ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE"

Transkript

1 Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr Dato ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

2 ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato Udarbejdet af ANHT Kontrolleret af MIHK Godkendt af ANHT Beskrivelse Orienterende geoteknisk undersøgelse Ref. RamDoc: 2012/ /Rådgiverdokumentation/Notater/Orienterende geoteknisk rapport.pdf Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE INDHOLD 1. Resumé 1 2. Undersøgelsens grundlag og formål 2 3. Undersøgelsens omfang 2 4. Geologi og grundvand 3 5. Miljøforhold 3 6. Funderingsforhold 4 7. Nedsivningsforhold 5 8. Udførelse og Kontrol 6 9. Supplerende undersøgelser 6 BILAG Bilag nr Bilag nr Bilag nr Bilag nr Bilag nr Situationsplan (geotekniske boringer) Signaturforklaring og definitioner Boreprofiler Situationsplaner (geotekniske boringer og geoscreening) Sigteanalyser Sagsnr

4 ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 1 1. RESUMÉ I forbindelse med udstykning og byggemodning af et nyt boligområde beliggende øst/nordøst for Åbrinken i Sørvad, er der udført en orienterende geoteknisk undersøgelse omfattende i alt 9 geotekniske boringer ført til 5,0 m under terræn (u.t.). Placeringen af de udførte boringer fremgår af situationsplanen bilag nr Forud for de geotekniske boringer blev der i december 2012 udført en geofysisk fladedækkende geoscreening med EM31. Resultatet af geoscreeningen fremgår af bilagene og I boringerne 1-8 træffes muld samt humusholdigt sand og ler til 0,2 á 0,8 m u.t. Herunder træffes hovedsageligt senglaciale flydejords- og smeltevandsaflejringer af sand og ler med enkelte mindre indslag af grus. I boring 5 forekommer aflejringerne ferskvandsprægede til 2,9 m u.t. og i boringerne 1, 3, 4 og 8 forekommer leret morænepræget i den nedre zone fra ca. 2,5 á 4,5 m u.t. Boringerne 1, 3, 4 og 6 er afsluttede i de senglaciale aflejringer 5,0 m u.t. I boringerne 2, 5, 7 og 8 træffes der fra 2,9 á 4,8 m u.t. moræneler til boringernes bund 5,0 m u.t. I boring 9 træffes muld til 0,4 m u.t. Herunder træffes sand, som fra 1,1 m u.t. underlejres af ler med et mindre indslag af silt. Disse aflejringer af sand, ler og silt er tolkede som postglaciale ferskvandsaflejringer. Boring 9 er afsluttet i postglacialt ferskvandsler 5,0 m u.t. Med bundforhold i boringerne 1-8 kan forventes udført en normal direkte fundering af fremtidige bygninger i forhold til eksisterende terræn. I området ved boring 9 må der forventes ekstrafundering i form af pælefundering. Alle fundamenter skal som minimum føres til frostsikker dybde svarende til 0,9 m under fremtidigt terræn. Fundamenterne bør ilægges revnefordelende armering. Der bør etableres omfangsdræn omkring bygningerne. Gulve kan udlægges direkte på et kapillarbrydende lag efter afrømning af muld og organisk holdige (humøse) aflejringer samt indbygning af velegnet sandfyld. Belægninger og ledningsanlæg kan generelt forventes funderet på normal vis. Ved pejlinger d , svarende til 14 dage efter boringernes udførelse, blev der indmålt grundvandsspejl i ca. 0,5 á 2,2 m u.t., svarende til kote +33,4 á +40,7 m DVR90. De trufne vandspejl vurderes at være sekundære grundvandsspejl, som må påregnes at variere med årstid og nedbør. Med de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold kan udgravninger for fundamenter og belægninger generelt forventes foretaget uden væsentlige grundvandsproblemer. Evt. tilstrømmende vand kan forventes fjernet ved nedgravede pumpebrønde eller simpel lænsepumpning fra ud- Sagsnr

5 ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 2 gravningsbund. Ved udgravninger i friktionsmaterialer (sand og grus) under grundvandsspejlet er det dog nødvendigt at etablere en midlertidig grundvandssænkning. 2. UNDERSØGELSENS GRUNDLAG OG FORMÅL Den udførte undersøgelse er en orienterende geoteknisk undersøgelse af et areal beliggende øst/nordøst for Åbrinken i Sørvad. Det aktuelle areal omfatter matrikelnr. 3ht, Sdr. Lund, Vinding, Herning Kommune, og er omfattet af lokalplan nr. 53, tidligere Trehøje Kommune. Den orienterende geotekniske undersøgelse skal danne grundlag for en vurdering af arealets fremtidige udnyttelse. Formålet med den udførte orienterende geotekniske undersøgelse har været at tilvejebringe et grundlag for forhåndsvurdering af jordbunds- og grundvandsforholdene på arealet at opstille et foreløbigt projekteringsgrundlag for fundamenter, gulve og belægninger at vurdere behovet for og evt. omfanget af særlige udførelsesmæssige metoder (grundvandssænkning o.lign.). 3. UNDERSØGELSENS OMFANG I de på situationsplanen, bilag nr , viste punkter 1-9 er udført 9 geotekniske boringer til 5,0 m u.t. Boringernes placering og terrænkoten ved boringerne er indmålt med DGPS af Rambøll. Koordinater i utm32euref89 og koter i DVR90 er angivet på boreprofilerne. I boringerne er udtaget omrørte prøver pr. 0,5 m til geologisk bedømmelse. Der er udført vingeforsøg for bestemmelse af kohæsive aflejringers udrænede forskydningsstyrke i såvel intakt, c fv, som omrørt, c rv, tilstand. Der er udført SPT-sondering for vurdering af sandaflejringernes relative lejringstæthed, ID. I alle boringerne er der etableret Ø25 mm pejlerør for bestemmelse af grundvandsspejlets beliggenhed. I laboratoriet er alle prøver blevet geologisk bedømt i h.t. retningslinierne i DGF Bulletin 1, Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse. På udvalgte prøver er foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w, og glødetab, glr. Laboratorieundersøgelserne er udført i h.t. DGF Bulletin 15, Laboratoriehåndbogen. Samtlige resultater af ovenstående inkl. de i boringerne registrerede laggrænser og vandspejl fremgår af boreprofilerne, bilag nr Signaturforklaring og definitioner fremgår af bilag nr Forud for de geotekniske boringer udførte Rambøll i december 2012 en geofysisk fladedækkende geoscreening med EM31. Den geofysiske geoscreening med EM31 giver en indikation af, hvilken jordbund, der dominerer de øverste hhv. ca. 3 og 6 m på det undersøgte areal. Resultatet af geoscreeningen ses af bilagene og Sagsnr

6 ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 3 For en forhåndsvurdering af nedsivningspotentialet i området er der i boringerne 5 og 6 udtaget repræsentative blandeprøver for udførelse af sigteanalyser i niveauet ca. 0,1-2,4 m u.t. Resultatet af sigteanalyserne ses i form af sigtekurver i bilag GEOLOGI OG GRUNDVAND 4.1 Geologi Sørvad er beliggende på Skovbjerg Bakkeø, der er et morænelandskab dannet og udformet under den næstsidste istid. Terrænet på det aktuelle areal er ifølge de målte koter til borestederne beliggende i ca. kote +34 á +43 med en generel stigning mod vest. I henhold til DGU s geologiske kort for den pågældende lokalitet forventes jordlagene i de øverste meter at bestå af postglaciale ferskvandsaflejringer på arealets nordøstlige del, mens der kan forventes smeltevandsaflejringer på den sydvestlige del. I henhold til målebordsblade ( ) er der registreret eng-/vådområde langs Vegen Å. I boringerne 1-8 træffes muld samt humusholdigt sand og ler til 0,2 á 0,8 m u.t. Herunder træffes hovedsageligt senglaciale flydejords- og smeltevandsaflejringer af sand og ler med enkelte mindre indslag af grus. I boring 5 forekommer aflejringerne ferskvandsprægede til 2,9 m u.t. og i boringerne 1, 3, 4 og 8 forekommer leret morænepræget i den nedre zone fra ca. 2,5 á 4,5 m u.t. Boringerne 1, 3, 4 og 6 er afsluttede i de senglaciale aflejringer 5,0 m u.t. I boringerne 2, 5, 7 og 8 træffes der fra 2,9 á 4,8 m u.t. moræneler til boringernes bund 5,0 m u.t. I boring 9 træffes muld til 0,4 m u.t. Herunder træffes sand, som fra 1,1 m u.t. underlejres af ler med et mindre indslag af silt. Disse aflejringer af sand, ler og silt er tolkede som postglaciale ferskvandsaflejringer. Boring 9 er afsluttet i postglacialt ferskvandsler 5,0 m u.t. 4.2 Geoscreening Resultatet af geoscreeningen (jf. bilag og ) viser, at arealet i de øverste hhv. ca. 3 og 6 m domineres af lerede aflejringer, hvilket svarer til de grønne/gule/orange områder. Områder med røde farvenuancer domineres af sandede aflejringer. 4.3 Grundvand Ved pejlinger d , svarende til 14 dage efter boringernes udførelse, blev der indmålt grundvandsspejl i ca. 0,5 á 2,2 m u.t., svarende til kote +33,4 á +40,7. De trufne vandspejl vurderes at være sekundære grundvandsspejl, som må påregnes at variere med årstid og nedbør. 5. MILJØFORHOLD Der er hverken under borearbejdet eller ved den efterfølgende prøvebesigtigelse i laboratoriet truffet tegn på tilstedeværelse af miljøfremmede stoffer. Det skal dog understreges, at nærværende undersøgelse ikke har haft til formål at belyse forureningsforholdene. Sagsnr

7 ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 4 6. FUNDERINGSFORHOLD Fundamenter skal projekteres og udføres i h.t. DS/EN1997-1:2007 med tilhørende nationalt anneks EN DK NA, , geoteknisk kategori 2, med partialkoefficienter svarende til middel konsekvensklasse, CC2. Med bundforhold i boringerne 1-8 kan forventes udført en normal direkte fundering på senglaciale aflejringer af fremtidige bygninger i forhold til eksisterende terræn. I området ved boring 9 nærmest Vegen Å må der forventes ekstrafundering i form af pælefundering. Alle fundamenter skal som minimum føres til frostsikker dybde svarende til 0,9 m under fremtidigt terræn for opvarmede bygninger. Fundamenterne anbefales ilagt revnefordelende armering. Ved foreløbig fundamentsdimensionering kan der forventes følgende karakteristiske parametre: Postglacialt sand (boring 9): pl,k = 33 / = 17/8 kn/m 3 Postglacialt ler og silt (boring 9): c u,k = 40 kn/m 2 / = 18/8 kn/m 3 Senglacialt sand og grus: pl,k = 34 / = 18/10 kn/m 3 Senglacialt ler (boring 3 og 4): c u,k = 40 kn/m 2 / = 19/9 kn/m 3 Senglacialt ler (boring 1, 2 og 6-8): c u,k = 75 kn/m 2 / = 19/9 kn/m 3 Moræneler (boring 5): c u,k = 40 kn/m 2 / = 21/11 kn/m 3 Moræneler (boring 2): c u,k = 75 kn/m 2 / = 21/11 kn/m 3 I områder, hvor der i funderingsniveau både træffes sand og ler, skal fundamenter dimensioneres for såvel lertilfældet ( = 0) som sandtilfældet (c = 0), idet det tilfælde, som giver den mindste bæreevne, er dimensionsgivende. I boring 4 falder den udrænede forskydningsstyrke med dybden og der skal undersøges for gennemlokning til de svagere lerlag. Gulve kan udlægges direkte på et kapillarbrydende lag efter afrømning af muld og organisk holdige (humøse) aflejringer samt indbygning af velegnet sandfyld. Der bør etableres omfangsdræn omkring bygningerne. Som følge af det terrænnære ret fede ler i boring 8, skal beplantning omkring nye bygninger på sigt begrænses således, at højden af løvfældende træer og buske ikke overstiger 2/3 af afstanden til bygningerne. Belægninger og ledningsanlæg kan generelt forventes funderet på normal vis. Mindre sætninger må kunne accepteres i området ved boring 9 som følge af de organiskholdige aflejringer, som træffes fra ca. 1,5 m u.t. til boringens bund 5,0 m u.t. Sagsnr

8 ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 5 Ved dimensionering af belægninger kan foreløbigt forudsættes følgende bundmoduler, idet færdig vejoverside forventes at ligge tæt på eksisterende terræn: Post-/senglacialt sand (boring 5, 6 og 9): Senglacialt grus og sand (boring 3): Postglacialt ler (boring 9): Senglacialt ler (boring 2-4): Senglacialt ler (boring 8): Senglacialt ler (boring 1 og 7): Em = 40 MPa Em = 50 MPa Em = 5 MPa Em = 10 MPa Em = 15 MPa Em = 20 MPa Grundvandsspejlet er stedvist beliggende forholdsvist nær eksisterende terræn. Der skal derfor foretages en vurdering af opdriften på ledningsanlæg og evt. kælderkonstruktioner. 7. NEDSIVNINGSFORHOLD De aktuelle jordarter i form af sand og grus kan generelt betegnes som selvdrænende/veldrænende og er egnede/velegnede til nedsivning, mens aflejringer i form af ler og silt, som er relativt impermeable aflejringer, er uegnede eller betinget egnede til nedsivning. For en forhåndsvurdering af nedsivningspotentialet i området er der i boringerne 5 og 6 udtaget i alt 4 prøver for udførelse af sigteanalyser. Resultatet af sigteanalyserne ses i form af sigtekurver i bilag For de analyserede prøver er permeabilitetskoefficienten, k, i de øvre sandlag, beregnet til: Boring 5 og 6: k = 0,00006 á 0,00018 m/s Permeabilitetskoefficienten for de enkelte prøver fremgår af bilag På pejletidspunktet er grundvandsspejlet i boringerne 5 og 6 beliggende i ca. 0,5 á 1,8 m u.t. Med jordbunds- og grundvandsforhold som i boringerne 5 og 6 vurderes forholdene, som følge af det relativt højtstående grundvandsspejl, måske egnede/ikke egnede til nedsivning, afhængigt af udformningen af nedsivningsanlægget. I boringerne 1-4 og 7-9 består størstedelen af de øvre lag hovedsageligt af ler og forholdene vurderes derfor uegnede til nedsivning. Det skal bemærkes, at der i ovenstående vurderinger ikke er taget højde for, om der er tale om regnvand- eller spildevand, som ønskes nedsivet. For projektering og dimensionering af anlæg til nedsivning af regnvand henvises til "Nedsivning af regnvand dimensionering" (1994), IDA Spildevandskomitéen, skrift nr. 25 samt til "Nedsivning af regnvand i faskiner" (2009), Teknologisk Institut, Rørcenter-anvisning 009. Sagsnr

9 ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 6 8. UDFØRELSE OG KONTROL I henhold til Byggelovens 12 skal ethvert bygge- og anlægsarbejde tilrettelægges og udføres således, at omkringliggende bygninger og ledningsanlæg mv. ikke beskadiges. Desuden skal de vedkommende ejere/naboer modtage en skriftlig meddelelse om arbejdets art, omfang og opstartstidspunkt mindst 14 dage forud for arbejdets påbegyndelse. Med de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold kan udgravninger for fundamenter og belægninger generelt forventes foretaget uden væsentlige grundvandsproblemer. Evt. tilstrømmende vand kan forventes fjernet ved nedgravede pumpebrønde eller simpel lænsepumpning fra udgravningsbund. Afhængigt af projektkoterne kan der i forbindelse med udgravningsarbejdet for ledningsanlæg og evt. kælderkonstruktioner i området ved boring 7 muligvis være behov for en midlertidig aflastning af vandtrykket i sandlaget. Ved udgravninger i friktionsmaterialer (sand og grus) under grundvandsspejlet er det dog nødvendigt at etablere en midlertidig grundvandssænkning med f.eks. nedgravede pumpebrønde eller sugespidser, hvilket kan blive aktuelt i området ved boringerne 5, 6 og 9, afhængigt af projektkoterne. Der bør generelt sikres en hurtig og effektiv bortledning af evt. tilstrømmende vand for at undgå opblødning af de intakte aflejringer. Desuden bør kørsel direkte på afrømmet råjordsplanum, hvor den udgøres af ler, ikke finde sted. Opblødt og/eller udtørret jord skal udskiftes. Der skal udføres geoteknisk/geologisk kontrol i forbindelse med udgravninger for fundamenter og belægninger samt indbygning af sand-/grusmaterialer for at sikre, at de ved dimensioneringen valgte forudsætninger overalt er opfyldt. 9. SUPPLERENDE UNDERSØGELSER Når konkrete byggeprojekter foreligger, skal der inden valg af funderingsmetode og projektering af bygninger ubetinget udføres supplerende geotekniske boringer, således, at kravene til behandlingen af projektet overholdes i henhold til DS/EN1997-1:2007. Specielt skal der på arealets østligste del omkring boring 9 nærmest Vegen Å udføres geotekniske boringer med det formål dels at afgrænse området med organiskholdige, postglaciale ferskvandsaflejringer og dels med henblik på bestemmelse af bundforholdene for en pælefundering. Rambøll Anja Holm Tygesen Civilingeniør Sagsnr

10 N N +38, ,2 +37,9 Beliggenhedsplan 1:25000 Grundmateriale c copyright Kort & Matrikkelstyrelsen. Reproduceret i henhold til tilladelse "G9-98". +37,8 6 Åbrinken +41,7 +41, ,1 +42, ,0 +40,6 +40, ,5 +38,7 +42, ,4 +40,7 +37,6 +36,0 +40, ,7 +38,8 +37,2 +37, ,6 +33,9 9 < +28,9 +33,4 SIGNATUR: b c a d Geoteknisk boring med vingeforsøg a: Boring nr. b: Kote til terræn c: Kote til OSBL d: Kote til grundvandsspejl, pejlet d Koter i DVR90 Åbrinken Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Projektnr BRIS/ANHT MIHK ANHT Mål 1:1000 Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N Tlf Fax Herning Kommune - Åbrinken i Sørvad Tegning nr. Situationsplan - Geoteknisk undersøgelse Rev.

11

12

13 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +42,8 m 0 Ø MULD: SAND, fint, sort., let leret, humush., mørkebrunt SAND, mellem, iflg. boreformand LER, sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt O Re LER, ret fedt, sv. sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt LER, ret fedt?, sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt LER, ret fedt?, sandet, enk. gruskorn, lamination, mørkt gulbrunt LER, sandet, enk. gruskorn, mørkebrunt / / / / (%) , (kpa) Boremetode: 6'' snegleboring uden foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: Herning Kommune: Åbrinken i Sørvad - Byggemodning Boret af: JYSK GEOT. Dato: Bedømt af: JYSK GEOT. DGU-Nr.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/1 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :37:34 1 Boreprofil

14 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +41,7 m 0 Ø MULD, iflg. boreformand MULD: SAND, fint, sort., let leret, humush., mørkebrunt O Re 1 12 LER, sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt LER, ret fedt, sv. sandet - sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt LER, ret fedt, sv. sandet, enk. gruskorn, mørkebrunt / / 17 MORÆNELER, sv. sandet, enk. gruskorn, mørkegråt MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, mørkegråt 19 MORÆNE MORÆNE (%) , (kpa) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. Boremetode: 6'' snegleboring uden foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: Herning Kommune: Åbrinken i Sørvad - Byggemodning Boret af: JYSK GEOT. Dato: Bedømt af: JYSK GEOT. DGU-Nr.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/1 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :41:24 2 Boreprofil

15 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +37,2 m 0 Ø MULD, sandet, iflg. boreformand GRUS, usort., leret, sandet, grågult N 1 22 SAND, usort., stærkt gruset, let leret, grågult LER, st. sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt LER, sandet, enk. gruskorn, mørkebrunt / / LER, sv. sandet, enk. gruskorn, mørkebrunt / / 29 LER, sv. sandet, enk. gruskorn, gråt / / / / (%) , (kpa) N (Slag/30 cm) Boremetode: 6'' snegleboring uden foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: Herning Kommune: Åbrinken i Sørvad - Byggemodning Boret af: JYSK GEOT. Dato: Bedømt af: JYSK GEOT. DGU-Nr.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/1 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :41:40 3 Boreprofil

16 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +40,1 m 0 Ø MULD, iflg. boreformand LER, sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt LER, st. sandet, enk. gruskorn, mørkebrunt / / 37 / / / / 39 / / / / (%) , (kpa) Boremetode: 6'' snegleboring uden foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: Herning Kommune: Åbrinken i Sørvad - Byggemodning Boret af: JYSK GEOT. Dato: Bedømt af: JYSK GEOT. DGU-Nr.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/1 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :41:53 4 Boreprofil

17 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +38,4 m 0 Ø25 MULD, iflg. boreformand SAND, fint, sort., gulbrunt Fe/ Pg/ 1 N 42 SAND - - Fe/ Pg/ SAND, fint, ringe sort., leret, enk. gruskorn, mørkt gulbrunt Fe/ Pg/ 2 44 SAND, fint, ringe sort., st. leret, enk. gruskorn, mørkt gulbrunt Fe/ Pg/ GRUS, leret, sandet, gråbrunt Fe/ Pg/ 3 46 MORÆNELER, st. sandet, enk. gruskorn, gråbrunt MORÆNE 4 48 MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gråbrunt MORÆNE 5 50 MORÆNE (%) , (kpa) N (Slag/30 cm) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. Boremetode: 6'' snegleboring uden foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: Herning Kommune: Åbrinken i Sørvad - Byggemodning Boret af: JYSK GEOT. Dato: Bedømt af: JYSK GEOT. DGU-Nr.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/1 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :48:37 5 Boreprofil

18 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +37,8 m 0 Ø25 MULD, st. sandet, iflg. boreformand 51 SAND, fint, sort., enk. lerklp., gulbrunt N 52 SAND SAND, mellem, sort., enk. lerklp., gulbrunt SAND SAND LER, st. sandet, lamination, gulbrunt SAND, fint, sort., gråt Sm 5 N LER, st. sandet, iflg. boreformand SAND, fint, sort., gråt Sm (%) , (kpa) N (Slag/30 cm) Boremetode: 6'' snegleboring uden foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: Herning Kommune: Åbrinken i Sørvad - Byggemodning Boret af: JYSK GEOT. Dato: Bedømt af: JYSK GEOT. DGU-Nr.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/1 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :48:53 6 Boreprofil

19 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +42,8 m 0 Ø25 61 MULD, iflg. boreformand LER, st. sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt LER, sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt LER, sv. sandet-sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt 4 N LER, sv. sandet-sandet, enk. gruskorn, lamination, mørkt gulbrunt SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, gulbrunt / Sm SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, lerklumper, gulbrunt LER, sv. sandet, gulbrunt, iflg. boreformand MORÆNELER, ret fedt, sv. sandet, enk. gruskorn, mørkegråt / Sm (%) , (kpa) N (Slag/30 cm) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. Boremetode: 6'' snegleboring uden foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: Herning Kommune: Åbrinken i Sørvad - Byggemodning Boret af: JYSK GEOT. Dato: Bedømt af: JYSK GEOT. DGU-Nr.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/1 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :36:26 7 Boreprofil

20 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +40,7 m 0 Ø MULD: LER, sandet, iflg. boreformand LER, ret fedt, sv. sandet - sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt LER, sv. sandet - sandet, enk. gruskorn, lamination, gulbrunt LER, sandet, enk. gruskorn, brunt / / / / 5 80 MORÆNELER, sv. sandet, enk. gruskorn, mørkegråt (%) , (kpa) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. Boremetode: 6'' snegleboring uden foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: Herning Kommune: Åbrinken i Sørvad - Byggemodning Boret af: JYSK GEOT. Dato: Bedømt af: JYSK GEOT. DGU-Nr.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/1 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :49:28 8 Boreprofil

21 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +33,9 m 0 Ø25 N MULD, sandet, iflg. boreformand SAND, fint, sort., lyst gråbrunt Fe Pg SAND - - Fe Pg 83 LER, siltet, grågult Fe Pg 2 r LER, siltet, sv. orgh. - orgh., mørkebrunt Fe Pg 85 SILT, st. leret, sv. orgh. - orgh., mørkebrunt Fe Pg LER, st. siltet, sv. orgh. - orgh., mørkt gråbrunt Fe Pg 87 Fe Pg Fe Pg 89 Fe Pg 5 r LER, st. siltet, sv. orgh., mørkt gråbrunt Fe Pg (%) r. (%) (%) , (kpa) N (Slag/30 cm) Boremetode: 6'' snegleboring uden foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: Herning Kommune: Åbrinken i Sørvad - Byggemodning Boret af: JYSK GEOT. Dato: Bedømt af: JYSK GEOT. DGU-Nr.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/1 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :49:48 9 Boreprofil

22 N +38, ,2 +37,9 +37, , ,6 +36,0 +39,7 +38,8 +33, , ,0 +40,1 < +28,9 +33,4 SIGNATUR: +42,8 +42,8 +42, ,6 +40, ,5 +38, , ,0 +35,6 b c a d Geoteknisk boring med vingeforsøg a: Boring nr. b: Kote til terræn c: Kote til OSBL d: Kote til grundvandsspejl, pejlet d Koter i DVR90 +42,4 +40,7 Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Projektnr BRIS BMF ANHT Mål 1:1000 Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N Tlf Fax Herning Kommune - Åbrinken i Sørvad Tegning nr. Situationsplan - EM31 Geoscreening (0-3 m u.t.) Rev.

23 N +38, ,2 +37,9 +37, , ,6 +36,0 +39,7 +38,8 +33, , ,0 +40,1 < +28,9 +33,4 SIGNATUR: +42,8 +42,8 +42, ,6 +40, ,5 +38, , ,0 +35,6 b c a d Geoteknisk boring med vingeforsøg a: Boring nr. b: Kote til terræn c: Kote til OSBL d: Kote til grundvandsspejl, pejlet d Koter i DVR90 +42,4 +40,7 Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Projektnr BRIS BMF ANHT Mål 1:1000 Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N Tlf Fax Herning Kommune - Åbrinken i Sørvad Tegning nr. Situationsplan - EM31 Geoscreening (0-6 m u.t.) Rev.

24 BILAG SIGTEANALYSER

25

26

27

28

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT

VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport nr. Sagsnr. Dato -- VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT Revision Dato -- Udarbejdet af ANHT Kontrolleret

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 1 Revision 0 Dato 2012-03-05 Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Syddjurs Kommune Trafik og Veje Lundbergsvej 800 Ebeltoft E-mail: lbo@syddjurs.dk Att.: Lars Bonde Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

14 HELSINGØRMOTORVEJEN - 1435 HØRSHOLM S - ØVERØDVEJ - OMLÆGNING AF VANDLEDNING

14 HELSINGØRMOTORVEJEN - 1435 HØRSHOLM S - ØVERØDVEJ - OMLÆGNING AF VANDLEDNING JANUAR VEJDIREKTORATET HELSINGØRMOTORVEJEN HØRSHOLM S ØVERØDVEJ OMLÆGNING AF VANDLEDNING GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX cowidk JANUAR VEJDIREKTORATET

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Viborg Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. 0008 Dato 0--0 Lokalitet Viborg, Erik ippings vej m.fl. AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE AREALER TIL INFRASTRUKTUR

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Til Viborg Kommune Dokumenttype Datarapport Dato November 06 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Kortlægning af nedsivningspotentialet Revision Dato. november 06 Udarbejdet af Peter Thomsen,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse

Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 086 Rapport, 07-05-5 Sammenfatning Aalborg Kommune ønsker at sælge en grund på Ved Jernbanen i Vester

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 39126 Rapport 1, 2015-12-15 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning af en grund på 4.160 m

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere