Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsnotat finansiel styring 2013"

Transkript

1 Dato 30. april 2014 Dok.nr /14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport for styring af Kommunens finansielle porteføljer. Målsætning Det er vores målsætning, at minimere finansieringsudgifterne på passivsiden og maksimere afkastet på aktivsiden indenfor de givne rammer i Finansieringspolitikken. Samlet resultat Ultimo 2013 er gennemsnitlig lånerente på 2,20 %. hvor fx CIBOR 12-måneder rente ligger på 0,74 %. Forskellen er udtryk for, at vi ikke ligger med rent variabel forrentede lån, men også med fast forrentede lån for at minimere risici. Det samlede resultat for obligationer og investeringsbeviser for året 2013 udgør 2,8 % mod et bechmark på 1,1 %. For kontantindestående er forrentningen stort set nul i Aktiver Rentesatser på pengemarkedet i 2013 var på et meget lavt niveau. Derfor har vi i samarbejdet med vores finansielle rådgivere arbejdet hen imod at opnå en større andel af de likvide aktiver placeret til en bedre forrentning end af indestående på bankkonti. Således er der ultimo 2013 placeret 245 mio. kr. i PM-aftaler (porteføljemanagementaftaler), hvor der i henhold til Finansieringspolitikken investeres i obligationer m.v. Efter udbud af de daglige pengeforretninger i 2013 er der nu mulighed for, at der overføres endnu flere midler til PM-aftaler. Pr. april 2014 er der samlet 330 mio. kr. placeret i PM-aftaler. Med henblik på at sprede risikoen i vores værdipapirportefølje har vi investeret både i realkreditobligationer og investeringsbeviser. Den relative fordeling ultimo 2013 var 73 % i realkreditobligationer og 27 % i investeringsbeviser. Kommunes værdipapirbeholdninger har givet et samlet afkast på 6,6 mio.kr. Afkastet pr. kapitalforvalter er opgjort til Kapitalforvalter/år 2013 Pr. april 2014 Nordea 3,61% 1,83% Sydbank 2,12% 2,26% Benchmark (Sydbank) 1,11% 1,44% 2013 er første hele år med to kapitalforvaltere. Pr. 31. december 2013 har vi likvide aktiver for 93,1 mio. kr. fordelt med - Saldo på bankkonti -89,4 mio. kr. - Realkreditobligationer 178,8 mio.kr. - Investeringsbeviser 66,1 mio.kr. Den gennemsnitlige daglige saldo på likvide aktiver ekskl. deponeringer var i år 2013 på 271,8 mio. kr. Se i øvrigt efterfølgende afsnit i denne rapport om likviditet. 1/5

2 Udenlandske obligationer og aktier indgår alle i investeringsforeninger. Passiver Pr. 31. december 2013 har vi samlet gæld på 371,5 mio.kr.* Sammensætning af låneporteføljen var følgende: - Efter rentetype :15 % variabel forrentet lån, 36 % fastforrentet lån og 49 % variabelt forrentet lån med max. ydelse (karakter af fast rente) - Efter løbetid: 6% under 10 år, 62% mellem år og 32% mere end 15 år. Grafisk kan det præsenteres således: * Hertil kommer gæld vedrørende ældreboliger på 385,2 mio. kr. Disse lån optages efter særskilte regler til finansiering af støttet boligbyggeri, og de er ikke omfattet af dette notat. Endvidere gæld vedrørende valutaswapaftaler som omtales senere i notatet. Swap Renteswap Varde Kommune anvender renteswaps til at omlægge lån fra variabel til fast rente eller omvendt for en nærmere aftalt periode. Alle underliggende lån har vi optaget i KommuneKredit som variabelt forrentede lån. Vi forventer stigende renter, og har derfor indgået aftaler om rentesikring. Således har vi indgået aftaler, hvor de løbende ydelser beregnes i forhold til variabel rente - men samtidig er der et renteloft (maksimum ydelse). Dermed er 85 % af vores gæld nu sikret mod fremtidige rentestigninger, og dermed har vi en høj budgetsikkerhed. Nr. Aftalenr. Modpart pr pr Udløbsdato Renteforhold Valutaforhold Sydbank marts 2026 Fast, 3,52% DKK Sydbank december 2024 Fast, 3,46% DKK Nordea marts 2036 Fast, 3,91% DKK Nordea juli 2013 Fast 2,49% DKK Nordea september 2017 Fast, 4,20% DKK Deutsche Bank januar 2024 Indeks DKK Deutsche Bank marts 2027 Indeks DKK Deutsche Bank december 2032 Indeks DKK I alt Hele kroner, hvor + angiver negativ værdi. 2/5

3 Når aftalerne har en negativ værdi er det udtryk for, at renteniveauet ved udgangen af 2013 var lavere end det var på de enkelte aftalers indgåelsestidspunkt. Renterne er halveret siden aftalernes indgåelse. Hvis renteniveauet stiger, vil værdierne på de indgåede swaps blive forbedret. I praksis modtager vi En variabel rente på renteswap nr. 1-5, der modsvarer renten i KommuneKredit og betaler fast rente. En variabel rente på renteswap nr. 6, der modsvarer renten i KommuneKredit og betaler en fast ydelse i de første 3 år ( ) og derefter en ydelse i forhold til underliggende renteindeks. En fast rente på renteswap nr. 7, der modsvarer renten i renteswap nr. 5 og betaler en fast ydelse i de første 3 år ( ) og derefter en ydelse i forhold til underliggende renteindeks. En ydelse på renteswap nr. 8, der svarer til ydelserne i valutaswap nr og betaler en fast ydelse i de første 3 år ( ) og derefter en ydelse i forhold til underliggende valutaindeks. Valutaswap Valutaswap anvendes til at omlægge lån fra en valuta til en anden. Varde Kommune har anvendt valutaswap til at omlægge lån fra danske kroner til schweizerfranc (). Formålet er, at udnytte renteforskellen mellem dansk og schweizisk rente. I forlængelse af finanskrisen steg kursen voldsomt på schweizerfranc i 2011, hvilket påvirkede de indgåede valutaswapaftaler negativt. For at skabe budgetsikkerhed indgik vi i oktober 2011 en aftale, der neutraliserer Varde Kommunes eksponering mod således, at vi ikke længere er afhængige af udviklingen i. Da den nye aftale er i danske kroner, er den vist i oversigten over renteswap som aftale nr. 7. Aftalenr. Modpart pr pr Udløbsdato Renteforhold Valutaforhold Sydbank Sydbank Sydbank I alt Hele kroner, hvor + angiver negativ værdi. 31. januar januar januar 2024 De negative værdier på i alt 22,0 mio. kr. indgår i kommunens balance som langfristet gæld. Når aftalerne har negativ værdi er det primært udtryk for, at kursen på er steget markant siden aftalernes indgåelse. Den negative værdi er indregnet i renteswap nr. 7 ved, at ydelsesloftet i denne aftale er hævet. Da de faktiske betalinger i renteswap nr. 7 er indeksafhængige har vi givet os selv en mulighed for, at vi set over aftalernes løbetid ikke kommer til at betale den negative markedsværdi.. 3/5

4 Likviditet Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat regler om udarbejdelse af likviditetsoversigt efter kassekreditreglen ultimo hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, juni, september og december. Efter reglerne skal oversigten forelægges Byrådet senest en måned efter udarbejdelsen. Oversigten skal desuden indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet (ISM). Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen for de seneste 4 år ser således ud: Tabel 1. Kvartalsvis likviditetsopgørelse indberettet til ISM kv kv kv kv Hele kroner. Figur 1. Udviklingen i likviditet Overordnede forklaringer til udsving: Faldet i 2010/2011 skyldes faldet primært afholdelse af udgifter til Alternativt plejehjem med 17,1 mio. kr. og Aktivitetscenter i Ølgod på 48,5 mio. kr. hvor finansieringen ved optagelse af lån sker i henholdsvis maj og december Budgetoverførsler på anlæg er nedbragt med 45 mio. kr. i 2010 og yderligere 40 mio. kr. i I 2011 optages lån i marts måned på 40 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2010, hvilket sammen med ovenstående forklaring 2010/2011 understøtter den øgede likviditet i 2011/2012. I 2012/2013 afholdes udgifter til Ansager Plejecenter og Tistrup Plejecenter, hvor lån optages efterfølgende medio I marts 2013 er der optaget lån til finansiering af lånerammen 2012 på 25,9 mio. kr.. Derudover har Udbetaling Danmark medført forskydninger i kommunens likviditet, således at beholdningerne opgjort ultimo hver måned er sat ned med ca. 50 mio. kr. Fremtid Vi forventer, at kommunens likviditet vil være nedadgående i de kommende år, idet anlægsarbejder til fx tilbygning/ombygning af rådhuset samt Lykkesgårdskolen skal finansieres af kassebeholdningen. Det vil medføre en vigende udvikling på den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen særligt i den sidste del af 2014 og i Vi arbejder fortsat på at optimere afkast af likviditeten, og derfor er der i 2014 overført yderligere midler til PM-aftaler. Det har kunnet lade sig gøre som en følge af den nye aftale med Sydbank på de daglige pengeforretninger. Vi forventer et større afkast fra PM-aftalerne end, hvad vi kan opnå på de løbende bankkonti. I forhold til udnyttelse af lånerammerne er strategien fortsat, at de udnyttes maksimalt. Det vil primært sige, at der optages lån til finansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger. Beløbet var i 2013 på 22,6 mio. kr. (ud af en samlet låneramme på 25,6 mio. kr.) og i ,0 mio. kr. Det samlede lånebeløb på 56,6 mio. kr. er hjemtaget i marts 2014 som variabelt forrentede lån. 4/5

5 5/5

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere