RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017."

Transkript

1 RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Retningslinjer om de kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet for den erhvervsansvarsforsikring eller anden lignende garanti, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366 1

2 RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/ I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder og finansielle institutioner bestræbe sig på at efterleve disse retningslinjer bedst muligt. 2. Retningslinjerne afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for det europæiske finanstilsynssystem eller på, hvordan EU-retten bør anvendes inden for et bestemt område. De kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er omfattet af retningslinjerne, bør efterleve disse ved i fornødent omfang at indarbejde dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller deres tilsynsprocesser), også hvor retningslinjerne primært er rettet mod institutioner. Indberetningskrav 3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder senest den underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA ikke er blevet underrettet inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, der er tilgængeligt på EBA's websted, til med referencen "EBA/GL/2017/08". Underretninger fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente myndigheder. Enhver ændring af status med hensyn til efterlevelse skal også meddeles EBA. 4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af , s. 12). 2

3 RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) 2. Genstand, anvendelsesområde og definitioner Genstand og anvendelsesområde 5. I disse retningslinjer fastsættes de kriterier og indikatorer, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet for den erhvervsansvarsforsikring eller anden lignende garanti, der skal tegnes af virksomheder, som ansøger om: i. tilladelse til at udbyde betalingstjenester som omhandlet i punkt 7 i bilag I (betalingsinitieringstjenester) i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked (2. betalingstjenestedirektiv) ii. registrering med henblik på at udbyde betalingstjenester som omhandlet i punkt 8 i bilag I (kontooplysningstjenester) i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i 2. betalingstjenestedirektiv iii. tilladelse til at udbyde begge betalingstjenester som omhandlet i punkt 7 og 8 i bilag I til 2. betalingstjenestedirektiv. 6. Retningslinjerne indeholder også en formel til beregning af minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller den lignende garanti. Adressater 7. Disse retningslinjer er rettet til de kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra ii), i forordning (EU) nr. 1093/2010 med henvisning til 2. betalingstjenestedirektiv. Definitioner 8. Medmindre andet er angivet, har de termer, der er anvendt og defineret i 2. betalingstjenestedirektiv, samme betydning i disse retningslinjer. I disse retningslinjer finder endvidere følgende definitioner anvendelse: En udbyder, der ansøger om tilladelse til at udbyde betalingstjenester som omhandlet i punkt 7 i bilag I til 2. betalingstjenestedirektiv, dvs. til at udbyde betalingsinitieringstjenester. Virksomhed En udbyder, der ansøger om registrering med henblik på at udbyde betalingstjenester som omhandlet i punkt 8 i bilag I til 2. betalingstjenestedirektiv, dvs. til at udbyde kontooplysningstjenester. 3

4 RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) En udbyder, der ansøger om tilladelse til at udbyde betalingstjenester som omhandlet i punkt 7 og punkt 8 i bilag I til 2. betalingstjenestedirektiv, dvs. til at udbyde betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester. 4

5 RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) 3. Gennemførelse Anvendelsesdato 9. Disse retningslinjer gælder fra den 13. januar

6 4. Retningslinjer, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller anden lignende garanti Retningslinje 1: Erhvervsansvarsforsikring og lignende garanti 1.1 De kompetente myndigheder bør anse erhvervsansvarsforsikringer og lignende garantier for gensidigt udelukkende, og kræve, at virksomheder, der ansøger om tilladelse eller registrering, enten tegner en erhvervsskadeforsikring eller en lignende garanti. 1.2 De kompetente myndigheder bør sikre, at den erhvervsansvarsforsikring eller lignende garanti, som virksomheder har tegnet med henblik på artikel 5, stk. 2 og 3, i 2. betalingstjenestedirektiv, dækker deres erstatningsansvar som følger: a) for virksomheder, der ansøger om tilladelse til at udbyde betalingsinitieringstjenester, erstatningsansvar som omhandlet i artikel 73, 89, 90 og 92 i 2. betalingstjenestedirektiv b) for virksomheder, der ansøger om registrering med henblik på at udbyde kontooplysningstjenester, deres erstatningsansvar over for kontoførende betalingstjenesteudbydere eller betalingstjenestebrugere som følge af uautoriseret eller svigagtig adgang til eller uautoriseret eller svigagtig brug af betalingskontooplysninger c) for virksomheder, der ansøger om tilladelse til at udbyde betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester, erstatningsansvar som omhandlet i både litra a) og b) i denne retningslinje. 1.3 De kompetente myndigheder bør også sikre, at minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller den lignende garanti dækker de omkostninger og udgifter, der afholdes af betalingstjenestebrugere og kontoførende betalingstjenesteudbydere, som kræver, at virksomheder godtgør tab som følge af erstatningsansvar som omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i 2. betalingstjenestedirektiv. 1.4 De kompetente myndigheder bør sikre, at minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller den lignende garanti gør det muligt for virksomhederne effektivt at opfylde deres forpligtelser i forbindelse med deres aktiviteter ved at kontrollere, at erhvervsansvarsforsikringen eller den lignende garanti ikke omfatter nogen selvrisiko eller fradragsberettigede beløb eller tærskler, der kunne påvirke tilbagebetalinger 6

7 som følge af krav om tilbagebetalinger fra betalingstjenestebrugere og kontoførende betalingstjenesteudbydere, og er gyldig, når ansvaret indtræder. 1.5 De kompetente myndigheder bør sikre, at minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller den lignende garanti dækker de områder, hvor virksomhederne tilbyder tjenester, uanset i hvilket land deres brugere er etableret, eller uanset det sted, hvor tjenesterne ydes. Retningslinje 2: Kriterier og indikatorer 2. 1 Ved fastsættelsen af minimumsbeløbet for den erhvervsansvarsforsikring eller lignende garanti, som virksomhederne skal tegne, bør de kompetente myndigheder anvende følgende kriterier og deres indikatorer: a. kriteriet risikoprofil: i. værdien af de krav om tilbagebetalinger i relation til det erstatningsansvar, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i 2. betalingstjenestedirektiv, som virksomheden har modtaget ii. antallet af betalingstransaktioner initieret af en virksomhed, der tilbyder betalingsinitieringstjenester iii. antallet af betalingskonti, som en virksomhed, der yder kontooplysningstjenester, har tilgået b. kriteriet typen af aktiviteter: i. hvorvidt virksomheden udelukkende yder betalingsinitieringstjenester eller kontooplysningstjenester eller begge ii. hvorvidt virksomheden tilbyder andre betalingstjenester som omhandlet i bilag I til 2. betalingstjenestedirektiv iii. hvorvidt virksomheden er involveret i andre forretningsaktiviteter end betalingstjenester c. kriteriet aktiviteternes omfang: i. for virksomheder, der yder betalingsinitieringstjenester, værdien af de initierede transaktioner ii. for virksomheder, der tilbyder kontooplysningstjenester, antallet af kunder, der gør brug af kontooplysningstjenester 7

8 d. kriteriet lignende garanti: Retningslinje 3: Formel i. særlige egenskaber ved den lignende garanti ii. faktorer, der udløser gennemførelsen af den lignende garanti. 3.1 Ved beregningen af minimumsbeløbet for den erhvervsansvarsforsikring eller lignende garanti, som virksomhederne skal tegne, bør de kompetente myndigheder anvende følgende formel: Minimumsbeløb for erhvervsskadeforsikringen = eller den lignende garanti Beløb, der afspejler kriteriet risikoprofil + Beløb, der afspejler kriteriet typen af aktiviteter + Beløb, der afspejler kriteriet aktiviteternes omfang 3.2 Ved beregningen af minimumsbeløbet for erhvervsskadesforsikringen eller den lignende garanti bør de kompetente myndigheder udfylde indikatorerne under hvert kriterium med de relevante værdier som omhandlet i retningslinje 5-7, foretage en særskilt beregning af det beløb, der afspejler hvert kriterium, ved at lægge de beløb, der afspejler indikatorerne, sammen, og anføre de beløb, der er resultatet heraf, i formlen. 3.3 Værdierne i disse retningslinjer er udtrykt i euro. I medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, kan de kompetente myndigheder omregne de beløb, der afspejler kriterierne, til de tilsvarende beløb i national valuta. 3.4 Det minimumsbeløb for erhvervsansvarsforsikringen eller den lignende garanti, der er beregnet af de kompetente myndigheder, og følgelig også af virksomheder, der ansøger om tilladelse eller registrering, bør udtrykkes som et tal beløb pr. år. Retningslinje 4: Offentliggørelse 4.1 De kompetente myndigheder bør offentliggøre kriterierne, indikatorerne og formlen i deres jurisdiktion, for at virksomhederne kan beregne minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller den lignende garanti, inden de ansøger om tilladelse eller registrering. Retningslinje 5: Beregning af kriteriet risikoprofil Værdi af modtagne krav om tilbagebetalinger 5.1 Ved beregningen af værdien af indikatoren "modtagne krav om tilbagebetalinger" bør de kompetente myndigheder anvende den samlede værdi af alle krav om tilbagebetalinger fra virksomhedens betalingstjenestebrugere og fra kontoførende betalingstjenesteudbydere i 8

9 de foregående 12 kalendermåneder for tab som følge af et eller flere erstatningskrav som omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i 2. betalingstjenestedirektiv. 5.2 Hvis der ikke er fremsat nogen krav om tilbagebetalinger til virksomheden i de foregående 12 måneder, bør de kompetente myndigheder anføre værdien 0 for denne indikator i formlen. 5.3 For virksomheder, der ikke har ydet tjenester på noget tidspunkt i de foregående 12 måneder, bør de kompetente myndigheder anvende den samlede værdi af alle krav om tilbagebetalinger, som virksomheden har forudberegnet med henblik på sin ansøgning om tilladelse eller registrering. 5.4 Hvis virksomheden ikke indsender nogen prognose vedrørende krav om tilbagebetalinger, eller hvis det beløb, der følger af anvendelsen af den forudberegnede samlede værdi af krav om tilbagebetalinger, er lavere end EUR, bør de kompetente myndigheder anføre en værdi for denne indikator på EUR i formlen. Antallet af betalingstransaktioner initieret af virksomheder, der yder betalingsinitieringstjenester 5.5 De kompetente myndigheder bør beregne værdien af indikatoren "antallet af initierede betalingstransaktioner" som summen af følgende elementer, hvor N er antallet af betalingstransaktioner initieret af virksomheden i de foregående 12 måneder: a) 40 % af den pågældende del af N til og med initierede betalinger b) 25 % af den pågældende del af N over initierede betalinger til og med initierede betalinger c) 10 % af den pågældende del af N over initierede betalinger til og med 1 mio. initierede betalinger d) 5 % af den pågældende del af N over 1 mio. initierede betalinger til og med 10 mio. initierede betalinger e) 0,025 % af den pågældende del af N over 10 mio. initierede betalinger. 5.6 For virksomheder, der ikke har ydet tjenester på noget tidspunkt i de foregående 12 måneder, bør de kompetente myndigheder anvende antallet af initierede betalingstransaktioner, som virksomheden har forudberegnet med henblik på sin ansøgning om tilladelse. 9

10 5.7 Hvis virksomheden ikke indsender nogen prognose vedrørende antallet af initierede betalingstransaktioner, eller hvis det beløb, der følger af anvendelsen af det forudberegnede antal initierede betalingstransaktioner, er lavere end EUR, bør de kompetente myndigheder anføre en værdi for denne indikator på EUR i formlen. Antallet af betalingskonti, som en virksomhed, der udbyder kontooplysningstjenester, har tilgået 5.8 De kompetente myndigheder bør beregne værdien af indikatoren "antallet af tilgåede betalingskonti" som summen af følgende elementer, hvor N er antallet af betalingskonti, som en virksomhed, der yder kontooplysningstjenester, har tilgået i de foregående 12 måneder: a) 40 % af den pågældende del af N til og med tilgåede konti b) 25 % af den pågældende del af N over tilgåede konti til og med tilgåede konti c) 10 % af den pågældende del af N over tilgåede konti til og med 1 mio. tilgåede konti d) 5 % af den pågældende del af N over 1 mio. tilgåede konti til og med 10 mio. tilgåede konti e) 0,025 % af den pågældende del af N over 10 mio. tilgåede konti. 5.9 For virksomheder, der ikke har ydet tjenester på noget tidspunkt i de foregående 12 måneder, bør de kompetente myndigheder anvende antallet af tilgåede betalingskonti, som virksomheden har forudberegnet med henblik på sin ansøgning om tilladelse eller registrering, når det er relevant Hvis virksomheden ikke indsender nogen prognose vedrørende antallet af tilgåede betalingskonti, eller hvis det beløb, der følger af anvendelsen af det forventede samlede antal tilgåede betalingskonti, er lavere end EUR, bør de kompetente myndigheder anføre en værdi for denne indikator på EUR i formlen. Retningslinje 6: Beregning af kriteriet typen af aktiviteter 10

11 6.1 De kompetente myndigheder bør anføre en værdi for denne indikator på 0 i formlen for virksomheder, der ansøger om tilladelse til kun at yde betalingsinitieringstjenester. 6.2 De kompetente myndigheder bør anføre en værdi for denne indikator på 0 i formlen for virksomheder, der ansøger om tilladelse til kun at yde kontooplysningstjenester. 6.3 Hvis en virksomhed ansøger om tilladelse til både at yde betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester, bør de kompetente myndigheder beregne minimumsbeløbet særskilt for hver tjeneste og tilføje de beløb, der er resultatet heraf, for at nå frem til det minimumsbeløb, der dækker begge tjenester. De kompetente myndigheder bør endvidere sikre, at erhvervsansvarsforsikringen eller de lignende garantiordninger dækker ydelse af både betalingsinformationstjenester og kontoinformationstjenester og afspejler de forskellige former for erstatningsansvar, der er omhandlet i henholdsvis stk. 2 og 3 i artikel 5 i 2. betalingstjenestedirektiv. 6.4 Hvis en virksomhed yder andre betalingstjenester som omhandlet i punkt 1-6 i bilag I til 2. betalingstjenestedirektiv sideløbende med betalingsinitieringstjenester eller kontooplysningstjenester eller begge, bør de kompetente myndigheder beregne minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller den lignende garanti for ydelse af betalingsinitieringstjenester eller kontooplysningstjenester eller begge med forbehold af krav vedrørende beregningen af startkapital og/eller kapitalgrundlag i overensstemmelse med henholdsvis artikel 7 og 9 i 2. betalingstjenestedirektiv. 6.5 Hvis en virksomhed også er involveret i andre forretningsaktiviteter end ydelse af betalingstjenester som omhandlet i bilag I til 2. betalingstjenestedirektiv (andre aktiviteter end betalingstjenester), bør de kompetente myndigheder tilføje en værdi på i formlen ud over de værdier, der kræves for de former for aktiviteter, som virksomheden sigter mod at yde. 6.6 Hvis en virksomhed, der er involveret i andre aktiviteter end betalingstjenester, kan bevise, at dens engagement ikke har nogen indvirkning på ydelsen af betalingsinitieringstjenester/kontooplysningstjenester, enten fordi den har en garanti, der dækker det erstatningsansvar, der følger af de andre tjenesteydelsesaktiviteter, som ikke er betalingstjenester, eller fordi den kompetente myndighed har krævet, at der etableres en særskilt enhed for betalingstjenestevirksomheden, jf. artikel 11, stk. 5, i 2. betalingstjenestedirektiv, bør de kompetente myndigheder anføre værdien 0 i formlen. Retningslinje 7: Beregning af kriteriet aktiviteternes omfang 7.1 De kompetente myndigheder bør beregne det beløb, der afspejler kriteriet aktiviteternes omfang for en virksomhed, der yder betalingsinitieringstjenester, som summen af følgende elementer, hvor N er den samlede værdi af transaktioner initieret af virksomheden i de foregående 12 måneder: a) 40 % af den pågældende del af N til og med EUR 11

12 b) 25 % af den pågældende del af N over EUR til og med 1 mio. EUR c) 10 % af den pågældende del af N over 1 mio. EUR til og med 5 mio. EUR d) 5 % af den pågældende del af N over 5 mio. EUR til og med 10 mio. EUR e) 0,025 % af den pågældende del af N over 10 mio. EUR. 7.2 De kompetente myndigheder bør beregne det beløb, der afspejler kriteriet aktiviteternes omfang for en virksomhed, der yder kontooplysningstjenester, som summen af følgende elementer, hvor N er antallet af brugere af kontooplysningstjenester (kunder, hvor hver kunde betragtes særskilt), der har gjort brug af kontooplysningstjenester i de foregående 12 måneder: a) 40 % af den pågældende del af N til og med 100 kunder b) 25 % af den pågældende del af N over 100 kunder til og med kunder c) 10 % af den pågældende del af N over kunder til og med kunder d) 5 % af den pågældende del af N over kunder til og med 1 mio. kunder e) 0,025 % af den pågældende del af N over 1 mio. kunder. 7.3 For virksomheder, der ikke har ydet tjenester i de foregående 12 måneder, bør de kompetente myndigheder anvende værdien af alle transaktioner, der er initieret, for så vidt angår en virksomhed, der yder betalingsinitieringstjenester, eller antallet af kunder, for så vidt angår en virksomhed, der yder kontooplysningstjenester, på grundlag af 12

13 forudberegninger, som virksomheden har udført med henblik på sin tilladelse eller registrering. 7.4 Hvis virksomheden ikke indsender prognoser vedrørende værdien af alle initierede transaktioner, for så vidt angår en virksomhed, der yder betalingsinitieringstjenester, eller vedrørende antallet af kunder, for så vidt angår en virksomhed, der yder kontooplysningstjenester, eller hvis det beløb, der er resultatet af anvendelsen af den beregnede værdi af alle initierede transaktioner, for så vidt angår en virksomhed, der yder betalingsinitieringstjenester, eller af antallet af kunder, for så vidt angår en virksomhed, der yder kontooplysningstjenester, er lavere end , bør de kompetente myndigheder anføre en værdi for disse indikatorer på i formlen. Retningslinje 8: Kriteriet lignende garanti: 8.1 De kompetente myndigheder bør kræve, at virksomhederne enten tegner en erhvervsansvarsforsikring eller en lignende garanti. Retningslinje 9: Revision 9.1 De kompetente myndigheder bør sikre, at virksomhederne mindst én gang om året tager deres erhvervsansvarsforsikring eller lignende garanti op til revision og om nødvendigt foretager en fornyet beregning heraf. 13

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OM IFRS 9-OVERGANGSORDNINGER EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OM IFRS 9-OVERGANGSORDNINGER EBA/GL/2018/01 16/01/2018. L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Retningslinjer for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Retningslinjer EBA/GL/2018/ december 2018

Retningslinjer EBA/GL/2018/ december 2018 EBA/GL/2018/07 4. december 2018 Retningslinjer for betingelserne for undtagelse fra beredskabsmekanismen i henhold til artikel 33, stk. 6, i forordning (EU) 2018/389 (de reguleringsmæssige tekniske standarder

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Endelige retningslinjer vedrørende det indbyrdes forhold mellem rækkefølgen for nedskrivning og konvertering i BRRD og CRR/CRD 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014 EBA/GL/2014/06 18. juli 2014 Retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner 1 EBA-retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner Retningslinjernes status 1. Dette

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr EBA/GL/2015/01 11.05.2015 EBA-retningslinjer for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr 1 Efterlevelses-

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016 EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter 1 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter

Læs mere

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren 04/10/2018 JC 2018 35 Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) Formål 1. Med det formål

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II 05/06/2019 ESMA-70-156-869 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger til lovgivning og forkortelser...

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet EBA/GL/2015/19 19.10. 2015 Retningslinjer for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR JUSTERINGER AF DEN MODIFICEREDE VARIGHED EBA/GL/2016/09 04/01/2017. Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR JUSTERINGER AF DEN MODIFICEREDE VARIGHED EBA/GL/2016/09 04/01/2017. Retningslinjer EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Retningslinjer for justeringer af den modificerede varighed for gældsinstrumenter som omhandlet i artikel 340, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 1. Compliance-

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet Retningslinjer for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet 28/03/2018 ESMA70-708036281-67 DA Indhold for fremgangsmåden

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU

for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Retningslinjer for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for disse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede 1 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa-

Læs mere

EBA-retningslinjer. vedrørende. den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser og ændringer (EBA/GL/2012/01)

EBA-retningslinjer. vedrørende. den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser og ændringer (EBA/GL/2012/01) EBA-retningslinjer vedrørende den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser og ændringer (EBA/GL/2012/01) London, den 6. januar 2012 EBA-retningslinjer vedrørende den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

Retningslinjer. for udløsningsmekanismer for tidlig indgriben i henhold til artikel 27, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Retningslinjer. for udløsningsmekanismer for tidlig indgriben i henhold til artikel 27, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Retningslinjer for udløsningsmekanismer for tidlig indgriben i henhold til artikel 27, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU 1 Indhold EBA's retningslinjer for udløsningsmekanismer for

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

EBA/GL/2014/ december Retningslinjer

EBA/GL/2014/ december Retningslinjer EBA/GL/2014/14 23. december 2014 Retningslinjer om væsentlige eller fortrolige oplysninger og oplysninger, der er institutternes ejendom, og om offentliggørelseshyppighed i henhold til artikel 432, stk.

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen

Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen EBA/Rec/2017/02 26/01/2018 Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen 1. Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser Henstillingernes status 1. Dette dokument indeholder henstillinger

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser for udbydere af betalingstjenester 1

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser for udbydere af betalingstjenester 1 Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser for udbydere af betalingstjenester 1 I medfør af 127, stk. 4, og 152, stk. 7, i lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger fastsættes: Kapitel

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Retningslinjer. om indberetningskrav for data om svig i henhold til artikel 96, stk. 6, i PSD2 EBA/GL/2018/05 17/09/2018

Retningslinjer. om indberetningskrav for data om svig i henhold til artikel 96, stk. 6, i PSD2 EBA/GL/2018/05 17/09/2018 EBA/GL/2018/05 17/09/2018 Retningslinjer om indberetningskrav for data om svig i henhold til artikel 96, stk. 6, i PSD2 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 289/18 5.11.2015 AFGØRELSER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1984 af 3. november 2015 om fastlæggelse af vilkår, formater og procedurer for anmeldelser i henhold til artikel 9, stk. 5,

Læs mere

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. Forslag til forordning (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD))

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. Forslag til forordning (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD)) 7.2.2019 A8-0360/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer A8-0360/2018 Forslag til forordning

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser m.v. for udbydere af betalingstjenester 1)

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser m.v. for udbydere af betalingstjenester 1) BEK nr 1428 af 03/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet j.nr. 1910-0026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU

for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU EBA/GL/2016/02 08/06/2016 Retningslinjer for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

EIOPA-17/ oktober 2017

EIOPA-17/ oktober 2017 EIOPA-17/651 4. oktober 2017 Retningslinjer i henhold til direktivet om forsikringsdistribution om forsikringsbaserede investeringsprodukter, der indebærer en struktur, som gør det vanskeligt for kunden

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter

Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter 15/04/2019 ESMA70-151-1496 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 2 II. Henvisninger til lovgivning

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dagsorden Velkomst og introduktion Proces, ikrafttrædelse og niveau 2-regulering Overgangsperiode Danske særregler Kontantreglen Betalingsdata

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

EBA/GL/2013/ Retningslinjer

EBA/GL/2013/ Retningslinjer EBA/GL/2013/01 06.12.2013 Retningslinjer vedrørende detailindskud, der indebærer forskellige udgående pengestrømme, med henblik på indberetning af oplysninger om likviditet i medfør af forordning (EU)

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Retningslinjer for benchmarking af aflønning Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa- Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer JC/GL/2017/16 16/01/2018 Endelige retningslinjer Fælles retningslinjer i henhold til artikel 25 i forordning (EU) 2015/847 om de foranstaltninger, betalingsformidlere bør træffe med henblik på at konstatere,

Læs mere

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA70-151-367 DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 30.1.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

Retningslinjer for estimering af LGD, som er passende for en økonomisk nedgangsperiode ("estimering af LGD under en økonomisk nedgangsperiode")

Retningslinjer for estimering af LGD, som er passende for en økonomisk nedgangsperiode (estimering af LGD under en økonomisk nedgangsperiode) EBA/GL/2019/03 6. marts 2019 Retningslinjer EBA/GL/2019/03 6. marts 2019 Retningslinjer for estimering af LGD, som er passende for en økonomisk nedgangsperiode ("estimering af LGD under en økonomisk nedgangsperiode")

Læs mere

Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD))

Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD)) 7.2.2019 A8-0360/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/2018

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF LIKVIDITETSDÆKNINGSGRAD EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF LIKVIDITETSDÆKNINGSGRAD EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Retningslinjer EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Retningslinjer for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad som supplement til offentliggørelse af likviditetsrisikostyring i henhold til artikel 435 i forordning (EU) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) I medfør af 126 e, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 129/68 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/764 af 2. maj 2018 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelser

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 6.4.2018 L 90/105 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10) STYRELSESRÅDET

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 15. APRIL 2013 Kapitler 1. Gaver modtaget

Læs mere

Retningslinjer EBA/GL/2016/05 07/11/2016

Retningslinjer EBA/GL/2016/05 07/11/2016 EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Retningslinjer for kommunikation mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutter, og den eller de revisorer og det eller de revisionsfirmaer, der udfører

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2018 C(2018) 2532 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 2.5.2018 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 13.9.2013 2013/0024(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

02016Y0312(02) DA

02016Y0312(02) DA 02016Y0312(02) DA 21.09.2018 004.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS

B EUROPA-PARLAMENTETS 02015L2366 DA 23.12.2015 000.005 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere