1 Indledning. 1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning. 1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling"

Transkript

1 Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin 1 Indledning I henhold til i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger nr. 96 af 2. februar 2018 (efterfølgende benævnt bekendtgørelsen) har læger, der har gennemført uddannelseslignende elementer i specialet akutmedicin i en overgangsperiode, ret til at opnå speciallægeanerkendelse eller mulighed for at gennemføre en forkortet speciallægeuddannelse i akutmedicin efter en vurdering af lægens kompetencer mv. i de regionale råd for lægers videreuddannelse. Denne vejledning præciserer, hvordan en læge eller speciallæge lever op til kravet beskrevet i bekendtgørelsens om overgangsbestemmelser, og hvordan dette administreres i videreuddannelsesregionerne. Ved en meritvurdering foretager de regionale råd for lægers videreuddannelse et konkret skøn over, hvilke kompetencer lægen allerede har erhvervet ved tidligere ansættelser, og vurderer hvorvidt dette giver anledning til forkortning af et formelt uddannelsesforløb i akutmedicin. Ansættelser ved akutafdelinger før 9. februar 2018 kan indgå i meritvurderingen, selvom disse ikke er godkendt til uddannelse, hvilket er særligt i forhold til gældende bestemmelser jf. vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen. I vejledningen anvendes betegnelsen akutafdeling. Beskrivelse og krav til en akutafdeling kan ses i afsnit 1.1. Speciallægen i akutmedicin betegnes i vejledningen som akutmediciner. 1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling Akutafdelinger kan være forskellige, idet de kan have supplerende specialer med funktioner på såvel hoved- som specialiseret niveau, men hovedopgaven for en akutafdeling er at medvirke til at sikre, at alle patientgrupper hurtigst muligt vurderes og behandles eller passerer videre til relevant specialafdeling eller sendes hjem eventuelt med behandlingsplan uden for sygehuset. Akutafdelingen medvirker til, at den akutte syge patient har én indgang til sygehusbehandling. Ved akutafdelinger (inkluderer betegnelserne fælles akutmodtagelser og traumecentre, FAM, akutmodtagelse) forstås en afdeling på et sygehus, hvor patienter modtages efter visitation i almen praksis eller via vagtcentral eller vagtlæge dvs. en akutmediciner i en akutafdeling modtager, identificerer og triagerer akutte uselekterede patienter. I bilag 1 er anført en oversigt over hvilke ansættelsessteder, som kan indgå i en meritvurdering efter denne vejlednings bestemmelser. Hvis afdelinger ikke fremgår af bilag 1 foretager de regionale råd for lægers videreuddannelse en konkret vurdering af om forløbet/ansættelser kan indgå i meritvurderingen f.eks. hvis en læge har haft ansættelser på kirurgisk, ortopædkirurgisk, pædiatriske og medicinske afdelinger m. fl. alle med indtag af akutte patienter. De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse vurderer og fastlægger hvorvidt og i hvilket omfang uddannelsesforløbet vil kunne forkortes både i forhold til ansættelser/funktion i afdelinger listet i bilag 1 og ved konkrete vurderinger af forløb på afdelinger, som ikke fremgår af bilag 1.

2 2 Særlige overgangsbestemmelser for speciallæger i andet speciale I forbindelse med oprettelsen af specialet akutmedicin kan en speciallæge i andet speciale end akutmedicin opnå speciallægeanerkendelse i akutmedicin under forudsætningen af visse krav er opfyldt jf. 21 i bekendtgørelsen. Speciallægen indsender ansøgning om speciallægeanerkendelse efter der er foretaget en vurdering i de regionale råd for lægers videreuddannelse. Denne skal være Styrelsen for Patientsikkerhed i hænde senest 31. december Vurderingen af speciallægens kompetencer foretages af de regionale råd for lægers videreuddannelse og deres faglige rådgivere. Punkterne 1-3 samt punkt 4a eller 4b skal være opfyldt. 1) Generel vurdering af speciallægens kompetencer. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden 9. februar 2018 vurderes det, at speciallægen har gennemgået en uddannelse, der kan sidestilles med uddannelsen i akutmedicin. Til grund for denne vurdering indgår blandt andet om speciallægen har arbejdet i et omfang i en akutafdeling og kan identificere og triagere kritisk syge og tilskadekomne, kan initiere sikker og effektiv diagnostik og behandling af patienter i akutafdelingen, har erfaring med at samarbejde med de øvrige specialer på sygehuset og sundhedsvæsenet i øvrigt, og kan vurdere om akutte patienter har brug for indlæggelse eller kan udskrives til anden opfølgning eventuelt helt afsluttes. 2) Ikke godkendte ansættelser inden specialet oprettelse kan indgå i meritvurderingen. Lægens ansættelser ved akutafdelinger i Danmark før 9. februar 2018, uanset om disse er godkendt til uddannelse eller ej, skal samlet udgøre mindst 60 måneder. Hvis en ansættelse skal kunne indgå i meritvurderingen skal ansættelsen have haft en varighed af minimum 6 måneder (fultidsansættelse). Der kan højst gives merit svarende til halvdelen af minimumsvarigheden i specialet Akutmedicin (=3 år) fra godkendte uddannelsesforløb, som har indgået i anden speciallægeuddannelse jf. 4, stk 4 i bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger nr. 96 af 2. februar ) Speciallægen skal have nyere klinisk-praktisk erfaring i faget akutmedicin. Derudover skal speciallægen på ansøgningstidspunktet have været ansat eller haft funktion i en fuldtidsstilling i mindst 3 år inden for de seneste 5 år ved en akutafdeling i Danmark jf. Bilag 1. 4) Speciallægen skal have opnået relevante kompetencer enten ved en 2-årig fagområdeuddannelse i akutmedicin (4a) ellers skal speciallægen kompetencevurderes ift. de beskrevne kompetencer i målbeskrivelsen (4b). 4a) Speciallægen har gennemført de lægevidenskabelige selskabers (LVS) 2-årige fagområdeuddannelse inden for akutmedicin eller en uddannelse i Danmark eller udlandet, der kan sidestilles hermed, før indførelsen af specialet akutmedicin. Godkendelsen fra LVS af fagområdeuddannelsen skal foreligge hos Styrelsen for Patientsikkerhed senest den 31. december eller 4b) Speciallægen har opnået godkendelse af samtlige kompetencer i målbeskrivelsen for akutmedicin.

3 3 Særlige overgangsbestemmelser for kompetencevurdering En læge, der har opnået kompetencer i Danmark eller udlandet, som delvis dækker kravene i specialet akutmedicin, kan få forkortet uddannelsen i specialet akutmedicin forholdsmæssigt jf. bekendtgørelsen 20. I meritvurderingen indgår en vurdering i forhold til kompetencerne i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen til akutmedicin. Forudsætningen, for at et efterfølgende uddannelsesforløb kan godkendes, er, at kompetencerne i målbeskrivelsen for akutmedicin kan opfyldes i det samlede godkendte uddannelsesforløb og den samlede uddannelsestid er 6 år. Ansættelser ved akutafdelinger i Danmark før 9. februar 2018, uanset om disse er godkendt til uddannelse eller ej kan indgå, dog skal ansættelsen have haft en varighed af minimum 6 måneder (fultidsansættelse). Ordningen er gældende til udgangen af De regionale råd for lægers videreuddannelse kan godkende en meritvurderingsansættelse til brug for supplering af speciallægeuddannelsen i akutmedicin efter en konkret vurdering af allerede opnåede kompetencer. Dette for at tilgodese at læger, der har arbejdet i akutafdelinger før indførelsen af specialet akutmedicin, kan færdiggøre uddannelsen, som beskrevet i målbeskrivelsen. 3.1 Vurdering af opnåede kompetencer 1) Introduktionsuddannelse Det vurderes, hvilke af de krævede kompetencer i specialets målbeskrivelse ansøger har opnået ved ansættelse i en akutafdeling eller en afdeling, der kan sidestilles hermed jf. afsnit 1.1. Hvis ansøgeren har opnået alle kompetencer og har haft mindst 12 måneders ansættelse, gives merit svarende til introduktionsuddannelsen. 2) Hoveduddannelsen Det vurderes, hvilke af de krævede kompetencer i specialets målbeskrivelse for hoveduddannelsen ansøger har opnået ved ansættelse i en akutafdeling eller en afdeling, der kan sidestilles hermed jf. afsnit 1.1. Hvis lægen skal søge og opnå et hoveduddannelsesforløb, inden meritvurderingen foretages, kan der søges om dispensation fra tidsfristen (6 år efter første ansættelsesdag i KBU eller 5 år efter opnået tilladelse til selvstændigt virke for udenlandske læger), hvis ikke tidsfristen kan overholdes på ansøgningstidspunktet,. Ansøgerens teoretiske uddannelse og forskningstræning vurderes. SOL 2 kursus skal være gennemført, før speciallægeanerkendelse kan tildeles. Der tages samlet stilling til hvilken klinisk og teoretisk uddannelse, der er nødvendig for, at ansøgeren kan opnå de manglende kompetencer og varigheden af et reduceret uddannelsesforløb. 3.2 Meritvurdering foretaget før ansættelse Såfremt en meritvurdering er foretaget før ansættelse i et hoveduddannelsesforløb, gælder følgende: 1) Meritvurderingen er foretaget med henblik på, at lægen kan fortsætte videreuddannelsen i specialet akutmedicin. Lægen har opnået kompetencer svarende til introduktionsuddannelsen i en ansættelse på en akutafdeling i minimum 12 måneder. a) Hvis lægen mangler 50 % eller mindre af den samlede uddannelsestid (= 3 år) for at kunne erhverve resterende kompetencer i specialet akutmedicin, kan lægen, hvis Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse finder det hensigtsmæssigt, selv tilvejebringe et ansættelsesforløb i

4 specialet. De regionale råd for lægers videreuddannelse skal godkende uddannelsesforløbet og sikre, at der foreligger et godkendt uddannelsesprogram for forløbet. b) Hvis lægen mangler mere end 50 % af den samlede uddannelsestid, skal lægen søge ansættelse i et hoveduddannelsesforløb i akutmedicin. 2) Meritvurderingen følger i øvrigt gældende regler for meritvurdering af udenlandske ansættelser jf. vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen nr af 31. maj 2017, kapitel 3 Meritvurdering af kompetencer opnået i udlandet. 4 Ikrafttræden Denne vejledning er gældende fra XX. XX 2018 og ophæves ved udgangen af Sundhedsstyrelsen, den */* 2018 Henrik Stig Jørgensen /Susanne Vinther Nielsen

5 Bilag 1. Oversigt over akutafdelinger, som kan indgå i en meritvurdering efter denne vejlednings bestemmelser. Videreuddannelsesregion Øst Bispebjerg hospital: Akutafdeling/modtagelsen Bornholm hospital: Akutafdeling/modtagelsen Herlev hospital: Akutafdeling/modtagelsen Holbæk Sygehus: Akutafdeling/modtagelsen Hvidovre hospital: Akutafdeling/modtagelsen Nordsjællands Hospital - Hillerød: Akutafdeling Nykøbing F. Sygehus: Akutafdeling Sjællands Universitetshospital, Køge: Akutafdeling Slagelse Sygehus: Akutafdeling Rigshospitalet, TraumeCenter og Akut Modtagelse Videreuddannelsesregion Nord Hospitalsenheden Horsens: Akutafdeling Hospitalsenhed Midt: Akutafdeling Hospitalsenheden Vest: Akutafdeling Regionshospitalet Randers: Akutafdeling Aalborg Universitetshospital, Thisted: Akutafdeling Regionshospital Nordjylland, Hjørring: Akutafdeling Aalborg Universitetshospital: Akut og traumecenter Aarhus Universitetshospital: Akutafdeling Videreuddannelsesregion Syd Odense Universitetshospital (OUH): Fælles Akutmodtagelse OUH Svendborg: Fælles Akutmodtagelse Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg: Fælles Akutmodtagelse Sygehus Lillebælt, Kolding: Fælles Akutmodtagelse Sygehus Lillebælt, Vejle: Fælles Akutmodtagelse Sygehus Sønderjylland, Aabenraa: Fælles Akutmodtagelse Sygehus Sønderjylland, Sønderborg: Fælles Akutmodtagelse

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 62.735 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2017 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2017 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 66.001 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Funktionsområde Kapitel 3 Uddannelsesansvar og uddannelsesstruktur Kapitel 4 Uddannelsesråd m.v. Kapitel 5 Uddannelsen Kapitel 6 Bedømmelse m.v.

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Kortlægning af afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse

Kortlægning af afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse A NALYSE Kortlægning af afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse - Før og efter implementering af den nye sygehusstruktur Af Bodil Helbech Hansen og Lasse Vej Toft Formålet med denne kortlægning

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 10. december 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. september 2009 3. Tema : Udvælgelse af ansøgere til hoveduddannelse Særlig interviewguide

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Formål med initiativet National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering var ét ud af fem initiativer i den nationale handleplan for udbredelse af telemedicin

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Påbegyndte uddannelsesaftaler - audiologiassistenter

Påbegyndte uddannelsesaftaler - audiologiassistenter Statistik 2012 Side 1: Forside Side 2: Påbegyndte uddannelsesaftaler audiologiassistenter Side 4: Færdiguddannede audiologiassistenter Side 5: Påbegyndte uddannelsesaftaler neurofysiologiassistenter Side

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb DASAMS Dansk Samfundsmedicinsk Selskab Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb Version og udgave:2.1 Dato: 15.01.2015 Ansvarlig: Anita Sørensen Jf. Bekendtgørelse nr. 1257 af 25/10/2007 er

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb

Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark december 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning...

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. juni 2009 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formandsskifte 3. Godkendelse af referat fra møde den 26. marts 2009 4. Kort status for økonomi i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Notat vedrørende ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Notat vedrørende ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen NOTAT Ansættelsesprocedure og forretningsorden Notat vedrørende ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen I dette notat fastlægges de proceduremæssige rammer og retningslinjer

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 18. maj KANORB Referat

Dato Sagsbehandler  og telefon Sagsnr. 18. maj KANORB Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariet Do Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 18. maj KANORB kanorb@rm.dk Refer Uddannelsesudvalget

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Administration af femårsfristen tiden mellem første ansættelsesdag i KBU og ansættelse af læge i hoveduddannelsesstilling

Administration af femårsfristen tiden mellem første ansættelsesdag i KBU og ansættelse af læge i hoveduddannelsesstilling ADMINISTRATIONSNOTAT VEDR. FEMÅRSFRISTEN J.nr. 2-1010-27/1 Administration af femårsfristen tiden mellem første ansættelsesdag i KBU og ansættelse af læge i hoveduddannelsesstilling I henhold til 9 stk.

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 26. januar 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Opslag af uddannelsesstillinger, Specialpsykologuddannelsen i psykiatri, med tiltrædelse 1. december 2018. På de næste sider kan du se de forskellige uddannelsesforløb, der opslås i de 5 danske regioner.

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Vejledning om meritvurdering under specialpsykologuddannelsen (jf Bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om uddannelse af specialpsykologer, 19) Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 02-01-2018 Rikke

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Inspektorbesøg i Klinisk onkologi

Inspektorbesøg i Klinisk onkologi Inspektorbesøg i EN STATUS 017 31. JULI 017 SIDE 1/9 Inspektorbesøg i Sundhedsstyrelsen, 017. Inspektorsekretariatet Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 300 København S www.sst.dk Versionsdato: 7. april

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika 18--2 Indhold Indledning 2 Indikatordefinitioner.......................................... 2 Dataanalyse og -præsentation.....................................

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika 1. juni 2018

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika 1. juni 2018 Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika 1. juni 18 Indhold Indledning 2 Indikatordefinitioner.......................................... 2 Dataanalyse og -præsentation.....................................

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2017 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2017 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.541 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Udfordringer på akutområdet set fra Syddanmark

Udfordringer på akutområdet set fra Syddanmark Et speciale i akutmedicin? Udfordringer på akutområdet set fra Syddanmark Jens Peter Steensen, direktør, OUH Formand for FAM styregruppen i Syddanmark Udgangspunkter for FAM i Syddanmark (1) Tæt op af

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar Birte Obel, Kontorchef Susanne Vinther Nielsen, Overlæge, Ph.d. Uddannelse og autorisation 4. marts 2014 i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Lægelig videreuddannelse i de nye fælles akutmodtagelser. Michael Dall Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning 4.

Lægelig videreuddannelse i de nye fælles akutmodtagelser. Michael Dall Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning 4. Lægelig videreuddannelse i de nye fælles akutmodtagelser Michael Dall Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning 4. februar 2010 Pressen! Behandlingen af akutte patienter får massivt

Læs mere

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning.

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning. NOTAT vedrørende optimal udnyttelse af uddannelsespotentialet i de Fælles Akutte Modtage Enheder (FAME) Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Øst Baggrund og

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Merit i specialet Almen Medicin

Merit i specialet Almen Medicin Merit i specialet Almen Medicin Med målbeskrivelse 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen praksis. På Sekretariatets hjemmeside www.laegeuddannelsen.dk

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere