Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20"

Transkript

1 København Nord ÅRSRAPPORT 2013

2 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis 22 Regnskab 28 Pengestrømsopgørelse 31 Noter 32 Specifikationer 37 Påtegning 39

3 3 Institutionsoplysninger Adresser København Nord Trongaardsvej Kgs. Lyngby Lundtoftevej Kgs. Lyngby Virumgaardsvej Virum Trollesmindealle Hillerød Heimdalsvej Frederikssund Telefon Fax Hjemmeside CVR-nr Hjemstedskommune Lyngby-Taarbæk Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Bestyrelse Jes Damsted, formand Christian Grønnemark, næstformand Peter Bo Andersen Pia Boisen Thomas Vang Christensen Lauritz Ehlers Lucce Flagstad (medarbejderrepræsentant) Thorkild Gruelund Ulrik Jardorf Signe Ahrenberg Matzen (elevrepræsentant) Lene Norden Søren P. Rasmussen Daglig ledelse Direktør René van Laer Bank Danske Bank Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6, 2300 København

4 Skolens formål Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens udbudsprofil omfatter erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser primært inden for det merkantile område samt de gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og almen studentereksamen. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. ovenstående, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Vision Vi står stærkt i uddannelsesverdenen, fordi vi til stadighed stræber efter kvalitet. Vi dyrker talent ud fra den enkeltes forudsætninger. Vi stræber efter en undervisning, der både er virkelighedsnær og rækker ud i verden. Vi har mennesker mellem hænderne og ved, at det forpligter. 4 Værdier Fornyelse Respekt Man har lyst til forandring og fornyelse Man er motiveret for udvikling Man kan nytænke selv og handle Man viser nysgerrighed Man udviser gensidig respekt Man oplever en god omgangstone Man viser respekt for forskellighed Man viser respekt for hinandens tid Ihærdighed Man holder ud Man har retten til at prøve og fejle Man gør sig umage og tør sætte noget på spil Man går klogere hjem

5 5 Ledelsesberetning København Nord aflægger med denne årsrapport sit 9. regnskab. Skolen har sin aktivitet spredt på 5 afdelinger og har følgende primære aktiviteter: Erhvervsuddannelser (handelsskolernes grunduddannelse (HG) samt hovedforløb) Gymnasial uddannelse (handelsgymnasiet (HHX) og det almene gymnasium (STX)) Skolepraktik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Åben uddannelse Grundlæggende voksen uddannelse (GVU) Indtægtsdækket virksomhed (IV) Udviklingen i antal årselever Skolen havde i årselever, hvilket er ca. 19,5 % færre end i Faldet skyldes, at udlægningen af videregående uddannelser fra Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy stoppede 1. august I 2012 havde skolen 728 årselever på de videregående uddannelser. Når man fraregner disse havde skolen årselever på ungdomsuddannelserne. Der er således tale om et stigning i aktiviteten på ungdomsuddannelserne på 69 årselever svarende til 2,6%, som primært skyldes stigning i aktiviteten på HHX samt start af STX. Udviklingen i økonomien i forhold til 2012 Resultatet udgør i 2013 et overskud på ca. 4,1 mio. kr. incl. ekstraordinære indtægter på ca. 3,9 mio. kr. Resultatet før ekstraordinære poster er 0,2 mio. kr. Resultatet for 2012 var et overskud på ca. 10,9 mio. kr. Der var ingen ekstraordinære poster i Regnskabstallene kan ses i nedenstående tabel t.kr t.kr. Ændring fra 2012 til 2013 Indtægter ,1% Undervisningens gennemførelse ,3% Markedsføring ,0% Ledelse og administration ,6% Administrativt fællesskab ,5% Bygningsdrift ,2% Aktiviteter med særligt tilskud ,3% Finansielle indtægter ,2% Finansielle udgifter ,0% Resultat før ekstraordinære poster ,2% Ekstraordinære poster Resultat ,1%

6 6 Udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademiet Business Academy pr. 1. august 2012, påvirkede regnskabet for 2012 på mange områder og vanskeliggør dermed sammenligningen mellem 2012 og Når der ses bort fra ekstraordinære indtægter, er skolens indtægter faldet fra ca. 251 mio. kr. i 2012 til 210 mio. kr. i Faldet svarer til ca. 16,1 %. Faldet i indtægter er således mindre end faldet i aktiviteten, som var 19,5 %. Årsagen til denne forskel er primært aktivitetsuafhængige indtægter som bl.a. husleje og salg af forsyninger, der er højere i 2013 end i Udgifterne til undervisningens gennemførelse er faldet med 10,3 % i forhold til Faldet skyldes primært, at der i 2013 ingen udgift var til videregående uddannelser, hvorimod der i 2012 var udgifter til disse uddannelser frem til udspaltningen den 1. august Udgifterne til ledelse og administration er faldet med 1,9 mio. kr. primært som følge af, at der i 2013 ingen udgifter var til administration af de videregående uddannelser, hvorimod der var 7 måneders udgifter i Bygningsudgifterne er faldet med ca. 13,5 mio. kr. Faldet skyldes primært, at der i 2012 var ca. 9,0 mio. kr. driftsført vedr. renovering af glasgangen og kloakken på Trongaardsvej i Lyngby samt renoveringen i Frederikssund. I 2013 blev der ikke gennemført tilsvarende bygningsrenoveringer. I marts 2013 ophørte lejemålet på Carlsbergvej, og udgiften til husleje, som falder under bygningsudgifter, er derfor mindre i 2013 end i Derudover har der i 2013 været færre bygningsomkostninger (rengøring, forsyninger m.m.) på grund af udlejning til Erhvervsakademiet af Trongaardsvej i foråret og Lundtoftevej i efteråret, hvorimod der i 2012 kun var udlejning af Trongaardsvej i efteråret. Finansielle indtægter er i 2013 negative, hvilket skyldes, at Skat har trukket en renteudbetaling fra 2012 tilbage. Flere skoler har været ude for det samme, og PwC kører på vegne af skolerne og uden udgift for skolerne sagen over for Skat. Skolens tab af renteindtægter beløber sig til godt 0,3 mio. kr. Skolens øvrige renteindtægter beløber sig til knap 0,1 mio. kr. Skolens renteudgifter er steget fra ca. 1,8 mio. kr. i 2012 til ca. 2,6 mio. kr. i Stigningen skyldes renteudgifter på lånet på ca. 41,2 mio. kr. som skolen optog ultimo december Ekstraordinære indtægter er i 2013 på 3,9 mio. kr. som stammer fra en indtægtsført hensættelse. Oprindelig var der hensat 4,5 mio. kr. til retablering af Carlsbergvej i Hillerød, som skolen fraflyttede i marts Retableringen beløb sig til ca. 0,6 mio. kr., og det resterende beløb blev således indtægtsført. Året der gik Erhvervsuddannelser - HG Afdelingens strategiske mål er uændret i forhold til Følgende er afdelingens indsatsområder: Øget anvendelse af nye pædagogiske principper i undervisningen Øget anvendelse af IT i undervisningen Innovation og iværksætteri Internationalisering Nærvær til den enkelte elev og tæt opfølgning til de er færdige med hele deres erhvervsuddannelse Nedenstående skema viser antal HG-hold, som startede i 2013.

7 7 Virum Hillerød Frederikssund HG 1. år Start januar HG 2. år 1 1 Start januar HG 1. år Start august HG 2. år Start august HG S (HG for studenter) 2 2 HG ny mesterlærer 2 20/ klasse 1 Ved august optaget oplevede skolen en nedgang på 1 klasse på HG i Hillerød. Til gengæld startede afdelingen for første gang en merkantil 10. klasse. Samlet var der i årselever på HG mod 779 i Nye pædagogiske principper og IT Alle HG elever skal selv medbringe en bærbar pc til undervisningen. De elever, der ikke har en pc, kan få stillet en af skolens brugte pc ere til rådighed, så længe de går på skolen. Efterspørgslen efter at låne en pc er faldet markant fra 2012 til Internationalisering I er der blevet arbejdet på en omlægning af udenlandske destinationer. For første gang var nogle af skolens elever i Wales, og der var genbesøg af elever fra Wales i 3 uger. Kontakten med skolen i Wales blev skabt for nogle år siden, og 6 lærere har tidligere besøgt skolen. USA er fravalgt som destination, da det var dyrt for såvel skole som elever og dermed begrænsede deltagerantallet. Fremover vil der blive satset på Tyskland, England og Spanien, som er tre relevante sprogområder for eleverne. Derudover giver de nævnte destinationer mulighed for at få flest mulige elever af sted, og skolen kan disse steder lettere administrere kvaliteten af opholdene. Antal elever i praktik og skoleophold i udlandet i 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel. Antal elever Salamanca 12 0 London 6 6 München USA 3 0 Wales 0 12 Praktik i udlandet 0 1 I alt Iværksætteri/Innovation Young Enterprise (YE) arbejder skolen fortsat aktivt med. Der har igen i 2013 været arrangeret en stor regional salgsmesse i Lyngby Storcenter. Messen tiltrak mange, blandt andet var klasser fra de omkringliggende folkeskoler på besøg. Derudover er der blevet afholdt en række andre arrangementer for folkeskoler, hvor emnerne innovation og iværksætteri har været temaet.

8 Frafald Frafaldet uden omvalg var på HG i skoleåret 2012/2013 på 13,5 %, hvilket er en stigning på 4%- point i forhold til 2010/2011, hvor skolen havde det 2. laveste frafald uden omvalg på handelsskoler i Danmark. Skolen arbejder vedvarende på at bekæmpe fravær, som ofte medfører frafald. Skolens tolerance over for fravær er lav, hvilket afspejler sig i tilfredshed hos de virksomheder, der tager skolens elever i praktik. I forhold til frafald er drengene det største problem. Danske drenge over 18 år er overrepræsenteret i frafaldsstatistikken. En del af skolens kvalitetsmidler bruges til en særlig indsats over for denne gruppe. Praktikplads indsats og elevpladser Nedenstående skema viser antallet af HG-elever, som færdiggjorde deres grunduddannelse samt antallet af praktikaftaler i Færdige med HG Antal aftaler Søgende elever Søgt anden uddannelse/ Anden årsag Hillerød ,6% 22 13,5% 65 39,9% Virum ,2% 10 4,3% 91 39,4% Frederikssund ,8% 2 5,1% 16 41% I alt ,4% 34 7,9% ,7% Udover Facebook, som anvendes til at videreformidle ledige elevpladser, har skolen afholdt jobbørs for afgangseleverne i både Hillerød og Lyngby. Jobbørsen giver eleverne mulighed for at aflevere en ansøgning direkte til de uddannelsesansvarlige i virksomhederne, der er repræsenteret på jobbørsen. For at øge overgangsfrekvensen fra grundforløb til hovedforløb er skolen med i et regionsprojekt, hvor der er blevet dannet en fælles praktikpladsenhed, der arbejder på at finde flere elevpladser inden for såvel det tekniske som det merkantile område. Fokus er især lagt på de store virksomheder, der kan tage elever inden for begge områder. Skolen har lagt vægt på at finde flere elevpladser især indenfor detail i Frederikssund og Halsnæs kommune. For at kunne løfte denne opgave har en af lærerne i Frederikssund med erfaring fra detailbranchen fået opgaven. Skolepraktik Aktiviteten på skolepraktik steg markant fra 2012 til På den baggrund søgte skolen om at blive praktikcenter og fik i august godkendelsen inden for handel, kontor og detail. Godkendelsen betød, at der 1. december tiltrådte en ny medarbejder, som skulle have fokus på Lyngby-området. Medarbejderen i Hillerød ville fortsat tage sig af det nordlige område, og eleverne ville således blive hjulpet lokalt. Nedenstående tabel viser antal elever optaget i skolepraktik i Antal optaget i alt 102 Heraf: Udlært 2 Frafaldet pga. anden årsag 13 Ikke EMMA egnet 1 Anden uddannelse 4 Lønarbejde 1 Restaftaler 28 Tilbage i skolepraktik

9 9 Til sammenligning blev der i 2012 optaget 47 elever i skolepraktik. Aktivitetsniveauet er steget til over det dobbelte over et år. Det største optag af elever i skolepraktik er 1. august. Eleverne er i hele deres tid i skolepraktik i virksomhedsforlagt undervisning i perioder af 3 måneder. Målet er, at de opnår en restaftale. Skolen gør en meget aktiv indsats for, at eleverne kommer i restaftaler i virksomheder så hurtigt som muligt. Dette lykkedes for 28 elever i 2013, 19 elever i 2012 og 12 elever i Udviklingen tegner til, at skolen vil få flere elever i skolepraktik. Den nye kontanthjælpsreform vil formentlig forcere denne udvikling, da den månedlige ydelse i skolepraktik er højere end kontanthjælpen. Erhvervsuddannelser - Hovedforløb Antallet af elever, som er startet på hovedforløb eller har færdiggjort samme i 2013 og 2012 fremgår af nedenstående tabel. Antal elever Startet i 2013 Startet i 2012 Færdiggjort i 2013 Færdiggjort i 2012 Handel salg 67 15,5% 59 13,5% 40 11,1% 39 10,6% Handel auto 17 3,9% 16 3,7% 17 4,7% 9 2,5% Lægesekretær ,2% % 92 25,6% ,8% Adm. privat ,9% ,3% 90 25% 93 25,3% Adm. off ,7% 78 17,9% 78 21,7% 62 16,9% Økonomi Revision 26 6% 21 4,8% 25 6,9% 25 6,8% 16 3,7% 21 4,8% 18 5% 26 7,1% I alt Skolen optog 432 elever i 2013, det tilsvarende tal var i elever. Andre skoler har oplevet væsentlig større tilbagegang, og skolen betragter derfor det stort set uændrede optag som meget tilfredsstillende. Handelsgymnasiet (HHX) Skolen startede i august nye 1. års klasser med i alt 625 elever på HHX. Fordelingen på afdelingerne var følgende: 10 hold (299 elever) i Lyngby, 8 hold (233 elever) i Hillerød og 3 hold (93 elever) i Frederikssund. Samlet oplevede skolen en fremgang på 24 elever, men fastholdt samme klassetal som i Skolen har i 2013 fortsat sit arbejde med at styrke HHX profilen gennem en række tiltag, hvoraf de væsentligste beskrives i de følgende afsnit. Innovation Skolen har i det forløbne år arbejdet med at etablere et tættere samarbejde med en række virksomheder til gensidig gavn for både skole og virksomheder. Indsatsen ligger i forlængelse af skolens ønske om at levere virkelighedsnær undervisning. HHX i Lyngby deltager i Projektet Gymnasiet tænkt forfra der får støtte af Region Hovedstaden. Målet med projektet er at udfordre organiseringen af skoleåret og den daglige undervisningen med henblik på at give elever og lærere de optimale betingelser for at arbejde med innovation. Talentudvikling For at støtte særligt talentfulde unge sender skolen efter ansøgning elever til ATU (Akademiet for Talentfulde Unge). Projektet er et tilbud til elever i hovedstadsområdet, der har lyst til og behov for yderligere intellektuelle udfordringer sideløbende med deres ungdomsuddannelse. Projektet er

10 10 støttet af Region Hovedstaden og af midler fra Undervisningsministeriets indsats for talentudvikling. Skolen har ved årsskiftet 30 deltagere på ATU (se På Lundtoftevej startede skolen en Masterclass for særligt fagligt stærke elever i Tilbuddet blev i 2013 udvidet til at omfatte alle skolens afdelinger. Ved udgangen af 2013 deltager 54 elever fra HHX i dette program, der har fokus på virksomhedsforståelse, samfundsvidenskab og sprog. Sammen med HTX på Erhvervsskolen Nordsjælland har skolen etableret et talentprogram for folkeskoler i Nordsjælland. Ideen udspringer af et dialogmøde med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i Hillerød og tilrettelægges i samarbejde med en række folkeskoler. Det første hold afslutter i foråret Modellen vil senere kunne udvides til de øvrige afdelinger. Folkeskolekontakt I Hillerød samarbejder skolen med Hillerød kommune og Erhvervsforeningen C4 omkring innovation i grundskolen. Dette sker ved at organisere Innovation Camp for ca. 400 elever fra lokale folkeskoler. Den samme model bruges i Lyngby i regi af Vidensbyen. Projektet hedder Innovation i Vidensbyen og samlede over 300 deltagere i Lignende aktiviteter planlægges i Frederikssund. Idræt I Hillerød har skolen opført en nye idrætshal i samarbejde med Frederiksborgcentret. Hallen danner rammen for såvel Motion og Sundhed som Idrætsundervisningen, som for den nye Sportsmanagement klasse, der udbydes som en særlig studieretning. Internationalisering Skolen vægter god anderledeshed i internationaliseringen. Det betyder at skolen ønsker at give eleverne andre oplevelser end dem, de vil møde som private rejsende. De internationale aktiviteter er baseret på følgende strategi: Alle klasser er på studietur med fagligt indhold på 2. år. Rejsemål og ture med kombination af udveksling, skoleophold, homestay prioriteres frem for ture med program fra rejsebureau Studieture er alkoholfrie, men der kan aftales en festlig afslutning på turen inden for rammerne af lokal alkohollovgivning Alle sproglige studieretninger er på sprogophold på 3. år med skoleophold og homestay. Elever, der søger sproglige studieretninger, screenes med henblik på deltagelse i rejseaktiviteterne Skolen anvender udenlandske gæstelærere eller it-redskaber som virtuel mobility Skolen arbejder med at udvikle kontakter og rejsemål på nye markeder i f.eks. Tyrkiet, Indien eller Kina. Målet for dette arbejde er en kombination af elevudveksling, skoleophold og homestay Skolen støtter udsendelse gennem Praktik i udlandet (PIU). Arbejdet varetages af lokale koordinatorer. For anden gang sendte skolen i 2013 et hold elever på sprogskole i Kina. Eleverne fulgte undervisningen i 2 uger, men havde også tid til kulturelle udflugter bl.a. til den Kinesiske Mur og en række danske virksomheder. Skolen sender ligeledes elever på sprogophold i Edinburgh i Skotland, og Salamanca i Spanien. I 2013 havde skolen endvidere elever på sprogophold i London i forbindelse med EU's Leonardo program.

11 I 2013 blev reglerne omkring alkohol på studieture ændret således, at studieturene er alkoholfrie, men at der kan aftales en festlig afslutning på turen inden for rammerne af lokal alkohollovgivning. De nye regler var genstand for en længere proces mellem elevråd og ledelsen. Det almene gymnasium (STX) Skolen ansøgte i 2012 om tilladelse til at oprette alement gymnasium (STX) i forbindelse med etablering af en fælles gymnasial campus på Trongårdsvej. Oprettelsen var genstand for høring i Region Hovedstaden og tilladelsen blev givet i efteråret 2012 af Undervisningsministeriet. Skolen ønskede at oprette et STX, der skulle arbejde med at udvikle elevernes innovative kompetencer. Uddannelsen kaldes Lyngby Gymnasium og målene er at: Nytænke gymnasiets organisering Skabe stærkere relationer mellem lærere og elever og eleverne imellem At organisere hverdagen på en måde, så den giver talenterne større og bedre udfoldelsesmuligheder og afsætte ressourcer til elever med særlige behov Styrke samspillet mellem fagene Videreføre skolens erfaringerne med at tilrettelægge undervisning med henblik på at understøtte udviklingen af elevernes innovative kompetencer og innovativ pædagogik. Denne pædagogik, der arbejder målrettet med inddragelse af eksterne parter og brug af autentiske problemstillinger, har vist sig at give et væsentligt bedre elev-engagement end den traditionelle undervisning. Lyngby Gymnasium startede 1. august med 4 klasser. Afdelingen havde 30 primære ansøgere, men fik tilført yderligere elever fra Fordelingsudvalget i Region Hovedstaden. Som en del af etablering af Lyngby Gymnasium har bestyrelsen vedtaget en række udbygninger af campus på Trongårdsvej. Første del af denne udbygning startede i 2013, hvor byggeriet af et science-center til de naturvidenskabelige fag på STX blev påbegyndt. Byggeriet forventes færdigt i august Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og Indtægtsdækket virksomhed (IV) Indtil 1. august 2013 administrerede Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy skolens AMU-uddannelser. Skolen overtog pr. 1. august selv administrationen. De største aktiviteter på området er kurser for Region Hovedstadens lægesekretærer samt ledelseskurser. Den nyansatte uddannelsesleder, som står for den daglige drift, arbejder aktivt med nye kursusforløb og arbejder bl.a. sammen med jobcentrene om implementering af grundlæggende voksen uddannelse (GVU) på kontor- og detail-området. Endvidere arbejdes der med et ny og større kursusprogram, hvor målet er stigning i aktiviteten på trods af, at der på landsplan er tilbagegang på AMU-området. Som noget nyt er der startet kurser for de oplæringsansvarlige i virksomhederne, der har skolens hovedforløbselever i praktik. VEU-center Skolen samarbejder med VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, Pharmakon og Erhvervsskolen Nordsjælland i et VEU-center, som markedsfører og sælger skolernes samlede kursusudbud. Aktiviteter som tilgår skolen via VEU-centeret er tiltagende og handler primært om RKV (Realkompetencevurdering), GVU-rådgivning af enkeltpersoner, rådgivning af små og store virksomheder med henblik på at udbrede mulighederne for efteruddannelse til voksne samt samarbejde med Jobcentre og A-kasser. 11

12 I 2013 blev 350 små og mellemstore virksomheder besøgt at VEU-centrets konsulenter, heraf 282 virksomheder med under 50 ansatte. Dette er en markant stigning fra 2012 hvor 127 virksomheder blev besøgt og dermed blev orienteret om de uddannelsestilbud der findes. Det er blevet prioriteret som et centralt indsatsområde, at der arbejdes med udviklingen af fælles procedurer på tværs af deltager skolerne bla. i forhold til kontakten til de små- og mellemstore virksomheder og der er som følge heraf udviklet fælles procedurer, som muliggør videndeling på tværs af skolerne til gavn for virksomhederne. Ligeledes har der været fokus på opkvalificeringen af konsulentrollen, herunder samarbejde på tværs, det konkrete arbejde samt den samfundsmæssige udvikling. 12 IT 1. august skiftede HHX og STX til Lectio. Lectio er et samlet studieadministrativ system der b.la. giver mulighed for kommunikation mellem lærer/elev og administration/elev. København Nord har fået dispensation til at foretage alle indberetninger fra systemet Lectio til eksterne partnere. Afdelingen i Frederikssund anvender Lectio på HG-uddannelsen, hvilket giver noget ekstraarbejde, da indberetninger m.m. fortsat skal ske via EASY (erhvervsskolernes elevadministrative system). I 2013 blev der etableret et samlet alarm- og adgangssystem for alle afdelinger baseret på systemet Salto og Mifare kort. Mifare kortet bruges som adgangs-, biblioteks- og printkort. Kortet kan udbygges til at omfatte yderligere services. Skolen udlåner ipads til eleverne på STX-afdelingen og til 2 HHX-klasser i Lyngby. Ipads indgår i disse klasser som et værktøj i undervisningen. Skolen samarbejder fortsat med Århus Købmandsskole om drift af IT i et administrativt fællesskab, der kaldes EFIF. Ved udgangen af 2013 var der ud over Århus Købmandsskole og Handelsskolen København Nord 17 andre skoler med i samarbejdet. Derudover driftes der administrative systemer for 4 mindre skoler. Se evt: Prisen for deltagelse i fællesskabet er faldet fra 925 kr. pr. årselev i 2006 til 300 kr. i Administrative fællesskaber Skolen er vært for to administrative fællesskaber (økonomi og løn) for Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy har ca årselever og en omsætning på ca. 265 mio. kr. Skolen er som nævnt i afsnittet om IT partner i et administrativt fællesskab (IT) med Århus Købmandsskole som vært. Bygninger og grunde I forbindelse med udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy lejede skolen fra 1. august 2012 afdelingen på Trongaardsvej i Lyngby ud til akademiet på en to-årig lejekontrakt. De to institutioner blev i foråret 2013 enige om, at akademiet pr. 1. august 2013 fraflyttede Trongaardsvej og til gengæld lejede 80% af skolens lokaler på Lundtoftevej, som tidligere havde været benyttet af HHX-uddannelsen. HHX flyttede til Trongaardsvej, hvor også STX startede i august For at huse alle gymnasiale aktiviteter er det planen at bygge ca m2 på Trongaardsvej. Byggeriet forventes at koste ca. 100 mio. kr. Undervisningsministeriet har givet tilsagn om et tilskud til byggeriet på 21,8 mio. kr. I november 2013 blev første spadestik taget til første etape af byggeriet. Første etape er et sciencecenter til STX. Den gamle gymnastiksal på Trollesmindealle i Hillerød blev vurderet i fare for at styrte sammen. Salen blev derfor revet ned i Samtidig blev opførelsen af en idrætshal igangsat. Hallen blev indviet i marts 2013 med besøg af Undervisningsminister Christine Antorini. Skolen bruger

13 idrætshallen i dagtimerne i forbindelse med idrætsundervisningen, som er nævnt i afsnittet vedr. HHX. I aftentimerne og weekenderne lejer FrederiksborgCenteret sig ind i hallen. FrederiksborgCenteret har betalt 18 års leje forud svarende til halvdelen af hallens opførelsespris. 1. marts udløb lejemålet på Carlsbergvej i Hillerød. Bygningerne havde de seneste år været fremlejet til Erhvervsskolen Nordsjælland, som overtog lejemålet, da skolens kontrakt udløb. Jævnfør aftalen med Erhvervsskolen Nordsjælland betalte skolen et beløb svarende til retableringsomkostningerne til Erhvervsskolen Nordsjælland; retableringen blev vurderet til ca. 0,6 mio. kr. Skolen havde hensat 4,5 mio. kr. til udgiften og kunne således indtægtsføre ca. 3,9 mio. kr. Vedligeholdelsesplaner Bygningsvedligeholdelsen er sket ud fra afdelingernes vedligeholdelsesplaner samt efter opstået trængende behov. Planen for afdelingen i Frederikssund vil blive opdateret i løbet af Udviklingsaktiviteter Skolens udviklingsaktiviteter er nævnt under afsnittene vedr. uddannelserne. Udenlandske aktiviteter De internationale aktiviteter er beskrevet i ovenstående afsnit om uddannelserne. Organisation og medarbejdere Overenskomsten fra 2013 betød, at aftalen om arbejdstid for lærerne på AC-overenskomsten blev væsentlig ændret. Fra at alle aktiviteter havde udløst et aftalt antal timer skulle lærernes arbejdstid fra 1. august normaliseres. På København Nord besluttede ledelsen, at de nye arbejdstidsforhold skulle bygge på tillid og tidsregistrering blev derfor frivilligt. Ledelsen indgik ved skoleårets start en aftale med den enkelte lærer om arbejdsopgaverne i skoleåret, og såfremt der ikke skete ændringer i arbejdet, så blev det forventet, at arbejdet kunne nås inden for den aftalte arbejdstid. Langt de fleste AC-lærere fik en overenskomstmæssig lønstigning pr. 1. august Lærerne under CO10, som var omfattet af regeringsindgrebet i forsommeren 2013, skulle først overgå til nye arbejdstidsforhold i sommeren 2014 og ville kun få en ubetydelig lønstigning. Dette fandt ledelsen uhensigtsmæssig og indgik derfor en aftale med tillidsmændene om, at disse lærere fulgte vilkårene for AC-lærerne og overgik til de nye arbejdstidsforhold allerede i august 2013 mod en varig lokalt aftalt lønstigning. Lærertillidsrepræsentanter og ledelse har i fællesskab formuleret principperne for håndtering af arbejdstid på skolen. Overgangen til de nye arbejdstidsforhold har kun givet mindre problemer. Alle lærer-tillidsrepræsentanter på nær AC erne i Hillerød har indgået aftale om, at lærerne kan indgå plustidsaftale (opjustering af nomal-arbejdstiden fra 37 timer om ugen til max. 42 timer) med ledelsen. En række lærere har gjort brug af muligheden. I foråret blev Camilla Rye Jørgensen ansat som vicerektor for STX. De første måneder af sin ansættelse planlagde Camilla start af uddannelsen og optagelse af eleverne, så alt var klar til igangsættelse af den nye uddannelse i august I efteråret stoppede Dorthe Engelhardt Christiansen som leder af afdelingen i Virum. Rikke Skov- Nielsen overtog ledelsen af Virum, samtidig med at hun fortsat er rektor for alle skolens erhvervsuddannelsesafdelinger såvel grunduddannelse som hovedforløb. Rikke Skov-Nielsen havde midlertidigt ledet afdelingen i Frederikssund sideløbende med rektorjobbet. Da Rikke flyttede til Virum blev stillingen som uddannelseschef i Frederikssund opslået og Heidi Post Dam blev ansat. Heidi havde indtil da været uddannelsesleder for HG på afdelingen. Samarbejdsudvalget vedtog i august 2013 et nyt koncept for medarbejdersamtaler. 13

14 14 Kvalitetssystematik Skolen gennemfører hvert år elevtrivselsundersøgelser og hvert andet år (lige år) medarbejdertrivselsundersøgelser. Elevtrivselsundersøgelserne gennemføres sammen med en række skoler gennem kvalitetsnetværket Uddannelsesbenchmark. Samarbejdet muliggør benchmarking med en lang række skoler fra forskellige egne af landet. HG Generelt har elevernes tilfredshed i 2013 på alle skolens 3 afdelinger ligget nogenlunde på det samme niveau som i Alle afdelinger har skoleårsprogrammer, hvori der blandt andet er fokus på forbedring af elevtrivslen. Derudover er pædagogisk udvikling et indsatsområde på alle afdelinger med særligt fokus på lærernes brug af nye metoder i undervisningen samt differentieret undervisningen. Hovedforløb Hovedforløb-afdelingens resultat af årets elevtrivselsundersøgelse var i gennemsnit 7,7 på en skala fra 1 til 10. Afdelingen har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet en indsatsplan, som fokuserer på områder med de laveste scorer. HHX Årets elevtrivselsundersøgelse gentog det generelle mønster fra tidligere år. Afdelingen i Hillerød får generelt de bedste evalueringer. Set i forhold til evalueringerne i 2012 var der stort set uændret tilfredshed med undervisningen, studievejledningen, ledelsen og administration og det sociale sammenhold i klassen er gået frem, men mindre tilfredshed med skolens indretning og udseende. Afdelingen i Lyngby oplevede i 2012 en fremgang på alle områder, som resultatet af en bevidst indsats fra ledelsens og lærernes side. I 2013 er afdelingen imidlertid gået tilbage på en række områder. Tilbagegangen kan til dels forklares med overflytningen fra Lundtoftevej til Trongårdsvej, hvor en række fysiske forhold blev forringet herunder toiletter og IT. Fordeling af klasser i bygningen, byggestøj og placeringen af STX sammen med HHX påvirker også det samlede resultat. Ledelsen har fokus på dette og arbejder med løbende forbedringer. Afdelingen i Frederikssund har oplevet størst fremgang på spørgsmål vedrørende fysiske forhold, men fremgangen er ikke så stor som man kunne have forventet efter overflytningen fra midlertidige barakker til den nye bygning. Samlet følger skolen gennemsnittet for diverse netværk som skolen indgår i med henblik på benchmark. Medarbejdertrivselsundersøgelsen Skolen gennemførte ikke medarbejdertrivselsundersøgelsen i I foråret 2014 vil den kommende undersøgelse blive gennemført. Miljøforhold Skolen er energibevidst og vælger energibesparende belysning, vand- og varmeløsninger, når der sker anskaffelser, renoveringer og lignende. Skolen har bl.a. pirstyring i klasselokalerne og solcelleanlæg i Frederikssund. Skolen har gennem de senere år arbejdet på at få nedbragt print- og kopiforbruget. Forbruget er på ungdomsuddannelserne faldet fra ca. 2,7 mio. kopier/print i 2011 til ca. 1,7 mio. i Faldet skyldes en bevidst indsats på følgende 3 områder: Distribuering af materiale mellem elever og lærere via Fronter (intranet/læringsplatform) og Lectio i stedet for uddeling af kopier og aflevering af opgaver på papir

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere