Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm."

Transkript

1 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils, Frits Andersen, Pauli Johansen og Erik Højsholt. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 1. Referat af møde 15 incl. underskrift Bestyrelsens konstituering: valg af formand og næstformand... 3 A. Økonomiske sager 3. Overtagelse af bygningerne endeligt købstilbud fra Undervisningsministeriet og dets finansiering Årsrapport IT-strategi opfølgning på revisionsprotokollat af 2. december B. Driftssager 6. Mødeplan 2010/ VEU-center Århus endelig udpegning af centerrådsmedlem Meddelelser Oversigt over bestyrelsens medlemmer pr Samsø status efter tre år MØDE Pædagogisk kvarter temaer Den fokuserede skole udredningsarbejde Status vdr. bygningerne Søgning til HF VUC Årsmøde Eventuelt C. Pædagogisk kvarter

2 1. Referat af møde 15 incl. underskrift Referat af møde 15 blev godkendt. 2

3 2. Bestyrelsens konstituering: valg af formand og næstformand Sagsfremstilling Efter skolens vedtægts 12 og forretningsordenens 2, stk.3 skal såvel formand som næstformand udpeges blandt de 8 udefra kommende medlemmer. På medlemslisten drejer det sig om pladserne 1-5 og Hvervene som formand og næstformand er honorarlønnede, og funktionsperioden er som udgangspunkt for hele valgperioden, d.v.s incl. Det bemærkes, at medarbejderne først foretager udpegning af repræsentanter til bestyrelsen den 18. marts Det vedlagte bilag rummer derfor navnene på medlemmerne fra sidste valgperiode. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand Drøftelse Erik Højsholt foreslog genvalg af formandskabet. Der var ikke andre forslag. Hans Halvorsen og Carsten Riis modtog valget. Beslutning Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Halvorsen som formand og Carsten Riis som næstformand. 3

4 3. Overtagelse af bygningerne endeligt købstilbud fra Undervisningsministeriet og dets finansiering Sagsfremstilling VUC Århus har modtaget et foreløbigt købstilbud, hvoraf det fremgår at købsprisen udgør 70% af Gaardes vurdering, svarende til ,- minus vedligeholdelsesesefterslæb på kr ,-. Siden har Undervisningsministeriet skriftligt bekræftet, at renovering af taget på SJ ( 11 mio) ligeledes, helt eller delvist, vil fragå den endelige købssum. Hermed er den faktiske bruttokøbspris på kr ,- og den endelige faktiske nettobetaling mellem ca. kr. 46 mio. og kr. 35 mio. Den endelige pris og dermed den endelige accept af købstilbuddet forventes at falde på plads i løbet af april måned. Der hjemtages lån svarende til den faktiske bruttokøbspris, da stempelfritagelsen omfatter hele dette beløb, men er tidsbegrænset til foråret Det overskydende beløb anvendes til ombygningsudgifter på IBS i 2010 og det resterende beløb henlægges til en byggefond med henblik på de kommende ombygninger og oprettelse af vedligeholdelsesefterslæbet. Ledelsen har indhentet tilbud fra 4 kreditforeninger, hvoraf en har valgt ikke at fremkomme med et endeligt tilbud. Efter en forhandlingsrunde er der ingen væsentlige økonomiske forskelle på de 3 tilbud set over en 30-årig periode. Tilbuddene indeholder et finansieringsforslag baseret på følgende lånesammensætning: a) 20 mio 30-årigt obligationslån med afdrag b) 20 mio CIBOR med afdrag og med renteloft c) 15 mio CIBOR uden renteloft svarende til den mindstelikviditet, vi altid har i kassen. Konstruktionen har vi drøftet med KPMG, og den vurderes som meget robust i markedet. På baggrund af en samlet vurdering har ledelsen valgt Nykredit til den endelige långiver og samarbejdspartner. Tilbuddene vurderes til at være konkurrencedygtige, og der er i 2010 en besparelse på den årlige ydelse på ca. kr. 1,2 mio. Denne besparelse vil falde i takt med et stigende renteniveau, men kan i værste fald kun stige til en samlet omkostning, der kun ligger marginalt over et 5% 30-årigt lån. Besparelserne lægges i en byggefond med henblik på de kommende ombygninger og oprettelse af vedligeholdelsesefterslæbet. Skolens ledelse har i valg af konstruktionen holdt sig inden for bestyrelsens beføjelse fra MØDE 15. Resumé i runde tal: lånehjemtagelse 54,3 mio købspris netto (a) 35 mio - (b) 46 mio reserve til ombygninger og efterslæb: (a) 19,3 mio - (b) 8,3 mio (hertil kommer provenu fra lånekonstruktion og dele af skolens overskud) De forestående udgifter til efterslæb og byggesager udgør: Sikre: ombygning IBS loft/kælder 10 4,5-5 mio ombygning Bülowsgade 11/ ,0 mio Usikre: efterslæb registreret* 8,3 mio nyt tag Bülowsgade** 11,0 mio risiko ventilation** 6,5 mio * håndteres inden for de løbende driftsbudgetter ** skolen disponerer i vidt omfang selv Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender den endelige finansiering og valg af kreditforening - at bestyrelsen bemyndiger ledelsen og formandskabet til at indgå endelig købsaftale. 4

5 Drøftelse Per Lund orienterede om punktet samt de præmisser, skolen opstillede forud for indhentelse af tilbud på finansiering af bygningsovertagelse. På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen oplyste Per Lund, at administrationsbidraget var forhandlet ned til 0,43 procent, og at prisen for renteloft var aftalt til 0,89 procent. Endvidere oplyste Per Lund, at der er adgang til, at de 1,2 millioner i besparelse der sættes til side til bygninger, kan anvendes til andre formål, men at hensigten er at have dem som likviditet og egenkapital indtil det tidspunkt, hvor der er en afklaring af eventuel udskiftning af tag i Bülowsgade samt eventuel etablering af ventilation i begge bygninger. Midlerne reserveres derfor indtil videre til disse omkostninger. Beslutning om en eventuel udskiftning af taget på skolens bygning i Bülowsgade, træffes først, når det er ved bestyrelsens behandling af masterplanen i januar 2011 er afgjort, om skolen skal beholde bygningen på længere sigt.. Drøftelse af risiko ved at tiltræde købstilbuddet. Det forventes at Undervisningsministeriet giver nedslag som anført grundet behovet for en udskiftning af taget. Der er endvidere en risiko for, at skolen pålægges at etablere ventilation. Der er ikke givet nedslag herfor i købstilbuddet. Det vurderes, at selv med risikoen for eventuelt påbud om etablering af ventilation, at købstilbuddet er så fordelagtigt, at skolen bør tiltræde. Bygningerne er vurderet til en pris der betyder, at hele lånebeløbet kan realkreditfinansieres. Beslutning Bestyrelsen godkendte den endelige finansiering og valg af kreditforening og bemyndigede ledelsen og formandskabet til at indgå endelig købsaftale. Bemyndigelsen til indgåelse af endelig købsaftale blev givet med bemærkning om, at ledelse og formandskab så vidt muligt afventer endelig bekræftelse fra Undervisningsministeriet om nedslag i pris. 5

6 4. Årsrapport 2009 Sagsfremstilling Årets resultat udviser et overskud på tkr. mod et forventet overskud fra skolens oprindelige budget primo 09 på tkr svarende til en forbedring på ca. kr. 1,6 mio. Årets resultat har med få og mindre justeringer været fastholdt gennem hele 2009 og senest på MØDE 14 den I 4. kvartal er væksten i aktiviteten fortsat, således at det samlede antal årskursister realiseret i 2009 er mod forventet i det oprindelige budget og i det reviderede budget. Lønudgifterne til undervisning er steget med ca. kr. 1.8 mio., hvoraf kr. 0,5 mio. skyldes indregning af efterregulering af HF lærer vedr. delt laboratorium 3 år tilbage. De resterende ekstra udgifte skyldes indregning af endelig opgørelse af feriepenge og overtid som konsekvens af den forøgede aktivitet. Såvel HF afdelingen som AVU afdelingen har opnået et positivt årsresultat, der ligger over forventningerne i det reviderede budget. Ledelsen har valgt at udgiftsføre omkostninger til pavillon på SJ på ca. kr ,- i regnskabet for Der har desuden været væsentlig omkostninger i forbindelse med mindre ombygninger og indretning/flytning i forbindelse med stigningen i antallet af medarbejdere i såvel de pædagogiske afdelinger som i administrationen på ca. kr. 0,9 mio. Serviceafdelingen har på den baggrund haft et negativt resultat på ca. kr. 1,7 mio. Dette skal dog vurderes på baggrund af såvel de ekstraordinære omkostninger i året som den forsinkede tildeling af administrationstaxametret, der tildeles på basis af foregående års aktivitet. Ledelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende. Revisionens endelige årsrapport og protokollat er under trykning og vil foreligge til mødet. Derfor vedlægges den foreløbige udgave. Der forventes ingen ændringer i tekst og tal. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender det endelige regnskab Drøftelse Preben Clausen gennemgik de udsendte bilag med fokus på udvikling i elevtal og produktivitet. Der er positiv balance mellem stigning i elevtal og antal årsværk, således at produktiviteten er øget på begge undervisngsområder. Endvidere kan der konstateres en stordriftsfordel med en lidt mindre vækst i administrativt personale sammenholdt med tilgangen af undervisningspersonale. Skolen afventer benchmark fra ressourceregnskabet, før nøgletal kan vurderes op mod sammenlignelige institutioner. Per Lund orienterede kort om fem små tekniske ændringer i de endelige udgaver af årsrapport og revisionsprotokollat i forhold de foreløbige materialer, som blev udsendt med dagorden. 6

7 Kort drøftelse af faldet i finansielle indtægter. Faldet skyldes det generelle rentefald, der har været større end forventet. Likviditeten har over året været som budgetteret. Per Lund bemærkede, at den ekstra hjemtagelse af lån sammenholdt med den lave indlånsrente betyder, at midlerne skal placeres, så rentespændet minimeres mest muligt. Det bemærkes endvidere, at stempelfritagelsen kun er knyttet til denne og ikke til en evt. senere lånehjemtagelse. Beslutning Bestyrelsen godkendte det endelige regnskab og underskrev revisionsprotokollat og årsrapport. 7

8 5. IT-strategi opfølgning på revisionsprotokollat af 2. december 2009 Sagsfremstilling I revisionprotokollatet af 2. december 2009 gør KPMG opmærksom på mangler i den nuværende IT strategi, herunder at IT-sikkerhedsinstruksen endnu ikke er færdiggjort og godkendt. Den nuværende IT strategi vil blive revideret i Dette arbejde igangsættes i april måned. IT-sikkerhedsinstruksen er under færdiggørelse og vil blive forelagt bestyrelsen på BS 18 i september måned Ledelsen indstiller - at bestyrelsen tager orienteringen til efterretningen Beslutning Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning. 8

9 6. Mødeplan 2010/2011 BS 15 tirsdag d. 26. januar 2010 kl Købstilbud bygninger Budget endeligt tirsdag d. 23. marts 2010 kl Årsrapport 2009 BS 17 tirsdag d. 18. maj 2010 kl Status strategi -TEMA Kvartalsrapport BS 18 tirsdag den 28. september Kvartalsrapport Budget 2010 midtvejs Søgningen til augusthold Ny regnskabsinstruks IT-sikkerhed BS 19 tirsdag den 30. november Kvartalsrapport Budget 2011 overordnet BS 20 tirsdag den 25. januar Budget 2011 endeligt BS 21 tirsdag den 29. marts Årsrapport 2010 BS 22 tirsdag den 24. maj Status strategi Kvartalsrapport OBS: MØDEDATO ÆNDRET til onsdag den 21. september BS 23 Kvartalsrapport Budget 2011 midtvejs 9

10 7. VEU-center Århus endelig udpegning af centerrådsmedlem Sagsfremstilling Ved MØDE 15 drøftede bestyrelsen skolens deltagelse i centerrådet for den nye konstruktion VEUcenter Østjylland. VEU-center Østjylland er et blandt 13 centre i Danmark, som med virkning fra har ansvaret for al virksomhedsrettet efter- og videreuddannelse med fokus på AMU-kurser og FVU. Fra Folketingets side er der lagt vægt på, at VUC erne deltager i konstruktionen på lige fod med erhvervsskolerne, og det er derfor besluttet, at bestyrelserne på de deltagende erhvervsskoler og og VUC er hver er repræsenteret i centerrådet med et medlem. Ved MØDE 15 lykkedes det ikke at finde en repræsentant umiddelbart, hvorfor formanden Hans Halvorsen indtil videre dækker skolen af i forhold til VEU-centerrådet. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen udpeger en repræsentant til centerrådet for VEU-center Østjylland Drøftelse Kort drøftelse af organisationernes indgang i samarbejdet samt bestyrelsens repræsentants rolle i samarbejdet. Beslutning Erik Højsholt blev udpeget som centerrådsmedlem. 10

11 8. Meddelelser Preben Clausen orienterede om meddelelserne. 1. Oversigt over bestyrelsens medlemmer pr Vedlagt punktet er en opdateret oversigt over bestyrelsens medlemmer. Nyt medlem udpeget af Århus Byråd er: Peter Bonfils. Medarbejdernes repræsentanter udpeges på et valgmøde torsdag den 18. marts. Børge Rasmussen stopper med udgangen af denne periode. Bilag se dagsordenens punkt Samsø status efter tre år MØDE 17 I forbindelse med fusionen mellem VUC Århus og VUC Samsø besluttede bestyrelsen i 2006, at Samsø fremover teknisk ville være et undervisningssted, og at aktiviteterne på Samsø derfor integreres i skolens øvrige aktiviteter. Det betyder, at skolen regnskabsmæssigt ikke automatisk kan trække oplysninger ud særskilt vdr. Samsø. Bestyrelsen besluttede også, at udviklingen i aktiviteterne følges over tre år, og at skolen derefter afleverer en redegørelse. Der er tidligere afleveret en redegørelse vdr Den samlede status vdr. balancen i aktiviteterne på Samsø meddeles ved MØDE 17, der har som særskilt tema en revision af skolens strategiplan. 3. Pædagogisk kvarter temaer Bestyrelsen har besluttet, at der ved hvert møde præsenteres et emne hentet direkte fra skolens kerneydelse undervisningen. Skolens ledere arbejder for tiden med oplæg vdr. flg. emner til de kommende møder: 2-årigt HF, GSK, Almen Forberedelseseksamen (AF), HF Science. 4. Den fokuserede skole udredningsarbejde I forbindelse med at skolens kapacitetsproblem er faldet på plads på det mellemlange sigt med overtagelsen af hele Bülowsgade fra sommeren 2011, har skolens ledelse sammen med medarbejderne igangsat et udredningsarbejde om den mest hensigtsmæssige fremtidige placering af skolens aktiviteter i de to bygninger. Vi har valgt at kalde processen for den fokuserede skole, fordi skolen for første gang har mulighed for at forlade ad-hoc-kulturen og foretage større, langsigtede dispositioner med bygningerne, der aktivt understøtter skolens strategi. En arbejdsgruppe - kaldet interimudvalget - beskriver fordele og ulemper ved forskellige scenarier: a) den niveaudelte skole (AVU-HF/GS) b) heltidsskolen over for kursusskolen c) fakultetsskolen d) det hele, men fokuserede VUC, e) andre ideer. Arbejdet færdiggøres til bestyrelsens septembermøde 2010 MØDE 18. Tidsplanen muliggør, at arkitektfirmaet Årstiderne kan indarbejde det valgte scenario i masterplanen, der afleveres til skolen den 1. januar Status vdr. bygningerne Mens dette skrives, arbejder håndværkerne på højtryk med at færdiggøre 4.etages 4 lokaler, så disse kan bruges til undervisning efter påske. Den nye 5. etage bliver klar senest 1. maj, og den vil være møbleret pr. 1. juni. Herefter rykker studieværkstedet op fra kælderen til den nye 5. sal, og kælderarealet konverteres i perioden juni - august til nyt lærerværelse/personalerum. De to nye arealer forventes officielt indviet tirsdag den 26. september 2010 i tilknytning til bestyrelsesmødet. 11

12 De næste faser i samlingen af skolen er: a) masterplanen, der drøftes på bestyrelsens møde januar 2011 b) overtagelse og indretning af de to nederste etager i Bülowsgade august 10-januar Søgning til HF2 Søgningen til HF2 er rekord høj. Den generelle stigning i byen betyder, at de enkelte skoler fordeler de ekstra klasser mellem sig. Allerede nu tegner det til et pres på lokalerne. 7. VUC Årsmøde Som tidligere meddelt afholdes der årsmøde. På mødet skal der bl.a. uddeles en nyindstiftet national pris på kr. for en særlig indsats inden for uddannelsesområdet. Skolen har efter opfordring indstillet tre medarbejdere til prisen. 12

13 9. Eventuelt Ingen punkter til eventuelt. 13

14 C. Pædagogisk kvarter Tema: VUC i en brydningstid Preben Clausen orienterede om Lars Klewe-rapporten og gennemgik undersøgelsens hovedresultater jf. oplistningen i dagsorden. Endvidere ridsede Preben Clausen de store linjer op vedr. optag og fleksibilitet. På møde i uddannelsesudvalget blev skolens årsrytme drøftet, baseret på samme bilag, som uddannelsesudvalget har drøftet. Der er flere åbninger i løbet af året, hvor der kan optages elever. Skolen tilstræber størst mulig fleksibilitet for ansøgere, og udvalget fandt, at fleksibiliteten der i årsrytmen er tilfredsstillende. I den udsendte artikel fra Mandag Morgen fremgår det, at det bl.a. er væsentligt, at der er hurtig adgang til at supplere med fag. Skolen søger at efterkomme dette behov med turboforløb: sommerkurser, martskurser, oktoberkurser. Sommerkurserne giver dette års studenterkuld mulighed for at supplere til de niveauer som adgang til videregående uddannelser kræver og komme ind samme år. Endvidere er akademiseringen en vigtig faktor. Her har skolen et meget værdifuldt samarbejde med Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen hvor eleverne via skolens tilbud, kvalificerer sig til at blive optaget på de to uddannelser. Der tilbydes fem forskellige niveauer i dansk, bl.a. af hensyn til, at indvandrere får mulighed for at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer. Den fleksibilitet skolen kan tilbyde er i stor udstrækning et produkt af lovgivningen. Den nye AVU-reform trækker en smule i modsat retning, men der arbejdes for at sikre den størst mulige tilgængelighed inden for de givne rammer. Endelig drøftede bestyrelsen skolens indsats for at tilbyde de bedst mulige vilkår for fastholdelse og minimering af frafald. 14

15 Underskriftsblad : I bestyrelsen: Hans Halvorsen (formand) Carsten Riis (næstformand) Erik Højsholt Merete Ipsen Peter Bonfils Pauli Johansen Claus Christensen Frits Andersen Dorte Stockfisch Niels Jørgen Andreasen Marie Røn Ansbjerg Preben Clausen (forstander) 15

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere