REFERAT J.nr.: U Ref: EM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM"

Transkript

1 REFERAT J.nr.: U Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens (Mødelokale 6.01) Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Jeppe Hvas Andersen, Allan Rakesh Meineche, Mette Thunø, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Tonni Nørgaard, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand- Olsen, Anders Kühnau, Lennart Olausson. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, chefkonsulent David Erichsen. Gæster: Jakob Ditlevsen, Deloitte, deltog under punkt 4. Gitte Juul Johansen, Rektorsekretariatet, deltog under punkt 6. Afbud: Referent: Peter Stampe, Astrid Johanne Bårdgard AC-fuldmægtig Elvir Maleskic Dagsorden Beslutnings- og drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 (Bilag 02) 3. Budget 2013, status på budgetprocessen 4. Finanspolitik (Bilag 04a-04c) 5. Iværksættelse af udbud af Professionsbacheloruddannelse i Grafisk Fortælling (Bilag 05) Orienteringssager: 6. Orientering om internationalisering 7. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C 8. Status på arbejdet med udviklingskontakten Analyse af Professionshøjskolernes administration - udført i 2010 af Boston Consulting Group (BCG) for Undervisningsministeriet (Bilag 09a -09b) - udsat fra mødet den 10. september

2 10. Strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region udsat fra mødet den 10. september 11. Orientering om godkendelse af Årsrapport 2011 (Bilag 11) 12. Orientering om planer for kommende mindre byggeprojekter 13. Orientering om evaluering af erhvervsakademistrukturen (Bilag 13) 14. Andre sager 15. Eventuelt Afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest den 25. oktober, kl , og tlf.: Der vil blive serveret middag ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 12

3 Kommenteret dagsorden Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. Tonni Nørgaard foreslog, at man på dagsordenen til et af de kommende møder sætter et punkt vedr. LEGOs seneste designevent, som TEKO Design + Business har været vært for. Bestyrelsesformanden tilkendegav, at forslaget vil indgå i planlægningen af de kommende møder. Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 (Bilag 02) Som bilag 02 B er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 10. september Referatet har været i høring i perioden torsdag den 20. september til torsdag den 27. september. Der er ikke modtaget ændringsforslag til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Referatet blev undertegnet. I den forbindelse blev der kort fulgt op på en række punkter i referatet: Referatpunkt 5 vedr. VIAs samlede låneportefølje. Af referatpunkt fremgår: Der blev spurgt til om rentelofter kan opsiges fra Nykredits side, hvilket der blev svaret nej til. Referatet er fyldestgørende, idet det svarer til udsagnet på mødet, men det er efter mødet blevet afklaret, at rentelofter kan opsiges. Asbjørn Christensen gjorde rede for, at den rammeaftale, der er indgået mellem Nykredit og VIA, indeholder grundlag for, at begge parter kan opsige rammeaftalen. Ledelsen anser denne opsigelsesbestemmelse som en gængs forretningsbetingelse, og i lyset af den praksis, der er, og det hidtidige samarbejde med Nykredit vurderedes en opsigelse som ikke sandsynlig. Det lukkede referatpunkt 8 Formanden orienterede om udfaldet i sagen. Referatpunkt 11 Orientering om krav om balance mellem indgående og udgående studentermobilitet, status Formanden orienterede om, at der nu er kommet en afklaring af, hvordan balancekravet vil blive udmøntet ift. 2012, men de præcise regler fra og med 2013 endnu ikke foreligger. Sagen vil ikke få økonomiske konsekvenser for institutionen i 2012 og balancekravet vil træde i kraft den Balancen vil blive målt over en periode på 3 år. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 12

4 Ad. 3. Budget 2013, status på budgetprocessen Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet give en orientering om status for budgetprocessen. Det indstilles, at bestyrelsen fremkommer med kommentarer til statusredegørelsen og i øvrigt tager orienteringen til efterretning. Harald Mikkelsen orienterede om den igangværende budgetproces med særligt fokus på udmøntning af midlerne til forskning og udvikling. VIA har modtaget en foreløbig udmelding om den forventede fordeling af midlerne til forskning og udvikling mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler og professionshøjskolerne imellem, og ifølge denne forventer VIA at få omtrent 77 mio. kr. Dette er betinget af finanslovsvedtagelsen. Det blev nævnt, at en andel af midlerne er reserveret til pædagog- og læreruddannelsen, hvilket hænger sammen med de aktuelle politiske reforminitiativer på de to uddannelsesområder. Eftersom de tildelte midler nu vil indgå i Danmarks forskningsmål (1% af BNP), vil man skulle afrapportere med udgangspunkt i Frascati-manualen, og der pågår nu arbejdet med at konkretisere dokumentationskravene. Asbjørn Christensen vurderede, at alle delområder forventes at komme i mål med deres budget, og at forhold som den øgede søgning og en finanslov 2013 uden yderligere nedskæringer vil være medvirkende til, at institutionens økonomi i 2013 er balanceret. Der blev herunder gjort rede for institutionens fortsatte bestræbelser på at effektivisere, herunder centralisere budgetter på bl.a. kopi og print-området. Der blev spurgt til, om taxameterstrukturen er på vej til at ændre sig, og der blev svaret, at der ikke er tegn på ændringer i den nærmeste fremtid, det vil sige Bestyrelsen tog orienteringen om status på budget 2013 til efterretning. I forlængelse af redegørelsen om budgetprocessen drøftede bestyrelsen VIAs overskudsgrad, som for nuværende er på 1 % og det hensigtsmæssige i at øge denne. Ledelsens vurdering var, at VIAs hovedudfordring er at styrke likviditeten, og det blev foreslået, at man i stedet for at øge overskudsgraden arbejder på at ændre VIAs afskrivningsprofil på bygninger. Dette var der overvejende tilslutning til i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentant Martha Møller påpegede i den sammenhæng, at institutionen har været hårdt presset økonomisk de seneste år, og at man skal være varsom med at presse institutionen yderligere. Det blev ønsket, at ledelsen skal udarbejde en langsigtet analyse af VIAs likviditetsbehov. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen beder ledelsen om at arbejde på at ændre VIAs afskrivningsprofil med henblik på budget 2014 at ledelsen bedes udarbejde en analyse af VIAs langsigtede likviditetssituation med henblik på en drøftelse i bestyrelsen i foråret 2013 og det efterfølgende konkrete arbejde med budget 2014 Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 12

5 Ad. 4. Finanspolitik (Bilag 04a-04c) På bestyrelsesmødet den 10. september blev bestyrelsen præsenteret for en redegørelse for VIAs finansieringsomkostninger, låneportefølje, herunder fordeling mellem lån med fast og variabel rente. Af redegørelsen fremgik, at mere end 2/3 af låneporteføljen er med fast rente og resten med variabel rente, hvilket er inden for den af bestyrelsen vedtagne finanspolitik. I forbindelse med behandlingen ønskede de studerendes repræsentanter, at de nye lån, der optages i den kommende tid, herunder lån i forbindelse med Campus Aarhus C, indarbejdes i oversigten over lån og, at den sendes til bestyrelsen. Nykredit har fremsendt den opdaterede oversigt over VIAs lån, og denne vedlægges som bilag 04a. I forlængelse af drøftelsen af redegørelsen på mødet den 10. september blev det aftalt, at VIAs gældende finanspolitik, jf. bilag 04b, skal sættes til drøftelse på det nærværende bestyrelsesmøde, og at man forud for mødet indhenter en vurdering fra VIAs revisor af om principperne i politikken bør ændres. Som bilag 04c vedlægges vurderingen fra VIAs revisor. VIAs revisor Jakob Ditlevsen, Deloitte, deltager i behandlingen af punktet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter VIAs finanspolitik. Jakob Ditlevsen deltog i behandlingen og fremkom indledningsvis med en redegørelse for det fremsendte notat, hvoraf fremgik, at VIAs nuværende finanspolitik er velbeskrevet og med velbegrundede retningslinjer. I notatet peges der samtidig på en række forhold som bestyrelsen kan overveje i en eventuel viderebearbejdning af finanspolitikken. I den efterfølgende drøftelse kom det frem, at VIAs finanspolitik - som grundlæggende sigter efter en kombination af lån med fast og variabel rente med en overvejende vægt på lån med fast rente og som sammenlagt giver en relativt lav kapitalomkostning - på udmærket vis afspejler, at VIA er en uddannelsesinstitution, hvis hovedformål er uddannelse. De grundlæggende principper i finanspolitikken, der fastlægger måden VIA hjemtager finansiering på, blev således vurderet som hensigtsmæssige og vil blive fastholdt. Bestyrelsen drøftede i den sammenhæng også: alternative låneformer renteswaps som låneform og deres konsekvenser for soliditeten behovet for at opdatere finanspolitikken i henhold til den nugældende økonomiske politik Bestyrelsesformanen konkluderede, at de grundlæggende principper i finanspolitikken vurderes som hensigtsmæssige og fastholdes, men at finanspolitikken skal opdateres og revideres i henhold til revisorens bemærkninger i notatet. Der henvises i øvrigt til referat af punkt 3. Ad. 5. Iværksættelse af udbud af Professionsbacheloruddannelse i Grafisk Fortælling (Bilag Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 12

6 05) På bestyrelsesmødet den 29. august 2011 blev det besluttet, at uddannelsesforslaget professionsbachelor i grafisk fortælling kunne fremsendes til screening /akkreditering med det forbehold, at sagen igen skulle behandles i bestyrelsen, når der er opnået positiv akkreditering. Uddrag af referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2011: Bestyrelsesformanden anbefalede, at processen i bestyrelsen bliver, at bestyrelsen på nærværende møde siger ja til, at uddannelsen sendes til screening med det forbehold, at bestyrelsen, når positiv akkreditering foreligger, behandler uddannelsen på ny. Bestyrelsen fulgte formandens forslag og besluttede, at uddannelsesforslaget kan sendes videre gennem det formelle system for akkreditering og godkendelse af nye uddannelser, herunder til screening i Undervisningsministeriet mv. Eftersom det fremlagte materiale ikke indeholdt en færdig behovsanalyse, og der var usikkerheder om dele af finansieringsgrundlaget, havde bestyrelsen dog det forbehold, at uddannelsen skal behandles i bestyrelsen en gang mere, inden den egentlig kan udbydes, og denne bestyrelsesbehandling skal ske, når uddannelsen er blevet positivt akkrediteret. Siden august 2011 er arbejdet med behovsanalysen færdiggjort i sammenhæng med en lang række andre dokumenter og fremsendt til hhv. screening og akkreditering. I forlængelse heraf har uddannelsesministeren den 24. september 2012 på baggrund af Akkrediteringsrådets afgørelse af 6. juni 2012 om positiv akkreditering truffet afgørelse om godkendelse af uddannelse til professionsbachelor i grafisk fortælling samt godkendelse af VIA University Colleges udbud i Viborg i sammenhæng med professionsbachelor i animation (The Animation Workshop). Den positive akkreditering af uddannelse og udbud forudsætter at alle akkrediteringskriterier er opfyldt, herunder et klart erhvervs- og professionssigte rettet mod beskæftigelse i de kreative erhverv samt et dokumenteret behov med udgangspunkt i den gennemførte behovog aftagerundersøgelse. I henhold til bestyrelsens beslutning af 29. august 2011 er sagen nu sat på dagsorden således at forbeholdene kan fjernes og udbuddet iværksættes fra efteråret Vedlagt er et notat, der opsummerer de overordnede konklusioner fra behovsanalysen og ekspertpanelets vurdering heraf. Endvidere redegøres der for, hvordan økonomien i uddannelsen hænger sammen, herunder forudsætninger i finansieringsgrundlaget samt etableringsomkostninger. Ud over det bilagte notatet foreligger der en række mere uddybende materialer, som blev anvendt i forbindelse med akkrediteringsprocessen: Behovs- og aftagerundersøgelsen, udarbejdet af DAMVAD Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 12

7 EVAs indstilling til Akkrediteringsrådet nye-uddannelser-og-udbud/akkrediteringsvurderinger-forar- 2012/professionsbacheloruddannelser/pb-grafisk-fortaelling-udd-via-university-college Det omfattende materiale er baggrundsmateriale og udsendes ikke med dagsordenen, men kan rekvireres ved henvendelse til Rektorsekretariatet. Det indstilles at bestyrelsen godtager redegørelsen og godkender, at udbuddet af Professionsbacheloruddannelse i Grafisk Fortælling kan iværksættes. Bestyrelsen fulgte indstillingen. Orienteringssager Ad. 6. Orientering om internationalisering Bestyrelsen har tidligere bedt om at få en generel orientering om det internationale område i VIA. Prorektor Peter Friese vil som overordnet ansvarlig for det internationale område i VIA på denne baggrund holde et mundtligt oplæg om området, hvor han blandt andet vil fremhæve, hvorfor VIA har høje ambitioner i forhold til at fremme internationaliseringsindsatsen. Han vil ligeledes give konkrete eksempler på, hvordan man i VIA arbejder med internationalisering. Der vil under orienteringen være mulighed for at stille spørgsmål. Gitte Juul Johansen, Rektorsekretariatet, deltager under punktet med henblik på den videre opfølgning. Det indstilles, at tager orienteringen til efterretning. Peter Friese (PF) indledte orienteringen med at nævne, at regeringen er i færd med at udarbejde en ny internationaliseringsstrategi, og når strategien foreligger, vil VIA naturligvis lade denne indgå i institutionens videre arbejde med internationalisering. Der er derfor i forhold til bestyrelsen tale om en to-trinsraket. På baggrund af tidligere forespørgsler fra flere bestyrelsesmedlemmer blev der givet en første orientering til bestyrelsen om arbejdet med det internationale område i VIA, og når internationaliseringsstrategien fra regeringen foreligger, vil emnet blive taget op igen i bestyrelsen. Peter Friese tog i sit oplæg afsæt i, at det internationale er en del af vores hverdag. Man kan ikke omtale det som en afgrænset størrelse, det er en integreret del af vores uddannelser og vores institution, og der er derfor ikke tale om, hvorvidt vi skal være internationale for det er nødvendigt i dag men i højere grad om, hvordan vi skal være det. Peter Friese skitserede, hvordan både aftagere og det politiske niveau har stort fokus på, at et internationalt udsyn og interkulturel forståelse er vigtige kompetencer i dag og i endnu højere grad vil blive det i fremtiden. PF gav desuden bestyrelsen et indblik i, hvilke tiltag VIA gennemfører i forhold til at øge den udgående mobilitet, og han fortalte om nogle af de konkrete indsatsområder, som VIAs højskoler arbejder med på det internationale område. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 7 af 12

8 Oplægget blev delt ud på mødet og vil også blive udsendt med referatet. Der faldt herunder flere kommentarer: Der blev peget på, at det i stigende grad er vigtigt at tænke det internationale i en større sammenhæng, hvor der ikke blot er tale om fx antallet af ind-og udgående studerende men at hele udviklingen af et internationalt mindset spiller en væsentlig rolle. I forlængelse af denne kommentar blev det pointeret, at det i højere og højere grad vil være det interkulturelle, herunder det interkulturelle læringsrum, der kommer til at spille en stor rolle ikke kun internationalisering af uddannelser som en afgrænset størrelse. Der blev peget på, at det ser ud som om, at VIA er godt på vej i forhold til det internationale område, og at det bliver interessant at se, hvordan VIA konkret prioriterer området i fremtiden, hvilket fx kunne være gennem afsætning af strategiske midler til området. Det blev bemærket, at antallet af samarbejdspartnere er højt, og der blev i den forbindelse spurgt til, om der i VIA foreligger nogle principper for, hvordan man søger samarbejdspartnere. Peter Friese svarede, at man i VIA for ca. et år siden var gået i gang med at se mere strategisk på området, bl.a. ved at igangsætte et arbejde omkring udpegning af preferred partners. Der arbejdes fortsat på, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan arbejde mere strategisk og målrettet med internationale partnere. Der blev spurgt til begrundelser for, at så forholdsvis få af de studerende tager et ophold i udlandet. Et medlem af bestyrelsen havde hørt, at der på læreruddannelsen fx er en opfattelse af, at det kan være spild af praktik at tage sit praktikophold i udlandet. Peter Friese sagde, at det var korrekt, at mange studerende har en bekymring for, at det faglige niveau i udlandet er for lavt. Der er dog forskel fra uddannelse til uddannelse i forhold til, hvor attraktivt det er at tage et praktikophold i udlandet contra i Danmark. Orienteringen blev herefter taget til efterretning. Ad. 7. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C Prorektor Peter Friese vil på mødet fremkomme med en orientering om status for projektet. Det indstilles, at tager orienteringen til efterretning. Peter Friese orienterede om, at byggeprojektet er i sin indledende byggefase, og at projektet forløber efter planen. Det blev nævnt, at der var holdt et første personalearrangement på Ceres-grunden for det involverede personale. Det næste skridt er, at arkitekterne fremlægger nogle bud på facaden i grafisk beton. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 8. Status på arbejdet med udviklingskontakten Udarbejdet af: ALJ/EM Side 8 af 12

9 Sagsfremstilling Arbejdet med udviklingskontrakt er i gang. Rammerne forventes at blive: to-årig kontraktperiode (gældende for ) tidsplan: VIAs bestyrelse og ministeren forventes at underskrive kontrakten inden udgangen af 2012 kontraktens obligatoriske strategiske indsatsområder 1) Bedre kvalitet i uddannelserne, 2) Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3) Tidligere færdig, 4) Øget innovationskapacitet, 5) Kapacitetsopbygning og styrket udvikling- og evidensbasering Kontrakten skal indeholde mål for et antal indikatorer: et antal indikatorer fælles for sektoren et antal indikatorer specifikke for institutionen Et forslag til udviklingskontrakt vil blive forelagt for bestyrelsen til beslutning på mødet den 10. december Rektor Harald Mikkelsen vil supplere sagsfremstillingen med en kort mundtlig orientering. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsesformanden orientererede om mødet med uddannelsesministeren, hvor udviklingskontrakten var hovedemnet. Harald Mikkelsen orienterede om, at hele sektoren arbejder på højtryk på denne sag, bl.a. også i lyset af, at den rammesættende udmelding fra ministeriet blev forsinket. De i sagsfremstillingen nævnte overskrifter er ved at blive udfoldet, særligt på området forskning og udvikling skal der gøres et stort arbejde med at fastlægge de målepunkter, som skal gælde hele sektoren. It-understøttelse vil på flere af de vigtige målepunkter mangle, og det er der opmærksomhed på i ministeriet. Intentionen er fortsat, at udviklingskontrakten underskrives inden årsskiftet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 9. Analyse af Professionshøjskolernes administration - udført i 2010 af Boston Consulting Group (BCG) for Undervisningsministeriet (Bilag 09a -09b) - udsat fra mødet den 10. september I 2010 blev der gennemført en analyse af professions-og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner med henblik på at estimere, hvorvidt der inden for disse områder kan identificeres effektiviseringspotentialer. Bestyrelsesmedlem Thor Jensen har med afsat i mediedebatten i foråret og de kritiske artikler i dele af pressen om professionshøjskolernes administration anmodet Uddannelsesministeriet om at få aktindsigt i analyserapporten. Thor Jensen har på den baggrund anmodet VIAs Udarbejdet af: ALJ/EM Side 9 af 12

10 ledelse om at udarbejde et notat vedr. analysen. Som bilag vedlægges: Bilag 09a: En sammenfatning af BCG-rapporten (side 4-6 i rapporten). Den fulde rapport (152 sider) kan rekvireres ved henvendelse til Rektorsekretariatet Bilag 09b: et notat med en redegørelse for VIAs data i rapporten samt redegørelse af de tiltag, der efterfølgende er igangsat. Heraf fremgår bl.a., at der under VIAs operation vil blive igangsat en række tiltag, der reducerer omkostninger til administration, herunder også udgifter til økonomifunktionen. Thor Jensen vil supplere sagsfremstillingen med en kort motivering. Asbjørn Christensen vil supplere det vedlagte notat med en kort mundtlig redegørelse. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Thor Jensen kommenterede indledningsvist med at sige, at det var vigtigt at få aktindsigt i analyserapporten, da denne var anvendt som grundlag for en række besparelser i de seneste år. Det var også vigtigt, at bestyrelsen orienteres om materialet, idet det kan forventes, at denne diskussion igen vil blive taget op, herunder også af medierne. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at VIA, hvad angår udgifter til administration, var blandt de omkostningslette institutioner, Harald Mikkelsen orienterede i den sammenhæng om sektorens aktuelle effektiviseringsprojekt, som blev initieret af, at der er på finansloven for 2012 var afsat 128 mio. kr. til at understøtte effektiviseringen af professionshøjskolesektorens administration. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 10. Strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region udsat fra mødet den 10. september Til bestyrelsens orientering vedlægges strategien for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region , som er udarbejdet med udgangspunkt i den Nationale Strategi for Velfærdsuddannelserne fra Den er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland, kommunerne i den midtjyske region, FTF, Region Midtjylland og VIA. Den trykte udgave af bilaget blev uddelt i forbindelse med bestyrelsesmødet den 10. september og der henvises i øvrigt til følgende link: ategi%20for%20velf%c3%a6rdsuddannelserne/strategi%20for%20velf%c3%a6rdsuddannels erne%20-%20februar% pdf Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Thor Jensen kommenterede kort strategien ved at fremhæve, at det er meget positivt, at de regionale aktører har fulgt op på den nationale strategi med en regional strategi og, at det næste skridt bliver at konkretisere det videre arbejde i en handlingsplan. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 10 af 12

11 Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 11. Orientering om godkendelse af Årsrapport 2011 (Bilag 11) Uddannelsesministeriet har i brevet af 26. september 2012 godkendt VIAs årsrapport for Brevet vedlægges som bilag 11. Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet supplerende orientere om, hvordan der vil blive fulgt op på brevet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Formanden nævnte, at alle de i brevet nævnte punkter er adresseret. Harald Mikkelsen kommenterede, at selv om brevet er stilet til bestyrelsen, har ministeriet efterfølgende udmeldt, at man egentlig forventer et svar fra den daglige ledelse og ikke fra bestyrelsen. Bestyrelsen blev uddybende orienteret om svaret vedr. engangsvederlag i Sundhedsfaglig Højskole. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 12. Orientering om planer for kommende mindre byggeprojekter Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet orientere om planer for kommende mindre byggeprojekter. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Asbjørn Christensen orienterede tre mindre projekter, som ledelsen agter at indarbejde i budgetforslaget for 2013: Idrætshal i Silkeborg Ombygning i Herning Auditorium i Holstebro Derudover nævntes et større projekt, som omhandler samarbejdet med det kommende Center for Sundhed i Holstebro. Når projektet konkretiseres, vil det blive dagsordenssat i bestyrelsen. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 13. Orientering om evaluering af erhvervsakademistrukturen (Bilag 13) Til bestyrelsens orientering vedlægges orienteringsbrevet fra Uddannelsesministeriet vedr. evaluering af erhvervsakademistrukturen. Kommissoriet for evalueringen udsendes ikke med dagsordenen, men kan rekvireres ved henvendelse til Rektorsekretariatet. Rektor Harald Mikkelsen vil på mødet kort kommentere brevet. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 11 af 12

12 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 14. Andre sager Information om anmodning om aktindsigt. DR Østjylland har anmodet om aktindsigt vedrørende blandt andet honorar til medlemmer af bestyrelsen i VIA og lønninger for rektorat, direktører og chefer i fællesfunktioner. Medlemmerne af VIAs bestyrelse blev informeret om anmodningen, og hvilke oplysninger VIA vil udlevere om dem til DR Østjylland. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Samtidig besluttede bestyrelsen, at lægge oplysninger om honorar til bestyrelsen på VIAs internet, så interesserede fremover har direkte adgang til disse oplysninger. Ad. 15. Eventuelt Bestyrelsen drøftede kort behovet for fortsat abonnement på tidskriftet Dagens Dagsorden. Der var ikke interesse herfor, og bestyrelsen vil derfor ikke fremover modtage tidsskriftet. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 12 af 12

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere