statsautoriserede revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statsautoriserede revisorer 1-2011"

Transkript

1 statsautoriserede revisorer VIES ikke kun en kirkelig handling 2 Lempelse af revisionspligten i henhold til årsregnskabsloven 3 Ulovlige aktionærlån nu er det alvor 3 Selskabers skatte- og momsmæssige behandling af tab på debitorer 4 Renteswaps fordele og ulemper 5 Mange kan blive fritaget for affaldsgebyr 6 Fravalg af revision en stor beslutning 6 Vækstkaution letter finansieringen 7 Vi noterer at... 7 Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne Tlf Fax

2 2 VIES IkkE kun En kirkelig handling af lars gosvig, ansvarshavende redaktør af MomsMail Den 1. januar 1993 trådte det Indre Marked i kraft i EU. En veritabel moms- og toldrevolution, der var tænkt som det første skridt frem mod et ægte momsharmoniseret marked i EU, hvor grænser og moms ikke længere skulle være nogen hindring for handel EU-landene imellem. Men sådan gik det jo ikke og sådan kommer det næppe heller til at gå i vores levetid. En af de regler, der blev indført i 1993 og faktisk er blevet udvidet så sent som den 1. januar i år, er reglen om kundens momsregistrering som forudsætning for at kunne levere varer og ydelser momsfrit. Meget kort, så skal to forudsætninger være opfyldt for, at en virksomhed i ét EU-land kan levere momsfrit til en kunde i et andet EU-land: 1. Er der tale om varer, skal varerne forlade sælgers land 2. Kunden skal være momsregistreret i et andet EU-land end sælgers land dette gælder momsfrie salg af både varer og ydelser Tilbage i de tidlige 1990 ere gav dette anledning til en del tanker om, hvordan både myndigheder og virksomheder skulle sikre sig, at reglerne på området blev overholdt resultatet blev VIES. VIES er en forkortelse for Vat Information Exchange System og er en slags paraply, der blandt andet dækker det, vi på dansk kender som Listesystemet. Ud over Listesystemet indeholder VIES også et værktøj til virksomhederne, nemlig et værktøj, der kan kontrollere, om der til et givent virksomhedsnummer (eksempelvis et dansk CVR-nummer) er tilknyttet en momsregistrering. Værktøjet har aldrig fået noget decideret navn andet end VIES VAT number validation. Den glemte risiko For nyligt kunne det i pressen læses, at SKAT gennem en samkøring af registre havde fundet uforholdsmæssigt mange tilfælde, hvor danske virksomheder ikke sikrede sig, at varer, der var faktureret momsfrit som EU-leverancer, rent faktisk forlod landet. Det er forholdsvist nyt i hvert fald i offentligheden at de danske myndigheder sætter fokus på området. Dette i modsætning til myndighederne i vores nabolande, hvor eksempelvis de tyske myndigheder har ry for at gå meget aktivt og rigidt til værks i kontrollen af de tyske virksomheders opfyldelse af forudsætningerne for momsfrie EU-leverancer. Efter presseomtalen har SKAT udsendt breve til en lang række virksomheder under overskriften Sid ikke tilbage med Sorteper. SKATs overskrift er særdeles velvalgt, for tilsyneladende er mange virksomheder ikke klar over, at den økonomiske risiko for fejlene påhviler sælger og ikke køber. Hvis det således viser sig, at en virksomhed har solgt varer uden at opkræve moms, og det ikke kan dokumenteres, at varerne har forladt Danmark, eller det viser sig, at kunden rent faktisk ikke er momsregistreret så hæfter sælgeren for den danske moms. Og vel at mærke en moms, som er en salgsmoms, og dermed ikke kan fratrækkes på momsangivelsen. Selvfølgelig kan sælger rejse et civilretsligt krav mod køber, men sandsynligheden for at få et sådant honoreret hos en kontakt, der i forvejen har lavet særdeles urent trav er nok temmelig lille. Afdæk og minimer risikoen Det er faktisk forholdsvist enkelt at minimere risikoen for at komme til at stå med en ikke ubetydelig momsefterbetaling, hvis bare nogle få og enkle råd følges, når det gælder momsfri EU-handel: 1. Levér aldrig varer ab fabrik eller på dansk adresse til nye/ukendte kunder og aldrig hvis kunden ønsker at betale større pengebeløb kontant (husk i denne forbindelse hvidvaskningsreglerne) 2. Sørg for at få og opbevare fragtdokumentation for varernes transport ud af landet især hvis det er kunden, som forestår/ betaler transporten 3. Kontroller altid en ny kundes identitet gennem personlige papirer (pas mv.), opslag i virksomhedsdatabaser mv. og søgning på internet. 4. Kontroller kundens momsnummer i VIES enten a. Inden hver leverance eller b. Periodisk, f.eks. en gang om måneden eller hvert kvartal. Praksis viser, at virksomheder, som systematisk verificerer kundernes momsregistrering, frigør sig for momsansvaret dvs. ikke hæfter for momsen selvom virksomheden rent faktisk har leveret varer/ydelser til en ikke momsregistreret person eller virksomhed. Ansvaret er altså ikke objektivt. Verifikationen kan foretages manuelt på Europa-Kommissionens hjemmeside: vieshome.do eller ved hjælp af et af de udbudte masseverifikationsprogrammer. Hvor mærkeligt det end måtte lyde, er ingen af ovenstående handlinger krævet ved lov. Som sælger af varer og ydelser til kunder i andre EU-lande, er det reelt fuldstændigt frit, hvilken dokumentation for momsfriheden der skaffes og opbevares. Konklusionen er dog ganske klar: Risikoen er omvendt proportional med mængden af dokumentation. Og risikoen? Økonomisk er den særdeles let at beregne den udgør 25 % af leverancens pris. I mange tilfælde vil et sådant tab ikke bare spise fortjenesten på handlen, det vil gøre en given forretning direkte underskudsgivende.

3 lempelse af revisionspligten 3 I henhold til årsregnskabsloven af thomas tai bang Christensen, advokat, hjulmand kaptain Med virkning pr. den 1. januar 2011 er reglerne i årsregnskabsloven om revisionspligt for virksomheder i regnskabsklasse B blevet lempet. Sigtet med en revision er kort fortalt at udstyre årsrapporten med en udtalelse fra en uafhængig sagkyndig person, revisoren, som ved sin revisionspåtegning erklærer, hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede. En revision vil således øge troværdigheden af årsrapporten. I den sammenhæng er det vigtigt at huske på, at et fravalg af revision ikke er et fravalg af årsrapporten. Virksomhederne skal fortsat udarbejde og aflægge årsrapport, også selv om årsrapporten ikke revideres. Tidligere kunne en virksomhed fravælge at lade sin årsrapport revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskred to af følgende størrelser opgjort på balancetidspunktet: 1. en balancesum på 1,5 mio. kr. 2. en nettoomsætning på 4 mio. kr. og 3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. Pr. 1. januar 2011 er beløbsgrænserne for balancesummen og nettoomsætningen sat op/lempet til henholdsvis 4 mio. kr. og 8 mio. kr., så flere virksomheder nu har mulighed for at fravælge revisionen. Holdingselskaber skal dog fortsat revideres. De nye gældende beløbsgrænser i årsregnskabsloven er følgende: 1. en balancesum på 4 mio. kr. 2. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. I aktie- og anpartsselskaber er det selskabets generalforsamling, der med simpelt flertal kan træffe beslutning om, at selskabets årsrapport ikke skal revideres, hvis betingelserne herfor er til stede. En sådan beslutning kan kun træffes på en ordinær generalforsamling og vil alene være gældende for selskabets fremtidige årsrapporter. Hvis et aktie-/anpartsselskabs årsrapport er underlagt revisionspligt, eller såfremt selskabet frivilligt har valgt at lade selskabets årsrapport revidere, skal selskabets revisor anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis selskabets revisor derimod alene benyttes til andre opgaver end egentlig revision for eksempel udarbejdelse af mellembalance til brug for vedtagelse af et ekstraordinært udbytte er der ikke krav om, at revisor skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Tidligere skulle et selskabs anvendelse af revisor fremgå af selskabets vedtægter, men i den nye lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) er dette ikke længere et krav. Det betyder, at selskabet er fri for at ændre vedtægter, hver gang der måtte ske tilvalg/ fravalg af revisionspligten. ulovlige aktionærlån nu Er det alvor af finn Elkjær, Statsautoriseret revisor For ikke så længe siden har vi fået en ny selskabslov, der blandt andet nyt indeholder nye begreber. Det, der før kaldtes aktionærlån og anpartshaverlån, hedder nu udlån til kapitalejer eller kapitalejerlån. Det moderniseringsudvalg, der har arbejdet med den ny lov, foreslog, at der generelt skulle være mulighed for at yde lån til selskabets ejere inden for de frie reserver, men en sådan lempelse gik ikke igennem Folketinget, og lovgivningen er således på det punkt uændret. Mange har gennem flere år haft ulovlige aktionærlån uden Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har reageret på dette. Noget tyder imidlertid på, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremover vil reagere på disse ulovlige lån, der skal fremgå af selskabets årsrapport, hvilket de altid har skullet. Der er naturligvis ikke noget forkert i, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerer på ulovlige lån. Men måden, hvorpå de reagerer, kan diskuteres, ikke mindst set i lyset af, at man for kort tid siden seriøst overve jede at gøre udlån til ejerne lovlige, hvis det kunne rummes i selskabets frie reserver. Der trues således i en konkret sag, som jeg kender til, med, at sagen overdrages til bagmandspoli tiet. Det ville nok klæde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at indlede en dialog med selska bet, om forholdets alvorlighed, inden man farer ud med trusler om anmeldelse til bag mandspolitiet. Lånet skal indfries inden 6 uger, hvilket også kan forekomme en anelse dramatisk henset til, at der i mindst 13 år ikke har været reageret fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens side. Et andet forhold, der kan diskuteres er, om den rente, der skal beregnes af ulovlige lån, er rimelig. Renten fastsættes til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg på 7 % ifølge renteloven og yderligere 2 % ifølge den såkaldte ikrafttrædelsesbekendtgørelse. P.t. er der således tale om en rente på mere end 10 %. Dette forekommer næppe rimeligt for ret mange i betragtning af det nuværende lave renteniveau i samfundet.

4 4 SElSkabErS SkattE- og MoMSMæSSIgE behandling af tab på debitorer af Ebbe Melchior, Senior tax manager, cand.jur. /Jens Staugaard,Vat manager revitax Fra indkomståret 2010 skal selskaber ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medtage gevinster og tab på fordringer efter et lagerprincip. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er dog undtaget. De er dog ikke mere undtaget, end selskabet for disse kan vælge et lagerprincip. Tab efter realisationsprincippet For forretningsdebitorer gælder, som udgangspunkt, at fradrag kan foretages på det tidspunkt, hvor tabet kan konstateres. Praksis om fradrag for tab på debitorer er udviklet på grundlag af reglerne i statsskatteloven. Det afgørende er, på hvilket tidspunkt tabet skal påvirke den skattepligtige indkomst. Tab på forretningsdebitorer skal fratrækkes i det indkomstår, hvor tabet er konstateret og kan gøres endeligt op. Kun under særlige omstændigheder kan det f.eks. ved hjælp af en erklæring fra en bobestyrer anses for sandsynliggjort, at en fordring helt eller delvist anses for tabt. Særlige omstændigheder kan være debitors indtrådte konkurs, betalingsstandsning eller lignende. Tabsfradrag kan foretages, selv om uerholdeligheden ikke er konstateret ved forgæves udlæg eller andre retsskridt. Med hensyn til kravene til konstateringen af et tab på debitorer eller til sandsynliggørelse af et forventet tab på debitorer skal disse være opfyldt i det indkomstår, hvor tabet ønskes fratrukket, jf. bl.a. SKM ØLR. I SKM ØLR bemærkede landsretten, at et tab ikke kan anses for konstateret, blot fordi man ikke ønsker at afholde inkassoomkostninger. Tab efter lagerprincippet Selskabet kan efter kursgevinstlovens 25, stk. 5 vælge at anvende et lagerprincip ved opgørelse af gevinst og tab på forretningsdebitorer. Vælges lagerprincippet for disse fordringer, er man ikke længere i en situation, hvor man skal vurdere, om tabet er konstateret eller ej. Man skal derimod vurdere fordringens værdi. Det er min opfattelse, at fradrag for tab på forretningsdebitorer efter lagerprincippet vil kræve, at der sker værdiansættelse af fordringerne. Det er min opfattelse, at det vil være muligt at opgøre tabet med baggrund i en skønsmæssig værdiansættelse af den samlede portefølje af forretningsdebitorer. Ved denne værdiansættelse vil man ukritisk kunne anvende de regnskabsmæssige henførte tab til debitorer som grundlag for opgørelsen af handelsværdien af selskabets forretningsdebitorer. Der vil således kunne være harmoni mellem den regnskabsmæssig og skattemæssige værdiansættelse. Den regnskabsmæssige værdi skal være et udtryk for et retvisende billede. Vælger man lagerprincippet, vil diskussion med SKAT altså ikke længere gå på, om tabet er konstateret eller ej, men derimod være en diskussion om handelsværdien. Diskussionen om handelsværdien er noget mere subjektiv end diskussionen om, hvorvidt tabet er konstateret, der nærmere kan betegnes som en objektiv vurdering. Da SKAT højst sandsynligt vil acceptere den regnskabsmæssige værdi, vil den subjektive diskussion nærmest være illusorisk. Det er vores vurdering, at hvis man kan foretage en en fornuftig regnskabsmæssig vurdering af debitorerne, vil tabsfradrag efter lagerprincippet være hurtigere og nemmere at opnå, end hvis man vælger realisationsprincippet, idet tabet her først påvirker indkomsten på det tidspunkt, hvor tabet konstateres. Vælges lagerprincippet vil det være gældende for samtlige forretningsdebitorer, man kan altså ikke udvælge enkelte debitorer til lagerprincippet. Når lagerprincippet er valgt, kan denne opgørelsesmåde kun ændres efter tilladelse fra SKAT. Moms Efter momslovens bestemmelser er der som hovedregel kun fradrag for konstaterede tab på debitorer. Undtagelsesvist kan der dog godkendes fradrag for forventede tab på debitorer. Der henvises i den forbindelse til SKM , som præciserer praksis vedrørende to afgørelser fra Skatterådet, hvor man henholdsvis ud fra en konkret vurdering af den enkelte debitor kan regulere momsgrundlaget, når man har foretaget de fornødne inddrivelsesforanstaltninger og i de situationer, hvor debitor har forladt landet. Grundlæggende er det dog en forudsætning for momsmæssig regulering, at der er tale om en fordring som er opstået som følge af momspligtige leverancer af varer og tjenesteydelser. Er fordringen eksempelvis opstået ved långivning eller andre ikke-momspligtige leverancer, kan der ikke ske regulering af momsgrundlaget. I den forbindelse skal man være særlig opmærksom på de tilfælde, hvor f.eks et varetilgodehavende har skiftet karakter, fordi der er blevet ydet en kredit ud over det sædvanlige.

5 5 renteswaps fordele og ulemper af Jacob thrysøe ottosen, finansrådgiver, Spar nord bank a/s Med lave renter i hidtil ukendt terræn og stadig ingen entydig retning på verdensøkonomien er det værd at overveje mulighederne for at sikre sig et fornuftigt udgangspunkt for sin finansiering i fremtiden. Udbredelsen af finansielle produkter (herunder swaps) tog fart under den seneste højkonjunktur. De seneste par års erfaring har vist, hvor væsentligt det er at have en god forståelse af de finansieringsformer, man som låntager ligger inde med, og hvilke risici disse medfører. Siden den finansielle krise begyndte at rulle, har efterspørgslen på spekulative forretninger været stærkt dalende, hvorfor jeg har valgt en kommerciel tilgang i artiklen. Fokus er dermed rettet mod rentesikring via en renteswap i sammenspil med et fysisk lån. Hvad er en renteswap? Swap er et overordnet begreb, der dækker over en underskov af mange variationer. Kort sagt består en swap i, at 2 parter indgår en aftale om at bytte givne renter i en fastlagt periode. Motivet for at indgå en sådan er at ændre sin betalingsstrøm på et lån uden at skulle indfri sit oprindelige lån. Figur 1 Låntager Fast rente Bank Var. rente Var. rente Lån Kreditgiver Rente-swap Eksempel En virksomhed A har et 3 mdr. Cibor-lån optaget i en kreditforening for 3 år siden. Virksomhed A er bekymret for en stigende markedsrente og ønsker større sikkerhed for deres renteomkostninger i den kommende budgetperiode på 5 år. Istedet for at konvertere til et nyt fastrente-lån med en del omkostninger til følge kan alternativet være en 5-årig renteswap til ca. 2,3% p.a. Renteswap Fordele I perioder med generelt stigende renter er det komfortabelt at have sikkerhed for renteudgifternes udvikling i form af fast rente. I takt med generelt stigende renter betyder det for en indgået renteswap, at værdien øges mere og mere. Hvor meget værdien øges afhænger af renetswap ens resterende løbetid. Omkostningerne vil ofte være indregnet i den faste rente. Det kan dog forekomme, at der stilles krav om pantsættelse. Med det nuværende renteniveau kan der være mere end 1%-point, at spare ved en 10-årig renteswap i forhold til lignende fastforrentede obligationslån. Ønsker man som låntager at låse sin rente, men først om ét år fra nu, kan der udfra rentemarkedets Forward-renter beregnes en fast rente allerede nu med betalingsstart om ét år. Fast rente giver budgetsikkerhed Gevinst ved rentestigning Lave stiftelsesomkostninger Pt. lavere rente i fht. 4%-lån Kend din faste rente om ét år Renteswap Ulemper Når der er tale om ulemper er det uundgåeligt ikke at berøre risiko-elementet, som kan opdeles i Likviditetsrisiko Formuerisiko Likviditetsrisikoen hvis den variable rente ikke overstiger den faste swap-rente har låntager betalt mere i hele perioden i fht. hvis renteswap en ikke var indgået. En anden likviditetsmæssig ulempe er, såfremt låntager ønsker en fast rente igen. Når rente-swap en udløber kan renten vise sig at være højere end den nuværende faste rente.formuerisikoen med et generelt faldende renteniveau er det en ulempe at være finansieret med fast renteswap fsva. formuen. Den faste rente er inkonvertibel, og dermed kan en swap kun indfries til markedsværdi. I takt med et generelt faldende renteniveau vil markedsværdien falde afhængig af den resterende løbetid jo længere løbetid desto større påvirkning. Markedsværdien vil være negativ, hvis renten falder umiddelbart efter renteswap ens indgåelse. Negative markedsværdier indgår i regnskabet og påvirker egenkapitalen. Renteloft Som alternativ til rentesikring via swaps kan man overveje rentecaps/renteloft der kan sikre låntager en maksimal rente på et eksisterende lån. Dermed udnytter man det nuværende lave renteniveau hermed en form for sikkerhed. Rentecaps er taget op af samme kasse med finansielle derivater, men de adskiller sig på 2 centrale punkter: Formuerisikoen er væsentlig mindre ved rentefald. Der betales en præmie for denne forsikring årlig eller up-front. Som afsluttende bemærkning vil jeg pege på, at det er helt centralt at overveje horisonten på sin finansiering samt at have en holdning til graden af budgetsikkerhed. Samtidig vil jeg opfordre til at søge rådgivning omkring finansielle derivater, dels for at få et indgående kendskab og naturligvis få skabt den rigtige balance i finansieringen. Finansielle derivater laves normalt i samarbejde med ens bankforbindelse.

6 6 MangE kan blive fritaget for affaldsgebyr af thomas henckel, Statsautoriseret revisor Der har i de seneste måneder været meget debat om affaldsgebyr. Vi vil ikke offentligt tage stilling hertil, men påpege, at flere virksomheder kan blive fritaget, og at der er risiko for, at nogle virksomheder bliver fejlagtigt opkrævet gebyr uden, at det er affaldsværket eller kommunens skyld. Reglerne er, at der ikke må opkræves gebyr hos de fleste selskabsformer uden ansatte, eksempelvis et anpartsselskab uden ansatte. Derimod må der gerne opkræves gebyr hos en selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed i personligt regi, og som ikke har ansatte. Endvidere må der ikke opkræves gebyr, hvis omsætningen er lavere end kr. i indkomståret, som ligger 2 år før gebyråret. Dvs. at for 2010 er det omsætningen i 2008, som er afgørende. Det betyder dog ikke, at nystartede virksomheder i 2010 altid bliver undtaget, idet det er datoen for registrering af CVR-nr., som er afgørende ved opgørelse af omsætningen. Endeligt er der visse brancher, der er undtaget fra at betale gebyr, hvis de på P-nummer adressen har 0-1 ansatte, og at branchen er nævnt i bilag 7 i Affaldsbekendtgørelsen. Et P-nummer (Produktionsenhedsnummer) er et nummer for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. De mest almindelige brancher nævnt i bilag 7 er holdingselskaber, ejendomsselskaber, andelsboligog ejerforeninger, jagt og fiskeri, taxikørsel, køreskoler og visse undervisningsaktiviteter. Derudover kan en virksomhed blive fritaget, hvis de selv forestår al håndtering af ALT affald til nyttiggørelse eller ikke producerer noget affald. Hvis din virksomheder opfylder ét af ovennævnte krav for at blive fritaget, og du alligevel modtager en opkrævning, kan du søge om at blive fritaget. Ansøgningen sendes til affaldsværket, der videresender til kommunen. Det er vores opfattelse, at der typisk er problemer med en forkert branchekode, eller virksomhedens omsætning er under kr. Eksempelvis en udlejningsejendom, der var momsregistreret, men registreret med forkert branchekode, og dermed uberettiget blev opkrævet affaldsgebyr. fravalg af revision En Stor beslutning af finn Elkjær, Statsautoriseret revisor Som nævnt i en artikel andetsteds i bladet, er det for mange virksomheder muligt at fra vælge revision. Dette indebærer ikke, at man nødvendigvis fravælger revisor, men blot, at man køber et andet produkt hos ham nemlig et såkaldt review eller en erklæring om assistance. Revision Revision omfatter, at revisor gennemfører en kontrol af virksomhedens årsrapport og de administrative procedurer og rutiner omkring bogføring og finansielle forhold efter nøje fastlagte standarder og regler. Revisors arbejde afsluttes med en revisionspåtegning der hvis virksomheden lever op til lovgivningens krav er blank. Revision giver både virk somhedens ledelse og ejere og alle eksterne interessenter, som eksempelvis banker, kunder og leverandører, den største sikkerhed for, at årsrapporten er korrekt og retvi sende. Review (gennemgang) Lovgivningen åbner mulighed for, at en række virksomheder kan fravælge revision, og i stedet få revisor til at foretage et såkaldt review. I den situation kontrollerer revisor ikke det samlede regnskabsgrundlag, men baserer sin erklæring på analyser af virksomhedens regnskab og forespørgsler til ledelsen og andre ansatte i virksomheden. Efter et review afgiver revisor en erklæring med mindre grad af sikkerhed end tilfældet er efter udført revision. Erklæring om assistance Endelig giver lovgivningen mulighed for at en række virksomheder aflægger regnskab blot med assistance fra revisor, der med afgivelse af en erklæring bekræfter sin medvir ken. Denne erklæring indeholder imidlertid ikke nogen konklusion, idet revisor ikke har indhentet dokumentation for regnskabsgrundlaget eller fuldstændigheden heraf. Års regnskabet er alene gennemgået for åbenlyse fejl og mangler, og revisor kan derfor i denne situation kun afgive en erklæring om det faktisk udførte arbejde og uden konklu sion. Kort sagt Ved revision afgiver revisor en erklæring med høj grad af sikkerhed for konklusion. Ved review afgiver revisor en erklæring med begrænset sikkerhed for konklusion. Ved assistance med opstilling af regnskab afgiver revisor ingen konklusion. Som nævnt har en række virksomheder frit valg angående ovenstående. Fra politisk hold hævdes, at erhvervslivet ved fravalg af revision er frigjort fra en betydelig administrativ byrde med store økonomiske besparelser til følge. Fra professionel side er der mere skepsis med hensyn til dette synspunkt og omfanget af de administrative lettelser og økonomiske besparelser. Det må derfor anbefales den enkelte virksomhed, der har foran nævnte muligheder, at konsultere revisor og pengeinstitut samt andre væsentlige forretningsrelationer med henblik på at træffe det valg, som tjener alles interesser bedst.

7 7 VækStkautIon letter finansieringen af naja pape, Vækstfonden Mange virksomheder har i løbet af de seneste par år oplevet, at det er blevet sværere at få lån til finansiering af nye ideer, ejerskifter og anden form for forretningsudvikling. Med Vækstkaution kan staten imidlertid hjælpe med at få lånefinansieringen i hus. Hvis du har oplevet, at det er blevet sværere at få banklån og kreditter i de seneste år, er du ikke alene. For at afhjælpe nogle af problemerne fik vi i september 2009 en erhvervspakke med nye midler til de såkaldte vækstkautioner, hvor staten kautionerer for de små og mellemstore virksomheders bank- og realkreditlån. Pakken er blevet forlænget ind i 2011, men hvad kan man egentlig bruge kautionerne til, og hvordan gør man? Vækstkaution er målrettet til sunde virksomheder, som har svært ved at stille tilstrækkelig sikkerhed for nye lån og kreditter. Den mulighed benyttede over 300 virksomheder sig af alene i 2010, og fonden stillede kaution for et samlet lånebeløb på over 1 mia. kr. Der er især tale om mange sager med lån til ejerskifter og investeringer i ny produktion. En Vækstkaution dækker 75 pct. af lån og kreditter på op til 10 mio. kr. per kaution. Alle pengeinstitutter bruger kautionerne, og alle egne af landet er repræsenteret i Vækstfondens portefølje af kautioner. For at få Vækstkaution skal lånet gå til forretningsudvikling, der kan være med til at skabe ny vækst. Eksempelvis et ejerskifte, nye maskiner, efteruddannelse af personale m.m. Udvidelse af driftsfinansieringen kan også finansieres med Vækstkaution. Sådan gør du Processen er enkel. Du skal henvende dig i dit penge- eller realkreditinstitut som normalt. Hvis du har problemer med at stille tilstrækkelig sikkerhed for det lån, du har behov for, kan du bringe Vækstkaution på banen, hvis ikke din bankrådgiver selv gør det. Penge- eller realkreditinstituttet indsender en ansøgning, der beskriver investeringen eller projektet. På Vækstfondens hjemmeside er det muligt at downloade skemaer til ansøgningen. Som et led i ansøgningsprocessen kommer Vækstfonden på besøg i din virksomhed. Normalt tager det to til tre uger, inden fonden vender tilbage med tilsagn eller afslag. Historisk har 9 ud af 10 ansøgninger resulteret i tilsagn om kaution. Vækstfonden lægger vægt på, at der er en klar strategi for virksomhedens udvikling og en plan for, hvordan den bliver finansieret. Og så er det vigtigt, at ledelsen i virksomheden har den rigtige baggrund og de fornødne ressourcer til at drive virksomheden fremad, så den er i stand til at tjene penge og betale af på gælden. Virksomheder med op til 100 ansatte, en omsætning på under 372 mio. kr. eller en balance på op til 300 mio. kr. kan søge om vækstkaution. [Om Vækstkaution]: Prisen for en vækstkaution består af en stiftelsesprovision på 2 pct. af garantibeløbet og en årlig præmie på 1,25 pct. af det nedskrevne garantibeløb. VI NOTERER AT... af Erik høegh, tax partner Vækstkautionen nedskrives årligt og følger det enkelte låns afviklingsprofil. På den måde kommer kautionen til at dække 75 pct. af restgælden uanset om der er tale om et serie- eller annuitetslån. Løbetiden på kautionen er 0-10 år. [Sådan gør du]: Du udarbejder en forretningsplan og forbereder fremtidige budgetter. I samarbejde med dit penge- eller realkreditinstitut indsender du ansøgningen om Vækstkaution. Vækstfonden arrangerer et møde for at diskutere, om der skal stilles kaution. Inden for 2-3 uger får du enten tilsagn eller afslag. [Om Vækstfonden]: Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i mere end danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 8,1 mia. kr. Læs mere om Vækstkaution på eller ring til Vækstfonden på telefon Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. september ,00 % 1,25 % Fra 8. januar ,00 % 1,15 % Fra 15. januar ,75 % 1,05 %

8 8 VI noterer at... af Erik høegh, tax partner Skattelempelse til danskere med sommerhus i Frankrig og Spanien Fuldt skattepligtige personer betaler ejendomsværdiskat af ejerboliger og fritidshuse, skat af boligdelen. idet der kun betales dansk ejendomsværdi- som er beliggende i Danmark og i udlandet. Taxe d'habitation der er tale om boligskat. Der er kun muligt at få fradrag vedrø- Ejendomme, der er beliggende i udlandet, kan imidlertid også være beskattet i det rende lokaler m.v., som ejeren selv benytter land, hvor de er beliggende. Dette medfører som bolig og betaler ejendomsværdiskat således dobbeltbeskatning, hvor der foretages lempelse efter dobbeltbeskatningsaftalen afgift/licens, la contribution á l'audiovisuel af. Sammen med denne skat betales en TVmellem Danmark og det pågældende land. public. Denne kan ikke fradrages i ejendomsværdiskatten, da det er betaling for en De hidtidige dobbeltbeskatningsaftaler mellem Danmark og henholdsvis Frankrig tjenesteydelse. og Spanien blev opsagt med virkning fra 1. januar Virkningen heraf har været, at Spanien ejere af ejendomme i de nævnte lande ikke Følgende spanske skatter kan fradrages i har kunnet få lempelse for dobbeltbeskatning den danske ejendomsværdiskat: af fast ejendom. El Impuesto sobre los Bienes Inmuebles Skatteministeriet har nu udsendt styresignal omkring lempelse for fransk og spansk lignende skat. Der kan kun ske fradrag i (IBI) der er tale om en ejendomsværdi- skat på fast ejendom i de to lande. den danske ejendomsværdiskat vedrørende boligdelen. Frankrig Følgende franske skatter kan fradrages i den Genoptagelse danske ejendomsværdiskat: Personer, der siden 1.januar 2009 eller senere Taxe fonciére sur les propriétés baties der har været berettiget til fradrag i den danske er tale om betalt ejendomsskat på bebygget ejendomsværdiskat for ovennævnte, kan jord. Fradragsret i den danske ejendomsværdiskat vedrørende sådanne ejendomme eller af de betalte franske eller spanske skatter, der anmode SKAT om genoptagelse. Størrelsen dele af ejendomme, der anvendes til bolig, berettiger til nedslag, og beregningsgrundlaget for disse, skal kunne og ikke for en eventuel erhvervsmæssig del, dokumenteres. Lempelse af multimedieskatten Multimedieskatten udgør et beskatningsgrundlag på kr. pr. person. Hvis begge ægtefæller fra deres arbejdsgiver modtager multimedier skal hver ægtefælle beskattes af kr Med virkning fra og med indkomståret 2011 sker der nu en lempelse for ægtefæller, dog ikke for ugifte samlevende. Hvis begge ægtefæller herefter er omfattet af multimedieskatten nedsættes den skattepligtige værdi af multimedierne for hver ægtefælle med 25 %. Der er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af multimedierne før reduktion udgør et beløb på mindst kr. Nedsættelsen finder sted i forbindelse med arbejdstagers selvangivelse/årsopgørelse. Fradrag for udgifter til tobak Med virkning fra 1. januar 2011 afskaffes virksomheders fradrag for udgifter til tobak. Det gælder både fradrag for personaleudgifter til tobak og fradrag for tobaksudgifter, der er afholdt til repræsentation eller reklame. Der gives således ikke fradrag for udgifter til cigaretter, røgtobak, cigarer, cerutter, cigarillos, cigaretpapir, skrå eller snus. Kapitalindkomst Maksimumsbeskatning for kapitalindkomst udgør for indkomståret ,5 %. Nedsættelse af kapitalindkomst For at kompensere de personer, der i dag betaler topskat af deres kapitalindkomst, for den yderligere beskatning af kursgevinster der nu indføres, nedsættes maksimumsatsen på kapitalindkomst til 42 % over 5 år. Satsen for indkomståret 2010 vil herefter udgøre 49,5 %. Lempelser omkring beskatningen af forskere m.m. Fra og med indkomståret 2011 lempes periode, vil der blive tale om dansk normalbeskatning. ordningen for beskatningen af forskere og højtlønnede udlændinge, som bliver ansat Denne ordning kan anvendes af personer, hos dansk arbejdsgiver. der ikke har været skattepligtige i Danmark Der vil fremover blive tale om en bruttobeskatning på 26 % i indtil 5 år. Hvis Den gennemsnitlige månedsløn skal inden for de seneste 10 år. opholdet strækker sig over en længere udgøre mindst kr. før AM-bidrag. Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Thomson Reuters Professional A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Thomson Reuters Professional A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 3. februar 2011

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 CVR-nr. 28 70 42 91 K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere