REFERAT J.nr.: U Ref: EM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM"

Transkript

1 REFERAT J.nr.: U Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens (Mødelokale 6.01) Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Jeppe Hvas Andersen, Allan Rakesh Meineche, Mette Thunø, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Tonni Nørgaard, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand- Olsen, Anders Kühnau, Lennart Olausson. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, chefkonsulent David Erichsen. Gæster: Jakob Ditlevsen, Deloitte, deltog under punkt 4. Gitte Juul Johansen, Rektorsekretariatet, deltog under punkt 6. Afbud: Referent: Peter Stampe, Astrid Johanne Bårdgard AC-fuldmægtig Elvir Maleskic Dagsorden Beslutnings- og drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 (Bilag 02) 3. Budget 2013, status på budgetprocessen 4. Finanspolitik (Bilag 04a-04c) 5. Iværksættelse af udbud af Professionsbacheloruddannelse i Grafisk Fortælling (Bilag 05) Orienteringssager: 6. Orientering om internationalisering 7. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C 8. Status på arbejdet med udviklingskontakten Analyse af Professionshøjskolernes administration - udført i 2010 af Boston Consulting Group (BCG) for Undervisningsministeriet (Bilag 09a -09b) - udsat fra mødet den 10. september

2 10. Strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region udsat fra mødet den 10. september 11. Orientering om godkendelse af Årsrapport 2011 (Bilag 11) 12. Orientering om planer for kommende mindre byggeprojekter 13. Orientering om evaluering af erhvervsakademistrukturen (Bilag 13) 14. Andre sager 15. Eventuelt Afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest den 25. oktober, kl , og tlf.: Der vil blive serveret middag ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 12

3 Kommenteret dagsorden Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. Tonni Nørgaard foreslog, at man på dagsordenen til et af de kommende møder sætter et punkt vedr. LEGOs seneste designevent, som TEKO Design + Business har været vært for. Bestyrelsesformanden tilkendegav, at forslaget vil indgå i planlægningen af de kommende møder. Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 (Bilag 02) Som bilag 02 B er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 10. september Referatet har været i høring i perioden torsdag den 20. september til torsdag den 27. september. Der er ikke modtaget ændringsforslag til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Referatet blev undertegnet. I den forbindelse blev der kort fulgt op på en række punkter i referatet: Referatpunkt 5 vedr. VIAs samlede låneportefølje. Af referatpunkt fremgår: Der blev spurgt til om rentelofter kan opsiges fra Nykredits side, hvilket der blev svaret nej til. Referatet er fyldestgørende, idet det svarer til udsagnet på mødet, men det er efter mødet blevet afklaret, at rentelofter kan opsiges. Asbjørn Christensen gjorde rede for, at den rammeaftale, der er indgået mellem Nykredit og VIA, indeholder grundlag for, at begge parter kan opsige rammeaftalen. Ledelsen anser denne opsigelsesbestemmelse som en gængs forretningsbetingelse, og i lyset af den praksis, der er, og det hidtidige samarbejde med Nykredit vurderedes en opsigelse som ikke sandsynlig. Det lukkede referatpunkt 8 Formanden orienterede om udfaldet i sagen. Referatpunkt 11 Orientering om krav om balance mellem indgående og udgående studentermobilitet, status Formanden orienterede om, at der nu er kommet en afklaring af, hvordan balancekravet vil blive udmøntet ift. 2012, men de præcise regler fra og med 2013 endnu ikke foreligger. Sagen vil ikke få økonomiske konsekvenser for institutionen i 2012 og balancekravet vil træde i kraft den Balancen vil blive målt over en periode på 3 år. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 12

4 Ad. 3. Budget 2013, status på budgetprocessen Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet give en orientering om status for budgetprocessen. Det indstilles, at bestyrelsen fremkommer med kommentarer til statusredegørelsen og i øvrigt tager orienteringen til efterretning. Harald Mikkelsen orienterede om den igangværende budgetproces med særligt fokus på udmøntning af midlerne til forskning og udvikling. VIA har modtaget en foreløbig udmelding om den forventede fordeling af midlerne til forskning og udvikling mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler og professionshøjskolerne imellem, og ifølge denne forventer VIA at få omtrent 77 mio. kr. Dette er betinget af finanslovsvedtagelsen. Det blev nævnt, at en andel af midlerne er reserveret til pædagog- og læreruddannelsen, hvilket hænger sammen med de aktuelle politiske reforminitiativer på de to uddannelsesområder. Eftersom de tildelte midler nu vil indgå i Danmarks forskningsmål (1% af BNP), vil man skulle afrapportere med udgangspunkt i Frascati-manualen, og der pågår nu arbejdet med at konkretisere dokumentationskravene. Asbjørn Christensen vurderede, at alle delområder forventes at komme i mål med deres budget, og at forhold som den øgede søgning og en finanslov 2013 uden yderligere nedskæringer vil være medvirkende til, at institutionens økonomi i 2013 er balanceret. Der blev herunder gjort rede for institutionens fortsatte bestræbelser på at effektivisere, herunder centralisere budgetter på bl.a. kopi og print-området. Der blev spurgt til, om taxameterstrukturen er på vej til at ændre sig, og der blev svaret, at der ikke er tegn på ændringer i den nærmeste fremtid, det vil sige Bestyrelsen tog orienteringen om status på budget 2013 til efterretning. I forlængelse af redegørelsen om budgetprocessen drøftede bestyrelsen VIAs overskudsgrad, som for nuværende er på 1 % og det hensigtsmæssige i at øge denne. Ledelsens vurdering var, at VIAs hovedudfordring er at styrke likviditeten, og det blev foreslået, at man i stedet for at øge overskudsgraden arbejder på at ændre VIAs afskrivningsprofil på bygninger. Dette var der overvejende tilslutning til i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentant Martha Møller påpegede i den sammenhæng, at institutionen har været hårdt presset økonomisk de seneste år, og at man skal være varsom med at presse institutionen yderligere. Det blev ønsket, at ledelsen skal udarbejde en langsigtet analyse af VIAs likviditetsbehov. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen beder ledelsen om at arbejde på at ændre VIAs afskrivningsprofil med henblik på budget 2014 at ledelsen bedes udarbejde en analyse af VIAs langsigtede likviditetssituation med henblik på en drøftelse i bestyrelsen i foråret 2013 og det efterfølgende konkrete arbejde med budget 2014 Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 12

5 Ad. 4. Finanspolitik (Bilag 04a-04c) På bestyrelsesmødet den 10. september blev bestyrelsen præsenteret for en redegørelse for VIAs finansieringsomkostninger, låneportefølje, herunder fordeling mellem lån med fast og variabel rente. Af redegørelsen fremgik, at mere end 2/3 af låneporteføljen er med fast rente og resten med variabel rente, hvilket er inden for den af bestyrelsen vedtagne finanspolitik. I forbindelse med behandlingen ønskede de studerendes repræsentanter, at de nye lån, der optages i den kommende tid, herunder lån i forbindelse med Campus Aarhus C, indarbejdes i oversigten over lån og, at den sendes til bestyrelsen. Nykredit har fremsendt den opdaterede oversigt over VIAs lån, og denne vedlægges som bilag 04a. I forlængelse af drøftelsen af redegørelsen på mødet den 10. september blev det aftalt, at VIAs gældende finanspolitik, jf. bilag 04b, skal sættes til drøftelse på det nærværende bestyrelsesmøde, og at man forud for mødet indhenter en vurdering fra VIAs revisor af om principperne i politikken bør ændres. Som bilag 04c vedlægges vurderingen fra VIAs revisor. VIAs revisor Jakob Ditlevsen, Deloitte, deltager i behandlingen af punktet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter VIAs finanspolitik. Jakob Ditlevsen deltog i behandlingen og fremkom indledningsvis med en redegørelse for det fremsendte notat, hvoraf fremgik, at VIAs nuværende finanspolitik er velbeskrevet og med velbegrundede retningslinjer. I notatet peges der samtidig på en række forhold som bestyrelsen kan overveje i en eventuel viderebearbejdning af finanspolitikken. I den efterfølgende drøftelse kom det frem, at VIAs finanspolitik - som grundlæggende sigter efter en kombination af lån med fast og variabel rente med en overvejende vægt på lån med fast rente og som sammenlagt giver en relativt lav kapitalomkostning - på udmærket vis afspejler, at VIA er en uddannelsesinstitution, hvis hovedformål er uddannelse. De grundlæggende principper i finanspolitikken, der fastlægger måden VIA hjemtager finansiering på, blev således vurderet som hensigtsmæssige og vil blive fastholdt. Bestyrelsen drøftede i den sammenhæng også: alternative låneformer renteswaps som låneform og deres konsekvenser for soliditeten behovet for at opdatere finanspolitikken i henhold til den nugældende økonomiske politik Bestyrelsesformanen konkluderede, at de grundlæggende principper i finanspolitikken vurderes som hensigtsmæssige og fastholdes, men at finanspolitikken skal opdateres og revideres i henhold til revisorens bemærkninger i notatet. Der henvises i øvrigt til referat af punkt 3. Ad. 5. Iværksættelse af udbud af Professionsbacheloruddannelse i Grafisk Fortælling (Bilag Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 12

6 05) På bestyrelsesmødet den 29. august 2011 blev det besluttet, at uddannelsesforslaget professionsbachelor i grafisk fortælling kunne fremsendes til screening /akkreditering med det forbehold, at sagen igen skulle behandles i bestyrelsen, når der er opnået positiv akkreditering. Uddrag af referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2011: Bestyrelsesformanden anbefalede, at processen i bestyrelsen bliver, at bestyrelsen på nærværende møde siger ja til, at uddannelsen sendes til screening med det forbehold, at bestyrelsen, når positiv akkreditering foreligger, behandler uddannelsen på ny. Bestyrelsen fulgte formandens forslag og besluttede, at uddannelsesforslaget kan sendes videre gennem det formelle system for akkreditering og godkendelse af nye uddannelser, herunder til screening i Undervisningsministeriet mv. Eftersom det fremlagte materiale ikke indeholdt en færdig behovsanalyse, og der var usikkerheder om dele af finansieringsgrundlaget, havde bestyrelsen dog det forbehold, at uddannelsen skal behandles i bestyrelsen en gang mere, inden den egentlig kan udbydes, og denne bestyrelsesbehandling skal ske, når uddannelsen er blevet positivt akkrediteret. Siden august 2011 er arbejdet med behovsanalysen færdiggjort i sammenhæng med en lang række andre dokumenter og fremsendt til hhv. screening og akkreditering. I forlængelse heraf har uddannelsesministeren den 24. september 2012 på baggrund af Akkrediteringsrådets afgørelse af 6. juni 2012 om positiv akkreditering truffet afgørelse om godkendelse af uddannelse til professionsbachelor i grafisk fortælling samt godkendelse af VIA University Colleges udbud i Viborg i sammenhæng med professionsbachelor i animation (The Animation Workshop). Den positive akkreditering af uddannelse og udbud forudsætter at alle akkrediteringskriterier er opfyldt, herunder et klart erhvervs- og professionssigte rettet mod beskæftigelse i de kreative erhverv samt et dokumenteret behov med udgangspunkt i den gennemførte behovog aftagerundersøgelse. I henhold til bestyrelsens beslutning af 29. august 2011 er sagen nu sat på dagsorden således at forbeholdene kan fjernes og udbuddet iværksættes fra efteråret Vedlagt er et notat, der opsummerer de overordnede konklusioner fra behovsanalysen og ekspertpanelets vurdering heraf. Endvidere redegøres der for, hvordan økonomien i uddannelsen hænger sammen, herunder forudsætninger i finansieringsgrundlaget samt etableringsomkostninger. Ud over det bilagte notatet foreligger der en række mere uddybende materialer, som blev anvendt i forbindelse med akkrediteringsprocessen: Behovs- og aftagerundersøgelsen, udarbejdet af DAMVAD Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 12

7 EVAs indstilling til Akkrediteringsrådet nye-uddannelser-og-udbud/akkrediteringsvurderinger-forar- 2012/professionsbacheloruddannelser/pb-grafisk-fortaelling-udd-via-university-college Det omfattende materiale er baggrundsmateriale og udsendes ikke med dagsordenen, men kan rekvireres ved henvendelse til Rektorsekretariatet. Det indstilles at bestyrelsen godtager redegørelsen og godkender, at udbuddet af Professionsbacheloruddannelse i Grafisk Fortælling kan iværksættes. Bestyrelsen fulgte indstillingen. Orienteringssager Ad. 6. Orientering om internationalisering Bestyrelsen har tidligere bedt om at få en generel orientering om det internationale område i VIA. Prorektor Peter Friese vil som overordnet ansvarlig for det internationale område i VIA på denne baggrund holde et mundtligt oplæg om området, hvor han blandt andet vil fremhæve, hvorfor VIA har høje ambitioner i forhold til at fremme internationaliseringsindsatsen. Han vil ligeledes give konkrete eksempler på, hvordan man i VIA arbejder med internationalisering. Der vil under orienteringen være mulighed for at stille spørgsmål. Gitte Juul Johansen, Rektorsekretariatet, deltager under punktet med henblik på den videre opfølgning. Det indstilles, at tager orienteringen til efterretning. Peter Friese (PF) indledte orienteringen med at nævne, at regeringen er i færd med at udarbejde en ny internationaliseringsstrategi, og når strategien foreligger, vil VIA naturligvis lade denne indgå i institutionens videre arbejde med internationalisering. Der er derfor i forhold til bestyrelsen tale om en to-trinsraket. På baggrund af tidligere forespørgsler fra flere bestyrelsesmedlemmer blev der givet en første orientering til bestyrelsen om arbejdet med det internationale område i VIA, og når internationaliseringsstrategien fra regeringen foreligger, vil emnet blive taget op igen i bestyrelsen. Peter Friese tog i sit oplæg afsæt i, at det internationale er en del af vores hverdag. Man kan ikke omtale det som en afgrænset størrelse, det er en integreret del af vores uddannelser og vores institution, og der er derfor ikke tale om, hvorvidt vi skal være internationale for det er nødvendigt i dag men i højere grad om, hvordan vi skal være det. Peter Friese skitserede, hvordan både aftagere og det politiske niveau har stort fokus på, at et internationalt udsyn og interkulturel forståelse er vigtige kompetencer i dag og i endnu højere grad vil blive det i fremtiden. PF gav desuden bestyrelsen et indblik i, hvilke tiltag VIA gennemfører i forhold til at øge den udgående mobilitet, og han fortalte om nogle af de konkrete indsatsområder, som VIAs højskoler arbejder med på det internationale område. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 7 af 12

8 Oplægget blev delt ud på mødet og vil også blive udsendt med referatet. Der faldt herunder flere kommentarer: Der blev peget på, at det i stigende grad er vigtigt at tænke det internationale i en større sammenhæng, hvor der ikke blot er tale om fx antallet af ind-og udgående studerende men at hele udviklingen af et internationalt mindset spiller en væsentlig rolle. I forlængelse af denne kommentar blev det pointeret, at det i højere og højere grad vil være det interkulturelle, herunder det interkulturelle læringsrum, der kommer til at spille en stor rolle ikke kun internationalisering af uddannelser som en afgrænset størrelse. Der blev peget på, at det ser ud som om, at VIA er godt på vej i forhold til det internationale område, og at det bliver interessant at se, hvordan VIA konkret prioriterer området i fremtiden, hvilket fx kunne være gennem afsætning af strategiske midler til området. Det blev bemærket, at antallet af samarbejdspartnere er højt, og der blev i den forbindelse spurgt til, om der i VIA foreligger nogle principper for, hvordan man søger samarbejdspartnere. Peter Friese svarede, at man i VIA for ca. et år siden var gået i gang med at se mere strategisk på området, bl.a. ved at igangsætte et arbejde omkring udpegning af preferred partners. Der arbejdes fortsat på, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan arbejde mere strategisk og målrettet med internationale partnere. Der blev spurgt til begrundelser for, at så forholdsvis få af de studerende tager et ophold i udlandet. Et medlem af bestyrelsen havde hørt, at der på læreruddannelsen fx er en opfattelse af, at det kan være spild af praktik at tage sit praktikophold i udlandet. Peter Friese sagde, at det var korrekt, at mange studerende har en bekymring for, at det faglige niveau i udlandet er for lavt. Der er dog forskel fra uddannelse til uddannelse i forhold til, hvor attraktivt det er at tage et praktikophold i udlandet contra i Danmark. Orienteringen blev herefter taget til efterretning. Ad. 7. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C Prorektor Peter Friese vil på mødet fremkomme med en orientering om status for projektet. Det indstilles, at tager orienteringen til efterretning. Peter Friese orienterede om, at byggeprojektet er i sin indledende byggefase, og at projektet forløber efter planen. Det blev nævnt, at der var holdt et første personalearrangement på Ceres-grunden for det involverede personale. Det næste skridt er, at arkitekterne fremlægger nogle bud på facaden i grafisk beton. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 8. Status på arbejdet med udviklingskontakten Udarbejdet af: ALJ/EM Side 8 af 12

9 Sagsfremstilling Arbejdet med udviklingskontrakt er i gang. Rammerne forventes at blive: to-årig kontraktperiode (gældende for ) tidsplan: VIAs bestyrelse og ministeren forventes at underskrive kontrakten inden udgangen af 2012 kontraktens obligatoriske strategiske indsatsområder 1) Bedre kvalitet i uddannelserne, 2) Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3) Tidligere færdig, 4) Øget innovationskapacitet, 5) Kapacitetsopbygning og styrket udvikling- og evidensbasering Kontrakten skal indeholde mål for et antal indikatorer: et antal indikatorer fælles for sektoren et antal indikatorer specifikke for institutionen Et forslag til udviklingskontrakt vil blive forelagt for bestyrelsen til beslutning på mødet den 10. december Rektor Harald Mikkelsen vil supplere sagsfremstillingen med en kort mundtlig orientering. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsesformanden orientererede om mødet med uddannelsesministeren, hvor udviklingskontrakten var hovedemnet. Harald Mikkelsen orienterede om, at hele sektoren arbejder på højtryk på denne sag, bl.a. også i lyset af, at den rammesættende udmelding fra ministeriet blev forsinket. De i sagsfremstillingen nævnte overskrifter er ved at blive udfoldet, særligt på området forskning og udvikling skal der gøres et stort arbejde med at fastlægge de målepunkter, som skal gælde hele sektoren. It-understøttelse vil på flere af de vigtige målepunkter mangle, og det er der opmærksomhed på i ministeriet. Intentionen er fortsat, at udviklingskontrakten underskrives inden årsskiftet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 9. Analyse af Professionshøjskolernes administration - udført i 2010 af Boston Consulting Group (BCG) for Undervisningsministeriet (Bilag 09a -09b) - udsat fra mødet den 10. september I 2010 blev der gennemført en analyse af professions-og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner med henblik på at estimere, hvorvidt der inden for disse områder kan identificeres effektiviseringspotentialer. Bestyrelsesmedlem Thor Jensen har med afsat i mediedebatten i foråret og de kritiske artikler i dele af pressen om professionshøjskolernes administration anmodet Uddannelsesministeriet om at få aktindsigt i analyserapporten. Thor Jensen har på den baggrund anmodet VIAs Udarbejdet af: ALJ/EM Side 9 af 12

10 ledelse om at udarbejde et notat vedr. analysen. Som bilag vedlægges: Bilag 09a: En sammenfatning af BCG-rapporten (side 4-6 i rapporten). Den fulde rapport (152 sider) kan rekvireres ved henvendelse til Rektorsekretariatet Bilag 09b: et notat med en redegørelse for VIAs data i rapporten samt redegørelse af de tiltag, der efterfølgende er igangsat. Heraf fremgår bl.a., at der under VIAs operation vil blive igangsat en række tiltag, der reducerer omkostninger til administration, herunder også udgifter til økonomifunktionen. Thor Jensen vil supplere sagsfremstillingen med en kort motivering. Asbjørn Christensen vil supplere det vedlagte notat med en kort mundtlig redegørelse. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Thor Jensen kommenterede indledningsvist med at sige, at det var vigtigt at få aktindsigt i analyserapporten, da denne var anvendt som grundlag for en række besparelser i de seneste år. Det var også vigtigt, at bestyrelsen orienteres om materialet, idet det kan forventes, at denne diskussion igen vil blive taget op, herunder også af medierne. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at VIA, hvad angår udgifter til administration, var blandt de omkostningslette institutioner, Harald Mikkelsen orienterede i den sammenhæng om sektorens aktuelle effektiviseringsprojekt, som blev initieret af, at der er på finansloven for 2012 var afsat 128 mio. kr. til at understøtte effektiviseringen af professionshøjskolesektorens administration. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 10. Strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region udsat fra mødet den 10. september Til bestyrelsens orientering vedlægges strategien for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region , som er udarbejdet med udgangspunkt i den Nationale Strategi for Velfærdsuddannelserne fra Den er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland, kommunerne i den midtjyske region, FTF, Region Midtjylland og VIA. Den trykte udgave af bilaget blev uddelt i forbindelse med bestyrelsesmødet den 10. september og der henvises i øvrigt til følgende link: ategi%20for%20velf%c3%a6rdsuddannelserne/strategi%20for%20velf%c3%a6rdsuddannels erne%20-%20februar% pdf Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Thor Jensen kommenterede kort strategien ved at fremhæve, at det er meget positivt, at de regionale aktører har fulgt op på den nationale strategi med en regional strategi og, at det næste skridt bliver at konkretisere det videre arbejde i en handlingsplan. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 10 af 12

11 Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 11. Orientering om godkendelse af Årsrapport 2011 (Bilag 11) Uddannelsesministeriet har i brevet af 26. september 2012 godkendt VIAs årsrapport for Brevet vedlægges som bilag 11. Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet supplerende orientere om, hvordan der vil blive fulgt op på brevet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Formanden nævnte, at alle de i brevet nævnte punkter er adresseret. Harald Mikkelsen kommenterede, at selv om brevet er stilet til bestyrelsen, har ministeriet efterfølgende udmeldt, at man egentlig forventer et svar fra den daglige ledelse og ikke fra bestyrelsen. Bestyrelsen blev uddybende orienteret om svaret vedr. engangsvederlag i Sundhedsfaglig Højskole. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 12. Orientering om planer for kommende mindre byggeprojekter Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet orientere om planer for kommende mindre byggeprojekter. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Asbjørn Christensen orienterede tre mindre projekter, som ledelsen agter at indarbejde i budgetforslaget for 2013: Idrætshal i Silkeborg Ombygning i Herning Auditorium i Holstebro Derudover nævntes et større projekt, som omhandler samarbejdet med det kommende Center for Sundhed i Holstebro. Når projektet konkretiseres, vil det blive dagsordenssat i bestyrelsen. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 13. Orientering om evaluering af erhvervsakademistrukturen (Bilag 13) Til bestyrelsens orientering vedlægges orienteringsbrevet fra Uddannelsesministeriet vedr. evaluering af erhvervsakademistrukturen. Kommissoriet for evalueringen udsendes ikke med dagsordenen, men kan rekvireres ved henvendelse til Rektorsekretariatet. Rektor Harald Mikkelsen vil på mødet kort kommentere brevet. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 11 af 12

12 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 14. Andre sager Information om anmodning om aktindsigt. DR Østjylland har anmodet om aktindsigt vedrørende blandt andet honorar til medlemmer af bestyrelsen i VIA og lønninger for rektorat, direktører og chefer i fællesfunktioner. Medlemmerne af VIAs bestyrelse blev informeret om anmodningen, og hvilke oplysninger VIA vil udlevere om dem til DR Østjylland. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Samtidig besluttede bestyrelsen, at lægge oplysninger om honorar til bestyrelsen på VIAs internet, så interesserede fremover har direkte adgang til disse oplysninger. Ad. 15. Eventuelt Bestyrelsen drøftede kort behovet for fortsat abonnement på tidskriftet Dagens Dagsorden. Der var ikke interesse herfor, og bestyrelsen vil derfor ikke fremover modtage tidsskriftet. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 12 af 12

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 28. oktober Tid: Kl. 15.30-18.30 2013 Sted: Campus Viborg, Prinsens

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014 Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere:

Læs mere

Mødeindkaldelse 7. april 2008

Mødeindkaldelse 7. april 2008 Mødeindkaldelse 7. april 2008 Mødeforum: VIA University College s bestyrelse Dato: 31. marts 2008 Tid: 16.00 18.00 Sted: Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro, mødelokale 158+159 (stuen) Deltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-05) Mødested Campus Horsens, VBI-Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens, Lokale 6.01 Mødetidspunkt

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Mødedato: Fredag den 27. marts 2015 Tidspunkt: Kl. 9.00 12.00 Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr.: 39 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen:

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Bestyrelsen. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Den 16. december 2011 Journal nr.: Bestyrelsen, 23. møde Sagsbehandler: Direkte nr.: 9627 2929 Referat af møde i bestyrelsen

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Dato: 13-01-2010 Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Deltagere: Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd. Skive Handelsskole (selvsupplerende) Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1)

Deltagere: Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd. Skive Handelsskole (selvsupplerende) Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1) Mødereferat 8. juni 2015 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 2. juni 2015 kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Hadsten, Ellemosevej 36, 8370 Hadsten, lokale M202 Deltagere: Anders G. Christensen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC REFERAT Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Ledelsessekretariatet 4. juni 2014 4. juni 2014 Første del - konstituerende møde Anden del - ordinært møde Til stede: Carsten Koch, Agi Csonka,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere