Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20"

Transkript

1 København Nord ÅRSRAPPORT 2013

2 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis 22 Regnskab 28 Pengestrømsopgørelse 31 Noter 32 Specifikationer 37 Påtegning 39

3 3 Institutionsoplysninger Adresser København Nord Trongaardsvej Kgs. Lyngby Lundtoftevej Kgs. Lyngby Virumgaardsvej Virum Trollesmindealle Hillerød Heimdalsvej Frederikssund Telefon Fax Hjemmeside CVR-nr Hjemstedskommune Lyngby-Taarbæk Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Bestyrelse Jes Damsted, formand Christian Grønnemark, næstformand Peter Bo Andersen Pia Boisen Thomas Vang Christensen Lauritz Ehlers Lucce Flagstad (medarbejderrepræsentant) Thorkild Gruelund Ulrik Jardorf Signe Ahrenberg Matzen (elevrepræsentant) Lene Norden Søren P. Rasmussen Daglig ledelse Direktør René van Laer Bank Danske Bank Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6, 2300 København

4 Skolens formål Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens udbudsprofil omfatter erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser primært inden for det merkantile område samt de gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og almen studentereksamen. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. ovenstående, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Vision Vi står stærkt i uddannelsesverdenen, fordi vi til stadighed stræber efter kvalitet. Vi dyrker talent ud fra den enkeltes forudsætninger. Vi stræber efter en undervisning, der både er virkelighedsnær og rækker ud i verden. Vi har mennesker mellem hænderne og ved, at det forpligter. 4 Værdier Fornyelse Respekt Man har lyst til forandring og fornyelse Man er motiveret for udvikling Man kan nytænke selv og handle Man viser nysgerrighed Man udviser gensidig respekt Man oplever en god omgangstone Man viser respekt for forskellighed Man viser respekt for hinandens tid Ihærdighed Man holder ud Man har retten til at prøve og fejle Man gør sig umage og tør sætte noget på spil Man går klogere hjem

5 5 Ledelsesberetning København Nord aflægger med denne årsrapport sit 9. regnskab. Skolen har sin aktivitet spredt på 5 afdelinger og har følgende primære aktiviteter: Erhvervsuddannelser (handelsskolernes grunduddannelse (HG) samt hovedforløb) Gymnasial uddannelse (handelsgymnasiet (HHX) og det almene gymnasium (STX)) Skolepraktik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Åben uddannelse Grundlæggende voksen uddannelse (GVU) Indtægtsdækket virksomhed (IV) Udviklingen i antal årselever Skolen havde i årselever, hvilket er ca. 19,5 % færre end i Faldet skyldes, at udlægningen af videregående uddannelser fra Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy stoppede 1. august I 2012 havde skolen 728 årselever på de videregående uddannelser. Når man fraregner disse havde skolen årselever på ungdomsuddannelserne. Der er således tale om et stigning i aktiviteten på ungdomsuddannelserne på 69 årselever svarende til 2,6%, som primært skyldes stigning i aktiviteten på HHX samt start af STX. Udviklingen i økonomien i forhold til 2012 Resultatet udgør i 2013 et overskud på ca. 4,1 mio. kr. incl. ekstraordinære indtægter på ca. 3,9 mio. kr. Resultatet før ekstraordinære poster er 0,2 mio. kr. Resultatet for 2012 var et overskud på ca. 10,9 mio. kr. Der var ingen ekstraordinære poster i Regnskabstallene kan ses i nedenstående tabel t.kr t.kr. Ændring fra 2012 til 2013 Indtægter ,1% Undervisningens gennemførelse ,3% Markedsføring ,0% Ledelse og administration ,6% Administrativt fællesskab ,5% Bygningsdrift ,2% Aktiviteter med særligt tilskud ,3% Finansielle indtægter ,2% Finansielle udgifter ,0% Resultat før ekstraordinære poster ,2% Ekstraordinære poster Resultat ,1%

6 6 Udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademiet Business Academy pr. 1. august 2012, påvirkede regnskabet for 2012 på mange områder og vanskeliggør dermed sammenligningen mellem 2012 og Når der ses bort fra ekstraordinære indtægter, er skolens indtægter faldet fra ca. 251 mio. kr. i 2012 til 210 mio. kr. i Faldet svarer til ca. 16,1 %. Faldet i indtægter er således mindre end faldet i aktiviteten, som var 19,5 %. Årsagen til denne forskel er primært aktivitetsuafhængige indtægter som bl.a. husleje og salg af forsyninger, der er højere i 2013 end i Udgifterne til undervisningens gennemførelse er faldet med 10,3 % i forhold til Faldet skyldes primært, at der i 2013 ingen udgift var til videregående uddannelser, hvorimod der i 2012 var udgifter til disse uddannelser frem til udspaltningen den 1. august Udgifterne til ledelse og administration er faldet med 1,9 mio. kr. primært som følge af, at der i 2013 ingen udgifter var til administration af de videregående uddannelser, hvorimod der var 7 måneders udgifter i Bygningsudgifterne er faldet med ca. 13,5 mio. kr. Faldet skyldes primært, at der i 2012 var ca. 9,0 mio. kr. driftsført vedr. renovering af glasgangen og kloakken på Trongaardsvej i Lyngby samt renoveringen i Frederikssund. I 2013 blev der ikke gennemført tilsvarende bygningsrenoveringer. I marts 2013 ophørte lejemålet på Carlsbergvej, og udgiften til husleje, som falder under bygningsudgifter, er derfor mindre i 2013 end i Derudover har der i 2013 været færre bygningsomkostninger (rengøring, forsyninger m.m.) på grund af udlejning til Erhvervsakademiet af Trongaardsvej i foråret og Lundtoftevej i efteråret, hvorimod der i 2012 kun var udlejning af Trongaardsvej i efteråret. Finansielle indtægter er i 2013 negative, hvilket skyldes, at Skat har trukket en renteudbetaling fra 2012 tilbage. Flere skoler har været ude for det samme, og PwC kører på vegne af skolerne og uden udgift for skolerne sagen over for Skat. Skolens tab af renteindtægter beløber sig til godt 0,3 mio. kr. Skolens øvrige renteindtægter beløber sig til knap 0,1 mio. kr. Skolens renteudgifter er steget fra ca. 1,8 mio. kr. i 2012 til ca. 2,6 mio. kr. i Stigningen skyldes renteudgifter på lånet på ca. 41,2 mio. kr. som skolen optog ultimo december Ekstraordinære indtægter er i 2013 på 3,9 mio. kr. som stammer fra en indtægtsført hensættelse. Oprindelig var der hensat 4,5 mio. kr. til retablering af Carlsbergvej i Hillerød, som skolen fraflyttede i marts Retableringen beløb sig til ca. 0,6 mio. kr., og det resterende beløb blev således indtægtsført. Året der gik Erhvervsuddannelser - HG Afdelingens strategiske mål er uændret i forhold til Følgende er afdelingens indsatsområder: Øget anvendelse af nye pædagogiske principper i undervisningen Øget anvendelse af IT i undervisningen Innovation og iværksætteri Internationalisering Nærvær til den enkelte elev og tæt opfølgning til de er færdige med hele deres erhvervsuddannelse Nedenstående skema viser antal HG-hold, som startede i 2013.

7 7 Virum Hillerød Frederikssund HG 1. år Start januar HG 2. år 1 1 Start januar HG 1. år Start august HG 2. år Start august HG S (HG for studenter) 2 2 HG ny mesterlærer 2 20/ klasse 1 Ved august optaget oplevede skolen en nedgang på 1 klasse på HG i Hillerød. Til gengæld startede afdelingen for første gang en merkantil 10. klasse. Samlet var der i årselever på HG mod 779 i Nye pædagogiske principper og IT Alle HG elever skal selv medbringe en bærbar pc til undervisningen. De elever, der ikke har en pc, kan få stillet en af skolens brugte pc ere til rådighed, så længe de går på skolen. Efterspørgslen efter at låne en pc er faldet markant fra 2012 til Internationalisering I er der blevet arbejdet på en omlægning af udenlandske destinationer. For første gang var nogle af skolens elever i Wales, og der var genbesøg af elever fra Wales i 3 uger. Kontakten med skolen i Wales blev skabt for nogle år siden, og 6 lærere har tidligere besøgt skolen. USA er fravalgt som destination, da det var dyrt for såvel skole som elever og dermed begrænsede deltagerantallet. Fremover vil der blive satset på Tyskland, England og Spanien, som er tre relevante sprogområder for eleverne. Derudover giver de nævnte destinationer mulighed for at få flest mulige elever af sted, og skolen kan disse steder lettere administrere kvaliteten af opholdene. Antal elever i praktik og skoleophold i udlandet i 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel. Antal elever Salamanca 12 0 London 6 6 München USA 3 0 Wales 0 12 Praktik i udlandet 0 1 I alt Iværksætteri/Innovation Young Enterprise (YE) arbejder skolen fortsat aktivt med. Der har igen i 2013 været arrangeret en stor regional salgsmesse i Lyngby Storcenter. Messen tiltrak mange, blandt andet var klasser fra de omkringliggende folkeskoler på besøg. Derudover er der blevet afholdt en række andre arrangementer for folkeskoler, hvor emnerne innovation og iværksætteri har været temaet.

8 Frafald Frafaldet uden omvalg var på HG i skoleåret 2012/2013 på 13,5 %, hvilket er en stigning på 4%- point i forhold til 2010/2011, hvor skolen havde det 2. laveste frafald uden omvalg på handelsskoler i Danmark. Skolen arbejder vedvarende på at bekæmpe fravær, som ofte medfører frafald. Skolens tolerance over for fravær er lav, hvilket afspejler sig i tilfredshed hos de virksomheder, der tager skolens elever i praktik. I forhold til frafald er drengene det største problem. Danske drenge over 18 år er overrepræsenteret i frafaldsstatistikken. En del af skolens kvalitetsmidler bruges til en særlig indsats over for denne gruppe. Praktikplads indsats og elevpladser Nedenstående skema viser antallet af HG-elever, som færdiggjorde deres grunduddannelse samt antallet af praktikaftaler i Færdige med HG Antal aftaler Søgende elever Søgt anden uddannelse/ Anden årsag Hillerød ,6% 22 13,5% 65 39,9% Virum ,2% 10 4,3% 91 39,4% Frederikssund ,8% 2 5,1% 16 41% I alt ,4% 34 7,9% ,7% Udover Facebook, som anvendes til at videreformidle ledige elevpladser, har skolen afholdt jobbørs for afgangseleverne i både Hillerød og Lyngby. Jobbørsen giver eleverne mulighed for at aflevere en ansøgning direkte til de uddannelsesansvarlige i virksomhederne, der er repræsenteret på jobbørsen. For at øge overgangsfrekvensen fra grundforløb til hovedforløb er skolen med i et regionsprojekt, hvor der er blevet dannet en fælles praktikpladsenhed, der arbejder på at finde flere elevpladser inden for såvel det tekniske som det merkantile område. Fokus er især lagt på de store virksomheder, der kan tage elever inden for begge områder. Skolen har lagt vægt på at finde flere elevpladser især indenfor detail i Frederikssund og Halsnæs kommune. For at kunne løfte denne opgave har en af lærerne i Frederikssund med erfaring fra detailbranchen fået opgaven. Skolepraktik Aktiviteten på skolepraktik steg markant fra 2012 til På den baggrund søgte skolen om at blive praktikcenter og fik i august godkendelsen inden for handel, kontor og detail. Godkendelsen betød, at der 1. december tiltrådte en ny medarbejder, som skulle have fokus på Lyngby-området. Medarbejderen i Hillerød ville fortsat tage sig af det nordlige område, og eleverne ville således blive hjulpet lokalt. Nedenstående tabel viser antal elever optaget i skolepraktik i Antal optaget i alt 102 Heraf: Udlært 2 Frafaldet pga. anden årsag 13 Ikke EMMA egnet 1 Anden uddannelse 4 Lønarbejde 1 Restaftaler 28 Tilbage i skolepraktik

9 9 Til sammenligning blev der i 2012 optaget 47 elever i skolepraktik. Aktivitetsniveauet er steget til over det dobbelte over et år. Det største optag af elever i skolepraktik er 1. august. Eleverne er i hele deres tid i skolepraktik i virksomhedsforlagt undervisning i perioder af 3 måneder. Målet er, at de opnår en restaftale. Skolen gør en meget aktiv indsats for, at eleverne kommer i restaftaler i virksomheder så hurtigt som muligt. Dette lykkedes for 28 elever i 2013, 19 elever i 2012 og 12 elever i Udviklingen tegner til, at skolen vil få flere elever i skolepraktik. Den nye kontanthjælpsreform vil formentlig forcere denne udvikling, da den månedlige ydelse i skolepraktik er højere end kontanthjælpen. Erhvervsuddannelser - Hovedforløb Antallet af elever, som er startet på hovedforløb eller har færdiggjort samme i 2013 og 2012 fremgår af nedenstående tabel. Antal elever Startet i 2013 Startet i 2012 Færdiggjort i 2013 Færdiggjort i 2012 Handel salg 67 15,5% 59 13,5% 40 11,1% 39 10,6% Handel auto 17 3,9% 16 3,7% 17 4,7% 9 2,5% Lægesekretær ,2% % 92 25,6% ,8% Adm. privat ,9% ,3% 90 25% 93 25,3% Adm. off ,7% 78 17,9% 78 21,7% 62 16,9% Økonomi Revision 26 6% 21 4,8% 25 6,9% 25 6,8% 16 3,7% 21 4,8% 18 5% 26 7,1% I alt Skolen optog 432 elever i 2013, det tilsvarende tal var i elever. Andre skoler har oplevet væsentlig større tilbagegang, og skolen betragter derfor det stort set uændrede optag som meget tilfredsstillende. Handelsgymnasiet (HHX) Skolen startede i august nye 1. års klasser med i alt 625 elever på HHX. Fordelingen på afdelingerne var følgende: 10 hold (299 elever) i Lyngby, 8 hold (233 elever) i Hillerød og 3 hold (93 elever) i Frederikssund. Samlet oplevede skolen en fremgang på 24 elever, men fastholdt samme klassetal som i Skolen har i 2013 fortsat sit arbejde med at styrke HHX profilen gennem en række tiltag, hvoraf de væsentligste beskrives i de følgende afsnit. Innovation Skolen har i det forløbne år arbejdet med at etablere et tættere samarbejde med en række virksomheder til gensidig gavn for både skole og virksomheder. Indsatsen ligger i forlængelse af skolens ønske om at levere virkelighedsnær undervisning. HHX i Lyngby deltager i Projektet Gymnasiet tænkt forfra der får støtte af Region Hovedstaden. Målet med projektet er at udfordre organiseringen af skoleåret og den daglige undervisningen med henblik på at give elever og lærere de optimale betingelser for at arbejde med innovation. Talentudvikling For at støtte særligt talentfulde unge sender skolen efter ansøgning elever til ATU (Akademiet for Talentfulde Unge). Projektet er et tilbud til elever i hovedstadsområdet, der har lyst til og behov for yderligere intellektuelle udfordringer sideløbende med deres ungdomsuddannelse. Projektet er

10 10 støttet af Region Hovedstaden og af midler fra Undervisningsministeriets indsats for talentudvikling. Skolen har ved årsskiftet 30 deltagere på ATU (se På Lundtoftevej startede skolen en Masterclass for særligt fagligt stærke elever i Tilbuddet blev i 2013 udvidet til at omfatte alle skolens afdelinger. Ved udgangen af 2013 deltager 54 elever fra HHX i dette program, der har fokus på virksomhedsforståelse, samfundsvidenskab og sprog. Sammen med HTX på Erhvervsskolen Nordsjælland har skolen etableret et talentprogram for folkeskoler i Nordsjælland. Ideen udspringer af et dialogmøde med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i Hillerød og tilrettelægges i samarbejde med en række folkeskoler. Det første hold afslutter i foråret Modellen vil senere kunne udvides til de øvrige afdelinger. Folkeskolekontakt I Hillerød samarbejder skolen med Hillerød kommune og Erhvervsforeningen C4 omkring innovation i grundskolen. Dette sker ved at organisere Innovation Camp for ca. 400 elever fra lokale folkeskoler. Den samme model bruges i Lyngby i regi af Vidensbyen. Projektet hedder Innovation i Vidensbyen og samlede over 300 deltagere i Lignende aktiviteter planlægges i Frederikssund. Idræt I Hillerød har skolen opført en nye idrætshal i samarbejde med Frederiksborgcentret. Hallen danner rammen for såvel Motion og Sundhed som Idrætsundervisningen, som for den nye Sportsmanagement klasse, der udbydes som en særlig studieretning. Internationalisering Skolen vægter god anderledeshed i internationaliseringen. Det betyder at skolen ønsker at give eleverne andre oplevelser end dem, de vil møde som private rejsende. De internationale aktiviteter er baseret på følgende strategi: Alle klasser er på studietur med fagligt indhold på 2. år. Rejsemål og ture med kombination af udveksling, skoleophold, homestay prioriteres frem for ture med program fra rejsebureau Studieture er alkoholfrie, men der kan aftales en festlig afslutning på turen inden for rammerne af lokal alkohollovgivning Alle sproglige studieretninger er på sprogophold på 3. år med skoleophold og homestay. Elever, der søger sproglige studieretninger, screenes med henblik på deltagelse i rejseaktiviteterne Skolen anvender udenlandske gæstelærere eller it-redskaber som virtuel mobility Skolen arbejder med at udvikle kontakter og rejsemål på nye markeder i f.eks. Tyrkiet, Indien eller Kina. Målet for dette arbejde er en kombination af elevudveksling, skoleophold og homestay Skolen støtter udsendelse gennem Praktik i udlandet (PIU). Arbejdet varetages af lokale koordinatorer. For anden gang sendte skolen i 2013 et hold elever på sprogskole i Kina. Eleverne fulgte undervisningen i 2 uger, men havde også tid til kulturelle udflugter bl.a. til den Kinesiske Mur og en række danske virksomheder. Skolen sender ligeledes elever på sprogophold i Edinburgh i Skotland, og Salamanca i Spanien. I 2013 havde skolen endvidere elever på sprogophold i London i forbindelse med EU's Leonardo program.

11 I 2013 blev reglerne omkring alkohol på studieture ændret således, at studieturene er alkoholfrie, men at der kan aftales en festlig afslutning på turen inden for rammerne af lokal alkohollovgivning. De nye regler var genstand for en længere proces mellem elevråd og ledelsen. Det almene gymnasium (STX) Skolen ansøgte i 2012 om tilladelse til at oprette alement gymnasium (STX) i forbindelse med etablering af en fælles gymnasial campus på Trongårdsvej. Oprettelsen var genstand for høring i Region Hovedstaden og tilladelsen blev givet i efteråret 2012 af Undervisningsministeriet. Skolen ønskede at oprette et STX, der skulle arbejde med at udvikle elevernes innovative kompetencer. Uddannelsen kaldes Lyngby Gymnasium og målene er at: Nytænke gymnasiets organisering Skabe stærkere relationer mellem lærere og elever og eleverne imellem At organisere hverdagen på en måde, så den giver talenterne større og bedre udfoldelsesmuligheder og afsætte ressourcer til elever med særlige behov Styrke samspillet mellem fagene Videreføre skolens erfaringerne med at tilrettelægge undervisning med henblik på at understøtte udviklingen af elevernes innovative kompetencer og innovativ pædagogik. Denne pædagogik, der arbejder målrettet med inddragelse af eksterne parter og brug af autentiske problemstillinger, har vist sig at give et væsentligt bedre elev-engagement end den traditionelle undervisning. Lyngby Gymnasium startede 1. august med 4 klasser. Afdelingen havde 30 primære ansøgere, men fik tilført yderligere elever fra Fordelingsudvalget i Region Hovedstaden. Som en del af etablering af Lyngby Gymnasium har bestyrelsen vedtaget en række udbygninger af campus på Trongårdsvej. Første del af denne udbygning startede i 2013, hvor byggeriet af et science-center til de naturvidenskabelige fag på STX blev påbegyndt. Byggeriet forventes færdigt i august Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og Indtægtsdækket virksomhed (IV) Indtil 1. august 2013 administrerede Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy skolens AMU-uddannelser. Skolen overtog pr. 1. august selv administrationen. De største aktiviteter på området er kurser for Region Hovedstadens lægesekretærer samt ledelseskurser. Den nyansatte uddannelsesleder, som står for den daglige drift, arbejder aktivt med nye kursusforløb og arbejder bl.a. sammen med jobcentrene om implementering af grundlæggende voksen uddannelse (GVU) på kontor- og detail-området. Endvidere arbejdes der med et ny og større kursusprogram, hvor målet er stigning i aktiviteten på trods af, at der på landsplan er tilbagegang på AMU-området. Som noget nyt er der startet kurser for de oplæringsansvarlige i virksomhederne, der har skolens hovedforløbselever i praktik. VEU-center Skolen samarbejder med VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, Pharmakon og Erhvervsskolen Nordsjælland i et VEU-center, som markedsfører og sælger skolernes samlede kursusudbud. Aktiviteter som tilgår skolen via VEU-centeret er tiltagende og handler primært om RKV (Realkompetencevurdering), GVU-rådgivning af enkeltpersoner, rådgivning af små og store virksomheder med henblik på at udbrede mulighederne for efteruddannelse til voksne samt samarbejde med Jobcentre og A-kasser. 11

12 I 2013 blev 350 små og mellemstore virksomheder besøgt at VEU-centrets konsulenter, heraf 282 virksomheder med under 50 ansatte. Dette er en markant stigning fra 2012 hvor 127 virksomheder blev besøgt og dermed blev orienteret om de uddannelsestilbud der findes. Det er blevet prioriteret som et centralt indsatsområde, at der arbejdes med udviklingen af fælles procedurer på tværs af deltager skolerne bla. i forhold til kontakten til de små- og mellemstore virksomheder og der er som følge heraf udviklet fælles procedurer, som muliggør videndeling på tværs af skolerne til gavn for virksomhederne. Ligeledes har der været fokus på opkvalificeringen af konsulentrollen, herunder samarbejde på tværs, det konkrete arbejde samt den samfundsmæssige udvikling. 12 IT 1. august skiftede HHX og STX til Lectio. Lectio er et samlet studieadministrativ system der b.la. giver mulighed for kommunikation mellem lærer/elev og administration/elev. København Nord har fået dispensation til at foretage alle indberetninger fra systemet Lectio til eksterne partnere. Afdelingen i Frederikssund anvender Lectio på HG-uddannelsen, hvilket giver noget ekstraarbejde, da indberetninger m.m. fortsat skal ske via EASY (erhvervsskolernes elevadministrative system). I 2013 blev der etableret et samlet alarm- og adgangssystem for alle afdelinger baseret på systemet Salto og Mifare kort. Mifare kortet bruges som adgangs-, biblioteks- og printkort. Kortet kan udbygges til at omfatte yderligere services. Skolen udlåner ipads til eleverne på STX-afdelingen og til 2 HHX-klasser i Lyngby. Ipads indgår i disse klasser som et værktøj i undervisningen. Skolen samarbejder fortsat med Århus Købmandsskole om drift af IT i et administrativt fællesskab, der kaldes EFIF. Ved udgangen af 2013 var der ud over Århus Købmandsskole og Handelsskolen København Nord 17 andre skoler med i samarbejdet. Derudover driftes der administrative systemer for 4 mindre skoler. Se evt: Prisen for deltagelse i fællesskabet er faldet fra 925 kr. pr. årselev i 2006 til 300 kr. i Administrative fællesskaber Skolen er vært for to administrative fællesskaber (økonomi og løn) for Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy har ca årselever og en omsætning på ca. 265 mio. kr. Skolen er som nævnt i afsnittet om IT partner i et administrativt fællesskab (IT) med Århus Købmandsskole som vært. Bygninger og grunde I forbindelse med udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy lejede skolen fra 1. august 2012 afdelingen på Trongaardsvej i Lyngby ud til akademiet på en to-årig lejekontrakt. De to institutioner blev i foråret 2013 enige om, at akademiet pr. 1. august 2013 fraflyttede Trongaardsvej og til gengæld lejede 80% af skolens lokaler på Lundtoftevej, som tidligere havde været benyttet af HHX-uddannelsen. HHX flyttede til Trongaardsvej, hvor også STX startede i august For at huse alle gymnasiale aktiviteter er det planen at bygge ca m2 på Trongaardsvej. Byggeriet forventes at koste ca. 100 mio. kr. Undervisningsministeriet har givet tilsagn om et tilskud til byggeriet på 21,8 mio. kr. I november 2013 blev første spadestik taget til første etape af byggeriet. Første etape er et sciencecenter til STX. Den gamle gymnastiksal på Trollesmindealle i Hillerød blev vurderet i fare for at styrte sammen. Salen blev derfor revet ned i Samtidig blev opførelsen af en idrætshal igangsat. Hallen blev indviet i marts 2013 med besøg af Undervisningsminister Christine Antorini. Skolen bruger

13 idrætshallen i dagtimerne i forbindelse med idrætsundervisningen, som er nævnt i afsnittet vedr. HHX. I aftentimerne og weekenderne lejer FrederiksborgCenteret sig ind i hallen. FrederiksborgCenteret har betalt 18 års leje forud svarende til halvdelen af hallens opførelsespris. 1. marts udløb lejemålet på Carlsbergvej i Hillerød. Bygningerne havde de seneste år været fremlejet til Erhvervsskolen Nordsjælland, som overtog lejemålet, da skolens kontrakt udløb. Jævnfør aftalen med Erhvervsskolen Nordsjælland betalte skolen et beløb svarende til retableringsomkostningerne til Erhvervsskolen Nordsjælland; retableringen blev vurderet til ca. 0,6 mio. kr. Skolen havde hensat 4,5 mio. kr. til udgiften og kunne således indtægtsføre ca. 3,9 mio. kr. Vedligeholdelsesplaner Bygningsvedligeholdelsen er sket ud fra afdelingernes vedligeholdelsesplaner samt efter opstået trængende behov. Planen for afdelingen i Frederikssund vil blive opdateret i løbet af Udviklingsaktiviteter Skolens udviklingsaktiviteter er nævnt under afsnittene vedr. uddannelserne. Udenlandske aktiviteter De internationale aktiviteter er beskrevet i ovenstående afsnit om uddannelserne. Organisation og medarbejdere Overenskomsten fra 2013 betød, at aftalen om arbejdstid for lærerne på AC-overenskomsten blev væsentlig ændret. Fra at alle aktiviteter havde udløst et aftalt antal timer skulle lærernes arbejdstid fra 1. august normaliseres. På København Nord besluttede ledelsen, at de nye arbejdstidsforhold skulle bygge på tillid og tidsregistrering blev derfor frivilligt. Ledelsen indgik ved skoleårets start en aftale med den enkelte lærer om arbejdsopgaverne i skoleåret, og såfremt der ikke skete ændringer i arbejdet, så blev det forventet, at arbejdet kunne nås inden for den aftalte arbejdstid. Langt de fleste AC-lærere fik en overenskomstmæssig lønstigning pr. 1. august Lærerne under CO10, som var omfattet af regeringsindgrebet i forsommeren 2013, skulle først overgå til nye arbejdstidsforhold i sommeren 2014 og ville kun få en ubetydelig lønstigning. Dette fandt ledelsen uhensigtsmæssig og indgik derfor en aftale med tillidsmændene om, at disse lærere fulgte vilkårene for AC-lærerne og overgik til de nye arbejdstidsforhold allerede i august 2013 mod en varig lokalt aftalt lønstigning. Lærertillidsrepræsentanter og ledelse har i fællesskab formuleret principperne for håndtering af arbejdstid på skolen. Overgangen til de nye arbejdstidsforhold har kun givet mindre problemer. Alle lærer-tillidsrepræsentanter på nær AC erne i Hillerød har indgået aftale om, at lærerne kan indgå plustidsaftale (opjustering af nomal-arbejdstiden fra 37 timer om ugen til max. 42 timer) med ledelsen. En række lærere har gjort brug af muligheden. I foråret blev Camilla Rye Jørgensen ansat som vicerektor for STX. De første måneder af sin ansættelse planlagde Camilla start af uddannelsen og optagelse af eleverne, så alt var klar til igangsættelse af den nye uddannelse i august I efteråret stoppede Dorthe Engelhardt Christiansen som leder af afdelingen i Virum. Rikke Skov- Nielsen overtog ledelsen af Virum, samtidig med at hun fortsat er rektor for alle skolens erhvervsuddannelsesafdelinger såvel grunduddannelse som hovedforløb. Rikke Skov-Nielsen havde midlertidigt ledet afdelingen i Frederikssund sideløbende med rektorjobbet. Da Rikke flyttede til Virum blev stillingen som uddannelseschef i Frederikssund opslået og Heidi Post Dam blev ansat. Heidi havde indtil da været uddannelsesleder for HG på afdelingen. Samarbejdsudvalget vedtog i august 2013 et nyt koncept for medarbejdersamtaler. 13

14 14 Kvalitetssystematik Skolen gennemfører hvert år elevtrivselsundersøgelser og hvert andet år (lige år) medarbejdertrivselsundersøgelser. Elevtrivselsundersøgelserne gennemføres sammen med en række skoler gennem kvalitetsnetværket Uddannelsesbenchmark. Samarbejdet muliggør benchmarking med en lang række skoler fra forskellige egne af landet. HG Generelt har elevernes tilfredshed i 2013 på alle skolens 3 afdelinger ligget nogenlunde på det samme niveau som i Alle afdelinger har skoleårsprogrammer, hvori der blandt andet er fokus på forbedring af elevtrivslen. Derudover er pædagogisk udvikling et indsatsområde på alle afdelinger med særligt fokus på lærernes brug af nye metoder i undervisningen samt differentieret undervisningen. Hovedforløb Hovedforløb-afdelingens resultat af årets elevtrivselsundersøgelse var i gennemsnit 7,7 på en skala fra 1 til 10. Afdelingen har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet en indsatsplan, som fokuserer på områder med de laveste scorer. HHX Årets elevtrivselsundersøgelse gentog det generelle mønster fra tidligere år. Afdelingen i Hillerød får generelt de bedste evalueringer. Set i forhold til evalueringerne i 2012 var der stort set uændret tilfredshed med undervisningen, studievejledningen, ledelsen og administration og det sociale sammenhold i klassen er gået frem, men mindre tilfredshed med skolens indretning og udseende. Afdelingen i Lyngby oplevede i 2012 en fremgang på alle områder, som resultatet af en bevidst indsats fra ledelsens og lærernes side. I 2013 er afdelingen imidlertid gået tilbage på en række områder. Tilbagegangen kan til dels forklares med overflytningen fra Lundtoftevej til Trongårdsvej, hvor en række fysiske forhold blev forringet herunder toiletter og IT. Fordeling af klasser i bygningen, byggestøj og placeringen af STX sammen med HHX påvirker også det samlede resultat. Ledelsen har fokus på dette og arbejder med løbende forbedringer. Afdelingen i Frederikssund har oplevet størst fremgang på spørgsmål vedrørende fysiske forhold, men fremgangen er ikke så stor som man kunne have forventet efter overflytningen fra midlertidige barakker til den nye bygning. Samlet følger skolen gennemsnittet for diverse netværk som skolen indgår i med henblik på benchmark. Medarbejdertrivselsundersøgelsen Skolen gennemførte ikke medarbejdertrivselsundersøgelsen i I foråret 2014 vil den kommende undersøgelse blive gennemført. Miljøforhold Skolen er energibevidst og vælger energibesparende belysning, vand- og varmeløsninger, når der sker anskaffelser, renoveringer og lignende. Skolen har bl.a. pirstyring i klasselokalerne og solcelleanlæg i Frederikssund. Skolen har gennem de senere år arbejdet på at få nedbragt print- og kopiforbruget. Forbruget er på ungdomsuddannelserne faldet fra ca. 2,7 mio. kopier/print i 2011 til ca. 1,7 mio. i Faldet skyldes en bevidst indsats på følgende 3 områder: Distribuering af materiale mellem elever og lærere via Fronter (intranet/læringsplatform) og Lectio i stedet for uddeling af kopier og aflevering af opgaver på papir

15 15 Udsendelse af bl.a. breve fra administrationen via mails og SMS samt generelt større fokus på digitalisering af arbejdsprocesser Begrænsning af elevernes print og kopiering med software, som muliggør tælling og fastsættelse af maksimalt forbrug pr. person Undervisningsmiljø Skolen gennemfører elevtrivselsundersøgelser årligt og medarbejdertrivselsundersøgelser hvert andet år. Undersøgelserne inkluderer evaluering af undervisningsmiljø og arbejdspladsvurdering. Elevtrivselsundersøgelsen blev senest gennemført ultimo 2013 og i foråret 2014 vil medarbejdertrivselsundersøgelsen blive gennemført. Usikkerhed ved indregning og måling Der indgår ikke poster i regnskabet, hvor der er usikkerhed om indregning eller måling. Usædvanlige forhold ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter er i 2013 på 3,9 mio. kr. som stammer fra en indtægtsført hensættelse. Oprindelig var der hensat 4,5 mio. kr. til retablering af Carlsbergvej i Hillerød, som skolen fraflyttede i marts Retableringen beløb sig til ca. 0,6 mio. kr. og det resterende beløb blev således indtægtsført. Særlige risici driftsrisici og finansielle risici Skolen har samlet realkreditlån for 83,5 mio. kr. 42,2 mio. kr. er fordelt på to rentegarantilån med en restløbetid på ca. 22 år og en variabel rente med et renteloft på maksimalt 3,0 % plus en garantirente på 1,27 %. Den maximale rente er således 4,27 % p.a. Renten på disse lån har i hele 2013 ligget mellem 0,3929 % og 0,5759 % plus garantirenten. Lånene er afdragsfrie frem til I 2012 optog skolen et fastforrentet lån på 41,3 mio. kr. til en rente på 3,5 %, en løbetid på 30 år og afdragsfrihed i 10 år. Skolen forventer tidligst at få brug for midlerne i løbet af foråret 2014 og har derfor bundet 15 mio. kr. i 1 måned og 25 mio. kr. i 6 måneder. Ud over rente for dette indestående får skolen en reduceret bidragssats i bindingsperioden. Begivenheder indtrådt efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. De økonomiske fremtidsudsigter Skolen budgetterer i 2014 med et overskud på ca. 2 mio. kr. Målt i årselever forventer skolen at få godt i 2014, hvilket er en stigning i forhold til 2013, hvor skolen havde Stigningen skyldes primært STX, som vil have første års aktivitet hele året samt 5 måneder med anden års aktivitet. Der er budgetteret med optagelse af 140 nye elever i august Ministeriet havde oprindelig udmeldt en besparelse på 2% på taxametrene. Besparelsen blev dog ikke effektueret i 2014 men vil først blive indført fra 2015 og stige i de efterfølgende år. Som følge af de varslede nedskæringer i taxametrene har skolen besluttet at spare 2% på lærerressourcerne fra 1. august 2014.

16 I sommeren 2014 vil skolen fraflytte det midlertidige lejemål i Virum og flytte HG-afdelingen til Lundtoftevej. Erhvervsakademiet vil samtidig fraflytte deres lejemål på Lundtoftevej og skolen vil derfor råde over alle lokaler på afdelingen. Skolen har hidtil lejet kantinen og en filmsal på Lundtoftevej af Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette lejemål er opsagt til udløb 1. august Der vil i sommeren 2014 blive indrettet køkken og kantine i en del af skolens egne arealer på afdelingen. Skolen påbegyndte en tilbygning til Trongaardsvej ultimo Tilbygningen på ca. 850 m2 skal huse et science område til STX-uddannelsen. Tilbygningen er første etape af en større tilbygning på i alt ca m2 samt en idrætshal på m2 til en samlet sum på ca. 100 mio. kr. Undervisningsministeriet har givet tilsagn om tilskud til 2. etape af byggeriet på 21,8 mio. kr. 2. etape forventes påbegyndt i sommeren I forbindelse med udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy var skolen af den opfattelse, at færdiggørelsestaxameterne for de studerende der færdiggjorde deres uddannelse i juni 2012 tilfaldt skolen, i alt beløber det sig til ca. 3 mio. kr. Akademiet var ikke enig i denne betragtning. Afklaring af uoverensstemmelsen forventes at ske primo Skolen har endnu ikke indtægtsført beløbet og har det derfor stående som et skyldigt beløb pr. 31. december

17 17 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse i mio.kr.: Omsætning 246,9 265,8 275,2 248,7 210,4 Driftsomkostninger -253,5-262,8-270,5-236,7-207,3 Resultat før finansielle og ekstraord. -6,6 3,0 4,7 12,0 3,1 Finansielle poster -0,6-0,9-0,8-1,1-2,9 Resultat før ekstraordinære poster -7,2 2,1 3,9 10,9 0,2 Ekstraordinære poster 0,0 1,6 0,0 0,0 3,9 Årets resultat -7,2 3,7 3,9 10,9 4,1 Balance i mio.kr.: Anlægsaktiver 215,6 218,2 223,6 246,4 248,4 Omsætningsaktiver 59,8 61,3 64,4 63,2 75,7 Balancesum 275,4 279,5 288,0 309,5 324,1 Egenkapital 123,3 127,2 129,0 134,4 140,6 Hensatte forpligtelser 7,3 4,5 5,5 5,5 1,0 Langfristet gæld 42,2 42,2 42,2 83,5 83,5 Kortfristet gæld 102,5 105,6 111,3 86,1 99,0 Pengestrømme i mio.kr.: Pengestrømme fra: Driftsaktivitet -1,5 10,4 12,2-14,0 20,4 Investeringsaktivitet -38,8-8,6-9,6-26,8-6,9 Finansieringsaktivitet 0,0 0,0 0,0 41,2 0,0 Egenkapital 0,0 0,0 0,0-3,7 0,0 Årets forskydning i likvider -40,3 1,8 2,6-3,1 13,5 Regnskabsmæssige nøgletal i procent Overskudsgrad -2,7 1,1 1,7 4,8 1,5 Likviditetsgrad 58,3 58,0 57,9 73,4 76,5 Soliditetsgrad 44,8 45,5 44,8 43,4 43,4 Finansieringsgrad 19,7 19,5 19,1 34,3 33,8 Lønomkostninger i mio.kr Lønomkostninger til uddannelse 152,6 167,3 165,3 142,2 125,3 Lønomkostninger til øvrige 26,3 25,0 25,8 24,2 22,9 Lønomkostninger i alt 179,0 192,2 191,1 166,4 148,2 Lønomkostning i % af omsætning Lønomkostninger til uddannelse 61,8 62,9 60,1 57,2 59,6 Lønomkostninger til øvrige 10,7 9,4 9,4 9,7 10,9 Lønomkostninger i alt 72,5 72,3 69,4 66,9 70,5

18 18 Hoved- og nøgletal, fortsat Årselever Introduktionsforløb Handelsskolernes grunduddannelse (HG) Hovedforløb samt HG Praktik/mesterlærer Højere Handelseksamen (HHX) Det almene gymnasium (STX) Skolepraktik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Kursusvirksomhed Gennemført på egen godkendelse Gennemført på lånt godkendelse Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Videregående uddannelser (KVU og PBA) fuldtid Akademi Uddannelser, deltid (AU) Andre erhvervsskoler Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Gennemført på fremmede godkendelser I alt gennemført på skolen Udlagt til andre erhversskoler Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Med virkning fra 1. januar 2009 etablerede Handelsskolen København Nord sammen med Niels Brock, Hotel- og Restaurantskolen samt Erhvervsskolen Nordsjælland Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy (EACB) Akademiet var indtil 1. august 2012 et light-akademi, hvilket betød, at akademiet købte gennemførelsen af uddannelserne på de 4 erhvervsskoler. Akademiet købte indtil 1. august 2012 undervisningen af Handelskolen København Nord. Betalingen skete i takt med at akademiet modtog tilskud fra UVM. Det betød at definitionen på STÅ og ÅE, er den samme, uanset om det er ministeriet, eller Akademiet der betaler. Derfor vil alle årets nøgletal baseret på STÅ og ÅE, være valide og give et retvisende billede i forhold til tidligere års opgørelser.

19 19 Hoved- og nøgletal, fortsat Årselever pr. årsværk 9,5 9,8 10,0 9,2 8,8 * Omkostninger pr. 100 årselever i t.kr Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Medarbejdere Sociale klausuler Antal årsværk skolen i alt 364,4 387,5 398,5 364,9 309,3 Heraf ansatte under sociale klausuler 14,7 16,1 14,6 10,9 8,1 Antal årsværk netto 349,8 371,4 383,9 354,0 301,2 Årsværk på sociale klausuler i procent af nettoårsværk 4,2% 4,3% 3,8% 3,1% 2,7% Fordelt på socialt kapitel Flexjob 11,0 11,0 9,0 8,1 5,8 Servicejob 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 Revalidering 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 Jobtræning 1,7 1,1 1,6 1,2 1,5 Nedsat arbejdsevne 0,0 1,0 1,0 0,6 0,0 * Årselever pr. årsværk er faldet fra 2011 til 2012 som følge af udspaltningen af de videregående uddannelser, som havde højere klassekvotient end ungdomsuddannelserne, og på grund af indførelsen af klasseloftet på 28 på HHX.

20 20 Målrapportering Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser - HG Tilgang januar og august i året Opgjort på 1. tælledag Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser - HG praktik/mesterlærer Tilgang Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder Tilgang m.v. på hovedforløb Tilgang Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder Fuldførelsesprocent HHX 2007/ / / / /12 HHX 87% 85% 89% 86% 88% Bestand på gymnasiale uddannelser Årselever HHX STX 41

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Ledelsespåtegning og den uafhængige revisors erklæringer 39

Ledelsespåtegning og den uafhængige revisors erklæringer 39 København Nord ÅRSRAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 15. Målrapportering 18

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 15. Målrapportering 18 ÅRSRAPPORT 2012 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 15 Målrapportering 18 Anvendt regnskabspraksis 20 Regnskab

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2014 Journalnummer: 046.13R.271 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Park Lodge Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 50 11 52 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2016. Lars Jørgensen Dirigent

Læs mere

VUC Roskilde. Årsrapport 2013

VUC Roskilde. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk VUC Roskilde Årsrapport 2013 Medlem

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12 Boba ApS c/o Natkompagniet, Skolegade 23, 8000 Aarhus C CVR-nr. 33 97 12 65 Årsrapport for 2011/12 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere