Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med integrationsrådet Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalg ultimo december Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Nye projekter i aktiveringsindsats Beskæftigelsesplan måltal Førtidspension og fleksjobreform Aktuelle nøgletal Nyt fra LBR Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Inspirationstur for arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra forvaltningen Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet...26 Bilagsoversigt...27 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Dialogmøde med integrationsrådet G01 13/1353 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget afholder en gang årligt dialogmøde med integrationsrådet. Mødet tager udgangspunkt i samarbejdet mellem arbejdsmarkedsområdet og integrationsområdet omkring de flygtninge og indvandrere som er bosiddende i Norddjurs Kommune. Mødet afholdes kl på AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa. Der er følgende dagsorden til mødet: Orientering fra sprogskolen ved skoleleder Niels Erik Iversen Samarbejde mellem integrationsrådet og sprogskolen Samarbejde mellem integrationsrådet og arbejdsmarkedsområdet Fastlæggelse af nyt møde Måltal vedr. antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentligt forsørgelsesydelser oktober 2012 vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Måltal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig ydelse - oktober /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Referat af dialogmødet Tilstede: Arbejdsmarkedsudvalget samt Hazel Møller, formand for Integrationsrådet Erling Nietschke, medlem af Integrationsrådet Niels Erik Iversen, leder AOF- Sprogskole Vivian Dahl, vejleder AOF-Sprogskole AOF-Sprogskole orienterede om, at der p.t. var mellem personer, som deltager i undervisningen på sprogskolen. Undervisningen er tilrettelagt således, at der tre dage om ugen er sprogundervisning og 2 dage om ugen er virksomhedsrettet aktivering. I undervisningen indgår også samfundsundervisning, hvor der bl.a. kommer gæstelærere udefra og fortæller om forskellige emner f.eks. det danske arbejdsmarked og arbejdsplads-forhold. Ud over den lovpligtige sprogundervisning tilbydes der FVU og ordblindeundervisning. Sprogskolen har et tæt samarbejde med jobcentret vedrørende opfølgning på forløbene. Integrationsrådet og Sprogskolen mødes en gang i kvartalet for at tilrettelægge forskellige arrangementer for flygtninge og indvandrere. Der tilrettelægges bl.a. idrætsdage og man er p.t. i gang med at oprette forskellige netværk for at udvikle integrationen i Norddjurs Kommune. Der lægges især vægt på, at flere flygtninge og indvandrere får mulighed for at deltage i foreningslivet. Integrationsrådet har sammen med Sprogskolen inviteret alle interesserede til at deltage i møde om dannelse af 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget netværk d. 29. januar Det blev aftalt, at kommunen bringer opfordringen videre til foreningerne. Dialogmøder mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet afholdes fremover i maj måned. Næste møde er d. 22. maj 2013, kl Det blev aftalt, at Integrationsrådet forsøger at finde en person til at deltage i LBRmøderne. Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalg ultimo december G01 13/1206 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Budgetopfølgningen ultimo december viser en forventet afvigelse på -4,865 mio. kr. Endvidere forventes overførslen fra sidste år på 0,099 mio. kr. videreført til Det forventede regnskab viser dermed et mindreforbrug på 4,964 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært et forventet mindreforbrug på forsikrede ledige på 3,000 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrige målgrupper på 2,000 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på UU-Djursland samt et merforbrug på servicejob. Det forventede regnskab skal tages med forbehold for Udgifter i supplementsperioden Afregning af den endelige statsrefusion for 2012, herunder opgørelse af det endelige driftsloft for, hvor store driftsudgifter der kan hjemtages refusion af. Indregnet skønnet efterbetaling af medfinansiering af a-dagpenge for november og december 2012 på 6,500 mio. kr. Bilag til budgetopfølgningen er vedlagt. Opgørelse vedr. endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2011 vedlagt. Økonomiske konsekvenser (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Forventet tillægsbevillingsbehov Drift Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (1.000) Overført fra tidl. år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget kr. Drift Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) 2012 Tillægsbevillinger på arbejdsmarkedsudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme Afvigelse indenfor servicerammen 135 I alt *Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb jf. tabel Udvikling i overførte beløb fra tidligere år Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben AU budgetopfølgning december bilag 10188/13 2 Åben Foreløbige "Tilskuds- og udligningsbeløb for 2013" m.m. - endelig 278/13 regulering af beskæftigelsestilskud 2011.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget G01 13/1401 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I budget 2013 indgår en række politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer på arbejdsmarkeds-udvalgets område. Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte punkter samt opfølgning. Større andel sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde (O202) Beskrivelse: Styrket indsats for at få sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde. Formålet er at fremme arbejdsfastholdelsen for sygemeldte samt opnå en hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Andelen af delvis sygemeldte øges med 4 pct. til en andel på 16 pct. Dette svarer til at ca. 24 sygedagpenge forløb ændres fra sygemelding på fuldtid til deltid. Status: Fastholdelsesindsatsen både i forhold til offentlige og private virksomheder er optimeret ved at flytte ressourcer til opgaven. Indsatsen skal medvirke til, at flere sygemeldte har en tilknytning til deres arbejdsplads i sygdomsperioden. Flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats styrkes gennem etablering af jobrotationsprojekter i Norddjurs Kommune. Jobrotation indebærer at ansatte sendes på efteruddannelse og erstattes af ledige vikarer i uddannelsesperioden. Indsatsen indebærer etablering af 20 fuldtidsvikarstillinger med jobrotationsydelse årligt. Status: Iværksættelsen af jobrotationsforløb fordrer et tæt samarbejde med arbejdsgiverne i både de offentlige og private virksomheder. På den bagrund er alle chefer i Norddjurs Kommunes lederforum blevet orienteret om mulighederne ved jobrotation. Orienteringen er blevet varetaget af Beskæftigelsesregion Midtjylland. Dette er sket for at skærpe fokus i hele organisationen. Alle både offentlige og private virksomheder i Norddjurs Kommune har mulighed for at hente bistand til planlægning og iværksættelse af jobrotation fra Jobrotationskontoret i Randers, som LBR har bevilliget 0,1 mio kr. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Endvidere har der været dialog med forskellige fagforeninger om muligheden for at udnytte deres netværk til information om jobrotation. Der vil løbende blive fulgt op jobrotationsforløb og udvalget vil blive orienteret. Mentorkorps til unge (P206) Beskrivelse: Der oprettes et mentorkorps til fastholdelse af (udsatte) unge i uddannelse eller arbejde. Indsatsen målrettes primært kontanthjælpsmodtagere i match 2. Det er forudsat, at der anvendes mentorstøtte svarende til et årsværk og at ordningen vil være udgiftsneutral såfremt 4 af 35 kontanthjælpsmodtagere fastholdes i ordinær uddannelse pr. år. Status: Sammen med UU, Ungdomsskolen og erhvervsskolerne og Jobcentret er besluttet at videreføre pilotprojektet vedr. anvendelse af mentorer. Det betyder, at den organisation, hvor det vil give bedst mening stiller en mentor til rådighed for den unge, således at frafald kan undgås. I efteråret 2012 har ordningen medført at 9 unge er blevet fastholdt i uddannelse. Øget indsats overfor ledige, der risikerer at miste dagpengeretten (hensigtserklæring) Beskrivelse: En række ledige risikerer at miste dagpengeretten ved årsskiftet og herefter. Jobcentret vil målrettet anvende den ekstraordinære indsats fra regeringens AKUT-pakke til at sikre så mange som muligt en vej til job (den håndholdte indsats). Desuden vil Norddjurs Kommune i samarbejde med arbejdsløshedskasserne hjælpe med at vikarjobs, jobåbninger og sæsonarbejde tilbydes ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Der skal sættes øget fokus på anvendelse af jobrotation og på arbejdsmarkedsudvalgets budget skal der findes 1 mio. kr., der anvendes til betaling for opkvalificering og kompetenceudvikling. Beløbet målrettes ledige, der har stor risiko for at miste dagpengeretten. Derudover opfordres ledige til at indgå i uddannelser, herunder SUberettigede uddannelser af mindst 18 mdr. varighed, hvilket giver adgang til dagpenge efter dimittendsatsen. Det undersøges samtidig, om der indenfor de eksisterende lønbudgetter er mulighed for at lave et 1-årigt projekt, hvor et antal ledige, der har risiko for at miste dagpengeretten, ansættes midlertidigt på ordinære vilkår. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Status: Jobcentret har iværksat en række initiativer i forbindelse med akutpakken. Der er et tæt samarbejde med a-kasserne omkring de ledige udfaldstruede både i forhold til en virksomhedsrettet indsats, uddannelse, coaching og jobformidler. Endvidere skal indsatsen ses i sammenhæng med flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205). Arbejdsmarkedsudvalget har d. 19. september 2012 drøftet mulighederne for at iværksætte et 1 årigt projekt for udfaldstruede. Men dette har ikke været muligt inden for de nuværende lønbudgetter. Efterfølgende har regeringen iværksat akut-job for at hjælpe de udfaldstruede. Norddjurs Kommune har valgt at opslå ledige stillinger som akut-job. Kommunale løntilskudsstillinger (hensigtserklæring) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats anvendes i dag til at supplere den kommunale indsats på en række serviceområder. Løntilskudsjobs skal anvendes i overensstemmelse med det fastsatte forhold mellem ordinært ansatte og ledige i aktivering. Løntilskudsstillinger kan med dette udgangspunkt anvendes til at få udført opgaver, der ellers ikke ville blive udført, f.eks. renholdelse af kommunale arealer og dermed reducere anvendelsen af pesticider. Status: Jobcentret skal i forbindelse med akutjob, senior og løntilskud sikre at de enkelte virksomheder får hjælp til at kunne få varetaget særlige opgaver. Der er i den forbindelse truffet aftaler med de offentlige virksomheder og at balancere tilgangen af ledige. Der er annonceret 44 akutjob og besat 3 akutjob i Norddjurs Kommune. Seniorjob (hensigtserklæring) Beskrivelse: Norddjurs Kommune ser seniorjobordningen som en positiv mulighed, der sikrer ledige med mindre end 5 år til efterlønsalderen et godt job. Samtidig kan ansatte i seniorjob bidrage til at styrke kommunens service på områder, hvor de har kvalifikationer at bidrage med. Seniorjobordningen søges målrettet områder, hvor der er behov for et højere serviceniveau, f.eks. det grønne område. Men også på ældreområdet søges seniorjobordningen målrettet til at give bedre service til især de svageste ældre. Status: 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Med baggrund i akutpakken har regeringen givet mulighed for at flere ledige, som er født i perioden 1. juli 1955 til 31. december 1957 kan være opfattet af seniorordningen. Jobcentret samarbejder med kommunens HR-afdelingen om at finde arbejdspladser til seniorjobberne. Udvikling af landsbyer, turisme: destination Djursland og kontanthjælpsmodtagere (2012 hensigtserklæring) Status: Der er igangsat initiativer med henblik på at få formuleret en indsats, som kan understøtte hensigtserklæringen. Forvaltningen vil udarbejde data for områderne fremover. Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2013 indregnet besparelser på forsørgelsesudgifterne. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Nye projekter i aktiveringsindsats G01 13/1357 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I forbindelse med godkendelsen af beskæftigelsesplanen og de prioriteringer, som arbejdsmarkedsudvalget har foretaget for 2013 planlægger forvaltningen det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesindsatsen for 2013 er tilrettelagt med udgangspunkt i: at uddannelsesindsatsen især anvendes over for unge, som ingen uddannelse har og overfor ufaglærte samt personer med forældede uddannelser at den virksomhedsrettede indsats opprioriteres overfor alle målgrupper at vejlednings- og afklaringsforløb anvendes til nyorientering og motivering af alle målgrupper I forbindelse med iværksættelsen af indsatserne samarbejder Jobcentret med en række offentlige og private virksom-heder bl.a. om virksomhedscentre, løntilskud og praktik. De uddannelsesrettede indsatser varetages af uddannelsesinstitutionerne: VUC, Viden Djurs, Tradium, SOSU-skolen og VIA. Forløbene kan dels være ordinære uddannelsesforløb eller særligt tilrettelagte forløb med henblik på at motivere ledige til uddannelse. FVU-forløb og ordblindekurser varetages af henholdsvis AOF-Djursland og VUC. Omkring vejlednings- og afklaringsforløb samarbejdes med CV2, AOF, Markman og AS3. Disse forløb kan foregå både i Grenaa og i Auning. Sprogundervisningen varetages af AOFs sprogskole i Grenaa. Forvaltningen vil på mødet orientere om indsatserne. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser Beskæftigelsesindsatsen finansieres med et tilskud fra staten på kr pr. helårsperson i Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesplan måltal G01 13/1402 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Beskæftigelsesplan 2013 har været til behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012, hvor den blev godkendt. Beskæftigelsesplanen skal offentliggøres senest den 31. januar 2013 jfr. bekendtgørelse nr af 14/12/2011 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Beskæftigelsesplan 2013 har det særlige vilkår, at jobcentret/kommunen ikke har kunnet sætte resultatmål for ministerens mål om at øge uddannelsesgraden blandt unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Dette skyldes, at datagrundlaget ikke har været tilvejebragt før december Dertil kommer, at resultatmål for ned-bringelse af tilgangen til førtidspension revideres i forlængelse af førtidspensionsreformen. Måltal for beskæftigelsesmål 1 for Norddjurs Kommune er at antallet af unge som kommer i gang med en erhvervs-uddannelse skal stige i 2013 fra 20,4% til 24;9%. Dette betyder, at Beskæftigelsesplan 2013 revideres inden offentliggørelse. Den reviderede Beskæftigelsesplan 2013 eftersendes som bilag. Brev fra Beskæftigelsesregion Midtjylland og ministermål 1 uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse vedlægges som bilag. Jobcenter Norddjurs foreslår, at Beskæftigelsesregion Midtjyllands ministermål 1 for Norddjurs indarbejdes som mål i beskæftigelsesplanen. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomidirektøren indstiller, at Beskæftigelsesregion Midtjyllands måltal for ministermål 1 indarbejdes i Beskæftigelsesplan Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan m inistermål 1 endelig 9603/13 2 Åben Brev om uddannelsesgraden til jobcentrene 9599/13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget godkendte, at Beskæftigelsesregion Midtjyllands måltal for ministermål 1 indarbejdes i Beskæftigelsesplan

16 Arbejdsmarkedsudvalget Førtidspension og fleksjobreform G01 13/1403 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 19. december 2012 en grundlæggende reform af hele førtidspensionsog fleksjobområdet. Fra 1. januar 2013 får de mest udsatte borgere en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Det betyder samtidig, at offentlige myndigheder skal arbejde sammen på tværs og tænke tværfagligt for at løse de meget komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv. Reformen får størst betydning for unge mennesker, som fremover ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. Samtidig indebærer reformen grundlæggende ændringer af fleksjobordningen, så flere mennesker med en meget begrænset arbejdsevne også reelt får adgang til arbejdsmarkedet. Formålet med de nye ressourceforløb er, at der skal samarbejdes på tværs mellem forskellige fagforvaltninger i kommunen og regionen, således at borgerens ressourcer kan udvikles. Dette gælder udsatte borgere med komplekse problemstillinger f.eks. unge med psykiske problemer, misbrug, smerter eller tvangstanker. Målet med hele reformen er, at mange flere får hjælp til at få et aktivt liv i stedet for at måtte leve af en passiv pension. Et aktivt liv på arbejdsmarkedet kan for eksempel være et fleksjob. Fleksjobordningen bevares, men målrettes. Det betyder, at de borgere, der kun kan arbejde ganske få timer om ugen også kan få glæde af et fleksjob. Dette understøttes med en fleksjobordning, hvor der ydes størst tilskud til de lavest lønnede, og dem, der kun kan arbejde få timer pr. uge. Med baggrund i reformen drøfter arbejdsmarkedsudvalget målsætningen. Grundelementer i reformen Førtidspension Udgangspunktet er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Rehabiliteringsteam og ressourceforløb er kernen i 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget reformen. Der skal arbejdes sammen på tværs og tænkes tværfagligt, så det er muligt at løse de meget komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv. Hovedelementer: Rehabiliteringsteam: Der indføres rehabiliteringsteam i alle kommuner. Teamet skal sikre, at borgere med komplekse problemer får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og at indsatsen bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Desuden skal en klinisk funktion i regionen være repræsenteret i teamet ved en sundhedskoordinator. Teamet skal behandle alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Ressourceforløb: Målet med ressourceforløbet er at hjælpe især unge videre i livet, så de på længere sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle den enkeltes arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Et ressourceforløb kan vare i op til fem år ad gangen, men det vil i nogle tilfælde være nødvendigt med en mere langvarig hjælp. Derfor bliver det muligt at få flere forløb. F.eks. forløb vedr. misbrug og psykiatri. Fleksjob Fleksjobordningen bliver målrettet til borgere med en meget begrænset arbejdsevne. Hovedelementer: Tilskudsmodellen bliver ændret, så tilskuddet fremover bliver reguleret med lønnen. Det betyder, at det ikke længere er de højest lønnede, der får de største tilskud, men omvendt. Fremover bliver de største tilskud forholdsvis målrettet personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne. Fleksjobansatte får løn fra deres arbejdsgiver for det arbejde, der udføres. Lønnen bliver suppleret med et fleksjobtilskud fra kommunen på cirka kroner om året, som bliver aftrappet med lønnen fra arbejdsgiveren. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med godkendelsen af Beskæftigelsesplan 2013 prioriteret, at alle målgrupper i Jobcentret skal være omfattet af en tidlig indsats. Det betyder, at kontakten til borgeren fremrykkes f.eks. fra tre måneder til en måned., så borgeren hurtigt kan komme i gang med en aktivitet. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Forvaltningen foreslår, at denne indsats fortsættes og opprioriteres i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen, således at alle muligheder under lov om aktiv beskæftigelsesindsats, revalidering m.v. er afklaret og afprøvet, inden en borger sendes videre til behandling i et rehabiliteringsteam. Effekten af indsatsen skal medføre, at færrest mulige borgere skal behandles i rehabiliteringsteam med henblik på reduktion i antallet af førtidspensioner. Dette indebærer også, at forvaltningen skal sikre, at opgaven organisatorisk og metodisk skal løses bl.a. gennem udvikling og organisering af samarbejdet med andre fagforvaltninger, således at tværfagligheden allerede kan indgå tidligt i sagsbehandlingen. Økonomiske konsekvenser Til implementeringen af reformen får kommunen tilført midler i alt 0,361 mio. kr.. Finansieringen af reformen foregår ved, at antallet af førtidspensioner reduceres. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget fra forvaltningen om, at alle lovgivningsmæssige muligheder skal være udtømte inden en borger behandles i rehabiliteringsteamet, og at der tidligt i sagsbehandlingen skal være et tværfagligt samarbejde. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at alle lovgivningsmæssige muligheder skal være udtømte, inden en borger behandles i rehabiliteringsteamet, og at der tidligt i sagsbehandlingen skal være et tværfagligt samarbejde. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget

20 Arbejdsmarkedsudvalget Aktuelle nøgletal G01 13/1207 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension Akutpakke Unges uddannelsesvalg De aktuelle nøgletal er vedlagt som bilag. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal. De aktuelle ledighedstal er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet måltal for den enkelte kommunes opfyldelse af mål i beskæftigelsesplanen 2012/2013 og den aktuelle status på akutpakke. Bilag vedr. måltal og akutpakke er vedlagt som bilag. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udsendt brev om, at det nu er muligt at trække en detaljeret oversigt over samtlige løntilskud- og virksomhedspraktikforløb, som jobcenteret har iværksat. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Brev og udtræk fra systemet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Måltal Region Midtjylland november 2012 og Akutpakke uge /13 2 Åben Ledighedstal November /13 3 Åben Informationsbrev ang. adgang til løntilskuds- og virksomhedspraktikdata 8708/13 4 Åben Aktuelle nøgletal januar /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog nøgletallene til efterretning. 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Nyt fra LBR G01 13/1208 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der gives en orientering fra LBR. Brev og oversigt vedr. endelig bevilling til LBR for 2013 vedlægges. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Oversigt endelig fordeling af LBR-bevilling /13 2 Åben Brev ang endelig bevillingsudmelding LBR /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for G01 13/1209 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 gennemgås og arbejdsformen drøftes. Ændring af dato for aprilmøde Fællesmøde med Syddjurs JobCamp 2013 Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalgsmødet i april flyttes til den 24. april 2013 kl Dato for fællesmøde med Børne- og ungdomsudvalgsmødet og Ungdommens uddannelsesvejledning fastsættes til den 21. august 2013 kl

24 Arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget i Syddjurs Kommune er aftalt til den 13. marts 2013 kl i Ebeltoft. JobCamp er flyttet til den oktober Arbejdsmarkedsudvalget tog gennemgangen til efterretning. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Inspirationstur for arbejdsmarkedsudvalget G01 13/1406 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget har fremsat ønske om en to-dages inspirationstur til København. Der har været følgende forslag til turens indhold: Besøg på et jobcenter med henblik på en orientering om, hvorledes arbejdet tilrettelægges og hvorledes udfordringer på området håndtere Besøg i Folketinget hos formanden for regeringens Beskæftigelsesudvalg samt lokale politikere for at få en orientering om arbejdet med kontanthjælps- og sygedagpengereformen Besøg i Arbejdsmarkedsstyrelsen og møde med direktør Marie Hansen om styringen af beskæftigelsesindsatsen set fra centralt hold. Besøg I KL-huset med orientering om arbejdet med reformerne på arbejdsmarkedsområdet. Det foreslås, at inspirationsturen finder sted i slutningen af maj eller i begyndelsen af juni Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og beslutter om forvaltningen skal planlægge en inspirationstur til København med baggrund i de ønskede emner. Økonomiske konsekvenser Der afsættes en ramme for turen på max kr pr deltager. Når der forelægger en endelig plan for turen udarbejdes budget. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter og beslutter om der skal gennemføres en inspirationstur til København. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at gennemføre en studietur ud fra det skitserede forslag i perioden maj Det undersøges, om der er mulighed for at arrangere et temamøde for Kommunalbestyrelsen, evt. i samarbejde med Syddjurs Kommune, om mulighederne for at gennemføre EU-støttede projekter, som opfølgning på den tidligere gennemførte studietur. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra forvaltningen G01 13/1210 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Status på førtidspension og fleksjobreform Status på akutpakke - akutjob Opfølgning på dialogmøde med Dansk Handicap og handicaprådet Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet G01 13/1356 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der gives en orientering om ankeafgørelser fra Beskæftigelsesnævnet. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 26

29 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 1. Dialogmøde med integrationsrådet 1. Måltal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig ydelse - oktober 2012 (10386/13) 2. Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalg ultimo december AU budgetopfølgning december bilag (10188/13) 2. Foreløbige "Tilskuds- og udligningsbeløb for 2013" m.m. - endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2011.pdf (278/13) 5. Beskæftigelsesplan måltal 1. Beskæftigelsesplan m inistermål 1 endelig (9603/13) 2. Brev om uddannelsesgraden til jobcentrene (9599/13) 7. Aktuelle nøgletal 1. Måltal Region Midtjylland november 2012 og Akutpakke uge 3 (10421/13) 2. Ledighedstal November 2012 (9132/13) 3. Informationsbrev ang. adgang til løntilskuds- og virksomhedspraktikdata (8708/13) 4. Aktuelle nøgletal januar 2013 (36265/13) 8. Nyt fra LBR 1. Oversigt endelig fordeling af LBR-bevilling (8758/13) 2. Brev ang endelig bevillingsudmelding LBR 2013 (8756/13) 9. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 (1266/13) 27

30 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) 28

31 Bilag: 1.1. Måltal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig ydelse - oktober 2012 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10386/13

32

33 Bilag: 2.1. AU budgetopfølgning december bilag Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10188/13

34 Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Forventet tillægsbevillingsbehov Drift Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (1.000) kr. Overført fra tidl. år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Drift *Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb jf. tabel Udvikling i overførte beløb fra tidligere år Drift: Budgetopfølgningen ultimo december viser en forventet afvigelse på -4,865 mio. kr. Endvidere forventes overførslen fra sidste år på 0,099 mio. kr. videreført til Det forventede regnskab viser dermed et mindreforbrug på 4,964 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2012 Korr. vedt. budget 2012 Forbrug ult. dec 2012 Afvigelse ekskl. forventede overførsler* Forventet regnskab 2012 Jobcenter UU-Djursland I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Ændringer i overførte beløb fra tidligere år (1.000) kr. UU-Djursland Overført fra tidl. år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) 2012 Tillægsbevillinger på arbejdsmarkedsudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme Afvigelse indenfor servicerammen 135 Ialt

35 Afvigelser indenfor servicerammen (1.000 kr.) Jobcenter UU-Djursland Afdeling/område i alt Jobcenter: Området dækker udgifter til grundtilskud til produktionsskoler, refusion vedr. servicejob samt nettolønudgift (efter løntilskud) til forsikrede ledige med løntilskud i kommunen. I 2012 forventes en mindreindtægt til servicejob på 0,335 mio. kr. Mindreindtægten er teknisk begrundet derved, at der i årenes løb er sket en årlig prisfremskrivning af det budgetterede statstilskud til servicejob, mens det faktiske årlige tilskud har været uforandret kr. pr. helårsperson i samme periode. Fremskrivningen betyder, at indtægtsbudgettet er 0,335 mio. kr. større end det maksimale tilskud for de tilbageværende 5 servicejobpersoner. Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte i opfølgningen for oktober økonomidirektørens indstilling om at give en tillægsbevilling på 0,335 mio. kr. vedr. servicejob. Der blev imidlertid ikke givet en tillægsbevilling, da indstillingen ved en fejl ikke blev videresendt til behandling i økonomiudvalget. UU-Djursland: UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Budgettet vedrører alene Norddjurs Kommune, mens forbruget indeholder udgifter fra begge kommuner samt kvartalsvise a conto indbetalinger fra Syddjurs Kommune. I det korrigerede budget for UU-Djursland indgår 0,057 mio. kr., som er overført fra I 2012 forventes overført i alt 0,257 mio. kr. heraf udgør 0,176 mio. kr. ekstraordinære midler til finansiering af afløbsudgifter i til EGU-praktikforløb etableret i Områder udenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2012 Korr. vedt. budget 2012 Forbrug ult. dec 2012 Afvigelse ekskl. forventede overførsler* Forventet regnskab 2012 Jobcenter Socialområdet - Montagen Plejeområdet - Hjælpemiddelcenter EGU HR-området - seniorjob I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

36 Ændringer i overførte beløb fra tidligere år (1.000) kr. Overført fra tidl. år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Plejeområdet - Hjælpemiddelcenter Afvigelser udenfor servicerammen kr Jobcenter: Forsikrede ledige - dagpenge Forsikrede ledige - løntilskud Øvrige målgrupper Afdeling/område i alt På arbejdsmarkedsområdet er hovedparten af udgifterne udenfor servicerammen svarende til 492,776 mio. kr. af det oprindelige budget. Størstedelen af udgifterne er dækket af budgetgarantien og af beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige). I det korrigerede budget for Hjælpemiddelcenter under Plejeområdet indgår 0,042 mio. kr., som er overført fra I alt er det korrigerede budget forhøjet med 5,991 mio. kr. hvoraf 4,000 mio.kr. skyldes en omplacering af budget fra indenfor servicerammen til udenfor. Jobcenter Området omfatter forsørgelsesudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Det forventes, at udgiften til medfinansiering af a-dagpenge vil være 2,5 mio. kr. mindre samt, at udgifter til løntilskud til forsikrede ledige vil være 0,5 mio. kr. mindre. I alt vil udgiften til forsikrede ledige være 3,0 mio. kr. mindre. I skønnet er indregnet en forventet efterbetaling af a- dagpenge for november og december på 6,5 mio. kr. Baggrunden for den forventede efterbetaling er, at der i beregningsgrundlaget for november og december mangler data fra en række a-kasser. Kommunens medfinansieringsbeløb for de to måneder er dermed undervurderet i forhold til de faktiske udgifter til a-dagpenge. Dette medfinansieringsefterslæb forventes, at blive indhentet ved en efterbetaling, når der foretages genberegning i forbindelse med opgørelsen af a-dagpenge medfinansieringen for januar Derudover forventes en mindreudgift på de øvrige målgrupper på 2,0 mio. kr. Tallet er forbundet med en vis usikkerhed, da statsrefusion for 2012 først kan opgøres endeligt efter supplementsperiodens udløb. I opgørelsen indgår bl.a. beregning af kommunens driftsloft på baggrund af antal helårspersoner i Driftsloftet er en øvre ramme for, hvor store driftsudgifter til aktivering, som kommunen kan hjemtage refusion af. EGU Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

37 UU Djursland samarbejder med Grenaa Produktionsskole om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. Norddjurs Kommune har i 2012 haft i alt 50 personer tilknyttet EGU-forløb. I EGU-forløbet indgår praktik. I 2012 er der etableret 3 praktikpladser i kommunen, hvor udgiften til praktikløn dækkes af pulje til ekstraordinære praktikpladser. HR området (seniorjob): HR - området dækker seniorjobordningen. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret. Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med overenskomstmæssig løn. Den årlige refusion er kr. pr. fuldtidsansat (2011 priser) og den kommunale nettoudgift er estimeret til ca kr. pr. fuldtidsperson. Der har i 2012 være i alt 8 ansatte i seniorjob i Norddjurs Kommune og der forventes en yderligere tilgang i fremover.

38 Bilag: 2.2. Foreløbige "Tilskuds- og udligningsbeløb for 2013" m.m. - endeli g regulering af beskæftigelsestilskud 2011.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 278/13

39

40

41

42

43 Bilag: 5.1. Beskæftigelsesplan m inistermål 1 endelig Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9603/13

44 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Måltallet opgøres som en uddannelsesgrad. Det vil sige, der måles på, hvor stor en del tiden den ledige unge, der påbegynder en uddannelse, er i uddannelse. Måltallet måler altså både, om det lykkes at få unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse til at gå i uddannelse, og i hvor høj grad det lykkes at fastholde de unge i uddannelse. Målet opgøres som år til dato. Det vil sige, at uddannelsesgraden vil blive højest, jo tidligere på året den ledige påbegynder en uddannelse (og bliver i den). Datagrundlag: 2011-tal På grund af forskel i datakilder kan data for 2012 og 2011 ikke sammenlignes. Målfastsættelsen i Ungemålet er derfor baseret på data fra 2011, da data for 2012 først opdateres medio 2013, så de er sammenlignelige med Uddannelsesgraden vil i et vist omfang hænge sammen med konjunkturdviklingen. I en periode med højkonjunktur og mange ufaglærte jobåbninger vil flere unge uden uddannelse sandsynligvis tage et ufaglært job frem for at gå i gang med en uddannelse. Beskæftigelsesregionen forventer, at ledigheden og beskæftigelsen i 2013 vil ligge på nogenlunde samme niveau som i 2011 og Det forventes derfor ikke, at konjunkturudviklingen vil påvirke uddannelsesgraden i 2013 hverken positivt eller negativt. Regionens beregning af uddannelsesgraden for Beskæftigelsesregionen har indstillet til Rådet, at niveauet for det regionale mål for 2013 er en uddannelsesgrad på 26% - en stigning på 5,3%-point i forhold til Forslag til målfastsættelse Tabel 1. Beregning af uddannelsesgraden i 2013 for jobcentrene i Midtjylland 2011 resultat KTH justering år justering 2011 justering Regionalt mål Mål 2013 Stigning Midtjylland 20,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 26,0% 5,3% Aarhus 18,8% 0,5% -0,5% 0,9% 5,3% 25,1% 6,3% Favrskov 15,9% -0,5% 0,5% 2,4% 5,3% 23,6% 7,7% Hedensted 18,6% -0,5% -0,5% 1,1% 5,3% 24,0% 5,4% Herning 21,4% -0,5% 0,5% -0,4% 5,3% 26,4% 5,0% Holstebro 24,1% 0,5% 0,5% -1,7% 5,3% 28,7% 4,6% Horsens 18,0% 0,5% -0,5% 1,4% 5,3% 24,7% 6,7% Ikast-Brande 21,9% -0,5% 0,5% -0,6% 5,3% 26,6% 4,7% Lemvig 20,0% -0,5% 0,5% 0,3% 5,3% 25,7% 5,7% Norddjurs 20,4% -0,5% -0,5% 0,2% 5,3% 24,9% 4,5% Odder 26,1% 0,5% 0,5% -2,7% 5,3% 29,7% 3,6% Randers 20,3% -0,5% 0,5% 0,2% 5,3% 25,8% 5,5% Ringkøbing-Skjern 22,4% -0,5% -0,5% -0,8% 5,3% 25,9% 3,5% Samsø 22,7% 0,5% -0,5% -1,0% 5,3% 27,0% 4,3% Silkeborg 23,7% 0,5% -0,5% -1,5% 5,3% 27,5% 3,8% Skanderborg 18,7% 0,5% -0,5% 1,0% 5,3% 25,0% 6,3% Skive 25,9% -0,5% -0,5% -2,6% 5,3% 27,6% 1,7% Struer 20,6% 0,5% 0,5% 0,0% 5,3% 27,0% 6,4% Syddjurs 21,5% 0,5% 0,5% -0,4% 5,3% 27,4% 5,9% Viborg 24,0% -0,5% 0,5% -1,7% 5,3% 27,7% 3,7% Kilde: jobindsats.dk Beregningen af uddannelsesgraden er beregnet med udgangspunkt i resultaet for 2011.

45 2 Kommuner, som har en højere uddannelsesgrad i 2011 end regionen, kan overveje at have en mindre stigning end 5,3%-point. Ligesom dem, der har en mindre uddannelsesgrad i 2011 end regionsgennemsnittet, kan overveje at øge uddannelsesgraden med mere end 5,3%-point. Den regionale stigning (5,3% point) lægges til alle jobcentre og der justeres for andelen af kontanthjælpsmodtagere (+/- 0,5% point) og andelen af unge under 25 år (+/- 0,5% point). Tillige justeres dermed halvdelen af forskellen mellem regionens resultat i 2011 og kommunens resultat. Fremgår af kolonnen: 2011-justering i skemaet. Nærmere om faktorer som har betydning for uddannelsesgraden Data om uddannelsesgraden indikerer, at kontanthjælpsmodtagere generelt har en højere uddannelsesgrad end dagpengemodtagere, og at uddannelsesgraden for den yngste del af ungegruppen er højere end gruppen som helhed. Alderssammensætningen og andelen af kontanthjælpsmodtagere i målgruppen påvirker på den måde uddannelsesgraden. Det vurderes, at kommuner med en højere andel af kontanthjælpsmodtagere end det regionale gennemsnit kan hæve deres uddannelsesgrad med 0,5%-point og kommuner med en lavere andel kan sænke uddannelsesgraden med 0,5%-point. Tilsvarende vurderes det at kommuner med en højere andel af de yngste (15 25 år) end det regionale gennemsnit kan hæve uddannelsesgraden med 0,5%-point, og kommuner ned en lavere andel kan sænke uddannelsesgraden med 0,5%-point. Tabel 2. Kontanthjælpsmodtageres og de åriges andel af målgruppen i Midtjylland opdelt på kommuner i perioden januar december Kilde: Jobindsats.dk KTH andel De yngstes andel Midtjylland 85,57% 67,72% Aarhus 88,79% 66,30% Favrskov 85,25% 72,65% Hedensted 82,23% 64,72% Herning 83,64% 73,09% Holstebro 85,91% 72,13% Horsens 85,92% 64,83% Ikast-Brande 78,64% 68,16% Lemvig 72,22% 68,75% Norddjurs 84,45% 66,82% Odder 92,51% 71,66% Randers 84,18% 68,09% Ringkøbing-Skjern 77,21% 66,10% Samsø 93,10% 62,07% Silkeborg 87,05% 66,77% Skanderborg 87,43% 63,61% Skive 81,79% 66,34% Struer 85,62% 71,57% Syddjurs 87,70% 69,02% Viborg 84,08% 69,64% 2/2

46 Bilag: 5.2. Brev om uddannelsesgraden til jobcentrene Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9599/13

47 Til jobcenterchefen Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs Vej 38K, st Åbyhøj Tlf Fax Ministerens beskæftigelsesmål 1 uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse Jobcentrene skal i deres beskæftigelsesplan for 2013 fastsætte et mål for uddannelsesgraden for unge ledige uden kompetencegivende uddannelse. Dato 11. januar 2013 Sag Beregninger af uddannelsesgraden, som findes i bygger på to centrale datakilder. Data indtil september 2011 er baseret på data fra Danmarks Statistik om højest gennemførte uddannelse - suppleret med data fra Uni-C s ungedatabase om uddannelsesforløbs start- og sluttidspunkt. Data fra oktober 2011 og frem bygger udelukkende på data fra Uni- C s ungedatabase vedr. højest gennemførte uddannelse efter 1. oktober 2011 samt uddannelsesforløbs start- og sluttidspunkt. De to datakilder til at beregne uddannelsesgraderne er på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud er sammenlignelige. Det er derfor ikke muligt at vurdere udviklingen i størrelsen af målgruppen og i uddannelsesgraden fra 2011 til Beskæftigelsesregionen har på den baggrund besluttet at tage udgangspunkt i uddannelsesgraden for 2011, da dette mest valide. Og har på den baggrund indstillet til Det Regionale Beskæftigelsesråd, at det regionale mål er, at uddannelsesgraden i 2013 skal være 26% - en stigning på 5,3% i forhold til Måltallet udtrykker en ambition om, at flere ledige uden en kompetencegivende uddannelse påbegynder en uddannelse. Da 2013 er det første år med et mål om en uddannelsesgrad, og da der endnu ikke er historiske tal, anbefaler Beskæftigelsesregionen, at jobcentrene i deres beskæftigelsesplan fastlægger et mål, som afspejler en ambition om en forstærket indsats for, at få flere ledige uden kompetencegivende uddannelse til at starte en uddannelse.

48 Beskæftigelsesregionens forslag til uddannelsesgrad i 2013 Beskæftigelsesregion har - i vedlagte bilag - fordelt den regionale uddannelsesgrad ud på de enkelte kommuner ud fra tre centrale faktorer, som vurderes, at have indflydelse på uddannelsesgraden: Andel kontanthjælpsmodtagere Andel unge under 25 år Det opnåede resultat i perioden januar - december Baggrunden for netop disse faktorer er, at vi ved, at kontanthjælpsmodtagere har en højere uddannelsesgrad end dagpengemodtagere, at unge i målgruppen har en højere uddannelsesgrad end ældre, og endelig at jobcentrets uddannelsesgrad i 2011 har betydning for resultatet i Der vedlægges et notat om beskæftigelsesregionens beregning af uddannelsesgraden for 2013, og om hvorledes jobcentrene selv kan beregne uddannelsesgraden for Det er forventningen, at beregningerne kan indgå i kommunernes overvejelser om fastlæggelse af uddannelsesgraden for 2013 og dermed sikre, at så mange ledige uden kompetencegivende påbegynder en kompetencegivende uddannelse. I er velkommen til at kontakte René Hansen på telefon eller på mail hvis I har spørgsmål til ovenstående. Med venlig hilsen Palle Christiansen Regionsdirektør 2

49 Bilag: 7.1. Måltal Region Midtjylland november 2012 og Akutpakke uge 3 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10421/13

50

51

52 Bilag: 7.2. Ledighedstal November 2012 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9132/13

53 ledige i Midtjylland i november 2012 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var ledige i Midtjylland i november Det svarer til en ledighed på 5,1% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering. I det seneste år fra november 2011 til november 2012 er ledigheden næsten uændret med et fald på 193 ledige, svarende til et fald på 0,6% Korrigeret for sæsonudsving var der bruttoledige i november Det svarer til en ledighed på 5,5%. I den seneste måned fra oktober til november er den sæsonkorrigerede ledighed faldet med 88 personer. I det seneste år har den sæsonkorrigerede ledighed målt i procent af arbejdsstyrken ligget stabilt på mellem 5,4% og 5,6%. Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Skanderborg med 3,3%. Den højeste ledighed er i Norddjurs, Randers og Struer alle med 6,0%. I det seneste år er ledigheden faldet mest i Skive med en nedgang på 0,7%-point og 165 færre ledige. Modsat er ledigheden steget mest i Ringkøbing-Skjern med 0,4%-point en stigning på 88 ledige. Fordelt på køn har ledigheden faldet 1,5% for mænd fra november 2011 til november 2012, mens den er steget 0,2% for kvinder. I november er ledigheden højere for kvinder (5,6%) end for mænd (4,7%). Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 8,6%, mens den er lavest for de 60-årige og derover med 3,1%. Antallet af ledige er faldet i aldersgrupperne mellem 30 og 59 år, mens ledigheden er steget blandt de 60-årige og ældre (+11,4%), de 16 til 24-årige (+3,7%) og de 25 til 29-årige (+1,4%). Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest i Danske Sundhedsorganisationers a- kasse DSA (1,7%). Derefter kommer El-faget (2,6%) og Ledernes a-kasse (3,0%). Modsat er ledigheden højest i 3F (9,3%) og i Teknikernes a-kasse og a- kassen for Journalistik, kommunikation og sprog (begge med 7,8%). Udviklingen i antal bruttoledige og den sæsonkorrigerede bruttoledighed i Midtjylland fra november 2007 til november Seneste år Antal fuldtidspersoner M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Bruttoledighed Kilde: Danmark Statistik, Sæsonkorrigeret ledighed

54 Bruttoledigheden i Region Midtjylland i nov samt udviklingen i ledigheden ift. nov Antal fuldtidsledige Ledighedsprocent Udvikling nov. Udvikling nov November November Fordelt på kommuner Favrskov ,3% 0,0 %-point Hedensted ,9% -0,2 %-point Herning ,3% 0,2 %-point Holstebro ,7% -0,1 %-point Horsens ,8% -0,3 %-point Ikast-Brande ,3% -0,6 %-point Lemvig ,5% 0,0 %-point Norddjurs ,0% 0,1 %-point Odder ,4% -0,2 %-point Randers ,0% 0,1 %-point Ringkøbing-Skjern ,5% 0,4 %-point Samsø ,5% -0,2 %-point Silkeborg ,4% -0,1 %-point Skanderborg ,3% -0,4 %-point Skive ,9% -0,7 %-point Struer ,0% 0,0 %-point Syddjurs ,8% -0,3 %-point Viborg ,7% -0,2 %-point Aarhus ,6% 0,2 %-point Midtjylland ,1% -0,1 %-point Hele landet ,9% 0,0 %-point Fordelt på køn Mænd ,7% -0,1 %-point Kvinder ,6% 0,0 %-point Fordelt på alder år ,4% 0,1 %-point år ,6% 0,1 %-point år ,6% -0,1 %-point år ,5% -0,1 %-point år ,1% -0,1 %-point 60 år ,1% 0,3 %-point Fordelt på a-kassegrupper Selvstændige ,6% 0,1% -point Akademikere ,2% 0,1% -point Funkt. og tj.mænd ,1% -0,2% -point HK ,3% 0,1% -point Tekniske funktionærer ,2% 0,0% -point Byggefag ,4% -0,2% -point Metalarbejdere ,0% 0,1% -point 3F* ,3% -0,3% -point Fødevareforbundet (NNF) ,4% -0,2% -point FOA ,9% 0,4% -point Kristelig a-kasse ,8% -0,5% -point Øvrige a-kasser ,7% 0,1% -point Ikke forsikrede Note: Bruttoledige angiver antal ledige og aktiverede dagpengemodtagere og jobklare kontanthj.modt. Note: Ledighedsprocenten angiver antal ledige i procent af arbejdsstyrken for kommune, køn og alder, og ledige i procent af forsikrede for a-kasser Note: Pga. afrunding kan summerne variere Kilde: Danmarks Statistik, beregnet pba. tal fra

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Ebeltoft Rådhus Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 25. februar 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Viden Djurs (Teknisk Skole i Grenaa) - Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 19. juni 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd Sted: Mødelokale 19 (101) Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 BESLUTNINGSPROTOKOL Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa. Dato : 11. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer John Saaby Jensen (A), formand

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Viden Djurs (Teknisk Skole i Grenaa) - Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 19. juni 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 22. maj 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Rådhus Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 6. maj 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014

Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014 Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014 Status pr. september 2014 På arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2014 sat fokus på en række indsatsområde. Indsatsområderne har følgende baggrund: Politiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Tangkærcentret Sygehusvej 50, Ørsted Dato: Onsdag den 18. september 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:25 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 11. februar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL ÅBENT MØDE

BESLUTNINGSPROTOKOL ÅBENT MØDE Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL ÅBENT MØDE Møde nr. : 03/2011 Sted : Ungdommens Uddannelsescenter, Sønderport 6A, 1. sal, Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.45 Medlemmer

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget afholdes i rådssalen i Grenaa kl. 16.00-18.00. Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. John Saaby Jensen (A), formand Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V), næstformand Jytte Dalgaard (F)

BESLUTNINGSPROTOKOL. John Saaby Jensen (A), formand Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V), næstformand Jytte Dalgaard (F) Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødet starter hos CV2 Kursuscenter, N.P. Josiassens Vej 44 i Grenaa Dato : 10. marts 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013 ISSN 2246-171X 2013 Analyserapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS I 2015...2 TO OVERLIGGERE FOR INDSATSEN I 2015...2 DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL I 2015...2 MINISTERENS

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere