Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20"

Transkript

1 København Nord ÅRSRAPPORT 2013

2 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis 22 Regnskab 28 Pengestrømsopgørelse 31 Noter 32 Specifikationer 37 Påtegning 39

3 3 Institutionsoplysninger Adresser København Nord Trongaardsvej Kgs. Lyngby Lundtoftevej Kgs. Lyngby Virumgaardsvej Virum Trollesmindealle Hillerød Heimdalsvej Frederikssund Telefon Fax Hjemmeside CVR-nr Hjemstedskommune Lyngby-Taarbæk Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Bestyrelse Jes Damsted, formand Christian Grønnemark, næstformand Peter Bo Andersen Pia Boisen Thomas Vang Christensen Lauritz Ehlers Lucce Flagstad (medarbejderrepræsentant) Thorkild Gruelund Ulrik Jardorf Signe Ahrenberg Matzen (elevrepræsentant) Lene Norden Søren P. Rasmussen Daglig ledelse Direktør René van Laer Bank Danske Bank Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6, 2300 København

4 Skolens formål Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens udbudsprofil omfatter erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser primært inden for det merkantile område samt de gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og almen studentereksamen. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. ovenstående, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Vision Vi står stærkt i uddannelsesverdenen, fordi vi til stadighed stræber efter kvalitet. Vi dyrker talent ud fra den enkeltes forudsætninger. Vi stræber efter en undervisning, der både er virkelighedsnær og rækker ud i verden. Vi har mennesker mellem hænderne og ved, at det forpligter. 4 Værdier Fornyelse Respekt Man har lyst til forandring og fornyelse Man er motiveret for udvikling Man kan nytænke selv og handle Man viser nysgerrighed Man udviser gensidig respekt Man oplever en god omgangstone Man viser respekt for forskellighed Man viser respekt for hinandens tid Ihærdighed Man holder ud Man har retten til at prøve og fejle Man gør sig umage og tør sætte noget på spil Man går klogere hjem

5 5 Ledelsesberetning København Nord aflægger med denne årsrapport sit 9. regnskab. Skolen har sin aktivitet spredt på 5 afdelinger og har følgende primære aktiviteter: Erhvervsuddannelser (handelsskolernes grunduddannelse (HG) samt hovedforløb) Gymnasial uddannelse (handelsgymnasiet (HHX) og det almene gymnasium (STX)) Skolepraktik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Åben uddannelse Grundlæggende voksen uddannelse (GVU) Indtægtsdækket virksomhed (IV) Udviklingen i antal årselever Skolen havde i årselever, hvilket er ca. 19,5 % færre end i Faldet skyldes, at udlægningen af videregående uddannelser fra Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy stoppede 1. august I 2012 havde skolen 728 årselever på de videregående uddannelser. Når man fraregner disse havde skolen årselever på ungdomsuddannelserne. Der er således tale om et stigning i aktiviteten på ungdomsuddannelserne på 69 årselever svarende til 2,6%, som primært skyldes stigning i aktiviteten på HHX samt start af STX. Udviklingen i økonomien i forhold til 2012 Resultatet udgør i 2013 et overskud på ca. 4,1 mio. kr. incl. ekstraordinære indtægter på ca. 3,9 mio. kr. Resultatet før ekstraordinære poster er 0,2 mio. kr. Resultatet for 2012 var et overskud på ca. 10,9 mio. kr. Der var ingen ekstraordinære poster i Regnskabstallene kan ses i nedenstående tabel t.kr t.kr. Ændring fra 2012 til 2013 Indtægter ,1% Undervisningens gennemførelse ,3% Markedsføring ,0% Ledelse og administration ,6% Administrativt fællesskab ,5% Bygningsdrift ,2% Aktiviteter med særligt tilskud ,3% Finansielle indtægter ,2% Finansielle udgifter ,0% Resultat før ekstraordinære poster ,2% Ekstraordinære poster Resultat ,1%

6 6 Udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademiet Business Academy pr. 1. august 2012, påvirkede regnskabet for 2012 på mange områder og vanskeliggør dermed sammenligningen mellem 2012 og Når der ses bort fra ekstraordinære indtægter, er skolens indtægter faldet fra ca. 251 mio. kr. i 2012 til 210 mio. kr. i Faldet svarer til ca. 16,1 %. Faldet i indtægter er således mindre end faldet i aktiviteten, som var 19,5 %. Årsagen til denne forskel er primært aktivitetsuafhængige indtægter som bl.a. husleje og salg af forsyninger, der er højere i 2013 end i Udgifterne til undervisningens gennemførelse er faldet med 10,3 % i forhold til Faldet skyldes primært, at der i 2013 ingen udgift var til videregående uddannelser, hvorimod der i 2012 var udgifter til disse uddannelser frem til udspaltningen den 1. august Udgifterne til ledelse og administration er faldet med 1,9 mio. kr. primært som følge af, at der i 2013 ingen udgifter var til administration af de videregående uddannelser, hvorimod der var 7 måneders udgifter i Bygningsudgifterne er faldet med ca. 13,5 mio. kr. Faldet skyldes primært, at der i 2012 var ca. 9,0 mio. kr. driftsført vedr. renovering af glasgangen og kloakken på Trongaardsvej i Lyngby samt renoveringen i Frederikssund. I 2013 blev der ikke gennemført tilsvarende bygningsrenoveringer. I marts 2013 ophørte lejemålet på Carlsbergvej, og udgiften til husleje, som falder under bygningsudgifter, er derfor mindre i 2013 end i Derudover har der i 2013 været færre bygningsomkostninger (rengøring, forsyninger m.m.) på grund af udlejning til Erhvervsakademiet af Trongaardsvej i foråret og Lundtoftevej i efteråret, hvorimod der i 2012 kun var udlejning af Trongaardsvej i efteråret. Finansielle indtægter er i 2013 negative, hvilket skyldes, at Skat har trukket en renteudbetaling fra 2012 tilbage. Flere skoler har været ude for det samme, og PwC kører på vegne af skolerne og uden udgift for skolerne sagen over for Skat. Skolens tab af renteindtægter beløber sig til godt 0,3 mio. kr. Skolens øvrige renteindtægter beløber sig til knap 0,1 mio. kr. Skolens renteudgifter er steget fra ca. 1,8 mio. kr. i 2012 til ca. 2,6 mio. kr. i Stigningen skyldes renteudgifter på lånet på ca. 41,2 mio. kr. som skolen optog ultimo december Ekstraordinære indtægter er i 2013 på 3,9 mio. kr. som stammer fra en indtægtsført hensættelse. Oprindelig var der hensat 4,5 mio. kr. til retablering af Carlsbergvej i Hillerød, som skolen fraflyttede i marts Retableringen beløb sig til ca. 0,6 mio. kr., og det resterende beløb blev således indtægtsført. Året der gik Erhvervsuddannelser - HG Afdelingens strategiske mål er uændret i forhold til Følgende er afdelingens indsatsområder: Øget anvendelse af nye pædagogiske principper i undervisningen Øget anvendelse af IT i undervisningen Innovation og iværksætteri Internationalisering Nærvær til den enkelte elev og tæt opfølgning til de er færdige med hele deres erhvervsuddannelse Nedenstående skema viser antal HG-hold, som startede i 2013.

7 7 Virum Hillerød Frederikssund HG 1. år Start januar HG 2. år 1 1 Start januar HG 1. år Start august HG 2. år Start august HG S (HG for studenter) 2 2 HG ny mesterlærer 2 20/ klasse 1 Ved august optaget oplevede skolen en nedgang på 1 klasse på HG i Hillerød. Til gengæld startede afdelingen for første gang en merkantil 10. klasse. Samlet var der i årselever på HG mod 779 i Nye pædagogiske principper og IT Alle HG elever skal selv medbringe en bærbar pc til undervisningen. De elever, der ikke har en pc, kan få stillet en af skolens brugte pc ere til rådighed, så længe de går på skolen. Efterspørgslen efter at låne en pc er faldet markant fra 2012 til Internationalisering I er der blevet arbejdet på en omlægning af udenlandske destinationer. For første gang var nogle af skolens elever i Wales, og der var genbesøg af elever fra Wales i 3 uger. Kontakten med skolen i Wales blev skabt for nogle år siden, og 6 lærere har tidligere besøgt skolen. USA er fravalgt som destination, da det var dyrt for såvel skole som elever og dermed begrænsede deltagerantallet. Fremover vil der blive satset på Tyskland, England og Spanien, som er tre relevante sprogområder for eleverne. Derudover giver de nævnte destinationer mulighed for at få flest mulige elever af sted, og skolen kan disse steder lettere administrere kvaliteten af opholdene. Antal elever i praktik og skoleophold i udlandet i 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel. Antal elever Salamanca 12 0 London 6 6 München USA 3 0 Wales 0 12 Praktik i udlandet 0 1 I alt Iværksætteri/Innovation Young Enterprise (YE) arbejder skolen fortsat aktivt med. Der har igen i 2013 været arrangeret en stor regional salgsmesse i Lyngby Storcenter. Messen tiltrak mange, blandt andet var klasser fra de omkringliggende folkeskoler på besøg. Derudover er der blevet afholdt en række andre arrangementer for folkeskoler, hvor emnerne innovation og iværksætteri har været temaet.

8 Frafald Frafaldet uden omvalg var på HG i skoleåret 2012/2013 på 13,5 %, hvilket er en stigning på 4%- point i forhold til 2010/2011, hvor skolen havde det 2. laveste frafald uden omvalg på handelsskoler i Danmark. Skolen arbejder vedvarende på at bekæmpe fravær, som ofte medfører frafald. Skolens tolerance over for fravær er lav, hvilket afspejler sig i tilfredshed hos de virksomheder, der tager skolens elever i praktik. I forhold til frafald er drengene det største problem. Danske drenge over 18 år er overrepræsenteret i frafaldsstatistikken. En del af skolens kvalitetsmidler bruges til en særlig indsats over for denne gruppe. Praktikplads indsats og elevpladser Nedenstående skema viser antallet af HG-elever, som færdiggjorde deres grunduddannelse samt antallet af praktikaftaler i Færdige med HG Antal aftaler Søgende elever Søgt anden uddannelse/ Anden årsag Hillerød ,6% 22 13,5% 65 39,9% Virum ,2% 10 4,3% 91 39,4% Frederikssund ,8% 2 5,1% 16 41% I alt ,4% 34 7,9% ,7% Udover Facebook, som anvendes til at videreformidle ledige elevpladser, har skolen afholdt jobbørs for afgangseleverne i både Hillerød og Lyngby. Jobbørsen giver eleverne mulighed for at aflevere en ansøgning direkte til de uddannelsesansvarlige i virksomhederne, der er repræsenteret på jobbørsen. For at øge overgangsfrekvensen fra grundforløb til hovedforløb er skolen med i et regionsprojekt, hvor der er blevet dannet en fælles praktikpladsenhed, der arbejder på at finde flere elevpladser inden for såvel det tekniske som det merkantile område. Fokus er især lagt på de store virksomheder, der kan tage elever inden for begge områder. Skolen har lagt vægt på at finde flere elevpladser især indenfor detail i Frederikssund og Halsnæs kommune. For at kunne løfte denne opgave har en af lærerne i Frederikssund med erfaring fra detailbranchen fået opgaven. Skolepraktik Aktiviteten på skolepraktik steg markant fra 2012 til På den baggrund søgte skolen om at blive praktikcenter og fik i august godkendelsen inden for handel, kontor og detail. Godkendelsen betød, at der 1. december tiltrådte en ny medarbejder, som skulle have fokus på Lyngby-området. Medarbejderen i Hillerød ville fortsat tage sig af det nordlige område, og eleverne ville således blive hjulpet lokalt. Nedenstående tabel viser antal elever optaget i skolepraktik i Antal optaget i alt 102 Heraf: Udlært 2 Frafaldet pga. anden årsag 13 Ikke EMMA egnet 1 Anden uddannelse 4 Lønarbejde 1 Restaftaler 28 Tilbage i skolepraktik

9 9 Til sammenligning blev der i 2012 optaget 47 elever i skolepraktik. Aktivitetsniveauet er steget til over det dobbelte over et år. Det største optag af elever i skolepraktik er 1. august. Eleverne er i hele deres tid i skolepraktik i virksomhedsforlagt undervisning i perioder af 3 måneder. Målet er, at de opnår en restaftale. Skolen gør en meget aktiv indsats for, at eleverne kommer i restaftaler i virksomheder så hurtigt som muligt. Dette lykkedes for 28 elever i 2013, 19 elever i 2012 og 12 elever i Udviklingen tegner til, at skolen vil få flere elever i skolepraktik. Den nye kontanthjælpsreform vil formentlig forcere denne udvikling, da den månedlige ydelse i skolepraktik er højere end kontanthjælpen. Erhvervsuddannelser - Hovedforløb Antallet af elever, som er startet på hovedforløb eller har færdiggjort samme i 2013 og 2012 fremgår af nedenstående tabel. Antal elever Startet i 2013 Startet i 2012 Færdiggjort i 2013 Færdiggjort i 2012 Handel salg 67 15,5% 59 13,5% 40 11,1% 39 10,6% Handel auto 17 3,9% 16 3,7% 17 4,7% 9 2,5% Lægesekretær ,2% % 92 25,6% ,8% Adm. privat ,9% ,3% 90 25% 93 25,3% Adm. off ,7% 78 17,9% 78 21,7% 62 16,9% Økonomi Revision 26 6% 21 4,8% 25 6,9% 25 6,8% 16 3,7% 21 4,8% 18 5% 26 7,1% I alt Skolen optog 432 elever i 2013, det tilsvarende tal var i elever. Andre skoler har oplevet væsentlig større tilbagegang, og skolen betragter derfor det stort set uændrede optag som meget tilfredsstillende. Handelsgymnasiet (HHX) Skolen startede i august nye 1. års klasser med i alt 625 elever på HHX. Fordelingen på afdelingerne var følgende: 10 hold (299 elever) i Lyngby, 8 hold (233 elever) i Hillerød og 3 hold (93 elever) i Frederikssund. Samlet oplevede skolen en fremgang på 24 elever, men fastholdt samme klassetal som i Skolen har i 2013 fortsat sit arbejde med at styrke HHX profilen gennem en række tiltag, hvoraf de væsentligste beskrives i de følgende afsnit. Innovation Skolen har i det forløbne år arbejdet med at etablere et tættere samarbejde med en række virksomheder til gensidig gavn for både skole og virksomheder. Indsatsen ligger i forlængelse af skolens ønske om at levere virkelighedsnær undervisning. HHX i Lyngby deltager i Projektet Gymnasiet tænkt forfra der får støtte af Region Hovedstaden. Målet med projektet er at udfordre organiseringen af skoleåret og den daglige undervisningen med henblik på at give elever og lærere de optimale betingelser for at arbejde med innovation. Talentudvikling For at støtte særligt talentfulde unge sender skolen efter ansøgning elever til ATU (Akademiet for Talentfulde Unge). Projektet er et tilbud til elever i hovedstadsområdet, der har lyst til og behov for yderligere intellektuelle udfordringer sideløbende med deres ungdomsuddannelse. Projektet er

10 10 støttet af Region Hovedstaden og af midler fra Undervisningsministeriets indsats for talentudvikling. Skolen har ved årsskiftet 30 deltagere på ATU (se På Lundtoftevej startede skolen en Masterclass for særligt fagligt stærke elever i Tilbuddet blev i 2013 udvidet til at omfatte alle skolens afdelinger. Ved udgangen af 2013 deltager 54 elever fra HHX i dette program, der har fokus på virksomhedsforståelse, samfundsvidenskab og sprog. Sammen med HTX på Erhvervsskolen Nordsjælland har skolen etableret et talentprogram for folkeskoler i Nordsjælland. Ideen udspringer af et dialogmøde med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i Hillerød og tilrettelægges i samarbejde med en række folkeskoler. Det første hold afslutter i foråret Modellen vil senere kunne udvides til de øvrige afdelinger. Folkeskolekontakt I Hillerød samarbejder skolen med Hillerød kommune og Erhvervsforeningen C4 omkring innovation i grundskolen. Dette sker ved at organisere Innovation Camp for ca. 400 elever fra lokale folkeskoler. Den samme model bruges i Lyngby i regi af Vidensbyen. Projektet hedder Innovation i Vidensbyen og samlede over 300 deltagere i Lignende aktiviteter planlægges i Frederikssund. Idræt I Hillerød har skolen opført en nye idrætshal i samarbejde med Frederiksborgcentret. Hallen danner rammen for såvel Motion og Sundhed som Idrætsundervisningen, som for den nye Sportsmanagement klasse, der udbydes som en særlig studieretning. Internationalisering Skolen vægter god anderledeshed i internationaliseringen. Det betyder at skolen ønsker at give eleverne andre oplevelser end dem, de vil møde som private rejsende. De internationale aktiviteter er baseret på følgende strategi: Alle klasser er på studietur med fagligt indhold på 2. år. Rejsemål og ture med kombination af udveksling, skoleophold, homestay prioriteres frem for ture med program fra rejsebureau Studieture er alkoholfrie, men der kan aftales en festlig afslutning på turen inden for rammerne af lokal alkohollovgivning Alle sproglige studieretninger er på sprogophold på 3. år med skoleophold og homestay. Elever, der søger sproglige studieretninger, screenes med henblik på deltagelse i rejseaktiviteterne Skolen anvender udenlandske gæstelærere eller it-redskaber som virtuel mobility Skolen arbejder med at udvikle kontakter og rejsemål på nye markeder i f.eks. Tyrkiet, Indien eller Kina. Målet for dette arbejde er en kombination af elevudveksling, skoleophold og homestay Skolen støtter udsendelse gennem Praktik i udlandet (PIU). Arbejdet varetages af lokale koordinatorer. For anden gang sendte skolen i 2013 et hold elever på sprogskole i Kina. Eleverne fulgte undervisningen i 2 uger, men havde også tid til kulturelle udflugter bl.a. til den Kinesiske Mur og en række danske virksomheder. Skolen sender ligeledes elever på sprogophold i Edinburgh i Skotland, og Salamanca i Spanien. I 2013 havde skolen endvidere elever på sprogophold i London i forbindelse med EU's Leonardo program.

11 I 2013 blev reglerne omkring alkohol på studieture ændret således, at studieturene er alkoholfrie, men at der kan aftales en festlig afslutning på turen inden for rammerne af lokal alkohollovgivning. De nye regler var genstand for en længere proces mellem elevråd og ledelsen. Det almene gymnasium (STX) Skolen ansøgte i 2012 om tilladelse til at oprette alement gymnasium (STX) i forbindelse med etablering af en fælles gymnasial campus på Trongårdsvej. Oprettelsen var genstand for høring i Region Hovedstaden og tilladelsen blev givet i efteråret 2012 af Undervisningsministeriet. Skolen ønskede at oprette et STX, der skulle arbejde med at udvikle elevernes innovative kompetencer. Uddannelsen kaldes Lyngby Gymnasium og målene er at: Nytænke gymnasiets organisering Skabe stærkere relationer mellem lærere og elever og eleverne imellem At organisere hverdagen på en måde, så den giver talenterne større og bedre udfoldelsesmuligheder og afsætte ressourcer til elever med særlige behov Styrke samspillet mellem fagene Videreføre skolens erfaringerne med at tilrettelægge undervisning med henblik på at understøtte udviklingen af elevernes innovative kompetencer og innovativ pædagogik. Denne pædagogik, der arbejder målrettet med inddragelse af eksterne parter og brug af autentiske problemstillinger, har vist sig at give et væsentligt bedre elev-engagement end den traditionelle undervisning. Lyngby Gymnasium startede 1. august med 4 klasser. Afdelingen havde 30 primære ansøgere, men fik tilført yderligere elever fra Fordelingsudvalget i Region Hovedstaden. Som en del af etablering af Lyngby Gymnasium har bestyrelsen vedtaget en række udbygninger af campus på Trongårdsvej. Første del af denne udbygning startede i 2013, hvor byggeriet af et science-center til de naturvidenskabelige fag på STX blev påbegyndt. Byggeriet forventes færdigt i august Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og Indtægtsdækket virksomhed (IV) Indtil 1. august 2013 administrerede Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy skolens AMU-uddannelser. Skolen overtog pr. 1. august selv administrationen. De største aktiviteter på området er kurser for Region Hovedstadens lægesekretærer samt ledelseskurser. Den nyansatte uddannelsesleder, som står for den daglige drift, arbejder aktivt med nye kursusforløb og arbejder bl.a. sammen med jobcentrene om implementering af grundlæggende voksen uddannelse (GVU) på kontor- og detail-området. Endvidere arbejdes der med et ny og større kursusprogram, hvor målet er stigning i aktiviteten på trods af, at der på landsplan er tilbagegang på AMU-området. Som noget nyt er der startet kurser for de oplæringsansvarlige i virksomhederne, der har skolens hovedforløbselever i praktik. VEU-center Skolen samarbejder med VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, Pharmakon og Erhvervsskolen Nordsjælland i et VEU-center, som markedsfører og sælger skolernes samlede kursusudbud. Aktiviteter som tilgår skolen via VEU-centeret er tiltagende og handler primært om RKV (Realkompetencevurdering), GVU-rådgivning af enkeltpersoner, rådgivning af små og store virksomheder med henblik på at udbrede mulighederne for efteruddannelse til voksne samt samarbejde med Jobcentre og A-kasser. 11

12 I 2013 blev 350 små og mellemstore virksomheder besøgt at VEU-centrets konsulenter, heraf 282 virksomheder med under 50 ansatte. Dette er en markant stigning fra 2012 hvor 127 virksomheder blev besøgt og dermed blev orienteret om de uddannelsestilbud der findes. Det er blevet prioriteret som et centralt indsatsområde, at der arbejdes med udviklingen af fælles procedurer på tværs af deltager skolerne bla. i forhold til kontakten til de små- og mellemstore virksomheder og der er som følge heraf udviklet fælles procedurer, som muliggør videndeling på tværs af skolerne til gavn for virksomhederne. Ligeledes har der været fokus på opkvalificeringen af konsulentrollen, herunder samarbejde på tværs, det konkrete arbejde samt den samfundsmæssige udvikling. 12 IT 1. august skiftede HHX og STX til Lectio. Lectio er et samlet studieadministrativ system der b.la. giver mulighed for kommunikation mellem lærer/elev og administration/elev. København Nord har fået dispensation til at foretage alle indberetninger fra systemet Lectio til eksterne partnere. Afdelingen i Frederikssund anvender Lectio på HG-uddannelsen, hvilket giver noget ekstraarbejde, da indberetninger m.m. fortsat skal ske via EASY (erhvervsskolernes elevadministrative system). I 2013 blev der etableret et samlet alarm- og adgangssystem for alle afdelinger baseret på systemet Salto og Mifare kort. Mifare kortet bruges som adgangs-, biblioteks- og printkort. Kortet kan udbygges til at omfatte yderligere services. Skolen udlåner ipads til eleverne på STX-afdelingen og til 2 HHX-klasser i Lyngby. Ipads indgår i disse klasser som et værktøj i undervisningen. Skolen samarbejder fortsat med Århus Købmandsskole om drift af IT i et administrativt fællesskab, der kaldes EFIF. Ved udgangen af 2013 var der ud over Århus Købmandsskole og Handelsskolen København Nord 17 andre skoler med i samarbejdet. Derudover driftes der administrative systemer for 4 mindre skoler. Se evt: Prisen for deltagelse i fællesskabet er faldet fra 925 kr. pr. årselev i 2006 til 300 kr. i Administrative fællesskaber Skolen er vært for to administrative fællesskaber (økonomi og løn) for Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy har ca årselever og en omsætning på ca. 265 mio. kr. Skolen er som nævnt i afsnittet om IT partner i et administrativt fællesskab (IT) med Århus Købmandsskole som vært. Bygninger og grunde I forbindelse med udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy lejede skolen fra 1. august 2012 afdelingen på Trongaardsvej i Lyngby ud til akademiet på en to-årig lejekontrakt. De to institutioner blev i foråret 2013 enige om, at akademiet pr. 1. august 2013 fraflyttede Trongaardsvej og til gengæld lejede 80% af skolens lokaler på Lundtoftevej, som tidligere havde været benyttet af HHX-uddannelsen. HHX flyttede til Trongaardsvej, hvor også STX startede i august For at huse alle gymnasiale aktiviteter er det planen at bygge ca m2 på Trongaardsvej. Byggeriet forventes at koste ca. 100 mio. kr. Undervisningsministeriet har givet tilsagn om et tilskud til byggeriet på 21,8 mio. kr. I november 2013 blev første spadestik taget til første etape af byggeriet. Første etape er et sciencecenter til STX. Den gamle gymnastiksal på Trollesmindealle i Hillerød blev vurderet i fare for at styrte sammen. Salen blev derfor revet ned i Samtidig blev opførelsen af en idrætshal igangsat. Hallen blev indviet i marts 2013 med besøg af Undervisningsminister Christine Antorini. Skolen bruger

13 idrætshallen i dagtimerne i forbindelse med idrætsundervisningen, som er nævnt i afsnittet vedr. HHX. I aftentimerne og weekenderne lejer FrederiksborgCenteret sig ind i hallen. FrederiksborgCenteret har betalt 18 års leje forud svarende til halvdelen af hallens opførelsespris. 1. marts udløb lejemålet på Carlsbergvej i Hillerød. Bygningerne havde de seneste år været fremlejet til Erhvervsskolen Nordsjælland, som overtog lejemålet, da skolens kontrakt udløb. Jævnfør aftalen med Erhvervsskolen Nordsjælland betalte skolen et beløb svarende til retableringsomkostningerne til Erhvervsskolen Nordsjælland; retableringen blev vurderet til ca. 0,6 mio. kr. Skolen havde hensat 4,5 mio. kr. til udgiften og kunne således indtægtsføre ca. 3,9 mio. kr. Vedligeholdelsesplaner Bygningsvedligeholdelsen er sket ud fra afdelingernes vedligeholdelsesplaner samt efter opstået trængende behov. Planen for afdelingen i Frederikssund vil blive opdateret i løbet af Udviklingsaktiviteter Skolens udviklingsaktiviteter er nævnt under afsnittene vedr. uddannelserne. Udenlandske aktiviteter De internationale aktiviteter er beskrevet i ovenstående afsnit om uddannelserne. Organisation og medarbejdere Overenskomsten fra 2013 betød, at aftalen om arbejdstid for lærerne på AC-overenskomsten blev væsentlig ændret. Fra at alle aktiviteter havde udløst et aftalt antal timer skulle lærernes arbejdstid fra 1. august normaliseres. På København Nord besluttede ledelsen, at de nye arbejdstidsforhold skulle bygge på tillid og tidsregistrering blev derfor frivilligt. Ledelsen indgik ved skoleårets start en aftale med den enkelte lærer om arbejdsopgaverne i skoleåret, og såfremt der ikke skete ændringer i arbejdet, så blev det forventet, at arbejdet kunne nås inden for den aftalte arbejdstid. Langt de fleste AC-lærere fik en overenskomstmæssig lønstigning pr. 1. august Lærerne under CO10, som var omfattet af regeringsindgrebet i forsommeren 2013, skulle først overgå til nye arbejdstidsforhold i sommeren 2014 og ville kun få en ubetydelig lønstigning. Dette fandt ledelsen uhensigtsmæssig og indgik derfor en aftale med tillidsmændene om, at disse lærere fulgte vilkårene for AC-lærerne og overgik til de nye arbejdstidsforhold allerede i august 2013 mod en varig lokalt aftalt lønstigning. Lærertillidsrepræsentanter og ledelse har i fællesskab formuleret principperne for håndtering af arbejdstid på skolen. Overgangen til de nye arbejdstidsforhold har kun givet mindre problemer. Alle lærer-tillidsrepræsentanter på nær AC erne i Hillerød har indgået aftale om, at lærerne kan indgå plustidsaftale (opjustering af nomal-arbejdstiden fra 37 timer om ugen til max. 42 timer) med ledelsen. En række lærere har gjort brug af muligheden. I foråret blev Camilla Rye Jørgensen ansat som vicerektor for STX. De første måneder af sin ansættelse planlagde Camilla start af uddannelsen og optagelse af eleverne, så alt var klar til igangsættelse af den nye uddannelse i august I efteråret stoppede Dorthe Engelhardt Christiansen som leder af afdelingen i Virum. Rikke Skov- Nielsen overtog ledelsen af Virum, samtidig med at hun fortsat er rektor for alle skolens erhvervsuddannelsesafdelinger såvel grunduddannelse som hovedforløb. Rikke Skov-Nielsen havde midlertidigt ledet afdelingen i Frederikssund sideløbende med rektorjobbet. Da Rikke flyttede til Virum blev stillingen som uddannelseschef i Frederikssund opslået og Heidi Post Dam blev ansat. Heidi havde indtil da været uddannelsesleder for HG på afdelingen. Samarbejdsudvalget vedtog i august 2013 et nyt koncept for medarbejdersamtaler. 13

14 14 Kvalitetssystematik Skolen gennemfører hvert år elevtrivselsundersøgelser og hvert andet år (lige år) medarbejdertrivselsundersøgelser. Elevtrivselsundersøgelserne gennemføres sammen med en række skoler gennem kvalitetsnetværket Uddannelsesbenchmark. Samarbejdet muliggør benchmarking med en lang række skoler fra forskellige egne af landet. HG Generelt har elevernes tilfredshed i 2013 på alle skolens 3 afdelinger ligget nogenlunde på det samme niveau som i Alle afdelinger har skoleårsprogrammer, hvori der blandt andet er fokus på forbedring af elevtrivslen. Derudover er pædagogisk udvikling et indsatsområde på alle afdelinger med særligt fokus på lærernes brug af nye metoder i undervisningen samt differentieret undervisningen. Hovedforløb Hovedforløb-afdelingens resultat af årets elevtrivselsundersøgelse var i gennemsnit 7,7 på en skala fra 1 til 10. Afdelingen har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet en indsatsplan, som fokuserer på områder med de laveste scorer. HHX Årets elevtrivselsundersøgelse gentog det generelle mønster fra tidligere år. Afdelingen i Hillerød får generelt de bedste evalueringer. Set i forhold til evalueringerne i 2012 var der stort set uændret tilfredshed med undervisningen, studievejledningen, ledelsen og administration og det sociale sammenhold i klassen er gået frem, men mindre tilfredshed med skolens indretning og udseende. Afdelingen i Lyngby oplevede i 2012 en fremgang på alle områder, som resultatet af en bevidst indsats fra ledelsens og lærernes side. I 2013 er afdelingen imidlertid gået tilbage på en række områder. Tilbagegangen kan til dels forklares med overflytningen fra Lundtoftevej til Trongårdsvej, hvor en række fysiske forhold blev forringet herunder toiletter og IT. Fordeling af klasser i bygningen, byggestøj og placeringen af STX sammen med HHX påvirker også det samlede resultat. Ledelsen har fokus på dette og arbejder med løbende forbedringer. Afdelingen i Frederikssund har oplevet størst fremgang på spørgsmål vedrørende fysiske forhold, men fremgangen er ikke så stor som man kunne have forventet efter overflytningen fra midlertidige barakker til den nye bygning. Samlet følger skolen gennemsnittet for diverse netværk som skolen indgår i med henblik på benchmark. Medarbejdertrivselsundersøgelsen Skolen gennemførte ikke medarbejdertrivselsundersøgelsen i I foråret 2014 vil den kommende undersøgelse blive gennemført. Miljøforhold Skolen er energibevidst og vælger energibesparende belysning, vand- og varmeløsninger, når der sker anskaffelser, renoveringer og lignende. Skolen har bl.a. pirstyring i klasselokalerne og solcelleanlæg i Frederikssund. Skolen har gennem de senere år arbejdet på at få nedbragt print- og kopiforbruget. Forbruget er på ungdomsuddannelserne faldet fra ca. 2,7 mio. kopier/print i 2011 til ca. 1,7 mio. i Faldet skyldes en bevidst indsats på følgende 3 områder: Distribuering af materiale mellem elever og lærere via Fronter (intranet/læringsplatform) og Lectio i stedet for uddeling af kopier og aflevering af opgaver på papir

15 15 Udsendelse af bl.a. breve fra administrationen via mails og SMS samt generelt større fokus på digitalisering af arbejdsprocesser Begrænsning af elevernes print og kopiering med software, som muliggør tælling og fastsættelse af maksimalt forbrug pr. person Undervisningsmiljø Skolen gennemfører elevtrivselsundersøgelser årligt og medarbejdertrivselsundersøgelser hvert andet år. Undersøgelserne inkluderer evaluering af undervisningsmiljø og arbejdspladsvurdering. Elevtrivselsundersøgelsen blev senest gennemført ultimo 2013 og i foråret 2014 vil medarbejdertrivselsundersøgelsen blive gennemført. Usikkerhed ved indregning og måling Der indgår ikke poster i regnskabet, hvor der er usikkerhed om indregning eller måling. Usædvanlige forhold ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter er i 2013 på 3,9 mio. kr. som stammer fra en indtægtsført hensættelse. Oprindelig var der hensat 4,5 mio. kr. til retablering af Carlsbergvej i Hillerød, som skolen fraflyttede i marts Retableringen beløb sig til ca. 0,6 mio. kr. og det resterende beløb blev således indtægtsført. Særlige risici driftsrisici og finansielle risici Skolen har samlet realkreditlån for 83,5 mio. kr. 42,2 mio. kr. er fordelt på to rentegarantilån med en restløbetid på ca. 22 år og en variabel rente med et renteloft på maksimalt 3,0 % plus en garantirente på 1,27 %. Den maximale rente er således 4,27 % p.a. Renten på disse lån har i hele 2013 ligget mellem 0,3929 % og 0,5759 % plus garantirenten. Lånene er afdragsfrie frem til I 2012 optog skolen et fastforrentet lån på 41,3 mio. kr. til en rente på 3,5 %, en løbetid på 30 år og afdragsfrihed i 10 år. Skolen forventer tidligst at få brug for midlerne i løbet af foråret 2014 og har derfor bundet 15 mio. kr. i 1 måned og 25 mio. kr. i 6 måneder. Ud over rente for dette indestående får skolen en reduceret bidragssats i bindingsperioden. Begivenheder indtrådt efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. De økonomiske fremtidsudsigter Skolen budgetterer i 2014 med et overskud på ca. 2 mio. kr. Målt i årselever forventer skolen at få godt i 2014, hvilket er en stigning i forhold til 2013, hvor skolen havde Stigningen skyldes primært STX, som vil have første års aktivitet hele året samt 5 måneder med anden års aktivitet. Der er budgetteret med optagelse af 140 nye elever i august Ministeriet havde oprindelig udmeldt en besparelse på 2% på taxametrene. Besparelsen blev dog ikke effektueret i 2014 men vil først blive indført fra 2015 og stige i de efterfølgende år. Som følge af de varslede nedskæringer i taxametrene har skolen besluttet at spare 2% på lærerressourcerne fra 1. august 2014.

16 I sommeren 2014 vil skolen fraflytte det midlertidige lejemål i Virum og flytte HG-afdelingen til Lundtoftevej. Erhvervsakademiet vil samtidig fraflytte deres lejemål på Lundtoftevej og skolen vil derfor råde over alle lokaler på afdelingen. Skolen har hidtil lejet kantinen og en filmsal på Lundtoftevej af Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette lejemål er opsagt til udløb 1. august Der vil i sommeren 2014 blive indrettet køkken og kantine i en del af skolens egne arealer på afdelingen. Skolen påbegyndte en tilbygning til Trongaardsvej ultimo Tilbygningen på ca. 850 m2 skal huse et science område til STX-uddannelsen. Tilbygningen er første etape af en større tilbygning på i alt ca m2 samt en idrætshal på m2 til en samlet sum på ca. 100 mio. kr. Undervisningsministeriet har givet tilsagn om tilskud til 2. etape af byggeriet på 21,8 mio. kr. 2. etape forventes påbegyndt i sommeren I forbindelse med udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy var skolen af den opfattelse, at færdiggørelsestaxameterne for de studerende der færdiggjorde deres uddannelse i juni 2012 tilfaldt skolen, i alt beløber det sig til ca. 3 mio. kr. Akademiet var ikke enig i denne betragtning. Afklaring af uoverensstemmelsen forventes at ske primo Skolen har endnu ikke indtægtsført beløbet og har det derfor stående som et skyldigt beløb pr. 31. december

17 17 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse i mio.kr.: Omsætning 246,9 265,8 275,2 248,7 210,4 Driftsomkostninger -253,5-262,8-270,5-236,7-207,3 Resultat før finansielle og ekstraord. -6,6 3,0 4,7 12,0 3,1 Finansielle poster -0,6-0,9-0,8-1,1-2,9 Resultat før ekstraordinære poster -7,2 2,1 3,9 10,9 0,2 Ekstraordinære poster 0,0 1,6 0,0 0,0 3,9 Årets resultat -7,2 3,7 3,9 10,9 4,1 Balance i mio.kr.: Anlægsaktiver 215,6 218,2 223,6 246,4 248,4 Omsætningsaktiver 59,8 61,3 64,4 63,2 75,7 Balancesum 275,4 279,5 288,0 309,5 324,1 Egenkapital 123,3 127,2 129,0 134,4 140,6 Hensatte forpligtelser 7,3 4,5 5,5 5,5 1,0 Langfristet gæld 42,2 42,2 42,2 83,5 83,5 Kortfristet gæld 102,5 105,6 111,3 86,1 99,0 Pengestrømme i mio.kr.: Pengestrømme fra: Driftsaktivitet -1,5 10,4 12,2-14,0 20,4 Investeringsaktivitet -38,8-8,6-9,6-26,8-6,9 Finansieringsaktivitet 0,0 0,0 0,0 41,2 0,0 Egenkapital 0,0 0,0 0,0-3,7 0,0 Årets forskydning i likvider -40,3 1,8 2,6-3,1 13,5 Regnskabsmæssige nøgletal i procent Overskudsgrad -2,7 1,1 1,7 4,8 1,5 Likviditetsgrad 58,3 58,0 57,9 73,4 76,5 Soliditetsgrad 44,8 45,5 44,8 43,4 43,4 Finansieringsgrad 19,7 19,5 19,1 34,3 33,8 Lønomkostninger i mio.kr Lønomkostninger til uddannelse 152,6 167,3 165,3 142,2 125,3 Lønomkostninger til øvrige 26,3 25,0 25,8 24,2 22,9 Lønomkostninger i alt 179,0 192,2 191,1 166,4 148,2 Lønomkostning i % af omsætning Lønomkostninger til uddannelse 61,8 62,9 60,1 57,2 59,6 Lønomkostninger til øvrige 10,7 9,4 9,4 9,7 10,9 Lønomkostninger i alt 72,5 72,3 69,4 66,9 70,5

18 18 Hoved- og nøgletal, fortsat Årselever Introduktionsforløb Handelsskolernes grunduddannelse (HG) Hovedforløb samt HG Praktik/mesterlærer Højere Handelseksamen (HHX) Det almene gymnasium (STX) Skolepraktik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Kursusvirksomhed Gennemført på egen godkendelse Gennemført på lånt godkendelse Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Videregående uddannelser (KVU og PBA) fuldtid Akademi Uddannelser, deltid (AU) Andre erhvervsskoler Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Gennemført på fremmede godkendelser I alt gennemført på skolen Udlagt til andre erhversskoler Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Med virkning fra 1. januar 2009 etablerede Handelsskolen København Nord sammen med Niels Brock, Hotel- og Restaurantskolen samt Erhvervsskolen Nordsjælland Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy (EACB) Akademiet var indtil 1. august 2012 et light-akademi, hvilket betød, at akademiet købte gennemførelsen af uddannelserne på de 4 erhvervsskoler. Akademiet købte indtil 1. august 2012 undervisningen af Handelskolen København Nord. Betalingen skete i takt med at akademiet modtog tilskud fra UVM. Det betød at definitionen på STÅ og ÅE, er den samme, uanset om det er ministeriet, eller Akademiet der betaler. Derfor vil alle årets nøgletal baseret på STÅ og ÅE, være valide og give et retvisende billede i forhold til tidligere års opgørelser.

19 19 Hoved- og nøgletal, fortsat Årselever pr. årsværk 9,5 9,8 10,0 9,2 8,8 * Omkostninger pr. 100 årselever i t.kr Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Medarbejdere Sociale klausuler Antal årsværk skolen i alt 364,4 387,5 398,5 364,9 309,3 Heraf ansatte under sociale klausuler 14,7 16,1 14,6 10,9 8,1 Antal årsværk netto 349,8 371,4 383,9 354,0 301,2 Årsværk på sociale klausuler i procent af nettoårsværk 4,2% 4,3% 3,8% 3,1% 2,7% Fordelt på socialt kapitel Flexjob 11,0 11,0 9,0 8,1 5,8 Servicejob 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 Revalidering 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 Jobtræning 1,7 1,1 1,6 1,2 1,5 Nedsat arbejdsevne 0,0 1,0 1,0 0,6 0,0 * Årselever pr. årsværk er faldet fra 2011 til 2012 som følge af udspaltningen af de videregående uddannelser, som havde højere klassekvotient end ungdomsuddannelserne, og på grund af indførelsen af klasseloftet på 28 på HHX.

20 20 Målrapportering Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser - HG Tilgang januar og august i året Opgjort på 1. tælledag Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser - HG praktik/mesterlærer Tilgang Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder Tilgang m.v. på hovedforløb Tilgang Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder Fuldførelsesprocent HHX 2007/ / / / /12 HHX 87% 85% 89% 86% 88% Bestand på gymnasiale uddannelser Årselever HHX STX 41

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deloitte. Virum Gymnasium. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 55 38 31

Deloitte. Virum Gymnasium. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 55 38 31 Deloitte. Deloitte Stalsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. CVR-nr. 28 71 70 00. Årsrapport for 2007

Nordfyns Gymnasium. CVR-nr. 28 71 70 00. Årsrapport for 2007 Nordfyns Gymnasium CVR-nr. 28 71 70 00 Årsrapport for 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2014

Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere