELER MORÆNELER, grå, iflg. boreleder 9 MORÆNELER, do, iflg. boreleder +7 Boring tør under borearbejdet W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 0606 SJ Y : 80 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : 0-0- Geologi Boret :: Boring : 8a Boremetode : Tørboring 6''.0 DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK ::0

18 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR PID GRUS, sv mullet olie lugt, iflg. boreleder +6 SAND, sv mullet gru olie lugt, iflg. boreleder SAND, do, iflg. boreleder +60 LER, mullet olie lugt fyld, iflg. boreleder LER, do, iflg. boreleder +9 6 MORÆNELER, gul, iflg. boreleder 7 MORÆNELER, do, iflg. boreleder +8 8 MORÆNELER, grå, iflg. boreleder 9 MORÆNELER, do, iflg. boreleder +7 Boring tør under borearbejdet W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 060 SJ Y : 8 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : Geologi Boret :: Boring : 9 Boremetode : Tørboring 6''. DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK ::8

19 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR SAND, gru mullet, iflg. boreleder +6 SAND, do, iflg. boreleder LER, mullet fyld med olie lugt, iflg. boreleder +60 SILT, iflg. boreleder MORÆNELER, gul, iflg. boreleder +9 6 MORÆNELER, do, iflg. boreleder 7 MORÆNELER MORÆNELER, grå, iflg. boreleder 9 MORÆNELER, do, iflg. boreleder +7 Boring tør under borearbejdet W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 06 SJ Y : 8 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : 0-0- Geologi Boret :: Boring : 9a Boremetode : Tørboring 6''. DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK ::

20 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR PID SAND, muld, iflg. boreleder +6 SAND, do, iflg. boreleder LER, muld fyld, iflg. boreleder +6 LER, do, iflg. boreleder MORÆNELER, gul fugtig, iflg. boreleder MORÆNELER, do, iflg. boreleder 7 MORÆNELER MORÆNELER SILT, grå, iflg. boreleder +8 Boring tør under borearbejdet W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 0606 SJ Y : 8 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : Geologi Boret :: Boring : 0 Boremetode : Tørboring 6''. DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK :7:

21 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR LERMULD, sandet, mørbrun +60 LER, svagt sandet, m. muldpartier, mørkbrun +9 MORÆNELER, gul W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 06 SJ Y : 8096 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MME Dato : Geologi Boret :: Boring : Boremetode : Håndboring. DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK :07:6

22 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR PID SANDMULD: STEN: TEGL LERMULD +60 LER, grå MORÆNELER, gul W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 068 SJ Y : 80 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : 0--0 Geologi Boret :: Boring : Boremetode : Tørboring 6''. DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK :07:

23 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR LERMULD +9 MORÆNELER, gul W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 060 SJ Y : 80 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : 0--0 Geologi Boret :: Boring : Boremetode : Tørboring 6''.6 DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK :06:8

24 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR PID +6 SAND, muldet, TEGL: STEN FYLD: LER +60 MORÆNELER, gul W (%) PID (ppm) Koordinatsystem : X : 06 SJ Y : 806 Sag : Elsted.Asmusgårdsvej GEO MIH Dato : 0--0 Geologi Boret :: Boring : Boremetode : Tørboring 6''.7 DGU-nr : Bilag : S. / Feltprofil Sødalsparken, DK-80 Brabrand Tlf.: + 867, GeoGIS geoatlas_geogis00 - FELTGDK :06:

25 Indhold af totalkulbrinter, PAH er og metaller i jordprøver, mg/kg TS. Boring nr. Boring Boring Boring Boring Boring Boring Boring Boring 6 Boring 6 Boring 7 Boring 7 Boring 7 Aarhus Kommunes grænseværdier Aarhus Kommunes grænse- Dybde, m.u.t. 0, 0, 0,,,0,0 0,,,0,,0, for ren jord værdier for let forurenet jord Totalkulbrinter i.p i.p i.p i.p C 6 -C 0 <,0 <,0 <,0 <,0 6, 0 <,0, <,0 6 6, <,0 0 C 0 -C <,0 7 <,0 <, ,8 00 <, <, C -C 0 <,0 <,0 <, <,0 0 9 <,0 0 C 0 -C < < 77 < 70 7 < < < Fluoranthen <0,00 0,,6 0,066 0,08 0,09 0,07 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 Benz(bjk)fluoranthen <0,00 0,06, 0, 0,07 0,07 0,068 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 Benz(a)pyren <0,00 0,0 0,7 0,07 0,0 0,0 0,0 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0, Ideno(,,)pyren <0,00 0,07 0,9 0,0 <0,00 0,0 0,06 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 Dibenz(a,h)anthracen <0,00 <0,00 0, 0,0 <0,00 <0,00 0,0 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0, Sum PAH er i.p. 0,, 0, 0,0 0,6 0, i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 0 Bly Cadmium <0,0 0, 0, <0,0 0, 0,6 0, 0, 0, 0, 0,7 0, 0, Krom,6 8, 6 9,9 6,7 9, Kobber , Nikkel Zink Jordklassificering* Ren Ren Let forurenet Stærkt forurenet Let forurenet Stærkt forurenet Ren Stærkt forurenet Ren Stærkt forurenet Let forurenet Ren Boring nr. Boring 7a Boring 8 Boring 8 Boring 8 Boring 8 Boring 8a Boring 9 Boring 9 Boring 9a Boring 9a Boring 0 Aarhus Kommunes grænseværdier for ren jord værdier for let forurenet jord Aarhus Kommunes grænse- Dybde, m.u.t.,0 0,,0,,0, 0,,,0,, Totalkulbrinter i.p. 6, i.p. 7 i.p. i.p. 900 i.p. 6 i.p. i.p C 6 -C 0 <,0 <,0 <,0,7 <,0 <,0 <,0,7 <,0 <,0 0 C 0 -C <,0 <,0 <,0 9 <,0 <,0 0 <,0 0 <,0 <, C -C 0 <,0 6, <,0 0 <,0 <,0 880 <,0 0 <,0 <,0 0 C 0 -C < < < < < < 00 < < < < Fluoranthen <0,00 0,0 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0,06 <0,00 0,09 <0,00 <0,00 Benz(bjk)fluoranthen <0,00 0,08 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0,07 <0,00 0,0 <0,00 <0,00 Benz(a)pyren <0,00 0,0 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0,09 <0,00 0,0 <0,00 <0,00 0, Ideno(,,)pyren <0,00 0,0 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0,0 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 Dibenz(a,h)anthracen <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0,0 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0, Sum PAH er i.p. 0, i.p. i.p. i.p. i.p. 0, i.p. 0,097 i.p. i.p. 0 Bly Cadmium 0,7 0, 0, 0,8 0, 0, 0, 0,8 0, 0, 0, 0, Krom , Kobber 7, 9, 8, , Nikkel Zink Jordklassificering* Ren Ren Ren Ren Ren Ren Stærkt forurenet Ren Ren Ren Ren i.p.: Ikke påvist Fremhævet skrift: Analyseresultat overskrider Aarhus Kommunes grænseværdier for ren jord, men mindre end grænseværdierne for stærkt forurenet jord. Fremhævet understreget skrift: Analyseresultat overskrider Aarhus Kommunes grænseværdier for lettere forurenet jord. *: Jordkategoriseringen beskriver, hvordan eventuel overskudsjord kan håndteres/vil blive håndteret ved Aarhus Kommunes jordtippe. Aarhus Kommunes grænseværdier for aflevering af jord til deres jordtippe. Sødalsparken, 80 Brabrand Tlf.: + 867, Projekt: Udført : MME Dato: 0-- Emne: Analyseresultater Kontrolleret : MOK Dato: 0-- Side / Godkendt : MOK Dato: 0-- Rapport Bilag.8 Rev. 0

26 Indhold af totalkulbrinter, PAH er og metaller i jordprøver, mg/kg TS. Boring nr. Boring Boring Boring Boring Aarhus Kommunes grænseværdier Aarhus Kommunes grænse- Dybde, m.u.t.,,,, for ren jord værdier for let forurenet jord Totalkulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p C 6 -C 0 <,0 <,0 <,0 <,0 0 C 0 -C <,0 <,0 <,0 <, C -C 0 <,0 <,0 <,0 <,0 0 C 0 -C < < < < Jordklassificering* Ren Ren Ren Ren i.p.: Ikke påvist Fremhævet skrift: Analyseresultat overskrider Aarhus Kommunes grænseværdier for ren jord, men mindre end grænseværdierne for stærkt forurenet jord. Fremhævet understreget skrift: Analyseresultat overskrider Aarhus Kommunes grænseværdier for lettere forurenet jord. *: Jordkategoriseringen beskriver, hvordan eventuel overskudsjord kan håndteres/vil blive håndteret ved Aarhus Kommunes jordtippe. Aarhus Kommunes grænseværdier for aflevering af jord til deres jordtippe. Sødalsparken, 80 Brabrand Tlf.: + 867, Projekt: Udført : MME Dato: 0-- Emne: Analyseresultater Kontrolleret : MOK Dato: 0-- Side / Godkendt : MOK Dato: 0-- Rapport Bilag.8 Rev. 0

27 6, gk 9,8 Tidligere stald Omtrentlig udstrækning af vandhul som angivet på gamle kort. 6,0 bt 6, 6,9 9, Signatur: Geoteknisk boring a: Punkt nr. b a b: Terrænkote c: Kote til overside bæredygtige lag c (koter er i DVR90) Miljøboring a: Punkt nr. a Ren jord 6,? Tank Stærkt forurenet jord 9,? Sandsynlig placering af tank Tank Landbrugsbygning Landbrugsbygning? a Skønnet forureningsudberedelse 0 6 m Bolig Projekt: Emne:. Elsted. Asmusgårdsvej Situationsplan Mål Rapport :00 Bilag.9 Rev. 0 Side / Sødalsparken, 80 Brabrand Tlf.: + 867, L:\projekter\00-99\.TRS.Elsted.Asmusgårdsvej \Tegninger\_bilag_.9_v0.dwg

28 Appendiks.A Analyserapporter fra MILANA A/S Jordprøver Projekt nr. Elsted. Asmusgårdvej

29 TEST Reg. nr. 6 GEO Sødalsparken 80 Brabrand Grethe Pedersen ANALYSERAPPORT Udskrevet: Version: Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: Rekv./GEO Jord Sagsnummer: Sag Kunde: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Prøvested: Sag, Asmusgårdsvej, RESULTATER FOR PRØVE Parameter - Enhed Metode Boring Akk Boring - Boring - Boring - Boring / 769/ 769/ 769/ 769/ Kommentar nr: * * * * * - Emballage - - Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Prøve ID - - Boring Boring Boring Boring Boring Dybde m u.t Bly, Pb mg/kg TS DS9/ICP 9 8 Cadmium, Cd mg/kg TS DS9/ICP < < Chrom (total), Cr mg/kg TS DS9/ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS9/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS9/ICP Zink, Zn mg/kg TS DS9/ICP Tørstofindhold % DS PAH'er, 7 komp. REFLAB - REFLAB :008/AK8 i.p. påvist påvist påvist påvist Kulbrinter VKI 00 - GC/FID/pentan AK0 i.p. påvist påvist i.p. påvist Fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < Indeno(,,-cd)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 <0.00 < <0.00 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB :008/AK8 i.p Kulbrinter n-c6 - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 <.0 <.0 <.0 0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 7 <.0 <.0 00 Kulbrinter > n-c - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 <.0 <.0 60 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 < < 77 < 70 Total kulbrinter 00 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 i.p i.p. 00 Prove MILANA Bakkegårdsvej 06A, DK-00 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: 8876 Udskrevet: af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

30 TEST Reg. nr. 6 Parameter - Enhed Metode Boring Akk Boring / 7696/ Kommentar nr: * * - Emballage - - Membranglas Membranglas Prøve ID - - Boring Boring Dybde m u.t Bly, Pb mg/kg TS DS9/ICP 6 6 Cadmium, Cd mg/kg TS DS9/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS9/ICP 9.7 Kobber, Cu mg/kg TS DS9/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS9/ICP 8 Zink, Zn mg/kg TS DS9/ICP Tørstofindhold % DS PAH'er, 7 komp. REFLAB - REFLAB :008/AK8 påvist påvist Kulbrinter VKI 00 - GC/FID/pentan AK0 påvist påvist Fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK Indeno(,,-cd)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK <0.00 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB :008/AK <0.00 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB :008/AK Kulbrinter n-c6 - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 6. Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK Kulbrinter > n-c - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 Total kulbrinter 00 mg/kg TS GC/FID/pentan AK Prove KOMMENTARER * Ingen kommentar * Laboratoriet vurderer: De påviste kulbrinter har sin oprindelse i en blanding af et petroleumslignende produkt og diesel/ fyringsgasolie. * Laboratoriet vurderer: De påviste kulbrinter har sin oprindelse i en blanding af et petroleumslignende produkt og højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. * Laboratoriet vurderer: De påviste kulbrinter har sin oprindelse i et petroleumslignende produkt. * Prøven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjæreprodukt. Kogepunktsintervallet for de påviste kulbrinter ligger på ca C. Camilla Højsted MILANA Bakkegårdsvej 06A, DK-00 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: 8876 Udskrevet: af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

31 TEST Reg. nr. 6 GEO Sødalsparken 80 Brabrand Helle Hansen ANALYSERAPPORT Udskrevet: -0-0 Version: Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: Rekv./GEO Jord Sagsnummer: Sag Kunde: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Rådgiver: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Prøvested: Sag, Asmusgårdsvej, RESULTATER FOR PRØVE 8-89 Parameter - Enhed Metode Boring 6Akk Boring 6- Boring 7- Boring 7- Boring 7-8/ 8/ 8/ 8/ 8/ Kommentar nr: * * * * * - Emballage - - Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Dybde m u.t Bly, Pb mg/kg TS DS9/ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS9/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS9/ICP 8 Kobber, Cu mg/kg TS DS9/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS9/ICP 6 8 Zink, Zn mg/kg TS DS9/ICP Tørstofindhold % DS PAH'er, 7 komp. REFLAB - REFLAB :008/AK8 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. Kulbrinter VKI 00 - GC/FID/pentan AK0 påvist i.p. påvist påvist i.p. Fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK8 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 Indeno(,,-cd)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK8 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB :008/AK8 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. Kulbrinter n-c6 - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0. < <.0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 00 < <.0 Kulbrinter > n-c - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 0 < <.0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 7 < < < Total kulbrinter 00 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 90 i.p i.p. Prove Parameter - Enhed Metode Boring 8Akk Boring 8- Boring 8- Boring / 87/ 88/ 89/ Kommentar nr: * * * * - Emballage - - Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Dybde m u.t Bly, Pb mg/kg TS DS9/ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS9/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS9/ICP 0 7 Kobber, Cu mg/kg TS DS9/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS9/ICP 8 Zink, Zn mg/kg TS DS9/ICP Tørstofindhold % DS PAH'er, 7 komp. REFLAB - REFLAB :008/AK8 påvist i.p. i.p. i.p. Kulbrinter VKI 00 - GC/FID/pentan AK0 påvist i.p. påvist i.p. Fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK <0.00 <0.00 <0.00 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK <0.00 <0.00 <0.00 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK8 0.0 <0.00 <0.00 <0.00 Indeno(,,-cd)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK8 0.0 <0.00 <0.00 <0.00 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB :008/AK8 0. i.p. i.p. i.p. Kulbrinter n-c6 - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 <.0.7 <.0 MILANA Bakkegårdsvej 06A, DK-00 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: -0-0 af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

32 TEST Reg. nr. 6 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 <.0 9 <.0 Kulbrinter > n-c - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 6. <.0 0 <.0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 < < < < Total kulbrinter 00 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 6. i.p. 7 i.p. Prove KOMMENTARER * Ingen kommentar * Laboratoriet vurderer: De påviste totalkulbrinter består af vædret diesel/fyringsgasolie. D.v.s. produktet er nedbrudt, udvasket, delvist fordampet eller varmebehandlet m.m. * Prøven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjæreprodukt. Kogepunktsintervallet for de påviste kulbrinter ligger på ca C. Trine Kornbeck MILANA Bakkegårdsvej 06A, DK-00 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: -0-0 af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

33 TEST Reg. nr. 6 GEO Sødalsparken 80 Brabrand Helle Hansen ANALYSERAPPORT Udskrevet: Version: Udtaget: Modtaget: -0-0 Påbegyndt: -0-0 Udtaget af: Rekv./GEO Jord Sagsnummer: Sag Kunde: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Rådgiver: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Prøvested: Sag, Asmusgårdsvej, RESULTATER FOR PRØVE Parameter - Enhed Metode Boring 7aAkk Boring 9- Boring 9- Boring / 86/ 86/ 86/ Kommentar nr: * * * * - Emballage - - Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Dybde m u.t Bly, Pb mg/kg TS DS9/ICP 6 9 Cadmium, Cd mg/kg TS DS9/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS9/ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS9/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS9/ICP Zink, Zn mg/kg TS DS9/ICP 8 8 Tørstofindhold % DS PAH'er, 7 komp. REFLAB - REFLAB :008/AK8 i.p. påvist i.p. i.p. Kulbrinter VKI 00 - GC/FID/pentan AK0 i.p. påvist i.p. i.p. Fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < <0.00 <0.00 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < <0.00 <0.00 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < <0.00 <0.00 Indeno(,,-cd)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < <0.00 <0.00 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < <0.00 <0.00 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB :008/AK8 i.p. 0. i.p. i.p. Kulbrinter n-c6 - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 <.0 <.0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 0 <.0 <.0 Kulbrinter > n-c - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 < <.0 <.0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 < 00 < < Total kulbrinter 00 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 i.p. 900 i.p. i.p. Prove KOMMENTARER * Ingen kommentar * Laboratoriet vurderer: De påviste totalkulbrinter består af vædret diesel/fyringsgasolie. D.v.s. produktet er nedbrudt, udvasket, delvist fordampet eller varmebehandlet m.m. Trine Kornbeck MILANA Bakkegårdsvej 06A, DK-00 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

34 TEST Reg. nr. 6 GEO Sødalsparken 80 Brabrand Grethe Pedersen ANALYSERAPPORT Udskrevet: Version: Udtaget: -0-0 Modtaget: -0-0 Påbegyndt: -0-0 Udtaget af: Rekv./GEO Jord Sagsnummer: Sag Kunde: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Rådgiver: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Prøvested: Sag, Asmusgårdsvej, RESULTATER FOR PRØVE Parameter - Enhed Metode Boring 8aAkk Boring 9a- Boring 9a / 878/ 878/ Kommentar nr: * * * - Emballage - - Membranglas Membranglas Membranglas Dybde m u.t. -.. Bly, Pb mg/kg TS DS9/ICP 8 8 Cadmium, Cd mg/kg TS DS9/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS9/ICP 6 6 Kobber, Cu mg/kg TS DS9/ICP 7 0 Nikkel, Ni mg/kg TS DS9/ICP 6 Zink, Zn mg/kg TS DS9/ICP 6 9 Tørstofindhold % DS PAH'er, 7 komp. REFLAB - REFLAB :008/AK8 i.p. påvist i.p. Kulbrinter VKI 00 - GC/FID/pentan AK0 i.p. påvist i.p. Fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < <0.00 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < <0.00 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK8 < <0.00 Indeno(,,-cd)pyren mg/kg TS REFLAB :008/AK8 <0.00 <0.00 <0.00 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB :008/AK8 <0.00 <0.00 <0.00 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB :008/AK8 i.p i.p. Kulbrinter n-c6 - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0.7 <.0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 0 <.0 Kulbrinter > n-c - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 0 <.0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 < < < Total kulbrinter 00 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 i.p. 6 i.p. Prove KOMMENTARER * Ingen kommentar * Laboratoriet vurderer: De påviste totalkulbrinter består af vædret diesel/fyringsgasolie. D.v.s. produktet er nedbrudt, udvasket, delvist fordampet eller varmebehandlet m.m. Trine Kornbeck MILANA Bakkegårdsvej 06A, DK-00 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

35 TEST Reg. nr. 6 GEO Sødalsparken 80 Brabrand Martin Melchiorsen ANALYSERAPPORT Udskrevet: --0 Version: Udtaget: 0--0 Modtaget: 0--0 Påbegyndt: 0--0 Udtaget af: MME Jord Sagsnummer: Sag Kunde: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Rådgiver: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Prøvested: Sag, Asmusgårdsvej, RESULTATER FOR PRØVE Parameter - Enhed Metode Akk / 966/ 967/ Kommentar nr: * * * - Emballage - - Membranglas Membranglas Membranglas Prøve ID - - Boring Boring Boring Dybde m u.t Tørstofindhold % DS Kulbrinter VKI 00 - GC/FID/pentan AK0 i.p. i.p. i.p Kulbrinter n-c6 - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 <.0 <.0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 <.0 <.0 Kulbrinter > n-c - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 <.0 <.0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 < < < Total kulbrinter 00 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 i.p. i.p. i.p. Prove KOMMENTARER * Ingen kommentar Trine Kornbeck MILANA Bakkegårdsvej 06A, DK-00 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: 9 Udskrevet: --0 af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

36 TEST Reg. nr. 6 GEO Sødalsparken 80 Brabrand Martin Melchiorsen ANALYSERAPPORT Udskrevet: --0 Version: Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: MME Jord Sagsnummer: Sag Kunde: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Rådgiver: GEO, Sødalsparken, 80 Brabrand Prøvested: Sag, Asmusgårdsvej, RESULTATER FOR PRØVE 979 Parameter - Enhed Metode Akk / Kommentar nr: * - Emballage - - Rilsan-pose Prøve ID - - Boring Dybde m u.t. -. Tørstofindhold % DS Kulbrinter VKI 00 - GC/FID/pentan AK0 i.p. Kulbrinter n-c6 - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 Kulbrinter > n-c - n-c0 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 <.0 Kulbrinter > n-c0 - n-c mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 < Total kulbrinter 00 mg/kg TS GC/FID/pentan AK0 i.p. Prove KOMMENTARER * Ingen kommentar Trine Kornbeck MILANA Bakkegårdsvej 06A, DK-00 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: 9 Udskrevet: --0 af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

37 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Att.: Helge Haubo Kalkværksvej Aarhus C 0--0 Elsted. Asmusgårdsvej Prisoverslag - forureningsoprensning og fjernelse af tankanlæg Forud for grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted (matrikel bt og gk Elsted By, Elsted) har GEO udført en geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse, der også omfattede boringer på nabomatriklen a. Matrikel a er ikke omfattet af nærværende grundsalg. Ved undersøgelsen blev der påvist stærkt forurenet jord i tre delområder: Olieforurenet jord på matrikel bt, påvist i boringerne, 7 og 9. Olieforurenet jord på nabomatriklen a, påvist i boring 6. Nikkel og tjæreforurenet jord på matrikel gk, påvist i boring. Olieforureningen på matrikel a er truffet et sted hvor vi iflg. en tanksøgning forventer, at der findes en nedgravet olietank, som skønnes at være forureningskilden. Desuden findes en nedgravet olietank på matrikel bt. Denne tank anvendes til opvarmning af boligen. I nærværende prisoverslag har vi skønnet omkostningerne forbundet med fjernelse af de påviste forureninger hver for sig. Alle priser er ekskl. moms. Ved omregning fra m til ton anvendes en faktor på,8 ton pr. m. I forbindelse med opgravning, bortskaffelse af jord og reetablering med ren jord har vi anvendt Aarhus Kommunes normale reguleringspris på kr. 8,- pr. m (fast mål) i forbindelse med refusioner for dårlige geotekniske forhold. Hertil lægges meromkostninger ved transport til fx RGS90 A/S i Glatved samt meromkostningerne til deponering af forurenet jord i forhold til ren jord. Forureningerne er ikke endelig afgrænset, hvorfor de herunder angivne jordmængder skal betragtes med usikkerhed. GEO Sødalsparken 80 Brabrand Tlf.: Elsted. Asmusgårdsvej. Grundsalg. Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse. GEO projekt nr.. Rapport, 0--. Vores ref.: Fax: CVR-nr: 9788

38 Olieforurening i boringerne, 7 og 9. Den forurenede jordmængde er beskrevet ved analyser fra boringerne, 7 og 9. Forureningen er vertikalt afgrænset ca. -, m under terræn i boringerne 7 og 9. I boring er forureningen ikke afgrænset med analyser, men skønnes afgrænset knap m under terræn i de intakte leraflejringer. Forureningen vurderes horisontalt afgrænset mod nord, syd og øst. Mod vest kunne der ikke udføres boringer pga. en bygning, hvorfor afgrænsningen i denne retning ikke er fastlagt. På det foreliggende analysegrundlag kan en mindre del af jorden fra terræn evt. bortskaffes som lettere forurenet jord, men størstedelen af jorden skønnes at have et olieindhold svarende til stærkt forurenet jord. Med en skønnet forureningsudstrækning på ca. x 8 m andrager den forurenede jordmængde ca. 7 m. Udgifterne til en opgravning og bortskaffelse af den forurenede jord ved boring, 7 og 9 samt retablering af udgravningen med tilkørt ren sand er sammenfattet herunder. Entreprenøromkostninger: Opgravning, transport og deponering. Tilsyn, stk. kemiske analyser for olie, myndighedskontakt og dokumentation Samlet pris, delområde ved boring, 7 og kr kr kr. Nikkel- og tjæreforurening i boring. Den forurenede jordmængde er beskrevet ved to analyser i boring. Forureningen er ikke vertikalt eller horisontalt afgrænset med analyser, men skønnes afgrænset omkring,0 m under terræn. Vi foreslår en afgravning af et felt på x m omkring boring. På det foreliggende analysegrundlag skønnes den øverste halve meter af jorden at kunne bortskaffes som lettere forurenet jord, mens den resterende del af jorden vurderes at have et nikkelindhold svarende til stærkt forurenet jord. Med en skønnet forureningsudstrækning på ca. x m andrager den forurenede jordmængde ca. 7, m stærkt nikkelforurenet jord og, m let tjæreforurenet jord. Udgifterne til en opgravning og bortskaffelse af den forurenede jord omkring boring samt retablering af udgravningen med tilkørt ren sand er sammenfattet herunder. Entreprenøromkostninger: Opgravning, transport, deponering og retablering. Tilsyn, stk. analyser for nikkel/tjære, myndighedskontakt og dokumentation Samlet pris, delområde ved boring kr..000 kr kr. Olieforurening i boring 6 (nabomatriklen). Den forurenede jordmængde er beskrevet ved en enkelt analyse i boring 6. Forureningen er vertikalt afgrænset ca.,-,0 m under terræn. Forureningen vurderes horisontalt afgrænset. På det foreliggende analysegrundlag skal jorden bortskaffes som stærkt forurenet jord. Med en skønnet forureningsudstrækning på ca. x 6 m andrager den forurenede jordmængde ca. 60 m. Desuden formodes der at ligge en olietank, som bortskaffes. Vores ref.: /

39 Udgifterne til opgravning og bortskaffelse af den forurenede jord ved boring 6, samt retablering af udgravningen med tilkørt ren sand, er sammenfattet herunder. Entreprenøromkostninger: Opgravning, transport, deponering og retablering. Bortskaffelse af olietank mindre end liter Tilsyn, stk. kemiske analyser for olie, myndighedskontakt og dokumentation Samlet pris, delområde ved boring kr..000 kr kr kr. Med venlig hilsen GEO Martin Maigård Melchiorsen Morten Kjærgaard Vores ref.: /

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl Hasselager. Hasselager Allé. Erhvervsparceller. Lokalplan Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 9 Rapport, -- Sammenfatning Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler.

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler. Odder. Præstevænget 10-20 Udstykning 6 villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 36471 Rapport 2, 2013-04-04 Sammenfatning I den centrale del af Odder planlægges en ny udstykning

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Geo projekt nr. 38788 Rapport nr. 1, 2015-09-08 Sammenfatning På en mole i Roskilde Havn planlægges opført en

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

LASKEDALEN 103 BRABRAND

LASKEDALEN 103 BRABRAND LASKEDALEN BRABRAND INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport AREALUDVIKLING AARHUS GRUNDSALG PAKHUS 7 NORDHAVNSGADE -4 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 ÅBNINGSTID 9.30-5.00 MANDAG - FREDAG

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Bilag 3. Oversigtskort

Bilag 3. Oversigtskort Bilag 3 Oversigtskort RAN DERS Oversigtskort VEJ RAN DERS VEJ Proj ekto mrå de M atr. 99e RAN DERS VEJ RAN DERS VEJ Bilag 4 Matrikelkort Matrikelkort NORD -73-74 -7202-3182 -7200-7204 -7201 Matr.nr.: 99e

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at udstykke parceller på et areal placeret ved Duathlonvej i Svenstrup.

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-10. Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008 Udgivelsesdato

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 30. oktober 2015 Sag: 15-054-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Svenstrup. Godthåb. Sportvænget Udstykning af grunde Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -8- Sammenfatning På Sportvænget i Godthåb ved Svenstrup skal der udstykkes grunde til parcelhusbyggeri.

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen By & Havn Data om kvælstofindhold på dmolen Bilag EKJ-sag 15-0261 Bilag 1 Analyserapport fra dmolekanalen TEST g. nr. 361 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Kjartan Butzbach AALYSERAPPORT

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE. Til Køge Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato 17. august 2015

KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE. Til Køge Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato 17. august 2015 Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato 17. august 2015 Lokalitet Ved Stadion 6, 4600 Køge KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE ORIENTERENDE GEO- OG MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE Revision

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Når der foreligger et konkret projekt på grunden, skal der udføres supplerende geotekniske undersøgelser.

Når der foreligger et konkret projekt på grunden, skal der udføres supplerende geotekniske undersøgelser. Egå. Skæring. Skæring Hedevej Lokalplan 90. Byggemodning Miljø- og geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 0 Rapport, 0-09-0 Sammenfatning I forbindelse med byggemodning af et areal mellem Skæring Hedevej

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape 2, 8362 Hørning Parcel nr.: 77 Figur 1 Situationsplan 1:1000 Baggrund Parcel

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere