REFERAT J.nr.: U Ref: EM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM"

Transkript

1 REFERAT J.nr.: U Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens (Mødelokale 6.01) Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Jeppe Hvas Andersen, Allan Rakesh Meineche, Mette Thunø, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Tonni Nørgaard, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand- Olsen, Anders Kühnau, Lennart Olausson. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, chefkonsulent David Erichsen. Gæster: Jakob Ditlevsen, Deloitte, deltog under punkt 4. Gitte Juul Johansen, Rektorsekretariatet, deltog under punkt 6. Afbud: Referent: Peter Stampe, Astrid Johanne Bårdgard AC-fuldmægtig Elvir Maleskic Dagsorden Beslutnings- og drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 (Bilag 02) 3. Budget 2013, status på budgetprocessen 4. Finanspolitik (Bilag 04a-04c) 5. Iværksættelse af udbud af Professionsbacheloruddannelse i Grafisk Fortælling (Bilag 05) Orienteringssager: 6. Orientering om internationalisering 7. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C 8. Status på arbejdet med udviklingskontakten Analyse af Professionshøjskolernes administration - udført i 2010 af Boston Consulting Group (BCG) for Undervisningsministeriet (Bilag 09a -09b) - udsat fra mødet den 10. september

2 10. Strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region udsat fra mødet den 10. september 11. Orientering om godkendelse af Årsrapport 2011 (Bilag 11) 12. Orientering om planer for kommende mindre byggeprojekter 13. Orientering om evaluering af erhvervsakademistrukturen (Bilag 13) 14. Andre sager 15. Eventuelt Afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest den 25. oktober, kl , og tlf.: Der vil blive serveret middag ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 12

3 Kommenteret dagsorden Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. Tonni Nørgaard foreslog, at man på dagsordenen til et af de kommende møder sætter et punkt vedr. LEGOs seneste designevent, som TEKO Design + Business har været vært for. Bestyrelsesformanden tilkendegav, at forslaget vil indgå i planlægningen af de kommende møder. Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 (Bilag 02) Som bilag 02 B er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 10. september Referatet har været i høring i perioden torsdag den 20. september til torsdag den 27. september. Der er ikke modtaget ændringsforslag til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Referatet blev undertegnet. I den forbindelse blev der kort fulgt op på en række punkter i referatet: Referatpunkt 5 vedr. VIAs samlede låneportefølje. Af referatpunkt fremgår: Der blev spurgt til om rentelofter kan opsiges fra Nykredits side, hvilket der blev svaret nej til. Referatet er fyldestgørende, idet det svarer til udsagnet på mødet, men det er efter mødet blevet afklaret, at rentelofter kan opsiges. Asbjørn Christensen gjorde rede for, at den rammeaftale, der er indgået mellem Nykredit og VIA, indeholder grundlag for, at begge parter kan opsige rammeaftalen. Ledelsen anser denne opsigelsesbestemmelse som en gængs forretningsbetingelse, og i lyset af den praksis, der er, og det hidtidige samarbejde med Nykredit vurderedes en opsigelse som ikke sandsynlig. Det lukkede referatpunkt 8 Formanden orienterede om udfaldet i sagen. Referatpunkt 11 Orientering om krav om balance mellem indgående og udgående studentermobilitet, status Formanden orienterede om, at der nu er kommet en afklaring af, hvordan balancekravet vil blive udmøntet ift. 2012, men de præcise regler fra og med 2013 endnu ikke foreligger. Sagen vil ikke få økonomiske konsekvenser for institutionen i 2012 og balancekravet vil træde i kraft den Balancen vil blive målt over en periode på 3 år. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 12

4 Ad. 3. Budget 2013, status på budgetprocessen Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet give en orientering om status for budgetprocessen. Det indstilles, at bestyrelsen fremkommer med kommentarer til statusredegørelsen og i øvrigt tager orienteringen til efterretning. Harald Mikkelsen orienterede om den igangværende budgetproces med særligt fokus på udmøntning af midlerne til forskning og udvikling. VIA har modtaget en foreløbig udmelding om den forventede fordeling af midlerne til forskning og udvikling mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler og professionshøjskolerne imellem, og ifølge denne forventer VIA at få omtrent 77 mio. kr. Dette er betinget af finanslovsvedtagelsen. Det blev nævnt, at en andel af midlerne er reserveret til pædagog- og læreruddannelsen, hvilket hænger sammen med de aktuelle politiske reforminitiativer på de to uddannelsesområder. Eftersom de tildelte midler nu vil indgå i Danmarks forskningsmål (1% af BNP), vil man skulle afrapportere med udgangspunkt i Frascati-manualen, og der pågår nu arbejdet med at konkretisere dokumentationskravene. Asbjørn Christensen vurderede, at alle delområder forventes at komme i mål med deres budget, og at forhold som den øgede søgning og en finanslov 2013 uden yderligere nedskæringer vil være medvirkende til, at institutionens økonomi i 2013 er balanceret. Der blev herunder gjort rede for institutionens fortsatte bestræbelser på at effektivisere, herunder centralisere budgetter på bl.a. kopi og print-området. Der blev spurgt til, om taxameterstrukturen er på vej til at ændre sig, og der blev svaret, at der ikke er tegn på ændringer i den nærmeste fremtid, det vil sige Bestyrelsen tog orienteringen om status på budget 2013 til efterretning. I forlængelse af redegørelsen om budgetprocessen drøftede bestyrelsen VIAs overskudsgrad, som for nuværende er på 1 % og det hensigtsmæssige i at øge denne. Ledelsens vurdering var, at VIAs hovedudfordring er at styrke likviditeten, og det blev foreslået, at man i stedet for at øge overskudsgraden arbejder på at ændre VIAs afskrivningsprofil på bygninger. Dette var der overvejende tilslutning til i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentant Martha Møller påpegede i den sammenhæng, at institutionen har været hårdt presset økonomisk de seneste år, og at man skal være varsom med at presse institutionen yderligere. Det blev ønsket, at ledelsen skal udarbejde en langsigtet analyse af VIAs likviditetsbehov. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen beder ledelsen om at arbejde på at ændre VIAs afskrivningsprofil med henblik på budget 2014 at ledelsen bedes udarbejde en analyse af VIAs langsigtede likviditetssituation med henblik på en drøftelse i bestyrelsen i foråret 2013 og det efterfølgende konkrete arbejde med budget 2014 Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 12

5 Ad. 4. Finanspolitik (Bilag 04a-04c) På bestyrelsesmødet den 10. september blev bestyrelsen præsenteret for en redegørelse for VIAs finansieringsomkostninger, låneportefølje, herunder fordeling mellem lån med fast og variabel rente. Af redegørelsen fremgik, at mere end 2/3 af låneporteføljen er med fast rente og resten med variabel rente, hvilket er inden for den af bestyrelsen vedtagne finanspolitik. I forbindelse med behandlingen ønskede de studerendes repræsentanter, at de nye lån, der optages i den kommende tid, herunder lån i forbindelse med Campus Aarhus C, indarbejdes i oversigten over lån og, at den sendes til bestyrelsen. Nykredit har fremsendt den opdaterede oversigt over VIAs lån, og denne vedlægges som bilag 04a. I forlængelse af drøftelsen af redegørelsen på mødet den 10. september blev det aftalt, at VIAs gældende finanspolitik, jf. bilag 04b, skal sættes til drøftelse på det nærværende bestyrelsesmøde, og at man forud for mødet indhenter en vurdering fra VIAs revisor af om principperne i politikken bør ændres. Som bilag 04c vedlægges vurderingen fra VIAs revisor. VIAs revisor Jakob Ditlevsen, Deloitte, deltager i behandlingen af punktet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter VIAs finanspolitik. Jakob Ditlevsen deltog i behandlingen og fremkom indledningsvis med en redegørelse for det fremsendte notat, hvoraf fremgik, at VIAs nuværende finanspolitik er velbeskrevet og med velbegrundede retningslinjer. I notatet peges der samtidig på en række forhold som bestyrelsen kan overveje i en eventuel viderebearbejdning af finanspolitikken. I den efterfølgende drøftelse kom det frem, at VIAs finanspolitik - som grundlæggende sigter efter en kombination af lån med fast og variabel rente med en overvejende vægt på lån med fast rente og som sammenlagt giver en relativt lav kapitalomkostning - på udmærket vis afspejler, at VIA er en uddannelsesinstitution, hvis hovedformål er uddannelse. De grundlæggende principper i finanspolitikken, der fastlægger måden VIA hjemtager finansiering på, blev således vurderet som hensigtsmæssige og vil blive fastholdt. Bestyrelsen drøftede i den sammenhæng også: alternative låneformer renteswaps som låneform og deres konsekvenser for soliditeten behovet for at opdatere finanspolitikken i henhold til den nugældende økonomiske politik Bestyrelsesformanen konkluderede, at de grundlæggende principper i finanspolitikken vurderes som hensigtsmæssige og fastholdes, men at finanspolitikken skal opdateres og revideres i henhold til revisorens bemærkninger i notatet. Der henvises i øvrigt til referat af punkt 3. Ad. 5. Iværksættelse af udbud af Professionsbacheloruddannelse i Grafisk Fortælling (Bilag Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 12

6 05) På bestyrelsesmødet den 29. august 2011 blev det besluttet, at uddannelsesforslaget professionsbachelor i grafisk fortælling kunne fremsendes til screening /akkreditering med det forbehold, at sagen igen skulle behandles i bestyrelsen, når der er opnået positiv akkreditering. Uddrag af referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2011: Bestyrelsesformanden anbefalede, at processen i bestyrelsen bliver, at bestyrelsen på nærværende møde siger ja til, at uddannelsen sendes til screening med det forbehold, at bestyrelsen, når positiv akkreditering foreligger, behandler uddannelsen på ny. Bestyrelsen fulgte formandens forslag og besluttede, at uddannelsesforslaget kan sendes videre gennem det formelle system for akkreditering og godkendelse af nye uddannelser, herunder til screening i Undervisningsministeriet mv. Eftersom det fremlagte materiale ikke indeholdt en færdig behovsanalyse, og der var usikkerheder om dele af finansieringsgrundlaget, havde bestyrelsen dog det forbehold, at uddannelsen skal behandles i bestyrelsen en gang mere, inden den egentlig kan udbydes, og denne bestyrelsesbehandling skal ske, når uddannelsen er blevet positivt akkrediteret. Siden august 2011 er arbejdet med behovsanalysen færdiggjort i sammenhæng med en lang række andre dokumenter og fremsendt til hhv. screening og akkreditering. I forlængelse heraf har uddannelsesministeren den 24. september 2012 på baggrund af Akkrediteringsrådets afgørelse af 6. juni 2012 om positiv akkreditering truffet afgørelse om godkendelse af uddannelse til professionsbachelor i grafisk fortælling samt godkendelse af VIA University Colleges udbud i Viborg i sammenhæng med professionsbachelor i animation (The Animation Workshop). Den positive akkreditering af uddannelse og udbud forudsætter at alle akkrediteringskriterier er opfyldt, herunder et klart erhvervs- og professionssigte rettet mod beskæftigelse i de kreative erhverv samt et dokumenteret behov med udgangspunkt i den gennemførte behovog aftagerundersøgelse. I henhold til bestyrelsens beslutning af 29. august 2011 er sagen nu sat på dagsorden således at forbeholdene kan fjernes og udbuddet iværksættes fra efteråret Vedlagt er et notat, der opsummerer de overordnede konklusioner fra behovsanalysen og ekspertpanelets vurdering heraf. Endvidere redegøres der for, hvordan økonomien i uddannelsen hænger sammen, herunder forudsætninger i finansieringsgrundlaget samt etableringsomkostninger. Ud over det bilagte notatet foreligger der en række mere uddybende materialer, som blev anvendt i forbindelse med akkrediteringsprocessen: Behovs- og aftagerundersøgelsen, udarbejdet af DAMVAD Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 12

7 EVAs indstilling til Akkrediteringsrådet nye-uddannelser-og-udbud/akkrediteringsvurderinger-forar- 2012/professionsbacheloruddannelser/pb-grafisk-fortaelling-udd-via-university-college Det omfattende materiale er baggrundsmateriale og udsendes ikke med dagsordenen, men kan rekvireres ved henvendelse til Rektorsekretariatet. Det indstilles at bestyrelsen godtager redegørelsen og godkender, at udbuddet af Professionsbacheloruddannelse i Grafisk Fortælling kan iværksættes. Bestyrelsen fulgte indstillingen. Orienteringssager Ad. 6. Orientering om internationalisering Bestyrelsen har tidligere bedt om at få en generel orientering om det internationale område i VIA. Prorektor Peter Friese vil som overordnet ansvarlig for det internationale område i VIA på denne baggrund holde et mundtligt oplæg om området, hvor han blandt andet vil fremhæve, hvorfor VIA har høje ambitioner i forhold til at fremme internationaliseringsindsatsen. Han vil ligeledes give konkrete eksempler på, hvordan man i VIA arbejder med internationalisering. Der vil under orienteringen være mulighed for at stille spørgsmål. Gitte Juul Johansen, Rektorsekretariatet, deltager under punktet med henblik på den videre opfølgning. Det indstilles, at tager orienteringen til efterretning. Peter Friese (PF) indledte orienteringen med at nævne, at regeringen er i færd med at udarbejde en ny internationaliseringsstrategi, og når strategien foreligger, vil VIA naturligvis lade denne indgå i institutionens videre arbejde med internationalisering. Der er derfor i forhold til bestyrelsen tale om en to-trinsraket. På baggrund af tidligere forespørgsler fra flere bestyrelsesmedlemmer blev der givet en første orientering til bestyrelsen om arbejdet med det internationale område i VIA, og når internationaliseringsstrategien fra regeringen foreligger, vil emnet blive taget op igen i bestyrelsen. Peter Friese tog i sit oplæg afsæt i, at det internationale er en del af vores hverdag. Man kan ikke omtale det som en afgrænset størrelse, det er en integreret del af vores uddannelser og vores institution, og der er derfor ikke tale om, hvorvidt vi skal være internationale for det er nødvendigt i dag men i højere grad om, hvordan vi skal være det. Peter Friese skitserede, hvordan både aftagere og det politiske niveau har stort fokus på, at et internationalt udsyn og interkulturel forståelse er vigtige kompetencer i dag og i endnu højere grad vil blive det i fremtiden. PF gav desuden bestyrelsen et indblik i, hvilke tiltag VIA gennemfører i forhold til at øge den udgående mobilitet, og han fortalte om nogle af de konkrete indsatsområder, som VIAs højskoler arbejder med på det internationale område. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 7 af 12

8 Oplægget blev delt ud på mødet og vil også blive udsendt med referatet. Der faldt herunder flere kommentarer: Der blev peget på, at det i stigende grad er vigtigt at tænke det internationale i en større sammenhæng, hvor der ikke blot er tale om fx antallet af ind-og udgående studerende men at hele udviklingen af et internationalt mindset spiller en væsentlig rolle. I forlængelse af denne kommentar blev det pointeret, at det i højere og højere grad vil være det interkulturelle, herunder det interkulturelle læringsrum, der kommer til at spille en stor rolle ikke kun internationalisering af uddannelser som en afgrænset størrelse. Der blev peget på, at det ser ud som om, at VIA er godt på vej i forhold til det internationale område, og at det bliver interessant at se, hvordan VIA konkret prioriterer området i fremtiden, hvilket fx kunne være gennem afsætning af strategiske midler til området. Det blev bemærket, at antallet af samarbejdspartnere er højt, og der blev i den forbindelse spurgt til, om der i VIA foreligger nogle principper for, hvordan man søger samarbejdspartnere. Peter Friese svarede, at man i VIA for ca. et år siden var gået i gang med at se mere strategisk på området, bl.a. ved at igangsætte et arbejde omkring udpegning af preferred partners. Der arbejdes fortsat på, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan arbejde mere strategisk og målrettet med internationale partnere. Der blev spurgt til begrundelser for, at så forholdsvis få af de studerende tager et ophold i udlandet. Et medlem af bestyrelsen havde hørt, at der på læreruddannelsen fx er en opfattelse af, at det kan være spild af praktik at tage sit praktikophold i udlandet. Peter Friese sagde, at det var korrekt, at mange studerende har en bekymring for, at det faglige niveau i udlandet er for lavt. Der er dog forskel fra uddannelse til uddannelse i forhold til, hvor attraktivt det er at tage et praktikophold i udlandet contra i Danmark. Orienteringen blev herefter taget til efterretning. Ad. 7. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C Prorektor Peter Friese vil på mødet fremkomme med en orientering om status for projektet. Det indstilles, at tager orienteringen til efterretning. Peter Friese orienterede om, at byggeprojektet er i sin indledende byggefase, og at projektet forløber efter planen. Det blev nævnt, at der var holdt et første personalearrangement på Ceres-grunden for det involverede personale. Det næste skridt er, at arkitekterne fremlægger nogle bud på facaden i grafisk beton. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 8. Status på arbejdet med udviklingskontakten Udarbejdet af: ALJ/EM Side 8 af 12

9 Sagsfremstilling Arbejdet med udviklingskontrakt er i gang. Rammerne forventes at blive: to-årig kontraktperiode (gældende for ) tidsplan: VIAs bestyrelse og ministeren forventes at underskrive kontrakten inden udgangen af 2012 kontraktens obligatoriske strategiske indsatsområder 1) Bedre kvalitet i uddannelserne, 2) Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3) Tidligere færdig, 4) Øget innovationskapacitet, 5) Kapacitetsopbygning og styrket udvikling- og evidensbasering Kontrakten skal indeholde mål for et antal indikatorer: et antal indikatorer fælles for sektoren et antal indikatorer specifikke for institutionen Et forslag til udviklingskontrakt vil blive forelagt for bestyrelsen til beslutning på mødet den 10. december Rektor Harald Mikkelsen vil supplere sagsfremstillingen med en kort mundtlig orientering. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsesformanden orientererede om mødet med uddannelsesministeren, hvor udviklingskontrakten var hovedemnet. Harald Mikkelsen orienterede om, at hele sektoren arbejder på højtryk på denne sag, bl.a. også i lyset af, at den rammesættende udmelding fra ministeriet blev forsinket. De i sagsfremstillingen nævnte overskrifter er ved at blive udfoldet, særligt på området forskning og udvikling skal der gøres et stort arbejde med at fastlægge de målepunkter, som skal gælde hele sektoren. It-understøttelse vil på flere af de vigtige målepunkter mangle, og det er der opmærksomhed på i ministeriet. Intentionen er fortsat, at udviklingskontrakten underskrives inden årsskiftet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 9. Analyse af Professionshøjskolernes administration - udført i 2010 af Boston Consulting Group (BCG) for Undervisningsministeriet (Bilag 09a -09b) - udsat fra mødet den 10. september I 2010 blev der gennemført en analyse af professions-og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner med henblik på at estimere, hvorvidt der inden for disse områder kan identificeres effektiviseringspotentialer. Bestyrelsesmedlem Thor Jensen har med afsat i mediedebatten i foråret og de kritiske artikler i dele af pressen om professionshøjskolernes administration anmodet Uddannelsesministeriet om at få aktindsigt i analyserapporten. Thor Jensen har på den baggrund anmodet VIAs Udarbejdet af: ALJ/EM Side 9 af 12

10 ledelse om at udarbejde et notat vedr. analysen. Som bilag vedlægges: Bilag 09a: En sammenfatning af BCG-rapporten (side 4-6 i rapporten). Den fulde rapport (152 sider) kan rekvireres ved henvendelse til Rektorsekretariatet Bilag 09b: et notat med en redegørelse for VIAs data i rapporten samt redegørelse af de tiltag, der efterfølgende er igangsat. Heraf fremgår bl.a., at der under VIAs operation vil blive igangsat en række tiltag, der reducerer omkostninger til administration, herunder også udgifter til økonomifunktionen. Thor Jensen vil supplere sagsfremstillingen med en kort motivering. Asbjørn Christensen vil supplere det vedlagte notat med en kort mundtlig redegørelse. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Thor Jensen kommenterede indledningsvist med at sige, at det var vigtigt at få aktindsigt i analyserapporten, da denne var anvendt som grundlag for en række besparelser i de seneste år. Det var også vigtigt, at bestyrelsen orienteres om materialet, idet det kan forventes, at denne diskussion igen vil blive taget op, herunder også af medierne. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at VIA, hvad angår udgifter til administration, var blandt de omkostningslette institutioner, Harald Mikkelsen orienterede i den sammenhæng om sektorens aktuelle effektiviseringsprojekt, som blev initieret af, at der er på finansloven for 2012 var afsat 128 mio. kr. til at understøtte effektiviseringen af professionshøjskolesektorens administration. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 10. Strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region udsat fra mødet den 10. september Til bestyrelsens orientering vedlægges strategien for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region , som er udarbejdet med udgangspunkt i den Nationale Strategi for Velfærdsuddannelserne fra Den er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland, kommunerne i den midtjyske region, FTF, Region Midtjylland og VIA. Den trykte udgave af bilaget blev uddelt i forbindelse med bestyrelsesmødet den 10. september og der henvises i øvrigt til følgende link: ategi%20for%20velf%c3%a6rdsuddannelserne/strategi%20for%20velf%c3%a6rdsuddannels erne%20-%20februar% pdf Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Thor Jensen kommenterede kort strategien ved at fremhæve, at det er meget positivt, at de regionale aktører har fulgt op på den nationale strategi med en regional strategi og, at det næste skridt bliver at konkretisere det videre arbejde i en handlingsplan. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 10 af 12

11 Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 11. Orientering om godkendelse af Årsrapport 2011 (Bilag 11) Uddannelsesministeriet har i brevet af 26. september 2012 godkendt VIAs årsrapport for Brevet vedlægges som bilag 11. Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet supplerende orientere om, hvordan der vil blive fulgt op på brevet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Formanden nævnte, at alle de i brevet nævnte punkter er adresseret. Harald Mikkelsen kommenterede, at selv om brevet er stilet til bestyrelsen, har ministeriet efterfølgende udmeldt, at man egentlig forventer et svar fra den daglige ledelse og ikke fra bestyrelsen. Bestyrelsen blev uddybende orienteret om svaret vedr. engangsvederlag i Sundhedsfaglig Højskole. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 12. Orientering om planer for kommende mindre byggeprojekter Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet orientere om planer for kommende mindre byggeprojekter. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Asbjørn Christensen orienterede tre mindre projekter, som ledelsen agter at indarbejde i budgetforslaget for 2013: Idrætshal i Silkeborg Ombygning i Herning Auditorium i Holstebro Derudover nævntes et større projekt, som omhandler samarbejdet med det kommende Center for Sundhed i Holstebro. Når projektet konkretiseres, vil det blive dagsordenssat i bestyrelsen. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 13. Orientering om evaluering af erhvervsakademistrukturen (Bilag 13) Til bestyrelsens orientering vedlægges orienteringsbrevet fra Uddannelsesministeriet vedr. evaluering af erhvervsakademistrukturen. Kommissoriet for evalueringen udsendes ikke med dagsordenen, men kan rekvireres ved henvendelse til Rektorsekretariatet. Rektor Harald Mikkelsen vil på mødet kort kommentere brevet. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 11 af 12

12 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 14. Andre sager Information om anmodning om aktindsigt. DR Østjylland har anmodet om aktindsigt vedrørende blandt andet honorar til medlemmer af bestyrelsen i VIA og lønninger for rektorat, direktører og chefer i fællesfunktioner. Medlemmerne af VIAs bestyrelse blev informeret om anmodningen, og hvilke oplysninger VIA vil udlevere om dem til DR Østjylland. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Samtidig besluttede bestyrelsen, at lægge oplysninger om honorar til bestyrelsen på VIAs internet, så interesserede fremover har direkte adgang til disse oplysninger. Ad. 15. Eventuelt Bestyrelsen drøftede kort behovet for fortsat abonnement på tidskriftet Dagens Dagsorden. Der var ikke interesse herfor, og bestyrelsen vil derfor ikke fremover modtage tidsskriftet. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 12 af 12

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park,

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900

Læs mere

Referat J.nr.: U Ref: EM

Referat J.nr.: U Ref: EM Referat J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale U102)

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 28. oktober Tid: Kl. 15.30-18.30 2013 Sted: Campus Viborg, Prinsens

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens, lokale 6.01

Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens, lokale 6.01 Referat J.nr.: U0002-7-03-1-11 Ref: EM Mødeforum: VIA bestyrelse Dato: Den 31. januar 2011 Tid: 15.30-18.30 Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens, lokale 6.01 Mødeleder:

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-02) Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødedato: Fredag den 27. marts 2015, kl. 12.30-15.30 Der serveres

Læs mere

Referat maj Dato: Den 5. maj 2010 Tid: ca

Referat maj Dato: Den 5. maj 2010 Tid: ca Referat maj 2010 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Den 5. maj 2010 Tid: 15.30 ca. 18.30 Sted: Deltagere: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, 7800 Skive Søren Mogensen, Peter Stampe, Lis Randa, Henning

Læs mere

Referat J.nr.: U Ref.: EM

Referat J.nr.: U Ref.: EM Referat J.nr.: U0002-7-03-24-10 Ref.: EM Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Den 13. december 2010 Tid: 15.30 18.30 Sted: Pædagoguddannelsen Jydsk, Skejbyvej 29, 8240 Risskov, lokale U 103 Deltagere: Afbud:

Læs mere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested VIA Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, Lokale C103 Mødetidspunkt Den 18. september 2017 kl. 9-11.30 Deltagere

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden. Træd i karakter VIA University College (2014-07)

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden. Træd i karakter VIA University College (2014-07) Træd i karakter VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-07) Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, 7800 Skive, lokale 106 Mødedato: 8. december 2014, kl. 15.30-18.30

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Referat J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 31. januar 2013 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødeleder:

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College Mødested Campus Herning, Birk Centerpark 5, 7400 Herning, bygn. A, Auditoriet A Mødetidspunkt 16. juni 2014,

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-3-11 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 7. november 2011 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers

Læs mere

Mødeindkaldelse 7. september 2009

Mødeindkaldelse 7. september 2009 Mødeindkaldelse 7. september 2009 Mødeforum: Bestyrelsen Dato: 14. september Tid: 15.30 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Gedved, Egebjergsvej 1, 8751 Gedved, lokale A14 Bestyrelsen,

Læs mere

Referat J.nr.: U Ref.: EM Dato:

Referat J.nr.: U Ref.: EM Dato: Referat J.nr.: U0002-7-03-4-13 Ref.: EM Dato: 19-06-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 10. juni 2013 Tid: Kl. NB: 15-16.50 Sted: Campus Silkeborg, Nattergalevej

Læs mere

Møde i Bestyrelsen INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere

Møde i Bestyrelsen INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested Hotel EUROPA ROYALE, Franceza St 60, 030106, Bucharest Sector 3, Romania Mødetidspunkt Den 30. oktober 2015 kl. 15:30-17 Deltagere

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-05) Mødested Campus Horsens, VBI-Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens, Lokale 6.01 NB: Der er

Læs mere

Professionshøjskolen i Region Midtjylland

Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde 2007-2 Mødet afholdes mandag, den 27. august, kl. 16-19, hos Vitus Bering Danmark, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700

Læs mere

Mødereferat 27. august 2010

Mødereferat 27. august 2010 Mødereferat 27. august 2010 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Den 23. august Tid: 15.30 18.30 Sted: Deltagere: Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Lokale F286 Johannes Flensted-Jensen, Astrid Johanne

Læs mere

Referat J.nr.: U Ref.: ALJ Dato:

Referat J.nr.: U Ref.: ALJ Dato: Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: ALJ Dato: 20-12-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag d. 9. december 2013 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere:

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-02) Mødested Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødetidspunkt Onsdag den 26. marts 2014 kl. 15.30-18.30

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Mødereferat 24. september 2009

Mødereferat 24. september 2009 Mødereferat Mødeforum: Bestyrelsen Dato: 14. september Tid: 15.30 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Gedved, Egebjergsvej 1, 8751 Gedved, lokale A14 Bestyrelsen, Rektor Harald

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 21.13 8200 Aarhus N Mødedato: Den 6. oktober 2014 kl. 14.00-16.30 Deltagere

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014 Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere:

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeindkaldelse J.nr.: U0200-7-04-118- 10 Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 16.11.2011 Tid: 14-17 Sted: Psykomotorikuddannelsen i Randers,

Læs mere

Mødeindkaldelse 7. april 2008

Mødeindkaldelse 7. april 2008 Mødeindkaldelse 7. april 2008 Mødeforum: VIA University College s bestyrelse Dato: 31. marts 2008 Tid: 16.00 18.00 Sted: Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro, mødelokale 158+159 (stuen) Deltagere:

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 32.30 8200 Aarhus N Mødedato: Den 16. september 2014

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Møde i Bestyrelsen. Dagsorden INDKALDELSE/ REFERAT. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere

Møde i Bestyrelsen. Dagsorden INDKALDELSE/ REFERAT. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested Læreruddannelsen Nørre Nissum, Svinget 5, 7620 Lemvig (mødelokale i Flexika) Mødetidspunkt Den 13. juni 2016 kl. 13:00-1530 Der

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i Bestyrelsen. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden. Deltagere

INDKALDELSE. Møde i Bestyrelsen. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested VIA Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers, lokale 0.11b (stueetagen) Mødetidspunkt Den 7. december 2015 kl. 15:30-18:30

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne

13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne Mødeforum: 13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne Dato: Onsdag den 30. april 2014 Tid: Kl. 15.00 Sted: Mejlgade 39A, Aarhus C lokale 3.4 Mødeleder: Deltagere: Afbud Direktør Konstantin

Læs mere

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Tidspunkt og sted: Torsdag 19. marts 2015 kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Deltagere: Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar 2010. kl. 16.00 19.30. Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Referat Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen Journalnr.: U0160-7-04-1-13 Ref.: Lene Tetsche Dato: 17. maj 2013 Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. december 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse VIA University College viauc@viauc.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af VIA UC s ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 34.36 8200 Aarhus N Mødedato: Den 21. november 2014 kl. 10.00-15.00

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 15-12-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale 4-02 Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra Uddannelsesrådet for Bandagistuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra Uddannelsesrådet for Bandagistuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra Uddannelsesrådet for Bandagistuddannelsen Sted: VIA University College Campus Aarhus N Hedeager 2 8200 Aarhus N Mødedato: Den 8. juni 2015 kl.

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 17. december 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 11. december 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Lokale B331 Mødedato: Den 4. marts 2015 kl. 11.00-17.00 GODKENDT

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere