Dagsorden bestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Elin Bech (EBE), tlf , Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand Årsrapport Endelig finansiering af Campus Roskilde Salg af jord i Vordingborg Plan for Center for Undervisningsmidler (CFU) Resultatlønskontrakt indsatsområder for Undersøgelser i UCSJ Mødetidspunkter for første halvdel af Punkter til næste bestyrelsesmøder Kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt På mødet vil der være kaffe, te, vand, frugt og sandwiches. 1/22

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling 1.2 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 1.3 Økonomi 1.4 Proces 1.5 Kommunikation 1.6 Bilag 2/22

3 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand 2.1 Sagsfremstilling Rektors nyhedsbrev udgør meddelelser fra rektor. 2.2 Indstilling 2.3 Økonomi 2.4 Proces 2.5 Kommunikation 2.6 Bilag Bilag 2.1 Nyhedsbrev Bilag 2.2 Brev fra Hans Stige af 24.januar 2011 til undervisningsminister Tina Nedergaard Bilag 2.3 Brev fra undervisningsminister Tina Nedergaard af 28.februar 2011 til Hans Stige Bilag 2.4 Referat fra forretningsudvalgsmøde den 11.marts /22

4 3. Årsrapport Sagsfremstilling Årsrapport og revisionsprotokollat 2010 gennemgås af revisorerne Søren Stampe og Lars Stuhr Vestmose. Der er afsat maks. 45 minutter til dette punkt. 3.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2010, herunder de anbefalinger, der fremgår af ledelsesberetningen. 3.3 Økonomi 3.4 Proces Årsrapporten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og rektor inden indsendelse til undervisningsministeriet og rigsrevisionen senest den 1.april Kommunikation Rektor anbefaler, at der udsendes pressemeddelelse vedr. regnskab 2010 jf. pkt 11 i dagsordenen. 3.6 Bilag Bilag 3.1 Bilag 3.2 Årsrapport 2010 (eftersendes fra revisor) Revisionsprotokollat 2010 (eftersendes fra revisor) 4/22

5 4. Endelig finansiering af Campus Roskilde 4.1 Sagsfremstilling UCSJ har haft forhandlinger med Nykredit, Nordea og Sydbank vedr. finansiering af byggeriet i Roskilde. Nordea og Sydbank har valgt ikke at give bud på finansieringen, hvorfor der alene ligger et tilbud fra Nykredit. Finansieringsbehovet er opgjort på baggrund af det godkendte budget, der indeholder køb af grund, tilslutningsafgifter samt tilladelser m.v. samt opførelse og indretning af campusbyggeriets fase I og II på sammenlagt kvadratmeter. Totalentreprise (etape I+II) Køb af grund Tilladelser mv. Tilslutningsafgifter mv. Diverse Inventar Samlet investering t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. På baggrund af det udarbejdede likviditetsbudget for UCSJ for perioden frem til medio 2012, der behov for en byggekredit på op til t.kr. Byggekreditten forrentes med en variabel basisrente der pt. ligger på 0,82% med et tillæg på 3% i byggeperioden, der afløses af et tillæg på 4% fra byggeriets aflevering frem til indfrielse. Udbetalinger fra byggekredit sker i.h.t. dokumentation og besigtigelse hvilket, hvis byggeplanen følges, forventes at følge en af entreprenøren udarbejdet ratefordelingsplan. Rammen er gældende indtil , således at UCSJ vil have frem til dette tidspunkt til endelig afhændelse af ejendommene i Roskilde og Haslev. Belåning af Campus Roskilde er betinget af en endelig vurdering af det færdige byggeri. Endelig låneudmåling kan således maksimalt blive 80 % af den endelige udmålte ejendomsvurdering. I det foreliggende forventes en realkreditfinansiering på t.kr. i Campus Roskildebyggeriet, hvilket giver en samlet finansieringsmodel som følger: 5/22

6 Belåning af Campus Roskilde Friværdibelåning i eksisterende ejendomme t.kr t.kr. Forventet provenu ved salg af Haslev Seminarium Køgevej 7 Ibsgården 222 Egenfinansiering Samlet finansiering t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Byggeriet er indtil videre finansieret ved træk på UCSJs likviditet, herunder med brug af provenuet fra lån optaget i forbindelse med købet af sygeplejeskolen i Slagelse. UCSJ vil i forbindelse med byggeriet af campus Roskilde, efter et frasalg af ejendommene Køgevej 7 og Ibsgården 222 i Roskilde samt Søndergade 12 i Haslev have en realkreditgæld på 244 mio.kr. Med en gæld af den størrelse har UCSJ derfor i samarbejde med Nykredit arbejdet med forskellige modeller for, hvordan vores samlede gæld bliver styret bedst muligt fremadrettet. UCSJ har ikke omlagt i den lånemasse, der blev overtaget fra de to CVU er ved etableringen 1.januar Der er optaget to lån, 10,7 mio. kr., som fastforrentet 4 % lån og 21,4 mio. kr. som et F1 lån. Det må forventes, at renteudviklingen vil gå i stigende retning efter en årrække med faldende renter. Det er således nødvendigt, at UCSJs bestyrelse tager aktiv stilling til institutionens rentestrategi. UCSJ er en uddannelsesinstitution og vi har ikke ressourcer til at opbygge udvidede kompetencer indenfor gældsfinansiering. Finansiering indgår som en del af den løbende økonomifunktion med støtte fra rådgivere i kreditinstitutioner og revisor. UCSJ skal ikke overvåge markedet fra dag til dag, men stadig drage fordel af, at den korte rente som udgangspunkt er lavere end den lange. Dog med sådan låneporteføljesammensætning, at institutionen har en meget begrænset risiko i forbindelse med rentehop. Der er lagt vægt på, at der laves rentesikring for hele gælden, med en blanding af lange og korte rentesikringer. Der arbejdes primært med rentelofter, da dette sikrer nytte af den lave rente og sikrer ydelsen ved rentestigning. Denne strategi sikrer UCSJs langsigtede økonomiske bæredygtighed og en optimering af rentebetalingerne i forhold til at sikre os den bedste finansiering. I forhold til byggesagen i Roskilde skal der sikres tilpas lave renteudgifter, mens byggeriet står på. 6/22

7 Finansieringsstrategien understøttes af, at institutionens samlede finansiering tages op til drøftelse i bestyrelsen en gang årligt i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet. Herudover pålægger bestyrelsen økonomifunktionen at have halvårlige opfølgningsmøder med kreditinstitution og rådgivere, således at der sikres en overvågning og vejledning i forhold til gældsplejen / risikostyringen. Dette kan give en fremtidig finansiering, der ser sådan ud (tallene er vejledende, da renten ændrer sig). Rentelofter i op til 26 år (rentemax) Fastrente i 26 år Nyt renteloft i 10 år Ny fastrenteaftale i 10 år Nyt renteloft i 5 år 53,5 mio. kr. 22,4 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. Gennemsnitsrente på 3,49 % på hele finansieringen og renter og bidrag for 8,5 mio.kr. (ved uændret rente) Ovenstående finansieringsmodel giver renteafdækning på hele gælden. Denne model giver stor risikospredning pga. forskellige løbetider, og spredning mellem fast rente og rentelofter, med overvægt af sidstnævnte. Om 5 år skal 56 mio. kr. genfinansieres og om 10 år genfinansieres yderligere 112 mio.kr. Dette betyder, at der er klar rentesikring af hele lånemassen på 5 års sigt og vi kender den samlede risiko på denne løbetid. Denne er vist i bilag 4.5. Renteudgiften incl. terminssikring forventes at ligge på 3,49 % svarende til 8,5 mio.kr. pa ved etableringen af lånet. Den højeste renteudgift, der kan forekomme, vil med de indlagte terminssikringer ligge på 5,04 % svarende til 12,3 mio.kr. pa. Senest efter 5 år refinansieres 23 % af lånemassen og senest efter yderligere 5 år refinansieres yderligere 46 % af lånemassen. Der er altså en risiko på op til 3,8 mio. kr. pa i øgede renteudgifter ved rentestigninger i den første 5 årige periode til et niveau op til 5 % eller derover. Det er en forudsætning for udvidelse af realkreditengagementet, at byggefinansiering foretages via Nykredit Bank og at UCSJ flytter bankforretninger til Nykredit bank, dog med respekt for de transaktioner via Statens Koncernbetaling, der ligger i Danske Bank. Tilbud om finansiering og byggekredit bygger således på at Nykredit ønsker et udvidet samarbejde med UCSJ. Dette betyder: Samlet udvidelse af realkreditengagement t.kr. heraf indfrielse af Realkredit Danmark t.kr. Ramme for byggelån / forhåndslånsgaranti, t.kr. Renteramme til afdækning af renterisiko Efter indfrielse af byggelånet vil den samlede hovedstol på vores lån i nykredit ligge på 244 mio.kr. 7/22

8 Tilsagnet er tiltrådt af bestyrelsen for Nykredit Realkredit / Nykredit Bank og kan effektueres umiddelbart efter en godkendelse i UCSJs bestyrelse. 4.2 Indstilling Rektor indstiller, at UCSJ flytter sine bankforretninger til Nykredit bank, dog med respekt for de transaktioner via Statens Koncernbetaling, der ligger i Danske Bank. Der etableres en byggekredit hos Nykredit på op til 160 mio.kr. frem til udgangen af UCSJ arbejder med en afvejet rentemodel, hvor finansieringen sammensættes som en kombination af fastforrentede lån og variabelt forrentede lån med forskellige refinansieringsterminer. Der gennemføres en omlægning af eksisterende lån, tillægsbelåning i eksisterende bygningsmasse og nye lån i campus Roskilde, der bringer den samlede lånemasse op på 244 mio. kr. Lånene tages i Nykredit med følgende sammensætning: Rentelofter i op til 26 år (rentemax) Fastrente i 26 år Nyt renteloft i 10 år Ny fastrenteaftale i 10 år Nyt renteloft i 5 år 53,5 mio. kr. 22,4 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. 4.3 Økonomi 4.4 Proces 4.5 Kommunikation 4.6 Bilag Bilag 4.1 Bilag 4.2 Bilag 4.3 Bilag 4.4 Bilag 4.5 Notat om finansieringen af Campus Roskilde Notat om rentestrategi Bilag a til rentestrategi Bilag b til rentestrategi Bilag c til rentestrategi 8/22

9 5. Salg af jord i Vordingborg 5.1 Sagsfremstilling ATP ejendomme ønsker at erhverve et areal på kvadratmeter byggejord som udstykkes fra Kuskevej i Vordingborg med henblik på at opføre en kontorbygning til Udbetaling Danmark. Kontorbygningen, der påtænkes opført på byggegrunden, forventes at indeholde i alt mindst etagekvadratmeter til brug for Udbetaling Danmarks fremtidige administration af en række udbetalingsopgaver på områderne folke og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnebidrag. Virksomheden Udbetaling Danmark forventes at skulle huse op til 250 kontorarbejdspladser i Vordingborg. Købesummen er aftalt til kontant t.kr. Efter konkret landinspektøropmåling af arealet har UCSJ og ATP ejendomme ret til at kræve købesummen reguleret forholdsmæssigt op eller ned svarende til 320 kr. pr. kvadratmeter i forhold til, hvad det udstykkede areal må afvige fra de forudsatte kvadratmeter. Købsaftalen er fra ATP ejendomme betinget af, at Vordingborg Kommune endelig vedtager og offentliggør en lokalplan, der muliggør opførelsen af byggeri på minimum etagekvadratmeter, og at fristen for at påklage denne lokalplan er udløbet, uden at der er indkommet indsigelser. Det er desuden en betingelse at Vordingborg Kommune udsteder en byggetilladelse med mulighed for byggestart i oktober Endelig betinger ATP ejendomme sig, at der fremkommer tilfredsstilende resultater af miljøtekniske og geotekniske undersøgelser af grunden. UCSJ har betinget sig, at bestyrelsen godkender salget på de aftalte vilkår. 5.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tiltræder salget af kvadratmeter byggejord i Vordingborg til ATP ejendomme til 320 kr. pr. kvadratmeter. 5.3 Økonomi Salget indbringer UCSJ et kontant provenu på t.kr. 5.4 Proces 5.5 Kommunikation 9/22

10 5.6 Bilag Bilag 5.1 Bilag 5.2 Betinget købsaftale Tilladelse til udførelse af boreprøver 10/22

11 6. Plan for Center for Undervisningsmidler (CFU) 6.1 Sagsfremstilling Som bestyrelsen tidligere har drøftet, er der behov for en tilpasning af CFU på baggrund af de bebudede nedskæringer i CFU s samlede budget, som for alvor får effekt fra budget 2012 og Effekten på driftsbevillingerne for CFU sjælland kan illustreres i nedenstående tabel. Der er ingen garanti for, at CFU Sjællands andel af det totale budget på 17,09 % kan fastholdes, idet procentsatsen baserer sig på en fordelingsnøgle med mange delelementer. Budgetår Oprindeligt totalt CFUbudget Reduktion i budget jf. genopretningsplan Reduceret CFUbudget CFU Sjællands bevilling Nedgang i forhold til forventet Nedgang i forhold til CFU Sjællands andel af total CFUbudget 17,09 % Undervisningsministeriet har endnu ikke oplyst, hvilke opgaver CFU fremover skal varetage. Der er dog ingen tvivl om, at hovedopgaverne for CFU fortsat vil være: Levering af undervisningsmateriel til primært folkeskoler i de 17 kommuner i regionen (udlånssamlingen) Information og kursusaktivitet i relation til undervisningsmateriale (informativ samling) Parallelt med, at CFU skal tilpasse sig ovenstående besparelser, ønsker CFU i UCSJ at markere sig visionært og fremtidsorienteret, som det også fremgår af vedlagte bilag. Direktionen har følgende visioner for CFU: CFU Sjælland skal anvise praktiske, visionære og fremtidsorienterede løsninger på undervisernes dagligdag, primært fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne. CFU skal tage udgangspunkt i den dagligdag, som nye og mere erfarne undervisere møder i deres arbejde. CFU s visionære tilgang til opgaveløsningen skal ske gennem en offensiv informationsformidling. Dette skal være i skrift, udstillinger, på nettet og i kursusvirksomhed. Indholdet i denne informationsformidling skal være en præsentation af nye didaktiske metoder. Derfor etableres der en stationær informativ samling i Vordingborg, to minicentre i Roskilde og Slagelse samt mulighed for udstillinger med tilknyttet kursusvirksomhed fysisk rundt om i Region Sjælland samt virtuelt. Afgørende for at opgive bygningsmasen i Slagelse og Roskilde er bl.a. ud fra en forventning om, at de bygningsudgifter, 11/22

12 der pt. afholdes af UBST (Universitets og Bygningsstyrelsen) vil kunne indgå i et regnskab, hvor virkningerne af besparelserne afbødes. De fremtidsorienterede løsninger sikres gennem en satsning på IT løsninger til formidling og kommunikation. Denne IT satsning skal afspejles i udlånssamlingens og informationsafdelingens håndtering af IT: hardware, software og Brainware. CFU Sjælland skal være kendt for at være vidensbank indenfor pædagogisk og didaktisk anvendelse af IT. CFU skal i sin interne kompetenceopbygning satse på at kunne håndtere de udfordringer, som udspringer at ITificeringen af de pædagogiske rum. For CFU er det vigtigt, at der udvikles en informationspraksis, hvor CFU fortæller om egne kompetencer og organisatoriske færdigheder til et publikum, som er større end CFU s nuværende brugere. Denne udvidede kreds af informationsmodtagere skal sikre CFU Sjælland en fortsat udvikling af brugerkredsen, men den bredere kreds skal også bidrage til at understrege CFU s legitimitet inden for arbejdet med at understøtte den pædagogiske udvikling. Som bilag er direktionens CFU handleplan til godkendelse, hvor direktionen anbefaler hvordan tilpasningerne indenfor CFU håndteres samt uddyber disse. 6.2 Indstilling Den overordnede indstilling fra rektor til bestyrelsen er: at der realiseres en årlig budgettilpasning på kr. på CFU s bruttobudgetter. Indstillingen modsvarer forventningen i nedgang i bevilling budgetår Følgende elementer indstilles som led i en CFUhandleplan: 1. Den driftsmæssige besparelse findes primært på CFU s informative afdelinger. 2. Den informative afdelings aktiviteter samles i Vordingborg. De nuværende bygninger i Slagelse og Roskilde opgives fra 1. januar For at kompensere for reduktionen i den bygningsmæssige kapacitet i Slagelse og Roskilde etableres der henholdsvis 2 undervisningslokaler i Slagelse og 2 undervisningslokaler i Roskilde. Begge steder skal undervisningslokalerne udstråle et voksenpædagogisk miljø. Dette skal ligeledes sikre CFU s nærhed til lærer og pædagoguddannelsen. 4. Der sker nedlæggelse af 26 stillinger i informationsafdelingen. Der er ikke tale om fuldtidsstillinger. Dette vil reducere lønomkostningerne med samlet 8,7 millioner kr. 5. Der etableres decentrale informative samlinger, som efter aftaler med de enkelte kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner flyttes mellem forskellige geografier. Derved skabes der nye udstillinger og etableres decentrale pædagogiske mødefora. Udstillingerne kan også placeres på Campus i UCSJ. 6. Det nuværende trykkeri i Vordingborg nedlægges. Herved udgår årligt 2,25 millioner kr. i budgetterede indtægter. Der bevares en grafisk funktion. 7. Der skabes en enstrenget ledelsesstruktur med en CFUchef for både udlånssamlingen og informativ afdeling. 12/22

13 8. Det skal analyseres hvordan CFU film og medier kan varetages i en anden organisatorisk og teknisk løsning. 9. Der skal findes en administrativ samdriftsform indenfor kursusadministration mellem Center for Videreuddannelse (CFV) og CFU. 10. Udlånssamlingens kørselsbehov skal analyseres. 6.3 Økonomi Se CFU handleplan (bilag 6.1) 6.4 Proces Se CFU handleplan (bilag 6.1) 6.5 Kommunikation Se CFU handleplan (bilag 6.1) 6.6 Bilag Bilag 6.1 CFU handleplan 13/22

14 7. Resultatlønskontrakt indsatsområder for Sagsfremstilling Rektors resultatlønskontrakt for 2011 er under udarbejdelse. Resultatlønskontrakten følger udviklingskontrakten, indgået mellem Undervisningsministeriet og UCSJ, som er gældende for Med udgangspunkt i bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet (bilag 7.1) udformes den endelige resultatlønskontrakt for rektor for I bemyndigelsesbrevet fremgår det, at indholdet af resultatlønskontrakten skal fokusere på de strategiske indsatsområder, som bestyrelsen vælger at prioritere særligt i institutionsledernes arbejde det kommende år. Rammerne for bestyrelsens udvælgelse af indsatsområder er givet i nedenstående 4 hovedområder: A) Obligatorisk indsatsområde: Mindre fravær / frafald B) Uddannelsespolitiske indsatsområder. Dette punkt knytter sig til gymnasiale uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser og er dermed ikke relevant ift. UCSJ C) Frivillige indsatsområder, hvor bestyrelsen skal udvælge mindst 2 af de 7 følgende indsatsområder: C1: Initiativer, der fokuserer på at højne eleverne / de studerendes / kursisternes faglige niveau, så de får de bedste forudsætninger for fortsat uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet C2: Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmiljø C3: Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses og vidensmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund C4: Initiativer, der sikrer målrettet kompetence og organisationsudvikling, herunder lærerkvalificering C5: Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af institutionens formål C6: Initiativer, der sikrer, at itanvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde med henblik på at udbygge brugen af it i undervisningen C7: Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift, herunder administrative fællesskaber D) Institutionsspecifikke indsatsområder Hver institution skal vælge 12 institutionsspecifikke indsatsområder. Disse kan vælges blandt de frivillige indsatsområder ovenfor, eller de kan være helt andre indsatsområder, som bestyrelsen finder relevante. På baggrund af bemyndigelsen fra Undervisningsministeriet indstiller rektor, at der udover det obligatoriske indsatsområde mindre fravær vælges 5 indsatsområder fra C, således at de institutionsspecifikke indsatsområder (D) vælges blandt de frivillige indsatsområder i C. 14/22

15 De i alt 6 indsatsområder bliver således: Mindre frafald (obligatorisk punkt) Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmiljø (C2) Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses og vidensmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund (C3) Initiativer, der sikrer målrettet kompetence og organisationsudvikling, herunder lærerkvalificering (C4) Initiativer, der sikrer, at itanvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde med henblik på at udbygge brugen af it i undervisningen (C6) Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift, herunder administrative fællesskaber (C7) Ovenstående indsatsområder tilgodeser på bedst mulig måde bestyrelsens indsatsområder tilkendegivet på bestyrelsesseminar i november 2010, indstillingerne ved årsrapport 2010 (punkt 3) og anbefalinger fra undersøgelserne (punkt 8). 7.2 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender indsatsområderne i sagsfremstillingen samt bemyndiger formand og næstformand til at indgå resultatlønskontrakt med rektor. 7.3 Økonomi 7.4 Proces 7.5 Kommunikation 7.6 Bilag Bilag 7.1 Bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet, juni 2010 Bilag 7.2 Udviklingskontrakten kan ses via dette link: ntrakt 15/22

16 8. Undersøgelser i UCSJ 8.1 Sagsfremstilling I andet halvår 2010 har der været gennemført flere undersøgelser: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Arbejdspladsvurdering (APV) Studentertilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV I juni 2010 blev der gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i hele UCSJ. Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af en arbejdsgruppe nedsat af HSU og resultaterne af undersøgelsen blev gennemgået og bearbejdet af samme arbejdsgruppe. I december 2010 blev der gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) i form af et elektronisk spørgeskema i det meste af UCSJ. Undtaget for denne undersøgelse var kun de arbejdsmiljøgrupper, som havde gennemført APV i løbet af Arbejdspladsvurderingens spørgeramme indeholdte spørgsmål vedr. det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø samt generelt medarbejdernes trivsel. Da der således er et overlap på de to undersøgelser er direktionen indstillet på, at behandle resultaterne af undersøgelserne under ét. Herudover forventer UCSJ fremadrettet at gennemføre medarbejdertilfredshedsundersøgelse sammen med den lovbestemte APV. Resultaterne af undersøgelsen i december 2010 kan sammenlignes med en enslydende undersøgelse, som er blevet gennemført i VIA UC. Dette gør det muligt at benchmarke de to professionshøjskoler ift. hinanden. Det videre arbejde med resultaterne af arbejdspladsvurderingen og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen foregår i to parallelle spor, idet arbejdet med selve arbejdspladsvurderingen foregår i de lokale arbejdsmiljøgrupper (det, der tidligere hed sikkerhedsgrupper), mens arbejdet med medarbejdertilfredshed vil tage afsæt i nedenstående anbefalinger, truffet af direktionen. Anbefalingerne vil blive drøftet og kvalificeret yderligere i HSU, hvor medarbejdertilfredshedsundersøgelsen drøftes den 24.marts Arbejdet med APV en vil blive kvalificeret yderligere i Hoved AMO (det tidligere hovedsikkerhedsudvalg). Resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen tegner et billede af, at en stor del af medarbejderne efterlyser kompetenceudvikling samt synliggørelse af UCSJ s strategi og sammenhængen med de tiltag, der sættes i gang. Undersøgelsen viser også, at medarbejderne er tilfredse med og sætter stor pris på kolleger og mening i arbejdet. På baggrund af dette har direktionen besluttet følgende anbefalinger: Udarbejdelse af kompetenceudviklingsstrategi. Denne skal sættes i relation til IT understøttende kompetencer, herunder elæring, parallelundervisning m.v. Prioritering af handleplaner og strategiplan 16/22

17 Sikring af innovative og regionale sammenhænge Som beskrevet ovenfor vil anbefalingerne blive suppleret og kvalificeret med drøftelserne fra HSU mødet den 24.marts Studentertilfredshedsundersøgelse UCSJ gennemførte i efteråret 2010 en studentertilfredshedsundersøgelse på alle uddannelsessteder. Der blev stillet spørgsmål indenfor hovedområderne: Organisering af uddannelsen, undervisning, socialt miljø, fysisk miljø, udstyr og materialer, praktik, uddannelsens relevans og brugbarhed samt demografiske baggrundsvariabler. Undersøgelsen satte fokus på studieglæde udbytte og loyalitet som 3 centrale hovedindikatorer for de studerendes trivsel i uddannelsen. Indikatorerne blev anvendt både til at følge bevægelserne i de studerendes trivsel og tilfredshed på et samlet institutions niveau, uddannelsesretningsniveau og uddannelsesstedsniveau. Resultaterne fra studentertilfredshedsundersøgelsen bliver anvendt både lokalt på uddannelsesstederne samt til afrapportering af ressourceregnskab og udviklingskontrakt i foråret På baggrund af studentertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet en rapport (bilag 8.4). Her fremgår det bl.a., at det anbefales, at der sættes fokus på organisering af uddannelsen, herunder at arbejde med at uddannelserne er velstrukturerede samt at der er klare informationer om, hvad der fagligt forventes af de studerende. Endvidere anbefales det ift. uddannelsernes undervisning, at underviserne er gode til at se sammenhænge med andre fag inden for uddannelsen og at der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen. På baggrund af rapporten har direktionen besluttet følgende overordnede anbefalinger: Information om og synliggørelse af struktur, herunder ECTS, via uddannelsesplaner Forventningsafstemning. Beskrivelse af, hvad det vil sige at være studerende i UCSJ og hvordan det forventes forvaltet gennem de forskellige uddannelsesmoduler. På samme måde en beskrivelse af, hvad den studerende kan forvente af UCSJ ift. service, informationer og undervisning Systematisere evalueringer, herunder evalueringer inddraget som en del af undervisningen og planlægningen Etablering af dialogfora i campus, hvor studerende, medarbejdere og ledelse mødes Studenterinddragelse, herunder etablering af projekter, hvor studerende er aktive, f.eks. som tutorer, deltagere i vejledningsarrangementer m.v. Projekt om faglig stolthed, herunder evt. samarbejde med de faglige organisationer med at sætte fokus på velfærdsuddannelserne og den samfundsmæssig værdi af disse Udvidet studievejledning indeholdende studenterrådgivning og studieteknik 17/22

18 Ændringer af de fysiske forhold på baggrund af inddragelse af de studerendes konkrete bud i undersøgelsen og ud fra en vurdering af faglig og økonomisk ramme 8.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender anbefalingerne. 8.3 Økonomi 8.4 Proces 8.5 Kommunikation 8.6 Bilag Bilag 8.1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse, sommeren 2010 Bilag 8.2 Bilag 8.3 Bilag 8.4 Arbejdspladsvurdering, vinteren Rapport. Effektanalyse Rapport studentertilfredshed 2010, institutionsniveau 18/22

19 9. Mødetidspunkter for første halvdel af Sagsfremstilling Rektor foreslår, at der i det første halvår af 2012 afholdes: bestyrelsesmøde den 28.marts 2012 fra og den 23.maj 2012 fra samt forretningsudvalgsmøde den 13.marts 2012 fra og den 8.maj 2012 fra samt bestyrelsesseminar den 26.april 2012 fra Indstilling Rektor indstiller, at der afholdes bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder samt bestyrelsesseminar de nævnte datoer og tidspunkter. 9.3 Økonomi 9.4 Proces 9.5 Kommunikation 9.6 Bilag 19/22

20 10. Punkter til næste bestyrelsesmøder 10.1 Sagsfremstilling Næste bestyrelsesmøde er den 24.maj Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal være et fast punkt omkring punkter til næste bestyrelsesmøde Indstilling Rektor indstiller, at dimittendundersøgelsen og aftagerundersøgelsen indgår i dagsordenen på et kommende bestyrelsesmøde Økonomi 10.4 Proces 10.5 Kommunikation 10.6 Bilag 20/22

21 11. Kommunikation fra bestyrelsesmødet 11.1 Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet behandles bl.a. årsregnskab 2010 samt CFU handleplan Indstilling Rektor indstiller, at såfremt årsregnskab 2010 og CFU handleplan godkendes, offentliggøres disse på UCSJ s hjemmeside og pressemeddelelse udgives umiddelbart efter bestyrelsesmødets afholdelse Økonomi 11.4 Proces 11.5 Kommunikation 11.6 Bilag Bilag 11.1 Udkast pressemeddelelse (omdeles på bestyrelsesmødet) 21/22

22 12. Eventuelt 12.1 Sagsfremstilling 12.2 Indstilling 12.3 Økonomi 12.4 Proces 12.5 Kommunikation 12.6 Bilag Inden mødets afslutning: Underskrivning af referat Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 16.december 2010 en ændring i forretningsordenen således, at samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet inden bestyrelsesmødets afslutning. 22/22

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. december 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar 2010. kl. 16.00 19.30. Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Der er udarbejdet en tids- og handleplan for udvikling af UCSJ s bibliotek indenfor campus.

Der er udarbejdet en tids- og handleplan for udvikling af UCSJ s bibliotek indenfor campus. Lars Thore Jensens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Aftalt 1 Målrettet prioritering af undervisernes arbejdstid til undervisning og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. august 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: Mødelokale 101

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. juni 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær:

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt...

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt... Dagsorden Mødedato: tirsdag den 10. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Lokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Kl. 13-14 i lok. D002 fælles med de øvrige

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 13. december 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Dagsorden med Referat

Dagsorden med Referat Dagsorden med Referat Mødedato: 5. Januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D009

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag d. 11.april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for Læreruddannelsen

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 18. september 2012.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 18. september 2012. Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 6. december 2012. Fraværende: Morten Kierkegaard, Nicolai Ørsted Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 29. marts 2010. Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:45

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 29. marts 2010. Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Torben Iversen Joe Jensen Susanna Lange Jonna

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: 11.00 Sluttidspunkt: 13.00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 17. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved A02 Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl. 15.00 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen, Steen Hartmann

Læs mere

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen:

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen: Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2010 Kvalitetsudvikling i UCSJ En vidensinstitutioner som UCSJ har til opgave at udvikle et kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringssystem,

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere